30.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 273/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1228 НА КОМИСИЯТА

от 16 юли 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 по отношение на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на интелигентните тахографи и техните компоненти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт (1), и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 165/2014 бяха въведени интелигентни тахографи, които включват връзка с устройство, използващо глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), устройство за връзка от разстояние с цел ранно откриване и интерфейс с интелигентни транспортни системи.

(2)

Техническите изисквания за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията (2).

(3)

Регламент (ЕС) № 165/2014 и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) бяха изменени с Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета (4). Регламент (ЕС) 2020/1054 изисква въвеждането на допълнителни характеристики в интелигентния тахограф. Следователно е необходимо да се определи нова версия на интелигентния тахограф чрез изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799.

(4)

В съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 местоположението на превозното средство следва да се записва автоматично всеки път, когато превозното средство пресича границата на държава членка и всеки път, когато превозното средство извършва дейности по товарене или разтоварване.

(5)

Интерфейсът с интелигентни транспортни системи, който не е задължителен във версията на интелигентния тахограф, въведен от 15 юни 2019 г., следва да бъде задължителен за новата версия на интелигентния тахограф.

(6)

Новата версия на интелигентния тахограф следва да бъде подготвена за удостоверяване на автентичността на спътниковия сигнал от „Галилео“ веднага след като системата „Галилео“ започне да функционира.

(7)

С цел да се избегне физическата подмяна на уредите за регистриране на данните за движението, винаги когато бъде прието изменение на техническите спецификации на тахографа, е необходимо да се гарантира, че бъдещите функции на тахографа могат да бъдат въведени и подобрени чрез актуализиране на софтуера.

(8)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 позволява монтирането на адаптер между датчика за движение и тахографа за превозните средства, които, макар и да имат маса под 3,5 тона, могат понякога да преминат този праг, например когато теглят ремарке. След изменението на Регламент (ЕО) № 561/2006 задължението за монтиране на тахограф беше разширено, така че да обхване превозните средства над 2,5 тона. Задължителното монтиране на интелигентния тахограф в леки търговски превозни средства прави необходимо повишаването на нивото на сигурност, осигурявано от адаптора, като в тахографа се монтира вътрешен датчик, който е независим от сигнала на датчика за движение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IВ към Регламент (ЕС) 2016/799 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 21 август 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.)

(4)  Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (ОВ L 249, 31.7.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение IВ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 се изменя, както следва:

(1)

съдържанието се изменя, както следва:

а)

създава се следната точка 3.6.4:

„3.6.4

Въвеждане на товаро-разтоварна операция“;

б)

създава се следната точка 3.9.18:

„3.9.18

Събитие „Аномалия в GNSS“;

в)

създават се следните точки 3.12.17, 3.12.18 и 3.12.19:

„3.12.17

Пресичане на граници

3.12.18

Товаро-разтоварни операции

3.12.19

Цифрова карта“;

г)

точка 3.20 се заменя със следното:

„3.20

Обмен на данни с допълнителни външни устройства”;

д)

създават се следните точки 3.27 и 3.28:

„3.27

Следене на пресичането на граници

3.28

Актуализация на софтуера“;

е)

създава се следната точка 4.5.3.2.1.1:

„4.5.3.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

ж)

създават се следните точки 4.5.3.2.17 — 4.5.3.2.22:

„4.5.3.2.17

Статус на удостоверяването на местоположението, свързано с местата, в които е началото и/или краят на дневните периоди на работа (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

4.5.3.2.18

Статус на удостоверяването на местоположенията, в които е достигнато три часа общо време на управление (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

4.5.3.2.19

Пресичане на граници (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

4.5.3.2.20

Товаро-разтоварни операции (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

4.5.3.2.21

Вписвания за типа товарене (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

4.5.3.2.22

Конфигурации на БУ (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

з)

създава се следната точка 4.5.4.2.1.1:

„4.5.4.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

и)

създават се следните точки 4.5.4.2.16 — 4.5.4.2.22:

„4.5.4.2.16

Статус на удостоверяването на местоположението, свързано с местата, в които е началото и/или краят на дневните периоди на работа (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

4.5.4.2.17

Статус на удостоверяването на местоположенията, в които е достигнато три часа общо време на управление (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

4.5.4.2.18

Пресичане на граници (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

4.5.4.2.19

Товаро-разтоварни операции (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

4.5.4.2.20

Вписвания за типа товарене (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

4.5.4.2.21

Допълнителни данни за калибрирането (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

4.5.4.2.22

Конфигурации на БУ (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

й)

след точка 4.5.5.2.1 се създава следната точка 4.5.5.2.1.1:

„4.5.5.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

к)

създава се следната точка 4.5.5.2.6:

„4.5.5.2.6

Конфигурации на БУ (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

л)

след точка 4.5.6.2.1 се създава следната точка 4.5.6.2.1.1:

„4.5.6.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

м)

създава се следната точка 4.5.6.2.6:

„4.5.6.2.6

Конфигурации на БУ (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)“;

(2)

уводният текст преди списъка на допълненията се заменя със следното:

„ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото приложение съдържа изискванията за уредите за регистриране на данните за движението и за тахографските карти от второ поколение.

От 15 юни 2019 г. в превозните средства, регистрирани за първи път в Съюза, се монтират уреди за регистриране на данните за движението от второ поколение и се издават тахографски карти от второ поколение.

С цел гладкото въвеждане на тахографската система от второ поколение, тахографските карти от второ поколение са проектирани така, че да се използват и в бордови устройства от първо поколение, произведени в съответствие с приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85.

Съответно, в бордовите устройства от второ поколение могат да се използват тахографски карти от първо поколение. Въпреки това, бордовите устройства от второ поколение могат да бъдат калибрирани само с карти за монтаж и настройки второ поколение.

Изискванията по отношение на оперативната съвместимост между тахографските системи от първо и второ поколение са определени в настоящото приложение. В тази връзка в допълнение 15 се съдържат допълнителни подробности за управлението на съвместното съществуване на двете поколения.

Освен това, поради въвеждането на нови функции, като например използването на удостоверяването на автентичността на навигационните съобщения с отворен сигнал на „Галилео“, откриването на пресичането на граници, въвеждането на товаро-разтоварни операции, както и поради необходимостта от увеличаване на капацитета на картите на водач на 56 дни от дейността на водача, с настоящия регламент се въвеждат техническите изисквания за втората версия на уредите за регистриране на данните за движението и тахографските карти от второ поколение.“;

(3)

точка 1 се изменя, както следва:

а)

буква е) се заменя със следното:

„f)

„калибриране на интелигентен тахограф“ означава:

обновяване или потвърждаване на записаните в паметта данни за параметрите на превозното средство. Параметрите на превозното средство включват идентификацията на превозното средство (идентификационен номер на превозното средство (VIN), регистрационен номер на превозното средство (VRN) и държава членка, извършила регистрацията) и характеристиките на превозното средство (w, k, l, размер на гумите, настройка на ограничителя на скоростта (ако се прилага), текущо координирано универсално време (UTC), текущо показание на километражния брояч, типа на товара по подразбиране); по време на калибрирането на уреди за регистриране на данните за движението, типовете и идентификаторите на всички пломби, свързани с одобрението на типа, също трябва да се записват в паметта за данни;

всяко актуализиране или потвърждаване само на координираното универсално време се счита за сверяване на часовника, а не за калибриране, при условие че това не противоречи на изискване 409, определено в точка 6.4.

калибрирането на уреди за регистриране на данните за движението изисква използването на карта за монтаж и настройки;“;

б)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

„номер на картата“ означава:

16-позиционен буквено-цифров код, който представлява уникалният идентификационен номер на тахографска карта в определена държава членка. Номерът на картата включва идентификация, която се състои от идентификация на водача или от идентификация на собственика на картата заедно с индекс за поредния номер на картата, индекс за замяна на картата и индекс за подновяване на картата;

по този начин всяка карта се идентифицира от кода на държавата членка, която я е издала, и от картовия номер“.

в)

букви и) и й) се заменят със следното:

„и)

„индекс за подновяване на валидността на картата“ означава:

шестнадесетият буквено-цифров знак от номера на картата, който се увеличава всеки път с една стъпка, когато тахографска карта, съответстваща на дадена идентификация, т.е. идентификацията на водача или идентификацията на собственика, заедно с индекса за поредния номер, бъде подновена;“

й)

„индекс за замяна на картата“ означава:

петнадесетият буквено-цифров знак от номера на картата, който се увеличава всеки път с една стъпка, когато тахографска карта, съответстваща на дадена идентификация, т.е. идентификацията на водача или идентификацията на собственика, заедно с индекса за поредния номер, бъде заменена;

г)

буква бб) се заменя със следното:

„бб)

„невалидна карта“ означава:

карта, която е дефектна или при която удостоверяването на автентичността е било неуспешно, или чиято дата за начало на валидността все още не е достигната, или чийто срок на валидност е изтекъл;

карта се счита също така за невалидна от бордовото устройство:

ако карта със същата държава членка на издаване, със същата идентификация, т.е. идентификацията на водача или идентификацията на собственика, заедно с индекса за пореден номер и с по-голям индекс за подновяване вече е била вкарвана в бордовото устройство, или

ако карта със същата държава членка на издаване, със същата идентификация, т.е. идентификацията на водача или идентификацията на собственика, заедно с индекса за пореден номер и индекса за подновяване, но по-голям индекс за замяна, вече е била вкарвана в бордовото устройство;“;

д)

буква лл) се заменя със следното:

„ии)

„устройство за връзка от разстояние“, „модул за връзка от разстояние“ или „устройство за ранно откриване от разстояние“ означава:

оборудването в бордовото устройство, използвано за извършването на целенасочени пътни проверки;“;

е)

буква нн) се заменя със следното:

„кк)

„подновяване на картата“ означава:

издаването на нова тахографска карта, когато срокът на валидност на съществуваща карта изтича или тя не функционира правилно и е била върната на органа, който я е издал“;

ж)

буква пп) се заменя със следното:

„мм)

„замяна на картата“ означава:

издаването на нова тахографска карта, която заменя съществуваща карта, която е обявена за изгубена, открадната или за неправилно функционираща и която не е била върната на органа, който я е издал;“;

з)

буква уу) се заменя със следното:

„рр)

„сверяване на часовника“ означава:

сверяване на текущото време, сверяване на текущото време, което може да се извършва автоматично, като за еталонна стойност се използва времето, получено от приемника на сигнали от GNSS, или при калибриране;“;

и)

в буква хх) първото тире се заменя със следното:

„—

монтирано и се използва само в превозни средства от типове M1 и N1 (както са определени в член 4 от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета (1),“;

й)

буква чч) се заменя със следното:

„чч)

резервирана за бъдеща употреба;“;

к)

буква щщ) се заменя със следното:

„щщ)

„дата на въвеждане“ означава:

датата, определена в Регламент (ЕС) № 165/2014, от която превозните средства, регистрирани за първи път, трябва да са оборудвани с тахограф в съответствие с настоящия регламент.“;

(4)

точка 2.1 се изменя, както следва:

а)

подточка 05) се заменя със следното:

„05)

Бордовото устройство трябва да включва интерфейс с ITS, който е специфициран в допълнение 13.

Уредите за регистриране на данните за движението могат да имат връзка с други устройства чрез допълнителни интерфейси и/или посредством интерфейса с ITS“.

б)

в подточка 07) последната алинея се заменя със следното:

„Това се извършва в съответствие с приложимото законодателство на Съюза по отношение на защитата на данните и в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014.“;

(5)

точка 2.2 се изменя, както следва:

а)

шестото тире се заменя със следното:

„—

ръчно въвеждане на данни от водача:

въвеждане на местоположението в началото и/или в края на дневните периоди на работа,

ръчно въвеждане на дейностите, извършвани от водача, и на съгласието на водача за интерфейса с ITS,

въвеждане на особени условия,

въвеждане на товаро-разтоварни операции“;

б)

добавят се следните тирета:

„—

следене на пресичането на граници

актуализация на софтуера.“;

(6)

точка 2.3 се изменя, както следва:

а)

в подточка 12) петото тире се заменя със следното:

„—

функцията за изтегляне на данни не е достъпна в работен режим, с изключение на:

а)

предвиденото в изискване 193,

б)

изтеглянето на данни от карта на водач, когато в бордовото устройство не е вкарана друга карта.“;

б)

подточка 13) се изменя, както следва:

i)

второто тире се заменя със следното:

„—

в режим „превозвач“ данните за водача (изисквания 102, 105, 108, 133а и 133д) могат да бъдат извлечени само за периодите, за които отсъства блокиране, или които не са блокирани от друг превозвач (определяно от първите 13 цифри от номера на картата на превозвач),“;

ii)

четвъртото тире се заменя със следното:

„—

лични данни, записани и създадени от тахографа или от тахографски карти, не трябва да бъдат подавани навън посредством интерфейса с ITS на бордовото устройство, освен ако не бъде проверено че има съгласие на водача, за когото се отнасят данните,“;

(7)

в точка 2.4, подточка 14) четвъртото тире се заменя със следното:

„—

външно устройство за GNSS (този профил е необходим и приложим само за варианта с външно устройство за GNSS).“;

(8)

точка 3.1 се изменя, както следва:

а)

подточка 16) се заменя със следното:

„16)

При вкарването на карта (или удостоверяване на автентичността на картата от разстояние), уредите за регистриране на данните за движението трябва да разпознават дали картата е валидна тахографска карта в съответствие с определението в раздел 1, буква бб) и ако да, да разпознават типа и поколението ѝ.

За да провери дали вече е вкарана карта, уредите за регистриране на данните за движението използват данните от тахографската карта, съхранени в нейната памет, както е определено в изискване 133.“;

б)

подточка 20) се заменя със следното:

„20)

Изваждането на тахографска карта е възможно само когато превозното средство е спряло и след като съответните данни са записани на нея. Изваждането на тахографската карта трябва да изисква целенасочено действие на потребителя.“;

(9)

точка 3.2 се изменя, както следва:

а)

подточки 26) и 27) се заменят със следното:

„26)

За откриване на манипулиране на данни за движението, информацията от датчика за движение трябва да бъде потвърдена от информация за движението на превозното средство, извлечена от приемника на сигнали от GNSS, и от друг(и) източник(ци), независими от датчика за движение. В бордовото устройство трябва да има най-малко още един независим източник за движението на превозното средство, без да е необходим външен интерфейс.

27)

Тази функция трябва да определя местоположението на превозното средство, за да се даде възможност за записване на:

места, където водачът и/или вторият водач започва своя дневен работен период;

места, където общото време на управление на превозното средство достигне кратно число на три часа;

места, където превозното средство е пресекло границата на държава;

места, в които са извършени товаро-разтоварни операции;

места, където водачът и/или вторият водач завършва своя дневен работен период“.

б)

в точка 3.2.1, подточка 30) се добавя следното изречение:

„Толерансите не се използват за преднамерено изменение на измереното разстояние.“;

в)

в точка 3.2.2 подточка 33) се заменя със следното:

„33)

С цел да гарантира максимален толеранс ± 6 km/h за показваната скорост по време на работа и като се взема предвид:

толеранс ± 2 km/h за различия в постъпващите данни (различия в гумите и др.),

толеранс ± 1 km/h за измерванията, извършвани по време на монтирането и на периодичните технически прегледи,

при скорости между 20 и 180 km/h и при характеристични коефициенти на превозното средство между 2400 и 25 000 имп./km, уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да измерват скоростта с толеранс ± 1 km/h (при постоянна скорост).

Забележка: Разделителната способност на записа на данните въвежда допълнителен толеранс от ± 0,5 km/h за скоростта, записвана в уредите за регистриране на данните за движението.“;

г)

в точка 3.2.3 подточка 37) се заменя със следното:

„37)

Абсолютното местоположение се определя с географски координати за географска ширина и географска дължина в градуси и минути с разделителна способност 1/10 от минутата.“;

(10)

точка 3.3 се изменя, както следва:

а)

подточка 41) се заменя със следното:

„41)

Неточността на времето трябва да е ±1 секунда дневно или по-малко, при температурни условия в съответствие с изискване 213 и при липсата на сверяване на часовника.“;

б)

създават се следните подточки 41а), 41б) и 41в):

„41a)

Точността на времето, когато часовникът се сверява в сервиза в съответствие с изискване 212, трябва да бъде 3 секунди или по-малко.

41б)

Бордовото устройство, трябва да включва брояч за неточността на времето, който да изчислява максималната неточност на времето след последното сверяване на часовника в съответствие с точка 3.23. Максималната неточност на времето се определя от производителя на бордовото устройство и не трябва да надвишава 1 секунда на ден, както е определено в изискване 41.

41в)

Броячът за неточността на времето се нулира на 1 секунда след всяко сверяване на часовника на уредите за регистриране на данните за движението в съответствие с точка 3.23. Това включва:

автоматични сверявания на часовника,

сверявания на часовника, извършени в режим на калибриране.“;

(11)

точка 3.6 се изменя, както следва:

а)

точка 3.6.1 се изменя, както следва:

i)

подточки 57) и 59) се заменят със следното:

„57)

Под „места“ се разбира държавата и в допълнение, където е приложимо, регионът.

58)

При изваждане на картата на водач (или картата за монтаж и настройки) уредите за регистриране на данните за движението трябва да показват настоящото местоположение на превозното средство въз основа на информацията от GNSS и на запаметената цифрова карта в съответствие с точка 3.12.19 и трябва да поискат от титуляря на картата да потвърди или коригира ръчно мястото.

59)

Мястото, въведено в съответствие с изискване 58, се счита за мястото, където приключва дневният период на работа. То трябва да бъде записано на съответната карта на водач (или карта за монтаж и настройки) като временен запис и поради това по-късно може да бъде заместен от друг запис.

Временно въвеждане, направено при последното изваждане на картата, се валидира (т.е. впоследствие не се замества) при следните условия:

въвеждане на място, където започва текущият дневен период на работа, при ръчно въвеждане съгласно изискване 61);

следващото въвеждане на място, където започва текущият дневен период на работа, ако титулярът на картата не въведе място, където започва или където е свършил периодът на работа, по време на ръчното въвеждане съгласно изискване 61).

Временно въвеждане, направено при последното изваждане на картата, се замества и новата стойност се валидира при следните условия:

следващото въвеждане на място, където започва текущият дневен период на работа, ако титулярът на картата не въведе място, където започва или където е свършил периодът на работа, по време на ръчното въвеждане съгласно изискване 61)“.

ii)

в подточка 60) се добавя следната алинея:

„Уредите за регистриране на данните за движението трябва да показват настоящото местоположение на превозното средство въз основа на информацията от GNSS и на съхранената(ите) цифрова(и) карта(и) в съответствие с точка 3.12.19 и трябва да поискат от водача да потвърди или коригира ръчно мястото.“;

б)

в точка 3.6.2 подточка 61) се заменя със следното:

„61)

При вкарването на карта на водач (или на карта за монтаж и настройки), и само в този момент, уредът за регистриране на данните за движението трябва да позволява ръчно въвеждане на дейности. Ръчното въвеждане на дейност се извършва, като се използват стойностите за местното време и дата от съответната часова зона (изместване спрямо координираното универсално време), която е текущо зададена за бордовото устройство.

При вкарването на карта на водач или на карта за монтаж и настройки, на титуляря на картата се напомня за:

датата и часа на последния път, когато е извадил картата;

незадължително: текущо зададеното за бордовото устройство изместване на местното време спрямо UTC.

При първото вкарване на дадена карта на водач или на карта за монтаж и настройка, към момента неизвестна за бордовото устройство, титулярят на картата трябва да бъде приканен да изрази своето съгласие за подаване на лични данни, свързани с тахографирането, посредством интерфейса с ITS. За да провери дали вече е вкарана карта, уредите за регистриране на данните за движението използват данните от тахографската карта, съхранени в нейната памет, както е определено в изискване 133.

Във всеки един момент, съгласието на водача (съответно на сервиза) може да бъде активирано или дезактивирано чрез команди от менюто, при условие, че е вкарана карта на водач (съответно карта за монтаж и настройка).

Трябва да е възможно да се зададе дейност със следните ограничения:

видът на дейността трябва да бъде „РАБОТА“, „НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ“ или ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА;

началото и краят на всяка дейност трябва да са в рамките на периода между последното изваждане на картата и нейното настоящо вкарване;

не се позволява взаимно припокриване на дейности във времето.

Ако е необходимо, при първото вкарване на неизползвана преди карта на водач (или карта за монтаж и настройки) трябва да е възможно ръчно въвеждане.

Процедурата за ръчно въвеждане на дейности трябва да включва толкова последователни стъпки, колкото е необходимо за задаване на вида и момента, като час и минути, на започване и завършване на всяка една дейност. За титуляря на картата трябва да има избираем вариант да не посочва дейност за която и да е част от периода от време между последното изваждане на картата и нейното настоящо вкарване.

По време на ръчното въвеждане, съответстващо на вкарването на картата и, ако е необходимо, титулярят на картата трябва да има възможност да зададе:

място, където е завършил предишен дневен период на работа, заедно със съответното време (като по този начин се замества и валидира въведеното при последното изваждане на картата),

място, където започва текущият дневен период на работа, заедно със съответното време (като по този начин се валидира временното въвеждане при последното изваждане на картата),

За мястото, където започва текущият дневен период на работа, въведено при текущото вкарване на картата, уредите за регистриране на данните за движението трябва да показват настоящото местоположение на превозното средство въз основа на информацията от GNSS и на запаметената(ите) цифрова(и) карта(и) в съответствие с точка 3.12.19 и трябва да поискат от водач да потвърди или коригира ръчно мястото.

Ако титулярят на картата не въведе място, където започва или е завършил периодът на работа, по време на ръчните въвеждания във връзка с вкарването на картата, това се счита за декларация, че периодът му на работа не се е променил от последното изваждане на картата. Следващото въвеждане на място, където е завършил предишен дневен период на работа, трябва да замести временното въвеждане, извършено при последното изваждане на картата.

Ако е въведено място, то трябва да се запише в съответната тахографска карта.

Ръчното въвеждане трябва да бъде прекъснато ако:

картата бъде извадена или,

превозното средство се движи и картата е в процепа за карта на водач.

Позволени са допълнителни прекъсвания — напр. след изтичане на определен период от време, през който потребителят не е бил активен. Ако ръчното въвеждане бъде прекъснато, уредите за регистриране на данните за движението трябва да валидират вече въведените пълни записи за място и дейност (които съдържат или еднозначно посочени място и време, или вид, време на започване и време на завършване на дейността).

Ако бъде поставена втора карта на водач или карта за монтаж и настройки докато е в ход ръчното въвеждане на дейности за вкарана преди това карта, трябва да е позволено завършване на ръчното въвеждане за тази предишна карта преди да започне ръчното въвеждане за втората карта.

Титулярят на картата трябва да разполага с избираем вариант за ръчно въвеждане по следната минимална процедура:

ръчно задаване на дейности в хронологична последователност за периода от последното изваждане на картата до нейното настоящо вкарване,

като време на започване на първата дейност трябва да се зададе моментът на изваждане на картата. За всяко следващо въвеждане времето на започване автоматично трябва да се задава така, че непосредствено да следва времето на завършване за предишното въвеждане. За всяка дейност се избира и задава нейният вид и времето на завършване.

Процедурата приключва, когато времето на завършване на ръчно зададена дейност съвпадне с времето на вкарване на картата.

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да позволяват на водачите и сервизите да качват на ротационен принцип ръчно въведени данни, които трябва да бъдат въведени по време на процедурата чрез интерфейса с ITS, специфициран в допълнение 13, и по избор — чрез други интерфейси.

Тогава уредите за регистриране на данните за движението трябва да позволяват на титуляря на картата да променя всяка една ръчно въведена дейност до нейното валидиране чрез избор на конкретна команда. След това трябва да е забранено каквато и да е изменение.“;

в)

в точка 3.6.3 подточка 62 се заменя със следното:

„62)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да позволяват на водача да въвежда в реално време следните две специфични условия:

„ИЗВЪН ОБХВАТ“ (начало, край)

„ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“ (начало, край).

Не може да бъде зададено „ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“, когато е зададено условието „ИЗВЪН ОБХВАТ“. Ако е отворено условие „ИЗВЪН ОБХВАТ“, уредите за регистриране на данните за движението не трябва да позволяват на потребителите да въведат начален флаг „ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“.

Отвореното условие „ИЗВЪН ОБХВАТ“ трябва задължително да бъде затворено автоматично от уреда за регистриране на данните за движението в случай на изваждане или вкарване на карта на водач.

Ако е отворено условие „ИЗВЪН ОБХВАТ“, това води до забрана на следните събития и предупреждения:

управление без съответната карта,

предупреждения, свързани с времето на непрекъснато управление на МПС.

Водачът въвежда начален флаг „ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“ веднага след избирането на „ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА“ на ферибота или влака.

Отворено „ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“ трябва да се приключи от уреда за регистриране на данните за движението, когато възникне някоя от следните ситуации:

водачът завършва ръчно „ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“, което трябва да стане при пристигане на ферибота/влака в местоназначението, преди напускането на ферибота/влака,

отворено е условие „ИЗВЪН ОБХВАТ“,

водачът изважда картата си,

дейността на водача се изчислява като „УПРАВЛЕНИЕ“ в продължение на една календарна минута в съответствие с точка 3.4.

Ако в рамките на една календарна минута са въведени повече от едно специфични условия от един и същи вид, регистрира се само последното.“;

г)

добавя се следната точка 3.6.4:

„3.6.4

Въвеждане на товаро-разтоварна операция

62a)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да позволяват на водача да въвежда и потвърждава в реално време информация, указваща, че превозното средство е в процес на товарене, разтоварване или че едновременно се извършват товарене и разтоварване.

Ако в рамките на една календарна минута са въведени повече от една товаро-разтоварни операции от един и същи вид, регистрира се само последната.

62б)

Операциите по товарене, разтоварване или едновременното товарене и разтоварване се записват като отделни събития.

62в)

Товаро-разтоварната информация се въвежда преди превозното средство да напусне мястото, където се е извършила товаро-разтоварната операция.“;

(12)

точка 3.9 се изменя, както следва:

а)

в точка 3.9.12 подточка 83) се заменя със следното:

„83)

Това събитие се задейства извън режим на калибриране в случай на прекъсване на нормалния поток от данни между датчика за движение и бордовото устройство и/или в случай на грешка, свързана с целостта на данните или с удостоверяването на автентичността им, по време на техния обмен между датчика за движение и бордовото устройство. Това събитие също така се задейства извън режим на калибриране, в случай че скоростта, изчислена въз основа на импулсите на датчика за движение, се увеличи от 0 до повече от 40 km/h в рамките на 1 секунда и след това остане над 40 km/h в продължение на най-малко 3 секунди.“;

б)

в точка 3.9.13 подточка 84) се заменя със следното:

„84)

Това събитие се задейства, както е посочено в допълнение 12, извън режим на калибриране, в случай че информацията за движението, изчислена въз основа на датчика за движение, противоречи на информацията за движение, изчислена от вътрешния приемник на сигнали от GNSS или от външно устройство за GNSS, или от друг(и) независим(и) източник(ци) в съответствие с изискване 26. Това събитие не се предизвиква по време на пътуване с ферибот/влак.“;

в)

в точка 3.9.15 подточка 86) се заменя със следното:

„86)

Това събитие се предизвиква извън режим на калибриране, когато бордовото устройство открие несъответствие между времето от функцията за измерване на времето на бордовото устройство и времето, произлизащо от местоположенията с удостоверена автентичност, изпращани от приемника на сигнали от GNSS или от външното устройство за GNSS. „Несъответствие във времето“ се установява, ако разликата във времето надвишава ± 3 секунди, съответстваща на точността на времето, определена в изискване 41а, като това се увеличава с максималната неточност на времето на ден. Това събитие се регистрира заедно със стойността на вътрешния часовник на уредите за регистриране на данните за движението. Бордовото устройство извършва проверка за задействането на събитие „времеви конфликт“ точно преди бордовото устройство автоматично да коригира вътрешния часовник на бордовото устройство в съответствие с изискване 211.“;

г)

в точка 3.9.17 осмото тире се заменя със следното:

„—

Неизправност на интерфейса с ITS.“;

д)

добавя се следната точка:

„3.9.18

Събитие „Аномалия в GNSS“

88a)

Това събитие се задейства извън режим на калибриране, когато приемникът на сигнали от GNSS открие атака или когато удостоверяването на автентичността на навигационните съобщения е неуспешна, както е посочено в допълнение 12. След задействане на събитието „Аномалия в GNSS“ през следващите 10 минути бордовото устройство не генерира други събития „Аномалия в GNSS““.

(13)

в точка 3.10 последният ред в таблицата се заменя със следното:

„Интерфейс с ITS

Правилно функциониране“;

 

(14)

точка 3.12 се изменя, както следва:

а)

първата алинея се заменя със следното:

„За целите на настоящата точка,

под „365 дни“ се разбира 365 календарни дена на средна дейност на водачите в дадено превозно средство. Средната дейност на ден в дадено превозно средство се определя като най-малко 6 водачи или втори водачи, 6 цикъла на вкарване и изваждане на карта и 256 смени на дейностите. Следователно „365 дни“ включват най-малко 2190 водачи/втори водачи, 2190 цикъла на вкарване и изваждане на карта и 93 440 смени на дейностите,

средният брой на въвежданията на местоположение на ден се определя като най-малко 6 въвеждания, когато дневният период на работа започва, и 6 въвеждания, когато дневният период на работа завършва, така че „365 дни“ включват най-малко 4380 местоположения,

средният брой местоположения на ден, когато общото време на управление достигне кратно число на три часа, се определя като най-малко 6 местоположения, така че „365 дни“ включват най-малко 2190 такива местоположения,

средният брой пресичания на граница на ден се определя като най-малко 20 пресичания, така че „365 дни“ включват най-малко 7300 пресичания на граница,

средният брой товаро-разтоварни операции на ден се определя като най-малко 25 операции (независимо от типа), така че „365 дни“ включват най-малко 9125 товаро-разтоварни операции,

часовете се регистрират с точност от една минута, освен ако не е предвидено друго,

стойностите от километражния брояч се регистрират с разделителна способност един километър,

скоростите се регистрират с разделителна способност 1 km/h,

местоположенията (географски ширини и дължини) се регистрират в градуси и минути, с разделителна способност 1/10 от минутата, със съответните точност и време за снемане на данни на GNSS, както и с флаг, обозначаващ дали автентичността на позицията е била удостоверена.“;

б)

точка 3.12.1.1 се изменя, както следва:

i)

в подточка 93) се добавя следното тире:

„—

идентификатор на версията на цифровата карта (изискване 133л).“;

ii)

подточка 94) се заменя със следното:

„94)

Данните за идентификацията на бордовото устройство се регистрират и записват еднократно от производителя на бордовото устройство, освен данните, които могат да бъдат променени в случай на актуализация на софтуера в съответствие с настоящия регламент, както и способността за използване на тахографски карти от първо поколение.“;

в)

в точка 3.12.1.2 подточка 97, първата алинея се заменя със следното:

„97)

Бордовото устройство трябва да може да записва и съхранява в паметта си следните данни, свързани с последните 20 успешни сдвоявания на датчици за движение (ако в рамките на един календарен ден се случат няколко свързвания, в паметта се записват само първото и последното за деня):“

г)

в точка 3.12.1.3 подточка 100), първата алинея се заменя със следното:

„100)

Бордовото устройство трябва да може да записва и съхранява в паметта си следните данни, свързани с последните 20 успешни свързвания на външни устройства за GNSS (ако в рамките на един календарен ден се случат няколко свързвания, в паметта се записват само първото и последното за деня)“.

д)

точка 3.12.5 се изменя, както следва:

i)

подточка 110) се изменя, както следва:

1)

първото тире се заменя със следното:

„—

номера на картата на водач и/или на втория водач и държавата членка, която е издала картата“;

2)

добавя се следното тире:

„—

флаг, указващ дали автентичността на местоположението е удостоверена“.

ii)

създава се следната подточка 110a):

„110a)

За местата, където започва или завършва дневният период на работа, въведени по време на процедурата за ръчно въвеждане при вкарването на картата в съответствие с изискване 61, трябва в паметта да се запишат текущата стойност на километражния брояч и местоположението на превозното средство.“;

е)

в точка 3.12.8 таблицата от подточка 117) се изменя, както следва:

i)

петият ред се заменя със следното:

„Неправилно приключване на последната картова сесия

10-те най-скорошни събития.

дата и час на вкарване на картата,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), поколение,

данни относно последната сесия така, както са прочетени от картата:

дата и час на вкарване на картата.“:

ii)

добавя се следният ред:

„Аномалия в GNSS

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дни на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

дата и час на началото на събитието,

дата и час на края на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.“;

ж)

в точка 3.12.10, подточка 120) се добавят следните тирета:

„—

серийните номера на датчика за движение, външното устройство за GNSS (ако има такова) и външното устройство за връзка от разстояние (ако има такова),

типа на товара по подразбиране, свързан с превозното средство (товар от стоки или пътници),

държавата, в която е извършено калибрирането, както и датата и часът, в които местоположението, използвано за определяне на тази държава, са били дадени от приемника на сигнали от GNSS.“;

з)

добавят се следните точки:

„3.12.17   Пресичане на граници

133a)

Уредът за регистриране на данните за движението записва и съхранява в своята памет следната информация за пресичането на граници:

държавата, която превозното средство напуска,

държавата, в която превозното средство влиза,

местоположението, в което превозното средство е пресекло границата.

133б)

Заедно с държавата и местоположението, уредът за регистриране на данните за движението трябва да записва и съхранява в своята памет за данни:

номера на картата на водач и/или на втория водач и държавата членка, която е издала картата,

поколението на картата,

съответната точност на GNSS, датата и часа,

флаг, указващ дали автентичността на местоположението е удостоверена

стойността на километражния брояч на превозното средство при откриването на пресичане на граница.

133в)

Паметта трябва да може да запазва тези пресичания на граници в продължение на най-малко 365 дни.

133г)

Когато капацитетът за съхраняване на данни е изчерпан, новите данни трябва да заместват най-старите данни.

3.12.18   Товаро-разтоварни операции

133д)

Уредът за регистриране на данните за движението записва и съхранява в своята памет следната информация за товаро-разтоварните операции на превозното средство:

типа на операцията (товарене, разтоварване или едновременно товарене и разтоварване),

местоположението, където е извършена товаро-разтоварната операция.

133е)

Когато в момента на товаро-разтоварната операция, местоположението на превозното средство не е на разположение от приемника на сигнали от GNSS, уредът за регистриране на данните за движението трябва използва последното налично местоположение и съответните дата и час.

133ж)

Заедно с типа на операцията и местоположението, уредът за регистриране на данните за движението записва и съхранява в своята памет за данни:

номера на картата на водач и/или на втория водач и държавата членка, която е издала картата,

поколението на картата,

датата и часът на товаро-разтоварната операция,

съответната точност на GNSS, датата и часа, ако е приложимо;

флаг, указващ дали автентичността на местоположението е удостоверена,

стойността от километражния брояч на превозното средство.

133з)

Паметта за данни трябва да позволява съхраняването на товаро-разтоварните операции в продължение най-малко на 365 календарни дни.

133и)

Когато капацитетът за съхраняване на данни е изчерпан, новите данни трябва да заместват най-старите данни.

3.12.19   Цифрова карта

133й)

За целите на записването на местоположението на превозното средство при пресичане на границата на дадена държава уредите за регистриране на данните за движението трябва да съхраняват в своята памет цифрова карта.

133к)

Разрешени цифрови карти в подкрепа на функцията за следене на пресичането на граници на уредите за регистриране на данните за движението се предоставят от Европейската комисия за изтегляне в различни формати на специален защитен уебсайт.

133л)

За всяка от тези карти на уебсайта трябва да има идентификатор на версията и хеш-стойност.

133м)

Картите съдържат:

ниво на дефиниране, съответстващо на ниво 0 по NUTS, съгласно номенклатурата на териториалните единици за статистически цели,

мащаб 1:1 000 000.

133н)

Производителите на тахографи си избират карта от уебсайта и я изтеглят по защитен начин.

133о)

Производителите на тахографи трябва да използват карта, изтеглена от уебсайта, само след като са проверили нейната цялост, използвайки хеш-стойността на картата.

133п)

Избраната карта се зарежда в уредите за регистриране на данните за движението от неговия производител в подходящ формат, но семантиката на заредената карта остава непроменена.

133р)

Производителят съхранява също така идентификатора на версията на картата, използвана в уредите за регистриране на данните за движението.

133с)

Трябва да има възможност съхранената цифрова карта да се актуализира или замени с нова, предоставена от Европейската комисия.

133т)

Актуализациите на цифровата карта се извършват, като се използват механизмите за актуализиране на софтуера, създадени от производителя, в изпълнение на изисквания 226г и 226д, така че уредите за регистриране на данните за движението да могат да проверяват автентичността и целостта на нова заредена карта, преди да я съхранят и да заменят предишната.

133у)

Производителите на тахографи могат да добавят допълнителна информация към основната карта, посочена в изискване 133м, за цели, различни от записване на пресичането на граници, като границите на регионите на ЕС, при условие че семантиката на основната карта не се променя.“;

(15)

точка 3.13 се изменя, както следва:

а)

в подточка 134) третото тире се заменя със следното:

„—

изчисляване на времето на непрекъснато управление на МПС на водача, общото време на прекъсване и на общото време на управление на МПС за предишната и настоящата седмица,“;

б)

добавя се следната подточка 135а):

„135a)

Структурата на приложението „TACHO_G2“ зависи от версията. Картите от версия 2 съдържат допълнителни елементарни файлове към тези от картите от версия 1, и по-специално:

в карти на водач и карти за монтаж и настройки:

EF Places_Authentication трябва да съдържа статуса на удостоверяване автентичността на местоположението на превозното средство, съхранено в EF Places. Времеви печат се съхранява с всеки статус за удостоверяване на автентичността, който е точно същият като датата и часа на записа, съхранен със съответното местоположение в EF Places.

EF GNSS_Places_Authentication трябва да съдържа статуса на удостоверяване на автентичността на местоположението на превозното средство, съхранено в EF GNSS_Places. Времеви печат се съхранява с всеки статус за удостоверяване на автентичността, който е точно същият като датата и часа на записа, съхранен със съответното местоположение в EF Places.

EF Border_Crossings, EF Load_Unload_Operations и EF Load_Type_Entries трябва да съдържат данни, свързани с пресичането на граници, товаро-разтоварните операции и типовете товар.

в картите за монтаж и настройки:

EF Calibration_Add_Data трябва да съдържа допълнителни данни за калибриране към тези, съхранени в EF Calibration. Старата дата и час и идентификационният номер на превозното средство се съхраняват с всеки запис на допълнителни данни за калибриране, които трябва да бъдат точно същите като старата дата и час и идентификационния номер на превозното средство, съхранени със съответните данни за калибриране в EF Calibration.

във всички тахографски карти:

EF VU_Configuration трябва да съдържа специфичните настройки на тахографа на титуляря на картата.

Бордовото устройство трябва да игнорира всеки статус на удостоверяване на автентичността, намиращ се в EF Places_Authentication или EF GNSS_Places_Authentication, когато в EF Places или EF GNSS_Places не бъде открито местоположение на превозното средство със същия времеви печат.

Бордовото устройство игнорира елементарния файл EF VU_Configuration във всички карти, доколкото не са предвидени специални правила по отношение на използването на такъв елементарен файл. Тези правила се установяват чрез изменение на приложение IB, което трябва да включва изменението или заличаване на настоящата подточка.“;

(16)

точка 3.14 се изменя, както следва:

а)

точка 3.14.1 се изменя, както следва:

i)

подточка 140) се заменя със следното:

„140)

Никакви събития и грешки, които не са дефинирани за уредите за регистриране на данните за движението от първо поколение, не се съхраняват върху карти на водач и за монтаж и настройки от първо поколение.“;

ii)

подточка 143) се заменя със следното:

„143)

Преди изваждането на карта на водач или карта за монтаж и настройки и след като всички съответни данни са съхранени върху картата, уредите за регистриране на данните за движението трябва да инициализират „данните за картовата сесия““.

б)

точка 3.14.2 се изменя, както следва:

i)

в подточка 144) се добавя следната алинея:

„Структурата на приложението „TACHO_G2“ зависи от версията. Картите от версия 2 съдържат допълнителни елементарни файлове към тези от картите от версия 1.“;

ii)

създават се следните подточки 147а) и 147б):

„147 a)

При вкарване на карта на водач или карта за монтаж и настройки уредите за регистриране на данните за движението трябва да съхраняват върху картата типа на товара по подразбиране на превозното средство.

147б)

При вкарване на карта на водач или карта за монтаж и настройки и след процедурата за ръчно въвеждане уредите за регистриране на данните за движението проверяват последното място, съхранено върху картата, където започва или завършва дневният период на работа. Това място може да бъде временно, както е посочено в изискване 59. Ако това място се намира в държава, различна от текущата, в която се намира превозното средство, уредите за регистриране на данните за движението записват върху картата запис за пресичане на границата с:

държавата, която водачът е напуснал: няма налично,

държавата, в която водачът влиза, текущата държава, в която се намира превозното средство,

датата и часа, когато водачът е пресекъл границата: часа на вкарване на картата,

местоположението на водача при пресичането на границата: няма налично,

стойността от километражния брояч на превозното средство: няма налично.“;

iii)

добавя се следната подточка 150а):

„150 a)

Бордовото устройство игнорира елементарния файл EF VU_Configuration във всички карти, доколкото не са предвидени специални правила по отношение на използването на такъв елементарен файл. Тези правила се установяват чрез изменение на приложение IB, което трябва да включва изменението или заличаване на настоящата подточка.“;

(17)

в точка 3.15.4 подточка 167) се изменя, както следва

а)

второто тире се заменя със следното:

„—

съдържанието на която и да е от разпечатките, изброени в изискване 169 в същия формат както самата разпечатка,“;

б)

петото и шестото тире се заменят със следното:

„—

общото време на управление от водача за предишната и настоящата седмица,

общото време на управление от водача за предишната и настоящата седмица “,

в)

осмото, деветото и десетото тире се заменят със следното:

„—

общо време на управление на МПС на водача за настоящата седмица,

общото време на управление на МПС на втория водач за настоящия дневен работен период,

общото време на управление на МПС на втория водач за настоящия дневен работен период.“;

(18)

точка 3.18 се изменя, както следва:

а)

подточка 193) се заменя със следното:

„193)

Освен това като незадължителна функция уредите за регистриране на данните за движението могат при всички режими на работа да изтеглят данни посредством някакъв друг интерфейс към превозвач, чието разпознаване е потвърдено чрез този канал. В подобен случай за изтеглените данни важат правата за достъп, приложими в режим „превозвач“.“;

б)

добавят се следните подточки 196а) и 196б):

„196 a)

Транспортното предприятие, което използва превозни средства, оборудвани с уреди за регистриране на данните за движението, отговарящи на изискванията на настоящото приложение и попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, гарантира, че всички данни се изтеглят от бордовото устройство и от картите на водачите.

Максималният период, в рамките на който се изтеглят съответните данни, не надхвърля:

90 дни за данните от бордовото устройство;

28 дни за данните от картата на водач.

196б)

Транспортните предприятия съхраняват данните, изтеглени от бордовото устройство и картите на водачите, в продължение най-малко на дванадесет месеца след записването.“;

(19)

в точка 3.19, подточка 199) се добавят следните тирета:

„—

местоположение на превозното средство,

индикация дали понастоящем водачът може да е в нарушение на времената на управление.“;

(20)

точка 3.20 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„3.20

Обмен на данни с допълнителни външни устройства“;

б)

подточка 200) се заменя със следното:

„200)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва също така да бъдат оборудвани с интерфейс с ITS в съответствие с допълнение 13, който да позволява регистрираните или генерираните данни от тахографа или от тахографските карти да се използват от външно устройство.

В работен режим трябва да е необходимо съгласието на водача за предаването на лични данни чрез интерфейса с ITS. Въпреки това съгласието на водача не се прилага за данните от тахографа или картата за достъпа в режим „контрол“, „превозвач“ или „калибриране“. Правата за достъп до данните и до различните функции за тези режими са дадени в изисквания 12 и 13.

За данните за ITS, предоставяни чрез същия интерфейс, важат следните изисквания:

лични данни се предоставят само след като е било дадено проверимото съгласие на водача, приемайки, че личните данни могат да напуснат мрежата на превозното средство.

Набор от избрани съществуващи данни, който може да бъде на разположение чрез интерфейса с ITS, и класификацията на данните като лични или нелични са дадени в допълнение 13. Могат също така да бъдат на разположение и допълнителни данни, в допълнение на набора от данни, предвиден в допълнение 13. Производителят на бордовото устройство класифицира тези данни като „лични“ или „нелични“, при наличието на съгласие на водача, приложимо за данните, класифицирани като „лични“,

във всеки един момент, съгласието на водача може да бъде активирано или дезактивирано чрез команди от менюто, при условие че е вкарана картата на водач.

при всички обстоятелства, наличието на интерфейса с ITS не трябва да нарушава или да се отразява на правилната работа и сигурността на бордовото устройство.

В бордовото устройство могат да съществуват съвместно допълни интерфейси, при условие че напълно съответстват на изискванията от допълнение 13 по отношение на съгласието на водача. Уредът за регистриране на данните за движението трябва да може да съобщава статуса на съгласието на водача на други платформи в мрежата на превозното средство и на външни устройства.

За постъпилите в мрежата на превозното средство лични данни, които след това се обработват извън мрежата на превозното средство, производителят на тахографа не носи отговорност това обработване да се извършва в съответствие с приложимото законодателство на Съюза за защитата на данните.

Интерфейсът с ITS трябва също така да позволява въвеждане на данни по време на процедурата за ръчно въвеждане в съответствие с изискване 61 както за водача, така и за втория водач.

Интерфейсът с ITS може също така да се използва за въвеждане на допълнителна информация в реално време, като например:

избор на дейността на водача в съответствие с изискване 46,

места в съответствие с изискванията 56,

специфични условия в съответствие с изискване 62,

товаро-разтоварни операции в съответствие с изискване 62а.

Тази информация може също така да бъде въведена и чрез други интерфейси.“;

в)

подточка 201) се заменя със следното:

„201)

Серийният ентерфейс, както е специфициран в приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85, последно изменен, може да продължи да бъде наличен в тахографите с цел обратна съвместимост. Серийната връзка се класифицира като част от мрежата на превозното средство в съответствие с изискване 200.“;

(21)

точка 3.21 се изменя, както следва:

а)

подточка 202) се изменя, както следва:

i)

деветото тире се заменя със следното:

„—

актуализиране или потвърждаване на други параметри, известни на уредите за регистриране на данните за движението: идентификация на превозното средство, w, l, размер на гумите и настройка на ограничителя на скоростта, ако е приложимо, както и тип на товара по подразбиране“.

ii)

добавя се следното тире:

„—

автоматично съхраняване на държавата, в която е извършено калибрирането, както и датата и часа, в които местоположението, използвано за определяне на тази държава, са били подадени от приемника на сигнали от GNSS.“;

б)

подточка 205) се заменя със следното:

„205)

Свързването на външното устройство за GNSS с бордовото устройство се състои най-малкото в следното:

актуализиране на данните за монтирането на външното устройство за GNSS, намиращи се във външното устройство за GNSS (при необходимост),

копиране от външното устройство за GNSS към паметта за данни на бордовото устройство на необходимите данни за идентификация на външното устройство за GNSS, включително серийния му номер“.

(22)

в точка 3.22, подточка 209) се добавя следната алинея:

„Когато режимът вход/изход на линията за входни/изходни сигнали за калибриране е активен съгласно това изискване, бордовото устройство не трябва да задейства предупреждението „Управление без подходяща карта „(изискване 75).“;

(23)

точка 3.23 се изменя, както следва:

а)

подточка 211) се заменя със следното:

„211)

Настройката на времето на вътрешния часовник на бордовото устройство трябва да се коригира автоматично на регулируеми интервали от време. Следващото автоматично коригиране на времето се задейства между 72 ч. и 168 ч. след предходното и след като бордовото устройство може да получи достъп до времето на GNSS чрез валидно съобщение с удостоверена автентичност за местоположението в съответствие с допълнение 12. Въпреки това сверяването на часовника никога не трябва да е по-голямо от натрупаната максимална неточност на времето на ден, както е изчислена от производителя на бордовото устройство в съответствие с изискване 41б. Ако разликата между времето на вътрешния часовник на бордовото устройство и времето на приемника на сигнали от GNSS е по-голяма от натрупаната максимална неточност на времето на ден, тогава сверяването на часовника трябва да направи вътрешния часовник на бордовото устройство възможно най-близък до времето на приемника на сигнали от GNSS. Настройката на времето може да се извърши само ако времето, предоставено от приемника на сигнали от GNSS, е получено чрез съобщения за местоположението с удостоверена автентичност, както е определено в допълнение 12. Еталонното време за автоматичната настройка на времето на вътрешния часовник на бордовото устройство е времето, дадено в съобщението за местоположението с удостоверена автентичност.“;

б)

подточка 212) се заменя със следното:

„212)

Функцията за сверяване на часовника трябва също така да позволява предизвикано сверяване на текущото време в режим на калибриране.

Сервизите могат да сверяват часовника:

или чрез записване на стойност за времето в бордовото устройство, като използват услугата WriteDataByIdentifier в съответствие с раздел 6.2 от допълнение 8,

или чрез заявка за сверяване на часовника на бордовото устройство с времето, предоставено от приемника на сигнали от GNSS. Това може да се направи само ако времето, предоставено от приемника на сигнали от GNSS, е получено чрез използване на съобщения за местоположението с удостоверена автентичност. В последния случай се използва услугата Routine Control в съответствие с раздел 8 от допълнение 8.“;

(24)

създават се следните точки 3.27 и 3.28:

„3.27

Следене на пресичането на граници

226a)

Тази функция трябва да открива кога превозното средство е пресекло границата на държава, коя държава е била напусната и коя е държава на влизане.

226б)

Откриването на пресичане на граница е въз основа на местоположението, измерено от уредите за регистриране на данните за движението, и на съхранената цифрова карта в съответствие с точка 3.12.19.

226в)

Пресичания на граници, свързани с присъствие на превозното средство в дадена държава за период, по-кратък от 120s, не се записват.

3.28

Актуализация на софтуера

226г)

Бордовото устройство трябва да включва функция за извършване на актуализации на софтуера, когато тези актуализации не изискват наличието на допълнителни хардуерни ресурси, надхвърлящи ресурсите, определени в изискване 226е, и органите по одобряване на типа дават своето разрешение за актуализиране на софтуера на базата на съществуващото бордово устройство с одобрен тип, в съответствие с член 12, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014.

226д)

Функцията за актуализация на софтуера трябва да бъде проектирана така, че да поддържа следните функционални характеристики, когато те се изискват правно:

промяна на функциите, посочени в точка 2.2, с изключение на самата функция за актуализация на софтуера,

добавяне на нови функции, пряко свързани с прилагането на законодателството на Съюза в областта на автомобилния транспорт,

промяна на режимите на работа в точка 2.3,

промяна на структурата на файла, като например добавяне на нови данни или увеличаване на размера на файла,

привеждане в изпълнение на софтуерни корекции за отстраняване на дефекти както на софтуера, така и свързани със сигурността или с докладвани атаки срещу функциите на уредите за регистриране на данните за движението.

226е)

Бордовото устройство трябва да осигурява безплатни хардуерни ресурси от най-малко 35 % за софтуера и данните, необходими за изпълнението на изискване 226д, както и безплатни хардуерни ресурси от най-малко 65 % за актуализацията на цифровата карта на базата на хардуерните ресурси, необходими за версията от 2021 г. на картата на ниво NUTS 0.“;

(25)

в точка 4.1, след подточка 235 изображението „образец на Общността за тахографски карти“, обратната страна на контролната карта се заменя със следното:

Image 1

“;

(26)

точка 4.5 се изменя, както следва:

а)

подточка 246) се заменя със следното:

„246)

Върху тахографските карти могат да се съхраняват всякакви допълнителни данни, при условие че съхраняването на тези данни е в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на данните.“;

б)

в подточка 247), след второто тире се създава следната забележка:

„Забележка: Версия 2 на картите от второ поколение съдържа в DF Tachograph_G2 допълнителни елементарни файлове.“;

в)

точка 4.5.3.2 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„4.5.3.2

Тахографско приложение от поколение 2 (не е достъпно за бордови устройства от първо поколение, достъпно е за версия 1 и версия 2 на бордови устройства от второ поколение)“;

ii)

след точка 4.5.3.2.1 се създава следната точка 4.5.3.2.1.1:

„4.5.3.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпна за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

278a)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на данни за допълнителната идентификация на приложението, приложими само за версия 2.“;

iii)

в точка 4.5.3.2.7 подточка 287) се заменя със следното:

„287)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на данните за 12-те последни събития от всеки тип (т.е. 132 събития).“;

iv)

в точка 4.5.3.2.8 подточка 290) се заменя със следното:

„290)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на данните за 24-те последни грешки от всеки тип (т.е. 48 грешки).“;

v)

в точка 4.5.3.2.9 подточка 292) се заменя със следното:

„292)

Паметта на картата на водач трябва да позволява съхраняването на данните за дейността на водач в продължение на 56 дни (средната дейност на водач се определя за това изискване като 117 смени на дейности на ден).“;

vi)

в точка 4.5.3.2.10 подточка 295) се заменя със следното:

„295)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на 200 такива записа.“;

vii)

в точка 4.5.3.2.11 подточка 297) се заменя със следното:

„297)

Паметта на картата на водач трябва да позволява съхраняването на 112 такива записа.“;

viii)

в точка 4.5.3.2.14 подточка 302) се заменя със следното:

„302)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на 112 такива записа.“;

ix)

в точка 4.5.3.2.15 подточка 304) се заменя със следното:

„304)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на 200 такива записа.“;

x)

в точка 4.5.3.2.16 подточка 306) се заменя със следното:

„306)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на 336 такива записа.“;

xi)

добавят се следните точки 4.5.3.2.17 — 4.5.3.2.22:

„4.5.3.2.17

Статус на удостоверяването на местоположението, свързано с местата, в които е началото и/или краят на дневните периоди на работа (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

306 a)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на допълнителни данни относно местата, където дневните периоди на работа започват и/или завършват, въведени от водача в съответствие с точка 4.5.3.2.11:

датата и часа на вписването, трябва да бъдат точно същите дата и време като съхранените в EF Places в DF Tachograph_G2,

флаг, указващ дали автентичността на местоположението е удостоверена.

306б)

Паметта на картата на водач трябва да позволява съхраняването на 112 такива записа.

4.5.3.2.18

Статус на удостоверяването на местоположенията, в които е достигнато три часа общо време на управление (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

306в)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на допълнителни данни, свързани с местоположението на превозното средство, където общото време на управление на превозното средство достигне кратно число на три часа в съответствие с точка 4.5.3.2.16:

датата и часа, когато общото време на управление достигне кратно число на три часа, които трябва да бъдат точно същите като датата и часа, съхранени в EF GNSS_Places в DF Tachograph_G2,

флаг, указващ дали автентичността на местоположението е удостоверена.

306г)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на 336 такива записа.

4.5.3.2.19

Пресичане на граници (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

306д)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни, свързани с пресичането на границите, или при вкарването на карта в съответствие с изискване 147б, или при вече вкарана карта:

държавата, която превозното средство напуска,

държавата, в която превозното средство влиза,

датата и часа, в които водачът е пресекъл границата:

местоположението на превозното средство при пресичането на границата,

точността на GNSS:

флаг, указващ дали автентичността на местоположението е удостоверена,

стойността от километражния брояч на превозното средство.

306е)

Паметта на картата на водач трябва да позволява съхраняването на 1120 такива записа.

4.5.3.2.20

Товаро-разтоварни операции (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

306ж)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни, свързани с товаро-разтоварните операции:

тип на операцията (товарене, разтоварване или едновременно товарене и разтоварване),

датата и часът на товаро-разтоварната операция,

местоположението на превозното средство,

точността на GNSS, датата и часа, когато е било определено местоположението.

флаг, указващ дали автентичността на местоположението е удостоверена,

стойността от километражния брояч на превозното средство.

306з)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на 1624 товаро-разтоварни операции.

4.5.3.2.21

Вписвания за типа товарене (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

306и)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни, свързани с типа на товара, автоматично въвеждани от бордовото устройство при всяко вкарване на картата:

въведения тип на товара (стоки или пътници),

дата и час на въвеждането.

306й)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на 336 такива записа.

4.5.3.2.22

Конфигурации на бордовото устройство (не са достъпни за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

306к)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата.

306л)

Капацитетът на картата на водач за съхраняване на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата трябва да бъде 3072 байта.“;

г)

точка 4.5.4.2 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„4.5.4.2

Тахографско приложение от поколение 2 (не е достъпно за бордови устройства от първо поколение, достъпно е за версия 1 и версия 2 на бордови устройства от второ поколение)“;

ii)

след точка 4.5.4.2.1.1 се създава следната точка 4.5.4.2.1:

„4.5.4.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпна за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

330 a)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на данни за допълнителната идентификация на приложението, приложими само за версия 2.“;

iii)

в точка 4.5.4.2.6 подточка 338) се заменя със следното:

„338)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 255 такива записа.“;

iv)

в точка 4.5.4.2.8 подточка 344) се заменя със следното:

„344)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на данни за дейността на водача за 1 ден, съдържащ 240 смени на дейности.“;

v)

в точка 4.5.4.2.9 подточка 346) се заменя със следното:

„346)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 8 такива записа.“;

vi)

Точка 4.5.4.2.10 се заменя със следното:

„4.5.4.2.10

Данни за места и местоположения, където дневните периоди на работа започват и/или завършват

347)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на записи за местата и местоположенията, където дневните периоди на работа започват и/или завършват, по същия начин като картата на водач.

348)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 4 двойки такива записи.“;

vii)

в точка 4.5.4.2.13 подточка 352) се заменя със следното:

„352)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 8 такива записа.“;

viii)

в точка 4.5.4.2.14 подточка 354) се заменя със следното:

„354)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 24 такива записа.“;

ix)

в точка 4.5.4.2.15 подточка 356) се заменя със следното:

„356)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 4 такива записа.“;

x)

добавят се следните точки 4.5.4.2.16 — 4.5.4.2.22:

„4.5.4.2.16

Статус на удостоверяването на местоположението, свързано с местата, в които е началото и/или краят на дневните периоди на работа (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

356a)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на допълнителни данни относно началото и/или края на дневните периоди на работа по същия начин като картата на водач.

356б)

Паметта на картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 4 двойки такива записи.“;

4.5.4.2.17

Статус на удостоверяването на местоположенията, в които е достигнато три часа общо време на управление (не е достъпно за версия 1 на бордовите устройства от второ поколение)

356в)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на допълнителни данни, свързани с местоположението на превозното средство, където общото време на управление на превозното средство достигне кратно число на три часа.

356г)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 24 такива записа.

4.5.4.2.18

Пресичане на граници (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

356д)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на данни за пресичането на граници по същия начин като картата на водач.

356е)

Паметта на картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 4 такива записа.

4.5.4.2.19

Товаро-разтоварни операции (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

356ж)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на данни за товаро-разтоварните операции по същия начин като картата на водач.

356з)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 8 операции по товарене, разтоварване или едновременно товарене и разтоварване.

4.5.4.2.20

Вписвания за типа товарене (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

356и)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на данни за типа на товара по същия начин като картата на водач.

356й)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 4 такива записа.

4.5.4.2.21

Допълнителни данни за калибрирането (не е достъпно за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

356к)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на данни за допълнителното калибриране, приложими само за версия 2.“;

старата дата и час и идентификационния номер на превозното средство, които трябва да бъдат точно същите като тези, съхранени в EF Calibration в DF Tachograph_G2,

тип на товара по подразбиране, въведен по време на това калибриране,

държавата, в която е извършено калибрирането, както и датата и часът, в които местоположението, използвано за определяне на тази държава, са били дадени от приемника на сигнали от GNSS.

356л)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на 255 такива записа.

4.5.4.2.22

Конфигурации на бордовото устройство (не са достъпни за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

356м)

Картата за монтаж и настройки трябва да позволява съхраняването на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата.

356н)

Капацитетът на картата за монтаж и настройки за съхраняване на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата трябва да бъде 3072 байта.“;

д)

точка 4.5.5 се изменя, както следва:

i)

в точка 4.5.5.1.5 второто тире се заменя със следното:

„—

тип на контрола (изобразяване на данните и/или отпечатване, и/или изтегляне на данни от бордовото устройство, и/или изтегляне на данни от картата),“;

ii)

след точка 4.5.5.2.1 се създава следната точка 4.5.5.2.1.1:

„4.5.5.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпна за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

363 a)

Контролната карта трябва да позволява съхраняването на данни за допълнителната идентификация на приложението, приложими само за версия 2.“;

iii)

след точка 4.5.5.2.5 се създава следната точка:

„4.5.5.2.6

Конфигурации на бордовото устройство (не са достъпни за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

368a)

Контролната карта трябва да позволява съхраняването на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата.

368б)

Капацитетът на контролната карта за съхраняване на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата трябва да бъде 3072 байта.“;

е)

точка 4.5.6.2 се изменя, както следва:

i)

след точка 4.5.6.2.1 се създава следната точка:

„4.5.6.2.1.1

Допълнителна идентификация на приложението (не е достъпна за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

375 a)

Картата на превозвач трябва да позволява съхраняването на данни за допълнителната идентификация на приложението, приложими само за версия 2.“;

ii)

добавя се следната точка 4.5.6.2.6:

„4.5.6.2.6

Конфигурации на бордовото устройство (не са достъпни за версия 1 на бордови устройства от второ поколение)

380 a)

Картата на превозвач трябва да позволява съхраняването на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата.

380б)

Капацитетът на картата на превозвач за съхраняване на специфичните тахографски настройки на титуляря на картата трябва да бъде 3072 байта.“;

(27)

точка 5 се изменя, както следва:

а)

точка 5.1 се изменя, както следва:

i)

подточка 383) се заменя със следното:

„383)

Преди своето активиране уредите за регистриране на данните за движението не трябва нито да регистрират, нито да записват данни, посочени в изисквания 102—133 включително. Независимо от това, преди своето активиране уредите за регистриране на данните за движението могат да записват и съхраняват събития, представляващи опит за нарушаване на сигурността, в съответствие с изискване 117, както и неизправностите на уредите за регистриране на данните за движението в съответствие с изискване 118.“;

ii)

подточка 392) се заменя със следното:

„392)

Монтирането трябва да бъде последвано от калибриране. Не е задължително първоначалното калибриране да включва въвеждане на регистрационната идентификация на превозното средство (VRN и държавата членка), когато тази информация не е известна на одобрения сервиз, който трябва да извърши това калибриране. При такива обстоятелства и само по това време собственикът на превозното средство трябва да може да въведе регистрационния номер на превозното средство (VRN) и държавата членка, като използва своята карта на превозвач, преди да започне използването на превозното средство в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 (напр. чрез използване на команди посредством подходяща структура от менюта в интерфейса „човек — машина“ на бордовото устройство). Актуализирането или потвърждаването на това въвеждане трябва да е възможно само с използване на карта за монтаж и настройки “.

б)

точка 5.2 се изменя, както следва:

i)

в подточка 395 първата алинея се заменя със следното:

„След като монтираните уреди за регистриране на данните за движението бъдат проверени, е необходимо върху уредите да се прикрепи монтажна табелка (гравирана или отпечатана неизтриваемо), която да е добре видима и лесно достъпна. В случаи, когато това не е възможно, табелката трябва да се прикрепи към средната колона на автомобилната каросерия, така че да е добре видима. За превозни средства, които нямат средна колона на каросерията, монтажната табелка следва да бъде прикрепена в зоната на вратата на превозното средство и във всички случаи да бъде добре видима.“;

ii)

подточка 396) се изменя, както следва:

1)

десетото тире се заменя със следното:

„—

серийния номер на устройството за връзка от разстояние, ако има такова“,

2)

добавя се следното шестнадесето тире:

„—

типа на товара по подразбиране, свързан с превозното средство.“;

(28)

точка 6.4 се изменя, както следва:

а)

подточка 409) се заменя със следното:

„409)

Извършват се периодични технически прегледи на уредите, монтирани на превозните средства, след всеки ремонт на оборудването или след всяка промяна на характеристичния коефициент на превозното средство или на действителната обиколка на търкаляне на гумите, или когато часовникът, показващ координираното универсално време, е неточен с повече от 5 минути, или когато е променен регистрационният номер, или най-малко един път на всеки две години (24 месеца) от последния преглед“.

б)

в подточка 410) се добавя следното девето тире:

„—

че идентификаторът на версията на съхранената цифрова карта е на последната версия.“;

в)

създава се следната подточка 410a):

„410a)

В случай на откриване от компетентните национални органи на манипулация, превозното средство може да бъде изпратено на упълномощен сервиз за повторно калибриране на уредите за регистриране на данните за движението.“;

(29)

точка 8 се изменя, както следва:

а)

в точка 8.1 подточки 429) и 430) се заменят със следното:

„429)

Процедурите по актуализиране на място на софтуера на уредите за регистриране на данните за движението трябва да бъдат одобрени от органа, който е издал одобрение на типа на въпросните уреди. Актуализирането на софтуера не трябва да променя или да изтрива никаква информация относно дейността на водача, записана в уредите за регистриране на данните за движението. Софтуерът може да бъде актуализиран само на отговорност на производителя на уредите за регистриране на данните за движението.

430)

Одобряването на типа на софтуерни изменения, насочени към актуализиране на одобрен преди тип уреди за регистриране на данните за движението не може да бъде отказвано, ако такива изменения важат само за функции, които не са специфицирани в настоящото приложение. Актуализацията на софтуера на уредите за регистриране на данните за движението може да изключва въвеждането на нови набори от символи, ако това не е технически осъществимо.“;

б)

точка 8.4 се изменя, както следва:

i)

подточка 443) се заменя със следното:

„443)

Лабораторията не извършва изпитвания за оперативна съвместимост на уреди за регистриране на данните за движението или на тахографски карти, които не са преминали анализ на уязвимостта във връзка с тяхната оценка на сигурността, както и оценка на функционирането, освен при извънредните обстоятелства, описани в изискване 432.“;

ii)

подточка 447) се заменя със следното:

„447)

Сертификатът за оперативна съвместимост се издава на производителя от лабораторията само след успешното преминаване на всички изисквани изпитвания за оперативна съвместимост и след като производителят е показал, че за продукта са издадени валиден сертификат за функциониране и валиден сертификат за сигурност, освен при изключителните обстоятелства, описани в изискване 432.“;

(30)

допълнение 1 се изменя, както следва:

а)

съдържанието се изменя, както следва:

i)

създават се следните точки 2.11а и 2.11б:

„2.11a

CardBorderCrossing

2.11б.

CardBorderCrossingRecord“;

ii)

създават се следните точки 2.24а, 2.24б, 2.24в и 2.24г:

„2.24a.

CardLoadTypeEntries

2.24б.

CardLoadTypeEntryRecord

2.24в.

CardLoadUnloadOperations

2.24г.

CardLoadUnloadRecord“;

iii)

създава се следната точка 2.26a:

„2.26а.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod“;

iv)

създава се следната точка 2.48a:

„2.48а.

CompanyCardApplicationIdentificationV2“;

v)

създава се следната точка 2.50a:

„2.50а.

ControlCardApplicationIdentificationV2“;

vi)

създава се следната точка 2.60a:

„2.60а.

DownloadInterfaceVersion“;

vii)

създава се следната точка 2.61a:

„2.61а.

DriverCardApplicationIdentificationV2“;

viii)

създават се следните точки 2.79а, 2.79б и 2.79в:

„2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

2.79б.

GNSSAuthStatusADRecord

2.79в.

GNSSPlaceAuthRecord“;

ix)

точка 2.84 се заменя със следното:

„2.84.

Резервирана за бъдеща употреба“;

x)

създава се следната точка 2.89a:

„2.89а.

LengthOfFollowingData“;

xi)

създава се следната точка 2.90a:

„2.90а.

LoadType“;

xii)

създава се следната точка 2.101а:

„2.101а.

NoOfBorderCrossingRecords“;

xiii)

създава се следната точка 2.111а:

„2.111а.

NoOfLoadUnloadRecords“;

xiv)

създава се следната точка 2.112а:

„2.112а.

NoOfLoadTypeEntryRecords“;

xv)

създава се следната точка 2.114а:

„2.114а.

OperationType“;

xvi)

създават се следните точки 2.116a и 2.116б:

„2.116а.

PlaceAuthRecord

2.116б.

PlaceAuthStatusRecord“;

xvii)

създава се следната точка 2.117а:

„2.117а.

PositionAuthenticationStatus“;

xviii)

създава се следната точка 2.158а:

„2.158а.

TachographCardsGen1Suppression“;

xix)

създава се следната точка 2.166а:

„2.166а.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray“;

xx)

създава се следната точка 2.185а:

„2.185а.

VuConfigurationLengthRange“;

xxi)

създава се следната точка 2.192а:

„2.192а.

VuDigitalMapVersion“;

xxii)

създават се следните точки 2.116a и 2.203б:

„2.203а.

VuBorderCrossingRecord

2.203б.

VuBorderCrossingRecordArray“;

xxiii)

създава се следната точка 2.204а:

„2.204а.

VuGnssMaximalTimeDifference“;

xxiv)

създават се следните точки 2.116a и 2.208б:

„2.208а.

VuLoadUnloadRecord

2.208б.

VuLoadUnloadRecordArray“;

xxv)

създава се следната точка 2.222а:

„2.222а.

VuRtcTime“;

xxvi)

създават се следните точки 2.234а, 2.234б и 2.234в:

„2.234а.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

2.234б.

WorkshopCardCalibrationAddData

2.234в.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord“;

б)

в точка 2 текстът преди точка 2.1 се заменя със следното:

„За всеки от следващите типове данни стойността по подразбиране за съдържание, което е „неизвестно“ или „не се прилага“, се състои в запълване на елемента от данни с „FF“ байта по шестнайсетичната бройна система.

Всички типове данни се използват за приложенията от поколение 1 и 2, освен ако е посочено друго. Посочени са типове данни, които са използвани само за приложения от поколение 2, версия 2.

Посоченият в настоящото допълнение размер за типовете карти за данни, които се използват за приложенията от поколение 1 и 2, е размерът за приложение от поколение 2. Предполага се, че четецът вече познава размера за приложение от поколение 1. Номерата на изискванията в приложение IB, свързани с тези типове данни, се отнасят за приложенията от поколение 1 и 2.

Типовете картови данни, които не са определени за карти от поколение 1, не се съхраняват в приложение от поколение 1 за карти от поколение 2. По-конкретно:

Номерата на одобренията на типа, съхранени в приложение от поколение 1 на карти от поколение 2, се скъсяват до първите 8 символа, ако е необходимо,

Само „FRRY/TRAIN CROSSING begin“ на специфичното условие „FERRY/TRAIN CROSSING“ се съхранява в приложение от поколение 1 на карти от поколение 2.“;

в)

създават се следните точки 2.11а и 2.11б:

„2.11a

CardBorderCrossings

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и отнасяща се до пресичането на граници от превозното средство, когато то е пресекло границата на държава (изисквания 306е и 356е от приложение IВ).

Image 2

borderCrossingPointerNewestRecord е индексът на последния актуализиран запис в картата за пресичането на граница.

Присвояване на стойност е числото, съответстващо на номератора на записа в картата за пресичането на граница, започващо от 0 за първия случай в структурата на запис в картата за пресичане на граница.

CardBorderCrossingRecords е наборът от записи в картата за пресичане на граници.

2.11б.

CardBorderCrossingRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и отнасяща се до пресичането на граници от превозното средство, когато то е пресекло границата на държава (изисквания 147б, 306д и 356д от приложение IВ).

Image 3

countryLeft е държавата, която превозното средство е напуснало, или „няма налична информация“ съгласно изискване 147б от приложение IB. „Останалата част на света“ (NationNumeric код ‘FF’H по шестнайсетичната бройна система) се използва, когато бордовото устройство не е в състояние да определи държавата, в която се намира превозното средство (напр. настоящата държава не е част от съхранените цифрови карти).

countryEntered е държавата, в която е влязло превозното средство, или държавата, в която се намира превозното средство в момента на вкарването на картата. „Останалата част на света“ (NationNumeric код ‘FF’H по шестнайсетичната бройна система) се използва, когато бордовото устройство не е в състояние да определи държавата, в която се намира превозното средство (напр. настоящата държава не е част от съхранените цифрови карти).

gnssPlaceAuthRecord съдържа информация, свързана с местоположението на превозното средство, когато бордовото устройство е установило, че превозното средство е преминало границата на държава, или „няма налична информация“ съгласно изискване 147б от приложение IB и статуса по отношение на удостоверяването на автентичността му.

vehicleOdometerValue е стойността на километражния брояч, когато бордовото устройство е установило, че превозното средство е преминало границата на държава, или „няма налична информация“ съгласно изискване 147б от приложение IB.“;

г)

създават се следните точки 2.24а, 2.24б, 2.24в и 2.24г:

„2.24а.

CardLoadTypeEntries

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и отнасяща се до въвеждания за типа на товара, когато картата е вкарана в бордовото устройство (изисквания 306й и 356й от приложение IВ).

Image 4

loadTypeEntryPointerNewestRecord е индексът на последния актуализиран въведен запис в картата за типа на товара.

Присвояване на стойност: число, съответстващо на номератора на въведения запис в картата за типа на товара, започващо от 0 за първия случай в структурата на въведен запис в картата за типа на товара.

cardLoadTypeEntryRecords е наборът от записи, съдържащи датата и часа на въвеждане и въведения тип на товара.

2.24б.

CardLoadTypeEntryRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и отнасяща се до въведени промени на типа на товара, когато картата е вкарана в бордовото устройство (изисквания 306и и 356и от приложение IВ).

Image 5

timeStamp е датата и часът, когато е въведен типът на товара.

loadTypeEntered е въведеният тип на товара.

2.24в.

CardLoadUnloadOperations

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и отнасяща се до товаро-разтоварните операции на превозното средство (изисквания 306з и 356з от приложение IВ).

Image 6

loadUnloadPointerNewestRecord е индексът на последния актуализиран запис в картата за товаро-разтоварна операция.

Присвояване на стойност: е числото, съответстващо на номератора на записа в картата за товаро-разтоварна операция, започващо от 0 за първия случай в структурата на запис в картата за товаро-разтоварна операция.

cardLoadUnloadRecords е наборът от записи, съдържащи указване на типа на извършената операция (товарене, разтоварване или едновременно товарене и разтоварване), датата и часа на въвеждане на товаро-разтоварната операция, информация за местоположението на превозното средство и стойността на километражния брояч на превозното средство.

2.24г.

CardLoadUnloadRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и отнасяща се до товаро-разтоварните операции на превозното средство (изисквания 306ж и 356ж от приложение IВ).

Image 7

timeStamp е датата и часът в началото на товаро-разтоварната операция.

operationType е въведеният тип на операцията (товарене, разтоварване или едновременно товарене и разтоварване).

gnssPlaceAuthRecord съдържа информация за местоположението на превозното средство.

vehicleOdometerValue е стойността на километражния брояч, отнасяща се до началото на товаро-разтоварната операция.“;

д)

създава се следната точка 2.26a:

„2.26a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и предоставяща статуса на удостоверяването на автентичността на местата, където дневните периоди на работа започват и/или завършват (изисквания 306б и 356б от приложение IВ).

Image 8

placeAuthPointerNewestRecord е индексът на последния актуализиран запис за удостоверяване на автентичността на мястото.

Присвояване на стойност: число, съответстващо на номератора на записа за статуса на удостверяването на автентичността на мястото, започващо от 0 за първия случай в структурата на запис за статуса на удостоверяване на автентичността на мястото.

placeAuthStatusRecords е наборът от записи, съдържащи статуса на удостоверяване на автентичността на въведените места.“;

е)

в точка 2.36 текстът, съответстващ на присвояване на стойност bb’H по шестнайсетичната бройна система се заменя със следното:

 

„‘bb’H Индекс за промените, отнасящи се до използването на елементи от данни, определени за съответната структурата от старшия байт.

 

‘00’H за приложенията от поколение 1

 

‘00’H за версия 1 на приложенията от поколение 2

 

‘01’H за версия 2 на приложенията от поколение 2“;

ж)

в точка 2.40 подточката между заглавието и кода се заменя със следното:

„Поколение 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и отнасяща се до използваните бордови устройства от титуляря на картата (изисквания 304 и 352 от приложение IВ).“;

з)

създава се следната точка 2.48a:

„2.48a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на превозвач и отнасяща се за идентификация на приложението на картата (изискване 375а от приложение IВ).

Image 9

lengthOfFollowingData е броят байтове, следващи записа.

vuConfigurationLengthRange е броят на байтове в тахографската карта, който е на разположение за съхраняване на конфигурации на бордовото устройство.“;

и)

създава се следната точка 2.50a:

„2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена върху контролната карта и отнасяща се за идентификацията на приложението на картата (изискване 363а от приложение IВ).

Image 10

lengthOfFollowingData е броят байтове, следващи записа.

vuConfigurationLengthRange е броят на байтове в тахографската карта, който е на разположение за съхраняване на конфигурации на бордовото устройство.“;

й)

създава се следната точка 2.60a:

„2.60a.

DownloadInterfaceVersion

Поколение 2, версия 2:

Код, указващ версията на интерфейса за изтегляне на данни на бордово устройство.

Image 11

Присвояване на стойност: ‘aabb’H:

 

‘aa’H ‘00’H: не се използва,

 

‘01’H: бордово устройство от поколение 2,

 

‘bb’H ‘00’H: не се използва,

 

‘01’H: версия 2 на бордовото устройство от поколение 2.“;

к)

създава се следната точка 2.61a:

„2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена върху карта на водача и отнасяща се за идентификацията на приложението на картата (изискване 278а от приложение IВ).

Image 12

lengthOfFollowingData е броят байтове, следващи записа.

noOfBorderCrossingRecords е броят на записите за пресичане на граници, които картата на водача може да съхранява.

noOfLoadUnloadRecords е броят на записите за товаро-разтоврани операции, които картата на водача може да съхранява.

noOfLoadTypeEntryRecords е броят на записите за типа на товара, които картата на водача може да съхранява.

vuConfigurationLengthRange е броят на байтове в тахографската карта, който е на разположение за съхраняване на конфигурации на бордовото устройство.“;

л)

точка 2.63 се заменя със следното:

„2.63.

DSRCSecurityData

Поколение 2:

За определението на този тип данни вж. допълнение 11.“;

м)

в точка 2.66 текстът, съответстващ на Поколение 2 се заменя със следното:

„Поколение 2

Image 13

Присвояване на стойност: съгласно стандарт ISO/IЕС 8824-1.“;

н)

точка 2.70 се изменя, както следва:

i)

заглавието, съответстващо на Поколение 2 се заменя със следното:

„Поколение 2, версия 1:“;

ii)

добавя се следният текст:

 

„Поколение 2, версия 2:

‘0x’H

Общи събития,

‘00’H

Няма допълнителна информация,

‘01’H

Вкарване на невалидна карта,

‘02’H

Конфликт, предизвикан от картата,

‘03’H

Припокриване във времето,

‘04’H

Управление без съответната карта,

‘05’H

Вкарване на карта по време на управление,

‘06’H

Неправилно приключена последна картова сесия,

‘07’H

Превишаване на скоростта,

‘08’H

Прекъсване на електрическото захранване,

‘09’H

Грешка в данните за движението,

‘0A’H

Конфликт относно движението на превозното средство,

‘0B’H

Времеви конфликт (GNSS/вътрешния часовник на бордовото устройство),

‘0C’H

Грешка в комуникацията с устройството за връзка от разстояние,

‘0D’H

Липса на информация за местоположението от приемник на сигнали от GNSS,

‘0E’H

Грешка във връзката с външното устройство за GNSS,

‘0F’H

Аномалия в GNSS,

‘1x’H

Опити за нарушаване на сигурността, свързани с бордовото устройство,

‘10’H

Няма допълнителна информация,

‘11’H

Неуспешна процедурата по удостоверяване на автентичността на датчика за движение,

‘12’H

Неуспешна процедурата по удостоверяване на автентичността на тахографската карта,

‘13’H

Неразрешена смяна на датчика за движение,

‘14’H

Грешка във връзка с целостта на входящите данни на картата,

‘15’H

Грешка във връзка с целостта на съхранените данни на потребител,

‘16’H

Грешка при трансфер на вътрешни данни,

‘17’H

Неразрешено отваряне на корпус,

‘18’H

Възпрепятстване на работата на хардуера,

‘19’H

Установяване на вмешателство в GNSS,

‘1A’H

Изтекъл сертификат на външно устройство за GNSS,

‘1B’H

Изтекъл сертификат на външно устройство за GNSS,

‘1C’H

Несъответствие между данните от датчика за движение и съхранената дейност на водача

‘1D’H до ‘1F’H

резервирано за бъдеща употреба,

‘2x’H

Опити за нарушаване на сигурността, свързани с датчика за движение,

‘20’H

Няма допълнителна информация,

‘21’H

Неуспешно удостоверяване на автентичността,

‘22’H

Грешка във връзка с целостта на съхранените данни,

‘23’H

Грешка при прехвърляне на вътрешни данни,

‘24’H

Неразрешено отваряне на корпус,

‘25’H

Възпрепятстване на работата на хардуера,

‘26’H до ‘2F’H

резервирано за бъдеща употреба,

‘3x’H

Неизправности във връзка с уреди за регистриране на данните за движението,

‘30’H

Няма допълнителна информация,

‘31’H

Вътрешна неизправност в бордовото устройство,

‘32’H

Неизправност на печатащото устройство,

‘33’H

Неизправност на екрана,

‘34’H

Неизправност при изтегляне на данни,

‘35’H

Неизправност на датчика,

‘36’H

Неизправност на вътрешния приемник на сигнали от GNSS,

‘37’H

Външно устройство за GNSS,

‘38’H

Устройство за връзка от разстояние,

‘39’H

Интерфейс с ITS

‘3A’H

Неизправност на вътрешния датчик,

‘3B’H до ‘3F’H

резервирано за бъдеща употреба,

‘4x’H

Неизправности във връзка с карта,

‘40’H

Няма допълнителна информация,

‘41’H до ‘4F’H

резервирано за бъдеща употреба,

‘50’H до ‘7F’H

резервирано за бъдеща употреба,

‘80’H до ‘FF’H

Зависи от производителя.“;

о)

точка 2.71 се заменя със следното:

„2.71.

ExtendedSealIdentifier

Generation 2:

The extended seal identifier uniquely identifies a seal (Annex IC requirement 401).

Image 14

manufacturerCode е код на производителя на пломбата. Присвояване на стойност: вж. регистрацията в базата данни, която ще бъде управлявана от Европейската комисия (вж. https://dtc.jrc.ec.europa.eu).

sealIdentifier е идентификатор за пломбата, който е уникален за производителя. Присвояване на стойност: буквено-цифров номер, уникален в областта на производителя съгласно [ISO 8859–1].“;

п)

в точка 2.76 подточката между заглавието и кода се заменя със следното:

„Поколение 2:

Геокординатите се кодират като цели числа. Те са кратни числа на кодирането ±DDMM.M за ширината и на ±DDDMM.M за дължината. В случая ±DD, съответно ±DDD, указва градусите, а MM.M — минутите. Географската дължина и ширината на неизвестно местоположение се представят като ‘7FFFFF’ по шестнайсетичната бройна система (десетично 8388607).“;

р)

създават се следните точки 2.79а, 2.79б и 2.79в:

„2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и предоставяща статуса на удостоверяването на автентичността на местоположението по GNSS на превозното средство, ако общото време на управление достигне кратно число на три часа (изисквания 306г и 356г от приложение IВ).

Image 15

gnssAuthADPointerNewestRecord е индексът на последния актуализиран запис за статуса на удостоверяването на автентичността на местоположението по GNSS.

Присвояване на стойност е число, съответстващо на номератора на записа за статуса на удостоверяването на автентичността на местоположението по GNSS, започващо от 0 за първия случай в структурата на запис за статуса на удостоверяването на автентичността на местоположението по GNSS.

gnssAuthStatusADRecords е наборът от записи, съдържащ датата и часа, когато общото управление достигне кратно число на три часа, и статуса на удостоверяването на автентичността на местоположението по GNSS.

2.79б.

GNSSAuthStatusADRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки и предоставяща статуса на удостоверяването на автентичността на местоположението по GNSS на превозното средство, ако общото време на управление достигне кратно число на три часа (изисквания 306в и 356в от приложение IВ). Друга информация, свързана със самото местоположение по GNSS, се съхранява в друг запис (вж. точка 2.79 GNSSAccumulatedDrivingRecord).

Image 16

timeStamp е датата и часът, когато общото време на управление достигне кратно число на три часа (които са същата дата и час, както в съответния GNSSAccumulatedDrivingRecord).

authenticationStatus е статусът на удостоверяването на автентичността на местоположението по GNSS, когато общото време на управление достигне кратно число на три часа.

2.79в.

GNSSPlaceAuthRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация във връзка с местоположението по GNSS на превозното средство (изисквания 108, 109, 110, 296, 306а, 306в, 306д, 306ж, 356а, 356в, 356д и 356ж от приложение IВ).

Image 17

timeStamp е датата и часът, когато е било определено местоположението по GNSS на превозното средство.

gnssAccuracy е точността на данните за местоположението по GNSS.

geoCoordinates е записаното местоположение, като се използва GNSS.

authenticationStatus е статусът на удостоверяване на автентичността на местоположението по GNSS, когато е било определено.“;

с)

точка 2.84 се заменя със следното:

„2.84.

Резервирана за бъдеща употреба“;

т)

създава се следната точка 2.89a:

„2.89a.

LengthOfFollowingData

Поколение 2, версия 2:

Индикатор за дължината за разширяеми записи.

Image 18

Присвояване на стойност: вж. допълнение 2.“;

у)

създава се следната точка 2.90a:

„2.90a.

LoadType

Поколение 2, версия 2:

Код, идентифициращ въведения тип на товара.

Image 19

Присвояване на стойност:

‘00’H

Неопределен тип на товара,

‘01’H

Стоки,

‘02’H

Пътници,

‘03’H ‘FF’H

Резервирано за бъдеща употреба.“;

ф)

създава се следната точка 2.101a:

„2.101а.

NoOfBorderCrossingRecords

Поколение 2, версия 2:

Брой на записите за пресичане на граници, които картата на водач или картата за монтаж и настройки може да съхранява.

Image 20

Присвояване на стойност: вж. допълнение 2.“;

х)

създава се следната точка 2.111a:

„2.111а.

NoOfLoadUnloadRecords

Поколение 2, версия 2:

Брой на записите за товаро-разтоврни операции, които картата може да съхранява.

Image 21

Присвояване на стойност: вж. допълнение 2.“;

ц)

създава се следната точка 2.112а:

„2.112а.

NoOfLoadTypeEntryRecords

Поколение 2, версия 2:

Брой на записите за типа на товара, които картата на водач или картата за монтаж и настройки може да съхранява.

Image 22

Присвояване на стойност: вж. допълнение 2.“;

ч)

създава се следната точка 2.114а:

„2.114а.

OperationType

Поколение 2, версия 2:

Код, идентифициращ вида на въведената операция.

Image 23

Присвояване на стойност:

‘00’H

Резервирано за бъдеща употреба,

‘01’H

Операция по товарене,

‘02’H

Операция по разтоварване,

‘03’H

Операция по едновременно товарене и разтоварване,

‘04’H ‘FF’H

Резервирано за бъдеща употреба.“;

ш)

създават се следните точки 2.116a и 2.116б:

„2.116а.

PlaceAuthRecord

Информация относно местоположението в началото или в края на един дневен период на работа (изисквания 108, 271, 296, 324 и 347 от приложение IВ).

Поколение 2, версия 2:

Image 24

entryTime е датата и часът, свързани с въвеждането.

entryTypeDailyWorkPeriod е типът въвеждане.

dailyWorkPeriodCountry е въведената държава.

dailyWorkPeriodRegion е въведеният регион.

vehicleOdometerValue е стойността от километражния брояч в часа на въвеждане на местоположението.

EntryGNSSPlaceAuthRecord е записаното местоположение, статуса на удостоверяването на автентичността на GNSS и времето.

2.116б.

PlaceAuthStatusRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта на водач или карта за монтаж и настройки, предоставяща статуса на удостоверяването на автентичността на мястото, където започва или приключва дневният период на работа (изисквания 306а и 356а от приложение IB). Друга информация, свързана със самото място, се съхранява в друг запис (вж. точка 2.117 PlaceRecord).

Image 25

entryTime е датата и часът, свързани с въвеждането (които са същата дата и час, както в съответния PlaceRecord).

authenticationStatus е статусът на удостоверяването на автентичността на записаното местоположение по GNSS.“;

щ)

създава се следната точка 2.117а:

„2.117а.

PositionAuthenticationStatus

Поколение 2, версия 2:

Image 26

Присвояване на стойност (вж. допълнение 12):

‘00’H

Автентичността не е удостоверена (вж. допълнение 12, изискване GNS_39),

‘01’H

Автентичността е удостоверена (вж. допълнение 12, изискване GNS_39),

‘02’H ‘FF’H

Резервирано за бъдеща употреба.“;

ъ)

в точка 2.120 присвоените стойности от ‘22’H до ‘7F’H се заменят със следното:

„‘22’H

VuBorderCrossingRecord,

‘23’H

VuLoadUnloadRecord,

‘24’H

VehicleRegistrationIdentification,

‘25’H до ‘7F’H

Резервирано за бъдеща употреба.“;

ю)

създава се следната точка 2.158а:

„2.158а.

TachographCardsGen1Suppression

Поколение 2, версия 2:

Способност на бордово устройство от второ поколение да използва първо поколение карти на водач, контролни карти и карти на превозвач (вж. допълнение 15, MIG_002).

Image 27 Присвояване на стойност:

‘0000’H

Бордовото устройство е способно да използва тахографски карти от първо поколение (стойност по подразбиране),

‘A5E3’H

Бордовото устройство не е способно да използва тахографски карти от първо поколение,

Всички други стойности

Не се използва.“;

я)

създава се следната точка 2.166а:

„2.166а.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray

Поколение 2, версия 2:

Регистрационната идентификация на превозното средство плюс метаданните, използвани в протокола за изтегляне на данни.

Image 28

recordType указва типа на записа (VehicleRegistrationIdentification). Присвояване на стойност: вж. RecordType.

recordSize е размерът на VehicleRegistrationIdentification в байтове.

noOfRecords е броят на записите в набора от записи.

records е наборът от регистрационната идентификация на превозното средство.“;

аа)

в точка 2.168 първият ред след заглавието се заменя със следното:

„Поколение 2, версия 1:“;

бб)

точка 2.174 се изменя, както следва:

i)

заглавието за Поколение 2 се заменя със следното:

„Поколение 2, версия 1:“;

ii)

добавя се следният текст:

„Поколение 2, версия 2:

Image 29

В допълнение към поколение 1 се използват следните елементи от данни:

sensorSerialNumber е серийният номер на датчик за движение, свързан с бордовото устройство в края на калибрирането.

sensorGNSSSerialNumber е серийният номер на външното устройство за GNSS, свързано с бордовото устройство в края на калибрирането (ако има такова).

rcmSerialNumber е серийният номер на устройството за връзка от разстояние, свързано с бордовото устройство в края на калибрирането (ако има такова).

sealDataVu дава информация за пломбите, поставени върху различните компоненти на превозното средство.

byDefaultLoadType е типът на товара по подразбиране на превозното средство (присъства само във версия 2).

calibrationCountry е държавата, в която е извършено калибрирането.

calibrationCountryTimestamp е датата и часът, когато от приемника на сигнали от GNSS е предоставено местоположението, използвано за определяне на държавата, в която е извършено калибрирането.“;

вв)

създава се следната точка 2.185а:

„2.185а.

VuConfigurationLengthRange

Поколение 2, версия 2:

Брой байтове в тахографската карта, които са на разположение за съхранение на конфигурациите на бордовото устройство.

Image 30

Присвояване на стойност: вж. допълнение 2.“;

гг)

създава се следната точка 2.192а:

„2.192а.

VuDigitalMapVersion

Поколение 2, версия 2:

Версия на цифровата карта, съхранена в бордовото устройство (изискване 133й от приложение IB).

Image 31

Присвояване на стойност: както е посочено на специалния защитен уебсайт, поддържан от Европейската комисия (изискване 133к от приложение IB).“;

дд)

точка 2.203 се изменя, както следва:

i)

заглавието, съответстващо на Поколение 2 се заменя със следното:

„Поколение 2, версия 1:“;

ii)

добавя се следният текст:

„Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена в бордовото устройство и отнасяща се за местоположението по GNSS на превозното средство, ако общото време на управление на водача достигне кратно число на три часа (изисквания 108 и 110 от приложение IВ).

Image 32

В поколение 2, версия 2, вместо gnssPlaceRecord, се използва gnssPlaceAuthRecord, което съдържа и статуса на удостоверяване на автентичността на GNSS.“;

ее)

създават се следните точки 2.203a и 2.203б:

„2.203а.

VuBorderCrossingRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена в бордовото устройство и отнасяща се до преминаването на граница от превозното средство, когато то е пресекло границата на държава (изисквания 133а и 133б от приложение IB).

Image 33

cardNumberAndGenDriverSlot идентифицира картата, включително поколението ѝ, вкарана в процепа за водача.

cardNumberAndGenCodriverSlot идентифицира картата, включително поколението ѝ, вкарана в процепа за втория водач.

countryLeft е държавата, която превозното средство е напуснало, въз основа на последната налична позиция преди установяването на пресичането на граница. „Останалата част на света“ (NationNumeric код ‘FF’H по шестнайсетичната бройна система) се използва, когато бордовото устройство не е в състояние да определи държавата, в която се намира превозното средство (напр. настоящата държава не е част от съхранените цифрови карти).

countryEntered е държавата, в която превозното средство е влязло. „Останалата част на света“ (NationNumeric код ‘FF’H по шестнайсетичната бройна система) се използва, когато бордовото устройство не е в състояние да определи държавата, в която се намира превозното средство (напр. настоящата държава не е част от съхранените цифрови карти).

gnssPlaceAuthRecord съдържа информация, свързана с местоположението на превозното средство, когато е било установено пресичането на граница, както и неговия статус на удостоверяване на автентичността.

vehicleOdometerValue е стойността на километражния брояч, когато бордовото устройство е установило, че превозното средство е пресекло границата на държава.

2.203б.

VuBorderCrossingRecordArray

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена в бордово устройство и отнасяща се до пресичането на граници от превозното средство (изискване 133в от приложение IВ).

Image 34

recordType указва типа на записа (VuBorderCrossingRecord). Присвояване на стойност: вж. RecordType.

recordSize е размерът на VuBorderCrossingRecord в байтове.

noOfRecords е броят на записите в набора от записи.

records е набор записи за пресичания на граници.“;

жж)

създава се следната точка 2.204а:

„2.204а.

VuGnssMaximalTimeDifference

Поколение 2, версия 2:

Максималната разлика между действителното време и времето от часовника за реално време на бордовото устройство въз основа на максималната неточност на времето, дадена в приложение IB, изискване 041, предадена от бордовото устройство към външно устройство за GNSS, вж. допълнение 12, изискване GNS_3g.

Image 35

“;

зз)

в точка 2.205 текстът, съответстващ на Поколение 2 се заменя със следното:

„Поколение 2:

Image 36

В допълнение към поколение 1 се използват следните елементи от данни:

vuGeneration идентифицира поколението на бордовото устройство.

vuAbility осигурява информация дали бордовото устройство поддържа тахографски карти от поколение 1.

vuDigitalMapVersion е версията на цифровата карта, съхранена в бордовото устройство (присъства само във версия 2).“;

ии)

създават се следните точки 2.208а и 2.208б:

„2.208а.

VuLoadUnloadRecord

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена в бордовото устройство и отнасяща се до въведената товаро-разтоварна операция (изисквания 133д, 133е и 133ж от приложение IB).

Image 37

timeStamp е датата и часът на въвеждането на товаро-разтоварната операция.

operationType е типът на въведената операция (товарене, разтоварване или едновременно товарене и разтоварване).

cardNumberAndGenDriverSlot идентифицира картата, включително поколението ѝ, вкарана в процепа за водача.

cardNumberAndGenCodriverSlot идентифицира картата, включително поколението ѝ, вкарана в процепа за втория водач.

gnssPlaceAuthRecord съдържа информация за местоположението на превозното средство и статусът му на удостоверяване на автентичността.

vehicleOdometerValue е стойността на километражния брояч, отнасяща се до товаро-разтоварната операция.“;

„2.208б.

VuLoadUnloadRecordArray

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена в бордовото устройство и отнасяща се до въведената товаро-разтоварна операция (изискване 133з от приложение IB).

Image 38

recordType указва типа на записа (VuLoadUnloadRecord).Value Assignment: вж. RecordType.

recordSize е размерът на VuLoadUnloadRecord в байтове.

noOfRecords е броят на записите в набора от записи.

records е набор записи за товаро-разтоварни операции.“;

йй)

точка 2.219 се изменя, както следва:

i)

заглавието за Поколение 2 се заменя със следното:

„Поколение 2, версия 1:“;

ii)

добавя се следният текст:

„Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена в бордово устройство и отнасяща се за местоположение в началото или края на дневен период на работа на водач (изискване 087 от приложение IБ и изисквания 108 и 110 от приложение IВ).

Image 39

Вместо placeRecord структурата на данните от поколение 2, версия 2 използва следния елемент от данни.

placeAuthRecord съдържа информацията, свързана с въведеното място, записаното местоположение, статуса на удостоверяване на автентичността на GNSS и времето на определяне на местоположението.“;

кк)

след точка 2.222 се създава следната точка:

„2.222а.

VuRtcTime

Поколение 2, версия 2:

Часът по часовника за реално време на бордовото устройство, предаден от бордовото устройство на външно устройство за GNSS, вж. допълнение 12, изискване GNS_3е.

Image 40

“;

лл)

създават се следните точки 2.234а, 2.234б и 2.234в:

„2.234а.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена върху карта за монтаж и настройки и отнасяща се за идентификацията на приложението на картата (изискване 330а от приложение IВ).

Image 41

lengthOfFollowingData е броят байтове, следващи записа.

noOfBorderCrossingRecords е броят на записите за пресичане на граници, които картата за монтаж и настройки може да съхранява.

noOfLoadUnloadRecords е броят на записите за товаро-разтоврани операции, които картата за монтаж и настройки може да съхранява.

noOfLoadTypeEntryRecords е броят на записите за типа на товара, които картата за монтаж и настройки може да съхранява.

vuConfigurationLengthRange е броят на байтове в тахографската карта, който е на разположение за съхраняване на конфигурации на бордовото устройство.

2.234б.

WorkshopCardCalibrationAddData

Поколение 2, версия 2:

Информация, съхранена на карта за монтаж и настройки и отнасяща се до допълнителните данни (т.е. типа на товара по подразбиране), въведени по време на калибриране (изискване 356л от приложение IB).

Image 42

calibrationPointerNewestRecord е индексът на последния актуализиран запис с допълнителни данни при калибриране.

Присвояване на стойност е число, съответстващо на номератора на запис с допълнителни данни при калибриране, започващо от 0 за първия случай в структурата на запис за допълнителни данни при калибриране.

workshopCardCalibrationAddDataRecords е наборът от записи, съдържащи старата дата и час, стойността за идентификацията на превозното средство и типа на товара по подразбиране на превозното средство.

2.234в.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord

Поколение 2, версия 2:

Информации, записани на карта за монтаж и настройки и отнасящи се до типа на товара по подразбиране, въведен по време на калибриране (изискване 356к от приложение IB).

Image 43

oldTimeValue е старата стойност на датата и часа, съдържаща се в съответния WorkshopCardCalibrationRecord,

vehicleIdentificationNumber е идентификационният номер на превозното средство, който също се съдържа в съответния WorkshopCardCalibrationRecord,

byDefaultLoadType е типът на товара по подразбиране на превозното средство (присъства само във версия 2),

calibrationCountry е държавата, в която е извършено калибрирането,

calibrationCountryTimestamp е датата и часът, когато от приемника на сигнали от GNSS е предоставено местоположението, използвано за определяне съответната държава.“;

(31)

Допълнение 2 се изменя, както следва:

а)

в точка 2.5 втората алинея от подточка TCS_09 се заменя със следното:

„активно състояние, докато изпълнява команди или се свързва с бордовото устройство“,

б)

точка 3 се изменя, както следва:

i)

в точка 3.2.1 четвъртото тире от подточка TCS_16 се заличава.

ii)

точка 3.5.7.2 се изменя, както следва:

1)

подточка TCS_86 се заменя със следното:

„TCS_86

Тази команда може да бъде изпълнена в MF, DF Tachograph и DF Tachograph_G2, виж също TCS_34.“;

2)

подточки TCS_88 и TCS_89 се заменят със следното

„TCS_88

За APDU с малка дължина се прилагат следните разпоредби: IFD трябва да използва минималния брой APDU, необходими за предаването на командите, и да предава максималния брой байтове в първата APDU с команда. Въпреки това всяка стойност на „Lc“ до 255 байта трябва да се поддържа от картата.

TCS_89 За APDU с увеличена дължина се прилагат следните разпоредби: ако сертификатът не се побира в една-единствена APDU, картата трябва да поддържа последователно свързване на команди. IFD трябва да използва минималния брой APDU, необходими за предаването на командите, и да предава максималния брой байтове в първата APDU с команда. Ако е необходимо последователно свързване, всяка стойност на „Lc“ до посочената максимална удължена дължина трябва да бъде поддържана от картата.

  Забележка: съгласно допълнение 11 картата съхранява сертификата или съответното съдържание на сертификата и актуализира своето currentAuthenticatedTime.

  Структурата на ответното съобщение и байтовете за състоянието са определени в TCS_85.“;

iii)

в точка 3.5.10 последният ред на таблицата в подточка TCS_101 се заменя със следното:

„Le

1

‘00h’

Съгласно разпоредбите на стандарт ISO/IEC 7816-4

“;

iv)

в точка 3.5.16 последният ред на таблицата в подточка TCS_138 се заменя със следното:

„Le

1

‘00h’

Съгласно стандарт ISO/IEC 7816-4

“;

в)

точка 4 се изменя, както следва:

i)

в подточка TCS_141 втората алинея се заменя със следното:

„Максималният и минималният брой на записите за различните приложения са определени в настоящата глава. Във версия 2 на картите на водачи и картите за монтаж и настройки от поколение 2 приложението от поколение 1 трябва да поддържа максималния брой записи, посочен в TCS_150 и TCS_158.“;

ii)

в точка 4.2.1 таблицата от подточка TCS_150 се изменя, както следва:

1)

редът, съответстващ на cardIssuingAuthorityName се заменя със следното:

Image 44

“;

2)

редът, съответстващ на LastCardDownload се заменя със следното:

Image 45

“;

iii)

точка 4.2.2 се изменя, както следва:

1)

подточка TCS_152 се заменя със следното:

„TCS_152

След персонализирането на приложението от поколение 2 за картата на водач то трябва да е със следната постоянна файлова структура и правила за достъп до файловете:

Забележки:

краткият идентификатор SFID на EF се дава като десетично число — например стойността 30 съответства на 11110 в двоичната бройна система.

EF Application_Identification_V2, EF Places_Authentication, EF GNSS_Places_Authentication, EF Border_Crossings, EF load_Unload_Operations, EF VU_Configuration и EF Load_Type_Entries присъстват само във версия 2 на картата на водач от поколение 2.

cardStructureVersion в EF Application_Identification е равно на {01 01} за версия 2 на картата на водача от поколение 2, докато за версия 1 на картата на водач от поколение 2 това беше равно на {01 00}.

Image 46

В тази таблица се използват следните съкращения за условието за сигурност:

SC1

ALW ИЛИ SM-MAC-G2

SC5

За командата Read Binary с четен байт INS: SM-C-MAC-G2 И SM-R-ENC-MAC-G2

За командата Read Binary с нечетен байт INS (ако се поддържа): NEV“;

2)

подточка TCS_154 се заменя със следното:

„TCS_154

Приложението от поколение 2 за картата на водач трябва да е със следната структура на данните:

Image 47

Image 48

Image 49

“;

3)

в подточка TCS_155 таблицата се заменя със следното:

 

 

 

 

 

 

Мин.

Макс.

n1

NoOfEventsPerType

12

12

n2

NoOfFaultsPerType

24

24

n3

NoOfCardVehicleRecords

200

200

n4

NoOfCardPlaceRecords

112

112

n6

CardActivityLengthRange

13776 байта

(56 дни * 117 промени на дейността)

13776 байта

(56 дни * 117 промени на дейността)

n7

NoOfCardVehicleUnitRecords

200

200

n8

NoOfGNSSADRecords

336

336

n9

NoOfSpecificConditionRecords

112

112

n10

NoOfBorderCrossingRecords

1120

1120

n11

NoOfLoadUnloadRecords

1624

1624

n12

NoOfLoadTypeEntryRecords

336

336

n13

VuConfigurationLengthRange

3072 Bytes

3072 Bytes

“;

iv)

точка 4.3.2 се изменя, както следва:

1)

подточка TCS_160 се заменя със следното:

„TCS_160

След персонализирането на приложението от поколение 2 за картата за монтаж и настройки то трябва да е със следната постоянна файлова структура и правила за достъп до файловете:

Забележки:

краткият идентификатор SFID на EF се дава като десетично число — например стойността 30 съответства на 11110 в двоичната бройна система.

EF Application_Identification_V2, EF Places_Authentication, EF GNSS_Places_Authentication, EF Border_Crossings, EF load_Unload_Operations, EF Load_Type_Entries, EF VU_Configuration и EF Calibration_Add_Data присъстват само във версия 2 на картата за монтаж и настройки от поколение 2.

cardStructureVersion в EF Application_Identification е равно на {01 01} за версия 2 на картата за монтаж и настройки от поколение 2, докато за версия 1 на картата за монтаж и настройки от поколение 2 това беше равно на {01 00}.

Image 50

В тази таблица се използват следните съкращения за условията за сигурност:

SC1

ALW ИЛИ SM-MAC-G2

SC5

За командата Read Binary с четен байт INS: SM-C-MAC-G2 И SM-R-ENC-MAC-G2

За командата Read Binary с нечетен байт INS (ако се поддържа): NEV“;

2)

в подточка TCS_162 таблицата се заменя със следното:

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

“;

3)

в подточка TCS_163 таблицата се заменя със следното:

 

 

 

 

 

 

Мин.

Макс.

n1

NoOfEventsPerType

3

3

n2

NoOfFaultsPerType

6

6

n3

NoOfCardVehicleRecords

8

8

n4

NoOfCardPlaceRecords

8

8

n5

NoOfCalibrationRecords

255

255

n6

CardActivityLengthRange

492 байта (1 ден * 240 промени на дейността)

492 байта (1 ден *

240 промени на дейността)

n7

NoOfCardVehicleUnitRecords

8

8

n8

NoOfGNSSADRecords

24

24

n9

NoOfSpecificConditionRecords

4

4

n10

NoOfBorderCrossingRecords

4

4

n11

NoOfLoadUnloadRecords

8

8

n12

NoOfLoadTypeEntryRecords

4

4

n13

VuConfigurationLengthRange

3072 байта

3072 байта

“;

v)

точка 4.4.2 се изменя, както следва:

1)

подточка TCS_168 се заменя със следното:

„TCS_168

След персонализирането на приложението от поколение 2 за контролната карта то трябва да е със следната постоянна файлова структура и правила за достъп до файловете:

Забележки:

краткият идентификатор SFID на EF се дава като десетично число — например стойността 30 съответства на 11110 в двоичната бройна система.

EF Application_Identification_V2 и EF VU_Configuration присъстват само във версия 2 на контролната карта от поколение 2,

cardStructureVersion в EF Application_Identification е равно на {01 01} за версия 2 на контролната карта от поколение 2, докато за версия 1 на контролната карта от поколение 2 това беше равно на {01 00}.

Image 55

В тази таблица се използват следните съкращения за условието за сигурност:

SC1

ALW ИЛИ SM-MAC-G2

SC5

За командата Read Binary с четен байт INS: SM-C-MAC-G2 И SM-R-ENC-MAC-G2

За командата Read Binary с нечетен байт INS (ако се поддържа): NEV“;

2)

в подточка TCS_170 таблицата се заменя със следното:

Image 56

Image 57

“;

3)

в подточка TCS_171 таблицата се заменя със следното:

 

 

 

 

 

 

Мин.

Макс.

n7

NoOfControlActivityRecords

230

520

n13

VuConfigurationLengthRange

3072 байта

3072 байта

“;

vi)

точка 4.5.2 се изменя, както следва:

1)

подточка TCS_176 се заменя със следното:

„TCS_176

След персонализирането на приложението от поколение 2 за картата на превозвач то трябва да е със следната постоянна файлова структура и правила за достъп до файловете:

Забележки:

краткият идентификатор SFID на EF се дава като десетично число — например стойността 30 съответства на 11110 в двоичната бройна система.

EF Application_Identification_V2 и EF VU_Configuration присъстват само във версия 2 на картата на превозвач от поколение 2,

cardStructureVersion в EF Application_Identification е равно на {01 01} за версия 2 на картата на превозвач от поколение 2, докато за версия 1 на картата на превозвач от поколение 2 това беше равно на {01 00}.

Image 58

В тази таблица се използват следните съкращения за условието за сигурност:

SC1

ALW ИЛИ SM-MAC-G2

SC5

За командата Read Binary с четен байт INS: SM-C-MAC-G2 И SM-R-ENC-MAC-G2

За командата Read Binary с нечетен байт INS (ако се поддържа): NEV“;