30.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 231/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 юни 2021 година

за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 175, трета алинея и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха съвместно Европейския стълб на социалните права (наричан по-нататък „Стълбът“) в отговор на социалните предизвикателства в Европа. 20-те основни принципа на Стълба са структурирани в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; и социална закрила и приобщаване. 20-те принципа на Стълба следва да направляват действията, свързани с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За да допринесе за прилагането на Стълба, ЕСФ+ следва да подкрепя инвестиции в хора и системи в областите на политиките за заетост, образование и социално приобщаване, с което да подпомага икономическото, териториалното и социалното сближаване в съответствие с член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)

На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическите политики („Европейският семестър“) е рамка за определяне на националните приоритети за реформи и за мониторинг на тяхното изпълнение. В подкрепа на тези приоритети за реформи държавите членки разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии. Тези стратегии следва да се представят заедно с годишните национални програми за реформи с цел да се очертаят и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с финансиране от Съюза или национални средства.

Освен това те следва да спомагат за съгласувано използване на финансирането от Съюза и за постигането на максимална добавена стойност от финансовата подкрепа, която се предоставя по-конкретно от програмите, подкрепяни от Съюза, когато е приложимо, по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, чиито специфични цели и приложно поле на подкрепа са установени в Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета (4), ЕСФ+, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), създаден с Регламент на Европейския парламент и на Съвета, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), създаден с Регламент (ЕС) 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и програмата InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета (6) („програмата InvestEU“).

(3)

С Решение (ЕС) 2020/1512 на Съвета (7) бяха приети преработени насоки за политиките за заетост на държавите членки. Текстът на тези насоки беше приведен в съответствие с принципите на Стълба, като целта е Европа да стане по-конкурентоспособна и да се превърне в по-добро място за инвестиране, създаване на работни места и поощряване на социалното сближаване. За да се гарантира пълното хармонизиране на ЕСФ+ с целите на тези насоки, особено по отношение на заетостта, образованието, обучението и борбата със социалното изключване, бедността и дискриминацията, ЕСФ+ следва да подкрепя държавите членки, като се вземат предвид съответните интегрирани насоки и съответните специфични за всяка държава препоръки, приети съгласно член 121, параграф 2 и член 148, параграфи 2 и 4 от ДФЕС, и когато е целесъобразно, националните програми за реформи, подкрепени с национални стратегии. ЕСФ+ следва също така да допринася за съответните аспекти на изпълнението на ключови инициативи и дейности на Съюза, по-специално съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска програма за умения“ , от 30 септември 2020 г., озаглавено „Европейско пространство за образование“ и от 7 октомври 2020 г., озаглавено „Съюз на равенство: стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите“, както и препоръки на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията, от 30 октомври 2020 г. относно „Мост към работни места — укрепване на гаранцията за младежта“ и от 12 март 2021 г. относно равенството, приобщаването и участието на ромите.

(4)

На 20 юни 2017 г. Съветът прие заключения, озаглавени „Устойчиво европейско бъдеще: Отговорът на ЕС на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие“. Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. От жизненоважно значение е устойчивото развитие да бъде интегрирано във всички области на вътрешната и външната политика на Съюза, както и Съюзът да прояви амбиции в рамките на политиките си, които са насочени към глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще“ като първа стъпка по отношение на интегрирането на целите на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие (ЦУР) и превръщането на устойчивото развитие в основен ръководен принцип във всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти. ЕСФ+ следва да допринася за изпълнението на ЦУР, наред с другото, посредством изкореняване на крайните форми на бедност (ЦУР 1); насърчаване на качествено и приобщаващо образование (ЦУР 4); насърчаване на равенство между половете (ЦУР 5); насърчаване на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достойни условия на труд за всички (ЦУР 8); и намаляване на неравенствата (ЦУР 10).

(5)

Неотдавнашните и текущите събития задълбочиха структурните предизвикателства, произтичащи от глобализацията на икономиката, социалните неравенства, управлението на миграционните потоци и повишената заплаха за сигурността, прехода към чиста енергия, технологичното развитие, демографския спад, безработицата и по-специално младежката безработица и все по-застаряващата работна сила, а също и предизвикателствата, произтичащи от нарастващите несъответствия между търсенето и предлагането на умения и работна ръка в някои сектори и региони, с които се сблъскват по-специално малките и средни предприятия (МСП). Екологичният и цифровият преход и трансформирането на европейските промишлени екосистеми вероятно ще доведат до много нови възможности, ако бъдат придружавани от подходящия набор от умения и политики и действия в областта на заетостта и социалните въпроси. Като отчита променящата се реалност в сферата на труда, Съюзът следва да се подготви за настоящи и бъдещи предизвикателства, като инвестира в подходящи умения, образование, обучение и учене през целия живот, така че да направи растежа по-приобщаващ, и като подобри политиките за заетост и социалните политики, като същевременно взема предвид икономическата и промишлената устойчивост, мобилността на работната сила и се стреми към постигане на балансиран по отношение на половете пазар на труда.

(6)

С Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (8) се създава рамката за действие на ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход (ФСП), създаден с Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета (9), ЕФМДР, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за финансова подкрепа на управлението на границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на границите и се определят по-специално целите на политиките и правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление. Поради това е необходимо да се определят общите цели на ЕСФ+ и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да се финансират от ЕСФ+.

(7)

В Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (10) („Финансовият регламент“) са предвидени правилата относно изпълнението на общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък „бюджетът на Съюза“), включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото управление, финансови инструменти, бюджетни гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти. Съфинансирането за безвъзмездни средства може да бъде предоставено от собствени ресурси на бенефициера, приходи, получени от проекта, или финансови или непарични вноски от трети лица. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага за дейностите, които трябва да се изпълняват при пряко или непряко управление в рамките на ЕСФ+.

(8)

Формите на финансиране от Съюза и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от нарушения. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва предвиждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, несвързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1, буква 1) от Финансовия регламент. За изпълнението на мерки, свързани със социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави, и в съответствие с член 94 от Регламент (ЕС) 2021/1060 Комисията може да възстановява на държавите членки средства чрез използването на опростени варианти за разходите, включително на еднократни суми.

(9)

С цел да се рационализира и опрости средата на финансиране и да се създадат допълнителни възможности за полезно взаимодействие чрез подходи за интегрирано финансиране, действията, които бяха подкрепяни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, създаден с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (11), и от Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, създадена с Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12), следва да бъдат обединени в ЕСФ+. ЕСФ+ следва да се състои от две направления: направление при споделено управление (наричано по-нататък „направлението на ЕСФ+ при споделено управление“), изпълнявано при споделено управление, и направлението „Заетост и социални иновации“ (наричано по-нататък „направлението ЗиСИ“), изпълнявано при пряко и непряко управление. Това следва да допринесе за намаляване на административната тежест, свързана с управлението на различни фондове, особено за държавите членки и бенефициерите, като същевременно се запазят по-опростени правила за несложни операции от рода на разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане.

(10)

С оглед на този по-широк обхват на ЕСФ+ е целесъобразно да се предвиди, че целите за повишаване на ефективността на пазарите на труда, насърчаване на равен достъп до качествена заетост, подобряване на равния достъп до образование и обучение и на тяхното качество с цел подпомагане на реинтеграцията в образователната система, насърчаване на социалното приобщаване и улесняване на достъпа до здравеопазване за уязвимите лица и допринасяне за изкореняването на бедността се изпълняват не само при споделено управление по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, но също и за действия, необходими на равнището на Съюза, при пряко и непряко управление по направлението ЗиСИ.

(11)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на ЕСФ+, който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 18 от Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (13), за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. В него следва да се уточни разпределението на средствата за направлението на ЕСФ+ при споделено управление и разпределението на средствата за действия, които ще се изпълняват по направлението ЗиСИ.

(12)

За да се улесни изпълнението на специфичните и оперативните цели на направлението ЗиСИ, ЕСФ+ следва да подкрепя дейности, свързани с техническа и административна помощ, като например дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, докато комуникационни и информационни дейности следва да са част от действията, допустими по направлението ЗиСИ.

(13)

ЕСФ+ следва да има за цел да насърчава заетостта чрез активна интервенция, която да дава възможност за интеграция и реинтеграция на пазара на труда, по-специално на младите хора, особено чрез изпълнението на засилената гаранция за младежта, на дългосрочно безработните хора, на групите в неравностойно положение на пазара на труда и на неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика. ЕСФ+ следва да има за цел подобряване на функционирането на пазарите на труда чрез подкрепа на модернизацията на институциите, занимаващи се с тези пазари, като например публичните служби по заетостта, с цел да се подобри техният капацитет за предоставяне на по-интензивни целенасочени консултации и насоки при търсенето на работа и при прехода към трудова заетост, както и да се повиши мобилността на работниците. ЕСФ+ следва да насърчава балансирано участие на половете на пазара на труда чрез мерки, които, inter alia, имат за цел да гарантират равни условия на труд, равновесие между професионалния и личния живот и достъп до грижи за децата, включително образование и грижи в ранна детска възраст. Освен това ЕСФ+ следва да има за цел осигуряването на здравословна и подходящо адаптирана работна среда, за да се преодолеят здравните рискове, свързани с променящите се форми на заетост и нуждите на застаряващата работна сила.

(14)

ЕСФ+ следва да предоставя подкрепа за подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез насърчаването на цифровото обучение, валидирането на неформалното и информалното учене и професионалното развитие на преподавателите, за да се улесни придобиването на ключови компетентности, по-специално по отношение на основните умения, включително здравна грамотност, медийна грамотност, предприемачески умения, езикови умения, цифрови умения и компетентности за устойчиво развитие, които са необходими на всички лица за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. ЕСФ+ следва да спомага за напредъка в образованието и обучението, както и за прехода към трудова заетост, да подпомага ученето и пригодността за заетост през целия живот, за да се улесни пълноценното участие на всички в обществото, и да допринася за конкурентоспособността, включително чрез проследяване на дипломираните лица, и за социалните и икономическите иновации, като подкрепя устойчиви инициативи, които могат да бъдат приложени в голям мащаб в тези области, приспособени към различните целеви групи, като например хората с увреждания. Такава помощ, подкрепа и принос биха могли да се постигнат например чрез онлайн обучение, учене в процеса на работа, стажове, дуални системи на образование и обучение, чиракуване, както е определено в препоръка на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, ориентиране през целия живот, прогнозиране на уменията в тясно сътрудничество с промишлеността, модерни учебни материали и методи на преподаване, прогнозиране и проследяване на дипломираните лица, обучение на преподавателите, валидиране на резултатите от обучението и признаване на квалификациите и на сертификатите, издавани от промишлеността.

(15)

Подкрепата от ЕСФ+ следва да се използва за насърчаване на равния достъп за всички, и по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено и приобщаващо образование и обучение без сегрегация — от образованието и грижите в ранна детска възраст, като се обръща специално внимание на децата в неравностойно социално-икономическо положение, чрез общото и професионалното образование и обучение, по-специално чиракуването, до висшето образование, както и чрез образованието и ученето на възрастни, включително чрез спортни и културни дейности. ЕСФ+ следва да предоставя целенасочена подкрепа за нуждаещите се учащи и да намали неравенството в образованието, включително цифровото разделение, да предотврати и намали преждевременното напускане на училище, да насърчи пропускаемостта между секторите на образованието и обучението, да укрепи връзките с неформалното и информалното учене и да улесни мобилността с учебна цел за всички, както и достъпността за хора с увреждания. В този контекст следва да бъде подкрепено полезното взаимодействие с Еразъм+, създадена с Регламент (ЕС) 2021/817… на Европейския парламент и на Съвета (14), по-специално за улесняване на участието на учащите се в неравностойно положение в мобилността с учебна цел.

(16)

ЕСФ+ следва да насърчава гъвкави възможности за усъвършенстване на уменията и придобиване на нови и различни умения от всички, и по-специално предприемачески и цифрови умения и умения за ключови базови технологии, и умения за зелената икономика и промишлените екосистеми в съответствие със съобщение на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова промишлената стратегия за Европа“. В съответствие с европейката програма за умения и препоръката на Съвета (15) относно повишаването на уменията ЕСФ+ следва да подкрепя гъвкави модели, включително достъпно краткосрочно целенасочено модулно обучение с признаване на придобитата квалификация, с цел да се предоставят на хората умения, които са адаптирани към нуждите на пазара на труда и на промишлените екосистеми, екологичния и цифровия преход, иновациите и социалните и икономическите промени, улесняването на преквалификацията, повишаването на квалификацията и пригодността за заетост, преходите в професионалното развитие, географската и секторната мобилност и се осигури подкрепа по-специално за нискоквалифицираните лица, лицата с увреждания и слабо квалифицираните възрастни. ЕСФ+ следва също така да улеснява предоставянето на подкрепа относно комплексни умения на лица, включително заети, самостоятелно заети и безработни лица, чрез инструменти като индивидуални сметки за обучение.

(17)

Полезните взаимодействия с „Хоризонт Европа“ – Рамковата програма за научни изследвания и иновации, създадена с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (16), следва да гарантират, че ЕСФ+ може да интегрира и да приложи в по-голям мащаб иновативните учебни програми, подкрепяни от програма „Хоризонт Европа“, за да се подготвят хората с уменията и компетентностите, необходими за работните места в бъдеще.

(18)

ЕСФ+ следва да подкрепя усилията на държавите членки да допринесат за изкореняването на бедността, така че да се прекъсне предаването на неравностойното положение между поколенията и да се насърчи социалното приобщаване чрез гарантиране на равни възможности за всички, намаляване на пречките, борба с дискриминацията и преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването. Тази подкрепа предполага мобилизирането на набор от политики, насочени към хората в най-неравностойно положение, независимо от техния пол, сексуална ориентация, възраст, религия или убеждения, расова или етническа принадлежност, по-специално маргинализираните общности, като например ромите, хората с увреждания или хронични заболявания, бездомните хора, децата и възрастните хора. ЕСФ+ следва да насърчава активното приобщаване на хората, които са далеч от пазара на труда, за да се гарантира тяхната социално-икономическа интеграция. ЕСФ+ следва да се използва също така за подобряване на навременния и равен достъп до устойчиви и висококачествени услуги на достъпна цена, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, като здравеопазване и дългосрочни грижи, по-специално грижи, полагани в семейна среда и в общността. ЕСФ+ следва да допринася за модернизирането на системите за социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение, и с оглед по-специално на насърчаването на достъпността на тези системи, включително за хора с увреждания.

(19)

ЕСФ+ следва да допринася за изкореняването на бедността чрез подкрепяне на националните схеми, насочени към облекчаване на недостига на храна и материалните лишения и насърчаване на социалната интеграция на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и на най-нуждаещите се лица. В контекста на общата цел, че на равнището на Съюза най-малко 4% от ресурсите по направлението на ЕСФ+ при споделено управление трябва да бъдат в подкрепа на най-нуждаещите се лица, държавите членки следва да разпределят най-малко 3% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за справяне с формите на крайна бедност, които най-много допринасят за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и хранителния недоимък. Осигуряването на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица не следва да заменя съществуващите социални обезщетения, които им се предоставят в рамките на националните социални системи или съгласно националното право. Поради естеството на операциите и типа крайни получатели е необходимо да се прилагат опростени правила по отношение на подкрепата за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.

(20)

Като се има предвид трайната необходимост от повишени усилия за справяне с управлението на миграционните потоци в Съюза като цяло и с цел да се осигури последователна, силна и съгласувана подкрепа на усилията за солидарност и споделяне на отговорността, ЕСФ+ следва да осигури подкрепа за насърчаване на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави, включително на мигрантите, която може да включва инициативи на местно равнище, в допълнение към действията, финансирани по линия на ФУМИ, ЕФРР и други фондове на Съюза, които могат да имат положително въздействие върху приобщаването на граждани на трети държави.

(21)

Поради важността на достъпа до здравеопазване ЕСФ+ следва да осигурява полезни взаимодействия и взаимно допълване с програма „ЕС в подкрепа на здравето“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета (17), а обхватът на ЕСФ+ следва да включва достъп до здравеопазване за хората в уязвимо положение.

(22)

ЕСФ+ следва да подкрепя реформите на политиките и системите в областта на заетостта, социалното приобщаване, достъпа до здравеопазване за хората в уязвимо положение, дългосрочните грижи, образованието и обучението и да допринася за изкореняването на бедността. За да се постигне по-тясно съответствие с Европейския семестър, държавите членки следва да разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за изпълнение на съответните специфични за всяка държава препоръки, свързани със структурните предизвикателства, които е целесъобразно да бъдат преодолени с многогодишни инвестиции, попадащи в приложното поле на ЕСФ+, като се отчитат Стълба, наборът от социални показатели, както са преразгледани след приемането на новите цели, посочени в плана за действие на Социалния стълб, и регионалните особености.

Комисията и държавите членки следва да гарантират съгласуваност, координация и взаимно допълване между направлението на ЕСФ+ при споделено управление и други фондове, програми и инструменти на Съюза, като например ФСП, ЕФРР, програма „ЕС в подкрепа на здравето“, Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета (18), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в помощ на съкратените работници, създаден с Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета (19), ЕФМДР, „Еразъм+“, ФУМИ, „Хоризонт Европа“, ЕЗФРСР, програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета (20), програма InvestEU, програма „Творческа Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/818 на Европейския парламент и на Съвета (21), Европейския корпус за солидарност, създаден с Регламент (ЕС) 2021/888 на Европейския парламент и на Съвета (22), и Инструмента за техническа подкрепа, създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета (23).

По-специално Комисията и държавите членки следва да осигурят на всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно взаимодействие между източниците на финансиране, включително съответната техническа помощ.

(23)

С оглед на прилагането на Стълба ЕСФ+ ще продължава да допринася за стратегиите за териториално и местно развитие чрез подкрепа на специфичните цели, посочени в настоящия регламент, inter alia, чрез допринасяне за целта на политиката „по-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права“ съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 . ЕСФ+ ще подпомага инструментите, предвидени в член 28 от посочения регламент, като същевременно ще допринася за постигането на целта на политиката „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи“ съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060, включително чрез намаляване на бедността и чрез мерки за социално приобщаване, като се вземат под внимание особеностите на градските, селските и крайбрежните региони с оглед на преодоляването на социално-икономическото неравенство в градовете и регионите.

(24)

За да се гарантира, че се набляга в достатъчна степен на социалното измерение на Европа, определено в Стълба, както и че определен минимален размер от ресурсите се насочва към хората, които най-много се нуждаят от тях, държавите членки следва да разпределят най-малко 25% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за насърчаване на социалното приобщаване.

(25)

За преодоляване на трайно високото равнище на детска бедност в Съюза и в съответствие с принцип 11 от Стълба, в който се посочва, че децата имат право на закрила от бедност, а децата от семейства в неравностойно положение имат право на специални мерки за увеличаване на равните възможности, държавите членки следва да програмират подходяща част от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за прилагането на гаранцията за децата чрез дейности, насочени към борба с детската бедност, в съответствие със специфичните цели на ЕСФ+, които дават възможност за програмиране на ресурси към действия за пряка подкрепа на равния достъп до грижи в ранна детска възраст, образование, здравеопазване, приемливо жилищно настаняване и подходящо хранене за децата. Държавите членки, в които средният дял на децата на възраст под 18 години, изложени на риск от бедност или социално изключване за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза за този период въз основа на данни на Евростат, следва да разпределят най-малко 5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за тези дейности. Операциите, допринасящи за това изискване за тематична концентрация, следва да се отчитат към изискването за тематична концентрация от 25% за социално приобщаване, когато са програмирани по съответните специфични цели.

(26)

С цел да се улесни постигането на приобщаващо икономическо възстановяване след сериозна криза и да се подпомогне младежката заетост в променящата се сфера на труда и в контекста на трайно високите равнища на безработица и неактивност сред младите хора в редица държави членки и региони, е необходимо всички държави членки да инвестират подходяща част от ресурсите си от ЕСФ+ в мерки за подкрепа на младежката заетост и уменията на младите хора, включително чрез прилагането на схеми за гаранция за младежта. Въз основа на действията, подкрепяни от инициативата за младежка заетост през програмния период 2014—2020 г. съгласно Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (24), които са насочени към отделни лица, и въз основа на извлечените поуки държавите членки следва да продължат да насърчават пътищата за реинтеграция в качествена заетост и образование и да инвестират в ранна превенция и ефективни дейности за осведомяване, като дават приоритет, когато е уместно, на дългосрочно безработните и неактивните млади хора и младите хора в неравностойно положение, включително чрез младежка работа. Държавите членки следва също така да инвестират в мерки, насочени към улесняване на прехода от училище към трудова заетост, и да осигурят достатъчен капацитет на службите по заетостта с цел гарантиране на съобразена с потребностите цялостна подкрепа и по-целенасочени предложения за младите хора. Чрез пълно интегриране на инициативата за младежка заетост в ЕСФ+ осъществяването на целенасочени действия за младежка заетост ще бъде по-ефективно и по-ефикасно, а обхватът ще бъде разширен, за да обхване и структурни мерки и реформи, като по този начин ще се осигури по-добро съответствие между подкрепата от финансиране от Съюза и прилагането на засилената гаранция за младежта.

Усъвършенстването на уменията и придобиването на нови и различни умения следва да подпомага младите хора да се възползват от възможностите на разрастващите се сектори и ги подготвя за променящото се естество на работата, като се използват възможностите, произтичащи от цифровия и екологичния преход и от преобразуването на промишлените екосистеми на Съюза. Ето защо държавите членки, в които средният дял на младите хора на възраст 15—29 години, незаети с работа, учене или обучение за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза въз основа на данни на Евростат, следва да разпределят най-малко 12,5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за тези действия.

(27)

В съответствие с член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 относно специалните разпоредби за Цел 6 в рамката на структурните фондове във Финландия, Норвегия и Швеция, приложени към Акта за присъединяване от 1994 г. (25), най-отдалечените региони и северните слабо населени региони имат право на специални мерки в рамките на общите политики и програми на Съюза. Поради постоянните ограничения, например обезлюдяването, тези региони се нуждаят от специална подкрепа.

(28)

Осъществяването по ефикасен и ефективен начин на действията, подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто управление и партньорството между всички участници на съответните териториални равнища и социално-икономическите участници, по-специално социалните партньори и организации на гражданското общество. Поради това е от съществено значение държавите членки да разпределят подходяща част от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, за да осигурят пълноценно участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в изпълнението на направлението на ЕСФ+ при споделено управление. Това участие следва да включва съответните органи, представляващи гражданското общество, например партньори в областта на околната среда, неправителствени организации и органи, отговорни за утвърждаване на социалното приобщаване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията. Държавите членки със специфична за всяка от тях препоръка за изграждане на капацитет на социалните партньори или организациите на гражданското общество следва да разпределят най-малко 0,25% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за тази цел поради специфичните си нужди в тази област.

(29)

За да се повиши ефективността на политиките в отговор на социалните промени, както и да се насърчават и подкрепят иновативни решения, подкрепата за социалните иновации е от решаващо значение. По-специално изпитването и оценяването на иновативните решения преди прилагането им в по-голям мащаб е от основно значение за подобряването на ефикасността на политиките и следователно е основание за предоставянето на специална подкрепа от ЕСФ+. Предприятията на социалната икономика могат да играят ключова роля за постигане на социални иновации и за осигуряване на принос към икономическата и социалната устойчивост. Определението за предприятие на социалната икономика следва да съответства на определенията в националното право и в заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г. относно насърчаването на социалната икономика като основен двигател на икономическото и социалното развитие в Европа. Освен това, с оглед подобряване на взаимното обучение и обмена на знания и практики, държавите членки следва да бъдат насърчавани да продължат действията си за транснационално сътрудничество при споделено управление в областта на заетостта, образованието и обучението и социалното приобщаване в съответствие със специфичните цели на ЕСФ+.

(30)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася за насърчаване на равенството между жените и мъжете в съответствие с член 8 от ДФЕС с цел да се способства за равното третиране и равните възможности между жените и мъжете във всички области, включително участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и кариерното развитие. Те следва също така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава равните възможности за всички без дискриминация в съответствие с член 10 от ДФЕС, насърчава приобщаването в обществото на хората с увреждания на равна основа с всички останали и допринася за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета на 13 декември 2006 г. в Ню Йорк. ЕСФ+ следва да допринася за насърчаването на достъпността за хората с увреждания с оглед подобряване на интеграцията им на пазара на труда и в системата на образованието и обучението, като по този начин се засилва приобщаването им във всички сфери на живота. Насърчаването на тази достъпност следва да бъде взета предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на програмите по навременен и последователен начин, като същевременно се гарантира, че са предприети конкретни действия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности. ЕСФ+ следва също така да подпомага прехода от медико-социални грижи с настаняване или институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са изправени пред множествена дискриминация. ЕСФ+ не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или социално изключване. В Регламент (ЕС) 2021/1060 се предвижда правилата за допустимост на разходите да се установяват на национално равнище с някои изключения, за които е необходимо да се определят специфични разпоредби по отношение на ЕСФ+ при споделено управление.

(31)

Всички операции следва да се подбират и изпълняват при зачитане на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“). Комисията следва да направи всичко възможно, за да гарантира, че се извършва своевременна оценка на основателността на жалбите, включително на жалбите, свързани с нарушения на Хартата, и следва да информира жалбоподателя за резултата от оценката в съответствие със съобщението на Комисията от 19 януари 2017 г., озаглавено „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“.

(32)

С цел да се намали административната тежест по отношение на събирането на данни, изискванията за докладване следва да бъдат опростени във възможно най-голяма степен. Когато тези данни са налични в регистри или равностойни източници, държавите членки следва да могат да позволяват на управляващите органи да събират данни от регистрите.

(33)

По отношение на обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент администраторите на лични данни следва да изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (26). Достойнството и зачитането на неприкосновеността на личния живот на крайните получатели на операции по конкретна цел „справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване“ следва да бъдат гарантирани. За да се избегне стигматизация, от лицата, получаващи храна и/или основно материално подпомагане, не следва да се изисква да разкриват самоличността си при получаване на подкрепата или при участие в проучвания относно най-нуждаещите се лица, които са се възползвали от ЕСФ+.

(34)

Социалното експериментиране представлява изпитването на малък по мащабите си проект, което дава възможност да се съберат доказателства за осъществимостта на социалните иновации. Следва да е възможно и да се насърчава изпитването на идеите на местно равнище, а за тези идеи, които са осъществими — търсенето на реализацията им в по-широк мащаб, ако е целесъобразно, или прехвърлянето им в друг контекст в различни региони или държави членки с финансова подкрепа от ЕСФ+ или в комбинация с други източници.

(35)

ЕСФ+ установява разпоредби за осъществяването на свободно движение на работниците на недискриминационна основа, като се гарантира тясно сътрудничество на публичните служби по заетостта на държавите членки и с Комисията и социалните партньори. Европейската мрежа на службите по заетостта следва да насърчава по-доброто функциониране на пазарите на труда чрез улесняване на трансграничната мобилност на работниците, по-специално чрез трансгранични партньорства, и по-голяма прозрачност на информацията за пазарите на труда. В приложното поле на ЕСФ+ следва да се включва разработването и подкрепата на целеви схеми за мобилност с оглед на попълването на свободните работни места там, където са установени слабости при функционирането на пазара на труда.

(36)

Липсата на достъп до финансиране за микропредприятията, социалните предприятия и социалната икономика е една от основните пречки пред създаването на предприятия, особено при хората, които са най-отдалечени от пазара на труда. По направлението ЗиСИ в настоящия регламент следва да се определят разпоредби с цел да се създаде пазарна екосистема, която да увеличи предлагането и достъпа до финансиране за социалните предприятия, както и да се отговори на търсенето от онези, които най-много се нуждаят от него, и по-специално безработните, жените и уязвимите хора, които желаят да стартират или да развият микропредприятие. По тази цел ще се действа също и посредством финансовите инструменти и бюджетната гаранция в рамките на компонента на политиката за социални инвестиции и умения на фонда InvestEU. Предприятията на социалната икономика, когато са определени съгласно националното право, следва да се разглеждат като социални предприятия в контекста на направлението ЗиСИ независимо от техния правен статут, доколкото тези предприятия попадат в приложното поле на определението за социално предприятие, предвидено в настоящия регламент.

(37)

Участниците на пазара на социалните инвестиции, включително благотворителни организации, могат да играят ключова роля за постигането на няколко цели на ЕСФ+, тъй като те предлагат финансиране, а също и новаторски и допълващи се подходи за борба срещу социалното изключване и бедността, за намаляване на безработицата и за принос за ЦУР на ООН. Поради това организациите, развиващи благотворителна дейност, като например фондации и дарители, следва да бъдат включени в действията по линия на ЕСФ+, както е целесъобразно и при условие че те нямат политическа или социална програма, които са в конфликт с идеалите на Съюза, по-специално в тези действия, които имат за цел развитието на пазарната екосистема на социалните инвестиции.

(38)

Необходими са насоки съгласно направлението ЗиСИ по отношение на развитието на социалната инфраструктура и свързаните с нея услуги, по-специално за социално настаняване, грижи за деца и образование, здравеопазване и дългосрочни грижи, включително структури за подпомагане на прехода от институционални грижи към грижи в семейството и общността и като се вземат предвид изисквания за достъпност за хората с увреждания.

(39)

Като се има предвид значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенцията на ООН по изменение на климата (27) и ЦУР на ООН, настоящият регламент ще допринесе за интегриране на действията в областта на климата в политиките на ЕС и за постигане на общата цел 30% от бюджетните разходи на Съюза да подкрепят цели във връзка с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението, като бъдат преразгледани в контекста на междинната оценка.

(40)

В съответствие с Решение 2013/755/ЕС на Съвета (28) физически лица и субекти, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на направлението ЗиСИ и на договореностите, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(41)

Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство, могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство (29), което предвижда, че програмите се изпълняват въз основа на решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат също да участват въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, която задължава третите държави да предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Сметната палата за цялостно упражняване на техните съответни компетенции.

(42)

Целесъобразно е да се определят показатели за целите на докладването по направлението ЗиСИ. Тези показатели следва да бъдат основани на крайния продукт, обективни, лесни за извличане и пропорционални на дела на направлението ЗиСИ в целия ЕСФ+. Те следва да обхващат оперативните цели и дейностите по финансиране в рамките на направлението ЗиСИ, без да е необходимо определянето на съответните целеви стойности.

(43)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (30) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (31), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (32) и (ЕС) 2017/1939 (33) на Съвета финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства. По-специално, в съответствие с регламенти (ЕС, Евратом) № 2185/96 и (Евратом, ЕО) № 883/2013 OLAF има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (34). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, на Европейската прокуратура, и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(44)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от ДФЕС, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят, по-специално, процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки, непряко управление и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват и общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

(45)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно повишаване на ефективността на пазарите на труда, насърчаване на равния достъп до качествени работни места, подобряване на равния достъп до образование и обучение и на тяхното качество, насърчаване на социалното приобщаване и допринасяне за изкореняване на бедността, както и целите по направление ЗиСИ, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(46)

С цел да бъдат изменени някои несъществени елементи на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението и допълването на приложенията относно показателите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (35). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(47)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия във връзка с образеца на структурираното проучване на крайните получатели следва, поради естеството на този образец, да се упражняват в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (36).

(48)

С цел да се даде възможност за бърза реакция при изключителни или необичайни обстоятелства, както е посочено в Пакта за стабилност и растеж, които могат да възникнат по време на програмния период, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема временни мерки за улесняване на използването на подкрепата от ЕСФ+ в отговор на такива обстоятелства, като максималният срок е 18 месеца. Комисията следва да приеме мерките, които са най-подходящи с оглед на изключителните или необичайни обстоятелства, пред които е изправена дадена държава членка, като същевременно запазва целите на ЕСФ+, но това не следва да включва изменения на изисквания за тематична концентрация. Наред с това изпълнителните правомощия по отношение на временните мерки за използване на подкрепа от ЕСФ+ в отговор на изключителни или необичайни обстоятелства следва да бъдат предоставени на Комисията без процедури на комитет, като се има предвид, че приложното поле на тези мерки е определено от Пакта за стабилност и растеж и е ограничено до мерките, посочени в настоящия регламент. Комисията следва също така да наблюдава изпълнението и да оценява целесъобразността на временните мерки. Когато Комисията счете за необходимо да измени настоящия регламент поради изключителните или необичайни обстоятелства, обхватът на изменението не следва да включва изискванията за тематична концентрация, свързани с младежката заетост или подкрепата за най-нуждаещите се лица, поради факта, че младите хора и най-нуждаещите се лица често са най-неблагоприятно засегнати от подобни кризисни ситуации. Следователно е необходимо да се гарантира, че тези целеви групи продължават да получават достатъчно подкрепа.

(49)

При управлението на ЕСФ+ Комисията следва да се подпомага от комитета, посочен в член 163 от ДФЕС (наричан по-нататък „Комитетът за ЕСФ+“). За да може Комитетът за ЕСФ+ да разполага с цялата необходима информация и да получи широк кръг от мнения от съответните заинтересовани страни, той следва да може да кани представители без право на глас, при условие че дневният ред на заседанието изисква тяхното участие, включително представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и съответните организации на гражданското общество.

(50)

За да се гарантира, че специфичните особености на всяко направление на ЕСФ+ продължават да бъдат разглеждани, Комитетът за ЕСФ+ следва да създаде работни групи за всяко от направленията на ЕСФ+. Съставът и задачите на тези работни групи трябва да определят от Комитета за ЕСФ+. Работните групи следва да имат възможност да канят на своите заседания представители на гражданското общество, както и други заинтересовани страни. Задачите на работните групи може да включват осигуряване на координация и сътрудничество между органите на държавите членки и Комисията по изпълнението на ЕСФ+, включително консултации относно работната програма на направлението ЗиСИ, мониторинг на изпълнението на всяко направление на ЕСФ+, обмен на опит и добри практики в рамките на направленията на ЕСФ+ и между тях и насърчаване на потенциално полезно взаимодействие с други програми на Съюза.

(51)

За да се осигури по-голяма прозрачност по отношение на прилагането на настоящия регламент, Комисията следва да установи необходимите връзки със съответните политически комитети, активни в областта на социалната политика и заетостта, като Комитета по заетостта, Комитета за социална закрила или Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

(52)

В съответствие с член 193, параграф 2 от Финансовия регламент безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени за действие, което вече е започнало, ако заявителят може да обоснове необходимостта от започване на действието преди подписването на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Същевременно разходите, направени преди датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, не са допустими, освен в надлежно обосновани изключителни случаи. За да се избегне прекъсване в подкрепата от Съюза, което би могло да накърни интересите на Съюза, в решението за финансиране следва да бъде възможно, за ограничен срок в началото на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и само в надлежно обосновани случаи, да се предвиди допустимост на дейностите и разходите от началото на финансовата 2021 година дори ако те са били изпълнени и направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

(53)

Поради това Регламент (ЕС) № 1296/2013 следва да бъде отменен.

(54)

За да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в съответната област на политиката и да се даде възможност за прилагане от началото на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., настоящият регламент следва спешно да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и да се прилага с обратна сила по отношение на направлението ЗиСИ от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

СЪДЪРЖАНИЕ

Част I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

Член 2

Определения

Член 3

Общи цели на ЕСФ+ и методи на изпълнение

Член 4

Специфични цели на ЕСФ+

Член 5

Бюджет

Член 6

Равенство между половете, равни възможности и недискриминация

Част II

Изпълнение при споделено управление

Глава I

Общи разпоредби относно програмирането

Член 7

Съгласуваност и тематична концентрация

Член 8

Спазване на Хартата

Член 9

Партньорство

Член 10

Подкрепа за най-нуждаещите се лица

Член 11

Подкрепа за младежката заетост

Член 12

Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки

Глава II

Обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 13

Приложно поле

Член 14

Социални иновативни действия

Член 15

Транснационално сътрудничество

Член 16

Допустимост

Член 17

Показатели и докладване

Глава III

Подкрепа от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения

Член 18

Приложно поле

Член 19

Принципи

Член 20

Съдържание на приоритета

Член 21

Допустимост на операциите

Член 22

Допустимост на разходите

Член 23

Показатели и докладване

Член 24

Одит

Част III

Изпълнение при пряко и непряко управление

Глава I

Оперативни цели

Член 25

Оперативни цели

Глава II

Допустимост

Член 26

Допустими действия

Член 27

Субекти, които отговарят на критериите за допустимост

Член 28

Хоризонтални принципи

Член 29

Участие на трети държави

Глава III

Общи разпоредби

Член 30

Форми на финансиране от Съюза и методи на изпълнение

Член 31

Работна програма

Член 32

Мониторинг и докладване

Член 33

Защита на финансовите интереси на Съюза

Член 34

Оценка

Член 35

Одити

Член 36

Информация, комуникация и публичност

Част IV

Заключителни разпоредби

Член 37

Упражняване на делегирането

Член 38

Процедура на комитет по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 39

Комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС

Член 40

Преходни разпоредби за направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 41

Преходни разпоредби за направлението ЗиСИ

Член 42

Влизане в сила

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Общи показатели за действията по линия на ЕСФ+, насочени към социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица в рамките на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква л), в съответствие с член 7, параграф 5, първа алинея

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Общи показатели за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Показатели за направлението ЗиСИ

ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), който се състои от две направления: направление при споделено управление (наричано по-нататък „направлението на ЕСФ+ при споделено управление“) и направление „Заетост и социални иновации“ (наричано по-нататък „направлението ЗиСИ“).

С настоящия регламент се определят целите на ЕСФ+, бюджетът му за периода 2021—2027 г., методите на изпълнение, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми, а именно формално, неформално и информално учене, което се осъществява на всички етапи от живота и което води до подобряване или осъвременяване на знанията, уменията, компетентностите и нагласите или до участието в обществото в личен, граждански, културен, социален или свързан със заетостта план, включително предоставянето на консултации и услуги по ориентиране, включително образованието и грижите в ранна детска възраст, общото образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, образованието за възрастни, младежката работа, както и други учебни среди извън формалното образование и обучение, и обикновено насърчава междусекторното сътрудничество и гъвкавите процеси на учене;

2)

„гражданин на трета държава“ означава лице, което не е гражданин на Съюза, включително лицата без гражданство и лицата с неопределено гражданство;

3)

„основно материално подпомагане“ означава стоки, с които се задоволяват основните потребности на дадено лице за живот с достойнство, като облекло, продукти за хигиенни цели, включително дамски хигиенни продукти, и училищни материали;

4)

„групи в неравностойно положение“ означава групи от хора в уязвимо положение, включително хора, понасящи или изложени на риск от бедност, социално изключване или дискриминация в нейните различни измерения;

5)

„ключови компетентности“ означава познанията, уменията и компетентностите, необходими на всички лица на всеки етап от техния живот за тяхната личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие, а именно – грамотност; многоезичие; компетентности в математиката, природните науки, технологиите, изкуствата и инженерството; цифрови умения; медийни умения; лични компетентности, социални компетентности и умение за учене; умения за активно гражданско участие; предприемачески умения; културно и междукултурно съзнание и изява; и критично мислене;

6)

„най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, включително деца в уязвимо положение и бездомни хора, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, които са определени от националите компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, и които могат да включват елементи, насочени към най-нуждаещите се лица в определени географски райони;

7)

„крайни получатели“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи подкрепа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка м);

8)

„социална иновация“ означава дейност, която е социална както с оглед на целите, така и на средствата си, и по-конкретно такава, която се отнася до развиването и прилагането на нови идеи относно продукти, услуги, практики и модели, която едновременно отговаря на социални нужди и създава нови социални взаимоотношения или сътрудничества между публични субекти, гражданското общество или частни организации, като така се създават ползи за обществото и се увеличава способността му за действие;

9)

„съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване и допринасяне към изкореняването на бедността, като например насочването към или предоставянето на социални и здравни услуги, включително на психологическа подкрепа, или предоставянето на съответната информация за публичните услуги или на консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата;

10)

„социално експериментиране“ означава интервенция в областта на политиките, която има за цел да предложи иновативен отговор на социални нужди, която се прилага в малък мащаб и при условия, даващи възможност за измерване на нейното въздействие, преди да бъде приложена в друг контекст, включително географски или секторен, или се прилага в по-широк мащаб, ако резултатите се окажат положителни;

11)

„трансгранично партньорство“ означава структура за сътрудничество между публичните служби по заетостта, социалните партньори или гражданското общество, намираща се най-малко в две държави членки;

12)

„микропредприятие“ означава предприятие с по-малко от 10 служители и годишен оборот или баланс под 2 000 000 EUR;

13)

„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, включително предприятие на социалната икономика, или физическо лице, което:

а)

в съответствие със своя учредителен акт, устав или друг правен документ, който може да поражда отговорност по силата на разпоредбите на държавата членка, в която дадено социално предприятие се намира, има за основна социална цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, което може да включва екологично въздействие, а не генерирането на печалба за други цели, и предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, или използва методи за производство на стоки или услуги, които отразяват социални цели;

б)

използва своята печалба на първо място за постигането на основната си социална цел и е въвело предварително определени процедури и правила, които гарантират, че разпределянето на печалба не накърнява основната социална цел;

в)

се управлява по предприемачески, отворен за участие, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, върху които стопанската му дейност оказва въздействие;

14)

„референтна стойност“ означава стойност, която се използва за определяне на цели за общи и специфични за програмата показатели за резултат и се основава на съществуващи или предишни подобни интервенции;

15)

„разходи за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане“ означава действителните разходи, които са свързани със закупуването на храни и/или основно материално подпомагане от страна на бенефициера и които не се ограничават до цената на храните и/или основното материално подпомагане;

16)

„микрофинансиране“ включва гаранции, микрокредити, собствен капитал и квазикапиталови средства, заедно с придружаващите услуги за развитие на бизнеса, като например тези, предоставяни под формата на индивидуални консултации, обучение и наставничество, предоставяни на лица и микропредприятия, които изпитват затруднения във връзка с достъпа до кредити с цел професионални и генериращи приходи дейности;

17)

„операция за смесено финансиране“ означава действие, подкрепяно от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизъм или платформа за смесено финансиране, определени в член 2, точка 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

18)

„правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно правото на Съюза, националното или международното право, което има правосубектност и способност да действа от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, както е посочено в член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;

19)

„общ показател за непосредствен резултат“ означава общ показател за резултат, който обхваща ефектите в срок от четири седмици, считано от датата, на която участникът е напуснал операцията;

20)

„общ показател за дългосрочен резултат“ означава общ показател за резултат, който обхваща ефектите шест месеца след като участникът е напуснал операцията;

2.   Определенията, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 се прилагат също и за направлението на ЕСФ+ при споделено управление.

Член 3

Общи цели на ЕСФ+ и методи на изпълнение

1.   ЕСФ+ има за цел да подкрепя държавите членки и регионите в постигането на високи равнища на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана и устойчива работна сила, подготвена за бъдещия свят на труда, както и на приобщаващи и сплотени общества, които се стремят да изкоренят бедността и да прилагат принципите, определени в Европейския стълб на социалните права.

2.   ЕСФ+ подкрепя, допълва и добавя стойност към политиките на държавите членки за гарантирането на равни възможности, равен достъп до пазара на труда, справедливи и качествени условия на труд, социална закрила и приобщаване, по-специално с акцент върху качественото и приобщаващо образование и обучение, ученето през целия живот, инвестициите в децата и младите хора и достъпа до основни услуги.

3.   ЕСФ+ се изпълнява:

а)

при споделено управление по отношение на частта от помощта, която съответства на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1 („направление на ЕСФ+ при споделено управление“); и

б)

при пряко и непряко управление по отношение на частта от помощта, която съответства на целите, определени в член 4, параграф 1 и член 25 (направление ЗиСИ).

Член 4

Специфични цели на ЕСФ+

1.   ЕСФ+ подкрепя следните специфични цели в областите на политиките за заетост и трудова мобилност, образование, социално приобщаване, включително допринасяне за изкореняването на бедността, като същевременно се допринася и за постигането на целта на политиката „по-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на Европейския стълб на социалните права“, посочена в член 5, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/1060:

а)

подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика;

б)

модернизиране на институциите и службите, занимаващи се с пазара на труда, с цел оценяване и предвиждане на потребностите от умения и осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а така също и подпомагане на съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността;

в)

насърчаване на балансирано участие на половете на пазара на труда, на равни условия на труд и на равновесие между професионалния и личния живот, включително чрез финансово достъпни грижи за деца и зависими лица;

г)

насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените, на активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и на здравословна и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето;

д)

подобряване на качеството, приобщаващия характер, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда, включително чрез валидиране на неформалното и информалното учене, така че да допринасят за придобиването на ключови компетентности, включително. предприемачески и цифрови умения, също и чрез насърчаване на въвеждането на дуални системи на обучение и чиракуване;

е)

насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение, както и на неговото завършване, по-специално за групите в неравностойно положение — от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето на възрастни, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички и достъпността за хората с увреждания;

ж)

насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения в зависимост от нуждите на пазара, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност;

з)

поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности, недискриминацията и активното участие и по-добрата пригодност за работа, по-специално за групите в неравностойно положение;

и)

насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави, включително мигрантите;

й)

насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите;

к)

подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи;

л)

насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от бедност или социално изключване, включително най-нуждаещите се лица и децата;

м)

справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

2.   Чрез действията, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за постигането на специфичните цели, посочени в параграф 1 от настоящия член, ЕСФ+ се стреми да допринесе за постигането на другите цели на политиката, изброени в член 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060, и по-специално на целите, свързани със:

а)

по-интелигентна Европа чрез развиването на умения за интелигентна специализация, умения за ключови базови технологии, промишлен преход, секторно сътрудничество във връзка с уменията и предприемачеството, обучението на изследователи, дейности за създаване на мрежи от контакти и партньорства между висшите училища, институциите за професионално образование и обучение, научноизследователските и технологичните центрове, предприятия и клъстери, и подкрепа за микропредприятията, малките и средните предприятия и социалната икономика;

б)

по-екологична и нисковъглеродна Европа чрез подобряване на системите за образование и обучение, необходими за адаптиране на уменията и квалификациите, повишаване на квалификацията на всички, включително на работната сила, и създаване на нови работни места в сектори, свързани с околната среда, климата, енергетиката, както и кръговата икономика и биоикономиката.

3.   Когато е строго необходимо като временна мярка в отговор на изключителни или необичайни обстоятелства, посочени в член 20 от Регламент (ЕС) 2021/1060, и за ограничен срок от 18 месеца, ЕСФ+ може да подкрепя:

а)

финансирането на режими на работа при непълно работно време, без да се изисква те да бъдат съчетани с активни мерки;

б)

достъпа до здравеопазване, включително за хора, които не са в непосредствена социално-икономическа уязвимост.

4.   Когато при искане, подадено от съответните държави членки, Комисията установи, че условията, установени в параграф 3, са изпълнени, тя приема решение за изпълнение, в което се определя срокът, през който е разрешена временна допълнителна подкрепа от ЕСФ+.

5.   Комисията следи изпълнението на параграф 3 от настоящия член и преценява дали временната допълнителна подкрепа от ЕФС+ е достатъчна, за да се улесни използването на подкрепа от ЕСФ+ в отговор на изключителните или необичайни обстоятелства. Въз основа на своята оценка Комисията, когато счете за целесъобразно, прави предложения за изменения на настоящия регламент, включително относно изискванията за тематична концентрация, посочени в член 7, с изключение на изискването за тематична концентрация в член 7, параграфи 5 и 6.

Член 5

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на ЕСФ+ в периода 2021 — 2027 г. е в размер на 87 995 063 417 EUR по цени от 2018 г.

2.   Частта от финансовия пакет за изпълнението на направлението на ЕСФ+ при споделено управление, която допринася към цел „Инвестиции за работни места и растеж“ в държави членки и региони, посочена в член 5, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/1060 възлиза на 87 319 331 844 EUR по цени от 2018 г., от които 175 000 000 EUR се разпределят за транснационално сътрудничество за ускоряване на трансфера и за улесняване на по-мащабното прилагане на иновативните решения, посочени в член 25, буква и) от настоящия регламент, и 472 980 447 EUR по цени от 2018 г. като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 относно специалните разпоредби за Цел 6 в рамката на структурните фондове във Финландия, Норвегия и Швеция, приложени към Акта за присъединяване от 1994 г. („Протокол № 6“).

3.   Частта от финансовия пакет за изпълнението на направлението ЗиСИ в периода 2021—2027 г. е в размер на 675 731 573 EUR по цени от 2018 г.

4.   Сумата, посочена в параграф 3, може да бъде използвана също за техническа и административна помощ за изпълнение на направлението ЗиСИ, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационно-технологични системи.

Член 6

Равенство между половете, равни възможности и недискриминация

Държавите членки и Комисията подкрепят специфични целеви действия за насърчаване на хоризонталните принципи, посочени в член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и в член 28 от настоящия регламент, които попадат в рамките на всяка от целите на ЕСФ+. Тези действия могат да включват действия за гарантиране на достъпност за хората с увреждания, включително в контекста на информационни и комуникационни технологии, и за насърчаване на прехода от грижи с настаняване или институционални грижи към грижи, полагани в семейна среда и в общността.

Чрез ЕСФ+ държавите членки и Комисията се стремят да повишат заетостта на жените и да подобрят съчетаването на професионалния и личния живот, да противодействат на феминизирането на бедността и дискриминацията въз основа на пола на пазара на труда и в сферата на образованието и обучението.

ЧАСТ II

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Общи разпоредби относно програмирането

Член 7

Съгласуваност и тематична концентрация

1.   Държавите членки програмират своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, като отдават приоритетно значение на интервенции за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в рамките на Европейския семестър, включително в своите национални програми за реформи, както и в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, като вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права и националните и регионалните стратегии, имащи отношение към целите на ЕСФ+, като по този начин се допринесе за постигането на целите, посочени в член 174 от ДФЕС.

Държавите членки и, когато е целесъобразно, Комисията насърчават полезното взаимодействие и гарантират координацията, взаимното допълване и съгласуваността между ЕСФ+ и други фондове, програми и инструменти на Съюза както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението. Държавите членки и, когато е целесъобразно, Комисията оптимизират механизмите за координация, за да се избегне дублирането на усилия и да се осигури тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението субекти с цел осъществяването на съгласувани и рационализирани действия за подкрепа.

2.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а също и в рамките на Европейския семестър, попадащи в приложното поле на специфичните цели на ЕСФ+, определени в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за прилагането на гаранцията за децата чрез целеви действия и структурни реформи за борба с детската бедност в рамките на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, буква е) и букви з)—л).

Държавите членки, в които средният дял на децата на възраст под 18 години, изложени на риск от бедност или социално изключване за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза въз основа на данни на Евростат, разпределят най-малко 5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност, посочени в първата алинея.

4.   Държавите членки разпределят най-малко 25% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, определени в член 4, параграф 1, букви з)—л), включително насърчаването на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави.

5.   Държавите членки разпределят най-малко 3% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за подкрепа на най-нуждаещите се лица в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м) или, в надлежно обосновани случаи, специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л), или в рамките на тези две специфични цели.

Ресурсите не се вземат предвид при проверката на съответствието с минималния размер на разпределените средства, посочен в параграфи 3 и 4.

6.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за целеви действия и структурни реформи за подкрепа на младежката заетост, професионалното образование и обучение, по-специално чиракуването, както и на прехода от училище към трудова заетост, възможностите за реинтеграция в системата на образование или обучение и предоставянето на втори шанс за образование, особено в контекста на прилагането на схемите за гаранция за младежта.

Държавите членки, в които средният дял на младите хора на възраст 15—29 години, незаети с работа, учене или обучение за периода 2017—2019 г., е над средното равнище за Съюза въз основа на данни на Евростат, разпределят най-малко 12,5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за периода 2021—2027 г. за подкрепа на целевите действия и структурните реформи, посочени в първата алинея.

Най-отдалечените региони, които отговарят на условията, определени във втората алинея, разпределят най-малко 12,5% от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление в своите програми за целевите действия и структурните реформи, посочени в първата алинея. Това разпределение се взема предвид при проверката на съответствието с минималния процент на национално равнище, посочен във втората алинея, когато е приложимо.

При осъществяването на целеви действия и структурни реформи, посочени в от настоящия параграф, държавите членки дават предимство на неактивните и трайно безработните млади хора и въвеждат целеви мерки за осведомяване.

7.   Параграфи 2—6 от настоящия член не се прилагат за допълнителните специално отпускани средства, получавани от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6.

8.   Параграфи 1—6 не се прилагат по отношение на техническата помощ.

Член 8

Спазване на Хартата

1.   Всички операции се подбират и изпълняват при зачитане на Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в съответствие с приложимите разпоредби от Регламент (ЕС) 2021/1060.

2.   В съответствие с член 69, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/1060 държавите членки гарантират ефективното разглеждане на жалби. Това не засяга общата възможност за подаване на жалби до Комисията от граждани и заинтересовани страни, включително във връзка с нарушения на Хартата.

3.   Когато установи нарушение на Хартата, Комисията взема под внимание тежестта на нарушението при определяне на прилагането на корективни мерки в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 9

Партньорство

1.   Държавите членки гарантират пълноценното участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в изпълнението на политиките в областта на заетостта, образованието и социалното приобщаване, подкрепяни от направлението на ЕСФ+ при споделено управление.

2.   Държавите членки разпределят подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление в рамките на всяка програма за изграждане на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество, включително под формата на обучение, мерки за изграждане на мрежи и укрепване на социалния диалог, както и за съвместни дейности със социалните партньори.

Когато изграждането на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество е посочено в съответната специфична за държавата препоръка, приета в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, съответната държава членка разпределя за тази цел подходящ дял от своите ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление в размер на най-малко 0,25 %.

Член 10

Подкрепа за най-нуждаещите се лица

Ресурсите, посочени в член 7, параграф 5 в рамките на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви л) и м), се програмират в рамките на специален приоритет или програма. Размерът на съфинансиране за този приоритет или програма е 90 %.

Член 11

Подкрепа за младежката заетост

Средствата, посочени в член 7, параграф 6, втора и трета алинея, се програмират в рамките на специален приоритет или програма, включват най-малкото подкрепа, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква а), и може да включват подкрепа, допринасяща за специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви е) и л).

Член 12

Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки

Действията за справяне с предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки и в Европейския семестър, както е посочено в член 7, параграф 2, се програмират в рамките на всяка от специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, в подкрепа на прилагането на Европейския стълб на социалните права и в рамките на един или повече приоритети, които може да са част от приоритет, финансиран от повече фондове.

ГЛАВА II

Обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Член 13

Приложно поле

Настоящата глава урежда подкрепата по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, допринасяща за специфични цели, посочени в член 4, параграф 1, букви а)—л) („обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление“).

Член 14

Социални иновативни действия

1.   Държавите членки подкрепят действията в областта на социалните иновации и социалното експериментиране, включително действия със социално-културен компонент, или такива укрепващи прилагането на подходите „от долу нагоре“, основани на партньорства с участието на публични органи, социалните партньори, социалните предприятия, частния сектор и гражданското общество.

2.   Държавите членки могат да подкрепят по-мащабното използване на иновативни подходи, изпробвани в малък мащаб и разработени в рамките на направлението ЗиСИ и други програми на Съюза.

3.   Иновативни действия и подходи могат да бъдат програмирани в рамките на всяка от специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви а)—л).

4.   Държавите членки определят най-малко един приоритет за изпълнението на параграф 1 или параграф 2, или и двата. Максималният процент на съфинансиране за тези приоритети може да бъде увеличен на 95% при максимум 5% от националните ресурси по направлението на ЕСФ+ при споделено управление.

5.   В своите програми или на по-късен етап по време на изпълнението им държавите членки определят областите за социални иновации и социално експериментиране, които съответстват на собствените им конкретни потребности.

6.   Комисията улеснява изграждането на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и популяризиране на добри практики и методологии.

Член 15

Транснационално сътрудничество

Държавите членки могат да подкрепят действия за транснационално сътрудничество в рамките на всяка от специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, букви а)—л).

Член 16

Допустимост

1.   В допълнение към недопустимите разходи, посочени в член 64 от Регламент (ЕС) 2021/1060, следните разходи не са допустими за обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление:

а)

закупуването на земя и недвижимо имущество, както и закупуването на инфраструктура; и

б)

закупуването на обзавеждане, оборудване и превозни средства, освен когато тази покупка е необходима за постигане на целта на операцията, или тези вещи са напълно амортизирани по време на операцията или закупуването им е най-икономичният вариант.

2.   Непаричните вноски под формата на надбавки или заплати, изплатени от трето лице в полза на участниците в дадена операция, може да бъдат допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при условие че са направени в съответствие с националните правила, включително счетоводните, и не надхвърлят размера на разходите, поети от третото лице.

3.   Допълнителните специално отпускани средства, получавани от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6, се използват за подкрепа на постигането на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1.

4.   Преките разходи за персонал са допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, ако съответстват на обичайната практика на бенефициера във връзка с възнагражденията за съответната категория длъжност или ако са в съответствие с приложимото национално право, колективните споразумения или официалната статистика.

Член 17

Показатели и докладване

1.   За програмите, които ползват обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, се използват общи показатели за краен продукт и за резултат, определени в приложение I, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Може да се използват и показатели, специфични за програмите.

2.   Когато дадена държава разпределя своите ресурси за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л), които са насочени към най-нуждаещите се лица в съответствие с член 7, параграф 5, първа алинея, се прилагат общите показатели, определени в приложение II.

3.   Базовата стойност на общите и на специфичните за програмите показатели за краен продукт се задава на нула. Когато е целесъобразно с оглед на естеството на подкрепяните операции, кумулативните количествено определени междинни цели и целевите стойности на тези показатели се определят в абсолютни стойности. Отчетените стойности на показателите за краен продукт се изразяват в абсолютни стойности.

4.   Референтната стойност на общите и на специфичните за програмите показатели за резултат, за които е зададена целева стойност за 2029 г., се определя на базата на последните налични данни или други подходящи източници на информация. Целите за общите показатели за резултат се определят в абсолютни стойности или в процентно изражение. Специфичните за програмите показатели за резултат и свързаните с тях цели може да бъдат изразени количествено или качествено. Отчетените стойности на общите показатели за резултат се изразяват в абсолютни стойности.

5.   Данните относно показателите за участниците се предават едва когато са налице всички данни за конкретния участник, изисквани съгласно приложение I, точка 1.1.

6.   Когато данни са налични в регистри или равностойни източници, държавите членки могат да позволят на управляващите органи и другите органи, на които е възложено събирането на данни, необходими за мониторинга и оценката на общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, да получават данни от тези регистри или равностойни източници в съответствие с член 6, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2016/679.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37, за изменение на показателите в приложения I и II, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите. Тези изменения са пропорционални и отчитат административната тежест, понесена от държавите членки и бенефициерите. Делегираните актове съгласно настоящия параграф не изменят методиката за събирането на данни, установена в приложения I и II.

ГЛАВА III

Подкрепа от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения

Член 18

Приложно поле

Настоящата глава урежда подкрепата от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м).

Член 19

Принципи

1.   Подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения се използва единствено като подкрепа за разпределянето на храни или стоки, които отговарят на изискванията на правото на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.

2.   Държавите членки и бенефициерите избират храните и/или основното материално подпомагане въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица. При критериите за избор на храни и където е приложимо – на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване на разхищението на храни и на използването на пластмасови изделия за еднократна употреба. По целесъобразност изборът на вида храни, които подлежат на разпределяне, се осъществява след отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица.

Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни пряко на най-нуждаещите се лица или непряко, например чрез ваучери или карти, в електронен или друг формат, при условие че срещу тях може да се получават само храни и/или основно материално подпомагане. Подпомагането за най-нуждаещите се лица е в допълнение към всякакви социални обезщетения, които могат да се предоставят на крайните получатели в рамките на националните социални системи или съгласно националното право.

Храните, предоставяни на най-нуждаещите се лица, могат да бъдат набавяни посредством използването, преработката или продажбата на продукти, пласирани в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (37), при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на храни до най-нуждаещите се лица.

Сумите, получени от такива трансакции, се изразходват в полза на най-нуждаещите се лица в допълнение към сумите, които вече са на разположение по програмата.

3.   Комисията и държавите членки гарантират, че при предоставянето на подпомагането в рамките на подкрепата от ЕСФ+ за справяне с проблемите на материалните лишения се зачита достойнството и се предотвратява стигматизацията на най-нуждаещите се лица.

4.   Държавите членки допълват предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане със съпътстващи мерки, например насочване към компетентни служби, в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м), или с насърчаване на социалната интеграция на най-нуждаещите се лица в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л).

Член 20

Съдържание на приоритета

1.   За всеки приоритет, отнасящ се до подкрепа, която допринася за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква м) се посочват:

а)

видът на подкрепата;

б)

основните целеви групи; и

в)

описание на националните или регионалните схеми за подкрепа.

2.   В случай на програми, ограничени до подкрепа, посочена в параграф 1 и свързаната техническа помощ, приоритетът включва също и критериите за избор на операциите.

Член 21

Допустимост на операциите

1.   Храните и/или основното материално подпомагане, предоставяни на най-нуждаещите се лица, може да се закупуват от бенефициера или от негово име или да му се предоставят безвъзмездно.

2.   Храните и/или основното материално подпомагане се разпределят на най-нуждаещите се лица безвъзмездно.

Член 22

Допустимост на разходите

1.   Допустимите разходи за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с проблемите на материалните лишения са:

а)

разходите за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане, включително разходите за превоз на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които ги доставят на крайните получатели;

б)

когато превозът на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, разпределящи ги на крайните получатели, не е обхванат от буква а), разходите, поети от субекта купувач, свързани с транспортирането на храни и/или основно материално подпомагане до складовете за съхранение или до бенефициерите, и разходите за складиране под формата на единна ставка в размер на 1% от разходите, посочени в буква а), или, в надлежно обосновани случаи, действително направените и платени разходи;

в)

административните и транспортните разходи и разходите за съхранение и приготвяне, поети от бенефициерите, разпределящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите, посочени в буква а), или 7% от стойността на храните, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)

разходите за събирането, превоза, съхраняването и разпределянето на даренията от храни и пряко свързаните с тях дейности за повишаване на осведомеността; и

д)

разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, доставящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите, посочени в буква а).

2.   Разходите за изготвянето на ваучер или карта в електронен или друг формат и свързаните с това оперативни разходи са допустими в рамките на техническата помощ, при условие че са извършени от управляващия орган или друг публичен субект, който не е бенефициерът, разпределящ ваучерите или картите на крайните получатели, или при условие че не са покрити от разходите, посочени в параграф 1, буква в).

3.   Намаляването на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква a), поради неспазване на приложимото право от субекта, отговорен за закупуването на храни и/или основно материално подпомагане, не води до намаляване на допустимите разходи, посочени в същия параграф, букви в) и д).

4.   Не са допустими следните разходи:

а)

лихви по дългове;

б)

закупуване на инфраструктура; и

в)

разходи за стоки втора употреба.

Член 23

Показатели и докладване

1.   За приоритетите за справяне с проблемите на материалните лишения се използват общите показатели за крайния продукт и за резултат, определени в приложение III, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Може да се използват и показатели, специфични за тези приоритети.

2.   За общите и специфичните за програмите показатели за резултат се задават референтни стойности.

3.   Управляващите органи докладват на Комисията два пъти за резултатите от структурираното проучване на крайните получатели по отношение на подкрепата, получена от ЕСФ+, извършено през предходната година, в което вниманието е насочено и към техните условия на живот и естеството на материални им лишения. Това проучване се основава на образец, определен от Комисията посредством акт за изпълнение. Първото такова докладване се извършва до 30 юни 2025 г., а второто – до 30 юни 2028 г.

4.   За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение, установяващ образеца за извършване на структурираното проучване на крайните получатели, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 38, параграф 2.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37, за изменение на показателите в приложение III, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите. Тези изменения са пропорционални и отчитат административната тежест, понесена от държавите членки и бенефициерите. Делегираните актове съгласно настоящия параграф не изменят методиката за събирането на данни, установена в приложение III.

Член 24

Одит

Одитът на операциите може да обхваща всички етапи на тяхното изпълнение и всички нива на веригата за разпределяне, с изключение единствено на контрола на крайните получатели, освен ако при оценка на риска не се установи конкретен риск от нередност или измама.

ЧАСТ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ПРЯКО И НЕПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Оперативни цели

Член 25

Оперативни цели

Направлението ЗиСИ има следните оперативни цели:

а)

развиване на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че политиките за постигане на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, се основават на надеждни данни и отговарят на потребностите, предизвикателствата и местните условия;

б)

улесняване на ефективни и приобщаващи процеси на обмен на информация, взаимно обучение, партньорски проверки и диалог по политиките в областите, посочени в член 4, параграф 1, за да се подпомогне изготвянето на подходящи мерки на политиките;

в)

подкрепа на социалното експериментиране в областите на политиката, определени в член 4, параграф 1, и изграждане на капацитета на заинтересованите страни на национално и местно равнище за изготвяне, проектиране и прилагане, трансфер или по-мащабно използване на изпитаните иновации в областта на социалната политика, по-специално по отношение на по-мащабното използване на проекти, разработени от местни заинтересовани страни в областта на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави;

г)

улесняване на доброволната географска мобилност на работниците и увеличаване на възможностите за заетост чрез разработване и предоставяне на специфични услуги в подкрепа на работодателите и търсещите работа лица с оглед на развитието на интегрирани европейски пазари на труда — от подготовката преди наемане до подпомагането след назначаване на работа, с цел попълване на свободните работни места в определени сектори, професии, държави, гранични региони или за определени групи (например лица в уязвимо положение);

д)

подкрепа за развитието на пазарната екосистема, свързана с предоставянето на микрофинансиране за микропредприятия на етапа на стартиране и развитие, по-специално за такива, които са създадени от лица в уязвимо положение или които ги наемат;

е)

подкрепа за създаването на мрежи на равнището на Съюза и за диалог със съответните заинтересовани страни и помежду им в областите на политиката, определени в член 4, параграф 1, както и принос към изграждането на институционалния капацитет на участващите заинтересовани страни, включително публичните служби по заетостта, публичните институции за социална сигурност и здравно осигуряване, гражданското общество, институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социалните предприятия и социалната икономика;

ж)

подкрепа за развитието на социални предприятия и зараждането на пазар на социални инвестиции, улесняване на публичните и частните взаимодействия и участието на фондации и благотворителни организации на този пазар;

з)

предоставяне на насоки за развитието на социална инфраструктура, необходима за изпълнението на Европейския стълб на социалните права;

и)

подкрепа за транснационалното сътрудничество с цел ускоряване на трансфера и улесняване на по-мащабното прилагане на иновативни решения, по-специално в областите на политиката, определени в член 4, параграф 1; и

й)

подкрепа за прилагането на съответните международни социални и трудови стандарти в контекста на извличането на ползите от глобализацията и външното измерение на политиките на Съюза в областите, определени в член 4, параграф 1.

ГЛАВА II

Допустимост

Член 26

Допустими действия

1.   Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, член 4, параграф 1 и член 25.

2.   Направлението ЗиСИ може да подкрепя следните действия:

а)

аналитични дейности, включително по отношение на трети държави, по-специално:

i)

анкети, проучвания, статистически данни, методологии, класификации, микросимулации, показатели и подкрепа за центрове за наблюдение и сравнителни анализи на европейско равнище;

ii)

социално експериментиране за оценяване на социалните иновации;

iii)

мониторинг и оценка на транспонирането и прилагането на правото на Съюза;

б)

изпълнение на политики, по-специално:

i)

трансгранични партньорства, по-специално между публичните служби по заетостта, социалните партньори и гражданското общество, и услуги за подкрепа в трансгранични региони;

ii)

схема за трудова мобилност на равнището на Съюза, обхващаща територията на Съюза, с цел попълване на свободните работни места там, където е установен недостиг на пазара на труда;

iii)

подкрепа за институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социалните предприятия, включително чрез операции за смесено финансиране, като например асиметрично споделяне на риска или намаляване на разходите за трансакции, както и подкрепа за развитието на социална инфраструктура и умения;

iv)

подкрепа за транснационално сътрудничество и партньорство с оглед на трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни решения;

в)

изграждане на капацитет, по-специално на:

i)

мрежите на равнището на Съюза, свързани с областите на политиката, посочени в член 4, параграф 1;

ii)

националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението по направлението ЗиСИ;

iii)

администрациите, институциите за социално осигуряване и службите по заетостта, отговарящи за насърчаване на трудовата мобилност, на институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социални предприятия, или на другите участници в социалното инвестиране, както и свързване в мрежа, в държави членки или в трети държави, асоциирани към направлението ЗиСИ съгласно член 29;

iv)

заинтересованите страни, включително социалните партньори и организациите на гражданското общество, с оглед на транснационално сътрудничество;

г)

комуникационни и информационни дейности, по-специално:

i)

взаимно обучение чрез обмен на добри практики, иновативни подходи, резултати от аналитични дейности, партньорски проверки и целеви показатели;

ii)

ръководства, доклади, информационни материали и медийно отразяване на инициативи, свързани с областите на политиката, определени в член 4, параграф 1;

iii)

информационни системи за разпространение на данни, свързани с областите на политиката, определени в член 4, параграф 1;

iv)

мероприятия, организирани от председателството на Съвета, конференции, семинари и дейности за повишаване на осведомеността.

Член 27

Субекти, които отговарят на критериите за допустимост

1.   При спазване на критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, следните субекти отговарят на критериите за допустимост:

а)

правни субекти, установени в която и да е от следните държави или територии:

i)

държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

ii)

трета държава, която е асоциирана към направлението ЗиСИ съгласно член 29;

iii)

трета държава, посочена в работната програма, при спазване на условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член;

б)

всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация;

2.   Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към направлението ЗиСИ съгласно член 29, отговарят на критериите за допустимост за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

3.   Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към направлението ЗиСИ съгласно член 29, по принцип покриват разходите за своето участие.

Член 28

Хоризонтални принципи

1.   Комисията гарантира, че равенството между половете, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през целия процес на подготовка, изпълнение, мониторинг, докладване и оценка на операциите, подкрепяни по направлението ЗиСИ.

2.   Комисията предприема подходящите стъпки, за да предотврати всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация, по време на подготовката, изпълнението, мониторинга, докладването и оценката на операциите, подпомагани от направлението ЗиСИ. По-специално, достъпността за хората с увреждания се взема под внимание през целия процес на подготовка и изпълнение по направлението ЗиСИ.

Член 29

Участие на трети държави

Направлението ЗиСИ е отворено за участие на следните трети държави посредством споразумение със Съюза:

a)

членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейско икономическо пространство — в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)

присъединяващи се държави, държави кандидатки и държави потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)

други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в направлението ЗиСИ, при условие че споразумението:

i)

гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

ii)

определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовото участие за индивидуални програми или направления на програми и техните административни разходи;

iii)

не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на направлението ЗиСИ;

iv)

гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Приносът, посочен в първа алинея, буква в), точка ii) от настоящия член, представлява целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

ГЛАВА III

Общи разпоредби

Член 30

Форми на финансиране от Съюза и методи на изпълнение

1.   Направлението ЗиСИ може да предоставя финансиране под всяка от формите, посочени във Финансовия регламент за финансово участие, и по-специално под формата на безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и доброволни плащания на международни организации, в които Съюзът членува или в чиято работа участва.

2.   Направлението ЗиСИ се изпълнява пряко, както е предвидено в член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент, или непряко с органите, посочени в член 62, параграф 1, първа алинея, буква в) от същия регламент.

При отпускането на безвъзмездни средства комисията за оценка, посочена в член 150 от Финансовия регламент, може да бъде съставена от външни експерти.

3.   Операциите за смесено финансиране по линия на направлението ЗиСИ се изпълняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/523 и дял Х от Финансовия регламент.

Член 31

Работна програма

1.   Направлението ЗиСИ се изпълнява въз основа на работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. Съдържанието на тези работни програми се определя в съответствие с оперативните цели, посочени в член 25 от настоящия регламент, и с допустимите действия, посочени в член 26 от настоящия регламент. Когато е приложимо, в работните програми се определя общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

2.   Комисията събира експертен опит относно изготвянето на работните програми, като се консултира с работната група, посочена в член 39, параграф 8.

3.   Комисията поощрява полезното взаимодействие и гарантира ефективната координация между ЕСФ+ и другите приложими инструменти на Съюза, както и между направленията на ЕСФ+.

Член 32

Мониторинг и докладване

Показателите във връзка с докладването относно напредъка на направлението ЗиСИ към постигане на специфичните цели, определени в член 4, параграф 1, и оперативните цели, посочени в член 25, се съдържат в приложение IV.

Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението и резултатите от направлението ЗиСИ.

За тази цел на получателите на средства от Съюза и, когато е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 33

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в направлението ЗиСИ въз основа на решение, прието съгласно международно споразумение, или въз основа на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

Член 34

Оценка

1.   Оценките се изготвят своевременно, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения.

2.   До 31 декември 2024 г. Комисията извършва междинна оценка на направлението ЗиСИ въз основа на достатъчно информация за изпълнението му.

Комисията прави оценка на качеството на изпълнение на програмата съгласно член 34 от Финансовия регламент, и по-специално нейната ефективност, ефикасност, съгласуваност, относимост и добавена стойност от Съюза, включително по отношение на хоризонталните принципи, посочени в член 28 от настоящия регламент, и измерва в количествено и качествено отношение напредъка в постигането на целите на направлението ЗиСИ.

Междинната оценка се основава на информацията, генерирана от механизмите и показателите за мониторинг, установени съгласно член 32 от настоящия регламент, с цел да се направят необходимите корекции на приоритетите на политиката и финансирането.

3.   До 31 декември 2031 г. в края на периода на изпълнение Комисията извършва окончателна оценка на направлението ЗиСИ.

4.   Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите заключенията от междинната и окончателната оценка, придружени с нейните забележки.

Член 35

Одити

Одитите на използването на финансовото участие на Съюза, проведени от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, служи за основа на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент.

Член 36

Информация, комуникация и публичност

1.   Получателите на финансиране от Съюза посочват произхода на средствата и осигуряват видимост на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително на медиите и обществеността.

2.   Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на направлението ЗиСИ и действията, предприети по направлението ЗиСИ, и на получените резултати.

Финансовите ресурси, разпределени по направлението ЗиСИ, допринасят също така за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, член 4, параграф 1 и член 25.

ЧАСТ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 7 и член 23, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 1 юли 2021 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 7 и член 23, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 7 и член 23, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 38

Процедура на комитет по направлението на ЕСФ+ при споделено управление

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 39

Комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС

1.   Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС („Комитет за ЕСФ+“).

2.   Всяка държава членка определя един правителствен представител, един представител на организациите на работниците, един представител на организациите на работодателите и по един техен заместник за максимален срок от седем години. При отсъствието на даден член заместникът получава автоматично право да участва в работата на комитета.

3.   Комитетът за ЕСФ+ включва по един представител от всяка от организациите, представляващи съответно организациите на работниците и на работодателите на равнището на Съюза.

4.   Комитетът за ЕСФ+, включително работните му групи, посочени в параграф 7, може да кани представители на заинтересованите страни без право на глас да присъстват на неговите заседания. Това може да включва представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, както и на съответните организации на гражданското общество.

5.   С Комитета за ЕСФ+ се провеждат консултации относно планираното използване на техническата помощ, посочена в член 35 от Регламент (ЕС) 2021/1060 , в случай на подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и по други въпроси от значение за ЕСФ+, които оказват влияние върху изпълнението на стратегиите на равнището на Съюза.

6.   Комитетът за ЕСФ+ може да излиза със становища по:

а)

въпроси, свързани с приноса на ЕСФ+ към изпълнението на Европейския стълб на социалните права, включително специфичните за всяка държава препоръки и свързаните с Европейския семестър приоритети, например национални програми за реформи;

б)

въпроси относно Регламент (ЕС) 2021/1060 , които са от значение за ЕСФ+;

в)

въпроси, свързани с ЕСФ+, отнесени до него от Комисията, различни от посочените в параграф 5.

Становищата на Комитета за ЕСФ+ се приемат с абсолютно мнозинство от подадените действителни гласове и се предоставят за сведение на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Комисията информира писмено Комитета за ЕСФ+ за това по какъв начин е отчела становищата му.

7.   Комитетът за ЕСФ+ създава работни групи за всяко направление на ЕСФ+.

8.   Комисията се консултира с работната група, занимаваща се с направлението ЗиСИ, относно работната програма. Тя информира тази работна група за това по какъв начин е отчела резултата от тази консултация. Тази работна група осигурява провеждането на консултации по работната програма със заинтересованите страни, включително с представители на гражданското общество.

Член 40

Преходни разпоредби за направлението на ЕСФ+ при споделено управление

Регламент (ЕС) № 1304/2013, Регламент (ЕС) № 223/2014 или всеки акт, приет по силата на тези регламенти, продължават да се прилагат по отношение на програмите и операциите, подкрепяни от посочените регламенти по време на програмния период 2014—2020 г.

Член 41

Преходни разпоредби за направлението ЗиСИ

1.   Регламент (ЕС) № 1296/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г. Позоваванията на Регламент (ЕС) № 1296/2013 се считат за позовавания на настоящия регламент.

2.   С финансовия пакет за изпълнението на направлението ЗиСИ могат също да се покриват и разходите за техническа и административна помощ, необходими за осигуряването на прехода между ЕСФ+ и мерките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1296/2013.

3.   При необходимост в бюджета на Съюза за периода след 2027 г. могат да бъдат вписани бюджетни кредити за покриване на разходите, предвидени в член 5, параграф 4, за да се даде възможност за управлението на действия, които не са приключили към 31 декември 2027 г.

4.   Възстановените суми от финансови инструменти, създадени съгласно Регламент (ЕС) № 1296/2013, следва да бъдат инвестирани във финансовите инструменти на компонента на политиката за социални инвестиции и умения, посочен в член 8, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/523.

5.   В съответствие с член 193, параграф 2, втора алинея, буква а) от Финансовия регламент, в надлежно обосновани случаи, посочени в решението за финансиране, и за ограничен период дейностите, подкрепяни съгласно настоящия регламент, и свързаните с тях разходи могат да се считат за допустими, считано от 1 януари 2021 г., дори ако са били изпълнени и направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г. по отношение на направлението ЗиСИ.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ C 429, 11.12.2020 г., стр. 245.

(2)  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 84.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. (ОВ C 411, 27.11.2020 г., стр. 324) и позиция на Съвета на първо четене от 27 май 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (вж. страница 60 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(6)  Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 (ОВ L 107, 26.3.2021 г., стр. 30).

(7)  Решение (ЕС) 2020/1512 на Съвета от 13 октомври 2020 г. относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (OВ L 344, 19.10.2020 г., стр. 22).

(8)  Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа на управлението на границите и визовата политика (вж. страница 159 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Фонда за справедлив преход (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник)

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (OB L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 238).

(13)  ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(14)  Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на Еразъм+ — програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 (ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 1).

(15)  Препоръка на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (ОВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) за периода 2021—2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (ОВ L 107, 26.3.2021, стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17).

(19)  Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в помощ на съкратените работници и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 (ОВ L 153, 3.5.2021 г., стр. 48).

(20)  Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (EС) 2015/2240 (ОВ L 166, 11.5.2021 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС) 2021/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на програмата „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 34).

(22)  Регламент (ЕС) 2021/888 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014 (OB L 202, 8.6.2021 г., стр. 32).

(23)  Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за създаване на Инструмент за техническа подкрепа (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).

(24)  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(25)  ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 9.

(26)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(27)  ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(28)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(29)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(30)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(31)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(32)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(33)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).

(34)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(35)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(36)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(37)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЩАТА ПОДКРЕПА ПО НАПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСФ+ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Всички лични данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, небинарни лица (1)).

Ако някои резултати не са възможни, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани или докладвани.

По целесъобразност, общите показатели за краен продукт могат да се докладват въз основа на целевата група на операцията.

1.

Общи показатели за краен продукт, свързани с операции, насочени към хора

1.1.

Общи показатели за краен продукт относно участниците са:

безработни, включително трайно безработни (*1),

трайно безработни (*1),

неактивни (*1),

заети, включително самостоятелно заети (*1),

брой на децата на възраст под 18 години (*1),

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години (*1),

брой на участниците на 55 и повече години (*1),

с прогимназиален етап на основното образование или по-ниска степен на образование (ISCED 0-2) (*1),

със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) (*1),

с висше образование (ISCED 5 до 8) (*1),

общ брой на участниците (2).

Показателите, изброени в тази точка, не се прилагат за подкрепа от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л), с изключение на показателите „брой на децата на възраст под 18 години“, „брой на младежите на възраст между 18 и 29 години“, „брой на участниците на възраст 55 и повече години“ и „общ брой на участниците“.

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

1.2.

Други общи показатели за краен продукт относно участниците са:

участници с увреждания (*2),

граждани на трети държави (*1),

участници с произход от друга държава (*1),

малцинства (включително маргинализирани общности като ромите) (*2),

бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване (*1),

участници от селски райони (*1) (3).

Събирането на данни е необходимо само когато е приложимо и относимо.

Стойностите на показателите, изброени по точка 1.2., могат да бъдат определени въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.

За показатели, изброени по точка 1.2., държавите членки могат да използват национални определения, с изключение на показателите „граждани на трети държави“ и „участници от селски райони“.

2.

Общи показатели за краен продукт относно субектите

Общи показатели за краен продукт относно субектите са:

брой на публичните администрации или публичните служби на национално, регионално или местно равнище, получили подкрепа;

брой на микро-, малки и средни предприятия, (включително кооперативните предприятия и социалните предприятия), получили подкрепа.

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

3.

Общите показатели за непосредствен резултат по отношение на участниците

Общите показатели за непосредствен резултат по отношение на участниците са:

участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа (*1),

участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение (*1),

участници, които при напускане на операцията получават квалификация (*1),

участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица (*1).

Показателите, изброени в тази точка, не се прилагат за подкрепа от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л).

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

4.

Общи показатели за дългосрочен резултат по отношение на участниците

Общи показатели за дългосрочен резултат по отношение на участниците са:

участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително в качеството на самостоятелно заети лица (*1),

участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро (*1).

Показателите, изброени в тази точка, не се прилагат за подкрепа по ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква л).

Когато данните се събират от регистри или равностойни източници, държавите членки могат да използват национални определения.

Общите показатели за дългосрочен резултат относно участниците се съобщават до 31 януари 2026 г. в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и в окончателния доклад за качеството на изпълнение, посочен в член 43 от посочения регламент.

Минималното изискване е общите показатели за дългосрочен резултат относно участниците да са въз основа на представителна извадка от участници в рамките на специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, букви а)—к). Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището на специфичната цел.


(1)  Съгласно националното законодателство.

(*1)  Докладваните данни представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(2)  Пресмята се автоматично въз основа на общите показатели за крайния продукт, свързани със статуса на заетост, освен за подкрепа от ЕСФ+ , допринасяща за специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, подточка x), като в този случай следва да бъде докладван и общият брой на участниците.

(*2)  Докладваните данни включват специална категория лични данни, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(3)  Този показател не се прилага за подкрепата от ЕСФ+, допринасяща за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква л).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПО ЕСФ+, НАСОЧЕНИ КЪМ СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В РАМКИТЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ, ОПРЕДЕЛЕНА В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Л), В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5, ПЪРВА АЛИНЕЯ

Личните данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, небинарни лица (1)).

1.

Общи показатели за краен продукт, свързани с операции, насочени към хора

1.1.

Общи показатели за краен продукт относно участниците са:

общ брой на участниците,

брой на децата на възраст под 18 години (*1),

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години (*1),

брой на участниците на 65 и повече години (*1).

Стойностите на показателите, изброени по точка 1.1., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.

1.2.

Други общи показатели за краен продукт са:

участници с увреждания (*2),

граждани на трети държави (*1),

брой на участниците с произход от друга държава (*1) и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*2),

бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване (*1).

Събирането на данни е необходимо само когато е приложимо и относимо.

Стойностите на показателите, изброени по точка 1.2., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.


(1)  Съгласно националното законодателство.

(*1)  Докладваните данни представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(*2)  Докладваните данни включват специална категория лични данни, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОДКРЕПАТА ОТ ЕСФ+ ЗА СПРАВЯНЕ С МАТЕРИАЛНИТЕ ЛИШЕНИЯ

1.

Показатели за краен продукт

1.1.

Обща парична стойност на разпределените храни и стоки:

1.1.1.

обща стойност на храните, разпределени за подпомагане (1);

1.1.1.1.

обща парична стойност на храните, разпределени за бездомни лица;

1.1.1.2.

обща парична стойност на храните, разпределени за други целеви групи;

1.1.2.

обща стойност на разпределените стоки (2);

1.1.2.1.

обща парична стойност на стоките, разпределени за деца;

1.1.2.2.

обща парична стойност на стоките, разпределени за бездомни лица;

1.1.2.3.

обща парична стойност на стоките, разпределени за други целеви групи.

1.2.

Общо количество разпределени храни за подпомагане (тонове) (3):

1.2.1.

дял на храните, за които от програмата са платени само разходите за превоз, разпределение и съхранение (%);

1.2.2.

дял на съфинансираните от ЕСФ+ храни от общото количество храни, разпределени на бенефициерите (%).

Стойностите на показателите, изброени по точки 1.2.1 и 1.2.2., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.

2.

Общи показатели за резултат

2.1.

Брой на крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти

брой на децата на възраст под 18 години;

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години;

брой на жените;

брой на крайните получатели на възраст 65 и повече години;

брой на крайните получатели с увреждания (*1);

брой на гражданите на трети държави (*1);

брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*1);

брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели (*1).

2.2.

Брой на крайните получатели, получаващи материално подпомагане

брой на децата на възраст под 18 години;

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години;

брой на жените;

брой на крайните получатели на възраст 65 и повече години;

брой на крайните получатели с увреждания (*1);

брой на гражданите на трети държави (*1);

брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*1);

брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели (*1).

2.3.

Брой на крайните получатели, които се възползват от ваучери или карти

брой на децата на възраст под 18 години;

брой на младежите на възраст между 18 и 29 години;

брой на крайните получатели на възраст 65 и повече години;

брой на жените;

брой на крайните получатели с увреждания (*1);

брой на гражданите на трети държави (*1);

брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите) (*1);

брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели (*1).

Стойностите на показателите, изброени по точка 2., се определят въз основа на обоснована оценка, предоставена от бенефициера.


(1)  Тези показатели не се отнасят за продоволствено подпомагане, предоставено непряко чрез ваучери или карти.

(2)  Тези показатели не се отнасят за стоки, предоставени непряко чрез ваучери или карти.

(3)  Тези показатели не се отнасят за продоволствено подпомагане, предоставено непряко чрез ваучери или карти.

(*1)  Могат да се използват национални дефиниции.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕТО ЗиСИ

Показатели за направлението ЗиСИ

брой аналитични дейности;

брой на дейностите за обмен на информация и взаимно обучение;

брой на социално експериментиране;

брой на дейностите за израждане на капацитет и създаване на мрежи от контакти;

брой на назначенията на работа по линия на целевите схеми за мобилност.

Данните за показателя „брой на назначенията на работа по линия на целевите схеми за мобилност“ се събират само на всеки две години.