25.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 225/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1040 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2021 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 по отношение на изискванията относно пестицидите в храните за специални медицински цели, разработени да задоволяват хранителните потребности на кърмачетата и малките деца

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 на Комисията (2) се определят, наред с други въпроси, специфични изисквания относно пестицидите и остатъчните вещества от тях в храните за специални медицински цели, разработени да задоволяват хранителните потребности на кърмачетата и малките деца.

(2)

В Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 при определянето на остатъчно вещество от пестициди се използва терминологията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(3)

В член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4) обаче се предвижда по-точно определение на остатъчните вещества от пестициди.

(4)

От съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определението за остатъчно вещество от пестициди, съдържащо се в Делегиран регламент (ЕС) 2016/128, да се приведе в съответствие с определението в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(5)

Като се има предвид, че определенията за остатъчни вещества за активни вещества следва да се прилагат, както е определено в Регламент (ЕО) № 396/2005, е целесъобразно с оглед на бъдещите изменения на Регламент (ЕО) № 396/2005 в списъците в приложения II и III към Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 да бъдат включени само базовите съединения на активните вещества.

(6)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 се заменя със следното:

„1.   За целите на настоящия член „остатъчно вещество“ означава остатъчно вещество от пестициди по смисъла на член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 396/2005.“

Член 2

Приложения II и III към Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за специални медицински цели (ОВ L 25, 2.2.2016 г., стр. 30).

(3)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 се изменят, както следва:

1)

Приложение II се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

Химично наименование на базовото съединение на веществото 1

Максимално допустима граница на остатъчното вещество (mg/kg)

Кадузафос

0,006

Деметон-S-метил

Деметон-S-метил сулфон

Оксидиметон-метил

0,006

Етопрофос

0,008

Фипронил

0,004

Пропинеб

0,006

2)

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 4

Химично наименование на базовото съединение на веществото  (1)

Алдрин

Диелдрин

Дисулфотон

Ендрин

Фенсулфотион

Фентин

Халоксифоп

Хептахлор

Хексахлоробензен

Нитрофен

Ометоат

Тербуфос


(1)  Прилага се най-актуалното определение за остатъчно вещество, както е посочено в съответните приложения II, III, IV или V към Регламент (ЕО) № 396/2005 (определението за остатъчно вещество е посочено в скоби зад базовото съединение на веществото).“