27.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 461/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2304 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила за издаването на допълнителни сертификати, удостоверяващи неизползването на антибиотици при биологичното производство на животински продукти за целите на износа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 44, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В някои трети държави има изискване продуктите от отглеждани по биологичен начин животни да се произвеждат без използване на антибиотици. За да се улесни достъпът до пазарите на тези държави, операторите или групите от оператори от Съюза, които желаят да изнасят такива продукти, следва да могат да докажат изпълнението на посоченото изискване посредством официален документ.

(2)

В съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 компетентните органи или, когато е целесъобразно, контролните или надзорните органи трябва да издадат сертификат на всеки оператор или група от оператори, които са подали уведомление за дейността си и изпълняват изискванията на посочения регламент. За да се удостовери, че продуктите от отглеждани по биологичен начин животни са произведени без използване на антибиотици, операторът или групата от оператори следва да има възможност да поиска от посочените компетентни органи или, когато е уместно, от контролните или надзорните органи да издадат допълнителен сертификат. Образецът на този допълнителен сертификат следва да бъде съответно установен.

(3)

В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от датата, на която започва прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Допълнителен сертификат, удостоверяващ неизползването на антибиотици при биологичното производство на животински продукти за целите на износа

По искане на оператор или група от оператори, които вече притежават сертификат съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2018/848, съответният компетентен орган или, когато е целесъобразно, съответният контролен или надзорен орган издава допълнителен сертификат, удостоверяващ, че операторът или групата от оператори са произвели продукти от отглеждани по биологичен начин животни без използване на антибиотици, ако такъв сертификат е необходим за целите на износа на тези продукти от Съюза. Образецът на допълнителния сертификат е установен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НЕИЗПОЛЗВАНЕТО НА АНТИБИОТИЦИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗНОСА

1.

Номер на документа:

2.

(отбелязва се според случая)

Оператор

Група от оператори

3.

Име и адрес на оператора или групата от оператори:

4.

Име и адрес на компетентния орган или, когато е целесъобразно, на контролния или надзорния орган на оператора или групата от оператори, а в случая на контролен или надзорен орган — и кодов номер:

5.

Номер на сертификата, издаден на оператора или групата от оператори съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 в съответствие с приложение VI към посочения регламент:

С настоящия сертификат се удостоверява, че операторът или групата от оператори (отбелязва се според случая) са произвели посочените по-долу продукти от отглеждани по биологичен начин животни без използване на антибиотици:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Дата, място:

Име и подпис от името на издаващия компетентен орган или, когато е целесъобразно, контролен или надзорен орган:

7.

Допълнителният сертификат е валиден от ……… [дата] до……… [дата]