31.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/52


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/849 НА СЪВЕТА

от 30 май 2022 година

за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС (1).

(2)

На 27 май 2021 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2021/855 (2), с което удължи до 1 юни 2022 г. срокът на действие на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС.

(3)

Въз основа на преглед на Решение 2013/255/ОВППС срокът на прилагане на посочените в решението ограничителни мерки следва да бъде удължен до 1 юни 2023 г.

(4)

Вписванията за 18 физически лица и 13 образувания в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, съдържащ се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС, следва да бъдат актуализирани.

(5)

Вписванията за две починали лица следва да бъдат заличени от списъка, съдържащ се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС.

(6)

След решение на Общия съд от 16 март 2022 г. вписването за едно лице следва да бъде заличено от списъка, съдържащ се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС.

(7)

Поради това Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Заглавието се заменя със следното:

„Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия“.

2)

Член 34 се заменя със следното:

„Член 34

Настоящото решение се прилага до 1 юни 2023 г. То подлежи на постоянен преглед. Решението може да се подновява или да се изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“

3)

Приложение I се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 май 2022 година.

За Съвета

Председател

C. COLONNA


(1)  Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14).

(2)  Решение (ОВППС) 2021/855 на Съвета от 27 май 2021 г. за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (OВ L 188, 28.5.2021 г., стр. 90).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В раздел А (Лица) следните вписвания се заличават:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra;

2.

В раздел А (Лица) посочените по-долу вписвания заменят съответните вписвания в списъка:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„3.

Ali MAMLUK

(изв. още като Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Дата на раждане: 19.2.1946 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Дипломатически паспорт № 983;

Пол: мъжки

Заместник-председател на Сирийската арабска република по въпросите на сигурността. Бивш директор на Бюрото за национална сигурност. Бивш началник на дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия, свързан с насилието срещу демонстранти.

9.5.2011 г.

4.

Atif NAJIB

(изв. още като Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Място на раждане: Jablah, Сирия;

Звание: бригаден генерал;

Пол: мъжки

Бивш началник на дирекция „Политическа сигурност“ в Dara'a. Замесен в насилието срещу демонстранти. Член на фамилията Assad; братовчед на президента Bashar al-Assad.

9.5.2011 г.

28.

Khalid (изв. още като Khaled) QADDUR (изв. още като Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в секторите на телекомуникациите, нефта, пластмасовите изделия и тютюна, поддържащ тесни бизнес отношения с Maher al-Assad. Свързан с контрабандни дейности.

Облагодетелства се от сирийския режим и го подкрепя посредством своите бизнес интереси.

Съдружник на Maher al-Assad, включително чрез бизнес дейността си.

27.1.2015 г.

33.

Ayman JABIR

(изв. още като Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Място на раждане: Latakia, Сирия;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в секторите на стоманата, медиите, потребителските стоки и нефта, включително като търгува с тези стоки. Има финансови интереси и/или заема висши ръководни постове в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално Al Jazira (изв. още като Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV и Sama Satellite Channel.

Посредством дружеството си Al Jazira, Ayman Jabir спомага за вноса на нефт в Сирия от Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jabir се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя посредством своите бизнес интереси.

Подкрепя пряко и изпълнява водеща роля в дейностите на свързаните с режима милиции, известни като Shabiha и/или Suqur as-Sahraa. Почетен председател на Wafa lil-Watan („Преданост към родината“) – сдружение, предоставящо помощ на семействата на сирийски войници и милиции.

Съдружник на Rami Makhlouf посредством бизнес дейностите си и е близък с Maher al-Assad посредством ролята си в свързаните с режима милиции.

27.1.2015 г.

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значително влияние в Amir Group и Cham Holding — два конгломерата с дейност в областта на недвижимите имоти, туризма, транспорта и финансите. Председател на сирийско-руския бизнес съвет, посредством който играе важна роля в икономическите отношения с Руската федерация.

Samir Hassan подпомага водените от сирийския режим военни действия с дарения на парични средства.

Свързан е с лица, които се облагодетелстват от режима или го подкрепят. По-специално е свързан с Rami Makhlouf и Issam Anbouba, които са посочени в списъка от Съвета и се облагодетелстват от сирийския режим.

27.9.2014 г.

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(изв. още като Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Пол: мъжки

Бивш министър на телекомуникациите и технологиите, заемал поста поне до април 2014 г. В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население. Бивш ръководител на Агенцията за планиране и международно сътрудничество. Агенцията за планиране и международно сътрудничество е правителствена агенция, свързана с министър-председателя, която изготвя по-специално петгодишните планове, в които се предоставят общите насоки за правителствените икономически политики и политики за развитието.

27.2.2012 г.

139.

Генерал-майор Hussam LUQA

(изв. още като Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Пол: мъжки

Бивш ръководител на Комитета по сигурността на южния регион от 2018 до 2020 г. Бивш началник на дирекция „Обща сигурност“. Генерал-майор. От април 2012 г. до 2 декември 2018 г. е ръководител на отдела на дирекция „Политическа сигурност“ в Homs (на мястото на бригаден генерал Nasr al-Ali). От 3 декември 2018 г. е началник на дирекция „Политическа сигурност“. Директор на отдела за общо разузнаване от 2019 г. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012 г.

203.

George HASWANI

(изв. още като Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Адрес: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria;

Друга информация: Hesco Engineering and Construction Company Ltd е дружество, регистрирано на същия адрес в Лондон като британското дружество Savero Ltd.;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в инженерния, строителния, петролния и газовия сектор. Има интереси и/или значимо влияние в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално в HESCO Engineering and Construction Company — водещо инженерно и строително дружество.

7.3.2015 г.

204.

Emad HAMSHO

(изв. още като Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Адрес: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria;

Пол: мъжки

Заема висока ръководна длъжност в Hamsho Trading. В резултат на високата длъжност, която заема в Hamsho Trading, дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка от Съвета, той предоставя подкрепа на сирийския режим. Също така е свързан с посоченото в списъка образувание Hamsho International.

Освен това е заместник-председател на Сирийския съвет за желязо и стомана, заедно с посочени в списъка бизнесмени, които подкрепят режима, като Ayman Jabir. Активите на Hamsho включват Syrian Metal Industries — стоманодобивен завод извън Дамаск, за който Hamsho доставя метален скрап, заграбен от подкрепящите правителството милиции по време на войната. Той е също така тясно свързан с президента Bashar al-Assad.

7.3.2015 г.

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(изв. още като Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Звание: бригаден генерал;

Пол: мъжки

Бригаден генерал Muhammad Hasouri е висш офицер от сирийските военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Заемал длъжността началник щаб на 50-а бригада на военновъздушните сили и заместник-командир на военновъздушната база Shayrat. Бригаден генерал Muhammad Hasouri служи в сектора на разпространението на химическо оръжие и е участвал в масовите убийства с химическо оръжие в Хан Шейхун на 4 април 2017 г. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия.

18.7.2017 г.

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(изв. още като Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Дата на раждане: 1954 г.;

Място на раждане: Hama, Сирия;

Звание: генерал-майор;

Пол: мъжки

Бивш управител на провинция Hasaka, назначен от президента Bashar al-Assad; свързан с президента Bashar al-Assad.

Има звание генерал-майор; висш офицер и бивш началник щаб на сирийските военновъздушни сили.

Като висш офицер от сирийските военновъздушни сили носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително за извършване на нападения с химическо оръжие от сирийския режим по време на мандата му като началник щаб на сирийските военновъздушни сили, както е посочено в доклада на създадения от ООН Съвместен механизъм за разследване.

18.7.2017 г.

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(изв. още като (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Гражданство: сирийско;

Длъжност: съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC; директор на Agar Investment Company; генерален мениджър на Al Zubaidi Company и на Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; директор и собственик на Zubaidi Development Company; съсобственик на Enjaz Investment Company;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, включително дялово участие от 50% в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21% от приходите. Khaled al-Zubaidi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.

Khaled Zubaidi е подписал договор за спонсорство (на стойност 350 000  щ.д.) със сирийския футболен клуб „Wihda FC“ чрез едно от своите дружества Hijaz Company. Член на Федерацията на сирийските туристически камари от 2019 г.

21.1.2019 г.

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(изв. още като Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Дата на раждане: 2.1.1962 г.;

Място на раждане: Дамаск, Сирия;

Гражданство: сирийско;

Паспорт №: 011612445, серия 002-17-L022286 (място на издаване: Сирийска арабска република);

Номер на личната карта: 010-30208342 (място на издаване: Сирийска арабска република);

Длъжност: съучредител и мажоритарен акционер в Apex Development and Projects LLC и учредител на A'ayan Company for Projects and Equipment;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, включително с контролен дял от 90 % от Apex Development and Projects LLC, учредил съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, проект за луксозен жилищен и търговски обект, ползващ се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Mohammed Nazer Jamal Eddin се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. През май 2019 г. Jamal Eddin създава Trillium Private JSC — дружество на стойност 15 млн. сирийски лири, занимаващо се с търговия на строителни материали и електрически изделия.

21.1.2019 г.

284.

Mazin AL-TARAZI

(изв. още като

Image 1
Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Дата на раждане: септември 1962 г.;

Гражданство: сирийско;

Длъжност: бизнесмен;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в секторите на строителството и въздухоплаването. Чрез инвестициите и дейностите си Mazin al-Tarazi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. По-специално Mazin al-Tarazi има сключена сделка с Damascus Cham Holding за инвестиции от 320 млн. щ.д. в изграждането на Marota City, проект за луксозен жилищен и търговски обект, ползващ се от подкрепата на режима. Предоставен му е и лиценз за частна авиолиния в Сирия. През септември 2019 г. създава al-Dana Group Investments LLC, дружество на стойност 25 млн. сирийски лири, занимаващо се с внос и износ и инвестиции в туристически съоръжения и търговски комплекси.

21.1.2019 г.

285.

Samer FOZ

(изв. още като Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Дата на раждане: 20 май 1973 г.;

Място на раждане: Homs, Сирия/Latakia, Сирия;

Гражданство: сирийско, турско;

Номер на турския паспорт: U 09471711 (място на издаване: Турция; валиден до: 21.7.2024 г.);

Сирийски национален номер: 06010274705

Адрес: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Samer Foz предоставя финансова и друга подкрепа на сирийския режим, включително финансиране на Силите за защита на военната сигурност (Military Security Shield Forces) в Сирия и посредничество в сделки със зърно. Той се облагодетелства финансово и от достъп до търговски възможности при търговията с пшеница и проекти за възстановяване в резултат от връзките си с режима.

През 2021 г. Samer Foz открива завод за рафиниране на захар (Samer Foz Factory) в подкрепа на целта на сирийския режим за увеличаване на производството на захар в цялата страна.

21.1.2019 г.

287.

Hussam AL QATARJI

(изв. още като Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Дата на раждане: 1982 г.;

Място на раждане: Raqqa, Сирия;

Гражданство: сирийско;

Длъжност: главен изпълнителен директор на Katerji Group (изв. още като Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който е и член на сирийския парламент. Al-Qatirji подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него чрез подсигуряване на търговски сделки с режима за нефт и пшеница и печалбата от тях.

Заедно със семейството си Hussam Al Qatarji е получил лиценз за създаване на нова банка — Националната ислямска банка. Чрез едно от притежаваните от тях дружества, Nabd Contracting and Construction, са придобили от правителството и нов циментов завод. Разширяват дейността си и в туристическия сектор, като създават Arman Hotel and Tourist Management LLC. Учредили са и съвместно предприятие с Министерството на туризма — Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji и семейството му също ръководят милиция в Алепо. През октомври 2021 г. дружеството на Qaterji BS Company for Oil Services подписва споразумение с режима за снабдяване на бензиностанции с гориво в управляваните от режима зони.

21.1.2019 г.

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(изв. още като Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Дата на раждане: 4.3.1976 г.;

Гражданство: сирийско;

Длъжност: председател на търговската камара на провинция Дамаск;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Ковчежник на Федерацията на търговските камари на Сирия;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Собственик на множество предприятия и холдингови дружества с интереси и дейност в различни икономически сектори като недвижими имоти, луксозна хотелска индустрия и търговски центрове. Wassim аl-Kattan се превърна бързо във водещ бизнесмен чрез налагане на данъци върху стоки, внесени контрабандно в намиращата се под обсада Източна Гута, и понастоящем участва в агресивни форми на клиентелизъм, които облагодетелстват режима. Wassim al-Kattan се облагодетелства финансово от преференциален достъп до публични търгове, както и от лицензи и договори, възложени от правителствени агенции в резултат на тесните му връзки с режима.

През 2020 г. Al-Kattan е избран за член на търговската камара на Дамаск. През ноември 2021 г. Al-Kattan е назначен от сирийското правителство за секретар на Федерацията на търговските камари на Сирия, въпреки че е загубил изборите.

17.2.2020 г.

294.

Khodr Ali TAHER

(изв. още като خضر علي طاهر)

Дата на раждане: 1976 г.;

Гражданство: сирийско;

Длъжност: директор и собственик на Ella Media Services; учредител на Castle Security and Protection и Jasmine Contracting Company; председател и учредител на Syrian Hotel Management Company; управител и собственик на Ematel;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

Пол: мъжки

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, включително частна охрана, търговия на дребно с мобилни телефони, управление на хотели, рекламни услуги и вътрешни парични преводи, алкохолни и безалкохолни напитки.

Подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него посредством сътрудничество в неговите стопански дейности и участие в дейности за контрабанда и спекулиране. Khodr Ali Taher притежава няколко дружества и съфинансира други. Неговото участие в деловите отношения с режима включва участие в съвместно предприятие със Syrian Transport and Tourism Company, в което Министерството на туризма притежава дял от две трети.

17.2.2020 г.“

3.

В раздел Б (Образувания) посочените по-долу вписвания заменят съответните вписвания в списъка:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Притежавано от Rami Makhlouf. Най-голямото дружество за недвижими имоти в Сирия и клонът за недвижими имоти и инвестиции на Cham Holding; финансира сирийския режим.

23.6.2011 г.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(изв. още като Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus, Syria;

Тел.: +963 112110059/963 112110043;

Факс: +963 933333149

Притежавано от Rami Makhlouf; финансира сирийския режим.

23.6.2011 г.

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syria, P.O. Box 2900;

Тел.: +963 11 61 26 270;

Факс: +963 11 23 73 97 19;

Имейл: info@syriatel.com.sy;

Уебсайт: http://syriatel.sy/

Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим, като посредством лицензионния си договор плаща повече от 50% от печалбите си на правителството.

23.9.2011 г.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria

Тел: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719;

Имейл: info@metallic-sy.com и shaamco@mail.sy

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011 г.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Syria;

Тел.: +963 11 5111352;

Факс: +963 11 5110117

Имейл: info@syronics.com.sy

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011 г.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria

и

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria

и

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria;

Тел.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;

Имейл: g.o.eng.ind@net.sy

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011 г.

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon;

Клон Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon

Клон Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon

Тел: +961 1741666;

Факс: +961 1738214;

Уебсайт: www.slcb.com.lb

Клон на вече включената в списъка Commercial Bank of Syria. Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.

23.1.2012 г.

38.

Central Bank of Syria (Централна банка на Сирия)

Sabah Bahrat Square, Дамаск, Сирия

Пощенски адрес: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254

Тел.: +961011 - 9985

Имейл: info@cb.gov.sy

Уебсайт: https://www.cb.gov.sy/

Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.

27.2.2012 г.

56.

The Baniyas Refinery Company

(изв. още като Banias; Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria;

352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs

Дъщерно дружество на General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), подразделение на Министерството на нефта и минералните ресурси. Като такова оказва финансова подкрепа на сирийския режим.

23.7.2014 г.

57.

The Homs Refinery Company

(изв. още като General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria

Тел.: 963-3125-16401

Факс: 963-3124-70101

Имейл: homs-refine@mail.sy

Дъщерно дружество на General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), подразделение на Министерството на нефта и минералните ресурси. Като такова оказва финансова подкрепа на сирийския режим.

23.7.2014 г.

67.

Hamsho Trading

(изв. още като Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions;

Имейл: info@hamsho-group.com;

Тел.: 00963 (11) 3227530

Дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка от Съвета.

В това си качество Hamsho Trading е свързано с посочено в списъка образувание — Hamsho International.

Подкрепя сирийския режим чрез дъщерните си дружества, включително Syria Steel. Чрез своите дъщерни дружества е свързано с групи като подкрепящите режима милиции „Shabiha“.

7.3.2015 г.

77.

Al Qatarji Company

(изв. още като Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Категория субект: частно дружество;

Бизнес сектор: внос/износ; товарни превози; доставка на нефт и стоки;

Име на директора/управление: Hussam Al Qatarji, главен изпълнителен директор (лице, посочено в списъка от Съвета);

Действителен(ни) собственик(ци): Hussam Al Qatarji (лице, посочено в списъка от Съвета);

Официален адрес: Mazzah, Damascus, Syria;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Значимо дружество, извършващо дейност в множество сектори на сирийската икономика. Като улеснява търговията с горива, оръжия и боеприпаси между режима и различните участници, включително ИДИЛ (Даиш) под претекст за внос и износ на храни, като подкрепя милициите, участващи в боеве наред с режима, и като се възползва от връзките си с режима за разширяване на търговската си дейност, Al Qatarji Company, чийто управителен съвет се оглавява от посоченото в списъка лице Hussam Al Qatarji, член на Сирийското народно събрание, подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.

17.2.2020 г.

78.

Damascus Cham Holding Company

(изв. още като Damascus Cham Private Joint Stock Company

(القابضة الشام دمشق)

Категория субект: Публично акционерно дружество, учредено по режима на частното право;

Бизнес сектор: недвижими имоти;

Име на директора/управление: Adel Anwar al-Olabi, председател на съвета на директорите и губернатор на Дамаск (лице, посочено в списъка от Съвета);

Действителен(ни) собственик(ци): Провинция Дамаск;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Rami Makhlouf (лице, посочено в списъка от Съвета); Samer Foz (лице, посочено в списъка от Съвета); Mazen Tarazi (лице, посочено в списъка от Съвета); Talas Group, притежавано от бизнесмена Anas Talas (лице, посочено в списъка от Съвета); Khaled al-Zubaidi (лице, посочено в списъка от Съвета).

Damascus Cham Holding Company е учредено от режима като инвестиционен орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и изпълнение на проекта Marota City – проект за луксозни недвижими имоти, изграден върху отчуждена земя съгласно по-специално Указ № 66 и Закон № 10.

Като ръководи изпълнението на проекта Marota City, Damascus Cham Holding (чийто председател е губернаторът на Дамаск), подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него, като същевременно осигурява облаги за бизнесмени, тясно свързани с режима, които сключват изгодни сделки с този субект чрез публично-частни партньорства.

17.2.2020 г.“