12.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/147


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/438 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 по отношение на добавянето на нова тематична цел към номенклатурата на категориите интервенции по цел „Европейско териториално сътрудничество“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (1), и по-специално член 8, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията (2) се определя номенклатурата на категориите интервенции за Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“.

(2)

С член 92б, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2221 на Европейския парламент и на Съвета (4), се установява новата тематична цел „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, съгласно която трябва да бъдат предоставени допълнителните средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Поради добавянето на тази тематична цел таблица 5 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 следва да бъде съответно изменена.

(3)

С оглед на незабавното прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблица 5 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 се добавя следното вписване:

„13

— Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ( ОВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 7).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 320).

(4)  Регламент (ЕС) 2020/2221 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на допълнителните средства и уредбата за изпълнение с цел оказване на помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) (OВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 30).