2.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/368 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2021 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него.

като има предвид, че:

(1)

На 2 февруари 2018 г. Aero-Sense NV подаде заявление по член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за разрешаване на употребата на единичния биоцид „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“, спадащ към продуктов тип 18 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Белгия приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-DX037393-17.

(2)

„Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ съдържа 1R-транс-фенотрин като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества.

(3)

На 7 май 2020 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклад за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4)

На 2 юли 2020 г. Агенцията представи пред Комисията своето становище (2), проекта за обобщение на характеристиките на биоцида „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ и окончателния доклад за оценката на единичния биоцид в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5)

В становището се стига до заключението, че „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ е биоцид, който отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцида — отговаря на условията по член 19, параграф 1 от посочения регламент.

(6)

На 4 август 2020 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцида на всички официални езици на Съюза.

(7)

Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Aero-Sense NV се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0024297-0000 за предоставяне на пазара и употреба на единичния биоцид „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида, посочено в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 22 март 2021 г. до 28 февруари 2031 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Становище на ECHA от 17 юни 2020 г. относно разрешението на Съюза за биоцида „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ (ECHA/BPC/262/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

Вид продукт 18 — Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други членестоноги (Контрол на вредителите)

Номер на разрешението: EU-0024297-0000

Номер на актив R4BP: EU-0024297-0000

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.   Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

1.2.   Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението

Име

Aero-Sense NV

Адрес

Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Белгия

Номер на разрешението

EU-0024297-0000

Номер на актив R4BP

EU-0024297-0000

Дата на издаване на разрешението

22 март 2021 г..г.

Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

28 февруари 2031 г.

1.3.   Производител(и) на продукта

Име на производителя

Volcke Aerosol Connection

Адрес на производителя

Industrielaan 15, 8520 Кьорне Белгия

Местонахождение на производствените обекти

Industrielaan 15, 8520 Кьорне Белгия


Име на производителя

Envasado Xiomara, S.L.

Адрес на производителя

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Йелес - Толедо Испания

Местонахождение на производствените обекти

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Йелес - Толедо Испания


Име на производителя

Aero-Sense NV

Адрес на производителя

Kachtemsestraat 289, 8800 Рьозеларе Белгия

Местонахождение на производствените обекти

Kachtemsestraat 289, 8800 Рьозеларе Белгия

1.4.   Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

1R-транс-фенотрин

Име на производителя

Endura S.p.A

Адрес на производителя

Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Болоня Италия

Местонахождение на производствените обекти

39 Wenfeng Road, 225009 Янджоу, Дзянсу Китай

2.   СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

1R-транс-фенотрин

3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate

Активно вещество

26046-85-5

247-431-2

2,0

2.2.   Тип на формулирането

AE - аерозолна опаковка

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Категория на опасност

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване

Силно токсичен за водните организми.

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. – Тютюнопушенето забранено.

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съберете разлятото.

Да се пази от пряка слънчева светлина.Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122 °F.

Да се изхвърли съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци..

4.   РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

4.1.   Описание за използване

Таблица 1. Употреба # 1 – Комари – Обработка на въздухоплавателни средства – Професионална употреба

Продуктов тип

ПТ 18 – Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Инсектицид

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Culex spp.

Общоприето наименование: Комари от вида „кулекс“

Етап на развитие: Възрастни|Насекоми, бозайници (например гризачи)

Научно наименование: Aedes spp.

Общоприето наименование: Aedes mosquitoes

Етап на развитие: Възрастни|Насекоми, бозайници (например гризачи)

Научно наименование: Anopheles spp.

Общоприето наименование: Anopheles mosquitoes

Етап на развитие: Възрастни|Насекоми, бозайници (например гризачи)

Област на употреба

На закрито

Използван за дезинсекция на пилотската кабина и пътническия салон на летателни апарати.

Метод(и) на прилагане

Подробно описание:

Пръскане

Степен и честота на приложение

Норма на приложение: Препоръчителна доза на приложение: 35 g/100 m3 (т.е. 0,7 g акт.вещ./100 m3).

Pазреждане: Готов за употреба продукт.

Брой и време на кандидатстване: Третирането трябва да се повтори при всеки полет, за който е необходима дезинсекция.

По едно приложение на полет.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Алуминиев печатан флакон 18 бара - Пълноцветен печат

Бяла капачка (клапан за еднократно ползване) или синя капачка (клапан за многократно ползване)

Опаковани в картонена опаковка за 24 броя

Предлага се в различни размери на флаконите:

40 g (34 ml)

60 g (52 ml)

100 g (86 ml)

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Моля, вижте ръководството за борда за броя на флаконите, които трябва да се използват за дезинсекция на всеки определен летателен апарат.

Процедурата по дезинсекция трябва да бъде обявена на пътниците преди прилагането на продукта във въздухоплавателното средство. Пътниците трябва да бъдат посъветвани да затворят очи и да покрият лицата си, докато се извършва процедурата.

Да не се пръска директно върху кожата или в очите.

Да не се пръска върху или в близост до храни, зони за приготвяне на храна или кухненски прибори.

Измийте ръцете си след употреба.

Да се предотврати използването от неоторизиран персонал.

Махнете капачката.

Дръжте флакона(-ите) вертикално на една ръка разстояние.

Бяла капачка за „еднократно ползване“: натиснете върха на разпръскващата дюза, докато се заключи. Аерозолният продукт се освобождава в непрекъсната струя.

Синя капачка за „многократно ползване“: натиснете палеца на разпръскващия механизъм до освобождаване на нужното количество или до окончателното изпразване на съдържанието.

Инсектицидният аерозол трябва да се разпръска в- летателния апарат, като разпръскващия механизъм на спрей се насочи към тавана под ъгъл от приблизително 45°.

Струята трябва да бъде насочена леко зад потребителя.

Пръскайте равномерно по цялата площ.

 

40 g (34 ml) – С един флакон ефикасно се третира въздушен обем от 114 m3;

 

60 g (52 ml) – С един флакон ефикасно се третира въздушен обем от 171 m3;

 

100 g (86 ml) – С един флакон ефикасно се третира въздушен обем от 285 m3.

Дезинсекция при рулиране

Тази процедура се извършва преди излитане, след като пътниците се качат на борда и вратите се затворят.

Пилотската кабина се напръсква преди качването на кабинния екипаж.

За да бъде ефективна дезинсекцията, климатичната система на летателния апарат трябва да бъде изключена, докато се извършва пръскането. Екипажът трябва да обработи всички възможни места, където могат да се задържат насекоми, включително тоалетните, кухнята и гардеробите, освен ако тези зони не са били напръскани едновременно с пилотската кабина преди качването на борда.

„Начална точка на снижение“ (пръскане по време на полет)

Съгласно ръководството на СЗО, пръскането преди полет и при спускане е двукомпонентен метод за дезинсекция. „Начална точка на снижение“ (пръскане по време на полет) е втората техника на този метод и се извършва при „началната точка на снижение“, когато въздухоплавателното средство започва своето спускане към летището по местоназначение. Системата за рециркулация на въздуха трябва да бъде настроена на нормален поток.

Не е доказана остатъчна ефективност.

Продуктът, съдържащ 1R-транс фенотрин, не трябва да се използва за двукратно третиране преди и по време на полет на един и същ летателен апарат.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Продуктът трябва да се прилага само веднъж на полет.

Който и да е член на екипажа на въздухоплавателното средство изпълнява не повече от едно прилагане на ден.

Не използвайте/прилагайте продукта директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки, или върху повърхности или прибори, които е вероятно да попаднат в пряк контакт с храни и напитки.

Съдържа 1R-транс фенотрин (пиретроиди), може да бъде опасен за котките. Трябва да се внимава при използването на продукта, когато във въздухоплавателното средство има котки. Котките трябва да се държат далеч по време на третирането.

Почистването на обработените въздухоплавателни средства трябва да се извършва само със специализирани продукти, които не изискват изхвърлянето на течни отпадъци в канализацията и местните пречиствателни станции.

Почистващото оборудване (четки, кърпи и др.), използвано във въздухоплавателното средство след прилагане на продукта, трябва да се изхвърли като твърд отпадък и не трябва да се използва повторно.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Указания за първа помощ:

Общи

ПРИ ВДИШВАНЕ: При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте със сапун и вода. При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Пиретроидите могат да предизвикат парестезия (парене и настръхване на кожата без дразнене). Ако симптомите продължават: Потърсете медицински съвет/помощ.

Спешни мерки за опазване на околната среда в случай на инцидент

Ограничете и контролирайте всички течове или разливи с негорими абсорбиращи материали като пясък, почва, вермикулит или диатомична пръст и прехвърлете във варели за изхвърляне на отпадъци.

Да се предотврати попадането на материал в канализацията или водните пътища.

Не насочвайте водна струя към мястото на изтичане или разливане.

Оставете всяко останало количество продукт в резултат на теча или разлива да се изпари

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В Генералната декларация на въздухоплавателното средство следва да се направи съответен запис, като се посочат подробности за процедурата по дезинсекция, както и серийните номера на използваните спрей флакони.

Празните спрей флакони трябва да се съхраняват за проверка от здравните органи на летището.

Не изливайте продукта в канализацията или във водните пътища.

Уверете се, че управлението на отпадъците се извършва, без да се застрашава здравето на хората, без да се вреди на околната среда и по-специално без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните.

Рециклирайте или изхвърлете отпадъчния продукт в съответствие с действащото законодателство, за предпочитане чрез сертифициран колектор или дружество.

Не замърсявайте почвата или водата с отпадъчен продукт.

Не изхвърляйте отпадъчния продукт в околната среда.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте указанията за употреба

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (1)

5.1.   Инструкции за употреба

Вижте Раздел 4.1.1

5.2.   Мерки за намаляване на риска

Вижте Раздел 4.1.2

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте Раздел 4.1.3

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте Раздел 4.1.4

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно (под 40 °C), сухо и добре проветриво място. Да се предпазва от измръзване.

Да не се съхранява на пряка слънчева светлина, дори когато е празно.

Срок на годност: 2 години

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


(1)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.