15.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 448/52


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2229 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2021 година

за започване на разследване във връзка с евентуалното заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776 върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет, чрез внос на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна, изпращани от Турция, независимо дали са декларирани с произход от Турция, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 23, параграф 4 и член 24, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане в съответствие с член 23, параграф 4 и член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1037 за разследване на евентуалното заобикаляне на изравнителните мерки, наложени върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна, изпращани от Турция, независимо дали са декларирани с произход от Турция.

(2)

Искането беше подадено на 3 ноември 2021 г. от TECH-FAB Europe e.V.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, разглеждан във връзка с евентуалното заобикаляне, е тъкани от тъкàни и/или прошити ровинг и/или прежди от стъклени влакна с непрекъсната нишка, със или без други елементи, с изключение на импрегнирани или преимпрегнирани продукти и мрежести тъкани с размер на отворите от повече от 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, класирани към датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776 на Комисията (2) в кодове по КН ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 и ex 7019 90 00 (кодове по ТАРИК 7019390080, 7019400080, 7019590080 и 7019900080) и с произход от Китайската народна република и Египет („разглежданият продукт“). Това е продуктът, към който се прилагат мерките, които са в сила понастоящем.

(4)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в предходното съображение, понастоящем класиран в кодове по КН ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 и ex 7019 90 00, но изпращан от Турция, независимо дали е деклариран с произход от Турция (кодове по ТАРИК 7019390083, 7019400083, 7019590083 и 7019900083) („продуктът, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(5)

Действащите понастоящем мерки, които евентуално се заобикалят, са изравнителните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/492 на Комисията за налагане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет („съществуващите мерки“).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(6)

Искането съдържа достатъчно доказателства за това, че съществуващите изравнителни мерки върху вноса на разглеждания продукт се заобикалят чрез вноса на продукта, предмет на разследването. По-конкретно доказателствата, с които разполага Комисията, показват следното.

(7)

След налагане на мерките върху разглеждания продукт е настъпила промяна в схемите на търговия, включващи износ от Китайската народна република, Египет и Турция за Съюза.

(8)

Изглежда, че тази промяна е резултат от практика, за която няма достатъчно основания или икономическа обосновка, различни от налагането на митото, а именно изпращането на разглеждания продукт през Турция за Съюза със или без осъществяване на определени операции по сглобяване или завършване в Турция.

(9)

Освен това доказателствата сочат, че поради описаната по-горе практика коригиращият ефект на съществуващите изравнителни мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както в количествен, така и в ценови аспект. Изглежда, че значителен обем внос на продукта, предмет на разследването, е навлязъл на пазара на ЕС. Освен това са налице достатъчно доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, се извършва на цени, които нанасят вреда.

(10)

На последно място, от доказателствата е видно, че за продукта, предмет на разследването, и/или за части от него все още се прилага субсидията. Несъмнено продуктът, предмет на разследването, и неговите части се произвеждат и изнасят за Турция от дружества в Китай и Египет, за които е установено, че получават подлежащи на изравняване субсидии за производство и продажба на продукта, предмет на разследването, при съществуващите мерки.

(11)

Ако при разследването се установят практики по заобикаляне, обхванати от член 23 от основния регламент, но различни от споменатите по-горе, тези практики също може да бъдат обект на разследването.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(12)

Предвид гореизложеното Комисията направи заключението, че съществуват достатъчно доказателства, които дават основание да се започне разследване в съответствие с член 23, параграф 4 от основния регламент и да се въведе регистрационен режим за вноса на продукта, предмет на разследването, в съответствие с член 24, параграф 5 от основния регламент.

(13)

За да получи необходимата за това разследване информация, всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията, но не по-късно от срока по член 3, параграф 2 от настоящия регламент, Срокът, посочен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, се прилага за всички заинтересовани страни. Ако е необходимо, може да бъде поискана информация и от промишлеността на Съюза.

(14)

Органите в Турция, Китайската народна република и Египет ще бъдат уведомени за започването на разследването.

а)   Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

(15)

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

(16)

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящия регламент, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават със „Sensitive“ (3). Страните, които предоставят информация в хода на настоящото разследване, се приканват да обосноват искането си за разглеждане на поверителна основа.

(17)

В съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1037 от страните, предоставящи обозначена с „Sensitive“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация.

(18)

Ако предоставилата поверителна информация страна не посочи основателна причина за искането за поверително разглеждане или не представи неповерително резюме с необходимия формат и качество, Комисията може да не вземе предвид тази информация, освен ако точността ѝ може да бъде убедително доказана с помощта на подходящи източници.

(19)

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания чрез електронната платформа TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), включително сканирани пълномощни и удостоверения.

За достъп до електронната платформа TRON.tdi заинтересованите страни трябва да имат профил в EU Login. Пълни инструкции за начина на регистриране и на използване на електронната платформа TRON.tdi са на разположение на следния адрес: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Чрез използване на електронната платформа TRON.tdi или на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf.

Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Електронна поща: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(20)

Всички заинтересовани страни, включително промишлеността на Съюза, вносителите и всички съответни сдружения, се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа, при условие че тези изявления се направят в срока по член 3, параграф 2. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице конкретни основания те да бъдат изслушани.

в)   Искания за освобождавания

(21)

Съгласно член 23, параграф 5 от основния регламент вносът на разследвания продукт може да бъде освободен от мерки, ако вносът не представлява заобикаляне.

(22)

Тъй като евентуалното заобикаляне се осъществява извън Съюза, на производителите на продукта, предмет на разследването, в Турция може да бъде предоставено освобождаване в съответствие с член 23, параграф 6 от основния регламент, ако те могат да докажат, че не участват в действия по заобикаляне, определени в член 23, параграф 3 от основния регламент. Производителите, които искат да получат освобождаване, следва да заявят интереса си в срока по член 3, параграф 1 от настоящия регламент. Копия от въпросника за производителите износители в Китайската народна република и Египет, формуляра за освобождаване (въпросника към него) за производители износители в Турция и въпросниците за вносителите в ЕС са на разположение в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Въпросниците трябва да се представят в срока, указан в член 3, параграф 2 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИЯ

(23)

В съответствие с член 24, параграф 5 от основния регламент за вноса на продукта, предмет на разследването, се въвежда регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в резултат на разследването бъде констатирано заобикаляне, може да бъдат наложени изравнителни мита в подходящ размер, които не надвишават митото за „всички други дружества“, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776 съответно за Китайската народна република и Египет, от датата на въвеждане на регистрационния режим за този внос.

Ж.   СРОКОВЕ

(24)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни може да заявят своя интерес пред Комисията, да представят попълнени въпросници, да изложат становищата си в писмена форма или всяка друга информация, която да бъде взета предвид по време на разследването,

производителите от Турция може да поискат освобождавания от мерките,

заинтересованите страни може да отправят писмено искане за изслушване от Комисията.

(25)

Обръща се внимание на факта, че поради това упражняването на процедурните права, установени в основния регламент, зависи от това дали страните са заявили своя интерес в сроковете по член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(26)

Ако заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, констатациите, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

(27)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

(28)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това констатациите се основават на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(29)

В съответствие с член 23, параграф 4 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(30)

Всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(31)

Съобщение за защита на личните данни, с което се информират всички физически лица за обработване на личните данни в рамките на предприеманите от Комисията дейности за търговска защита, е на разположение на уебсайта на ГД „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

К.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(32)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и всякакви други искания относно правото на защита на заинтересованите страни и на трети страни, които може да възникнат по време на процедурата.

(33)

Служителят по изслушванията може да организира изслушвания и да действа като медиатор между заинтересованите страни и службите на Комисията, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита. Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще разгледа основанията за исканията. Тези изслушвания следва да се провеждат само ако въпросите не са своевременно уредени със службите на Комисията.

(34)

Всяко искане трябва да се представи навреме и експедитивно, за да не се възпрепятства правилното протичане на процедурите. За тази цел заинтересованите страни следва да поискат намесата на служителя по изслушванията във възможно най-кратък срок след настъпването на събитието, което оправдава тази намеса. При подаване на искания за изслушване извън определените срокове служителят по изслушванията ще разгледа също така причините за закъснението, естеството на повдигнатите въпроси, както и въздействието на тези въпроси върху правото на защита, като надлежно вземе предвид интересите за добро администриране и за своевременно приключване на разследването.

(35)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на ГД „ТЪРГОВИЯ“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Започва се разследване съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1037, за да се установи дали с вноса на тъкани от тъкàни и/или прошити ровинг и/или прежди от стъклени влакна с непрекъсната нишка, със или без други елементи, с изключение на импрегнирани или преимпрегнирани продукти и мрежести тъкани с размер на отворите от повече от 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, и с тегло над 35 g/m2, класирани понастоящем в кодове по КН ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 и ex 7019 90 00, изпращани от Турция, независимо дали са декларирани с произход от Турция (кодове по ТАРИК 7019390083, 7019400083, 7019590083 и 7019900083), се заобикалят мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776.

Член 2

1.   В съответствие с член 23, параграф 4 и член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1037 митническите органи на държавите членки предприемат необходимите мерки за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос.

2.   Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

1.   Заинтересованите страни трябва да заявят своя интерес, като се свържат с Комисията в срок от 15 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   За да бъдат взети под внимание становищата им по време на разследването, заинтересованите страни трябва да ги представят в писмена форма и да подадат попълнения въпросник, исканията за освобождаване или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.

3.   Заинтересованите страни могат и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в рамките на същия 37-дневен срок. Исканията за изслушване, отнасящи се до етапа на започване на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776 на Комисията от 12 юни 2020 г. за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/492 на Комисията за налагане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет (ОВ L 189, 15.6.2020 г., стр. 1).

(3)  Документ, който е обозначен със „Sensitive“, се счита за поверителен в съответствие с член 29 от основния регламент и член 12 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки. Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(4)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).