14.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 365/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1809 НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (2), и по-специално член 22, параграф 3 и член 52 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191 на Комисията (3) се определят мерки относно въвеждането и движението в Съюза на растения за засаждане от Solanum lycopersicum L. и Capsicum spp. Както показва опитът с прилагането на посочения регламент, приложното поле на посочените мерки следва да обхваща и хибридите на Solanum lycopersicum L., тъй като тези хибриди също са възприемчиви към вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV) („посоченият вредител“).

(2)

За целите на подходящо управление на фитосанитарния риск и за да се прилагат необходимите мерки по отношение на най-уязвимия растителен материал, е целесъобразно определението за „посочени растения за засаждане“ да бъде заменено с определението за „посочени растения“, което — освен ако е посочено друго — обхваща всички растения от Solanum lycopersicum L. и техните хибриди, както и от Capsicum spp., включително тези, които не са предназначени за презасаждане. Това определение следва да изключва посочените семена и посочените плодове, за които съществуват отделни определения. Тези определения обаче следва да бъдат съответно изменени, за да обхващат и хибридите на Solanum lycopersicum L.

(3)

Поредица от одити, проведени от Комисията през 2020 г. и 2021 г. след приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191, показа, че мерките за ликвидиране се прилагат непоследователно. Поради това е необходимо да се въведат специфични правила за определянето на демаркационни области и мерките, които да бъдат предприети там. При тези правила следва също така да се прави разграничение между производствени обекти с физическа защита и други производствени обекти, тъй като те представляват различен фитосанитарен риск.

(4)

Следва да се уточни, че изпитването на майчини растения следва да се извършва във възможно най-кратък срок преди прибирането на плодовете, тъй като съгласно опита, придобит след приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191, това е необходимо, за да се гарантира, че плодовете, от които се добиват семената, са свободни от посочения вредител.

(5)

По време на фитосанитарните проверки, извършени въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191, държавите членки са открили голям брой заразени пратки с произход от Китай и Израел. Поради това, въз основа на различна степен на засечени случаи, регистрирани в експертната система за контрол на търговията (TRACES) (4) след 2020 г., честотата на изпитванията при вноса на тези пратки следва да бъде увеличена на 50 % за семена или растения за засаждане с произход от Израел и на 100 % за семена с произход от Китай.

(6)

За да има време за проверка на спазването на новите мерки и да се осигури непрекъсната защита на територията на Съюза от въвеждането и разпространението на посочения вредител, срокът на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191 следва да бъде удължен до 31 май 2023 г.

(7)

След замяната на определението за „посочени растения за засаждане“ с „посочени растения“ е необходимо да се направят някои последващи промени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191 се изменя, както следва:

1)

в член 1 букви б), в) и г) се заменят със следното:

„б)

„посочени растения“ означава растения, различни от посочените семена и посочените плодове, от Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди и от Capsicum spp.;

в)

„посочени семена“ означава семена от Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди и от Capsicum spp.;

г)

„посочени плодове“ означава плодове от Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди и от Capsicum spp.“;

2)

член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Мерки, свързани с потвърдено наличие на посочения вредител

1.   Когато наличието или съмнението за наличие на посочения вредител бъде официално потвърдено на територията на държава членка, компетентният орган на съответната държава членка гарантира, че се предприемат подходящи мерки за ликвидиране на посочения вредител в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Освен това компетентният орган предприема мерките, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, освен ако по отношение на посочения вредител са изпълнени условията по член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

2.   Компетентният орган незабавно определя демаркационна област, както следва:

а)

в случай на наличие на посочения вредител в производствени обекти с физическа защита демаркационната област се състои най-малко от производствения обект, в който е открит посоченият вредител;

б)

в случай на наличие на посочения вредител в производствени обекти, различни от обектите в буква а), демаркационната област се състои от:

i)

нападната от вредители зона, включваща най-малко производствения обект, в който е установено наличието на посочения вредител;

ii)

буферна зона от най-малко 30 m около нападнатата от вредители зона.

3.   В демаркационната област компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган:

а)

за производствени обекти, предназначени за производството на посочените растения за засаждане или за производството на посочените семена:

i)

незабавно отстраняват и унищожават всички заразени партиди от посочените растения за засаждане и, когато е приложимо, посочените семена с произход от тези партиди. Отстраняването и унищожаването се извършват по такъв начин, че да няма риск от разпространение на посочения вредител;

ii)

прилагат специфични хигиенни мерки по отношение на персонала, сградите, инструментите и машините на производствения обект, както и на материалите и транспортните средства, за да се предотврати разпространението на посочения вредител към другите партиди, намиращи се в производствения обект, и към последващите култури на посочените растения или към други производствени обекти;

iii)

унищожават или третират растежните среди най-малко в края на сезона за растеж по такъв начин, че да няма установим риск от разпространение на посочения вредител;

б)

за производствени обекти, предназначени за производството на посочените плодове:

i)

отстраняват и унищожават всички посочени растения от производствения обект най-малко в края на сезона на растеж. Отстраняването се извършва по такъв начин, че да няма установим риск от разпространение на посочения вредител;

ii)

прилагат специфични хигиенни мерки по отношение на персонала, сградите, инструментите и машините на производствения обект, както и на материалите, опаковките и транспортните средства за плодовете, за да се предотврати разпространението на посочения вредител към последващите култури на посочените растения или към други производствени обекти;

iii)

унищожават или третират растежните среди най-малко в края на сезона за растеж по такъв начин, че да няма установим риск от разпространение на посочения вредител;

4.   Компетентните органи могат да премахнат дадена демаркационна област и да прекратят прилагането на съответните мерки за ликвидиране, когато след вземане на проби и изследване на посочените растения на последваща култура се установи, че обектът е свободен от посочения вредител за период от най-малко 6 месеца след засаждането на тези растения.“;

3)

в член 7, параграф 1, първа алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

те или техните майчини растения са били подложени на вземане на проби и изпитване за посочения вредител от компетентния орган или са били подложени на вземане на проби и изпитване от професионални оператори под официалния надзор на компетентния орган и въз основа на тези изпитвания е било установено, че са свободни от посочения вредител. При изпитването на майчини растения вземането на проби се извършва във възможно най-кратък срок преди първото прибиране на плодовете.

В случай на съмнение за наличие на посочения вредител вземането на проби и изпитването се извършват само от компетентните органи в съответствие с член 87, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/2031;“;

4)

в член 9, параграф 1, буква а) точка ii) се заменя със следното:

„ii)

съответните посочени семена или майчините растения на посочените семена са били подложени на официално вземане на проби и изпитване за посочения вредител, както е предвидено в приложението, и въз основа на тези изпитвания е било установено, че те са свободни от посочения вредител.

При изпитването на майчини растения вземането на проби се извършва във възможно най-кратък срок преди първото прибиране на плодовете;“;

5)

член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Официални проверки при въвеждане в Съюза

На граничните контролни пунктове на първо пристигане в Съюза или на контролен пункт по смисъла на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията (*1) компетентният орган взема проби и изпитва не по-малко от 20 % от пратките с посочените семена и посочените растения за засаждане, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

За пратки с посочените семена и посочените растения за засаждане с произход от Израел процентът на вземане на проби и изпитване е 50 %, а за пратки с посочените семена с произход от Китай – 100 %.

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията от 10 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 64).“;"

6)

в член 12 датата „31 май 2022 г.“ се заменя с датата „31 май 2023 г.“;

7)

приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191 на Комисията от 11 август 2020 г. за установяване на мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV) и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1615 (ОВ L 262, 12.8.2020 г., стр. 6).

(4)  https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191 се изменя, както следва:

1)

точка 2 се заменя със следното:

2.

Схеми за вземане на проби от посочените растения, различни от тези от сортовете Capsicum spp., за които е известно, че са устойчиви на посочения вредител

В случай на посочените растения, различни от тези от сортовете Capsicum spp., за които е известно, че са устойчиви на посочения вредител, във всеки производствен обект и от всеки културен сорт се събират по 200 листа, за предпочитане млади листа от горната част на растенията.

В случай на растения със симптоми вземането на проби за изпитване се извършва от най-малко 3 листа със симптоми.“;

2)

в точка 4 заглавието и уводното изречение се заменят със следното:

4.

Методи на изпитване за откриване и идентифициране на посочения вредител по посочените растения, различни от тези от сортовете Capsicum spp., за които е известно, че са устойчиви на посочения вредител, както и по посочените плодове

За откриване на посочения вредител по посочените растения, различни от тези от сортовете Capsicum spp., за които е известно, че са устойчиви на посочения вредител, както и по посочените плодове, се използва един от следните методи на изпитване:“.