21.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/15


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2022/1277 НА СЪВЕТА

от 21 юли 2022 година

за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), и по-специално член 30, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС.

(2)

Съветът продължава да е сериозно загрижен за положението в Сирия. След повече от десетилетие конфликтът в Сирия далеч не е приключил и сирийският режим продължава политиката си на репресии. Освен това сирийският режим предоставя подкрепа, включително военна подкрепа, на непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна.

(3)

Предвид сериозната обстановка Съветът смята, че в съдържащия се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС списък на физически и юридически лица, образувания или органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени четири лица и едно образувание.

(4)

Поради това Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 юли 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Следните вписвания се добавят в списъка в раздел А (Лица):

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„323.

Saleh AL-ABDULLAH

(صالح عبدالله )

Дата на раждане: 1967 г.

Място на раждане: Safita, Tartous, Сирия

Длъжност: бригаден генерал

Пол: мъжки

Saleh AL-ABDULLAH е командир на 16-а бригада, свързана с командването на руските сили в Сирия от 2020 г. насам. Преди това е бил заместник на бригаден генерал Suhail al-Hassan в 25-а дивизия на сирийската армия. Участва в набирането на членове на 16-а бригада за военни действия в Украйна на страната на Русия.

В това си качество Saleh AL-ABDULLAH е член на сирийските въоръжени сили със звание „полковник“ и равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г.

21.7.2022 г.

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(изв. още като Ahmed KHALIL)

(احمد خليل خليل)

Пол: мъжки

Ahmed KHALIL KHALIL е съсобственик на „Sanad Protection and Security Services“ — сирийско частно охранително дружество, създадено през 2017 г. и контролирано от групата „Вагнер“ в Сирия, активно в защитата на руските интереси (фосфати, газ и гарантиране на сигурността на петролни обекти) в Сирия. Експлоатацията на природните ресурси осигурява приходи на сирийския режим. Освен това дружеството е активно в набирането на сирийски наемници за Либия и Украйна.

В посоченото си качество Ahmed KHALIL KHALIL подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.

21.7.2022 г.

325.

Nasser Deeb DEEB

(изв. още като Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب )

Пол: мъжки

Nasser Deeb DEEB е съсобственик на „Sanad Protection and Security Services“ — сирийско частно охранително дружество, създадено през 2017 г. и контролирано от групата „Вагнер“, активно в защитата на руските интереси (фосфати, газ и гарантиране на сигурността на петролни обекти) в Сирия. Експлоатацията на природните ресурси осигурява приходи на сирийския режим. Освен това той е и съсобственик на дружеството Ella Services заедно с Khodr Ali Taher.

В това си качество Nasser Deeb DEEB подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.

21.7.2022 г.

326.

Issam SHAMMOUT

(изв. още като Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Дата на раждане: 1971 г.

Място на раждане: Дамаск, Сирия

Пол: мъжки

Issam SHAMMOUT е собственик и председател на управителния съвет на авиокомпания „Cham Wings“ и ръководител на Shammout Group с дейност в секторите на автомобилостроенето, стоманодобива, авиацията, спедицията, строителството и недвижимите имоти.

В това си качество Issam SHAMMOUT е виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия.

21.7.2022 г.“

2)

Следното вписване се добавя в списъка в раздел Б (Образувания):

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„82.

Sanad Protection and Security Services

(شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)

Вид образувание: Дружество с ограничена отговорност

Дата на учредяване: 22 октомври 2017 г.

Седалище: Дамаск

„Sanad Protection and Security Services“ е сирийско частно охранително дружество, създадено през 2017 г. и контролирано от групата „Вагнер“ в Сирия, активно в защитата на руските интереси (фосфати, газ и гарантиране на сигурността на петролни обекти) в Сирия. Експлоатацията на природните ресурси осигурява приходи на сирийския режим. Освен това дружеството е активно в набирането на сирийски наемници за Либия и Украйна. В това си качество дружеството оказва подкрепа на сирийския режим и се облагодетелства от него.

21.7.2022 г.