29.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 453/19


Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1

(2022/C 453/04)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

46 998 000

– 696 000

46 302 000

 

Дял 1 — Общо

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

Дял 2 — Общо

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

56 895 000

– 845 000

56 050 000

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

2 700 000

630 000

3 330 000

 

Дял 1 — Общо

47 500 000

50 000

47 550 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

ИКТ

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

400 000

–50 000

350 000

 

Дял 2 — Общо

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

Дял 3 — Общо

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Щатно разписание 1

Категория и степен

 

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

9

9

AD 13

12

12

AD 12

18

18

AD 11

19

19

AD 10

12

12

AD 9

20

17

AD 8

18

15

AD 7

16

11

AD 6

2

2

AD 5

2

Междинен сбор AD

129

116

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

2

2

AST 6

4

3

AST 5

3

4

AST 4

2

3

AST 3

1

1

AST 2

AST 1

Междинен сбор AST

13

13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Междинен сбор AST/SC

Общо

142

129

Всичко Общо

142

129

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

Общоl

424

403