19.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/34


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/636 НА СЪВЕТА

от 13 април 2022 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2022/338 за мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за доставката на военно оборудване и на платформи, създадени за произвеждане на смъртоносна сила, на украинските въоръжени сили

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 28 февруари 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/338 (1), с което се установява мярка за помощ с референтна сума от 450 000 000 EUR, предназначена за покриване на доставката на военно оборудване и на платформи, създадени за произвеждане на смъртоносна сила, на украинските въоръжени сили.

(2)

На 23 март 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/471 (2) за изменение на Решение (ОВППС) 2022/338, с което референтната сума беше увеличена на 900 000 000 EUR.

(3)

С оглед на продължаващата въоръжена агресия от страна на Руската федерация срещу Украйна референтната сума следва да бъде увеличена с допълнителни 450 000 000 EUR, а продължителността на мярката за помощ следва да бъде удължена с 24 месеца.

(4)

Решение (ОВППС) 2022/338 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ОВППС) 2022/338 се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Продължителността на мярката за помощ е 60 месеца от приемането на настоящото решение.“

2)

В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мярката за помощ, е в размер на 1 350 000 000 EUR.“

3)

В член 2 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В съответствие с член 29, параграф 5 от Решение (ОВППС) 2021/509 администраторът за мерките за помощ може да отправи покана за вноски след приемането на настоящото решение в размер до 1 350 000 000 EUR. Средствата, за които е отправена покана за вноски от администратора, се използват единствено за заплащане на разходи в границите, одобрени от Комитета, създаден с Решение (ОВППС) 2021/509, в коригиращия бюджет за 2022 г. и в бюджетите за следващите години, съответстващи на мярката за помощ.“

4)

В член 2 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Разходите, свързани с изпълнението на мярката за помощ, са допустими от 1 януари 2022 г. до определена от Съвета дата. Най-малко 66 % от референтната сума покрива разходите, направени от 11 март 2022 г. нататък.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 13 април 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение (ОВППС) 2022/338 на Съвета от 28 февруари 2022 г. за мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за доставката на военно оборудване и на платформи, създадени за произвеждане на смъртоносна сила, на украинските въоръжени сили (ОВ L 60, 28.2.2022 г., стр. 1).

(2)  Решение (ОВППС) 2022/471 на Съвета от 23 март 2022 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2022/338 за мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за доставката на военно оборудване и на платформи, създадени за произвеждане на смъртоносна сила, на украинските въоръжени сили (ОВ L 96, 24.3.2022 г., стр. 43).