5.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/6


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/701 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2022 година

за отмяна на Решение 2010/346/ЕС относно защитни мерки във връзка с инфекциозната анемия по конете в Румъния

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 141, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/429 на Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на временни правила, допълващи или заместващи предвидените в част IV, дял I, глава 3 от Регламент (ЕС) 2016/429, по отношение на движението на определени видове или категории отглеждани сухоземни животни. Тези временни правила могат да бъдат приети, когато се окаже, че дадена болест от списъка, посочена в член 9, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/429, се разпространява въпреки изискванията по отношение на движението, установени в съответствие в част IV, дял I, глава 3, раздели 1—6 от Регламент (ЕС) 2016/429.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (2) беше приет в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429. Инфекциозната анемия по конете (ИАК) е включена в списъка в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 и е категоризирана като болест от списъка, посочена в член 9, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/429.

(3)

Решение 2010/346/ЕС на Комисията (3) бе прието съгласно член 10, параграф 4 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета (4) и определя защитни мерки във връзка с ИАК в Румъния. Тези защитни мерки са в допълнение към ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението на еднокопитни животни в Съюза, определени в Директива 2009/156/ЕО на Съвета (5). Директива 90/425/ЕИО вече е отменена с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (6), а Директива 2009/156/ЕО — с Регламент (ЕС) 2016/429.

(4)

Решение 2010/346/ЕС бе прието през 2010 г., когато ИАК бе счетена за ендемична в Румъния и ситуацията с болестта в тази държава членка представляваше риск за здравето на животните при еднокопитните животни в Съюза.

(5)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията (7) се определят, inter alia, ветеринарно-здравни изисквания във връзка с движението на еднокопитни животни в рамките на Съюза. В член 22, параграф 1, буква в) от посочения делегиран регламент се определят изискванията във връзка с ИАК, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат изпращани еднокопитни животни до други държави членки.

(6)

На заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите през февруари 2022 г. Румъния представи на Комисията и на останалите държави членки доклад за актуалното състояние, от който е видно, че в посочената държава членка е постигнат напредък по отношение на ликвидирането на ИАК, като някои части от територията ѝ са били свободни от болестта в продължение на повече от 12 месеца или разпространението на болестта е останало в границите, наблюдавани на регионално равнище в други държави членки. Той показва, че националната програма за ликвидиране на ИАК, прилагана на територията на Румъния, е доказала своята ефективност.

(7)

Поради това мерките, установени в Решение 2010/346/ЕС, вече не са актуални и ветеринарно-здравните изисквания, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/688, вече са достатъчни, за да се гарантира безопасното движение на еднокопитни животни между държавите членки.

(8)

Поради това Решение 2010/346/ЕС следва да бъде отменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/346/ЕС се отменя.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 май 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

(3)  Решение 2010/346/ЕС на Комисията oт 18 юни 2010 г. относно защитни мерки във връзка с инфекциозната анемия по конете в Румъния (ОВ L 155, 22.6.2010 г., стр. 48).

(4)  Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29).

(5)  Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с движението в рамките на Съюза на сухоземни животни и на яйца за люпене (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 140).