9.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/414 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2021 година

относно техническите разпоредби за разработването, поддържането и експлоатацията на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 8, параграф 1, буква б) и член 17 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с изискванията на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 (Кодекса) всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи на държавите членки и между икономическите оператори и митническите органи на държавите членки, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията (2) се приема работна програма за въвеждането на необходимите за прилагането на Кодекса електронни системи, които трябва да бъдат разработени посредством проектите, изброени в раздел II от приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

В тази връзка следва да се определят важните технически разпоредби за функционирането на електронните системи, например разпоредбите за разработването, изпитването и въвеждането, както и за поддържането и извършването на промени в електронните системи. Освен това следва да се определят допълнителни разпоредби относно защитата на данните, актуализирането на данните, ограничаването на обработката на данните, отговорността по отношение на системите и сигурността на системите.

(4)

За да се защитят правата и интересите на Съюза, държавите членки и икономическите оператори, е важно да се установят процедурните правила и да се предвидят алтернативни решения, които да бъдат прилагани в случаи на временен срив на електронните системи.

(5)

Целта на митническия портал на ЕС за търговците, разработен първоначално по линия на проекта за одобрен икономически оператор (ОИО), проекта за европейска обвързваща тарифна информация (ЕОТИ) и проекта за информационни листове (INF) за специални режими (INF SP), е да се осигури единна точка за достъп за икономическите оператори и други лица, както и да се предостави достъп до всеки от специалните портали за търговците, разработени за всяка съответна система.

(6)

Системата за митнически решения, разработена посредством проекта „МКС: митнически решения“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел хармонизиране на процесите, свързани с подаването на заявление за митническо решение, вземането на решения и управлението на решенията в целия Съюз чрез използване единствено на средства за електронна обработка на данни. Поради това е необходимо да се определят правилата, които уреждат тази електронна система. Обхватът на системата следва да се определи въз основа на митническите решения, за които трябва да се подават заявления и които трябва да се вземат и управляват чрез нея. Следва да се установят подробни правила за общите компоненти (портал на ЕС за търговците, централна система за управление на митническите решения и информационни услуги за клиентите) и националните компоненти на системата (национален портал за търговците и национална система за управление на митническите решения), като се уточнят техните функции и взаимовръзки.

(7)

Системата за единно управление на потребителите и цифров подпис, разработена посредством проекта за пряк достъп за търговците до европейските информационни системи (единно управление на потребителите и цифров подпис), посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, е предназначена да управлява процеса на автентификация и проверка на достъпа на икономическите оператори и други лица. Трябва да се установят подробни правила относно обхвата и характеристиките на системата посредством определяне на нейните различни компоненти (общи и национални компоненти), техните функции и взаимовръзки. Функцията „цифров подпис“ обаче все още не е налична като част от системата за единно управление на потребителите и цифров подпис. Поради това в настоящия регламент не могат да бъдат установени подробни правила относно тази функция.

(8)

Системата за европейска обвързваща тарифна информация (ЕОТИ), която е подобрена посредством проекта „МКС: обвързваща тарифна информация (ОТИ)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел процесите, свързани с подаването на заявления за решения ОТИ и вземането и управлението на такива решения, да се приведат в съответствие с изискванията на Кодекса чрез използване единствено на средства за електронна обработка на данни. Поради това е необходимо да се определят правила, които уреждат тази система. Следва да се определят подробни правила за общите компоненти (портал на ЕС за търговците, централна система за ЕОТИ и мониторинг на използването на ОТИ) и националните компоненти на системата (национален портал за търговците и национална система за ОТИ), като се уточнят техните функции и взаимовръзки. Освен това проектът има за цел да улесни мониторинга на задължителното използване на ОТИ и мониторинга и управлението на удълженото използване на ОТИ.

(9)

Системата за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI), подобрена посредством проекта „МКС: система за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI 2)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел да подобри съществуващата трансевропейска система за EORI, която прави възможна регистрацията и идентификацията на икономическите оператори на Съюза, на икономически оператори от трети държави и на други лица за целите на прилагането на митническото законодателство на Съюза. Поради това е необходимо да се определят правила, които уреждат системата, като се уточнят компонентите (централна система за EORI и национални системи за EORI) и използването на системата за EORI.

(10)

Системата за одобрени икономически оператори (ОИО), подобрена посредством проекта „МКС: одобрени икономически оператори (ОИО)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел да се подобрят организационните процеси, отнасящи се до заявленията и разрешенията за ОИО и тяхното управление. Системата има също за цел да се въведе електронният формуляр, който да се използва за заявленията и решенията за ОИО, и икономическите оператори да получат достъп до митнически портал на ЕС за търговците, чрез който по електронен път да подават заявления за ОТИ и да получават решения за ОТИ. Следва да се определят подробни правила за общите компоненти на системата.

(11)

Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2), разработена по линия на проекта МКС: СКВ2, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел повишаване на безопасността и сигурността на стоките, въвеждани в Съюза. Системата подпомага събирането на данни от обобщената декларация за въвеждане (ОДВ) от различни икономически оператори и други лица, участващи в международните вериги за доставки на стоки. Целта на системата е да се подпомогне целият обмен между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица на информация, свързана с изпълнението на изискванията за ОДВ, чрез въвеждането на хармонизиран интерфейс за търговци, разработен като общо или като национално приложение. Освен това целта на системата е чрез общ регистър и свързаните с него процеси да се подпомагане съвместното извършване в реално време на анализа на риска за целите на сигурността и безопасността от митническите учреждения на първо въвеждане, както и на обмена на резултатите от анализа на риска между митническите органи на държавите членки преди заминаването на стоките от трети държави и/или преди пристигането им на митническата територия на Съюза. Системата подпомага митническите мерки за справяне с рисковете за безопасността и сигурността, установени след анализ на риска, включително митническия контрол и обмена на резултати от контрола и, когато е приложимо, уведомления до икономическите оператори и други лица относно определени мерки, които те трябва да предприемат за намаляване на рисковете. Системата подпомага мониторинга и оценката, извършвана от Комисията и митническите органи на държавите членки, на прилагането на общите критерии и стандарти за риска за безопасността и сигурността, както и на посочените в Кодекса мерки за контрол и приоритетни области за контрол.

(12)

Автоматизираната система за износа, подобрена по линия на проекта „МКС: автоматизирана система за износа (AES)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел да подобри съществуващата система за контрол на износа, за да бъде приведена в съответствие с определените в Кодекса нови изисквания за стопанската дейност и за данните. Системата има за цел също така да осигури всички необходими функции и да обхване необходимите интерфейси с поддържащите системи, а именно новата компютризирана система за транзит и системата за движението и контрола на акцизни стоки. Освен това AES подпомага прилагането на функциите за централизирано оформяне при износ. Тъй като AES е децентрализирана трансевропейска система, е необходимо да се определят правила, като се уточнят компонентите и използването на системата.

(13)

Новата компютризирана система за транзит, подобрена по линия на проекта „МКС: подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел подобряване на съществуващия етап 4 на NCTS, за да бъде приведена в съответствие с определените в Кодекса нови изисквания за стопанската дейност и за данните. Системата има за цел също така да осигури посочените в Кодекса нови функции и да обхване необходимите интерфейси с поддържащите системи и AES. Тъй като NCTS е децентрализирана трансевропейска система, е необходимо да се определят правила, като се уточнят компонентите и използването на системата.

(14)

Системата за INF SP, разработена по линия на проекта „МКС: информационни листове (INF) за специални режими“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел разработването на нова трансевропейска система за подпомагане и рационализиране на процесите на управление на данните за INF и електронната обработка на данните за от информационните листове в областта на специалните режими. Следва да се определят подробни правила за уточняване на компонентите на системата и нейното използване.

(15)

Митническата система за управление на риска, посочена в член 36 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (3), има за цел да се подпомогне обменът на информация за риска между митническите органи на държавите членки и между тях и Комисията, за да се подкрепи прилагането на общата рамка за управление на риска.

(16)

Системата за централизирано оформяне на вноса, разработена по линия на проекта „МКС: централизирано оформяне на вноса (CCI)“, посочен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, има за цел да позволи стоките да бъдат поставяни под митнически режим чрез централизирано оформяне, за да могат икономическите оператори да централизират своите свързани с митниците дейности. Обработката на митническите декларации и физическото вдигане на стоките следва да бъдат координирани между съответните митнически учреждения. Тъй като системата за CCI е децентрализирана трансевропейска система, е необходимо да се определят правила, като се уточнят компонентите и използването на системата.

(17)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026 на Комисията (4) се установяват техническите разпоредби за разработването, поддържането и използването на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Кодекса. Поради големия брой промени в посочения регламент, които биха били необходими, за да се отрази фактът, че МПТЕС, системата за INF SP, СКВ2, AES, NCTS, CRMS и система за CCI вече функционират или предстои да започнат да функционират, и от съображения за правна яснота Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026 следва да бъде отменен.

(18)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на защита на личните данни. Когато за целите на прилагането на митническото законодателство на Съюза е необходимо в електронните системи да се обработват лични данни, тези данни трябва да се обработват в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/679 (5) и (ЕС) 2018/1725 (6).. Личните данни на икономическите оператори и други лица, обработвани от електронните системи, са ограничени до набора от данни, определен в приложение А, дял I, глава 1, група 3 — Страни; приложение А, дял I, глава 2, група 3 — Страни; приложение Б, дял I, глава 3, група 3 — Страни; приложение Б, дял II, група 3 — Страни; и приложение 12-01 към Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2446 на Комисията (7).

(19)

В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на следните електронни системи, разработени или подобрени по линия на следните проекти, посочени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151:

а)

системата за митнически решения (СМР), разработена посредством проекта „МКС: митнически решения“;

б)

системата за единно управление на потребителите и цифров подпис (ЕУП & ЦП), разработена посредством проекта за пряк достъп за търговците до европейските информационни системи (единно управление на потребителите и цифров подпис);

в)

системата за европейска обвързваща тарифна информация (ЕОТИ), подобрена посредством проекта „МКС: обвързваща тарифна информация (ОТИ)“;

г)

системата за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI), подобрена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 952/2013 („Кодекса“) посредством проекта EORI 2;

д)

системата за одобрени икономически оператори (ОИО), подобрена в съответствие с изискванията на Кодекса посредством проекта „МКС: одобрени икономически оператори (ОИО) — подобряване“;

е)

системата за контрол на вноса 2 (СКВ2), разработена посредством проекта за СКВ2;

ж)

автоматизираната система за износа (AES), разработена в съответствие с изискванията на Кодекса посредством проекта „МКС: автоматизирана система за износа (AES)“.

з)

новата компютризирана система за транзит (NCTS), подобрена в съответствие с изискванията на Кодекса посредством проекта „МКС: подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS)“;

и)

системата за INF SP, разработена посредством проекта „МКС: информационни листове (INF) за специални режими“;

й)

централизираната система за оформяне на вноса (CCI), разработена посредством проекта „МКС: централизирано оформяне на вноса (CCI)“.

2.   Настоящият регламент се прилага също по отношение на следните електронни системи:

а)

митническия портал на Европейския съюз за търговците

б)

митническата система за управление на риска (CRMS), посочена в член 36 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„общ компонент“ означава компонент на електронните системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност и рационализация;

(2)

„национален компонент“ означава компонент на електронните системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му;

(3)

„децентрализирана система“ означава трансевропейска система, състояща се от общи и национални компоненти, основани на общи спецификации;

(4)

„трансевропейска система“ означава съвкупност от оперативно съвместими системи, отговорностите за които са разпределени между националните администрации и Комисията и определени в сътрудничество с Комисията.

Член 3

Звена за контакт за електронните системи

За да се гарантира координираното разработване, експлоатация и поддръжка на електронните системи, Комисията и държавите членки определят звена за контакт за всяка от електронните системи по член 1 за целите на обмена на информация.

Комисията и държавите членки се уведомяват взаимно за данните за връзка с тези звена за контакт и незабавно се информират взаимно за евентуални промени в тези данни.

ГЛАВА II

МИТНИЧЕСКИ ПОРТАЛ НА ЕС ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

Член 4

Предмет и структура на митническия портал на ЕС за търговците

Митническият портал на ЕС за търговци предоставя на икономическите оператори и други лица единна входна точка за достъп до специалните портали за търговци на трансевропейските системи, посочени в член 6, параграф 1.

Член 5

Автентификация и достъп до митническия портал на ЕС за търговците

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и други лица за целите на достъпа до митническия портал на ЕС за търговците (МПЕСТ) се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до МПТEС, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от всяка държава членка съгласно член 20.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до МПЕСТ се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до МПEСТ се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 6

Използване на МПТEС

1.   МПEСТ предоставя достъп до специалните портали за търговците на трансевропейските системи за ЕОТИ, ОИО и INF, посочени съответно в членове 24, 38 и 67, както и до споделения интерфейс за търговците на СКВ2, посочен в член 45.

2.   МПТЕС служи за обмен на информация между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица във връзка с исканията, заявленията, разрешенията и решенията, свързани с ЕОТИ, ОИО и INF.

3.   МПEСТ може да се използва за обмен на информация между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица във връзка с обобщените декларации за въвеждане и, когато е приложимо, техните поправки, издадени справки и анулиране във връзка със СКВ2.

ГЛАВА III

СИСТЕМА ЗА МИТНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ (СМР)

Член 7

Предмет и структура на СМР

1.   СМР дава възможност за комуникация между Комисията, митническите органи на държавите членки, икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработката на заявленията и решенията, посочени в член 8, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с разрешенията, по-специално за тяхното изменение, отмяна, обезсилването и спиране.

2.   СМР се състои от следните общи компоненти:

а)

портал на ЕС за търговците;

б)

централна система за управление на митническите решения („централна СУМР“);

в)

информационни услуги за клиентите (ИУК).

3.   Държавите членки могат да създадат следните национални компоненти:

а)

национален портал на търговците;

б)

национална система за управление на митническите решения („национална СУМР“).

Член 8

Използване на СМР

1.   СМР се използва за целите на подаването и обработката на заявления за по-долу изброените разрешения, както и за управлението на решенията, свързани със заявленията или разрешенията:

а)

разрешение за опростяване съгласно член 73 от Кодекса на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките;

б)

разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване от обезпечение, както е посочено в член 95 от Кодекса;

в)

разрешение за отсрочване на плащането на дължимите мита, доколкото разрешението не е предоставено за еднократна операция, както е посочено в член 110 от Кодекса;

г)

разрешение за операции в съоръжения за временно складиране, както е посочено в член 148 от Кодекса;

д)

разрешение за откриване на редовна корабна линия, както е посочено в член 120 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

е)

разрешение за статус на одобрен издател, както е посочено в член 128 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

ж)

разрешение за редовно използване на опростена декларация, както е посочено в член 166, параграф 2 от Кодекса;

з)

разрешение за централизирано оформяне, както е посочено в член 179 от Кодекса;

и)

разрешение за подаване на митническа декларация чрез вписване на данните в отчетността на декларатора, включително за режим износ, както е посочено в член 182 от Кодекса;

й)

разрешение за самооценка, както е посочено в член 185 от Кодекса;

к)

разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани, както е посочено в член 155 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

л)

разрешение за използване на режим активно усъвършенстване, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

м)

разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

н)

разрешение за използване на режим специфична употреба, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

о)

разрешение за използване на режим временен внос, както е посочено в член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса;

п)

разрешение за операции в съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки, както е посочено в член 211, параграф 1, буква б) от Кодекса;

р)

разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР, както е посочено в член 230 от Кодекса;

с)

разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит, както е посочено в член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса;

т)

разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит, както е посочено в член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса;

у)

разрешение за използване на специален тип пломби, както е посочено в член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса;

ф)

разрешение за използване на декларация за транзит с по-малко от изискваните данни, както е посочено в член 233, параграф 4, буква г) от Кодекса;

х)

разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация, както е посочено в член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса.

2.   Общите компоненти на СМР се използват във връзка със заявленията и разрешенията, посочени в параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения може да окажат въздействие в повече от една държава членка.

3.   Дадена държава членка може да реши, че общите компоненти на СМР може да се използват във връзка със заявленията и разрешенията, посочени в параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения оказват въздействие само във въпросната държава членка.

4.   СМР не се използва за заявления, разрешения или решения, различни от изброените в параграф 1.

Член 9

Автентификация и достъп до СМР

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на други лица за целите на достъпа до общите компоненти на СМР се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до общите компоненти на СМР, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от държава членка съгласно член 20.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на СМР се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на СМР се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 10

Портал на ЕС за търговците

1.   Порталът на ЕС за търговците е входна точка към СМР за икономическите оператори и други лица.

2.   Порталът на ЕС за търговците взаимодейства оперативно с централната СУМР, както и с националните СУМР, когато държавите членки са създали такива.

3.   Порталът на ЕС за търговците се използва за заявленията и разрешенията, посочени в член 8, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения може да окажат въздействие в повече от една държава членка.

4.   Дадена държава членка може да позволи порталът на ЕС за търговците да се използва за заявленията и разрешенията, посочени в член 8, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения оказват въздействие само във въпросната държава членка.

Когато дадена държава членка вземе решение да използва портала на ЕС за търговците за разрешения или решения, които оказват въздействие само във въпросната държава членка, тя информира Комисията за това.

Член 11

Централна СУМР

1.   Централната СУМР се използва от митническите органи на държавите членки за обработка на заявленията и разрешенията, посочени в член 8, параграф 1, както и за управление на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на дадено заявление и за вземане на решение.

2.   Централната СУМР взаимодейства оперативно с портала на ЕС за търговците, с информационните услуги за клиенти по член 13 и с националните СУМР, когато държавите членки са създали такива.

Член 12

Консултации между митническите органи на държавите членки посредством СУМР

Митнически орган на дадена държава членка използва централната СУМР при необходимост от консултация с митнически орган на друга държава членка, преди да вземе решение относно заявленията или разрешенията, посочени в член 8, параграф 1.

Член 13

Информационни услуги за клиентите

1.   Информационните услуги за клиентите се използват за централно съхранение на данни, свързани с разрешенията, посочени в член 8, параграф 1, както и за решенията, свързани с тези разрешения, и дават възможност за справки, възпроизвеждане и валидиране на тези разрешения от други електронни системи, създадени за целите на член 16 от Кодекса.

2.   Информационните услуги за клиентите се използват за съхраняване на данни от системата за регистрираните износители (REX), посочена в член 80, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, от системата за EORI и от системата за ОИО.

Член 14

Национален портал за търговците

1.   Националният портал за търговците, когато е създаден такъв, е допълнителна входна точка към СМР за икономическите оператори и други лица.

2.   Във връзка със заявленията и разрешенията, посочени в член 8, параграф 1, както и за управлението на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, когато тези разрешения или решения може да окажат въздействие в повече от една държава членка, икономическите оператори и други лица може да решат да използват националния портал за търговците, когато е създаден такъв, или портала на ЕС за търговците.

3.   Националният портал за търговците взаимодейства оперативно с националната СУМР, когато е създадена такава.

4.   Когато дадена държава членка създаде национален портал за търговците, тя информира Комисията за това.

Член 15

Национална СУМР

1.   Националната СУМР, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обработка на заявленията и разрешенията, посочени в член 8, параграф 1, както и за управление на решенията, свързани с тези заявления и разрешения, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на дадено заявление и за вземане на решение.

2.   Националната СУМР взаимодейства оперативно с централната СУМР за целите на провеждане на консултации между митническите органи на държавите членки, както е посочено в член 12.

ГЛАВА IV

СИСТЕМА ЗА ЕДИННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЦИФРОВ ПОДПИС (ЕУП & ЦП)

Член 16

Предмет и структура на системата за ЕУП & ЦП

1.   Системата за ЕУП & ЦП позволява осъществяването на комуникация между Комисията и създадените от държавите членки системи за управление на самоличността и достъпа, посочени в член 20, за целите на предоставяне на сигурен разрешен достъп на служителите на Комисията, икономическите оператори и други лица до електронните системи.

2.   Системата за ЕУП & ЦП се състои от следните общи компоненти:

а)

система за управление на достъпа;

б)

система за административно управление.

3.   Държавите членки създават система за управление на самоличността и достъпа като национален компонент на системата за ЕУП & ЦП.

Член 17

Използване на системата за ЕУП & ЦП

Системата за ЕУП & ЦП се използва, за да се гарантира автентификацията и проверката на достъпа на:

а)

икономическите оператори и други лица за целите на получаване на достъп до МПТЕС, общите компоненти на СМР, системата за ЕОТИ, системата за ОИО, системата за INF SP и СКВ2;

б)

служителите на Комисията за целите на получаване на достъп до МПТЕС, общите компоненти на СМР, системата за ЕОТИ, системата за ОИО, СКВ2, AES, NCTS, CRMS и системите за CCI и INF SP за целите на поддръжката и управлението на системата за ЕУП & ЦП.

Член 18

Система за управление на достъпа

Комисията създава система за управление на достъпа, за да валидира заявките за достъп, подадени в рамките на системата за ЕУП & ЦП от икономическите оператори и други лица чрез оперативно взаимодействие със създадените от държавите членки системи за управление на самоличността и достъпа, посочени в член 20.

Член 19

Система за административно управление

Комисията създава система за административно управление с цел управление на правилата за автентификация и упълномощаване във връзка с валидирането на идентификационните данни на икономическите оператори и други лица за целите на разрешаване на достъп до електронните системи.

Член 20

Създадени от държавите членки системи за управление на самоличността и достъпа

Държавите членки създават система за управление на самоличността и достъпа, за да гарантират:

а)

сигурна регистрация и съхранение на идентификационните данни на икономическите оператори и други лица;

б)

сигурен обмен на подписани и криптирани идентификационни данни на икономическите оператори и други лица.

ГЛАВА V

СИСТЕМА ЗА ЕВРОПЕЙСКА ОБВЪРЗВАЩА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 21

Предмет и структура на системата за ЕОТИ

1.   В съответствие с членове 33 и 34 от Кодекса системата за ЕОТИ позволява следното:

а)

комуникация между Комисията, митническите органи на държавите членки, икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработката на заявленията ОТИ и решенията ОТИ;

б)

управлението на всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение;

в)

мониторинга на задължителното използване на решенията ОТИ;

г)

мониторинга и управлението на удълженото използване на решенията ОТИ.

2.   Системата за ЕОТИ се състои от следните общи компоненти:

а)

специален портал на ЕС за търговците за ЕОТИ;

б)

централна система за ЕОТИ;

в)

способност за мониторинг на използването на решенията ОТИ.

3.   Държавите членки може да създадат като национален компонент национална система за обвързваща тарифна информация („национална система за ОТИ“), заедно с национален портал за търговците.

Член 22

Използване на системата за ЕОТИ

1.   Системата за ЕОТИ се използва за подаване, обработка, обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Системата за ЕОТИ се използва в съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 за подпомагане на извършвания от митническите органи на държавите членки мониторинг на спазването на задълженията, произтичащи от ОТИ.

3.   Системата за ЕОТИ се използва от Комисията, за да информира държавите членки съгласно член 22, параграф 2, третата алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, веднага щом са достигнати количествата стоки, които може да бъдат освободени през периода на удължено използване.

Член 23

Автентификация и достъп до системата за ЕОТИ

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на други лица за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ЕОТИ се извършва посредством ЕУП & ЦП.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до общите компоненти на системата за ЕОТИ, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от държава членка съгласно член 20.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ЕОТИ се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ЕОТИ се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 24

Специален портал на ЕС за търговците за ЕОТИ

1.   Специалният портал на ЕС за търговците за ЕОТИ се свързва с МПЕСТ, като последният представлява входната точка за икономическите оператори и други лица към системата за ЕОТИ.

2.   Специалният портал на ЕС за търговците за ЕОТИ взаимодейства оперативно с централната система за ЕОТИ и осигурява пренасочване към националните портали за търговците, когато в държавите членки са създадени национални системи за ОТИ.

3.   Специалният портал на ЕС за търговците за ЕОТИ се използва за подаване и обмен на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение.

Член 25

Централна система за ЕОТИ

1.   Централната система за ЕОТИ се използва от митническите органи на държавите членки за обработка, обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на дадено заявление и за вземане на решение.

2.   Централната система за ЕОТИ се използва от митническите органи на държавите членки за справки, обработка, обмен и съхраняване на информация, както е посочено в член 16, параграф 4, член 17, член 21, параграф 2, буква б) и член 21, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.   Централната система за ЕОТИ взаимодейства оперативно със специалния портал на ЕС за търговците за ЕОТИ и с националните системи за ОТИ, когато са създадени такива.

Член 26

Консултации между митническите органи на държавите членки посредством централната система за ЕОТИ

Митнически орган на дадена държава членка използва централната система за ЕОТИ, за да се консултира с митнически орган на друга държава членка с цел да се осигури спазване на член 16, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 27

Мониторинг на използването на решенията ОТИ

Способността за мониторинг на използването на решенията ОТИ се прилага за целите на член 21, параграф 3 и член 22, параграф 2, третата алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 28

Национален портал за търговците

1.   Когато държава членка е създала национална система за ОТИ в съответствие с член 21, параграф 3, националният портал за търговците е основната входна точка към националната система за ОТИ за икономическите оператори и други лица.

2.   Икономическите оператори и други лица използват националния портал за търговците, когато е създаден такъв, по отношение на заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или на всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение.

3.   Националният портал за търговците взаимодейства оперативно с националната система за ОТИ, когато е създадена такава.

4.   Националният портал за търговците улеснява процеси, които са равностойни на процесите, улеснявани от специалния портал на ЕС за търговците за ЕОТИ.

5.   Когато дадена държава членка създаде национален портал за търговците, тя информира Комисията за това. Комисията гарантира, че специалният портал на ЕС за търговците за ЕОТИ осигурява пряк достъп до националния портал за търговците.

Член 29

Национална система за ОТИ

1.   Дадена национална система за ОТИ, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обработка, обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОТИ, или относно всякакви последващи събития, които може да повлияят върху първоначалното заявление или решение, за целите на проверката на това дали са изпълнени условията за приемане на дадено заявление или за вземане на решение.

2.   Митническият орган на държава членка използва своята национална система за ОТИ за справки, обработка, обмен и съхраняване на информация, както е посочено в член 16, параграф 4, член 17, член 21, параграф 2, буква б) и член 21, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, освен ако използва централната система за ЕОТИ за тези цели.

3.   Националната система за ОТИ взаимодейства оперативно с националния портал за търговците и с централната система за ЕОТИ.

ГЛАВА VI

СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ (EORI)

Член 30

Предмет и структура на системата за EORI

Системата за EORI позволява единна регистрация и идентификация, на съюзно равнище, на икономическите оператори и други лица.

Системата за EORI се състои от следните компоненти:

а)

централна система за EORI;

б)

национални системи за EORI, когато държавите членки са създали такива.

Член 31

Използване на системата за EORI

1.   Системата за EORI се използва за следните цели:

а)

получаване на данните за регистрацията на икономическите оператори и други лица, посочени в приложение 12-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 („данни за EORI“), предоставени от държавите членки;

б)

централно съхранение на данните относно регистрацията и идентификацията на икономическите оператори и други лица;

в)

предоставяне на държавите членки на данните за EORI.

2.   Системата за EORI позволява на митническите органи на държавите членки да имат онлайн достъп до данните за EORI, които се съхраняват на равнището на централната система.

3.   Системата за EORI взаимодейства оперативно с всички останали електронни системи, в които се използва EORI номерът.

Член 32

Автентификация и достъп до централната система за EORI

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за EORI се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за EORI се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 33

Централна система за EORI

1.   Централната система за EORI се използва от митническите органи на държавите членки за целите на член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Централната система за EORI взаимодейства оперативно с националните системи за EORI, когато са създадени такива.

Член 34

Национална система за EORI

1.   Дадена национална система за EORI, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обмен и съхранение на данни за EORI.

2.   Дадена национална система за EORI взаимодейства оперативно с централната система за EORI.

ГЛАВА VII

СИСТЕМА ЗА ОДОБРЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

Член 35

Предмет и структура на системата за ОИО

1.   Системата за ОИО дава възможност за комуникация между Комисията, митническите органи на държавите членки и други лица за целите на подаването и обработката на заявления за ОИО и даването на разрешения за ОИО, както и за управлението на всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение, както е посочено в член 30, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Системата за ОИО се състои от следните общи компоненти:

а)

специален портал на ЕС за търговците за ОИО;

б)

централна система за ОИО.

3.   Държавите членки могат да създадат следните национални компоненти:

а)

национален портал за търговците;

б)

национална система за одобрени икономически оператори („национална система за ОИО“).

Член 36

Използване на системата за ОИО

1.   Системата за ОИО се използва за подаване, обмен, обработка и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение, както е посочено в член 30, параграф 1 и член 31, параграфи 1 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Митническите органи на държавите членки използват системата за ОИО, за да изпълняват своите задължения по член 31, параграфи 1 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и да водят отчет на съответните консултации.

Член 37

Автентификация и достъп до централната система за ОИО

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на други лица за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ОИО се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до общите компоненти на системата за ОИО, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от държава членка съгласно член 20.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ОИО се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за ОИО се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 38

Специален портал на ЕС за търговците за ОИО

1.   Специалният портал на ЕС за търговците за ОИО се свързва с МПЕСТ, като последният представлява входната точка за икономическите оператори и други лица към системата за ОИО.

2.   Специалният портал на ЕС за търговците за ОИО взаимодейства оперативно с централната система за ОИО и осигурява пренасочване към националните портали за търговците, когато са създадени такива.

3.   Специалният портал на ЕС за търговците за ОИО се използва за подаване и обмен на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение.

Член 39

Централна система за ОИО

1.   Централната система за ОИО се използва от митническите органи на държавите членки за обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение.

2.   Митническите органи на държавите членки използват централната система за ОИО за целите на обмена и съхранението на информация, провеждането на консултации и управлението на решенията, както е посочено в членове 30 и 31 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.   Централната система за ОИО взаимодейства оперативно с портала на ЕС за търговците и с националните системи за ОИО, когато са създадени такива.

Член 40

Национален портал за търговците

1.   Националният портал за търговците, когато е създаден такъв, позволява обмена на информация относно заявленията и решенията за ОИО.

2.   Икономическите оператори и други лица използват националния портал за търговците, когато е създаден такъв, за да обменят информация с митническите органи на държавите членки относно заявленията и решенията за ОИО.

3.   Националният портал за търговците взаимодейства оперативно с националната система за ОИО.

Член 41

Национална система за ОИО

1.   Дадена национална система за ОИО, когато е създадена такава, се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за обмен и съхранение на информация относно заявленията и решенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които може да повлияят върху първоначалното решение.

2.   Националната система за ОИО взаимодейства оперативно с националния портал за търговците, когато е създаден такъв, и с централната система за ОИО.

ГЛАВА VIII

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВНОСА 2 (СКВ2)

Член 42

Предмет и структура на СКВ2

1.   СКВ2 подпомага комуникацията между митническите органи на държавите членки и между икономическите оператори и други лица и митническите органи на държавите членки за следните цели:

а)

изпълнение на изискванията за обобщената декларация за въвеждане;

б)

анализ на риска, извършван от митническите органи на държавите членки предимно за целите на сигурността и безопасността и за митнически мерки, насочени към намаляване на съответните рискове, включително митнически контрол;

в)

комуникация между митническите органи на държавите членки с цел изпълнение на изискванията за обобщената декларация за въвеждане.

2.   СКВ2 се състои от следните общи компоненти:

а)

споделен интерфейс за търговците;

б)

общ регистър.

3.   Всяка държава членка създава своя национална система за въвеждане като национален компонент.

4.   Държава членка може да създаде свой национален интерфейс за търговците като национален компонент.

Член 43

Използване на СКВ2

1.   СКВ2 се използва за следните цели:

а)

подаване, обработка и съхранение на данните от обобщените декларации за въвеждане, исканията за поправки и за анулиранията, посочени в членове 127 и 129 от Кодекса;

б)

получаване, обработка и съхранение на данните от обобщените декларации за въвеждане, извлечени от декларациите по член 130 от Кодекса;

в)

подаване, обработка и съхраняване на информация относно уведомленията за пристигане на плавателен съд или въздухоплавателно средство, както е посочено в член 133 от Кодекса;

г)

получаване, обработка и съхраняване на информация относно представянето на стоките на митницата, както е посочено в член 139 от Кодекса;

д)

получаване, обработка и съхраняване на информация относно исканията за анализ на риска и резултатите от анализа на риска, препоръките за контрол, решенията относно контрола и резултатите от контрола, както е посочено в член 46, параграфи 3 и 5 и член 47, параграф 2 от Кодекса;

е)

получаване, обработка, съхраняване, уведомяване и съобщаване на информацията на икономическите оператори или други лица, както е посочено в член 186, параграф 2, буква д) и параграфи 3, 4, 5 и 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и член 24, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

ж)

подаване, обработка и съхраняване на получената от икономическите оператори или други лица информация, изискана от митническите органи на държавите членки съгласно член 186, параграфи 3 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   СКВ2 се използва, за да подпомага мониторинга и оценката, извършвана от Комисията и държавите членки, на прилагането на общите критерии и стандарти за риска за безопасността и сигурността, както и на мерките за контрол и приоритетните области за контрол, посочени в член 46, параграф 3 от Кодекса.

Член 44

Автентификация и достъп до СКВ2

1.

Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на други лица за целите на достъпа до общите компоненти на СКВ2 се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП.

2.

Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на СКВ2 се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.

Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на СКВ2 се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 45

Споделен интерфейс за търговците

1.   Споделеният интерфейс за търговците е входна точка към СКВ2 за икономическите оператори и други лица за целите на член 182, параграф 1а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

2.   Споделеният интерфейс за търговците се свързва с общия регистър на СКВ2, посочен в член 46.

3.   Споделеният интерфейс за търговците се използва за подаване, искания за поправки, искания за анулиране, обработка и съхранение на данните от обобщените декларации за въвеждане и уведомленията за пристигане, както и за обмен на информация между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица.

Член 46

Общ регистър на СКВ2

1.   Митническите органи на държавите членки използват общия регистър на СКВ2 за обработката на данните от обобщените декларации за въвеждане, исканията за поправка, исканията за анулиране, уведомленията за пристигане, информацията относно представянето на стоките, информацията относно исканията за анализ на риска и резултатите от анализа на риска, препоръките за контрол, решенията относно контрола, резултатите от контрола и информацията, обменяна с икономически оператори или други лица.

2.   Комисията и държавите членки използват общия регистър на СКВ2 за статистически цели и за оценка, както и за обмена между държавите членки на информация от обобщената декларация за въвеждане.

3.   Общият регистър на СКВ2 взаимодейства оперативно със споделения интерфейс за търговците, националните интерфейси за търговците, когато държавите членки са създали такива, и с националните системи за въвеждане.

Член 47

Обмен на информация между митническите органи на държавите членки чрез общия регистър на СВК2

Митническият орган на държава членка използва общия регистър на СКВ2 за обмен на информация с митнически орган на друга държава членка в съответствие с член 186, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, преди да завърши анализа на риска главно за целите на сигурността и безопасността.

Митническият орган на държава членка също така използва общия регистър на СКВ2 за обмен на информация с митнически орган на друга държава членка относно препоръчания контрол, решенията по отношение на препоръчания контрол и относно резултатите от митническия контрол в съответствие с член 186, параграфи 7 и 7а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 48

Национален интерфейс за търговците

1.   Националният интерфейс за търговците, когато държавите членки са създали такъв, е входна точка към СКВ2 за икономическите оператори и други лица в съответствие с член 182, параграф 1а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, когато подаването е адресирано до държавата членка, използваща националния интерфейс за търговците.

2.   Икономическите оператори и други лица могат да изберат да използват националния интерфейс за търговците, когато е създаден такъв, или споделения интерфейс за търговците за целите на подаването, поправките, анулирането, обработката, съхранението на данните от обобщените декларации за въвеждане и уведомленията за пристигане, както и на обмена на информация между митническите органи и икономическите оператори и други лица.

3.   Националният интерфейс за търговците, когато такъв е създаден, взаимодейства оперативно с общия регистър на СКВ2.

4.   Когато дадена държава членка създаде национален интерфейс за търговците, тя информира Комисията за това.

Член 49

Национална система за въвеждане

1.   Митническият орган на съответната държава членка използва национална система за въвеждане за следните цели:

а)

обмен на данни от обобщената декларация за въвеждане, извлечени от декларациите по член 130 от Кодекса;

б)

обмен с общия регистър на СКВ2 на информация и уведомления за пристигането на плавателен съд или въздухоплавателно средство;

в)

обмен на информация относно представянето на стоките;

г)

обработка на исканията за анализ на риска, обмен и обработка на информация относно резултатите от анализа на риска, препоръките за контрол, решенията относно контрола и резултатите от контрола.

Тя се използва и в случаите, когато митнически орган изисква допълнителна информация от икономическите оператори и други лица и получава информация от тях.

2.   Националната система за въвеждане взаимодейства оперативно с общия регистър на СКВ2.

3.   Националната система за въвеждане взаимодейства оперативно със системите, разработени на национално равнище за целите на извличането на информацията, посочена в параграф 1.

ГЛАВА IX

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗНОСА (AES)

Член 50

Предмет и структура на AES

1.   Децентрализираната AES дава възможност за комуникация между митническите органи на държавите членки и между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработката на декларации за износ и реекспорт, когато стоките се извеждат от митническата територия на Съюза. AES може също така да бъде използвана за комуникация между митническите органи на държавите членки за целите на предаването на данните от обобщените декларации за напускане в случаите по член 271, параграф 1, втора алинея от Кодекса.

2.   AES се състои от следните общи компоненти:

а)

обща комуникационна мрежа;

б)

централни услуги.

3.   Държавите членки създават следните национални компоненти:

а)

национален портал за търговците;

б)

национална система за износа („национална AES“);

в)

общ интерфейс между AES и NCTS на национално равнище;

г)

общ интерфейс между AES и системата за движението и контрола на акцизни стоки (EMCS) на национално равнище.

Член 51

Използване на AES

AES се използва за следните цели, когато стоките се извеждат от митническата територия на Съюза или се придвижват към или извън специални данъчни територии:

а)

гарантиране на изпълнението на определените в Кодекса формалности при износ и напускане;

б)

подаване и обработка на декларации за износ и реекспорт;

в)

обслужване на обмена на съобщения между митническото учреждение на износ и митническо учреждение на напускане, а в случай на централизирано оформяне при износ — между надзорното митническо учреждение и митническото учреждение на представяне;

г)

обслужване на обмена на съобщения между митническото учреждение на подаване и митническо учреждение на напускане в случаите по член 271, параграф 1, втора алинея от Кодекса.

Член 52

Автентификация и достъп до AES

1.   Икономическите оператори и други лица имат достъп само до националната AES чрез националния портал за търговците. Автентификацията и проверката на достъпа се определят от държавите членки.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на AES се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на AES се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 53

Обща комуникационна мрежа на AES

1.   Общата комуникационна мрежа осигурява електронната комуникация между националните AES на държавите членки.

2.   Митническите органи на държавите членки използват общата комуникационна мрежа за обмен на информация, както е посочено в член 51, букви в) и г).

Член 54

Национален портал за търговците

1.   Националният портал за търговците позволява обмен на информация между икономическите оператори или други лица и националните AES на митническите органи на държавите членки.

2.   Националният портал за търговците взаимодейства оперативно с националната AES.

Член 55

Национална система за износа

1.   Националната AES взаимодейства оперативно с националния портал за търговците и се използва от митническия орган на държавата членка за обработка на декларациите за износ и реекспорт.

2.   Националните AES на държавите членки комуникират помежду си по електронен път чрез общата комуникационна мрежа и обработват информацията за износ и напускане, получена от други държави членки.

3.   Държавите членки осигуряват и поддържат интерфейс на национално равнище между своите национални AES и EMCS за целите на член 280 от Кодекса и членове 21 и 25 от Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета (8).

4.   Държавите членки осигуряват и поддържат интерфейс на национално равнище между своите национални AES и NCTS за целите на член 280 от Кодекса, член 329, параграфи 5 и 6 и член 333, параграф 2, букви б) и в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 56

Информационнотехнологичен преход

1.   По време на периода на въвеждане, определен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, Комисията предоставя на държавите членки допълнителни общи компоненти, преходни правила и спомагателни механизми за създаване на оперативна среда, в която държавите членки, които все още не са въвели новата система, могат да продължат временно да взаимодействат оперативно с държавите членки, които вече са въвели новата система.

2.   Комисията осигурява общ компонент под формата на централен преобразувател за обмен на съобщения по общата комуникационна мрежа. Всяка държава членка решава дали да го приложи на национално равнище.

3.   В случай на постепенно свързване на икономическите оператори и други лица, държавата членка може да осигури национален преобразувател за обмен на съобщения между икономическия оператор и други лица и митническия орган.

4.   Комисията, в сътрудничество с държавите членки, изготвя техническите правила, които да се прилагат по време на преходния период и които са от стопанско и техническо естество, за да се осигури съпоставимост и оперативна съвместимост между изискванията за обмен на информация, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията (9), и тези в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията заедно с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията.

ГЛАВА X

НОВА КОМПЮТРИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ТРАНЗИТ (NCTS)

Член 57

Предмет и структура на NCTS

1.   Децентрализираната NCTS дава възможност за комуникация между митническите органи на държавите членки и между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработката на митнически декларации и уведомления, когато стоките са поставени под режим транзит.

2.   NCTS се състои от следните общи компоненти:

а)

обща комуникационна мрежа;

б)

централни услуги.

3.   Държавите членки създават следните национални компоненти:

а)

национален портал за търговците;

б)

национална система за транзит („национална NCTS“);

в)

общ интерфейс между NCTS и AES на национално равнище.

Член 58

Използване на NCTS

NCTS се използва за следните цели, когато стоките се придвижват под режим транзит:

а)

гарантиране на изпълнението на определените в Кодекса формалности при транзит;

б)

гарантиране на изпълнението на формалностите по Конвенцията за общ транзитен режим (10);

в)

подаване и обработка на декларации за транзит;

г)

подаване на декларация за транзит, съдържаща необходимите данни за анализ на риска за целите на безопасността и сигурността, в съответствие с член 263, параграф 4 от Кодекса;

д)

подаване на декларация за транзит вместо обобщена декларация за въвеждане, както е посочено в член 130, параграф 1 от Кодекса;

Член 59

Автентификация и достъп до NCTS

1.   Икономическите оператори имат достъп само до националната система за транзит чрез национален портал за търговците. Автентификацията и проверката на достъпа се определят от държавите членки.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на длъжностните лица на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на NCTS се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на NCTS се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 60

Обща комуникационна мрежа на NCTS

1.   Общата комуникационна мрежа осигурява електронната комуникация между националните NCTS на държавите членки и договарящите страни по Конвенцията за общ транзитен режим.

2.   Митническите органи на държавите членки използват общата комуникационна мрежа за обмен на информация, свързана с формалностите при транзит.

Член 61

Национален портал за търговците

1.   Националният портал за търговците позволява обмен на информация между икономическите оператори и други лица и националната NCTS на митническите органи на държавите членки.

2.   Националният портал за търговците взаимодейства оперативно с националната NCTS.

Член 62

Национална система за транзит

1.   Националната NCTS взаимодейства оперативно с националния портал за търговците и се използва от митническия орган на държавата членка или на държавата по Конвенцията за общ транзитен режим за подаване и обработка на декларацията за транзит.

2.   Националната NCTS комуникира по електронен път чрез общата комуникационна мрежа с всички национални приложения за транзит на държавите членки и на договарящите страни по Конвенцията за общ транзитен режим и обработва информацията за транзита, получена от други държави членки и договарящи страни по Конвенцията за общ транзитен режим.

3.   Държавите членки осигуряват и поддържат интерфейс между своите национални NCTS и AES за целите на член 329, параграфи 5 и 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 63

Информационнотехнологичен преход

1.   По време на преходния период, определен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, Комисията предоставя на държавите членки допълнителни общи компоненти, преходни правила и спомагателни механизми за създаване на оперативна среда, в която държавите членки, които все още не са въвели новата система, могат да продължат временно да взаимодействат оперативно с държавите членки, които вече са въвели новата система.

2.   Комисията осигурява общ компонент под формата на централен преобразувател за обмен на съобщения по общата комуникационна мрежа. Всяка държава членка решава дали да го приложи на национално равнище.

3.   В случай на постепенно свързване на икономическите оператори и други лица, държавата членка може да осигури национален преобразувател за обмен на съобщения между икономическия оператор и други лица и митническия орган.

4.   Комисията, в сътрудничество с държавите членки, изготвя техническите правила, които да се прилагат по време на преходния период и които са от стопанско и техническо естество, за да се установи съпоставимостта и оперативна съвместимост между старите изисквания за обмен на информация (както са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/341) и новите изисквания за обмен на информация (както са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 заедно с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447).

ГЛАВА ХI

СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ (INF SP)

Член 64

Предмет и структура на системата за INF SP

1.   Системата за INF SP дава възможност за комуникация между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица за целите на издаването и управлението на данни за информационните листове (INF) в областта на специалните режими.

2.   Системата за INF SP се състои от следните общи компоненти:

а)

специален портал на ЕС за търговците за INF;

б)

централна система за INF.

Член 65

Използване на системата за INF SP

1.   Системата за INF SP се използва от икономическите оператори и други лица за подаване на искания за INF и проследяване на техния статус, а от митническите органи на държавите членки — за обработка на исканията и за управление на INF.

2.   Системата за INF SP позволява създаването на INF от митническите органи на държавите членки и комуникацията при необходимост между митническите органи на държавите членки.

3.   Системата за INF SP позволява изчисляването на размера на вносните мита да се извършва в съответствие с член 86, параграф 3 от Кодекса.

Член 66

Автентификация и достъп до централната система за INF SP

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на икономическите оператори и на други лица за целите на достъпа до общите компоненти на системата за INF SP се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП.

За да могат митническите представители да се автентифицират и да имат достъп до общите компоненти на системата за INF SP, техните правомощия да действат в това им качество трябва да бъдат регистрирани в системата за ЕУП & ЦП или в система за управление на самоличността и достъпа, създадена от държава членка съгласно член 20.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за INF SP се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за INF SP се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 67

Специален портал на ЕС за търговците за INF

1.   Митническият портал на ЕС за търговците предоставя достъп до специалния портал на ЕС за търговците за INF, както е посочено в член 6, където специалният портал на ЕС за търговците е входна точка за икономическите оператори и други лица към системата за INF SP.

2.   Специалният портал на ЕС за търговците за INF взаимодейства оперативно с централната система за INF SP.

Член 68

Централна система за INF SP

1.   Централната система за INF SP се използва от митническите органи на държавите членки за обмен и съхранение на информация, отнасяща се до подадените INF.

2.   Централната система за INF SP взаимодейства оперативно със специалния портал на ЕС за търговците за INF.

ГЛАВА ХII

МИТНИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (CRMS)

Член 69

Предмет и структура на CRMS

1.   CRMS дава възможност за комуникация, съхранение и обмен на информация за риска между държавите членки и между държавите членки и Комисията в подкрепа на прилагането на общата рамка за управление на риска.

2.   За националните системи може да се използва уеб услуга, при наличието на такава, която позволява обмен на данни с националните системи чрез уеб интерфейс. CRMS взаимодейства оперативно с общите компоненти на СКВ2.

Член 70

Използване на CRMS

1.   CRMS се използва за следните цели в съответствие с член 46, параграфи 3 и 5 от Кодекса:

а)

за обмена на информация за риска между държавите членки и между държавите членки и Комисията, както е посочено в член 46, параграф 5 от Кодекса и в член 36, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, както и за съхранението и обработката на тази информация;

б)

за предаването между държавите членки и между държавите членки и Комисията на информацията, свързана с прилагането на общите критерии за риска, с приоритетните действия за контрол, управлението на кризи, както е посочено в член 36, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, както и за подаването, обработката и съхранението на тази информация, включително обмена на свързана с риска информация и анализа на резултатите от тези действия;

в)

за предоставяне на възможност на държавите членки и на Комисията да извличат по електронен път от системата докладите от анализа на риска относно съществуващите рискове и новите тенденции, за да бъдат включени в общата рамка за управление на риска и националната система за управление на риска.

2.   Когато прехвърлянето на данни от CRMS към националните системи и от националните системи към CRMS може да се извършва автоматизирано, националните системи се адаптират, за да се използва уеб услугата на CRMS.

Член 71

Автентификация и достъп до CRMS

1.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на CRMS се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на CRMS се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 72

Общи компоненти на CRMS

1.   Посредством CRMS формулярите с информация за риска и формулярите за обратна връзка относно анализа на риска и резултатите от контрола се попълват онлайн в системата, обработват се за докладване и се съхраняват в системата. Оправомощените ползватели могат да извличат формулярите и да ги използват за целите на националното управление и контрол на риска.

2.   CRMS осигурява механизми за комуникация, които позволяват на потребителите (самостоятелно или като част от организационна единица) да предоставят и обменят информация за риска, да отговарят на конкретни искания от други ползватели и да предоставят на Комисията факти и анализ на резултатите от техните действия в хода на прилагането на общите критерии за риска, приоритетните действия за контрол и управлението на кризи.

3.   CRMS осигурява инструменти, с които се анализират и агрегират данните от съхраняваните в системите формуляри за информация за риска.

4.   CRMS осигурява платформа, в която се съхранява и предоставя на оправомощените ползватели за целите на управлението и контрола на риска информация, включително ръководства, информация и данни за детекторните технологии, както и връзки към други бази данни, които са от значение за управлението и контрола на риска.

ГЛАВА ХIII

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ОФОРМЯНЕ НА ВНОСА (CCI):

Член 73

Предмет и структура на системата за CCI

1.   Децентрализираната система за CCI дава възможност за комуникация между митническите органи на държавите членки и между митническите органи на държавите членки и икономическите оператори и други лица за целите на подаването и обработката на митнически декларации в контекста на централизираното оформяне на вноса, когато става въпрос за повече от една държава членка.

2.   Системата за CCI се състои от следните общи компоненти:

а)

обща комуникационна мрежа;

б)

централни услуги.

3.   Държавите членки гарантират, че техните национални системи за внос комуникират чрез общата комуникационна мрежа за CCI с националните системи за вноса на другите държави членки и че тя включва най-малко следните национални компоненти:

а)

национален портал за търговците;

б)

национално приложение за CCI;

в)

интерфейс със EMCS/системата за обмен на данни за акцизни стоки на национално равнище.

Член 74

Използване на системата за CCI

Системата за CCI се използва за следните цели:

а)

изпълнение на предвидените в Кодекса формалности за централизирано оформяне на вноса, когато става въпрос за повече от една държава членка;

б)

подаване и обработка на стандартни митнически декларации при централизирано оформяне на вноса;

в)

подаване и обработка на опростени митнически декларации и съответните допълнителни декларации при централизирано оформяне на вноса;

г)

подаване и обработка на съответните митнически декларации и уведомления за представяне, предвидени в разрешението за въвеждане в отчетността на декларатора при централизирано оформяне на вноса.

Член 75

Автентификация и достъп до системата за CCI

1.   Икономическите оператори имат достъп до националните системи за вноса само чрез национален портал за търговците, разработен от държавите членки. Автентификацията и проверката на достъпа се определят от държавите членки.

2.   Автентификацията и проверката на достъпа на митническите органи на държавите членки за целите на достъпа до общите компоненти на системата за CCI се извършва посредством предоставените от Комисията мрежови услуги.

3.   Автентификацията и проверката на достъпа на служителите на Комисията за целите на достъпа до общите компоненти на системата за CCI се извършва посредством системата за ЕУП & ЦП или предоставените от Комисията мрежови услуги.

Член 76

Обща комуникационна мрежа на CCI

1.   Общата комуникационна мрежа осигурява електронната комуникация между националните приложение за CCI на държавите членки.

2.   Митническите органи на държавите членки използват общата комуникационна мрежа за обмен на информация, свързана с формалностите при внос във връзка с CCI.

Член 77

Национален портал за търговците

1.   Националният портал за търговците позволява обмен на информация между икономическите оператори и националните системи за вноса на митническите органи на държавите членки.

2.   Националният портал за търговците взаимодейства оперативно с националните приложения за CCI.

Член 78

Национална система за CCI

1.   Националната система за CCI се използва от митническия орган на държавата членка, която я е създала, за целите на обработката на митнически декларации при CCI.

2.   Националните системи за CCI на държавите членки комуникират помежду си по електронен път чрез общ домейн и обработват информацията за вноса, получена от други държави членки.

ГЛАВА ХIV

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

Член 79

Разработване, изпитване, въвеждане и управление на електронните системи

1.   Комисията разработва, изпитва, въвежда и управлява общите компоненти, които при необходимост могат да бъдат изпитвани от държавите членки. Държавите членки разработват, изпитват, въвеждат и управляват националните компоненти.

2.   Държавите членки гарантират, че националните компоненти са оперативно съвместими с общите компоненти.

3.   Комисията изготвя и поддържа в тясно сътрудничество с държавите членки общите спецификации за децентрализираните системи.

4.   Държавите членки разработват, експлоатират и поддържат интерфейси за осигуряване на функцията на децентрализираните системи, необходима за обмена на информация с икономическите оператори и други лица чрез националните компоненти и интерфейси, както и с други държави членки чрез общите компоненти.

Член 80

Поддръжка на електронните системи и извършване на промени в тях

1.   Комисията осигурява поддръжката на общите компоненти, а държавите членки осигуряват поддръжката на своите национални компоненти.

2.   Комисията и държавите членки гарантират непрекъсната работа на електронните системи.

3.   Комисията може да промени общите компоненти на електронните системи с цел коригиране на неизправности, добавяне на нови функции или промяна на съществуващите такива.

4.   Комисията информира държавите членки относно промените и актуализациите на общите компоненти.

5.   Държавите членки информират Комисията относно промените и актуализациите на националните компоненти, които може да окажат въздействие върху функционирането на общите компоненти.

6.   Комисията и държавите членки предоставят публичен достъп до информацията за промените и актуализациите на електронните системи в съответствие с параграфи 4 и 5.

Член 81

Временен срив на електронните системи

1.   В случай на временен срив на електронните системи, както е посочено в член 6, параграф 3, буква б) от Кодекса, икономическите оператори и други лица предоставят информацията, необходима за изпълнение на съответните формалности, посредством определените от държавите членки средства, включително средства, различни от средствата за електронна обработка на данни.

2.   Митническите органи на държавите членки гарантират, че до информацията, предоставена съгласно параграф 1, се осигурява достъп в съответните електронни системи в срок от седем дни след възстановяването на достъпа до съответните електронни системи.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 в случай на временен срив на СКВ2, AES, CRMS или системата за CCI се прилага планът за непрекъснатост на дейността, определен от държавите членки и Комисията.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 в случай на временен срив на NCTS се прилага процедурата за непрекъснатост на дейността, както е посочено в приложение 72-04 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

5.   Комисията и държавите членки се информират взаимно за липсата на достъп до електронните системи, причинена от временен срив.

Член 82

Подкрепа на обучението по отношение на използването и функционирането на общите компоненти

Комисията подкрепя държавите членки по отношение на използването и функционирането на общите компоненти на електронните системи чрез предоставяне на подходящи материали за обучение.

ГЛАВА ХV

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ, ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ И СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ

Член 83

Защита на личните данни

1.   Регистрираните в електронните системи лични данни се обработват за целите на прилагането на митническото законодателство, като се вземат предвид специфичните цели на всяка от електронните системи, посочени съответно в член 4, член 7, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1, член 30, член 35, параграф 1, член 42, параграф 1, член 50, параграф 1, член 57, параграф 1, член 64, параграф 1, член 69, параграф 1 и член 73, параграф 1.

2.   Националните надзорни органи в областта на защитата на личните данни и Европейският надзорен орган по защита на данните си сътрудничат в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) 2018/1725, за да гарантират координиран надзор върху обработката на личните данни, регистрирани в електронните системи.

Член 84

Актуализиране на данните в електронните системи

1.   Държавите членки гарантират, че данните, регистрирани на национално равнище, съответстват на данните, които са регистрирани в общите компоненти, и се актуализират текущо.

2.   По отношение на СКВ2, чрез дерогация от параграф 1 държавите членки гарантират, че следните данни съответстват на данните в общия регистър на СКВ2 и се актуализират текущо:

а)

данните, регистрирани на национално равнище и предадени от националната система за въвеждане към общия регистър на СКВ2;

б)

данните, получени от общия регистър на СКВ2 в националната система за въвеждане.

Член 85

Ограничаване на достъпа до данните и обработка на данните

1.   Достъп до данните, регистрирани в общите компоненти на електронните системи от дадена държава членка, и възможност да обработва тези данни може да има съответната държава членка. Друга държава членка също може да има достъп до тях и да ги обработва, когато тя участва в обработката на заявление или в управлението на решение, за което се отнасят данните.

2.   Достъп до данните, регистрирани в общите компоненти на електронните системи от икономически оператор или друго лице, и възможност да обработва тези данни може да има въпросният икономически оператор или въпросното лице. Държава членка, която участва в обработката на заявление или в управлението на решение, за което се отнасят данните, също може да има достъп до данните и да ги обработва.

3.   Достъп до данните в общия компонент на СКВ2, които икономическият оператор или друго лице съобщава или регистрира в споделения интерфейс за търговците, и възможност да обработва тези данни може да има въпросният икономически оператор или лице.

4.   Данните, регистрирани в централната система за ЕОТИ от дадена държава членка, може да се обработват от съответната държава членка. Друга държава членка също може да ги обработва, когато тя участва в обработката на заявление, за което се отнасят данните, включително чрез консултация в съответствие с член 26. Достъп до тях може да имат всички държави членки в съответствие член 25, параграф 2.

5.   Достъп до данните, регистрирани в централната система за ЕОТИ от икономически оператор или друго лице, и възможност да обработва тези данни може да има въпросният икономически оператор или въпросното лице. Достъп до тях може да имат всички държави членки в съответствие член 25, параграф 2.

6.   Данните в общите компоненти на СКВ2, които са:

а)

съобщени на държава членка от икономически оператор или друго лице чрез споделен интерфейс за търговците в общия регистър на СКВ2, може да бъдат достъпни и обработвани от същата държава членка в общия регистър на СКВ2; При необходимост тази държава членка също може да има достъп до тази информация, регистрирана в споделения интерфейс за търговците;

б)

съобщени или регистрирани в общия регистър на СКВ2 от държава членка, може да бъдат достъпни и обработвани от същата държава членка;

в)

посочени в букви а) и б), може да бъдат достъпни и обработвани от друга държава членка, когато тя участва в процеса на анализ и/или контрол на риска, за който се отнасят данните, в съответствие с член 186, параграф 2, букви а), б) и г), член 186, параграфи 5, 7 и 7а и член 189, параграфи 3 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, с изключение на данните, регистрирани в системата от митническите органи на други държави членки във връзка с информацията за рисковете за сигурността и безопасността, както е посочено в член 186, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447;

г)

може да бъдат обработвани от Комисията в сътрудничество с държавите членки за целите, посочени в член 43, параграф 2 от настоящия регламент и в член 182, параграф 1, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. Комисията и държавите членки имат достъп до резултатите от тази обработка.

7.   Данните в общия компонент на СКВ2, които са регистрирани от Комисията в общия регистър на СКВ2, могат да бъдат достъпни и обработвани от Комисията и държавите членки.

Член 86

Отговорност по отношение на системата

1.   Комисията носи отговорност за общите компоненти на системата.

2.   Държавите членки носят отговорност за националните компоненти на системата.

Член 87

Сигурност на системата

1.   Комисията гарантира сигурността на общите компоненти. Държавите членки гарантират сигурността на националните компоненти.

За тази цел Комисията и държавите членки предприемат най-малкото мерките, необходими за:

а)

предотвратяване на достъпа на неоправомощени лица до съоръженията, използвани за обработката на данните;

б)

предотвратяване на въвеждането на данни и извършването на справки, промяна или заличаване на данни от неоправомощени лица;

в)

разкриване на дейностите, посочени в букви а) и б).

2.   Комисията и държавите членки се информират взаимно за всички дейности, които биха могли да доведат до нарушение или съмнение за нарушение в сигурността на електронните системи.

3.   Комисията и държавите членки изготвят планове за сигурност по отношение на всички системи.

Член 88

Администратор и обработващ лични данни за системите

За системите, посочени в член 1 от настоящия регламент, и във връзка с обработката на лични данни:

а)

държавите членки действат като администратори съгласно определението в член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и спазват задълженията, предвидени в посочения регламент;

б)

Комисията действа в качеството на обработващ лични данни съгласно определението в член 3, точка 12 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и спазва задълженията, предвидени в посочения регламент;

в)

чрез дерогация от буква б) Комисията действа в СКВ2 и в CRMS като съвместен администратор заедно с държавите членки при обработката на данните за мониторинга и оценката на изпълнението на общите критерии и стандарти за риска за сигурността и безопасността и на мерките за контрол и приоритетния контрол в съответствие с член 85, параграф 6, буква г).

ГЛАВА ХVI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 89

Оценка на електронните системи

Комисията и държавите членки извършват оценки на компонентите, за които отговарят, и по-специално анализират сигурността и целостта на компонентите и поверителността на данните, обработвани в рамките на тези компоненти.

Комисията и държавите членки се информират взаимно за резултатите от оценката.

Член 90

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026 се отменя. Позоваванията на посочения регламент за изпълнение се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 91

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията от 13 декември 2019 г. за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 325, 16.12.2019 г., стр. 168).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1026 на Комисията от 21 юни 2019 г. относно техническите разпоредби за разработването, поддържането и използването на електронните системи за обмен и съхранение на информация съгласно Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 167, 24.6.2019 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(8)  Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз (ОВ L 58, 27.2.2020 г., стр. 4.).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.