6.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/8


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/732 НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2021 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014 по отношение на съдържанието на преписката, която разследващият служител трябва да предостави на Европейския орган за ценни книжа и пазари, правото на изслушване във връзка с временните решения и налагането на глоби и периодични имуществени санкции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 64, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 648/2012 беше изменен с Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета (2). Тези изменения се отнасят, inter alia, до определението за финансови контрагенти, правото на достъп до преписката за разследване от страна на лица, обект на разследване, глобите, които трябва да бъдат платени от регистър на трансакции, който умишлено или по небрежност е извършил някое от нарушенията, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 648/2012, и правото на изслушване на лицата, които могат да бъдат обект на периодични имуществени санкции.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014 (3) на Комисията беше приет въз основа на член 64, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и в него се определят процедурните правила относно санкциите, налагани на регистрите на трансакции от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“), включително правилата относно правото на защита. Тъй като измененията, въведени с Регламент (ЕС) 2019/834 в Регламент (ЕС) № 648/2012, се отнасят до тези процедурни правила, е необходимо да се гарантира, че тези изменения са отразени и в Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014.

(3)

Важно е да се осигури прозрачност между разследващия служител, назначен от ЕОЦКП в съответствие с член 64 от Регламент (ЕС) № 648/2012, и самия ЕОЦКП. За целите на тази прозрачност е необходимо преписката на разследващия служител да съдържа изявленията на лицата, обект на разследване, и констативните протоколи, въз основа на които тези лица са представили своите изявления.

(4)

Съгласно член 67, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012 ЕОЦКП може, когато са необходими спешни действия, да приема временни решения без предварително изслушване на лицата, обект на разследване или производство. За да се гарантира, че правомощията на ЕОЦКП да приема временни решения, се реализират ефективно, лицата, обект на разследване, следва да нямат право на достъп до преписката или да бъдат изслушани, преди разследващият служител да представи преписката заедно със своите констатации на ЕОЦКП или преди ЕОЦКП да приеме своето временно решение. Въпреки това, за да бъде зачетено правото на защита, лицата, обект на разследване, следва да имат право на достъп до преписката веднага след като разследващият служител е предоставил преписката с констативния си протокол на ЕОЦКП, както и право на изслушване възможно най-скоро след като ЕОЦКП е приел временното си решение.

(5)

Съгласно член 68, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 сумите, съответстващи на глобите и периодичните имуществени санкции, събирани от ЕОЦКП, трябва да бъдат разпределени в общия бюджет на Съюза. Събраните от ЕОЦКП глоби и периодични имуществени санкции следва да бъдат внесени по лихвоносни сметки, докато станат окончателни. За всяко решение за налагане на глоби или периодични имуществени санкции, сумите, събрани от ЕОЦКП, следва да бъдат внесени по отделна сметка или подсметка, за да се гарантира проследимост, докато решението стане окончателно.

(6)

Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014 следва да бъде съответно изменен.

(7)

С оглед на незабавното упражняване от страна на ЕОЦКП на правомощията му за ефективен надзор и принудително изпълнение настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014 се изменя, както следва:

1)

в член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Пълната преписка, която разследващият служител трябва да предостави на ЕОЦКП, съдържа следните документи:

а)

констативния протокол и копие от констативния протокол, адресиран до лицето, обект на разследване;

б)

екземпляр от писмените изявления на лицето, обект на разследване;

в)

протоколи от устното изслушване.“;

2)

вмъква се следният член 3а:

„Член 3а

Право на изслушване от ЕОЦКП във връзка с временни решения за надзорни мерки

1.   Чрез дерогация от членове 2 и 3 процедурата, установена в настоящия член, се прилага, когато ЕОЦКП приема временни решения съгласно член 67, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012.

2.   Разследващият служител предоставя преписката със своите констатации на ЕОЦКП и незабавно информира лицето, обект на разследване, за своите констатации, но не предоставя на това лице възможността да прави изявления. В констативния протокол на разследващия служител се излагат фактите, които могат да представляват едно или повече от нарушенията, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 648/2012, включително всички фактори, утежняващи или смекчаващи тези нарушения.

Когато е поискано, разследващият служител предоставя достъп до преписката на лицето, обект на разследване.

3.   Когато ЕОЦКП прецени, че фактите, описани в констативния протокол на разследващия служител, не сочат за извършване на нарушение по смисъла на приложение I към Регламент (ЕС) № 648/2012, той взема решение за прекратяване на разследването и уведомява за това лицето, обект на разследване.

4.   Когато ЕОЦКП реши, че едно или повече от нарушенията, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 648/2012, е извършено от лице, обект на разследване, и приеме временно решение за налагане на надзорни мерки, както е определено в член 73, параграф 1, букви а), в) и г) от Регламент (ЕС) № 648/2012, той незабавно информира лицето за това временно решение.

ЕОЦКП определя разумен срок, в рамките на който лицата, обект на разследване, могат да предоставят писмени изявления относно временното решение. ЕОЦКП не е длъжен да взема под внимание писмени изявления, които са получени след изтичането на този срок.

Когато е поискано, ЕОЦКП предоставя достъп до преписката на лицата, обект на разследване.

ЕОЦКП може също така да покани лицата, обект на разследването, да присъстват на устно изслушване. Лицата, обект на разследване, могат да получат съдействие от своите адвокати или от други квалифицирани лица, допуснати от ЕОЦКП. Устното изслушване не е публично.

5.   ЕОЦКП изслушва лицето, обект на разследване, и взема окончателно решение възможно най-скоро след приемането на временното решение.

Когато ЕОЦКП счита, въз основа на пълната преписка и след изслушване на лицата, обект на разследване, че едно или повече от нарушенията, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 648/2012, е извършено от лицето, което е обект на разследване, ЕОЦКП приема потвърдително решение за налагане на една или повече от надзорните мерки, предвидени в член 73, параграф 1, букви а), в) и г) от Регламент (ЕС) № 648/2012. ЕОЦКП незабавно уведомява засегнатото лице за това решение.

Когато ЕОЦКП приема окончателно решение, с което не се потвърждава временното решение, временното решение се счита за отменено.“;

3)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

първата алинея се заменя със следното:

„Сумата на наложените глоби и периодични имуществени санкции, събрани от ЕОЦКП, се внася по лихвоносна сметка, открита от счетоводителя на ЕОЦКП, докато станат окончателни. В случай че множество глоби или периодични имуществени санкции се събират паралелно от ЕОЦКП, счетоводителят на ЕОЦКП гарантира, че те са внесени в различни сметки или подсметки. Платените суми не се вписват в бюджета на ЕОЦКП, нито се записват като бюджетни суми.“;

б)

третата алинея се заменя със следното:

„Счетоводителят на ЕОЦКП редовно докладва на разпоредителя с бюджетни кредити от генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ за размера на наложените глоби и периодичните имуществени санкции и техния статус.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014 на Комисията от 13 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурните правила относно санкциите, налагани на регистрите на трансакции от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, включително правилата относно правото на защита и временни разпоредби (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 31).