12.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 400/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1960 НА СЪВЕТА

от 11 ноември 2021 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1890 относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1890 на Съвета от 11 ноември 2019 г. относно ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие (1), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 11 ноември 2019 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2019/1890.

(2)

Въз основа на извършен преглед на мерките, вписванията в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1890, следва да бъдат актуализирани.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1890 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1890 се изменя както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2021 година.

За Съвета

Председател

Z. POČIVALŠEK


(1)  ОВ L 291, 12.11.2019 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1890 вписвания 1 и 2 се заменят със следното:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Дата на раждане: 9.12.1960 г.

№ на паспорт или лична карта: 13571379758

Гражданство: турско

Пол: мъжки

Мехмет Феррух Акалин е заместник-председател (заместник генерален директор) и член на съвета на директорите на „Търкиш Петролиум Корпорейшън“ (Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Той е ръководител на отдела за проучвателна дейност на TPAO.

В качеството си на заместник генерален директор на TPAO и началник на отдела за проучвателна дейност Мехмет Феррух Акалин отговаря за планирането, ръководството и изпълнението на офшорните дейности на TPAO по проучвания за въглеводороди. Тук се включват изброените по-долу сондажни дейности на TPAO, които не са разрешени от Република Кипър.

Тези неразрешени сондажни дейности са били извършени от:

а)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в териториалните води на Република Кипър между юли и септември 2019 г.;

б)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между октомври 2019 г. и януари 2020 г.;

в)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, както и в споразумение с Израел, между януари и април 2020 г.;

г)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между април и октомври 2020 г.;

д)

сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, в непосредствена близост с териториалните ѝ води, между ноември 2019 г. и януари 2020 г.;

е)

сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от западната част на изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, между май и ноември 2019 г.

27.2.2020 г.

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Дата на раждане: 27.11.1956 г.

№ на паспорт или лична карта: 11096919534

Гражданство: турско

Пол: мъжки

Али Джошкун Намоглу е заместник-началник на отдела за проучвателна дейност на „Търкиш Петролиум Корпорейшън“ (Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

Като такъв Али Джошкун Намоглу участва в планирането, ръководството и изпълнението на офшорните дейности на TPAO по проучвания за въглеводороди. Тук се включват изброените по-долу сондажни дейности на TPAO, които не са разрешени от Република Кипър.

Тези неразрешени сондажни дейности са били извършени от:

а)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в териториалните води на Република Кипър между юли и септември 2019 г.;

б)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между октомври 2019 г. и януари 2020 г.;

в)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, както и в споразумение с Израел, между януари 2020 г. и април 2020 г.;

г)

сондажния кораб „Явуз“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН и чиито граници са определени в споразумение с Египет, между април и октомври 2020 г.;

д)

сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, в непосредствена близост с териториалните ѝ води, между ноември 2019 г. и януари 2020 г.;

е)

сондажния кораб „Фатих“ на TPAO в област от западната част на изключителната икономическа зона на Република Кипър, за която държавата е уведомила ООН, между май и ноември 2019 г.

27.2.2020 г.“