21.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/3


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/452 НА СЪВЕТА

от 18 март 2022 година

за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС (1) относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine).

(2)

На 23 февруари 2022 г. Руската федерация предприе непровокирана и неоправдана военна агресия срещу Украйна, която Европейският съвет осъди най-категорично в заключенията си от 24 февруари 2022 г.

(3)

Военната агресия на Руската федерация доведе по-специално до поток от бежанци, бягащи от Украйна към територията на съседни държави членки.

(4)

EUAM Ukraine вече не е в състояние да изпълнява пълноценно мандата си на територията на Украйна.

(5)

В контекста на настоящите обстоятелства, EUAM Ukraine следва да оказва подкрепа на украинските власти, за да се улесни потока от бежанци от Украйна към съседни държави членки, и пропускането на хуманитарна помощ в Украйна.

(6)

Поради това Решение 2014/486/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(7)

EUAM Ukraine ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, предвидени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 2014/486/ОВППС се вмъква следният член:

„Член 2а

Временни задачи

1.   От 18 март 2022 г. до датата, на която Комитетът по политика и сигурност реши друго, EUAM Ukraine изпълнява временната допълнителна задача да предоставя съвети на съответните украинските органи, по-специално на украинската служба за гранична охрана, митническата служба и местните полицейски сили, с цел улесняване на потока от бежанци от Украйна към Полша, Румъния и Словакия, както и притокът на хуманитарна помощ към Украйна.

2.   С цел предоставяне на съвет на украинските органи, EUAM Ukraine също:

съставя картина на състоянието на граничния трафик между Украйна и Съюза и улеснява обмена на информация за него между Украйна, държавите членки и институциите и агенциите на Съюза, по-специално Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex);

набелязва възможни подобрения и предоставя на украинските органи стратегически съвети по отношение улесняване на пресичането от бежанците и хуманитарната помощ на украинската граница със Съюза;

подпомага, подкрепя, наблюдава, напътства и предоставя съвети на украинските органи във връзка с управлението на граничния трафик на гранично-пропускателните пунктове.

3.   С цел изпълнение на посочените в настоящия член временни допълнителни задачи в подкрепа на Украйна, части от EUAM Ukraine могат временно да бъдат базирани в Полша, Румъния или Словакия, като извършват своите дейности на място от украинската страна на гранично-пропускателните пунктове. За целта между EUAM Ukraine и тези държави членки може да бъдат сключвани договорености.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му..

Съставено в Брюксел на 18 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42).