3.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/378 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 22 януари 2021 година

относно прилагането на изисквания за минимални резерви (преработен текст) (ECB/2021/1)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка и по-специално член 19, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2003/9) (3) претърпя няколко съществени изменения. Поради необходимостта от допълнителни промени този регламент следва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 Европейската централна банка (ЕЦБ) има правото да събира от институциите информацията, необходима за прилагането на изискванията за минимални резерви, и да проверява точността и качеството на информацията, която институциите предоставят, за да докажат съответствие с тези изисквания. С цел да се намали общата отчетна тежест е целесъобразно за редовното изчисляване на резервната база на кредитните институции да се използва статистическата информация относно месечния баланс, събирана съгласно Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2021/2) (4).

(3)

Необходима е по-голяма прозрачност и яснота по редица въпроси, свързани с прилагането на изисквания за минимални резерви, по-специално по отношение на: а) условията, свързани с прилагането на изисквания за минимални резерви по отношение на институциите; б) факта, че националните централни банки (НЦБ) на държавите членки, чиято парична единица е еврото (НЦБ от еврозоната), могат да решат да спрат временно или да изключат достъпа на институции до операции на открития пазар или до ликвидни улеснения с постоянен достъп на Евросистемата (операции по паричната политика на Евросистемата); в) условията, при които следва да се отчитат средствата като резерви за целите на изпълнението на изискванията за минимални резерви; г) изискванията за заявления за разрешение за поддържане на минимален резерв непряко чрез посредническа институция; и д) условията за оттегляне на разрешение за поддържане на минимален резерви непряко чрез посредническа институция.

(4)

За да бъде ефективна системата на изискванията за минимални резерви на Евросистемата, е необходимо също така допълнително да се уточнят изискванията за минимални резерви по отношение на изчисляването, уведомяването, потвърждаването и поддържането на минимални резерви, както и отчитането и проверката.

(5)

Целесъобразно е отчитаната от посредниците информация за резервната база да бъде достатъчно подробна, за да позволява точно отчитане съгласно Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2). Освен това, когато на институцията майка е предоставено разрешение да отчита резервната база на агрегирана основа съгласно настоящия регламент, е целесъобразно тя да отчита данните за резервната база на агрегирана основа пред съответната НЦБ в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2).

(6)

За да се осигури подходящ баланс между гарантирането на точността на данните за минималните резерви и гладкото прилагане на регулаторната рамка и за да се избегне необходимостта от преиздаване на валидни и приложими разрешения, всички посредници, на които е предоставено разрешение да отчитат резервната база на агрегирана основа съгласно Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), следва да имат възможност да продължат това отчитане без да е необходимо да кандидатстват за ново разрешение.

(7)

В съответствие с член 19.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, ЕЦБ може да наложи на кредитните институции, създадени в държавите членки, чиято парична единица е еврото (държави членки от еврозоната), да поддържат минимални резерви по сметки в ЕЦБ и в НЦБ от еврозоната. Тъй като кредитните институции имат сметки в НЦБ в съответната им юрисдикция, е целесъобразно тези резерви да се държат единствено по сметки в НЦБ.

(8)

С Регламент (ЕО) № 2531/98 и Регламент (ЕО) № 2532/98 се установява правомощието на ЕЦБ да налага санкции за нарушаване на изискванията за статистическа отчетност, включително за неспазване на изискванията за минимални резерви, предвидени в настоящия регламент.

(9)

За да се гарантира правна сигурност, е необходимо разпоредбите на настоящия регламент, които са хармонизирани с изменението на определението за „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламенти и на Съвета (5) (съгласно Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламенти и на Съвета (6)), да се приложат едновременно с това изменение на 26 юни 2021 г. Поради оперативни причини обаче е необходимо да се предвиди, че разпоредбите относно наличностите от резерви се прилагат от 28 юли 2021 г., първия ден от петия период на поддържане през 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установяват изискванията за минимални резерви за следните институции:

а)

кредитни институции, които са:

i)

лицензирани в съответствие с член 8 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7); или

ii)

освободени от такова лицензиране съгласно член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС;

б)

клонове на кредитни институции, включително клонове, установени в държава членка, чиято парична единица е еврото (държава членка от еврозоната), на кредитни институции, чието седалище или главно управление не се намира в държава членка от еврозоната, с изключение на клонове, установени извън държава членка от еврозоната, на кредитни институции, установени в държава членка от еврозоната.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„минимални резерви“ означава размерът на средствата, които дадена институция е длъжна да държи като резерви в своите резервни сметки в съответната национална централна банка;

2)

„изисквания за минимални резерви“ означава всички изисквания, които институциите трябва да спазват съгласно настоящия регламент по отношение на минималните резерви във връзка с изчисляването, уведомяването, потвърждаването и поддържането на минимални резерви, както и отчитането и проверката;

3)

„държава членка от еврозоната“ е държава членка, чиято парична единица е еврото;

4)

„кредитна институция“ означава „кредитна институция“ съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

5)

„клон“ означава „клон“ съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

6)

„съответна НЦБ“ означава националната централна банка (НЦБ) на държавата членка от еврозоната, в която институцията е резидент;

7)

„резервни сметки“ са сметките, в които дадена институция държи резервите си в съответната НЦБ;

8)

„резервна база“ означава сборът от приемливите задължения, използвани за изчисляване на минималните резерви на дадена институция;

9)

„съотношение на резервите“ е процентът, прилаган към позиции от резервната база за изчисляване на минималните резерви на дадена институция;

10)

„период на поддържане“ означава периодът, през който се оценява спазването на изискванията за минимални резерви;

11)

„салдо в края на деня“ означава наличностите от резерви към момента на приключване на платежните дейности и извършване на вписванията, свързани с достъпа до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата;

12)

„работен ден на НЦБ“ е всеки ден, в който конкретна НЦБ е отворена за целите на извършване на операции по паричната политика на Евросистемата;

13)

„работен ден на TARGET2“ е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е определено в Насоки ЕЦБ/2012/27 на Европейската централна банка (8);

14)

„резидент“ означава всяко физическо или юридическо лице, резидентно в държава членка от еврозоната по смисъла на член 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (9);

15)

„сливане“ е операция, при която една или повече кредитни институции (придобиваните институции) при прекратяването им без ликвидация прехвърлят всички свои активи и пасиви на друга кредитна институция (придобиващата институция), която може да бъде новосъздадена кредитна институция;

16)

„разделяне“ е операция, чрез която една кредитна институция (разделяната институция) при прекратяването си без ликвидация прехвърля всички свои активи и пасиви на повече от една институция (приемащите институции), които могат да бъдат новосъздадени кредитни институции.

Член 3

Наличности от резерви

1.   Институциите, посочени в член 1, поддържат минимални резерви, изчислени в съответствие с член 6, както следва:

а)

средното салдо в края на деня по една или повече резервни сметки за периода на поддържане е равно на или надвишава сумата, изчислена за този период в съответствие с член 6;

б)

минималните резерви се държат по резервни сметки, деноминирани в евро, при съответните НЦБ във всяка държава членка от еврозоната, в която са установени;

в)

сметките за сетълмент при НЦБ могат да се използват като резервни сметки за целите на настоящия регламент;

г)

средствата, предмет на законови, договорни, регулаторни или други ограничения, които биха попречили на институцията да ликвидира, прехвърли, предостави или да се разпореди с тях през съответния период на поддържане, се изключват от наличностите от резерви.

За целите на буква г) институциите уведомяват своевременно съответната НЦБ за всички посочени в нея ограничения.

2.   Когато дадена институция има няколко клона в една и съща държава членка от еврозоната, се прилага следното:

а)

седалището или главното управление, ако се намира в тази държава членка, изпълнява предвидените в настоящия член изисквания за минимални резерви за тези клонове в тази държава членка;

б)

тази институция определя един от своите клонове в същата държава членка за целите на изпълнението на изискванията за минимални резерви по настоящия член, когато няма нито седалище, нито главно управление в тази държава членка;

в)

съответната НЦБ използва всички салда в края на деня в резервните сметки на клоновете на тази институция в същата държава членка, за да прецени дали е изпълнен параграф 1, буква а) от настоящия член.

3.   Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува на своя уебсайт следните списъци на институциите:

а)

институции, за които се прилагат изискванията за минимални резерви съгласно настоящия регламент;

б)

институциите, освободени от изискванията за минимални резерви съгласно член 4, с изключение на институциите, посочени в член 4, параграф 2, букви а)—в).

Член 4

Освобождаване от изискванията за минимални резерви

1.   Институциите се освобождават от изискванията за минимални резерви по член 3, когато се прилага едно от следните:

а)

лицензът, посочен в член 1, буква а), подточка i), е отнет или институцията се откаже от него; или

б)

институцията е в производство по ликвидация съгласно Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10).

2.   По искане на съответната НЦБ ЕЦБ може да предостави освобождаване от изискванията за минимални резерви по член 3, когато се прилага някое от следните:

а)

институцията е обект на мярка за оздравяване съгласно Директива 2001/24/ЕО;

б)

институцията е обект на акт за обезпечаване, наложен от Съюза или от държава членка, или е обект на мерки, наложени от Съюза съгласно член 75 от Договора, което ограничава способността на институцията да използва своите средства;

в)

достъпът на тази институция до операциите на открития пазар или до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата е бил временно спрян или изключен от ЕЦБ и НЦБ (Евросистемата) съгласно Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (11);

г)

не е целесъобразно да се изискват минимални резерви от тази институция.

За целите на първа алинея, буква в), когато Управителният съвет на ЕЦБ възстанови достъпа на дадена институция до операциите на открития пазар или до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата съгласно член 158 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60), освобождаването престава да се прилага от началото на следващия период на поддържане.

3.   За целите на предостаявянето на освобождавания в съответствие с параграф 2, буква г), съответните НЦБ и ЕЦБ вземат предвид всяко едно от следните:

а)

дали тази институция е лицензирана да изпълнява само функции със специално предназначение;

б)

дали на тази институция е забранено да извършва активна банкова дейност в конкуренция с други кредитни институции;

в)

дали тази институция е правно задължена всичките ѝ депозити да са предназначени за осъществяването на цели, свързани с оказване на регионална и/или международна помощ за развитие.

За целите на буква а) дадена институция е лицензирана да изпълнява само функции със специално предназначение, когато тя изпълнява специфични задачи, свързани с публичната администрация, или когато на институцията е забранено със закон или с учредителен акт да извършва дейност на кредитна институция.

4.   Посочените в настоящия член освобождавания се прилагат от началото на периода на поддържане, през който е настъпило съответното събитие.

Член 5

Резервна база

1.   Институциите изчисляват резервната си база, като използват статистическата информация за следните задължения, отчетени съгласно Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2):

а)

депозити;

б)

емитирани дългови ценни книжа.

Когато институцията има задължения към клон на същото лице, разположено извън еврозоната, или към главното управление или седалището на същото лице, разположено извън еврозоната, тези задължения се включват в резервната база.

2.   Следните задължения се изключват от резервната база, изчислена съгласно параграф 1:

а)

задължения към друга институция, когато тази институция:

i)

е обект на изискванията за минимални резерви съгласно настоящия регламент; и

ii)

не е освободена или не е била освободена от изискването за минимални резерви съгласно член 4;

б)

задължения към ЕЦБ или НЦБ на държава членка от еврозоната.

3.   Когато задълженията са изключени от резервната база в съответствие с параграф 2, институцията:

а)

уведомява своевременно съответната НЦБ за изключената сума;

б)

предоставя доказателства за тези задължения;

в)

приспада сумата на тези задължения от резервната база, след като предостави доказателства за сумата на съответната НЦБ в съответствие с буква б).

За целите на буква б) когато не може да предостави доказателства на съответната НЦБ за размера на задълженията в рамките на категорията „емитирани дългови ценни книжа“, тази институция прилага стандартното приспадане, публикувано на уебсайта на ЕЦБ, спрямо непогасената сума по емитираните от нея дългови книжа с оригинален матуритет до и включително две години.

4.   При определяне на стандартното приспадане, прилагано към задълженията в рамките на категорията дългови ценни книжа с падеж до две години, съгласно посоченото в параграф 3, ЕЦБ взема предвид макро съотношението за цялата еврозона между наличностите на съответните инструменти, емитирани от кредитни институции и държани от други кредитни институции и от ЕЦБ и съответните НЦБ, и общата непогасена сума на тези инструменти, емитирани от кредитни институции.

5.   Институциите изчисляват резервната си база по отношение на конкретен период на поддържане на основата на данните за месеца, предхождащ с два месеца този месец, през който започва периодът на поддържане на резервите.

6.   Институциите от опашката, както са определени в член 2 от Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2), изчисляват своята резервна база за два последователни периода на поддържане, започващи с периода на поддържане, започващ през третия месец след края на тримесечието, въз основа на данните в края на тримесечието, отчетени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2). Тези институции уведомяват съответната НЦБ за минималните си резерви в съответствие с член 7.

Член 6

Изчисляване на минималните резерви

1.   Минималните резерви, държани от институциите съгласно член 3, се изчисляват, като се използват следните съотношения на резервите за всяко от задълженията на резервната база, посочени в член 5:

а)

съотношение на резервите от 0 % се прилага за следните категории, посочени в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2):

i)

депозити, които отговарят на едно от следните условия:

имат договорен матуритет над две години;

са договорени за ползване след предизвестие над две години;

са споразумения за обратно изкупуване (репо сделки);

ii)

дългови ценни книжа, емитирани с първоначален матуритет над две години;

б)

съотношение на резервите от 1 % за всички други задължения, включени в резервната база.

2.   НЦБ или институцията приспадат еднократна отстъпка в размер на 100 000 EUR от изчисляването на минималните резерви на всяка институция, при спазване на изискванията на членове 10—12.

3.   НЦБ използват минималните резерви, изчислени в съответствие с член 6, за следното:

а)

да олихвяват наличностите от минимални резерви;

б)

да преценят дали е изпълнен член 3, параграф 1, буква а).

Член 7

Уведомяване за минималните резерви

1.   НЦБ установяват процедура за уведомяване за индивидуалните минимални резерви на институциите. Тази процедура включва дали съответната НЦБ или институцията изчислява минималните резерви в съответствие с член 6.

2.   Когато съответната НЦБ изчислява минималните резерви на институцията съгласно параграф 1, се прилага всяко едно от следните:

а)

съответната НЦБ уведомява тази институция за минималните ѝ резерви най-късно три работни дни на НЦБ преди започването на периода на поддържане;

б)

тази институция потвърждава минималните си резерви най-късно в работния ден на НЦБ, предхождащ началото на периода на поддържане;

в)

когато институцията не отговори на уведомлението, посочено в буква а), до края на работния ден на НЦБ, предхождащ началото на периода на поддържане, потвърждението, посочено в буква б), се счита за извършено и съобщените минимални резерви се прилагат за тази институция за този период на поддържане.

3.   Когато институцията изчислява минималните си резерви съгласно параграф 1, се прилага всяко едно от следните:

а)

тази институция уведомява съответната НЦБ за своите минимални резерви най-късно три работни дни на НЦБ преди започването на периода на поддържане;

б)

съответната НЦБ потвърждава минималните резерви на тази институция най-късно в работния ден на НЦБ, предхождащ началото на периода на поддържане;

в)

ако съответната НЦБ не отговори на уведомлението, посочено в буква а), до края на работния ден на НЦБ, предхождащ началото на периода на поддържане, потвърждението, посочено в буква б), се счита за извършено и съобщените минимални резерви се прилагат за тази институция за този период на поддържане.

4.   За целите на параграфи 2 и 3 съответната НЦБ може да определи по-ранна дата за уведомяване за минималните резерви.

5.   НЦБ могат да определят условията и сроковете, в рамките на които институциите могат да преразглеждат резервната база и минималните резерви, съобщени в съответствие с настоящия член. Не се разрешава преразглеждане след потвърждаването на минималните резерви, посочено в параграфи 2 и 3.

6.   Съответните НЦБ предоставят календари, в които се посочват сроковете за уведомяване и потвърждаване на данни, свързани с изчисляването на минималните резерви за прилагането на процедурите, посочени в настоящия член.

7.   Когато дадена институция не е отчела статистическата информация, посочена в Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2), съответната НЦБ оценява минималните резерви на тази институция за съответния период на поддържане въз основа на отчетената от институцията информация за минали периоди и всяка друга релевантна информация и уведомява институцията за минималните ѝ резерви най-малко три работни дни на НЦБ преди началото на този период на поддържане.

Член 8

Период на поддържане

1.   Периодът на поддържане започва в деня на сетълмента на основната операция по рефинансиране, следващ заседанието на Управителния съвет, на което по предварителен график се прави оценка на текущата позиция на паричната политика, и приключва в деня преди началото на следващия период на поддържане, освен ако Управителният съвет не определи друго.

2.   Изпълнителният съвет на ЕЦБ публикува календар на периодите на поддържане на уебсайта на ЕЦБ. НЦБ публикуват този календар и на съответните си уебсайтове. Този календар се публикува от ЕЦБ и НЦБ най-малко три месеца преди началото на всяка календарна година.

3.   Управителният съвет може да изменя календара, посочен в параграф 2. Измененият календар се публикува на уебсайтовете на ЕЦБ и НЦБ преди периода на поддържане, за който се отнася изменението.

Член 9

Олихвяване

1.   Съответната НЦБ олихвява наличностите от минимални резерви по резервните сметки по средната стойност за периода на поддържане на лихвения процент (претеглен според броя календарни дни) за основните операции по рефинансиране на Евросистемата по следната формула (като резултатът се закръгля до най-близкия цент):

Image 1

Image 2

където:

Rt

=

лихвата, платима по държаните минимални резерви за периода на поддържане t;

Ht

=

среднодневната стойност на държаните минимални резерви за периода на поддържане t;

nt

=

броя календарни дни в периода на поддържане t;

rt

=

лихвения процент по държаните минимални резерви за периода на поддържане t. Прилага се стандартно закръгляне на лихвения процент до два знака след десетичната запетая;

i

=

календарния ден i от периода на поддържане t;

MRi

=

пределния лихвен процент по последната основна операция по рефинансиране, за която е извършен сетълмент на или преди календарния ден i.

2.   Съответната НЦБ заплаща лихвата по държаните минимални резерви на втория работен ден на TARGET2 след края на периода на поддържане, през който е натрупана лихвата.

Член 10

Непряко държане на минимални резерви чрез посредник

1.   Институцията може да поиска от съответната НЦБ разрешение да държи всички свои минимални резерви непряко чрез посредническа институция, когато тази посредническа институция:

а)

е резидент в същата държава членка;

б)

е обект на изисквания за минимални резерви;

в)

обичайно изпълнява определени административни задачи (напр. финансово управление) за тази институция, освен поддържането на минимални резерви.

2.   За целите на параграф 1, когато дадена институция подава заявление за разрешение да държи всички свои минимални резерви непряко чрез посредническа институция, тя сключва споразумение с тази посредническа институция за тази цел. В това споразумение се посочва най-малко следното:

а)

дали заявителят желае достъп до ликвидните улеснения с постоянен достъп и до операциите на открития пазар на Евросистемата;

б)

срок на предизвестие най-малко 12 месеца, без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 7, буква б).

Когато отправя предизвестие, посочено в буква б), институцията уведомява съответната НЦБ за това своевременно.

3.   Когато предприятието майка на дадена група консолидира в своята статистическа отчетност дейността на дъщерни предприятия, които са резиденти в същата държава членка в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2), това предприятие майка може да подаде заявление до съответната НЦБ за разрешение да държи минималните резерви на групата като посредник.

4.   Когато подаде заявление за разрешение да държи минималните резерви на групата като посредник съгласно параграф 3, това предприятие майка сключва споразумение с всяка институция в тази група, за да действа като посредник. В тези споразумения се посочва най-малко следното:

а)

дали предприятието майка или дъщерните предприятия ще осъществява достъп до ликвидните улеснения с постоянен достъп и до операциите на открития пазар на Евросистемата;

б)

срок на предизвестие най-малко 12 месеца.

5.   Съответната НЦБ може да даде разрешение на институцията заявител да поддържа минимални резерви чрез посредник и своевременно уведомява за това институцията и посредническата институция. Това разрешение влиза в сила от началото на първия период на поддържане след датата на предоставяне на разрешението и се прилага за срока на споразумението, посочено в параграф 2 или 4, или до оттеглянето на разрешението съгласно параграфи 7 и 8.

Разрешение, предоставено на институция да държи минимални резерви чрез посредник съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), се счита за предоставено в съответствие с настоящия параграф за целите на настоящия регламент.

6.   Когато посредническа институция държи минимални резерви за друга институция съгласно настоящия член, тя държи тези резерви в собствените си резервни сметки в допълнение към собствените си резерви, държани в съответствие с настоящия регламент.

7.   ЕЦБ или съответната НЦБ може по всяко време да оттегли предоставеното по параграф 5 разрешение, когато се прилага някое от следните:

а)

която и да е от страните по споразумението, посочено в параграф 2 или 4, не изпълнява изискванията на настоящия регламент;

б)

която и да е от страните по споразумението, посочено в параграф 2 или 4, поиска такова оттегляне на разрешението съгласно настоящия член;

в)

условията за непряко държане на минимални резерви, посочени в параграф 1, вече не се изпълняват;

г)

съществуват пруденциални съображения, свързани с посредническата институция.

8.   Когато решава дали да оттегли разрешение съгласно параграф 7, съответната НЦБ или ЕЦБ отчита следното:

а)

дали страните са се договорили да прекратят споразумението по взаимно съгласие;

б)

дали институцията, която държи минималните си резерви непряко чрез посредник, е в състояние да изпълни изискванията за собствените си резерви.

9.   Когато съответната НЦБ или ЕЦБ оттегля разрешение съгласно параграф 7, се прилага следното:

а)

оттеглянето на разрешението влиза в сила в края на периода на поддържане, освен в случаите когато разрешението е оттеглено съгласно параграф 7, буква г);

б)

когато разрешението е оттеглено съгласно параграф 7, буква г), оттеглянето поражда незабавно действие и минималният срок за уведомяване, предвиден в буква в) от настоящия параграф, не се прилага;

в)

съответната НЦБ или ЕЦБ уведомява двете страни по споразумението, посочено в параграф 2 или 4, за оттеглянето най-малко пет работни дни преди края на последния период на поддържане, за който се прилага разрешението.

10.   Когато налага санкции съгласно Регламент (ЕО) № 2532/98, ЕЦБ може да наложи тези санкции на посредническата институция и на институцията, за която държи резерви.

Член 11

Агрегирано отчитане на резервната база

1.   Когато дадена институция подава заявление до съответната НЦБ за разрешение да държи всички свои минимални резерви непряко чрез институция майка съгласно член 10, параграф 3, тази институция майка може да подаде заявление до съответната НЦБ за разрешение да отчита резервната база и резервната база на институциите в тази група на агрегирана основа и в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2). НЦБ могат да предоставят разрешение на институциите майки да отчитат резервната база на агрегирана основа и в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2).

2.   Когато институция майка подава заявление до съответната НЦБ за разрешение да отчита резервната база на агрегирана основа съгласно параграф 1, съответната НЦБ осигурява, че споразумението, посочено в член 10, параграф 4, включва признаване на потенциалната загуба на приспадането на еднократната отстъпка, посочена в член 6, параграф 2, на индивидуално равнище.

3.   Когато предоставя разрешение на институция майка да отчита резервната база на агрегирана основа съгласно параграф 1, съответната НЦБ незабавно уведомява съответната институция за това. Това разрешение влиза в сила от началото на първия период на поддържане след датата на предоставяне на разрешението и се прилага за срока на споразумението, посочено в параграф 2, или до оттеглянето на разрешението.

4.   Когато съответната НЦБ предоставя разрешение на институция майка да отчита резервната база на агрегирана основа съгласно параграф 1, еднократната отстъпка, посочена в член 6, параграф 2, автоматично се приспада от минималните резерви, държани от посредническата институция.

5.   Разрешение, предоставено на институция от ЕЦБ да отчита резервната база на агрегирана основа съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), се счита за валидно и приложимо за целите на настоящия регламент до неговото оттегляне.

Член 12

Сливания и разделяния

1.   Когато сливането влиза в сила по време на период на поддържане, се прилага всяко едно от следните:

а)

придобиващата институция изпълнява изискванията на настоящия регламент за придобитата институция;

б)

минималните резерви на придобиващата институция се намаляват с всяка еднократна отстъпка, приложима съгласно член 6, параграф 2;

в)

НЦБ оценяват дали институциите изпълняват изискванията на член 3, параграф 1, буква а), като вземат предвид наличностите в края на деня в резервните сметки както на придобиващата, така и на придобитите институции.

2.   По време на периода на поддържане, непосредствено следващ периода на поддържане, посочен в параграф 1, се прилага следното:

а)

минималните резерви на придобиващата институция се намаляват в съответствие с член 6, параграф 2 само с една еднократна отстъпка; и

б)

минималните резерви на придобиващата институция се изчисляват за целите на член 6, като се използва резервна база, която агрегира резервните бази на придобитите институции и на придобиващата институция.

За целите на буква б) при изчисляването се използват резервните бази на всяка институция за съответния период на поддържане, все едно че сливането не е настъпило, и в съответствие с правилата, посочени в приложение III, част 2 от Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2).

Първа алинея се прилага и за последващи периоди на поддържане, когато са изпълнени условията на параграф 4 от част 2 от приложение III към Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2).

3.   Когато сливането влиза в сила по време на период на поддържане, се прилага следното:

а)

приемащите институции, които са кредитни институции, изпълняват изискванията на настоящия регламент за разделяната институция;

б)

всяка от приемащите кредитни институции изпълнява изискванията на настоящия регламент за частта от резервната база на разделяната институция, която ѝ е разпределена;

в)

резервите, държани от разделяната институция, се разпределят пропорционално между приемащите институции;

г)

еднократната отстъпка, посочена в член 6, параграф 2, се приспада от минималните резерви на всяка приемаща институция.

4.   През периода на поддържане, непосредствено следващ периода на поддържане, през който разделянето влиза в сила, и докато приемащите институции отчитат съответните си резервни бази в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2), се прилага следното:

а)

всяка приемаща институция изпълнява изискванията на настоящия регламент за частта от резервната база на разделяната институция, която ѝ е разпределена, ако има такава; и

б)

еднократната отстъпка, посочена в член 6, параграф 2, се приспада от минималните резерви на всяка приемаща институция.

Член 13

Делегиране на правомощия в случай на приемане на еврото

1.   Когато държава членка приема еврото в съответствие с Договора, Управителният съвет с настоящото делегира на Изпълнителния съвет правомощието да определя, след като вземе предвид становищата на Комитета за пазарни операции на ЕСЦБ, следното:

а)

датите на преходния период на поддържане за прилагане на изискванията за минимални резерви по член 3 към институции, установени в тази държава членка, като началната дата е датата на приемане на еврото в тази държава членка;

б)

начина на изчисляване на резервната база, посочена в член 5, по време на преходния период на поддържане, посочен в буква а);

в)

крайния срок за изчисляване и проверка на минималните резерви от институциите, установени в тази държава членка, или от съответната НЦБ за преходния период на поддържане.

Изпълнителният съвет приема и публикува решение съгласно първа алинея най-малко два месеца преди датата на приемане на еврото в съответната държава членка и уведомява Управителния съвет за това.

2.   Освен това Управителният съвет делегира на Изпълнителния съвет правомощието да разрешава приспадане от резервната база на задължения към институции, установени в държавата членка, приемаща еврото, от институции, установени в други държави членки от еврозоната, за съответните периоди на поддържане по време на и непосредствено след преходния период на поддържане, посочен в параграф 1, буква а).

Тази първа алинея се прилага, когато институциите в държавата членка, приемаща еврото, не са включени в списъка на институциите, посочени в член 3, параграф 3, буква а), към момента на изчисляване на минималните резерви. В този случай с решенията, приети от Изпълнителния съвет, разрешаващи приспадането по настоящия параграф, може допълнително да се определя начина, по който се изчислява приспадането на такива задължения.

Член 14

Проверка

1.   Съответните НЦБ могат да упражняват правото да проверяват точността и качеството на информацията за резервната база, предоставена от институциите, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2531/98.

2.   Когато дадена институция уведомява за изчисляването на минималните резерви съгласно член 7, параграф 3, съответната НЦБ проверява точността на това изчисляване и следи за съответствието със статистическата информация, отчетена съгласно Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2).

Член 15

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) се отменя, считано от 26 юни 2021 г.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 16

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 юни 2021 г. Член 3 обаче се прилага от 28 юли 2021 г., на първия ден от петия период на поддържане през 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 22 януари 2021 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

(3)  Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (EЦБ/2003/9) (ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2021/2) ( вж. страница 16 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламенти и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламенти и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

(7)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(8)  Насоки ЕЦБ/2012/27 на Европейската централна банка от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(10)  Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).

(11)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2003/9) (ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10).

Регламент (ЕО) № 1052/2008 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/10) (ОВ L 282, 25.10.2008 г., стр. 14).

Регламент (ЕС) № 1358/2011 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2011/26) (ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 51).

Регламент (ЕС) № 1376/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/52) (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 79).

Регламент (ЕС) 2016/1705 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/26) (ОВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1745/2003

Настоящият регламент

Член 1

Член 2

Член 2, параграф 1

Член 1

Член 2, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 1

Член 2, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 2 и член 4, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 1, буква г) и член 3, параграф 4

Член 3, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 3, параграф 2а, първа алинея

Член 5, параграф 3

Член 3, параграф 2а, втора алинея

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 3, параграф 3

Член 5, параграф 6

Член 3, параграф 4

Член 5, параграф 7

Член 4, параграф 1

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 2

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1, уводно изречение и член 6, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 7, параграфи 1—5

Член 5, параграф 4

Член 7, параграф 6

Член 5, параграф 5

Член 7, параграф 7

Член 6, параграф 1, първо и второ изречение

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 6, параграф 1, трето изречение

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 6, параграф 2

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 3

Член 3, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 14, параграф 1

Член 10, параграфи 1 и 2

Член 10, параграфи 1 и 2, член 10, параграф 5

Член 10, параграф 3

Член 10, параграфи 6 и 10

Член 10, параграф 4

Член 10, параграф 7 и член 10, параграф 9, буква а) и в)

Член 10, параграф 5

Член 10, параграф 9, буква б)

Член 10, параграфи 4—5 и 8

Член 10, параграф 6

Съображение 5, член 14, параграф 2

Член 11

Член 11

Член 12

Член 13

Член 12

Член 13а

Член 13

Член 14

Член 15

 

Член 15

Член 16

Приложения I и II