21.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 373/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1840 НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2021 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 Комисията е длъжна периодично да актуализира Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията (2) относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, за които Решението на ОИСР (3) не се прилага. Комисията извършва тази актуализация въз основа на нова информация за приложимото законодателство в съответната трета държава по отношение на вноса на отпадъци.

(2)

През 2019 г. Комисията изпрати писмено искане до някои държави, за които не се прилага Решението на ОИСР, търсейки писмено потвърждение, че отпадъците и смесите от отпадъци, включени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, чийто износ не е забранен съгласно член 36 от посочения регламент, могат да бъдат изнасяни от Съюза за оползотворяване в тези държави. Комисията поиска така също от съответните държави да посочат приложимите национални процедури за контрол. Комисията получи отговори, включително искания за допълнителни разяснения (4).

(3)

На своето четиринадесето заседание, проведено през май 2019 г., Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (5) (наричана по-долу „Базелската конвенция“) прие Решение BC-14/12. С това решение в приложенията към Базелската конвенция бяха добавени нови позиции за пластмаси, включително позиция B3011 в приложение IX относно неопасните отпадъци. Посочените изменения пораждат действие, считано от 1 януари 2021 г. Освен това на 7 септември 2020 г. Комитетът на ОИСР за политиката по околната среда прие изменения на допълнение 4 към Решението на ОИСР във връзка с опасните пластмасови отпадъци и даде разяснения по допълнения 3 и 4 към Решението на ОИСР, които пораждат действие, считано от 1 януари 2021 г.

(4)

По силата на посочените решения с Делегиран регламент (ЕС) 2020/2174 на Комисията (6) бяха изменени приложения IB, III, IIIA, IV, V, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006, за да бъдат отразени измененията в позициите, свързани с пластмасови отпадъци, в приложенията към Базелската конвенция и в Решението на ОИСР. В резултат на това, считано от 1 януари 2021 г., износът на пластмасови отпадъци от Съюза за държави, по отношение на които не се прилага Решението на ОИСР, е позволен само ако тези отпадъци попадат в обхвата на новата позиция B3011 за пластмасови отпадъци, включена в приложение IX към Базелската конвенция, и държавата на местоназначение разрешава вноса на такива отпадъци на своя територия.

(5)

През 2019 и 2020 г. Комисията се свърза със съответните държави, за да поиска разяснения относно националните процедури във връзка с новите позиции за пластмаси съгласно Базелската конвенция. Комисията получи отговори от 23 държави и митнически територии (7).

(6)

Някои държави съобщиха за намерението си да следват процедури за контрол, които са различни от предвидените в член 37, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1013/2006. В посочените случаи, изброени в колона г) от приложението към настоящия регламент, се предполага, че износителите са запознати с точните правни изисквания, наложени от държавата на местоназначението.

(7)

Когато в приложението е отбелязано, че дадена държава не налага забрана върху някои превози на отпадъци, нито прилага по отношение на тях процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие съгласно предвиденото в член 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, за такива превози се прилага, mutatis mutandis, член 18 от посочения регламент.

(8)

Когато дадена държава е включена в списъка в приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 и Комисията разполага с информация, че в относимото национално законодателство са настъпили промени, но държавата не е издала писмено потвърждение в отговор на исканията за информация на Комисията през 2019 и 2020 г., се прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с член 37, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

(9)

Когато дадена държава не е включена в списъка или дадени отпадъци или смеси от отпадъци не са отбелязани за дадена държава в приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007, това означава, че посочената държавата не е издала писмено потвърждение или не е издала писмено потвърждение, че тези отпадъци или смеси от отпадъци могат да се изнасят от Съюза за оползотворяване в посочената държава. В съответствие с член 37, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1013/2006 при износ за оползотворяване на отпадъци, които не са забранени съгласно член 36 от посочения регламент, за тези държави и по отношение на тези отпадъци се прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие. В случаите, когато в колона а) от приложението към настоящия регламент държавите са посочили, че забраняват вноса на всички отпадъци, включени в приложения III и IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, но не са дали конкретна информация относно своите национални процедури за контрол по отношение на пластмасовите отпадъци в позиция B3011, следва да се счита, че общата забрана за внос обхваща и пластмасовите отпадъци от позиция B3011.

(10)

В случаите, когато държавите са посочили, че всички отпадъци в обхвата на приложения III и IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 няма да подлежат на процедура за контрол или други процедури за контрол съгласно националното право, но не са дали конкретна информация относно своите национални процедури за контрол по отношение на пластмасовите отпадъци от позиция B3011, следва да се счита, че по отношение на позиция B3011 се прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие по колона б) от приложението към настоящия регламент.

(11)

Комисията също така заличи за държавите, които не са отговорили на искането ѝ за информация, вече несъществуващите позиции B3010 и GH013.

(12)

На 25 май 2021 г. Съветът на ОИСР одобри становището на Комитета за политиката по околната среда във връзка със спазването от Коста Рика на Решението на ОИСР. Вследствие на това член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 вече не се прилага за посочената държава и следователно позицията за Коста Рика следва да бъде заличена от приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007.

(13)

Поради това приложението към Регламент (ЕС) № 1418/2007 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OB L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6).

(3)  Решение на Съвета относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване (OECD/LEGAL/0266).

(4)  Отговори от: Азербайджан, Албания, Ангила, Андора, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Беларус, Бенин, Босна и Херцеговина, Буркина Фасо, Виетнам, Габон, Гана, Гватемала, Гвиана, Гвинея, Грузия, Демократична република Конго, Египет, Еквадор, Ел Салвадор, Етиопия, Замбия, Индия, Индонезия, Кабо Верде, Камбоджа, Катар, Киргизстан, Колумбия, Конго, Косово*, Коста Рика, Кот д’Ивоар, Куба, Лаос, Либерия, Ливан, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мароко, Мианмар/Бирма, Молдова, Монако, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Обединени арабски емирства, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Руанда, Сан Марино, Сао Томе и Принсипи, Сейнт Лусия, Сенегал, Сингапур, Судан, Сърбия, Тайван, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Уругвай, Филипини, Хаити, Хондурас, Хонконг (Китай), Чад, Черна гора, Шри Ланка, Южна Африка и Ямайка.

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Колумбия стана член на ОИСР на 28 април 2020 г. Регламент (ЕО) № 1418/2007 ще престане да се прилага по отношение на Колумбия, след като съответните органи на ОИСР установят, че Колумбия е в пълно съответствие с Решението на ОИСР.

(5)  1673 UNTS стр. 57.

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/2174 на Комисията от 19 октомври 2020 г. за изменение на приложения IВ, III, IIIА, IV, V, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (OВ L 433, 22.12.2020 г., стр. 11)

(7)  Митническите територии са изброени отделно в приложението, дори когато принадлежат към една и съща държава.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя, както следва:

1)

Таблицата за Албания се заменя със следното:

Албания

а)

б)

в)

г)“

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006, с изключение на тези от B1010:

скрап от чугун, желязо и стомана с висока степен на чистота (98 %)

скрап от алуминий с висока степен на чистота (95 %)

 

от B1010:

скрап от чугун, желязо и стомана с висока степен на чистота (98 %)

скрап от алуминий с висока степен на чистота (95 %)

 

2)

Таблицата за Ангила се заменя със следното:

Ангила

а)

б)

в)

г)“

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

3)

Таблицата за Аржентина се заменя със следното:

Аржентина

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

от B1100:

щейн от галванизация (hard zinc spelter)

шликер със съдържание на цинк:

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

цинкова пяна

 

 

от B1100:

алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

отпадъци от огнеупорна облицовка, включително тигли, произхождащи от топене на мед

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

от B3020:

несортиран скрап

 

 

от B3020:

всички останали отпадъци

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Смеси от отпадъци

 

 

 

Смес от B1010 и B1050

 

 

 

Смес от B1010 и B1070

 

 

 

Смес от B3040 и B3080

 

 

 

Смес от B1010

 

 

 

Смес от B2010

 

 

 

Смес от B2030

от смес от B3020:

несортиран скрап

 

 

от смес от B3020:

всички останали смеси от отпадъци

 

 

 

Смес от B3030

 

 

 

Смес от B3040

 

 

 

Смес от B3050“

4)

Таблицата за Армения се заменя със следното:

Армения

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

Всички други отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

5)

Таблицата за Азербайджан се заменя със следното:

Азербайджан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

от B1010:

всички останали отпадъци

 

от B1010:

скрап от калай

скрап от редкоземни елементи

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

от B2010:

отпадъци от шисти, дори грубо отрязани или отсечени, с трион или

по друг начин

отпадъци от слюда

отпадъци от левцит, нефелин и нефелин сиенит

отпадъци от флуорит

 

от B2010:

отпадъци от естествен графит

отпадъци от фелдшпат

твърди отпадъци от силициев диоксид, с изключение на тези, които се използват в леярството

 

 

 

B2020 — B2030

 

от B2040:

рафиниран калциев сулфат, частично получен от газова десулфуризация на димни газове

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201 ), основно за строителни и абразивни нужди

сяра в твърда форма

натриеви, калиеви,

калциеви хлориди

стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

от B2040:

отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

варовик от производството на калциев цианамид (с рН < 9)

карборунд (силициев карбид)

бетонни отломки

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

от B3060:

утайки от вино

 

от B3060:

всички останали отпадъци

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030“

6)

Таблицата за Бахрейн се заменя със следното:

Бахрейн

а)

б)

в)

г)

B3011

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

7)

Таблицата за Бангладеш се заменя със следното:

Бангладеш

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006, с изключение на тези:

от B1010:

отпадъци и отломки от чугун, желязо и стомана;

отпадъци и отломки от алуминий;

отпадъци и отломки от мед

B2020

B3020

 

 

от B1010:

отпадъци и отломки от чугун, желязо и стомана

отпадъци и отломки от алуминий

отпадъци и отломки от мед

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020“

8)

Таблицата за Беларус се заменя със следното:

Беларус

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

от B3040:

отпадъци и остатъци от втвърден каучук (напр. ебонит)

от B3040:

всички останали отпадъци

 

 

 

 

B3050

 

 

от B3060:

утайки от вино

от B3060:

всички останали отпадъци

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Смеси от отпадъци

 

 

Смес от B1010 и B1050

 

 

 

Смес от B1010 и B1070

 

 

Смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

Смес от B1010

 

 

 

Смес от B2010

 

 

 

Смес от B2030

 

 

 

Смес от B3020

 

 

 

Смес от B3030

 

 

Смес от B3040

 

 

 

 

Смес от B3050“

 

9)

Таблицата за Бенин се заменя със следното:

Бенин

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

10)

Таблицата за Босна и Херцеговина се заменя със следното:

Босна и Херцеговина

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

от B1010:

скрап от чугун, желязо и стомана

скрап от мед

скрап от алуминий

скрап от цинк

скрап от калай

 

 

 

от B1020:

скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

от B1100:

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от B1120:

преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

скандий

ванадий

манган

кобалт

мед

итрий

ниобий

хафний

волфрам

титан

хром

желязо

никел

цинк

цирконий

молибден

тантал

рений

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020“

11)

Таблицата за Бразилия се заменя със следното:

Бразилия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

от B1010:

благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

скрап от желязо и стомана

скрап от мед

скрап от алуминий

скрап от калай

скрап от титан

от B1010:

скрап от никел

скрап от цинк

скрап от волфрам

скрап от молибден

скрап от тантал

скрап от магнезий

скрап от кобалт

скрап от бисмут

скрап от цирконий

скрап от манган

скрап от германий

скрап от ванадий

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

скрап от торий

скрап от редкоземни елементи

скрап от хром

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

от B1100:

цинксъдържащи утайки/шлаки

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 %)

цинкова пяна

отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от B1100:

щейн от галванизация (hard zinc spelter)

алуминиева пяна, с изключение на солеви шлаки

от B1100:

цинксъдържащи утайки/шлаки:

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 %)

цинкова пяна

отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

Смес от B1010 и B1050

 

 

 

Смес от B1010 и B1070

 

 

Смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

Смес от B1010

 

 

Смес от B2010

 

 

 

Смес от B2030

 

 

 

Смес от B3020

 

 

 

Смес от B3030

 

 

 

Смес от B3040

 

 

 

Смес от B3050“

 

12)

Таблицата за Буркина Фасо се заменя със следното:

Буркина Фасо

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

13)

Таблицата за Камбоджа се заменя със следното:

Камбоджа

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006, с изключение на B3011“

 

 

B3011

14)

Таблицата за Кабо Верде се заменя със следното:

Кабо Верде

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

15)

Таблицата за Китай се заличава.

16)

Таблицата за Тайван се заменя със следното:

Тайван

а)

б)

в)

г)

 

от B1010:

благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

скрап от молибден

скрап от тантал

скрап от кобалт

скрап от бисмут

скрап от цирконий

скрап от манган

скрап от ванадий

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

скрап от торий

скрап от редкоземни елементи

скрап от хром

 

от B1010:

скрап от желязо и стомана

скрап от мед

скрап от никел

скрап от алуминий

скрап от цинк

скрап от калай

скрап от волфрам

скрап от магнезий

скрап от титан

скрап от германий

от B1020:

скрап от кадмий

скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

скрап от селен

от B1020:

скрап от антимон

скрап от берилий

скрап от телур

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

от B1100:

алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

 

от B1100:

щейн от галванизация (hard zinc spelter)

цинксъдържащи утайки/шлаки

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

от B2040:

частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

сяра в твърда форма

варовик от производството на калциев цианамид (с рН < 9)

натриеви, калиеви, калциеви хлориди

карборунд (силициев карбид)

бетонни отломки

стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

 

от B2040:

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201 ), основно за строителни и абразивни нужди

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

от B3020:

хартии или картони, получени главно от механична маса

други, включително, но не ограничени до:

1.

ламиниран картон

2.

несортиран скрап

 

от B3020:

неизбелени хартии или картони или от навълнени хартии или картони

други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

17)

Таблицата за Колумбия се заменя със следното:

Колумбия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

от B2010:

всички останали отпадъци

от B2010:

отпадъци от слюда

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

от B2040:

всички останали отпадъци

от B2040:

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201 ), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

от B3030:

отпадъци от коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали):

некардирани, нито пенирани

други

отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци:

дреб от вълна или от фини животински косми

други отпадъци от вълна или от фини животински косми

отпадъци от груби животински косми

отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци):

отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци)

развлакнени отпадъци

други

дреб и отпадъци от лен

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами)

отпадъци от синтетични и изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци):

от синтетични влакна

от изкуствени влакна

употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

употребявани парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под формата на отпадъци или на артикули, негодни за употреба:

сортирани

други

от B3030:

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от кокосово влакно

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от абака (манилски коноп или Musa textilis Nee)

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

от B3050:

отпадъци от корк: натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

от B3050:

дървесни отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, пелети или в подобни форми

 

 

от B3060:

утайки от вино

други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на страничните продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

от B3060:

всички останали отпадъци

 

 

 

B3065

 

 

от B3070:

отпадъци от човешка коса

отпадъци от слама

от B3070:

неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който ще се използва като храна за животни

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

от GB040:

отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от GB040:

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Смеси от отпадъци

 

 

 

Смес от B1010 и B1050

 

 

 

Смес от B1010 и B1070

 

 

 

Смес от B1010

 

 

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

18)

Следната таблица за Конго се вмъква по азбучен ред:

Конго

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

19)

Таблицата за Коста Рика се заличава.

20)

Таблицата за Куба се заменя със следното:

Куба

а)

б)

в)

г)

 

B3011

Всички други отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

21)

Таблицата за Кюрасао се заменя със следното:

Кюрасао

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

от B3030

употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

употребявани парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под формата на отпадъци или на артикули, негодни за употреба

от B3030

Всички останали отпадъци

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

22)

Таблицата за Еквадор се заменя със следното:

Еквадор

а)

б)

в)

г)

 

B3011

 

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

23)

Таблицата за Египет се заменя със следното:

Египет

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

отпадъци, съдържащи съединения на шествалентен хром

от B1010:

скрап от чугун, желязо и стомана

скрап от мед

скрап от алуминий

 

от B1010:

всички останали отпадъци

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

от B2020:

натрошено стъкло от катодни лампи и други активирани стъкла

от B2020:

всички останали отпадъци

 

 

 

B2030

 

 

от B2040:

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201 ), основно за строителни и абразивни нужди

от B2040:

всички останали отпадъци

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Смес от B1010 и B1050, ако съдържа съединения на шествалентен хром

Смес от B1010 и B1070, ако съдържа съединения на шествалентен хром

Смес от B1010, ако съдържа съединения на шествалентен хром

Смес от B1010 и B1050, с изключение на съдържащите съединения на шествалентен хром

Смес от B1010 и B1070, с изключение на съдържащите съединения на шествалентен хром

Смес от B1010, ако съдържа скрап от чугун, желязо и стомана, скрап от мед, скрап от алуминий

 

Смес от B1010, с изключение на съдържащите съединения на шествалентен хром или съдържащите скрап от чугун, желязо и стомана, скрап от мед или скрап от алуминий

Смес от B2010

 

 

 

 

Смес от B2030

 

 

 

Смес от B3020

 

 

 

Смес от B3030

 

 

 

 

 

Смес от B3040

 

Смес от B3050

 

Смес от B3040 и B3080“

24)

Таблицата за Ел Салвадор се заменя със следното:

Ел Салвадор

а)

б)

в)

г)

 

B3011

 

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

25)

Таблицата за Грузия се заменя със следното:

Грузия

а)

б)

в)

г)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

от B2040:

всички останали отпадъци

 

 

от B2040:

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201 ), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Смеси от отпадъци

Смес от B1010 и B1050

 

 

Смес от B1010

Смес от B1010 и B1070

 

 

 

Смес от B2010

 

 

 

Смес от B2030

 

 

 

 

 

 

Смес от B3020

Смес от B3030

 

 

 

Смес от B3040 и B3080

 

 

 

Смес от B3040

 

 

 

 

 

 

Смес от B3050“

26)

Таблицата за Гана се заменя със следното:

Гана

а)

б)

в)

г)

 

B3011

 

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

27)

Следната таблица за Хаити се вмъква по азбучен ред:

Хаити

а)

б)

в)

г)

 

B3011

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

28)

Таблицата за Хонконг (Китай) се заменя със следното:

Хонконг (Китай)

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

от B1120:

лантаниди (редкоземни метали):

лантан

празеодим

самарий

гадолиний

диспрозий

ербий

итербий

церий

неодим

европий

тербий

холмий

тулий

лутеций

от B1120:

преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A:

скандий

ванадий

манган

кобалт

мед

итрий

ниобий

хафний

волфрам

титан

хром

желязо

никел

цинк

цирконий

молибден

тантал

рений

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

отпадъци от печатни платки

GC020

с изключение на отпадъци от печатни платки

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Смеси от отпадъци

Смес от B1010 и B1070

Смес от B1010 и B1050

 

 

 

Смес от B1010

 

 

 

Смес от B2010

 

 

 

Смес от B2030

 

 

 

Смес от B3020, ограничена до неизбелени хартии или картони или от навълнени хартии или картони, други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса, хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания)

 

 

 

Смес от B3030

 

 

 

Смес от B3040

 

 

 

Смес от B3040 и B3080

 

 

 

Смес от B3050“

 

 

29)

Таблицата за Индия се заменя със следното:

Индия

а)

б)

в)

г)

 

 

 

от B1010:

отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсионна форма:

скрап от торий

скрап от редкоземни елементи

от B1010:

отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсионна форма:

благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)

скрап от чугун, желязо и стомана

скрап от мед

скрап от никел

скрап от алуминий

скрап от цинк

скрап от калай

скрап от волфрам

скрап от молибден

скрап от тантал

скрап от магнезий

скрап от кобалт

скрап от бисмут

скрап от титан

скрап от цирконий

скрап от манган

скрап от германий

скрап от ванадий

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

скрап от хром

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

смесени цветни метали, скрап от тежки фракции, съдържащи кадмий, антимон, олово и телур

B1050:

смесени цветни метали, скрап от тежки фракции, съдържащи метали, различни от посочените

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

от B1100:

металосъдържащи отпадъци, получени от претопяване, топене или рафиниране на метали

щейн от галванизация (hard zinc spelter)

цинксъдържащи утайки/шлаки:

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

цинкова пяна

алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

от B3030:

текстилни отпадъци. Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

дреб от вълна или от фини животински косми

други отпадъци от вълна

или от фини животински косми

отпадъци от груби животински косми

отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци)

развлакнени отпадъци

други

дреб и отпадъци от лен

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от коноп (Cannabis sativa)

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами)

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от кокосово влакно

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от абака (манилски коноп или Musa textilis Nee)

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде

отпадъци от синтетични и изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци)

от синтетични влакна

от изкуствени влакна

употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

употребявани парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под формата на отпадъци или на артикули, негодни за употреба

сортирани

други

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

отпадъци от пневматични и други гуми, с изключение на онези, които не водят до оползотворяване на ресурси, рециклиране, възстановяване, но не за пряка повторна употреба

B3140:

гуми за въздухоплавателни средства, изнесени за производители на оригинално оборудване с цел регенериране, реимпортирани след регенериране от авиокомпаниите с цел поддръжка на въздухоплавателните средства и оставащи на борда или под попечителството на складовете на съответните авиокомпании, разположени във въздухоплавателната част на зоните под митнически надзор

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Шлаки от производството на благородни метали и мед, предназначени за последващо рафиниране

262030 262090

отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

 

GC010

Електрически сглобки, съдържащи само метали или сплави

 

 

 

GC020

Скрап от електронни уреди (като печатни платки, електронни компоненти, кабели и др.) и възстановени електронни компоненти, подходящи за оползотворяване на основни и благородни метали.

 

 

 

GG040“

30)

Таблицата за Индонезия се заменя със следното:

Индонезия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

B1010

Скрап от торий

 

 

Всички отпадъци в B1010, с изключение на:

скрап от торий

B1020

 

 

от B1020:

скрап от антимон, скрап от берилий, скрап от кадмий

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

от B3020:

ламиниран картон

 

 

B3020 с изключение на ламиниран картон

B3026; B3027

 

 

 

от B3030:

употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

 

 

B3030, с изключение на употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички отпадъци в тази категория“

 

 

 

31)

Таблицата за Иран (Ислямска република Иран) се заменя със следното:

Иран (Ислямска република Иран)

а)

б)

в)

г)

 

B1010 – B1090

 

 

от B1100:[I

следните цинк-съдържащи шлаки/утайки:

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

цинкова пяна

алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

от B1100:

щейн от галванизация (hard zinc spelter)

следните цинк-съдържащи шлаки/утайки:

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

от B3050:

отпадъци от корк: натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

от B3050:

дървесни отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, пелети или в подобни форми

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030“

 

 

 

32)

Следната таблица за Ямайка се вмъква по азбучен ред:

Ямайка

а)

б)

в)

г)

 

B3011

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

33)

Таблицата за Казахстан се заменя със следното:

Казахстан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

от B3040

отпадъци и остатъци от втвърден каучук (напр. ебонит)

 

от B3040

други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)

 

B3050

 

 

 

B3060

Отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, при условие че не са инфекциозни, с изключение на утайки от вино

 

B3060

Само утайки от вино

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

Смес от B1010 и B1050

 

 

 

Смес от B1010 и B1070

 

 

 

Смес от B3040 и B3080

 

Смес от B3040 и B3080

 

Смес от B1010

 

 

 

Смес от B2010

 

 

 

Смес от B2030

 

 

 

Смес от B3020

 

 

 

Смес от B3030

 

 

Смес от B3040

 

 

 

 

Смес от B3050“

 

 

34)

Следната таблица за Косово се вмъква по азбучен ред:

Косово  (*)

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

(*)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.“"

35)

Таблицата за Кувейт се заменя със следното:

Кувейт

а)

б)

в)

г)

 

 

 

B1010

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

36)

Таблицата за Киргизстан се заменя със следното:

Киргизстан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

скрап от торий

 

 

от B1010:

всички останали отпадъци

B1020 — B1115

 

 

 

от B1120:

всички лантаниди (редкоземни метали)

 

 

от B1120:

всички преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

от B2030:

керамични влакна, неупоменати и невключени другаде

 

 

от B2030:

отпадъци и скрап от металокерамични материали

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

от B3030:

дреб и отпадъци от лен

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

 

 

от B3030:

всички останали отпадъци

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

от B3060:

всички останали отпадъци

 

 

от B3060:

изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

37)

Следната таблица за Лаос се вмъква по азбучен ред:

Лаос

а)

б)

в)

г)

от B1010:

скрап от торий

B1010, с изключение на скрап от торий

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

38)

Таблицата за Ливан се заменя със следното:

Ливан

а)

б)

в)

г)

от B1010:

скрап от хром

от B1010:

Всички останали отпадъци

 

B1010, с изключение на

скрап от хром

B1020 — B1090

 

 

 

от B1100:

цинкова пяна

алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

от B1100:

щейн от галванизация (hard zinc spelter)

цинксъдържащи утайки/шлаки

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

от B1100:

щейн от галванизация (hard zinc spelter)

цинксъдържащи утайки/шлаки

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

отпадъци от огнеупорни облицовки, включително тигли, произхождащи от топене на мед

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране

танталсъдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

от B2040:

всички останали отпадъци

от B2040:

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201 ), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030“

39)

Таблицата за Либерия се заменя със следното:

Либерия

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006, с изключение на:

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250“

 

 

40)

Таблицата за Мадагаскар се заменя със следното:

Мадагаскар

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

41)

Таблицата за Малайзия се заменя със следното:

Малайзия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

от B2040:

отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

бетонни отломки

частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

от B2040:

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201 ), основно за строителни и абразивни нужди

 

от B2040:

сяра в твърда форма

варовик от производството на калциев цианамид (с рН < 9)

натриеви, калиеви, калциеви хлориди

карборунд (силициев карбид)

стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

от B3030:

дреб и отпадъци (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

от B3030:

отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци:

дреб от вълна или от фини животински косми

други отпадъци от вълна или от фини животински косми

отпадъци от груби животински косми

 

от B3030:

всички останали отпадъци

 

 

 

B3035 — B3050

 

от B3060:

изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде

дегра: остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

 

от B3060:

утайки от вино

отпадъци от риби

черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

 

B3065

 

 

от B3070:

неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

 

 

от B3070:

отпадъци от човешка коса

отпадъци от слама

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

42)

Таблицата за Молдова (Република Молдова) се заменя със следното:

Молдова (Република Молдова)

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

GE020

Всички други отпадъци, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1013/2006

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

43)

Следната таблица за Монако се вмъква по азбучен ред:

Монако

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

44)

Таблицата за Черна гора се заменя със следното:

Черна гора

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

45)

Таблицата за Мароко се заменя със следното:

Мароко

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

от B1010:

благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

 

от B1010:

всички останали отпадъци

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

от B3030:

всички останали отпадъци

 

от B3030:

употребявани дрехи и други износени изделия от текстил

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

46)

Следната таблица за Мианмар/Бирма се вмъква по азбучен ред:

Мианмар/Бирма

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

47)

Таблицата за Непал се заменя със следното:

Непал

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

скрап от цинк

скрап от магнезий

скрап от бисмут

скрап от титан

скрап от цирконий

скрап от манган

скрап от германий

скрап от ванадий

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий

скрап от торий

скрап от редкоземни елементи

от B1010:

скрап от никел

скрап от волфрам

скрап от молибден

скрап от тантал

скрап от кобалт

скрап от хром

от B1010:

благородни метали (злато, сребро, метали от групата на платината, без живак)

скрап от желязо и стомана

скрап от алуминий

скрап от калай

от B1010:

скрап от мед

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

от B3020:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

други, включително, но не ограничени до:

1.

ламиниран картон

2.

несортиран скрап

от B3020:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

неизбелени хартии или картони или от навълнени хартии или картони

други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса

хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

Смес от B3020

 

 

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

48)

Следната таблица за Никарагуа се вмъква по азбучен ред:

Никарагуа

а)

б)

в)

г)

 

B3011

Всички други отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

49)

Таблицата за Нигер се заменя със следното:

Нигер

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010:

скрап от хром

скрап от цинк

скрап от мед

от B1010:

всички останали отпадъци

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Смеси от отпадъци

Смес от B1010 и B1050

Смес от B1010 и B1070

Смес от B1010

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

50)

Следната таблица за Нигерия се вмъква по азбучен ред:

Нигерия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010

 

 

B1020

скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

B1020

всички останали отпадъци

 

 

 

B1030 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

B2130

 

 

B2060 — B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030