29.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1236 НА КОМИСИЯТА

от 12 май 2021 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящи се до заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, процедурата за предявяване на възражения, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на регистрация, използването на символа и контрола

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (1), и по-специално член 20, първа алинея, буква в) и член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2019/787 беше отменен и заменен Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2). В глава III от Регламент (ЕС) 2019/787 се определят правилата относно географските указания в сектора на спиртните напитки и на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове и актове за изпълнение в това отношение. С цел да се осигури гладкото функциониране на пазара на спиртните напитки при новата правна уредба, и по-специално да се опрости и да се рационализира функционирането на системата на географските указания на спиртните напитки, някои правила трябва да бъдат приети посредством такива актове. Посочените актове следва да заменят част от разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2013 на Комисията (3), който се отменя с Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 на Комисията (4).

(2)

Регламент (ЕС) 2019/787 позволява няколко групи от различни държави членки или трети държави да подадат съвместно заявление за регистрация на географски указания на спиртни напитки. В интерес на яснотата следва да се определят допълнителни правила за подаването на такива съвместни заявления, свързани с повече от една национална територия.

(3)

За да се гарантират единни и ефикасни процедури, следва да се определят правила относно информацията и формулярите, необходими за подаването на заявления за регистрация, заявления за одобрение на изменения на Съюза в продуктовата спецификация, съобщения за одобрени стандартни и временни изменения, уведомления за възражение и мотивирани възражения, уведомления за приключване на консултациите в рамките на процедура за предявяване на възражения, както и искания за заличаване на регистрация.

(4)

Географският район на географските указания, за които се иска защита, следва да е описан в продуктовата спецификация подробно, прецизно и еднозначно, за да могат производителите, компетентните органи и контролните органи да действат въз основа на сигурна и надеждна база. Освен това единният документ следва да съдържа кратко обобщение на географския район.

(5)

В случай че след коментарите на Комисията в рамките на проверката, която се извършва съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787, бъдат направени съществени промени в подадените заедно със заявлението продуктови спецификации, интересите на трети страни в държава членка следва да бъдат защитени. Такива промени следва да се публикуват по подходящ начин на равнището на държавата членка, за да се осигури възможност на физическите или юридическите лица, които имат законен интерес, да предявят възражение.

(6)

В интерес на правната сигурност и ефикасното управление на системата следва да се осигурят подробни правила относно изискванията и сроковете за процедурата за предявяване на възражения, заявленията за одобрение на изменения на Съюза, съобщенията за одобрени стандартни или временни изменения, както и исканията за заличаване.

(7)

В съответствие с член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787 Комисията е длъжна да препрати уведомление за възражение, подадено срещу заявление за регистрация на географско указание, срещу заявление за одобрение на изменение на Съюза или срещу искане за заличаване, на органа или лицето, подали заявлението или искането. От съображения за прозрачност и процесуална икономия уведомлението следва да съдържа името и данните за връзка на подателя на възражението. Заявителят следва да е в състояние незабавно да започне неофициална консултация с потенциалния подател на възражение и по възможност да изясни въпроса, преди възразяващият да изпрати мотивирано възражение.

(8)

Когато уведомлението за възражение е последвано от допустимо мотивирано възражение, Комисията е длъжна да предостави на органа или лицето, подали уведомлението за възражение, и на органа или лицето, подали заявлението за регистрация, заявлението за изменение или искането за заличаване, съответните данни за връзка с другата страна, за да могат двете страни да започнат подходящи консултации в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787.

(9)

Името на заявителя, който подава заявление за одобрение на изменение на Съюза в съответствие с член 31, или съответно името на физическото или юридическото лице, което подава искане за заличаване в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) 2019/787, се публикува, за да се идентифицират лицата, които са задействали процедурата за изменение или заличаване, и да се даде възможност на потенциалните податели на възражения да оспорят техния законен интерес.

(10)

Публикацията в Официален вестник на Европейския съюз на одобрени стандартни и временни изменения е необходимо условие, за да стане съответното изменение публично и приложимо на територията на Съюза в съответствие с новата система от правомощия по отношение на измененията, посочени в член 31 от Регламент (ЕС) 2019/787. Публикацията на одобрено стандартно изменение, отнасящо се до географско указание с произход от трета държава, за което уведомлението е подадено от физическо или юридическо лице, може да съдържа лични данни, за да се идентифицира лицето, отговарящо за предаването на това изменение.

(11)

Съществуващите правила относно възпроизвеждането на символа на Съюза за защитени географски указания на селскостопански продукти и храни, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (5), следва да бъдат заимствани, за да могат потребителите да разпознават спиртните напитки със защитено географско указание.

(12)

Добавената стойност на дадено географско указание се основава на доверието на потребителите. Схемата е надеждна единствено ако е съпроводена от ефективна проверка, контрол и одит, което включва система от проверки на всички етапи на производството, преработката и разпространението, управлявана от компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787 във връзка с член 38, параграф 2 от същия регламент. За оптималното функциониране на единния пазар е важно производителите да могат в различни ситуации — например при проверки от митнически служители, при инспекции на пазара или при поискване от търговски оператори — бързо и лесно да докажат, че са оправомощени да използват защитеното наименование. Системата, създадена от държавите членки, следва също така да гарантира, че производителите, които спазват правилата, имат право да бъдат обхванати от проверката за съответствие с продуктовата спецификация.

(13)

Необходимо е да се установят правила и формуляри по отношение на доказателството за сертифициране на спиртни напитки с географско указание, свързано с географски район в трета държава.

(14)

В интерес на ефективното административно управление и с оглед на опита, натрупан посредством въведените от Комисията информационни системи, съобщенията между държавите членки и Комисията следва да се опростят и информацията да се обменя в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията (6) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (7).

(15)

За управление на заявленията за предоставяне на защита на географските означения на храни, вина, спиртни напитки и ароматизирани вина Комисията въведе информационната система „е-Ambrosia“. Държавите членки и Комисията следва да продължат да използват тази система по отношение на спиртните напитки с цел комуникация относно процедурите, свързани със заявленията за регистрация и за одобрение на изменения в продуктовите спецификации. Поради строгата система на акредитиране обаче тази система не следва да се използва за съобщения с държавите членки по отношение на процедурите за предявяване на възражения и искания за заличаване и — докато не бъдат налице необходимите гаранции за цифрова сигурност — не следва да се използва за съобщения с трети държави. Вместо това, по отношение на процедурите за предявяване на възражения и искания за заличаване държавите членки, компетентните органи и производителите от трети държави, както и физическите или юридическите лица, които имат законен интерес по силата на Регламент (ЕС) 2019/787, следва да осъществяват комуникация с Комисията чрез електронна поща.

(16)

Необходимо е да се определи начинът, по който Комисията осигурява публичен достъп до информацията относно географските указания в сектора на спиртните напитки.

(17)

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/787, Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 и настоящия регламент процедурите за регистрация, изменения в продуктовата спецификация и заличаване на регистрация във връзка с географски указания на спиртни напитки с произход от Съюза и процедурите относно проверките се извършват от Комисията и държавите членки. Комисията и държавите членки отговарят за различни етапи от всеки вид процедура. Държавите членки отговарят за първия етап, който се състои от получаване на заявлението от групата производители, неговото оценяване, включително провеждането на национална процедура за предявяване на възражения, и — въз основа на резултатите от оценяването — подаване на заявлението до Комисията. Комисията отговаря за проверката на заявленията, включително провеждането на световна процедура за предявяване на възражения, и за вземането на решение относно предоставянето на защита на географското указание. Комисията извършва и съответните процедури за географски указания с произход от трети държави.

(18)

За да се сведе до минимум разкриването на лични данни, в документите, които трябва да се подават в хода на съответните процедури, следва, доколкото е възможно, да се избягват изисквания за подаване на лични данни. Въпреки това на Комисията и на държавите членки може да се наложи да обработват информация, която съдържа лични данни, като лични имена и данни за връзка. В надлежно обосновани случаи може да е необходимо такива данни да се разкриват или да се оповестяват публично.

(19)

Към обработването на лични данни, което Комисията извършва в хода на тези процедури, се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (8). Уместно е да се поясни, че по отношение на обработването на лични данни в процедурите, за които отговаря съгласно Регламент (ЕС) 2019/787, Комисията се счита за администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725.

(20)

Към обработването на лични данни, което държавите членки извършват в хода на съответните процедури, се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (9). Поради това е уместно да се поясни, че по отношение на обработването на лични данни в процедурите, за които отговарят съгласно Регламент (ЕС) 2019/787, компетентните органи на държавите членки се считат за администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Уводна разпоредба

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/787 във връзка с географските указания на спиртни напитки, които се отнасят по-специално до:

а)

заявленията за регистрация;

б)

процедурата за предявяване на възражения;

в)

измененията в продуктовите спецификации;

г)

заличаването на регистрация;

д)

използването на символа на Съюза;

е)

проверките;

ж)

съобщенията.

ГЛАВА II

Специални разпоредби

РАЗДЕЛ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Член 2

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787) Съвместни заявления

1.   За целите на член 24, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/787, при съвместните заявления за регистрация на географско указание изискванията, определени в член 23 от Регламент (ЕС) 2019/787 и в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235, трябва да са изпълнени във всички съответни държави членки и трети държави. По отношение на всички съответни държави членки се прилага член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235.

2.   Държавата членка, органът на третата държава или установеният в трета държава заявител, която/който подава до Комисията съвместно заявление, както е посочено в параграф 1, получава всички издадени от Комисията уведомления или решения.

Член 3

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787) Единен документ

1.   За целите на член 23, параграф 1, първа алинея, буква в) и член 23, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/787 единният документ трябва да е кратък и да не надвишава 2 500 думи, с изключение на надлежно обосновани случаи.

2.   Когато заявлението се отнася до географски район в държава членка, единният документ се изготвя в съответствие с формуляра, който е предоставен в цифровите системи, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея, буква а).

3.   Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, органът на третата държава или установеният в третата държава заявител използва образеца за единни документи, съдържащ се в приложение I. Комисията може да въведе така предоставената информация в своите цифрови системи.

4.   Параграфи 1 и 2 се прилагат и по отношение на единен документ, обхванат от искане за публикуване в съответствие с член 50, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/787.

Член 4

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/787) Географски район

Географският район, упоменат в член 22, параграф 1, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) 2019/787, се определя в продуктовата спецификация прецизно и еднозначно, като се посочват, доколкото е възможно, физически или административни граници.

Член 5

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787) Допълнителна национална процедура за проверка

Ако след посочения в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787 обмен на информация между Комисията и съответната държава членка в продуктовата спецификация бъдат направени съществени промени, тези промени се публикуват по подходящ начин в съответната държава членка, за да се осигури възможност на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес и е установено или пребивава на територията на въпросната държава членка, да подаде възражение, преди новата версия на единния документ да се изпрати на Комисията.

В случаите, когато трябва да се проведе допълнителна национална процедура по предявяване на възражения, Комисията може по искане на съответната държава членка да удължи с до 6 месеца срока за представяне на бележки, посочен в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787.

Електронната препратка към публикуваната продуктова спецификация се актуализира и препраща към консолидираната версия на предлаганата продуктова спецификация.

РАЗДЕЛ 2

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ

Член 6

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/787) Процедурни правила за възражения

1.   Уведомлението за възражение, посочено в член 27, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) 2019/787, съдържа:

а)

наименованието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, за което се отнася възражението;

б)

препратката към Официален вестник на Европейския съюз, серия С, където е публикувано съответното заявление за регистрация на наименованието, заявление за изменение на Съюза или искане за заличаване;

в)

наименованието и данните за връзка на държавата членка, на органа на третата държава или на физическото или юридическото лице, подаващи уведомлението за възражение;

г)

декларация, че заявлението може да нарушава изискванията на глава III от Регламент (ЕС) 2019/787.

Уведомлението за възражение се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение II.

2.   Мотивираното възражение, посочено в член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787, съдържа:

а)

наименованието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, за което се отнася възражението;

б)

препратката към Официален вестник на Европейския съюз, серия С, където е публикувано наименованието, за което се отнася възражението;

в)

името и данните за връзка на органа на държавата членка, на органа на третата държава или на физическото или юридическото лице, подаващи мотивираното възражение;

г)

описание на законния интерес на физическото или юридическото лице, подало уведомлението за възражение; това изискване не се отнася за националните органи;

д)

посочване на основанията за възражение съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2019/787;

е)

подробна информация относно фактите, доказателствата и мненията в подкрепа на възражението.

Мотивираното възражение може да се придружава от подкрепящи документи, когато това е целесъобразно.

Мотивираното възражение се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение III. Чрез дерогация Комисията може да приеме мотивирано възражение, което не е изготвено в съответствие с посочения формуляр, при условие че е представена цялата информация, която се изисква съгласно настоящия член.

3.   За целите на член 27, параграф 1, пета алинея от Регламент (ЕС) 2019/787 името и данните за връзка на органа или лицето, подали уведомлението за възражение, се съобщават на органа или лицето, подали заявлението за регистрация, заявлението за одобрение на изменение на Съюза или искането за заличаване.

4.   За целите на член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787 името и данните за връзка на органа или лицето, подали мотивираното възражение, и на органа или лицето, подали заявлението за регистрация, заявлението за одобрение на изменение на Съюза или искането за заличаване, се съобщават на другата страна.

5.   Комисията се уведомява за резултатите от консултациите, посочени в член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787, в едномесечен срок след тяхното приключване. Уведомлението съдържа:

а)

наименованието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, за което се отнася възражението;

б)

препратката към Официален вестник на Европейския съюз, серия С, където е публикувано наименованието, за което се отнася възражението;

в)

името на подателя или имената на подателите на възражението;

г)

резултата от консултациите;

д)

посочване дали единният документ или продуктовата спецификация са изменени, и описание на тези изменения.

Уведомлението за приключване на консултациите в рамките на процедура за предявяване на възражения се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение IV към настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 3

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Член 7

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/787) Заявления за изменения на Съюза

1.   Заявлението за одобрение на изменение на Съюза в продуктовата спецификация, посочено в член 31 от Регламент (ЕС) 2019/787, съдържа:

а)

защитеното наименование, за което се отнася изменението;

б)

името и данните за връзка на заявителя и описание на неговия законен интерес;

в)

рубриките от продуктовата спецификация и единния документ, които подлежат на изменение;

г)

обяснение, че изменението попада в обхвата на определението за изменение на Съюза, съдържащо се в член 31 от Регламент (ЕС) 2019/787;

д)

описание на всяко от предлаганите изменения и основанията за всяко от тях;

е)

консолидирания единен документ, с измененията;

ж)

електронната препратка към публикуваната консолидирана продуктова спецификация, с измененията;

з)

декларация от държавата членка, че счита заявлението за отговарящо на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/787 и на приетите съгласно него разпоредби;

и)

само за заявленията от трети държави: доказателство, че исканото изменение е в съответствие с действащите в съответната трета държава закони за защита на географските означения.

Описанието и основанията, посочени в буква д), и документът, посочен в буква е), трябва да не надвишават 2 500 думи поотделно, с изключение на надлежно обосновани случаи.

2.   Заявлението за одобрение на изменение на Съюза трябва да е кратко и да не надвишава 5 000 думи, с изключение на надлежно обосновани случаи. Заявлението от държава членка се изготвя в съответствие с формуляра, който е предоставен в цифровите системи, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея, буква а). Заявителите от трети държави използват формуляра, съдържащ се в приложение V. Комисията може да въведе така предоставената информация в своите цифрови системи.

3.   Измененият единен документ се изготвя в съответствие с член 3. Заявлението от трета държава може да включва вместо електронната препратка към публикуваната продуктова спецификация консолидираната версия на продуктовата спецификация.

4.   За целите на член 31, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/787 във връзка с член 26, параграф 2 от същия регламент, освен единния документ, с измененията, и препратката към публикуваната продуктова спецификация, с измененията, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, заявлението за одобрение на изменение на Съюза в продуктовата спецификация.

Имената на физическите или юридическите лица, или на длъжностните лица на държавата членка или на третите държави, подаващи заявлението, се публикуват като част от заявлението.

Член 8

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/787) Съобщаване на стандартно изменение

1.   Съобщението за одобрено стандартно изменение в продуктовата спецификация в съответствие с член 8, параграф 2, втора алинея и член 8, параграфи 3, 7 и 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 съдържа:

а)

посочване на защитеното наименование, за което се отнася стандартното изменение;

б)

обяснение, че изменението попада в обхвата на определението за стандартно изменение, съдържащо се в член 31 от Регламент (ЕС) 2019/787;

в)

описание на одобреното изменение, в което се посочва дали изменението води до изменение на единния документ;

г)

обобщение на причините, поради които се налага изменението;

д)

решението за одобрение на стандартното изменение, посочено в член 8, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235;

е)

когато е целесъобразно: консолидирания единен документ, с измененията;

ж)

електронната препратка към публикуваната консолидирана продуктова спецификация, с измененията.

2.   Когато съобщението се прави от държава членка, то включва нейна декларация, че тя счита одобреното изменение за отговарящо на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/787 и на приетите съгласно него разпоредби.

3.   При спиртни напитки с произход от трети държави в съобщението от органите на третата държава или от заявител от третата държава, който има законен интерес, се посочва името на третата държава или на заявителя, изпращащи съобщението, и се включва доказателство, че изменението е приложимо в третата държава. То може да включва продуктовата спецификация, до която е осигурен публичен достъп, вместо електронната препратка към нейната публикация.

4.   Съобщението за одобрено стандартно изменение от държава членка се изготвя в съответствие с формуляра, който е предоставен в цифровите системи, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея, буква а). За съобщения от трети държави се използва формулярът, съдържащ се в приложение VI. Комисията може да въведе така предоставената информация в своите цифрови системи.

5.   За целите на член 8, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 името на държавата членка или на третата държава, или на физическото или юридическото лице, подаващи съобщението за одобрено стандартно изменение в продуктовата спецификация на географско указание, се публикува като част от съобщението.

Член 9

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/787) Съобщаване на временно изменение

1.   Съобщението за одобрено временно изменение в продуктовата спецификация в съответствие с член 10, параграфи 1—4 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 съдържа:

а)

посочване на защитеното наименование, за което се отнася;

б)

описание на одобреното временно изменение, заедно с основанията в негова подкрепа, съгласно член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787;

в)

позоваване на официалното признаване на природното бедствие или неблагоприятните метеорологични условия от компетентните органи или на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки;

г)

електронната препратка към публикуваното национално решение за одобрение на временното изменение.

2.   Когато съобщението се прави от държава членка, то включва нейна декларация, че тя счита одобреното изменение за отговарящо на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/787 и на приетите съгласно него разпоредби.

3.   При спиртни напитки с произход от трети държави в съобщението от органите на третата държава или от заявител от третата държава, който има законен интерес, се посочва името на третата държава или на заявителя, изпращащи съобщението, и се включва доказателство, че изменението е приложимо в третата държава. То може да включва националното решение за одобрение на временното изменение, до което е осигурен публичен достъп, вместо електронната препратка към неговата публикация.

4.   Съобщението за одобрено временно изменение от държава членка се изготвя в съответствие с формуляра, който е предоставен в цифровите системи, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея, буква а). За съобщения от трети държави се използва формулярът, съдържащ се в приложение VII. Комисията може да въведе така предоставената информация в своите цифрови системи.

5.   За целите на член 10, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 името на държавата членка или на третата държава, или на физическото или юридическото лице, подаващи съобщението за одобрено временно изменение в продуктовата спецификация на географско указание, се публикува като част от съобщението.

РАЗДЕЛ 4

ЗАЛИЧАВАНЕ

Член 10

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2019/787) Искания за заличаване

1.   Искането за заличаване на регистрацията на географско указание, посочено в член 32 от Регламент (ЕС) 2019/787, съдържа:

а)

посочване на защитеното наименование, за което се отнася;

б)

държавата членка или третата държава, към която принадлежи географският район;

в)

името и данните за връзка на органа или юридическото лице, което иска заличаване на регистрацията. Ако заличаването се иска от физическо лице, името и другите лични данни може да не се посочват в искането, а да се изпратят на Комисията отделно;

г)

описание на законния интерес на физическото или юридическото лице, искащо заличаване на регистрацията. Това изискване не се отнася за националните органи;

д)

посочване на основанията за заличаване;

е)

подробна информация относно фактите, доказателствата и мненията в подкрепа на искането за заличаване;

ж)

декларация от държавата членка, че счита искането за заличаване за отговарящо на изискванията на член 32 от Регламент (ЕС) 2019/787 и на приетите съгласно него разпоредби.

Искането за заличаване може да се придружава от подкрепящи документи, когато това е целесъобразно.

2.   Искането за заличаване се изготвя в съответствие с формуляра, съдържащ се в приложение VIII.

3.   За целите на член 32, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2019/787 във връзка с член 26, параграф 2 от същия регламент, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз, серия С, искането за заличаване. Имената на физическите или юридическите лица, или на длъжностните лица на държавата членка или на третите държави, подаващи искането за заличаване, се публикуват като част от това искане.

РАЗДЕЛ 5

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМВОЛА НА СЪЮЗА

Член 11

(изпълнителни правомощия съгласно член 20, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/787) Символ на Съюза

Посоченият в член 16 от Регламент (ЕС) 2019/787 символ на Съюза, който обозначава, че географското указание е защитено, се възпроизвежда, както е посочено в приложение X към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.

РАЗДЕЛ 6

ПРОВЕРКИ

Член 12

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2019/787) Проверка на съответствието с продуктовата спецификация

1.   За целите на настоящия член „производител на спиртна напитка с географско указание“ или „преработвател на спиртна напитка с географско указание“, наричани по-долу съответно „производител“ и „преработвател“, означава оператор, чиито дейности са обхванати от продуктовата спецификация на съответното географско указание.

2.   Всеки производител или преработвател, който спазва правилата, определени в глава III от Регламент (ЕС) 2019/787, има право да бъде обхванат от проверката за съответствие, установена съгласно член 38 от същия регламент. Производителят или преработвателят декларира своята дейност пред компетентния орган, посочен в член 38, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/787.

3.   Производителят или преработвателят, за чийто продукт в резултат на посочения в член 38 от Регламент (ЕС) 2019/787 процес на проверка се установи, че съответства на продуктовата спецификация на географско указание, защитено по силата на същия регламент:

а)

получава сертификат, който може да е заверено копие, потвърждаващ съответствието с продуктовата спецификация. Сертификатът трябва да е поне в електронна форма и може да е на разположение чрез изобразяване на уебстраница, до която производителят или преработвателят има достъп и от която производителят или преработвателят може да изтегли сертификата. Сертификатът трябва да носи датата, на която е издаден. Сертифицираните производители или преработватели представят своя сертификат на всеки официален контролен инспекторат или друг правоприлагащ орган. Те може да представят своя сертификат също и на обществеността или на всяко лице, което в хода на дейността си може да поиска доказателство за сертифициране. Сертификатът трябва да е на латиница или да е съпроводен с транскрипция или транслитерация на латиница; или

б)

бива включен в списък на одобрените производители или преработватели, създаден от компетентния орган. На всеки включен в списък производител или преработвател се предоставя на разположение запис, който може да е съответното извлечение от пълния списък. Той трябва да е поне в електронна форма и може да е на разположение чрез изобразяване на уебстраница, до която производителят или преработвателят има достъп и от която производителят или преработвателят може да изтегли официалното извлечение от съответния списък. Записът трябва да носи датата, на която е изготвен. Производителят или преработвателят представя отнасящия се до него запис при поискване на всеки официален контролен инспекторат или друг правоприлагащ орган. Те може да представят записа също и на обществеността и на всяко лице, което в хода на дейността си може да поиска доказателство за включването в списък. Записът трябва да е на латиница или да е съпроводен с транскрипция или транслитерация на латиница.

4.   Сертификатът и записът, посочени в параграф 3, се актуализират периодично въз основа на оценка на риска. Сертификатът и записът трябва да съдържат най-малко следните данни:

а)

наименованието на защитеното географско указание;

б)

категорията на спиртната напитка;

в)

номера на производителя (незадължително);

г)

фирмата и данните за връзка на производителя или преработвателя;

д)

фирмата или официалното наименование и данните за връзка на контролния орган или органа, отговарящ за включването в списък;

е)

дейността на производителя или преработвателя, за която се отнася сертифицирането или включването в списък, т.е. „производство“, „преработка“, „бутилиране (опаковане)“ и/или „друго (да се посочи)“;

ж)

датата, на която е издаден сертификатът, или датата, на която е изготвен записът;

з)

подписа, печата или маркировката (които може да са електронни) на контролния орган или на органа, отговарящ за включването в списък.

5.   В случай че производителят или преработвателят бъде лишен от сертификата или изключен от списъка, държавите членки са длъжни да гарантират, че производителят или преработвателят не продължава да изобразява или да използва сертификата или записа.

6.   С цел да се улесни свободното обращение в Съюза, органите, издаващи сертификати, и органите, отговарящи за посоченото в параграф 3 включване в списък, може да използват формуляра, съдържащ се в приложение IX.

7.   За продуктите, произведени в трети държави, производителят или преработвателят, чийто продукт, обозначен с регистрирано географско указание, се внася в Съюза, е длъжен да представи при поискване на вносителя на продукта в Съюза доказателство, предоставено от националния контролен орган или от органа за сертифициране на третата държава, че е сертифициран като производител или преработвател на продукт, обозначен с въпросното географско указание.

Доказателството за сертифициране може да представлява сертификат или запис в списъка на одобрени производители или преработватели и може да е предоставено пряко от посочения национален контролен орган или орган за сертифициране. Доказателството за сертифициране може да е на хартиен носител или в електронна форма. То трябва да е изготвено на официален език на Съюза или да е придружено от превод на такъв език, посредством знаци, които са лесно разбираеми в държавата членка или държавите членки, където продуктът се предлага на пазара. На датата, на която се представя на вносителя, то трябва да не е изтекло съгласно националното законодателство на третата държава.

8.   Вносителят представя доказателството за сертифициране, посочено в параграф 7, при поискване на митническите органи или други органи в ЕС, ангажирани с проверка на употребата на географските означения на стоките, декларирани за свободно обращение или пуснати на пазара в Съюза. Вносителят може да представи доказателството за сертифициране на обществеността или на всяко лице, което в хода на дейността си иска доказателство за сертифициране.

ГЛАВА III

СЪОБЩЕНИЯ

Член 13

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787) Съобщения между Комисията, държавите членки, трети държави и други оператори

1.   Документите и информацията, необходими за прилагането на глава III от Регламент (ЕС) 2019/787 и глава II от настоящия регламент, се съобщават на Комисията, както следва:

а)

за компетентните органи на държавите членки: чрез цифровите системи, предоставени от Комисията, при спазване на параграф 2;

б)

за компетентните органи и производителите от трети държави, както и за физическите или юридическите лица, които имат законен интерес по силата на Регламент (ЕС) 2019/787: чрез електронна поща, като се използват формулярите, съдържащи се в приложения I—VIII към настоящия регламент.

Към съобщенията, направени съгласно буква а) от първата алинея, се прилагат принципите и изискванията, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея, буква а) компетентните органи на държавите членки подават до Комисията посочените в член 6 уведомление за възражение, мотивирано възражение и уведомление за резултата от консултациите, както и посоченото в член 10 искане за заличаване, чрез електронна поща.

3.   Информацията се съобщава и предоставя от Комисията на компетентните органи на държавите членки чрез цифровите системи, предоставени от Комисията в съответствие с параграф 1, първа алинея, буква а). Информацията във връзка с процедурите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква б) и в параграф 2, се съобщава от Комисията на държавите членки, на компетентните органи и на групите заявители от третите държави, както и на физическите или юридическите лица, които имат законен интерес по силата на Регламент (ЕС) 2019/787, чрез електронна поща.

4.   За официалните технически съобщения относно географските указания на спиртни напитки, всяка държава членка съобщава на Комисията едно звено за контакт, което се състои от адрес на отдел и пощенски адрес, адрес на функционална електронна пощенска кутия и телефонен номер на отдел. Държавите членки редовно актуализират тези звена за контакт. Тези данни трябва да идентифицират само официалните функции, службите и отделите. Никои от данните не може да идентифицират физически лица, нито лични данни, които иначе се съдържат в адресите, номерата за връзка или други видове данни.

Комисията може да държи, да съхранява, да споделя, да оповестява публично и периодично да разпространява пълния списък на тези звена за контакт, включително до своите собствени служби, до други институции и органи на Съюза и до всички звена за контакт, включени в списъка. Комисията може да изисква тези данни да бъдат изпращани чрез предоставените от нея цифрови системи.

Член 14

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787) Изпращане и получаване на съобщения

1.   Посочените в член 13 съобщения и изпращане на документи се считат за извършени на датата, на която са получени от Комисията.

2.   Чрез цифровите системи Комисията потвърждава на компетентните органи на държавите членки получаването на всички получени съобщения и на всички досиета, изпратени чрез цифровите системи, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея, буква а).

Комисията определя номер на досие за всяко ново заявление за регистрация, заявление за одобрение на изменение на Съюза, съобщение относно одобрени стандартни изменения и съобщение относно одобрени временни изменения.

Потвърждението за получаване включва най-малко следните елементи:

а)

номера на досието;

б)

съответното наименование на продукт;

в)

датата на получаване.

Комисията съобщава и предоставя информацията и забележките, свързани с тези съобщения и изпращане на документи, чрез цифровите системи, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея, буква а).

3.   По отношение на съобщенията и изпращането на досиета, извършени по електронна поща, Комисията потвърждава получаването чрез електронна поща.

Тя определя номер на досие за всяко ново заявление за регистрация, заявление за одобрение на изменение на Съюза, съобщение относно одобрени стандартни изменения и съобщение относно одобрени временни изменения.

Потвърждението за получаване включва най-малко следните елементи:

а)

номера на досието;

б)

съответното наименование на продукт;

в)

датата на получаване.

Комисията съобщава и предоставя информацията и забележките, свързани с тези съобщения и изпращане на документи, чрез електронна поща.

4.   Към съобщаването и предоставянето на информация по параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат с необходимите изменения член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 и членове 1—5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

Член 15

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787) Информация, подлежаща на публично оповестяване

Информацията, която Комисията трябва да оповести публично в съответствие с глава III от Регламент (ЕС) 2019/787, Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 и настоящия регламент, се оповестява публично чрез цифровите системи, предоставени от Комисията и посочени в член 13, параграф 1, първа алинея, буква а) от настоящия регламент.

ГЛАВА IV

Лични данни

Член 16

(изпълнителни правомощия съгласно член 42, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2019/787) Лични данни

1.   Комисията и държавите членки обработват личните данни, получени в хода на процедурите за регистрация, одобрение на изменения, заличаване и контрол съгласно Регламент (ЕС) 2019/787, Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 и настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 и Регламент (ЕС) 2016/679.

2.   По отношение на обработването на лични данни в процедурите, които попадат в нейната компетентност в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/787, Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 и настоящия регламент, Комисията се счита за администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/1725.

3.   По отношение на обработването на лични данни в процедурите, които попадат в тяхната компетентност в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/787, Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 и настоящия регламент, компетентните органи на държавите членки се считат за администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

ГЛАВА V

Заключителни разпоредби

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 май 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2013 на Комисията от 25 юли 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 21).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 на Комисията от 12 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на регистрация и регистъра (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 100).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).

(8)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(9)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

„НАИМЕНОВАНИЕ“

ГУ-XX-XXXX

Дата на заявлението: XX-XX-XXXX

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Всички лични данни, предоставени с настоящия формуляр, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1). В случай на предявяване на възражение името на заявителя се съобщава на подателя на възражението, за да може да започне подходяща консултация в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (2) . Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Наименование/наименования за регистрация:

2.   Трета държава/трети държави, към която/които принадлежи географският район:

3.   Вид на географското означение:

Географско указание

4.   Категория/категории на спиртната напитка:

5.   Описание на характеристиките на спиртната напитка:

6.   Определение на географския район:

7.   Метод на производство:

8.   Специфични правила за опаковане:

… [Ако няма такива, се оставя празно. Посочете основанията за евентуални ограничения.]

9.   Специфични правила за етикетиране:

… [Ако няма такива, се оставя празно. Посочете основанията за евентуални ограничения.]

10.   Описание на връзката между спиртната напитка и нейния географски произход, включително, когато е уместно, специфични елементи от описанието на продукта или метода на производство за обосновка на връзката:

----------------------------------------------------

Препратка към публикуваната продуктова спецификация


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Всички лични данни, предоставени с настоящия формуляр, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1). Уведомлението за възражение, включително името на подателя на възражението, се съобщава на заявителя в съответствие с член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (2) . Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Наименование на продукта

[както е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз]

2.   Референтен номер

[както е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз]

Референтен номер: …

Дата на публикацията в Официален вестник на Европейския съюз:

3.   Уведомление за възражение

[Име на държавата членка или на третата държава, или на юридическото или физическото лице, което има законен интерес и е установено в трета държава, подаващи уведомлението за възражение] счита, че заявлението, посочено в точки 1 и 2, може да нарушава условията, определени в глава III от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета, и си запазва правото да подаде мотивирано възражение в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787.]

4.   Данни за връзка

За връзка*:…

Група/организация или национален орган:…

Отдел:…

Адрес:

Телефон: +…

Електронна поща:…

5.   Дата и подпис

[Име]

[Отдел/Организация]

[Адрес]

[Телефон:+]

[Електронна поща:]

[Дата:]

[Подпис:]


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОТИВИРАНО ВЪЗРАЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Всички лични данни, предоставени с настоящия формуляр, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1). Ако възражението бъде счетено за допустимо, името на подателя на възражението се съобщава на заявителя, за да може да започне подходяща консултация в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (2) . Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Наименование на продукта

[както е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз]

2.   Референтен номер

[както е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз]

Референтен номер: …

Дата на публикацията в Официален вестник на Европейския съюз:

3.   Име на подателя на възражението

[Държава членка, трета държава, физическо или юридическо лице, установено в трета държава]

4.   Данни за връзка

За връзка:

Група/организация или национален орган:

Отдел: …

Адрес:

Телефон: + …

Електронна поща: …

5.   Законен интерес (не се изисква при националните органи)

[Представете изложение, обосноваващо законния интерес на подателя на възражението. Ако възражението се отнася до искане за заличаване, докажете търговска употреба на регистрираното наименование (член 12, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС)2021/1235на Комисията (3) ). Националните органи са освободени от това изискване.]

6.   Основания за възражението

Заявлението за регистрация, заявлението за одобрение на изменение на Съюза или искането за заличаване е несъвместимо с правилата относно географските указания на спиртни напитки, защото би било в противоречие съответно с член 3, точка 4 и с членове 22, 31 или 32 от Регламент (ЕС) 2019/787, както и с приетите съгласно тях разпоредби.

Заявлението за регистрация или заявлението за одобрение на изменение на Съюза е несъвместимо с правилата относно географските указания на спиртни напитки, защото регистрацията на предложеното наименование би била в противоречие с членове 34 или 35 от Регламент (ЕС) 2019/787.

Заявлението за регистрация или заявлението за одобрение на изменение на Съюза е несъвместимо с правилата относно географските указания на спиртни напитки, защото регистрацията на предложеното географско указание би застрашила съществуването на изцяло или отчасти идентично наименование или търговска марка или съществуването на продукти, които са били предлагани законно на пазара през период от най-малко 5 години преди датата на публикацията, предвидена в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787.

7.   Подробни данни по възражението

[Представете надлежно обосновани доводи и обосновка, подробности за фактите, доказателствата и мненията в подкрепа на възражението. При възражение, основаващо се на наличието на по-ранна търговска марка с репутация и известност (член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787), представете необходимите документи.]

8.   Списък на подкрепящите документи [Представете списъка на документите, изпратени в подкрепа на възражението.]

9.   Дата и подпис

[Име]

[Отдел/Организация]

[Адрес]

[Телефон: +]

[Електронна поща: ]

[Дата: ]

[Подпис: ]


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 на Комисията от 12 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на регистрация и регистъра (ОВ L 270., … г., стр. …).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Наименование на продукта

[както е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз]

2.   Референтен номер

[както е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз]

Референтен номер:

Дата на публикацията в Официален вестник на Европейския съюз:

3.   Име на подателя на възражението

[Държава членка, трета държава, физическо или юридическо лице, установено в трета държава]

4.   Резултат от консултациите

4.1.   Постигнато е съгласие със следния подател/следните податели на възражение:

[Приложете копия на писма, от които са видни постигнатото съгласие и всички обстоятелства, които са дали възможност то да бъде постигнато (член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (1)).]

4.2.   Не е постигнато съгласие със следния подател/следните податели на възражение:

[Приложете информацията, посочена в член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787.]

5.   Продуктова спецификация и единен документ

5.1.   Продуктовата спецификация е изменена:

… Да* … Не

* Ако отговорът е „Да“, приложете описание на измененията и изменената продуктова спецификация.

5.2.   Единният документ е изменен:

… Да**… Не

** Ако отговорът е „Да“, приложете изменения документ.

6.   Дата и подпис

_____________________________________________________________

[Име]

[Отдел/Организация]

[Адрес]

[Телефон: +]

[Електронна поща:]

[Дата:]

[Подпис:]


(1)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЪЮЗА В ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Всички лични данни, предоставени с настоящия формуляр, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1). От съображения за прозрачност и за да се даде възможност на потенциалните податели на възражения да оспорят изискването на законния интерес на заявителя, името на заявителя за изменение на Съюза в продуктовата спецификация трябва да се публикува. Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Наименование на продукта

[както е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз]

2.   Заявител и законен интерес

[Посочете име, адрес, телефон и електронна поща на заявителя, който предлага изменението. Ако адресът, телефонът и електронната поща се отнасят до физическо лице, те може да не се включват във формуляра, а да се изпратят на Комисията отделно.

Представете и изложение, обосноваващо законния интерес на заявителя.]

3.   Трета държава, към която принадлежи географският район

4.   Рубрика от продуктовата спецификация и единния документ, която подлежи на изменение/изменения

Наименование на продукта

Категория или официално наименование на спиртната напитка

Връзка

Пазарни ограничения

5.   Вид на изменението/измененията

[Представете изложение, в което се обяснява защо изменението/измененията попада/попадат в обхвата на определението за „изменение на Съюза“, съдържащо се в член 31 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (2).]

6.   Изменение/изменения

[Представете описание на всяко от предлаганите изменения и основанията за всяко от тях. Заявлението за изменение трябва да е пълно и изчерпателно съгласно предвиденото в член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 на Комисията (3) и в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1236 на Комисията (4).]

7.   Приложения

7.1.

Консолидираният единен документ, с измененията

7.2.

Консолидираната версия на продуктовата спецификация във вида, в който е публикувана, или препратката към публикуваната продуктова спецификация

7.3.

Доказателство, че изменените документи съответстват на географското указание, което е в сила в третата държава


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 на Комисията от 12 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на регистрация и регистъра (ОВ L 270., ... г., стр. ...).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1236 на Комисията от 12 май 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящи се до заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, процедурата за предявяване на възражения, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на регистрация, използването на символа и контрола (ОВ L 270., ... г., стр. ...).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Всички лични данни, предоставени с настоящия формуляр, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1). От съображения за прозрачност името на подателя трябва да се публикува. Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Наименование на продукта

[както е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз]

2.   Трета държава, към която принадлежи географският район

3.   Подател

[Отделен производител или група производители, които имат законен интерес, или органи на третата държава, към която принадлежи географският район (вж. член 24, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (2))]

4.   Описание на одобреното изменение/одобрените изменения

[Представете описание на стандартното изменение/стандартните изменения и изложение, в което се обяснява защо изменението/измененията попада/попадат в обхвата на определението за стандартно изменение, съдържащо се в член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787. Добавете обобщение на причините, поради които се налагат измененията. Посочете дали изменението води, или не води до изменение на единния документ.]

5.   Приложения

5.1.

Решението за одобрение на стандартното изменение

5.2.

Доказателството, че изменението е приложимо в третата държава

5.3.

Консолидираният единен документ, с измененията, когато е необходимо

5.4.

Копие от консолидираната версия на продуктовата спецификация във вида, в който е публикувана, или препратката към публикуваната продуктова спецификация


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Всички лични данни, предоставени с настоящия формуляр, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1). От съображения за прозрачност името на подателя трябва да се публикува. Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Наименование на продукта

[както е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз]

2.   Трета държава, към която принадлежи географският район

3.   Подател

[Отделен производител или група производители, които имат законен интерес, или органи на третата държава, към която принадлежи географският район (вж. член 24, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (2))]

4.   Описание на одобреното изменение/одобрените изменения

[Представете описание на временното изменение/временните изменения и специфичните основания за тях, включително позоваване на официалното признаване на природното бедствие или неблагоприятните метеорологични условия от компетентните органи или на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки. Представете и изложение, в което се обяснява защо изменението/измененията попада/попадат в обхвата на определението за „временно изменение“, съдържащо се в член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/787.]

5.   Приложения

5.1.

Заявлението за одобреното временно изменение

5.2.

Решението за одобрение на временното изменение

5.3.

Доказателството, че изменението е приложимо в третата държава


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ИСКАНЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787)

Важна бележка: Съветваме заявителите да не посочват никакви лични данни (включително имена на лица), и по-специално в данните за връзка (като например лични телефонни номера и адреси на електронна поща). Всички лични данни, предоставени с настоящия формуляр, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (1). От съображения за прозрачност и за да се даде възможност на потенциалните податели на възражения да оспорят изискването на законния интерес на физическото или юридическото лице, което подава искането за заличаване, името на това лице трябва да се публикува. Декларацията за поверителност се намира на уебстраниците Europa.

1.   Регистрирано наименование, което се предлага за заличаване

2.   Държава членка или трета държава, към която принадлежи географският район

3.   Физическо или юридическо лице, държава членка или трета държава, подаващи искането за заличаване

[Посочете име, адрес, телефон и електронна поща на физическото или юридическото лице или на производителите, които искат заличаването. Ако адресът, телефонът и електронната поща се отнасят до физическо лице, те може да не се включват във формуляра, а да се изпратят на Комисията отделно.

Представете и изложение, обосноваващо законния интерес на физическото или юридическото лице, което иска заличаването (не се изисква при националните органи).]

4.   Основания за заличаването и съответни доводи

В съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (2)

Буква а)

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на регистрацията на наименованието в съответствие с член 32, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/787.]

Буква б)

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на регистрацията на наименованието в съответствие с член 32, параграф 1, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/787.]

В съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на регистрацията на наименованието в съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787.]

5.   Списък на подкрепящата документация

[Когато е необходимо, представете списък на документацията, изпратена в подкрепа на искането за заличаване.

В случай на държави членки, представете декларация, че искането за заличаване отговаря на изискванията на член 32 от Регламент (ЕС) 2019/787 и на приетите съгласно него разпоредби.]

6.   Дата и подпис

_____________________________________________________________

[Име]

[Отдел/Организация]

[Дата:]

[Подпис:]


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ОФИЦИАЛЕН СЕРТИФИКАТ ИЛИ ЗАПИС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, КОИТО СПАЗВАТ ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ (ГУ) В СЕКТОРА НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2021/1236НА КОМИСИЯТА (1)

Настоящият документ удостоверява, че производителят или преработвателят е сертифициран да обозначава продукт като географско указание (ГУ), защитено в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета  (2).

1.

Защитено географско указание (ГУ) (*1)

[ГУ, както е вписано в регистъра]

 

2.

Категория на спиртната напитка (*1)

 

3.

Производител или преработвател (*1)

[фирма, данни за връзка и номер на производителя]

 

4.

Контролен орган или издаващ орган (*1)

[фирма и данни за връзка]

 

5.

Референтен номер

[за контролния орган или издаващия орган не е задължително да го представи]

 

6.

Дейност на производителя или преработвателя, за която се отнася сертифицирането (*1)

[„производство“, „преработка“, „бутилиране (опаковане)“ или „друго (да се посочи)“ — включете всичко, което се прилага]

 

7.

Дата, на която е издаден сертификатът, или дата, на която е изготвен записът (записът може да е съответното извлечение) (*1)

[дд.мм.гггг г.]

 

8.

Подпис, печат или маркировка на контролния орган или на издаващия орган (*1)

 


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1236 на Комисията от 12 май 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящи се до заявленията за регистрация на географски указания на спиртни напитки, процедурата за предявяване на възражения, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на регистрация, използването на символа и контрола (ОВ L 270).

(*1)  задължителни полета

(2)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).