2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 277/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1276 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2021 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1716 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1716 на Съвета от 14 октомври 2019 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа (1), и по-специално член 13, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 14 октомври 2019 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2019/1716 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа.

(2)

На 10 юни 2021 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) направи декларация от името на Съюза, в която осъди действията на никарагуанските власти срещу опозиционни партии, медиите, журналисти и други медийни работници, защитниците на правата на човека и гражданското общество, като сред използваните дейности са включително системно задържане и арести на потенциални кандидати за президент и на опозиционни лидери. Върховният представител посочи, че Съюзът е готов да използва всички инструменти с оглед на положението в Никарагуа, включително налагането на допълнителни ограничителни мерки.

(3)

С оглед на продължаващото сериозно положение в Никарагуа осем лица следва да бъдат включени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1716.

(4)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1716 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1716 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2021 година.

За Съвета

Председател

G. DOVŽAN


(1)  ОВ L 262, 15.10.2019 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1716:

 

Име

Идентификационни данни

Изложение на мотивите

Дата на включване в списъка

„7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Известна също като: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Длъжност(и): Вицепрезидент на Република Никарагуа (от 2017 г.), съпруга на президента Даниел Ортега

Дата на раждане: 22 юни 1951 г.

Място на раждане: Манагуа, Никарагуа

Пол: женски

Гражданство: никарагуанско

Паспорт №: A00000106 (Никарагуа)

Вицепрезидент на Никарагуа, първа дама на страната и лидер на младежкото сандинистко движение. Според президента Даниел Ортега, Росарио Мария Мурийо Замбрана споделя половината власт с него. Тя изигра важна роля за насърчаването и обосноваването на репресиите срещу демонстрациите на опозицията, извършени от националната полиция на Никарагуа през 2018 г. През юни 2021 г. тя публично заплаши никарагуанската опозиция и дискредитира независими журналисти.

Поради това тя е отговорна за сериозни нарушения на правата на човека, за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция и за подкопаването на демокрацията в Никарагуа.

2.8.2021 г.

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Длъжност(и): Председател на Националното събрание на Република Никарагуа (от януари 2017 г.)

Дата на раждане: 11 октомври 1954 г.

Място на раждане: Манагуа, Никарагуа

Пол: мъжки

Гражданство: никарагуанско

Председател на Националното събрание на Никарагуа от януари 2017 г. и член на националното ръководство на Сандинисткия фронт за национално освобождение (FSLN) от 1996 г. В качеството си на председател на Националното събрание на Никарагуа той носи отговорност за насърчаване приемането на няколко репресивни правни акта, сред които закон за амнистията, който изключва всякакво разследване срещу извършителите на масовите нарушения на правата на човека през 2018 г., както и закони, подкопаващи свободата и демократичния процес в Никарагуа.

Поради това той носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, както и за сериозното подкопаване на демокрацията и правовата държава в Никарагуа.

2.8.2021 г.

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Длъжност(и): Ръководител в националната полиция на Никарагуа

Ранг: Генерален/старши комисар

Дата на раждане: 4 май 1963 г.

Място на раждане: Matagalpa, Никарагуа

Пол: мъжки

Гражданство: никарагуанско

В качеството си на ръководител с ранг „старши комисар“ (вторият най-висок ранг) на националната полиция на Никарагуа (NNP) и заемащ ръководна длъжност в полицията в Манагуа, Хуан Антонио Вайе Вайе носи отговорност за нееднократните случаи на полицейско насилие и прекомерното използване на сила, които доведоха до смъртта на стотици цивилни, за произволните арести и задържания, за нарушаването на свободата на изразяване и за предотвратяването на антиправителствени демонстрации.

Поради това той е отговорен за сериозни нарушения на правата на човека и за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Никарагуа.

2.8.2021 г.

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Известна също като: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Длъжност(и): Главен прокурор на Република Никарагуа

Дата на раждане: 16 февруари 1959 г.

Място на раждане: Matagalpa, Никарагуа

Пол: женски

Гражданство: никарагуанско

В качеството си на главен прокурор, най-висшият държавен служител в прокуратурата Ана Хулия Гуидо Очоа, която е лоялна на режима на Ортега, отговаря за политически мотивираното наказателно преследване на множество протестиращи и членове на политическата опозиция. Тя е създала специализирано звено, което е изфабрикувало твърдения срещу протестиращите и е повдигало обвинения срещу тях. Освен това тя носи отговорност за дисквалификацията от публична длъжност на основния опозиционен кандидат за общите избори.

Поради това тя е отговорна за сериозни нарушения на правата на човека, за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция и за подкопаването на демокрацията и правовата държава в Никарагуа.

2.8.2021 г.

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Длъжност(и): Началник на полицията в Леон, генерален комисар от националната полиция

Дата на раждане: 21 март 1960 г.

Пол: мъжки

Гражданство: никарагуанско

В качеството си на началник на полицията в Леон от 23 август 2018 г. Фидел де Хесус Домингес Алварес е отговорен за многобройни тежки нарушения на правата на човека, по-специално произволни арести и задържания, включително отвличането на членове на семейството на политически опонент, прекомерната употреба на сила и нарушаване на свободата на изразяване и свободата на медиите.

Поради това той е отговорен за сериозни нарушения на правата на човека и за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

2.8.2021 г.

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Длъжност(и): Председател на Върховния съд на Република Никарагуа

Дата на раждане: 3 юни 1949 г.

Пол: женски

Гражданство: никарагуанско

Паспорт №: A0009864 (Никарагуа)

В качеството си на председател на Върховния съд на Никарагуа тя носи отговорност за инструментализирането на съдебната власт в полза на интересите на режима на Ортега чрез избирателното инкриминиране на опозиционните дейности, затвърждаване на модела на нарушаване на правото на справедлив процес, произволни арести, както и дисквалифицирането на политически партии и опозиционни кандидати.

Поради това тя е отговорна за сериозни нарушения на правата на човека, за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция и за сериозното подкопаване на правовата държава в Никарагуа.

2.8.2021 г.

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Длъжност(и): Директор на Canal 8 и Difuso Comunicaciones. Лидер на Сандинисткото движение „4 май“, син на президента и вицепрезидента на Република Никарагуа

Дата на раждане: 17 октомври 1982 г.

Гражданство: никарагуанско

Син на президента Даниел Ортега и на първата дама и вицепрезидент Росарио Мурийо. Директор на една от основните пропагандни телевизионни станции, Canal 8, и ръководител на Сандинисткото движение „4 май“. В това си качество той допринася за ограничаването на свободата на изразяване и свободата на медиите. Публично заплашва никарагуански бизнесмени, които се противопоставят на режима на Ортега. Поради това носи отговорност за подкопаването на демокрацията и за репресиите срещу гражданското общество в Никарагуа. Тъй като е син на вицепрезидента Росарио Мурийо, той е свързан с лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека и за репресиите срещу гражданското общество в Никарагуа.

2.8.2021 г.

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Длъжност(и): Икономически съветник на президента на Република Никарагуа

Дата на раждане: 21 март 1950 г.

Пол: мъжки

Гражданство: никарагуанско

В качеството си на икономически съветник на президента Даниел Ортега, Байардо Арсе Кастаньо упражнява значително влияние върху политиките на режима на Ортега. Поради това е свързан с лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Никарагуа.

Той е подкрепил разработването на законодателство, което да попречи на опозиционните кандидати да участват в изборите. Следователно той е отговорен за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

2.8.2021 г.“