8.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/888 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 май 2021 година

за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 165, параграф 4, член 166, параграф 4 и член 214, параграф 5 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Съюзът се гради на солидарност както между неговите граждани, така и между държавите членки. Тази универсална и обща ценност ръководи действията на Съюза и осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат като изразят своята солидарност на практика. В член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) солидарността е откроена като един от принципите от основно значение за Съюза. Този принцип се посочва и в член 21, параграф 1 от ДЕС като една от основите на външната дейност на Съюза.

(2)

Предвид значителното увеличаване на глобалните хуманитарни потребности и с оглед на по-силното насърчаване на солидарността и видимостта на хуманитарната помощ сред гражданите на Съюза, е необходимо да се развива солидарността между държавите членки и с трети държави, засегнати от природни и предизвикани от човека бедствия.

(3)

Доброволческите действия в областта на хуманитарната помощ следва да допринасят за основана на нуждите хуманитарна реакция и да се ръководят от Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, изложен в съвместната декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия, озаглавен „Европейският консенсус относно хуманитарната помощ“ (4). Международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека следва да бъдат утвърждавани.

(4)

Когато е целесъобразно, следва да се вземе предвид централната и цялостна координираща роля на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси за насърчаването на съгласувана международна реакция при хуманитарни кризи.

(5)

Доброволческите действия в областта на хуманитарната помощ следва да допринасят за адекватна хуманитарна реакция, укрепваща аспекта на равенството между половете в политиката за хуманитарна помощ на Съюза и насърчаваща подходящи хуманитарни реакции в отговор на специфичните нужди на жените и мъжете от всички възрасти. Доброволческите действия в областта на хуманитарната помощ следва да отчитат нуждите и капацитета на хората в най-уязвимо положение, включително жените и децата, както и лицата, изложени на най-голям риск.

(6)

Доброволческите действия в областта на хуманитарната помощ следва да имат за цел да допринесат за по-ефективна и ефикасна хуманитарна помощ на Съюза в съответствие с принципите за добро хуманитарно донорство.

(7)

В речта за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г. беше подчертана необходимостта да се инвестира в младите хора и беше обявено създаването на Европейски корпус за солидарност с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Съюз, за да могат те да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност и да развиват уменията си, като по този начин им се предоставя възможност не само за придобиване на трудов, но и на безценен човешки опит.

(8)

В съобщението си от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подкрепят националните, регионалните и местните участници в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. С това съобщение бе поставено началото на първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани ресурси по различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия Съюз да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа.

(9)

В контекста на настоящия регламент солидарността се разбира като чувство за индивидуална и колективна отговорност в името на общото благо, което се изразява в конкретни действия.

(10)

Приносът за подпомагане на нуждаещите се от хуманитарна помощ хора и общности извън Съюза, на базата на фундаменталните принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, е важен израз на солидарност.

(11)

Съществува необходимост от доразвиване на солидарността по отношение на жертвите на кризи и бедствия в трети държави и от повишаване на осведомеността и на видимостта на хуманитарната помощ и на доброволчеството като цяло сред гражданите на Съюза като дейност през целия живот.

(12)

Съюзът и държавите членки поеха ангажимент да изпълнят Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и формулираните в нея цели за устойчиво развитие както във вътрешен план, така и чрез външна дейност.

(13)

В своите заключения от 19 май 2017 г. относно практическото осъществяване на връзката между хуманитарните действия и сътрудничеството за развитие Съветът призна необходимостта от повишаване на устойчивостта чрез по-успешно свързване на хуманитарната помощ със сътрудничеството за развитие и от по-нататъшно укрепване на оперативните връзки между допълващите се подходи на хуманитарната помощ, сътрудничеството за развитие и предотвратяването на конфликти.

(14)

На младите хора следва да се предоставят леснодостъпни и приобщаващи възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, знания, умения и компетентности за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности за солидарност следва също да бъде подкрепяна мобилността на младите доброволци, междукултурната осведоменост и междукултурният диалог.

(15)

Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да дават възможност за конкретен и положителен принос на младите хора. Дейностите за солидарност следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности и да допринасят за укрепването на общностите и за гражданското участие. Дейностите за солидарност следва да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания, умения и компетентности. Дейностите за солидарност следва да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

(16)

Програмата „Европейски корпус за солидарност“ (наричана по-нататък „Програмата“) осигурява единно звено за контакт за дейностите за солидарност в целия Съюз и извън него. За да се повиши максимално ефективността на финансирането от Съюза и въздействието на Програмата, Комисията следва да се стреми да установява полезни взаимодействия между всички съответни програми по съгласуван начин, но без тези полезни взаимодействия да водят до използване на средствата за постигане на цели, различни от определените в настоящия регламент. Следва да се гарантира съгласуваност и взаимно допълване с други съответни политики на Съюза, като например стратегията на Европейския съюз за младежта 2019-2027 г. (5), и други съответни програми на Съюза, по-специално програма „Еразъм+“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета (6). Програмата е изградена върху полезните взаимодействия и опита от предишни и съществуващи програми, по-специално Европейската доброволческа служба, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) и инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, създадена с Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета (8). Следва да се осигури и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнището на Съюза, свързани с дейностите на Програмата, като например мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи и имащи отношение схеми, по-специално националните схеми за солидарност, като доброволчество, гражданска служба и схеми за мобилност на млади хора, и Програмата с цел взаимно засилване и обогатяване на въздействието и качествата на тези схеми, както и, където е целесъобразно, надграждане върху най-добрите практики. Програмата не следва да замени подобни национални схеми. Следва да се гарантира равен достъп за всички млади хора до национални дейности за солидарност.

(17)

Програмата следва да бъде създадена за срок от седем години, за да се съгласува нейната продължителност с тази на многогодишната финансова рамка за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. („МФР за периода 2021—2027 г.“), определена с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета (9),

(18)

По отношение на тълкуването на съответните правни актове на Съюза е целесъобразно доброволчеството зад граница и доброволчеството, което продължава да получава подкрепа съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, да се считат равностойни на доброволчеството, изпълнявано в рамките на Европейската доброволческа служба.

(19)

Програмата има за цел да разкрие нови възможности за младите хора да участват в доброволчески дейности в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за личностното, образователно, социално, гражданско и професионално развитие на младите хора. Програмата следва също така да подкрепя дейности за изграждане на мрежи за участниците и за участващите организации, както и мерки за осигуряване на качеството на подкрепяните дейности и подобряване на процеса на валидиране на учебните резултати на участниците. Програмата има за цел също така да допринесе за европейското сътрудничество, което е от значение за младите хора, и за повишаване на осведомеността за положителното му въздействие. Целесъобразно е предлаганите дейности за солидарност да следват ясна и подробна процедура за участниците и участващите организации, като се определят стъпките на всички етапи от дейностите за солидарност.

(20)

Дейностите за солидарност следва да създават потенциална европейска добавена стойност и да бъдат от полза за общностите, като същевременно подпомагат личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците. Дейностите за солидарност следва да са разработени във връзка с различни области, като например: образование и обучение; младежка работа; заетост; равенство между половете; предприемачество, по-специално социално предприемачество; гражданство и демократично участие; междукултурна осведоменост и междукултурен диалог; социално приобщаване; приобщаване на хора с увреждания; защита на околната среда и опазване на природата; действия в областта на климата; предотвратяване на бедствия и подготвеност и възстановяване след тях; селско стопанство и развитие на селските райони; осигуряване на хранителни и нехранителни продукти; здраве и благосъстояние; култура, включително културно наследство; творчество; физическо възпитание и спорт; социално подпомагане и закрила; приемане и интегриране на граждани на трети държави, като същевременно се отчитат предизвикателствата, с които се сблъскват хората с мигрантски произход; териториално сътрудничество и сближаване; както и трансгранично сътрудничество. Дейностите за солидарност следва да включват стабилно измерение за учене и обучение чрез адекватни дейности, които се предлагат на участниците преди, по време на и след дейностите за солидарност.

(21)

Доброволчеството, както в Съюза, така и извън него, предоставя възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и информалното учене и способства за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активното гражданство, гражданското участие и пригодността за заетост. Доброволчеството не следва да оказва неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност и не следва да се разглежда като заместител на такава дейност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на доброволческите политики в областта на младежта чрез отворения метод на координация.

(22)

Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Програмата допринася за поощряване на инициативността на младите хора като предлага на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти за солидарност, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Проектите за солидарност са възможност за изпробване на идеи относно и иновативни решения за преодоляване на общите предизвикателства посредством възходящ подход и за поощряване на младите хора сами да бъдат двигатели на действия за солидарност. Проектите за солидарност също така служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и са първата крачка към насърчаване на участниците да работят като самостоятелно заети лица и да продължат да бъдат активни граждани като доброволци, стажанти или служители в сдружения, неправителствени организации или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта.

(23)

Участниците в доброволчество могат да допринасят за укрепването на капацитета на Съюза за предоставяне на основана на нуждите и обвързана с принципи хуманитарна помощ и за повишаването на ефективността на сектора на хуманитарната дейност, при условие че те се подбират по подходящ начин, обучават се и се подготвят за изпращане на терен, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения и компетентности да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се и при условие че могат да разчитат на достатъчна подкрепа и надзор на място. Ето защо висококвалифицираните, добре обучени и опитни наставници, ментори и експерти изпълняват важна роля за приноса към ефективността на хуманитарната реакция на терен, както и за оказването на подкрепа на доброволците като част от доброволчеството. Такива наставници, ментори и експерти могат да участват в доброволчество, за да насочват и придружават доброволците и да подкрепят компонентите за развитие и изграждане на капацитет за доброволчеството, като укрепват местните мрежи и общности. Особено внимание следва да се обърне на капацитета на приемащите организации в трети държави и на необходимостта доброволчеството да бъде интегрирано в местния контекст и да се улесни взаимодействието на доброволците с местните участници в сферата на хуманитарната дейност, приемащата общност и гражданското общество.

(24)

Важно е участниците и участващите организации да имат чувство за принадлежност към общност от лица и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подкрепа, за да укрепват своя капацитет за предлагане на дейности за солидарност с добро качество на нарастващ брой участници. Програмата следва да подкрепя дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на ангажираността на участниците и на участващите организации в тази общност, към насърчаване на чувство за принадлежност към Програмата и към поощряване на обмена на полезни практики и опит. Дейностите за изграждане на мрежи спомагат също така за популяризирането на Програмата сред участниците в публичния и в частния сектор и за улесняване на събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на Програмата.

(25)

Следва да се обърне специално внимание на гарантирането на качеството на дейностите за солидарност и на възможностите, предлагани по Програмата, по-специално като на участниците се осигурява онлайн или офлайн обучение, езикова помощ и административна подкрепа преди, по време и след съответната дейност за солидарност, както и застраховка, включваща покритие в случай на злополука, заболяване и отговорност на трето лице. Следва да се гарантира валидирането на знанията, уменията и компетентностите, придобити от участниците по време на участието им в Програмата. Сигурността и безопасността на участниците, на участващите организации и на очакваните бенефициери, продължават да бъдат от първостепенно значение. Такава сигурност и безопасност следва да включват подходящи изисквания за проверка на участниците, работещи с уязвими групи в съответствие с приложимото национално право. Всички дейности за солидарност следва да спазват принципа за ненанасяне на вреда и да се изпълняват при надлежно отчитане на въздействието на непредвидени обстоятелства като екологични кризи, конфликти или пандемии. Следва да не се изпращат доброволци за операции, които се извършват в зони на международни и вътрешни въоръжени конфликти или в обекти, които нарушават международните стандарти в областта на правата на човека.

(26)

Програмата следва да зачита принципите, заложени в Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето от 2017 г. и в член 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

(27)

За да се гарантира въздействието на дейностите на Програмата върху личностното, образователното, социалното, културното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетентностите, които са учебните резултати от съответната дейност, следва да бъдат надлежно идентифицирани и документирани. За тази цел следва да се насърчава използването на ефективни инструменти на равнището на Съюза и на национално равнище за признаване на неформалното и информалното учене, като Youthpass и Европас, като се отчитат по целесъобразност националните условия и особености, както се посочва в Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. (10).

(28)

Комисията и националните агенции следва да насърчават и бившите участници да споделят своя опит в рамките на младежки мрежи, учебни заведения и семинари в качеството им на посланици или на членове на мрежа. Бившите участници биха могли да допринесат и за обучението на участниците.

(29)

Знакът за качество следва да гарантира, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Програмата по отношение на техните права и отговорности на всички етапи от дейностите за солидарност.

(30)

Субект, който желае да участва в Програмата, следва да получи знак за качество, при условие че отговаря на съответните условия. Изпълнителните органи на Програмата следва да провеждат на постоянна основа процеса на присъждане на знак за качество. Изпълнителните органи на Програмата следва периодично да оценяват дали субектите продължават да отговарят на условията, довели до присъждането на техните знаци за качество. Знак за качество следва да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки от изпълнителните органи на Програмата се установи, че въпросният субект вече не отговаря на тези условия. Административната процедура за присъждане на знака за качество следва да бъде сведена до минимум, за да се избегне демотивирането на по-малките организации.

(31)

Всеки субект, който желае да кандидатства за финансиране, за да предлага дейности за солидарност по Програмата, следва първо да получи знак за качество. Това предварително условие не следва да се прилага за физически лица, търсещи финансова подкрепа от името на неформална група участници в техните проекти за солидарност. Получаването на знак за качество обаче не следва да води автоматично до финансиране по Програмата.

(32)

Като общо правило заявленията за безвъзмездни средства следва да се подават до националната агенция на държавата, в която е установена участващата организация. Заявления за безвъзмездни средства за дейности със съюзно или международно измерение, включително дейности за солидарност на екипи доброволци в приоритетни области, определени на равнището на Съюза, и дейности за солидарност в подкрепа на операции за хуманитарна помощ в трети държави, могат да бъдат управлявани централизирано, когато е подходящо.

(33)

Участващите организации могат да изпълняват няколко функции в рамките на Програмата. При изпълнение на функция на домакин, участващите организации следва да извършват дейности, свързани с приема на участниците, включително организиране на дейности, напътстване и подкрепа за участниците по време на дейността за солидарност, в зависимост от случая. При изпълнение на поддържащи функции те следва да извършват дейности, свързани с изпращането на участниците, както и подготовката на участниците преди дейността за солидарност и насочването им по време и след дейността за солидарност, включително обучение и насочване на участниците към местните организации след дейността за солидарност, с цел увеличаване на възможностите за допълнителни дейности за солидарност. Знакът за качество следва да отразява факта, че специфичните изисквания се променят в зависимост от вида на извършваната дейност за солидарност и да удостоверява, че организацията е в състояние да гарантира качеството на дейностите за солидарност по време на всички техни етапи, в съответствие с принципите и целите на Програмата. Всеки субект, който промени съществено своите дейности, следва да уведоми за това компетентния изпълнителен орган на Програмата, който може да оцени дали този субект продължава да отговаря на условията, довели до присъждане на знака за качество.

(34)

За да подкрепят дейностите за солидарност сред младите хора, участващите организации могат да бъдат публични или частни субекти или международни организации, организации с нестопанска цел или субекти със стопанска цел, като могат да включват младежки организации, религиозни институции и благотворителни организации, светски хуманистични организации, неправителствени организации или други участници от гражданското общество.

(35)

Разширяването на проектите по Програмата следва да бъде улеснено. Следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по Програмата да кандидатстват за безвъзмездни средства или да развиват полезни взаимодействия чрез подкрепата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите на Съюза, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването и културата.

(36)

Ресурсните центрове на Европейския корпус за солидарност следва да подпомагат изпълнителните органи на Програмата, участващите организации и участниците, за да се повиши качеството на изпълнението на дейностите на Програмата и за да се улесни установяването и валидирането на компетентностите, придобити чрез тези дейности, включително чрез Youthpass.

(37)

Порталът на Европейския корпус за солидарност следва да се развива непрекъснато, за да се осигури лесен достъп до Програмата в съответствие със стандартите, установени в Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета (11), както и да се предостави „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както физически лица, така и организации — във връзка, наред с другото, с регистрацията, идентификацията и намирането на съответствие между профилите и възможностите, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подкрепата след дейността и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще.

(38)

Порталът на Европейския корпус за солидарност следва да бъде доразвит, като се вземе под внимание Европейската рамка за оперативна съвместимост, определена в съобщението на Комисията от 23 май 2017 г., озаглавено „Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане“, която предвижда конкретни насоки относно начините за създаване на оперативно съвместими цифрови обществени услуги и се прилага в държавите членки и другите членове на Европейското икономическо пространство посредством националните рамки за оперативна съвместимост. Европейската рамка за оперативна съвместимост предоставя на публичните администрации 47 конкретни препоръки относно начините, по които те могат да подобрят управлението на своите дейности за оперативна съвместимост, да изградят взаимоотношения между отделните организации, да рационализират процесите, осигуряващи цялостни цифрови услуги, и да гарантират, че съществуващите и новите правни актове не застрашават усилията за постигане на оперативна съвместимост.

(39)

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (12) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) се прилага за Програмата. Във Финансовия регламент са предвидени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, непрякото управление, финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти.

(40)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (14), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (15) и (ЕС) 2017/1939 на Съвета (16) финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, със събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с регламенти (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС, Евратом) № 883/2013, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (17). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, на Европейската прокуратура и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(41)

Програмата е насочена към млади хора на възраст между 18 и 30 години. За да участват в дейностите, предлагани от Програмата, от тези млади хора следва да се изисква предварителна регистрация на портала на Европейския корпус за солидарност.

(42)

С оглед на специфичните предизвикателства, свързани с хуманитарната дейност, възрастта на участниците в доброволчество в подкрепа на операции за хуманитарна помощ следва да бъде най-малко 18 и не повече от 35 години.

(43)

Специално внимание следва да се обърне на това дейностите за солидарност да бъдат достъпни за всички млади хора, особено за млади хора с по-малко възможности. Следва да бъдат въведени специални мерки за насърчаване на социалното приобщаване, по-специално, участието на млади хора в неравностойно положение, включително предоставяне на разумни улеснения, позволяващи ефективното участие на хора с увреждания в дейности за солидарност наравно с останалите в съответствие с член 27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Директива 2000/78/ЕО на Съвета (18). Такива специални мерки следва да отчитат ограниченията, наложени от отдалечеността на редица селски райони и в най-отдалечените региони на Съюза и отвъдморските страни и територии, и от бедността в някои периферни градски райони. По същия начин държавите членки, отвъдморските страни и територии, и трети държави, асоциирани към Програмата, следва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Програмата. Тези мерки следва да разрешат, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и правото на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, административните въпроси, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване и, в случай на трансгранични дейности в рамките на Европейския съюз, получаването на европейска здравноосигурителна карта.

(44)

Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, Програмата е предназначена да спомогне за включване на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 30 % от бюджета на Съюза в подкрепа на целите в областта на климата. В съответствие с Европейския зелен пакт като план за устойчив растеж действията по настоящия регламент следва да зачитат принципа за ненанасяне на вреда, без да се променя основният характер на Програмата. Необходимите действия следва да бъдат определени и въведени по време на изпълнението на Програмата и да бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане. Целесъобразно е също така да се измерят съответните действия, които допринасят за постигането на целите в областта на климата, включително тези, предназначени да намаляват въздействието на Програмата върху околната среда.

(45)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 18 от Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (19) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(46)

Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид, по-специално, разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. По отношение на безвъзмездните средства при този избор следва да се разгледа възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали на единичните разходи.

(47)

Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство, могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство (20), което предвижда, че програмите се изпълняват въз основа на решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат също да участват въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена специална разпоредба, съдържаща изискването третите държави да предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на OLAF и на Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. Пълното участие на трети държави в Програмата следва да отговаря на условията, посочени в конкретни споразумения, обхващащи участието на съответната трета държава в Програмата. Освен това пълното участие води до задължението да се създаде национална агенция и някои от действията по Програмата да се управляват непряко. Правните субекти от трети държави, които не са асоциирани към Програмата, следва да могат да участват в някои от действията на Програмата, определени в работната програма и в публикуваните от Комисията покани за представяне на предложения. При изпълнението на Програмата могат да бъдат вземани предвид конкретни договорености по отношение на участието на правни субекти от Андора, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Светият престол.

(48)

За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Програмата, следва да се предвидят разпоредби, позволяващи на държавите членки и третите държави, асоциирани към Програмата и други програми на Съюза, да предоставят допълнително финансиране в съответствие с правилата на Програмата.

(49)

Съгласно Решение 2013/755/ЕС на Съвета (21) физически лица и субекти, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на Програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(50)

В съответствие с член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и със съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, Програмата следва да отчита специфичната ситуация на най-отдалечените региони, посочени във въпросния член. Следва да бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички действия, включително чрез финансова подкрепа, когато е уместно, за действия за мобилност. Обменът и сътрудничеството по отношение на мобилността между хората и организациите от тези региони и трети държави, по-специално съседните държави, следва да бъдат насърчени. Тези мерки следва да бъдат подложени на мониторинг и редовна оценка.

(51)

В съответствие с Финансовия регламент Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламент и Съвета за тях. Работната програма следва да определя мерките, необходими за нейното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на Програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, както и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(52)

Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (22) Програмата следва да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана в съответствие със специалните изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват административната тежест, по-специално за държавите членки и свръхрегулирането. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели, които да служат като основа за оценяване на последиците на Програмата по места, включително въздействието върху социалните и хуманитарните предизвикателства.

(53)

На местно, национално и европейско равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от действията, подкрепяни от Програмата. Следва да се обърне специално внимание на социалните предприятия, като те бъдат насърчавани да подкрепят дейностите на Програмата. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи на Програмата, включително, когато е целесъобразно, на подкрепата на други основни заинтересовани страни. Освен това Комисията следва да работи редовно с широк кръг заинтересовани страни, включително участващи организации, през целия жизнен цикъл на Програмата, за да се улесни обменът на добри практики и резултати от проектите и да се събере обратна информация относно Програмата. Националните агенции следва да бъдат поканени да участват в процеса.

(54)

За да се постигнат в по-голяма степен целите на Програмата, Комисията, националните органи и националните агенции следва за предпочитане да работят в тясно сътрудничество и, когато е целесъобразно, в партньорство с неправителствени организации, социални предприятия, младежки организации, представляващи хора с увреждания, и местни участници с опит в действия за солидарност.

(55)

За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, финансовите ресурси, отпуснати за комуникационни дейности съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за обезпечаването на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на Програмата.

(56)

За да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент, Програмата следва да използва в максимална степен вече въведените договорености за управление. По тази причина цялостното изпълнение на Програмата следва да бъде възложено на съществуващите структури, а именно Комисията и националните агенции, определени за управлението на действията, посочени в главата за младежта от Регламент (ЕС) 2021/817. Действията, изпълнявани по направлението за участие на млади хора в дейности за солидарност, свързани с хуманитарната помощ обаче следва да се управляват най-вече пряко. Комисията следва да провежда редовни консултации с ключови заинтересовани страни, включително участващите организации, относно изпълнението на програмата за Програмата.

(57)

За да се осигурят добро финансово управление и правна сигурност в държавите членки и третите държави, асоциирани към Програмата, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност независимият одитен орган може да бъде същият като този, определен за действията, посочени в главата за младежта от Регламент (ЕС) 2021/817.

(58)

Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на Програмата. Това включва разрешаване, когато е възможно и без да се засяга правото на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

(59)

Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението следва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно и с подходящо ниво на подробности събиране на данните за мониторинга на изпълнението на Програмата и на нейната оценка. Тези данни следва да се съобщават на Комисията по начин, който е приведен в съответствие със съответните правила за защита на данните.

(60)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (23).

(61)

За да се опростят изискванията към бенефициерите следва да се използва във възможно най-голяма степен опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на финансиране чрез еднократни суми, единни ставки и единични разходи. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за мобилност на Програмата, както е определено от Комисията, следва да взема предвид издръжката за живот в приемащата държава. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези безвъзмездни средства от всякакви данъци и социални плащания; безвъзмездните средства, предоставени на физически лица от публични или частни правни субекти, следва да бъдат третирани по същия начин.

(62)

С цел да се гарантира ефективна оценка на Програмата относно постигането на целите ѝ, на Комисията, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложението по отношение на показателите за качеството на изпълнение на Програмата. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(63)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“). По-специално, настоящият регламент цели да гарантира пълното зачитане на правото на равенство между мъжете и жените и правото на недискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, или социално-икономически произход и да насърчава прилагането на членове 21 и 23 от Хартата.

(64)

Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета на основание член 322 от ДФЕС. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди и непряко изпълнение, и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват също и общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

(65)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, a поради своя обхват и последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(66)

В съответствие с Финансовия регламент безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени за действие, което вече е започнало, ако заявителят може да обоснове необходимостта от започване на действието преди подписването на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства за финансиране от Съюза. Същевременно разходите, направени преди датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, не са допустими за финансиране от Съюза, освен в надлежно обосновани изключителни случаи. С цел да се избегнат смущения в подкрепата от Съюза, които биха могли да накърнят интересите на Съюза, следва да бъде възможно в решението за финансиране да се предвиди, за ограничен период от време в началото на МФР за периода 2021—2027 г. и само в надлежно обосновани случаи, че дейностите и разходите са допустими от 1 януари 2021 г., дори ако тези дейности са били изпълнени и направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

(67)

Действия или инициативи, които не получават подкрепа по настоящия регламент, не могат да бъдат включени в работните програми.

(68)

За да се оптимизира добавената стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят полезни взаимодействия, по-специално между Програмата и други програми на Съюза, включително фондове, които се изпълняват при споделено управление. За да се увеличат максимално тези полезни взаимодействия, следва да се осигурят основни благоприятстващи механизми, включително кумулативно финансиране на действие от Програмата и от друга програма на Съюза, при условие че това кумулативно финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието. За тази цел в настоящия регламент следва да се определят подходящи правила, по-специално относно възможността за пропорционално деклариране на едни и същи разходи по Програмата и друга програма на Съюза.

(69)

Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета (24) следва да бъде отменен, считано от 1 януари 2021 г.

(70)

За да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в имащата отношение област на политиката и да се даде възможност изпълнението на Програмата да започне от началото на МФР за периода 2021—2027 г., настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и следва да се прилага с обратно действие от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи Разпоредби

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се създава програма „Европейски корпус за солидарност“ (наричана по-нататък „Програмата“) за периода на МФР 2021—2027 г.

2.   Програмата определя следните две направления на действие:

а)

участие на млади хора в дейности за солидарност; и

б)

участие на млади хора в дейности за солидарност, свързани с хуманитарната помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ).

3.   С настоящия регламент се определят целите на Програмата, бюджета за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„дейност за солидарност“ означава висококачествена, приобщаваща дейност, насочена към преодоляването на важни обществени предизвикателства и допринасяща за постигане на целите на Програмата, която е под формата на доброволчество, проекти за солидарност или дейности за изграждане на мрежи в различни области, включително в областта на хуманитарната помощ, която осигурява европейска добавена стойност и спазва разпоредбите относно здравето при работа и безопасността, както и съответните правила за сигурност;

2)

„регистриран кандидат“ означава лице на възраст между 17 и 30 години или, в случай на доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, между 17 и 35 години, което пребивава законно в държава членка, в трета държава, асоциирана към Програмата, или в друга държава съгласно настоящия регламент и което се е регистрирало на портала на Европейския корпус за солидарност, за да изрази интерес за участие в дейност за солидарност, но все още не участва в такава дейност;

3)

„участник“ означава лице на възраст между 18 и 30 години или, в случай на доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, между 18 и 35 години, което пребивава законно в държава членка, в трета държава, асоциирана към Програмата, или в друга държава съгласно настоящия регламент, което се е регистрирало на портала на Европейския корпус за солидарност и участва в дейност за солидарност;

4)

„млади хора с по-малко възможности“ означава млади хора, които срещат трудности, които им пречат да имат ефективен достъп до възможности по Програмата поради причини от икономическо, социално, културно, географско или здравословно естество или свързани с мигрантския им произход, или увреждания и образователни затруднения, или поради всякакви други причини, включително такива, които могат да доведат до дискриминация съгласно член 21 от Хартата;

5)

„участваща организация“ означава местен, регионален, национален или международен публичен или частен субект, независимо дали е с нестопанска или стопанска цел, на който е присъден знакът за качество;

6)

„доброволчество“ означава дейност за солидарност, която се извършва за срок до 12 месеца като доброволна неплатена дейност, която допринася за постигането на общото благо;

7)

„проект за солидарност“ означава неплатена дейност за солидарност за срок, до 12 месеца, изпълняван от групи от минимум пет участника с цел преодоляване на съществени предизвикателства в рамките на техните общности, като същевременно предоставя ясна европейска добавена стойност;

8)

„знак за качество“ означава сертифициране, извършено на базата на вариращи специфични изисквания, в зависимост от вида на предоставяната дейност за солидарност, на участваща организация, която желае да предоставя дейности за солидарност по Програмата като изпълнител с функция домакин, като изпълнител с поддържаща функция или и двете заедно;

9)

„ресурсни центрове на Европейския корпус за солидарност“ означава допълнителните функции, изпълнявани от определени национални агенции в подкрепа на разработването, изпълнението и качеството на дейностите за солидарност в рамките на Програмата, както и на установяването на компетентностите, придобити от участниците чрез извършваните от тях дейности за солидарност;

10)

„портал на Европейския корпус за солидарност“ означава интерактивен уеб инструмент на всички официални езици на Съюза, управляван под отговорността на Комисията, който осигурява относими онлайн услуги в подкрепа на качественото изпълнение на Програмата, като допълва дейностите на участващите организации, включително чрез предоставяне на информация относно Програмата, регистриране на участници, търсене на участници, рекламна дейност и търсене на дейности за солидарност, търсене на потенциални партньори за проекти, подкрепа за установяване на контакти и предложения за дейности за солидарност, обучение, комуникационни дейности и дейности за изграждане на мрежи, информиране и уведомяване за предлаганите възможности, осигуряване на механизъм за обратна връзка по отношение на качеството на дейностите за солидарност, както и позволява добавянето на други функции в отговор на важни обстоятелства, свързани с Програмата;

11)

„инструменти на Съюза за прозрачност и признаване“ означава инструменти, които помагат на заинтересованите страни да разберат, да оценят, а когато е целесъобразно — да признаят резултатите от неформалното и информалното учене в рамките на Съюза;

12)

„дейност за хуманитарна помощ“ означава дейност за подкрепа на следкризисни и дългосрочни операции за хуманитарна помощ в трети държави, чиято цел е да се предостави помощ въз основа на нуждите, насочена към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство при предизвикани от човека кризи или природни бедствия, включително операции за подпомагане, помощ и защита при текущи хуманитарни кризи или непосредствено след тях, подкрепящи мерки за осигуряване на достъп до нуждаещите се и за улесняване на свободното движение на помощи, както и действия, целящи подобряването на подготвеността за бедствия и намаляването на риска от тях, установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие, и допринасящи за укрепване на устойчивостта и за увеличаване на капацитета на уязвими или засегнати от бедствия общности за справяне с кризи и възстановяване след тях;

13)

„трета държава“ означава държава, която не е членка на Съюза;

Член 3

Цели на Програмата

1.   Общата цел на Програмата е да се повиши участието на младите хора и на организациите в достъпни и висококачествени дейности за солидарност, най-вече доброволчество, като начин за укрепване на сближаването, солидарността, демокрацията, европейската идентичност и активното гражданство в Съюза и извън него и същевременно се отговори на обществените и хуманитарните предизвикателства на място, като се положат специални усилия за насърчаване на устойчивото развитие, социалното приобщаване и равните възможности.

2.   Специфичната цел на Програмата е да се предоставят на младите хора, включително на младите хора с по-малко възможности, леснодостъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които водят до положителни обществени промени в Съюза и извън него, като същевременно се подобряват и надлежно валидират техните компетентности и се улеснява тяхната постоянна ангажираност като активни граждани.

3.   Целите на Програмата се изпълняват чрез действия в направленията, посочени в член 1, параграф 2.

ГЛАВА II

Действия по Програмата

Член 4

Действия по Програмата

1.   Действията, подкрепяни по Програмата, са следните:

а)

доброволчество, както е посочено в членове 7 и 10;

б)

проекти за солидарност, както е посочено в член 8;

в)

дейности за изграждане на мрежи, както е посочено в член 5, параграф 1; и

г)

мерки за качество и подкрепа, както е посочено в член 5, параграф 2.

2.   Програмата подкрепя дейностите за солидарност, които осигуряват ясна европейска добавена стойност, например поради:

а)

транснационалния им характер, в частност по отношение на мобилността с учебна цел и сътрудничеството;

б)

способността им да допълват други програми и политики на местно, регионално, национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище и;

в)

европейското им измерение по отношение на теми, цели, подходи, очаквани резултати и други аспекти на тези дейности за солидарност;

г)

техния подход, който приобщава млади хора с различен произход;

д)

техния принос към ефективното използване на инструментите на Съюза за прозрачност и признаване.

3.   Дейностите за солидарност се осъществяват в съответствие със специфичните изисквания, определени за всеки вид дейност, която се извършва в рамките на Програмата, както е посочено в членове 5, 7, 8 и 10, както и съгласно приложимите регулаторни уредби в държавите членки и третите държави, асоциирани към Програмата.

4.   Позоваванията на Европейската доброволческа служба в правните актове на Съюза следва да се разбират като включващи позовавания на доброволчеството съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013 и настоящия регламент.

Член 5

Общи действия за двете направления

1.   Дейностите за изграждане на мрежи се извършват на национално равнище или като трансгранични дейности и имат за цел:

а)

укрепване на капацитета на участващите организации да предлагат висококачествени, леснодостъпни проекти на все по-голям брой участници;

б)

привличане на нови участници и нови участващи организации;

в)

осигуряване на възможности за участниците и участващите организации да предоставят обратна информация относно дейностите за солидарност и да популяризират Програмата; и

г)

принос към обмена на опит и укрепване на чувството за принадлежност сред участниците и участващите организации, като по този начин се подкрепя постигането на по-широко положително въздействие на Програмата, включително посредством дейности като обмен на най-добри практики и създаване на мрежи.

2.   Мерките за качество и подкрепа включват:

а)

подходящи мерки за осигуряване на изисквания за проверка в съответствие с приложимото национално право;

б)

мерки, предприети преди, по време на или след дейностите за солидарност, насочени към гарантиране на качеството и достъпността на тези дейности, включително онлайн и офлайн обучение, които, когато е целесъобразно, са адаптирани към дейностите за солидарност и техния контекст; езикова помощ; застраховка, включително срещу злополука и заболяване; по-нататъшно използване на Youthpass, който идентифицира и документира компетентностите, придобити от участниците по време на дейностите за солидарност; изграждане на капацитет; и административна подкрепа за участващите организации;

в)

разработването и поддържането на знак за качество;

г)

дейностите на ресурсните центрове на Европейския корпус за солидарност за подкрепа и повишаване на качеството на изпълнение на действията на Програмата и за подобряване на валидирането на резултатите от тях; и

д)

създаването, поддръжката и актуализирането на достъпен портал на Европейския корпус за солидарност и други подходящи онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

ГЛАВА III

Участие На Млади Хора В Дейности За Солидарност

Член 6

Цел и видове действия

1.   Действията, които се изпълняват по направление „Участие на млади хора в дейности за солидарност“, допринасят по-специално за укрепването на сближаването, солидарността, активното гражданство и демокрацията в Съюза и извън него, както и за справяне с обществените предизвикателства, като се полагат особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности.

2.   В направлението „Участие на млади хора в дейности за солидарност“ се подкрепят следните дейностите:

а)

доброволчество, както е посочено в член 7;

б)

проекти за солидарност, както е посочено в член 8;

в)

дейности за изграждане на мрежи за лица и организации, участващи по това направление, както е посочено в член 5, параграф 1;

г)

мерки за качество и подкрепа, както е посочено в член 5, параграф 2.

Член 7

Доброволчество по направление „Участие на млади хора в дейности за солидарност“

1.   Доброволчеството:

а)

включва компонент за учене и обучение;

б)

не заменя стажовете или работните места;

в)

не се приравнява на трудова заетост; и

г)

се основава на писмено споразумение за доброволчество.

Споразумението, посочено в първа алинея, буква г) урежда правата и задълженията на страните по споразумението, продължителността и мястото на извършване на дейността и описанието на включената задача. Такова споразумение препраща към условията на застрахователното покритие на участниците и, когато е целесъобразно, към съответните изисквания за проверка в съответствие с приложимото национално право.

2.   Доброволчеството може да се извършва в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (доброволчество зад граница) или в държавата на пребиваване на участника (доброволчество на национално равнище). Доброволческите дейности, осъществявани на национално равнище, са отворени за участие на всички млади хора, и по-специално на младите хора с по-малко възможности.

Член 8

Проекти за солидарност

Проектите за солидарност не заменят стажовете или работните места.

ГЛАВА IV

Европейски Доброволчески Корпус За Хуманитарна Помощ

Член 9

Цел, принципи и видове действия

1.   Действията по Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, допринасят по-специално за предоставянето на хуманитарна помощ въз основа на нуждите, насочена към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство, и за укрепването на капацитета и устойчивостта на уязвими или засегнати от бедствия общности.

2.   Действията по Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ:

а)

се извършват в съответствие с хуманитарните принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, както и с принципа за ненанасяне на вреда;

б)

отговарят на хуманитарните нужди на местните общности, набелязани в сътрудничество с хуманитарните и други съответни партньори в приемащата държава или регион;

в)

се планират въз основа на оценки на риска и се предприемат по начин, който гарантира високо равнище на безопасност и сигурност на доброволците;

г)

когато е уместно, улесняват прехода от хуманитарна реакция към дългосрочно устойчиво и приобщаващо развитие;

д)

улесняват активното участие на местния персонал и доброволците на държавите и общностите, в които се изпълняват действията;

е)

когато е уместно, вземат предвид специфичните нужди на жените и се стремят да включват жени и групи и мрежи от жени;

ж)

допринасят за усилията за укрепване на местно равнище на готовността и/или реакцията при хуманитарни кризи.

3.   Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ подкрепя следните действия:

а)

доброволчество, както е посочено в член 10;

б)

дейности за изграждане на мрежи за лица и организации, участващи в Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, както е посочено в член 5, параграф 1;

в)

мерки за качество и подкрепа, както е посочено в член 5, параграф 2, с особен акцент върху мерките за гарантиране на сигурността и безопасността на участниците.

Член 10

Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

1.   Доброволчеството по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ:

а)

включва компоненти за учене и обучение, включително относно принципите, установени в член 10, параграф 2, и когато е подходящо, компоненти за развитие и изграждане на капацитет, с участието на висококвалифицирани, добре обучени и опитни наставници, ментори и експерти;

б)

не заменя стажове или работни места;

в)

не се приравнява на трудова заетост, и

г)

се основава на писмено споразумение за доброволчество.

Споразумението, посочено в първа алинея, буква г), урежда правата и задълженията на страните по споразумението, продължителността и мястото на извършване на дейността и описанието на задачите. Такова споразумение препраща към условията на застрахователното покритие на участниците и, когато е целесъобразно, към съответните изисквания за проверка в съответствие с приложимото национално право.

2.   Доброволчеството по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ може да се извършва само в тези региони на трети държави, в които:

а)

се провеждат дейности и операции за хуманитарна помощ; и

б)

няма текущи международни или вътрешни въоръжени конфликти.

ГЛАВА V

Финансови Разпоредби

Член 11

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнение на Програмата за периода 2021—2027 г. е 1 009 000 000 евро по текущи цени.

2.   При максимум 20 % за доброволчество на национално равнище индикативното разпределение на финансовата подкрепа за действията, посочени в член 4, параграф 1, букви а), б) и в), е:

а)

94 % за доброволчество, както е посочено в член 7, и за проекти за солидарност,

б)

6 % за доброволчество, както е посочено в член 10.

3.   Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на Програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

4.   Ресурси, разпределени на държавите членки при споделено управление, могат по искане на съответната държава членка да бъдат прехвърлени към Програмата, при спазване на условията, посочени в член 26 от регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика („наричан по-нататък „Регламентът за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г.“). Комисията изпълнява тези ресурси пряко, в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент, или непряко — в съответствие с буква в) от посочената алинея. Тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

Член 12

Форми на финансиране от Съюза и методи на изпълнение

1.   Програмата се изпълнява по последователен начин при пряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент или при непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, първа алинея, буква в) от посочения регламент.

2.   Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и поръчки.

3.   Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покриват риска, свързан с възстановяването на средства, които получателите дължат, и се считат за достатъчна гаранция съгласно Финансовия регламент. Прилага се член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (25).

4.   При процедури за подбор както при пряко, така и при непряко управление, членовете на комисията за оценка могат да бъдат външни експерти, съгласно посоченото в член 150, параграф 3, трета алинея от Финансовия регламент.

ГЛАВА VI

Участие в Програмата

Член 13

Трети държави, асоциирани към Програмата

1.   Програмата е отворена за участието на следните трети държави:

а)

членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство — в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)

присъединяващи се държави, държави кандидатки и държави потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)

държави, в рамките на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)

други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение относно участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението:

i)

гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

ii)

определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и административните разходи по програмите.

iii)

не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата на Съюза; и

iv)

гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Приносът, посочен в първа алинея, буква г), подточка (ii), представлява целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

2.   Държавите, изброени в параграф 1, могат да участват в Програмата само в нейната цялост и при условие че изпълняват всички задължения, които настоящият регламент налага на държавите членки.

Член 14

Други участващи държави

1.   Програмата е отворена за участие и на отвъдморски страни и територии.

2.   В надлежно обосновани случаи в интерес на Съюза, действията, посочени в член 5 и доброволчеството, посочено в член 7, могат да бъдат отворени за участие и на правни субекти от трети държави, които не са асоциирани към Програмата.

Член 15

Участие на физически лица

1.   Младите хора на възраст между 17 и 30 години или, в случай на доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, съгласно посоченото в член 10, между 17 и 35 години, които желаят да участват в Програмата, се регистрират в портала на Европейския корпус за солидарност.

2.   Към момента на започване на доброволчество или на проект за солидарност по направление „Участие на млади хора в дейности за солидарност“ участникът трябва да бъде най-малко на 18 години и не по-възрастен от 30 години. Към момента на започване на доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, съгласно посоченото в член 10, даден участник трябва да бъде най-малко на 18 години и не по-възрастен от 35 години.

Член 16

Приобщаване на млади хора с по-малко възможности

1.   При прилагането на настоящия регламент Комисията, държавите членки и третите държави, асоциирани към Програмата, гарантират, че се вземат конкретни и ефективни мерки за насърчаване на социалното приобщаване и на условията за равен достъп, по-специално по отношение на участието на млади хора с по-малко възможности.

2.   До 9 декември 2021 г. Комисията разработва рамка от мерки за приобщаване с цел увеличаване на процента на участие сред хората с по-малко възможности, както и насоки за прилагането на тези мерки. Тези насоки се актуализират при необходимост за срока на действие на Програмата. Въз основа на рамката на мерките за приобщаване и като се обърне особено внимание на специфичните предизвикателства при достъпа до Програмата в национален контекст, се разработват планове за действие за приобщаване, които представляват неразделна част от работните програми на националните агенции. Комисията следи редовно изпълнението на тези планове за действие за приобщаване.

3.   Когато е уместно, и като осигурява добро финансово управление, Комисията гарантира, че се въвеждат мерки за финансова подкрепа, включително предварително финансиране, за да се улесни участието в Програмата на млади хора с по-малко възможности. Равнището на подкрепа се основава на обективни критерии.

Член 17

Участващи организации

1.   Програмата е отворена за участието на публични или частни субекти, независимо дали с нестопанска или със стопанска цел, и международни организации, при условие че те са получили знак за качество.

2.   Заявлението на даден субект да стане участваща организация в Програмата се оценява от компетентния изпълнителен орган на Програмата въз основа на принципите на:

а)

равно третиране;

б)

равни възможности и недискриминация;

в)

избягване на заместването на работни места;

г)

избягване на вредни дейности;

д)

осигуряване на висококачествени, леснодостъпни и приобщаващи дейности с учебно измерение, съсредоточени върху личностното, социално-образователното и професионалното развитие;

е)

подходящи правила за доброволческата дейност;

ж)

безопасна и достойна среда и условия, с вътрешни механизми за разрешаване на конфликти с цел защита на участника; и

з)

недопускане на печалба в съответствие с Финансовия регламент.

Компетентният изпълнителен орган на Програмата използва принципите, посочени в първа алинея, за да установи дали дейностите на субекта, подал заявление за участваща организация, отговарят на изискванията и целите на Програмата.

3.   В резултат на оценката, посочена в параграф 2, на дадения субект може да бъде присъден знак за качество на Програмата. Компетентният изпълнителен орган на Програмата периодично оценява дали субектът продължава да отговаря на условията, довели до присъждането на знака за качество. Когато субектът е престанал да отговаря на тези условия, компетентният изпълнителен орган на Програмата предприема коригиращи мерки, докато не бъдат изпълнени условията и изискванията за качество. В случай на продължаващо неспазване на условията и на изискванията за качество, знакът за качество се отнема.

4.   На всеки субект, който е получил знака за качество, се осигурява достъп до портала на Европейския корпус за солидарност като изпълнител с функция домакин, с поддържаща функция, или и двете, като той може да отправя предложения за дейности за солидарност към регистрираните кандидати.

5.   Знакът за качество на Програмата не предоставя автоматично право на финансиране по Програмата.

6.   Дейностите за солидарност и свързаните с тях мерки за качество и подкрепа, осигурявани от участваща организация, може да бъдат финансирани по Програмата за солидарност или от други източници на финансиране, които не зависят от бюджета на Съюза.

7.   За участващите организации по линия на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ сигурността и безопасността на доброволците, въз основа на оценки на риска, е приоритет.

8.   След приключване на дейността за солидарност и по искане на участник участващата организация му предоставя сертификат за учебните резултати и развитите по време на дейността за солидарност умения, като например Youthpass или Европас;

Член 18

Достъп до финансиране по Програмата

Всеки публичен или частен субект, установен в държавите членки, отвъдморски страни или територии, или трети държави, асоциирани към Програмата, както и всяка международна организация, могат да кандидатстват за финансиране по Програмата. За доброволчеството, посочено в членове 7 и 10, участващата организация получава знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на Програмата. Що се отнася до проектите за солидарност, посочени в член 8, за финансиране могат да кандидатстват и физически лица от името на неформални групи, съставени от участници в Програмата. Като общо правило заявлението за безвъзмездни средства се подава до националната агенция на държавата, в която е установена организацията или физическото лице.

ГЛАВА VII

Програмиране, Мониторинг И Оценка

Член 19

Работна програма

Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. Работната програма предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие, и за разпределението на средствата между държавите членки и трети държави, асоциирани към Програмата, за действията, управлявани чрез националните агенции. Работната програма се приема от Комисията чрез акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31.

Член 20

Мониторинг и докладване

1.   Показателите във връзка с докладването относно напредъка на Програмата към постигане на общата и специфичната цели, определени в член 3, се съдържат в приложението.

2.   За да се гарантира ефикасната оценка на напредъка на Програмата към постигането на нейните целите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30 за изменение на приложението относно показателите, когато това е необходимо, и за допълване на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

3.   Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и навременно и с подходящо ниво на подробности събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението на Програмата и на нейните резултати.

За тази цел на получателите на средства от Съюза и когато е целесъобразно — на държавите членки, се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 21

Оценка

1.   Комисията провежда навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.   След като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията извършва междинна оценка на Програмата. Междинната оценка трябва също така да се придружава от окончателна оценка на програмата „Европейски корпус за солидарност“ за периода (2018—2020 г.), която се включва в междинната оценка. В междинната оценка на Програмата се оценява цялостната ефективност и качеството на изпълнение на Програмата, както и изпълнението на мерките за приобщаване.

3.   Без да се засягат изискванията, предвидени в глава IX, и задълженията на националните агенции, предвидени в член 24, до 31 май 2024 г. държавите членки предават на Комисията доклад за изпълнението и въздействието на Програмата на териториите им.

4.   Ако е целесъобразно и въз основа на междинната оценка, Комисията отправя подходящо законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

5.   След 31 декември 2027 г., но не по-късно от 31 декември 2031 г., Комисията извършва окончателна оценка относно резултатите от изпълнението и въздействието на Програмата.

6.   Комисията представя всички оценки, извършени по настоящия член, включително междинната оценка, и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

ГЛАВА VIII

Информация, Комуникация И Разпространение

Член 22

Информация, комуникация и разпространение

1.   Получателите на финансиране от Съюза посочват произхода на средствата и осигуряват видимост на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително на медиите и обществеността.

2.   Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата, на действията, предприети по Програмата, и на получените резултати. Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3.

3.   В сътрудничество с Комисията националните агенции разработват последователна стратегия с цел ефективни разяснителни кампании и разпространението и използването на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, които те управляват по Програмата. Националните агенции подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно Програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и за резултатите от нея. Националните агенции информират имащите отношение целеви групи за действията и дейностите, предприемани в съответната държава.

4.   Участващите организации използват името „Европейски корпус за солидарност“ за целите на комуникацията и разпространението на информация, свързана с Програмата.

ГЛАВА IХ

Система за Управление и Одит

Член 23

Национален орган

Във всяка държава членка и трета държава, асоциирана към Програмата, националните органи, на които е възложено управлението на действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) 2021/817, действат и като национални органи в рамката на Програмата. Член 26, параграфи 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2021/817 се прилагат mutatis mutandis за националните органи по Програмата.

Член 24

Национална агенция

1.   Във всяка държава членка и трета държава, участваща в Програмата, националните агенции, на които е възложено управлението на действията, посочени в глава III от Регламент (ЕС) 2021/817, действат и като национални агенции в рамката на Програмата в съответните си държави. Член 27, параграфи 1 и 2 и 4 - 8 от Регламент (ЕС) 2021/817 се прилагат mutatis mutandis за националните агенции по Програмата.

2.   Без да се засяга член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/817, националната агенция отговаря и за управлението на всички етапи от жизнения цикъл на проектите по онези действия на Програмата, които са изброени в актовете за изпълнение, посочени в член 19 от настоящия регламент, в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква в) от Финансовия регламент.

3.   Когато за дадената трета държава не е определена национална агенция, както посочено в член 13, параграф1 от настоящия регламент, такава агенция се създава в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2021/817.

Член 25

Европейска комисия

1.   Правилата относно отношенията между Комисията и дадена национална агенция се определят в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2021/817 чрез писмен документ, в който:

а)

се установяват стандартите за вътрешен контрол за съответната национална агенция, както и правилата за управление на средствата на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства от националните агенции;

б)

се съдържа работната програма на националната агенция, в която са включени управленските задачи на националната агенция, за които се предоставя подкрепа от Съюза; и

в)

се посочват изискванията за докладване за националната агенция.

2.   Комисията предоставя ежегодно на националната агенция следните средства:

а)

средства за отпускането на безвъзмездни средства в държавите членки или третите държави, асоциирани към Програмата, за действията на Програмата, чието управление е поверено на националната агенция;

б)

финансово участие в подкрепа на управленските задачи на националната агенция, определени съгласно условията, посочени в член 28, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/817.

3.   Комисията определя изискванията за работната програма на националната агенция. Комисията не предоставя на националната агенция средства на Програмата, докато не одобри официално работната програма на националната агенция.

4.   Въз основа на изискванията, на които трябва да отговарят националните агенции, посочени в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/817, Комисията прави преглед на националните системи за управление и контрол, на годишната декларация за управлението на националната агенция и на становището на независимия одитен орган по нея, като надлежно отчита информацията, предоставена от националния орган, за извършените от него дейности по мониторинг и надзор по отношение на Програмата.

5.   След като направи оценка на годишната декларация за управлението и на становището на независимия одитен орган по нея, Комисията изпраща становището и бележките си на националната агенция и на националния орган.

6.   В случай че Комисията не може да приеме годишната декларация за управлението или независимото одитно становище по нея или в случай на незадоволително изпълнение от националната агенция на бележките на Комисията, последната може да приложи всякакви предпазни и корективни мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, в съответствие с член 131, параграф 3, първа алинея, буква в) от Финансовия регламент.

Член 26

Независим одитен орган

1.   Независимият одитен орган изготвя одитно становище относно годишната декларация за управлението, посочена в член 155, параграф 1 от Финансовия регламент. То съставлява основата на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент.

2.   Независимият одитен орган:

а)

притежава необходимата професионална компетентност за извършване на одити в публичния сектор;

б)

гарантира, че при своите одити взема предвид международно признатите одитни стандарти; и

в)

не е в положение на конфликт на интереси по отношение на правния субект, в чиято структура е националната агенция, и е независим по отношение на своите функции от правния субект, в чиято структура е националната агенция.

3.   Независимият одитен орган предоставя на Комисията и на нейните представители, както и на Сметната палата, пълен достъп до всички документи и доклади, подкрепящи одитното становище, което той изготвя относно годишната декларация за управлението на националната агенция.

ГЛАВА Х

Система за Контрол

Член 27

Принципи на системата за контрол

1.   Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията по Програмата, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган.

2.   Националните агенции отговарят за първичните проверки на бенефициерите на безвъзмездни средства за действията на Програмата. Тези проверки предвиждат достатъчно гаранции, че отпуснатите безвъзмездни средства са използвани по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза.

3.   По отношение на средствата на Програмата, преведени на националните агенции, Комисията гарантира подходяща координация на своите проверки с националните органи и националните агенции въз основа на принципа на единния одит и на анализ на риска. Настоящият параграф не се прилага за разследванията, провеждани от OLAF.

Член 28

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в Програмата въз основа на решение, прието съгласно международно споразумение, или въз основа на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвиденo в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

ГЛАВА XI

Взаимно Допълване

Член 29

Взаимно допълване на действията на Съюза

1.   Действията на Програмата са съвместими със и допълват съответните политики, инструменти и програми на равнището на Съюза, по-специално програмата „Еразъм +“, както и със съществуващите мрежи на равнището на Съюза, които са от значение за дейностите на Програмата.

2.   Действията на Програмата също така са съвместими със и допълват съответните политики, програми и инструменти на национално равнище в държавите членки и третите държави, асоциирани към Програмата. За тази цел Комисията, националните органи и националните агенции обменят информация относно съществуващите национални схеми и приоритети, свързани със солидарността и младежта, от една страна, и действията по Програмата, от друга страна, с оглед на надграждането на съответните добри практики и постигането на ефикасност и ефективност.

3.   Доброволчеството, посочено в член 10, по-специално е съвместимо със и допълва други сфери от външната дейност на Съюза, най-вече политиката за хуманитарната помощ, политиката за сътрудничество за развитие, политиката за разширяването, политиката за съседство и механизма за гражданска защита на Съюза.

4.   За действие, за което е предоставено финансиране по Програмата, може да бъде предоставено финансиране и по други програми на Съюза, при условие че финансирането не обхваща едни и същи разходи. Правилата на съответната програма на Съюза се прилагат за съответстващото финансиране на действието. Кумулативното финансиране не надвишава общия размер на допустимите разходи за действието. Подкрепата от различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, определящи условията за подкрепата.

5.   Предложения за проекти могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие или Европейския социален фонд плюс в съответствие с член 73, параграф 4 от Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г., когато те са получили знака „Печат за високи постижения“ по Програмата, тъй като отговарят на следните кумулативни условия:

а)

били са оценени в рамките на покана за представяне на предложения по Програмата;

б)

отговарят на минималните изисквания за качество съгласно тази покана за представяне на предложения; и

в)

не могат да бъдат финансирани по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения.

ГЛАВА XII

Преходни и Заключителни Разпоредби

Член 30

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 20 се предоставя на Комисията за целия период на действие на Програмата.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 31

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 32

Отмяна

Регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014 се отменят, считано от 1 януари 2021 г.

Член 33

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга продължаването или промяната на действията, предприети съгласно регламент (ЕС) 2018/1475 или (ЕС) № 375/2014, които продължават да се прилагат за тези действия до тяхното приключването.

2.   Финансовият пакет за Програмата може да покрива и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между Програмата и мерките, приети съгласно регламент (ЕС) 2018/1475 или (ЕС) № 375/2014.

3.   В съответствие с член 193, параграф 2, втора алинея, буква а) от Финансовия регламент и чрез дерогация от член 193, параграф 4 от същия регламент, в надлежно обосновани случаи, посочени в решението за финансиране, дейностите, за които се получава подкрепа съгласно настоящия регламент, и съответните разходи, направени през 2021 г., могат да се считат за допустими, считано от 1 януари 2021 г., дори ако дейностите са били изпълнени, а разходите направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

4.   Ако е необходимо, в бюджета на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения и след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 11, параграф 3, с цел да бъде възможно управлението на действията и дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

5.   Държавите членки гарантират на национално равнище безпрепятствения преход между действията, които се прилагат съгласно програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2018—2020 г., и тези, които ще бъдат осъществени по Програмата.

Член 34

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D.M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A.P. ZACARIAS


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 201.

(2)  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 282.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. (ОВ C 23, 21.1.2021 г., стр. 218) и позиция на Съвета на първо четене от 20 април 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) Позиция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ C 25, 30.1.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 456, 18.12.2018 г., стр. 1.

(6)  Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на „Еразъм +“- програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 (ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 1 ).

(7)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“— програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

(8)  Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г. стр. 11).

(10)  Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).

(11)  Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(15)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(16)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(17)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(18)  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).

(19)  ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(20)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(21)  Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(22)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(23)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(24)  Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., стр. 1).

(25)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Измерванията на количествените показатели се групират, когато е целесъобразно, по държава, професионален опит, завършена образователна степен, пол и вид действие и дейност.

Областите, подлежащи на мониторинг, са следните:

а)

брой участници в дейности за солидарност;

б)

дял на участниците с по-малко възможности;

в)

брой организации, притежаващи знак за качество.

г)

брой участващи млади хора с по-малко възможности;

д)

дял на участниците, които съобщават за положителни учебни резултати;

е)

дял на участниците, чиито учебни резултати са документирани чрез инструмент за прозрачност на Съюза и признаване като Youthpass, Европас или национален инструмент;

ж)

общо равнище на удовлетвореност на участниците по отношение на качеството на дейностите;

з)

дял на дейностите, свързани с целите в областта на климата;

и)

степен на удовлетвореност на доброволците, изпратени да оказват хуманитарна помощ на терен, и на участващите организации по отношение на ефективния хуманитарен принос на дейностите на място;

й)

брой дейности в трети държави, които допринасят за укрепването на местните участници и общности и допълват доброволчеството по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ.