26.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/339 НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2021 година

за прилагане на член 8а от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграфи 1 и 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус.

(2)

Въз основа на преглед на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета (2), Съветът реши, че срокът за прилагане на ограничителните мерки в посоченото решение следва да бъде удължен до 28 февруари 2022 г.

(3)

Изложението на мотивите следва да бъде изменено за девет физически и три юридически лица, включени в списъка на физическите и юридически лица, образувания и органи, подлежащи на ограничителните мерки, съдържащи се в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006. Следва да се добави датата на включване в списъка за всички физически лица, включени в посоченото приложение.

(4)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2, параграф 1

А.   Физически лица, посочени в член 2, параграф 1

 

Имена(Транслитерация на изписването на беларуски език)

(Транслитерация на изписването на руски език)

Имена

(изписване на беларуски език)

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на вписването

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Длъжност(и): Бивш министър на вътрешните работи; бивш директор на президентската служба за сигурност

Дата на раждане: 7.2.1956 г.

Място на раждане: Смоленск, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Пол: мъжки

Не е предприел действия за разследване на случая с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на вътрешните работи и бивш директор на президентската служба за сигурност. Като министър на вътрешните работи е отговорен за репресиите на мирните демонстрации до пенсионирането си на 6 април 2009 г. по здравословни причини. Получава жителство на Дроздийски номенклатурен район в Минск от президентската администрация. През октомври 2014 г. е награден с орден за заслуги (III степен) от президента Лукашенко.

24.9.2004 г.

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Длъжност(и): Бивш командир на Специалния отдел за бързо реагиране (СОБР)

Дата на раждане: 1966 г.

Място на раждане: Витебск, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Адрес: Белоруска асоциация на ветераните на специалните части на Министерство на вътрешните работи „Чест“ 220028, Минск, ул. Маяковски, 111, Беларус

Пол: мъжки

Основно лице, свързано с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш командир на Специалния отдел за бързо реагиране (СОБР) в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Бизнесмен, ръководител на „Чест“ — сдружение на МВР на ветераните от специалните служби към МВР.

24.9.2004 г.

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Длъжност(и): Началник на Дирекцията за управление на собствеността при президента на Беларус; Бивш министър на вътрешните работи

Дата на раждане: 26.5.1958 г.

Място на раждане: Гродненска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Адрес: Дирекция за управление на собствеността при президента на Беларус ул. К. Маркс, 38 220016, г. Минск, Беларус

Пол: мъжки

Началник на Дирекцията за управление на собствеността при президента на Беларус. Носи отговорност за неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш секретар на Съвета за сигурност. Шейман продължава да работи като специален помощник на президента.

24.9.2004 г.

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Длъжност(и): бивш министър на вътрешните работи; бивш заместник-началник на президентската администрация

Дата на раждане: 5.8.1946 г.

Място на раждане: Онор, Сахалинска област, бивш СССР (понастоящем Руска федерация)

Адрес: Белоруска асоциация на ветераните на специалните части на Министерство на вътрешните работи „Чест“ 220028, Минск, ул. Маяковски, 111, Беларус

Пол: мъжки

Организира неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на туризма и спорта, бивш министър на вътрешните работи и бивш заместник-началник на президентската администрация.

24.9.2004 г.

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Длъжност(и): Бивш министър на вътрешните работи; генерал-лейтенант от милицията (полицейски сили) Помощник на президента на Република Беларус — инспектор за Гродненска област

Дата на раждане: 21.6.1966 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, бивш СССР (понастоящем Владикавказ, Руска федерация)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност министър на вътрешните работи е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на МВР след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като помощник на президента на Беларус — инспектор за Гродненска област.

2.10.2020 г.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Длъжност(и): Бивш първи заместник-министър на вътрешните работи;

Заместник-министър на вътрешните работи, началник на Криминалната милиция, полковник от милицията (полицейски сили)

Дата на раждане: 14.2.1975 г.

Място на раждане: Минск, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност първи заместник-министър на вътрешните работи е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на МВР след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като заместник-министър на вътрешните работи. Запазва поста си на началник на Криминалната милиция.

2.10.2020 г.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Длъжност(и): Бивш заместник-министър на вътрешните работи; генерал-лейтенант от милицията (полицейски сили);

Помощник на президента на Република Беларус — инспектор за Минска област

Дата на раждане: 29.4.1965 г.

Място на раждане: Ветковски район, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност заместник-министър на вътрешните работи е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на МВР след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като помощник на президента на Беларус — инспектор за Минска област.

2.10.2020 г.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Длъжност(и): Заместник-министър на вътрешните работи, генерал-майор от милицията (полицейски сили)

Дата на раждане: 21.9.1966 г.

Място на раждане: Ясиноватая, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност заместник-министър на Министерството на вътрешните работи (МВР) е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на МВР след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

2.10.2020 г.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Длъжност(и): Бивш заместник-министър на вътрешните работи, бивш командващ Вътрешни войски;

Първи заместник-министър на вътрешните работи, началник на Милицията за обществена сигурност, генерал-майор от милицията (полицейски сили)

Дата на раждане: 17.4.1976 г.

Място на раждане: Слоним, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност заместник-министър на Министерството на вътрешните работи (МВР) и на командващ Вътрешни войски към МВР е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на МВР и в частност от командваните от него Вътрешни войски, след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като заместник-министър на вътрешните работи и началник на Милицията за обществена сигурност.

2.10.2020 г.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Длъжност(и): Заместник-командващ Вътрешни войски

Дата на раждане: 18.3.1967 г.

Пол: мъжки

В качеството си на заместник-командващ Вътрешни войски към Министерство на вътрешните работи (МВР) е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на МВР и в частност от командваните от него Вътрешни войски, след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

2.10.2020 г.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Длъжност(и): Командир на специалния отряд за бързо реагиране (СОБР), подполковник

Пол: мъжки

В качеството си на командир на специалния отряд за бързо реагиране (СОБР) на Министерството на вътрешните работи (МВР) е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на СОБР след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти.

2.10.2020 г.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander(Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Длъжност(и): Началник на отдел „Безопасност и сигурност“ в Министерството на вътрешните работи

Дата на раждане: 14.10.1975 г.

Място на раждане: село Рубльовск, Круглянски район, Могильовска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На високата длъжност началник на отдел „Безопасност и сигурност“ в Министерството на вътрешните работи (МВР) той участва в кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на МВР след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

2.10.2020 г.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Длъжност(и): Началник на ОМОН („Отряд за специални операции към Милицията“) към Изпълнителния комитет на град Минск

Дата на раждане: 1.6.1972 г.

Място на раждане: село Городилово, Минска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на командващ силите на ОМОН в Минск е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на ОМОН в Минск след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

2.10.2020 г.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Длъжност(и): Бивш началник на Главна дирекция „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на град Минск;

Министър на вътрешните работи, генерал-майор от милицията (полицейски сили)

Дата на раждане: 5.5.1975 г.

Място на раждане: село Малиновка, Могильовска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си длъжност началник на Главна дирекция „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на град Минск е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на милицията след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като министър на вътрешните работи.

2.10.2020 г.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Длъжност(и): Бивш началник на управлението на милицията в Московски район, Минск;

Заместник-началник на градското управление на милицията в Минск, началник на Криминалната милиция

Пол: мъжки

На предишната си длъжност началник на управлението на милицията в Московски район, Минск, е отговорен за кампанията от репресии и сплашване на мирни демонстранти в района след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести, прекомерна употреба на сила и малтретиране, включително изтезания.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като заместник-началник на градското управление на милицията в Минск и началник на Криминалната милиция.

2.10.2020 г.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Длъжност(и): Първи заместник-началник на районното управление на вътрешните работи в Московски район, Минск, началник на Криминалната милиция

Пол: мъжки

В качеството си на първи заместник-началник на районното управление на вътрешните работи в Московски район, Минск и началник на Криминалната милиция е отговорен за кампанията от репресии и сплашване на мирни демонстранти в района след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести, прекомерна употреба на сила и малтретиране, включително изтезания.

2.10.2020 г.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Длъжност(и): Заместник-началник на районното управление на вътрешните работи в Московски район, Минск, началник на Милицията за обществена безопасност

Пол: мъжки

В качеството си на заместник-началник на районното управление на вътрешните работи в Московски район, Минск и началник на Милицията за обществена безопасност е отговорен за кампанията от репресии и сплашване на мирни демонстранти в района след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести, прекомерна употреба на сила и малтретиране, включително изтезания.

2.10.2020 г.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Длъжност(и): Началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област

Дата на раждане: 24.3.1975 г.

Място на раждане: Могильов, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област е отговорен за кампанията от репресии и сплашване на мирни демонстранти в областта след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести, прекомерна употреба на сила и малтретиране, включително изтезания.

2.10.2020 г.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Длъжност(и): Първи заместник-началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област, началник на Криминалната милиция

Дата на раждане: 26.7.1977 г.

Пол: мъжки

В качеството си на първи заместник-началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област и началник на Криминалната милиция е отговорен за кампанията от репресии и сплашване на мирни демонстранти в областта след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести, прекомерна употреба на сила и малтретиране, включително изтезания.

2.10.2020 г.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Длъжност(и): Заместник-началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област, началник на Милицията за обществена безопасност

Дата на раждане: 26.1.1972 г.

Място на раждане: Гомел, Гомелска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на заместник-началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Гомелска област и началник на Милицията за обществена безопасност е отговорен за кампанията от репресии и сплашване на мирни демонстранти в областта след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести, прекомерна употреба на сила и малтретиране, включително изтезания.

2.10.2020 г.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Длъжност(и): Началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Брестка област, генерал-майор от милицията (полицейски сили)

Дата на раждане: 22.12.1971 г.

Място на раждане: Капил, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на началник на отдел „Вътрешни работи“ на Изпълнителния комитет на Брестка област и генерал-майор от милицията е отговорен за кампанията от репресии и сплашване на мирни демонстранти в областта след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести, прекомерна употреба на сила и малтретиране, включително изтезания.

2.10.2020 г.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Длъжност(и): Началник на ОМОН („Отряд за специални операции към Милицията“) във Витебск

Дата на раждане: 20.9.1975 г.

Пол: мъжки

В качеството си на командващ силите на ОМОН във Витебск е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на ОМОН във Витебск след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране на мирни демонстранти.

2.10.2020 г.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Длъжност(и): Началник на ОМОН („Отряд за специални операции към Милицията“) в Гомел

Пол: мъжки

В качеството си на командващ силите на ОМОН в Гомел е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на ОМОН в Гомел след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране на мирни демонстранти.

2.10.2020 г.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Длъжност(и): Началник на ОМОН („Отряд за специални операции към Милицията“) в Брест, подполковник

Пол: мъжки

В качеството си на командващ силите на ОМОН в Брест е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на ОМОН в Брест след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране на мирни демонстранти.

2.10.2020 г.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Длъжност(и): Началник на отдел „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на вътрешните работи, генерал-майор от милицията (полицейски сили)

Пол: мъжки

В качеството си на началник на отдел „Изпълнение на наказанията“, на чието подчинение са местата за задържане към Министерството на вътрешните работи, е отговорен за нечовешкото и унизително третиране, включително изтезания, извършвани спрямо задържани граждани в местата за задържане след президентските избори през 2020 г. и цялостните брутални репресии срещу мирни демонстранти.

2.10.2020 г.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Длъжност(и): Началник на центъра за временно задържане „Окрестина“, Минск

Пол: мъжки

В качеството си на началник на центъра за временно задържане „Окрестина“ в Минск е отговорен за нечовешкото и унизително третиране, включително изтезания, на граждани, задържани в този център като част от репресиите след президентските избори през 2020 г.

2.10.2020 г.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich AKULCHIK

Валерый аўлавiч ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович

ВАКУЛЬЧИК

Длъжност(и): Бивш председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ)

Бивш държавен секретар на Съвета за сигурност

Помощник на президента на Република Беларус — инспектор за Брестка област

Дата на раждане: 19.6.1964 г.

Място на раждане: Радостово, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ) е отговорен за участието на КГБ в кампанията от репресии и сплашване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти и членове на опозицията.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като помощник на президента на Беларус — инспектор за Брестка област.

2.10.2020 г.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Длъжност(и): Първи заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ)

Дата на раждане: 1972 г.

Място на раждане: Борисов, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност първи заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ) е отговорен за участието на КГБ в кампанията от репресии и сплашване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти и членове на опозицията.

2.10.2020 г.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Длъжност(и): Заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ) е отговорен за участието на КГБ в кампанията от репресии и сплашване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти и членове на опозицията.

2.10.2020 г.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Длъжност(и): Заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност на заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ) е отговорен за участието на КГБ в кампанията от репресии и сплашване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти и членове на опозицията.

2.10.2020 г.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Длъжност(и): Заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност заместник-председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ) е отговорен за участието на КГБ в кампанията от репресии и сплашване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти и членове на опозицията.

2.10.2020 г.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexandr (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Длъжност(и): Бивш главен прокурор на Република Беларус

Посланик на Република Беларус в Армения

Дата на раждане: 11.7.1960 г.

Място на раждане: Гродно, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си длъжност главен прокурор е отговорен за широкото използване на наказателни производства с цел дисквалифициране на опозиционни кандидати преди президентските избори през 2020 г. и възпрепятстване на определени лица да се присъединят към Координационния съвет, създаден от опозицията за оспорване на тези избори.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като посланик на Беларус в Армения.

2.10.2020 г.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Длъжност(и): Председател на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 29.1.1953 г.

Място на раждане: Слуцк, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: женски

Като председател на ЦИК е отговорна за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г. от страна на ЦИК, неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейното ръководство са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Длъжност(и): Заместник-председател на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 30.10.1964 г.

Място на раждане: Коломия, Ивано-Франкивска област, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Пол: мъжки

Като заместник-председател на ЦИК е отговорен за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г. от страна на ЦИК, неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейното ръководство са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Длъжност(и): Секретар на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 1.7.1971 г.

Пол: женски

Като секретар на ЦИК е отговорна за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейното ръководство са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 10.10.1975 г.

Пол: мъжки

Като член на ЦИК е отговорен за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 1976 г.

Пол: женски

Като член на ЦИК е отговорна за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 3.1.1969 г.

Пол: мъжки

Като член на ЦИК е отговорен за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 6.8.1959 г.

Място на раждане: Подилск, Одеска област, бивш СССР (понастоящем Украйна)

Пол: женски

Като член на ЦИК е отговорна за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 21.7.1957 г.

Пол: мъжки

Като член на ЦИК е отговорен за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 19.2.1979 г.

Място на раждане: Любан, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

Като член на ЦИК е отговорен за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 26.9.1970 г.

Пол: женски

Като член на ЦИК е отговорна за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 16.8.1972 г.

Място на раждане: Гродно, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

Като член на ЦИК е отговорен за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Длъжност(и): Член на Централната избирателна комисия (ЦИК)

Дата на раждане: 2.11.1976 г.

Място на раждане: Жлобин, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: женски

Като член на ЦИК е отговорна за нарушенията в изборния процес на президентските избори през 2020 г., неспазването на основните международни стандарти за честност и прозрачност и фалшифицирането на изборните резултати.

ЦИК и нейният състав са организирали в частност отхвърлянето на някои опозиционни кандидати на фалшиви основания и несъразмерните ограничения, наложени на наблюдателите в избирателните секции. Освен това ЦИК е взела мерки, гарантиращи пристрастността на състава на избирателните комисии под нейно ръководство.

2.10.2020 г.

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Длъжност(и): Президент на Република Беларус

Дата на раждане: 30.8.1954 г.

Място на раждане: Копис, Витебск/Витебска област, бивш СССР (сега Беларус)

Пол: мъжки

Като президент на Беларус, с власт над държавните органи, той е отговорен за жестоките репресии, извършвани от държавния апарат преди и след президентските избори от 2020 г., по-конкретно елиминиране на основни опозиционни кандидати, произволни арести и малтретиране на мирни демонстранти, както и заплахи и насилие срещу журналисти.

6.11.2020 г.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Длъжност(и): Съветник по националната сигурност към президента, член на Съвета за сигурност

Дата на раждане: 28.11.1975 г.

Място на раждане: Могильов, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на съветник по националната сигурност към президента и член на Съвета за сигурност, както и заради неофициалната си длъжност на осъществяващ надзор над беларуските сили за сигурност, носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от държавния апарат след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

6.11.2020 г.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Длъжност(и): Началник на администрацията на президента

Дата на раждане: 14.1.1963

Място на раждане: с. Столица, Витебска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на началник на администрацията на президента е тясно свързан с президента и се грижи за прилагането на президентските правомощия в областта на вътрешната и външната политика. Следователно подкрепя режима на Лукашенко, включително в кампанията от репресии и сплашване, подета от държавния апарат след президентските избори през 2020 г.

6.11.2020 г.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Длъжност(и): Председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ), бивш председател на Комитета за държавен контрол

Дата на раждане: 8.9.1966 г.

Място на раждане: с. Привалки, Гродненска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност председател на Комитета за държавна сигурност (КГБ) и на предишната си длъжност председател на Комитета за държавен контрол носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от държавния апарат след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

6.11.2020 г.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Длъжност(и): Началник на Главно управление „Опазване на правовия ред и превенция“ в Министерството на вътрешните работи

Дата на раждане: 29.5.1964 г.

Пол: мъжки

На ръководната длъжност началник на Главно управление „Опазване на правовия ред и превенция“ в Министерството на вътрешните работи носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от държавния апарат след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

6.11.2020 г.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Длъжност(и): Председател на Следствения комитет

Дата на раждане: 25.3.1970 г.

Място на раждане: с. Теребличи, Брестска област (бивш СССР, понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност председател на Следствения комитет носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от Комитета след президентските избори през 2020 г., по-конкретно започване на разследвания срещу Координационния съвет и срещу мирни демонстранти.

6.11.2020 г.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Длъжност(и): Бивш първи заместник-председател на Следствения комитет, понастоящем председател на Държавния комитет за съдебна експертиза

Дата на раждане: 7.9.1973 г.

Място на раждане: Минск, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност първи заместник-председател на Следствения комитет носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от Комитета след президентските избори през 2020 г., по-конкретно започване на разследвания срещу Координационния съвет и срещу мирни демонстранти.

6.11.2020 г.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Длъжност(и): Заместник-председател на Следствения комитет

Дата на раждане: 17.7.1974 г.

Място на раждане: Речица, Гомелска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност заместник-председател на Следствения комитет носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от Комитета след президентските избори през 2020 г., по-конкретно започване на разследвания срещу Координационния съвет и срещу мирни демонстранти.

6.11.2020 г.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Длъжност(и): Заместник-председател на Следствения комитет

Дата на раждане: 1.8.1973 г.

Място на раждане: Брест, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност заместник-председател на Следствения комитет носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от Комитета след президентските избори през 2020 г., по-конкретно започване на разследвания срещу Координационния съвет и срещу мирни демонстранти.

6.11.2020 г.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Длъжност(и): Началник на Оперативно-аналитичния център

Дата на раждане: 1.8.1971 г.

Пол: мъжки

На ръководната длъжност началник на Оперативно-аналитичния център е тясно свързан с президента и носи отговорност за репресиите над гражданското общество, по-конкретно прекъсване на връзката с телекомуникационните мрежи като средство за репресии над гражданското общество, мирни демонстранти и журналисти.

6.11.2020 г.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Длъжност(и): Заместник-министър на информацията

Дата на раждане: 10.7.1972 г.

Място на раждане: с. Кошельово, Гродненска област (бивш СССР, понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност заместник-министър на информацията носи отговорност за репресиите над гражданското общество, по-конкретно решението на Министерството на информацията да прекъсне достъпа до независими уебсайтове и да ограничи достъпа до интернет в Беларус след президентските избори през 2020 г. като инструмент за репресии над гражданското общество, мирни демонстранти и журналисти.

6.11.2020 г.

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Длъжност(и): Прессекретар на президента на Беларус

Дата на раждане: 16.2.1984 г.

Място на раждане: Минск, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Моминско име: Kirsanova (на руски език: Кирсанова) или Selyun (на руски език: Селюн)

Пол: женски

В качеството си на прессекретар на президента на Беларус тя е тясно свързана с президента и отговаря за координиране на медийните изяви на президента, включително изготвяне на изявления и организиране на публични прояви. Следователно подкрепя режима на Лукашенко, включително в кампанията от репресии и сплашване, подета от държавния апарат след президентските избори през 2020 г. По-конкретно чрез своите публични изявления след президентските избори през 2020 г., в които защитава президента и критикува активистите на опозицията и мирните демонстранти, тя допринася за сериозното накърняване на демокрацията и правовия ред в Беларус.

6.11.2020 г.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Длъжност(и): Командир на група „Алфа“

Дата на раждане: 21.8.1975 г.

Пол: мъжки

В качеството си на командир на силите на група „Алфа“ носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от тези сили след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

6.11.2020 г.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Длъжност(и): Бивш държавен секретар на Съвета за сигурност

Посланик на Република Беларус в Азербайджан

Дата на раждане: 25.6.1967 г.

Място на раждане: с. Ревяки, Витебска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си длъжност държавен секретар на Съвета за сигурност той е бил тясно свързан с президента и носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от държавния апарат след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Продължава да работи активно за режима на Лукашенко като посланик на Беларус в Азербайджан.

6.11.2020 г.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Длъжност(и): Председател на Конституционния съд на Република Беларус

Дата на раждане: 18.10.1954 г.

Място на раждане: Минска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

Като председател на Конституционния съд носи отговорност за приетото на 25 август 2020 г. решение на Конституционния съд, с което се узаконяват резултатите от манипулираните избори. Следователно е подкрепял и улеснявал репресивните действия и кампанията за сплашване на държавния апарат срещу мирни демонстранти и журналисти и поради това носи отговорност за сериозното накърняване на демокрацията и правовия ред в Беларус.

6.11.2020 г.

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Заместник министър-председател; бивш председател на Изпълнителния комитет на град Минск

Дата на раждане: 19.7.1962 г.

Място на раждане: Завойт, Наровлянски район, Гомелска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност председател на Изпълнителния комитет на град Минск носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от местния апарат под негов надзор в Минск след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти. В многобройни публични изявления критикува провежданите в Беларус мирни протести.

На заеманата понастоящем ръководна длъжност заместник министър-председател продължава да подкрепя режима на Лукашенко.

17.12.2020 г.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Длъжност(и): Председател на беларуската държавна радиотелевизионна компания, ръководител на „Белтелерадиокомпания“

Дата на раждане: 20.1.1977 г.

Място на раждане: Гродно, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На заеманата понастоящем длъжност ръководител на държавната радиотелевизионна компания на Беларус носи отговорност за разпространението на държавна пропаганда в обществените медии и продължава да подкрепя режима на Лукашенко. Това включва използването на медийните канали в подкрепа на продължаването на мандата на президента въпреки манипулираните президентски избори от 9 август 2020 г. и последвалото многократно използване на насилие срещу мирните и легитимни протести.

Ейсмонт критикува в публични изявления мирните демонстранти и отказва да осигури медийното отразяване на протестите. Освен това е уволнил стачкуващи служители на управляваната от него „Белтелерадиокомпания“, поради което носи отговорност за нарушаване на правата на човека.

17.12.2020 г.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Длъжност(и): Губернатор на Гродненска област; бивш министър на здравеопазването

Дата на раждане: 30.11.1973 г.

Място на раждане: Гродно, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На предишната си ръководна длъжност министър на здравеопазването носи отговорност за използването на здравните служби за репресии срещу мирни демонстранти, включително използването на линейки за извозване на нуждаещи се от медицинска помощ демонстранти до отделения за изолация вместо до болници. В многобройни свои публични изявления критикува провежданите в Беларус мирни протести, а в едно от тях обвинява демонстрант, че е бил в нетрезво състояние.

На заеманата понастоящем ръководна длъжност губернатор на Гродненска област продължава да подкрепя режима на Лукашенко.

17.12.2020 г.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Длъжност(и): Председател на Съвета на републиката на Националното събрание на Беларус

Дата на раждане: 25.9.1960 г.

Място на раждане: Полацк, Витебск/Витебска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: женски

На заеманата понастоящем ръководна длъжност председател на Съвета на републиката на Националното събрание на Беларус носи отговорност за подкрепата на решенията на президента в областта на вътрешната политика. Носи отговорност и за организирането на манипулираните избори от 9 август 2020 г. В публични изявления защитава използването на брутално насилие срещу мирни демонстранти от страна на апарата за сигурност.

17.12.2020 г.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Длъжност(и): Първи заместник-министър на информацията

Дата на раждане: 30.5.1972 г.

Място на раждане: Барановичи, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност първи заместник-министър на информацията носи отговорност за репресиите над гражданското общество, по-конкретно за решението на Министерството на информацията да прекъсне достъпа до независими уебсайтове и да ограничи достъпа до интернет в Беларус след президентските избори през 2020 г. като инструмент за репресии над гражданското общество, мирни демонстранти и журналисти.

17.12.2020 г.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Длъжност(и): Министър на информацията

Дата на раждане: 31.10.1972 г.

Място на раждане: Столин, Брестска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност министър на информацията носи отговорност за репресиите над гражданското общество, по-конкретно за решението на Министерството на информацията да прекъсне достъпа до независими уебсайтове и да ограничи достъпа до интернет в Беларус след президентските избори през 2020 г. като инструмент за репресии над гражданското общество, мирни демонстранти и журналисти.

17.12.2020 г.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Длъжност(и): Главен прокурор на Република Беларус

Дата на раждане: 21.4.1973 г.

Място на раждане: Глушковичи, Гомелска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на главен прокурор носи отговорност за продължаващите репресии над гражданското общество и демократичната опозиция, по-конкретно за започването на многобройни наказателни производства срещу мирни демонстранти, лидери на опозицията и журналисти след президентските избори през 2020 г. Освен това в публични изявления заплашва с наказания участниците в „неразрешени събирания“.

17.12.2020 г.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Длъжност(и): Заместник-началник на Дирекцията за управление на собствеността при президента на Беларус

Дата на раждане: 8.1.1977 г.

Пол: мъжки

В качеството си на заместник-началник на Дирекцията за управление на собствеността при президента на Беларус упражнява надзор върху дейността на множество предприятия. Управляваният от него орган осигурява финансова, материална, техническа, социална, жилищна и медицинска помощ за органите на държавния апарат и на републиканските органи. Той е тясно свързан с президента и продължава да подкрепя режима на Лукашенко.

17.12.2020 г.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Длъжност(и): Началник на щаба и първи заместник-командващ на Вътрешни войски към Министерството на вътрешните работи

Дата на раждане: 30.9.1968 г.

Пол: мъжки

На ръководната длъжност първи заместник-командващ на Вътрешни войски към Министерството на вътрешните работи носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от командваните от него Вътрешни войски след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволните арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

17.12.2020 г.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Длъжност(и): Главен инспектор за специални въпроси в отдел „Финансови разследвания“ на Комитета за държавен контрол

Дата на раждане: 8.6.1990

Пол: мъжки

На ръководната длъжност главен инспектор за специални въпроси в отдел „Финансови разследвания“ на Комитета за държавен контрол носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от държавния апарат след президентските избори през 2020 г., по-специално започването на разследвания срещу лидери на опозицията и активисти.

17.12.2020 г.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Длъжност(и): Началник на управление „Превенция“, главно управление „Правоприлагане и превенция“ на Милицията за обществена сигурност в Министерство на вътрешните работи

Дата на раждане: 1.1.1979 г.

Място на раждане: Минска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

На ръководната длъжност началник на управление „Превенция“, главно управление „Правоприлагане и превенция“ на Милицията за обществена сигурност в Министерството на вътрешните работи носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на милицията след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

17.12.2020 г.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Длъжност(и): Полковник от милицията, заместник-началник на главното управление и началник на управление „Правоприлагане“, Министерство на вътрешните работи

Дата на раждане: 3.10.1974 г.

Пол: мъжки

На ръководната длъжност полковник от милицията и заместник-началник на главното управление и началник на управление „Правоприлагане“ в Министерството на вътрешните работи носи отговорност за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на милицията след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

17.12.2020 г.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Длъжност(и): Председател на Минския областен изпълнителен комитет

Дата на раждане: 2.7.1975 г.

Място на раждане: Новогрудок, Гродненска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на председател на Минския областен изпълнителен комитет отговаря за надзора на местната администрация, в т.ч. редица комитети. Поради той подкрепя режима на Лукашенко.

17.12.2020 г.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Длъжност(и): Заместник-началник на отдела за масовите прояви на ГУВД (Главно управление на вътрешните работи) на Изпълнителния комитет на гр. Минск

Дата на раждане: 26.7.1977 г.

Пол: мъжки

В качеството си на заместник-началник на отдела за масовите прояви на Главно управление на вътрешните работи на Изпълнителния комитет на гр. Минск е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от местния апарат след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Документирано е личното му участие в незаконното задържане на мирни демонстранти.

17.12.2020 г.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Длъжност(и): Заместник-началник на Милицията за обществена сигурност в Гродно

Дата на раждане: 5.3.1976 г.

Място на раждане: Гродно, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

В качеството си на заместник-началник на Милицията за обществена сигурност в Гродно е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на местната милиция под негово командване, след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Според свидетели той лично е упражнявал надзор на незаконни задържания на мирни демонстранти.

17.12.2020 г.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Длъжност(и): Полковник от милицията, началник на Районното управление на милицията на Съветския район в гр. Минск

Дата на раждане: 23.7.1979 г.

Пол: мъжки

В качеството си на началник на Районното управление на милицията на Съветския район в гр. Минск е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на местната милиция под негово командване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Според свидетели той лично е упражнявал надзор и участвал в изтезания на незаконно задържани демонстранти.

17.12.2020 г.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Длъжност(и): Подполковник от милицията, началник на Районното управление на милицията в Молодечно.

Дата на раждане: 31.10.1980 г.

Пол: мъжки

В качеството си на началник на Районното управление на милицията в Молодечно е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на местната милиция под негово командване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Според свидетели той лично е упражнявал надзор по време на побой на незаконно задържани демонстранти. Направил е и многобройни унизителни изказвания в медиите по адрес на демонстрантите.

17.12.2020 г.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Длъжност(и): Заместник-началник на Районното управление на милицията в Съветския район в гр. Минск, началник на Милицията за обществена сигурност

Дата на раждане: 27.1.1971 г.

Пол: мъжки

В качеството си на заместник-началник на Районното управление на милицията в Съветския район в гр. Минск и началник на Милицията за обществена сигурност е отговорен за кампанията от репресии и сплашване, подета от силите на местната милиция под негово командване след президентските избори през 2020 г., по-конкретно произволни арести и малтретиране, включително изтезания, на мирни демонстранти, както и сплашване и насилие срещу журналисти.

Според свидетели той лично е упражнявал надзор по време на задържания на мирни демонстранти и на побой, нанесен на незаконно задържаните лица.

17.12.2020 г.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Длъжност(и): Председател на Районния съд на Московския район на гр. Минск

Дата на раждане: 16.5.1988 г.

Пол: мъжки

В качеството си на председател на Районния съд в Московския район на гр. Минск е отговорен за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита и позоваване на показанията на лъжесвидетели по време на съдебни процеси, провеждани под негов надзор.

Той играе важна роля за налагането на глоби и задържането на демонстранти, журналисти и лидери на опозицията след президентските избори през 2020 г.

Поради това той е отговорен за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и за подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Съветския район на гр. Гомел

Пол: мъжки

В качеството си на съдия в Районния съд в Съветския район на гр. Гомел е отговорен за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, активисти и демонстранти. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под негов надзор.

Поради това той е отговорен за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и за подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Ленинския район на гр. Могильов

Пол: женски

В качеството си на съдия в Районния съд на Ленинския район на гр. Могильов е отговорна за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти, в частност осъждането на Сергей Тихановский, активист на опозицията и съпруг на кандидатката за президент Светлана Тихановская. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под неин надзор.

Поради това тя е отговорна за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и да подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Централния район на гр. Минск

Дата на раждане: 27.2.1974 г.

Пол: женски

В качеството си на съдия в Районния съд на Централния район на гр. Минск е отговорна за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти, в частност осъждането на Сергей Дылевский, член на Координационния съвет и ръководител на стачен комитет. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под неин надзор.

Поради това тя е отговорна за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и да подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Октябрски район на гр. Минск

Дата на раждане: 9.4.1990 г.

Пол: женски

В качеството си на съдия в Районния съд на Октябрски район на гр. Минск е отговорна за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под неин надзор.

Поради това тя е отговорна за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и да подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Партизанския район на гр. Минск

Дата на раждане: 2.12.1979 г.

Пол: женски

В качеството си на съдия в Районния съд на Партизанския район на гр. Минск е отговорна за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти, в частност осъждането на ръководителката на Координационния съвет Мария Колесникова. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под неин надзор.

Поради това тя е отговорна за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и да подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Съветския район на гр. Минск

Дата на раждане: 11.9.1965 г.

Пол: женски

В качеството си на съдия в Районния съд на Съветския район на гр. Минск е отговорна за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под неин надзор.

Поради това тя е отговорна за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и да подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Централния район на гр. Минск

Дата на раждане: 14.1.1984 г.

Пол: женски

В качеството си на съдия в Районния съд на Централния район на гр. Минск е отговорна за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти, в частност осъждането на кандидата за президент от опозицията Виктор Бабарико. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под неин надзор.

Поради това тя е отговорна за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и да подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Длъжност(и): Съдия в Районния съд на Заводския район на гр. Минск

Дата на раждане: 26.11.1974 г.

Пол: женски

В качеството си на съдия в Районния съд на Заводския район на гр. Минск е отговорна за многобройни политически мотивирани съдебни решения срещу журналисти, лидери на опозицията, активисти и демонстранти. Съобщава се за случаи на нарушаване на правото на защита по време на съдебни процеси, провеждани под неин надзор.

Поради това тя е отговорна за нарушения на правата на човека и подкопаване на принципите на правовата държава, както и да подпомагане на репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Длъжност(и): Бизнесмен, собственик на холдинг „Амкодор“

Дата на раждане: 12.1.1959 г.

Място на раждане: Болшое Бабино, Оршански район, Витебска област, бивш СССР (понастоящем Беларус)

Пол: мъжки

Един от водещите бизнесмени, извършващи дейност в Беларус, с бизнес интереси в областта на строителството, машиностроенето, селското стопанство и други сектори.

Има сведения, че той е едно от лицата, които са се възползвали в най-голяма степен от приватизацията по време на президентския мандат на Лукашенко. Освен това е член на президиума на поддържащото Лукашенко обществено обединение „Белая Русь“ и член на Съвета за развитие на предприемачеството в Република Беларус.

Следователно той се възползва от и подкрепя режима на Лукашенко.

През юли 2020 г. отправя публични коментари, осъждащи протестите на опозицията в Беларус, като по този начин допринася за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Длъжност(и): Бизнесмен, съсобственик на „Бремино групп“

Дата на раждане: 4.5.1963 г.

Място на раждане: бивша Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Пол: мъжки

Той е един от водещите бизнесмени, извършващи дейност в Беларус, с бизнес интереси в областта на петрола, превоза на въглища, банковото дело и други сектори.

Съсобственик на „Бремино групп“ – дружество, ползващо се от данъчни облекчения и други форми на подпомагане от страна на беларуската администрация.

Следователно той се възползва от и подкрепя режима на Лукашенко.

17.12.2020 г.

Б.   Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 2, параграф 1

 

Имена

Транслитерация на изписването на беларуски език

Транслитерация на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

Дата на вписването

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Адрес: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Belarus

Уебсайт:https://bte.by/

Имейл адрес:mail@bte.by

„Белтехэкспорт“ е частноправен субект, който изнася оръжия и военно оборудване, произведени от беларуски държавни предприятия, за държави в Африка, Южна Америка, Азия и Близкия изток. „Белтехэкспорт“ е тясно свързан с Министерството на отбраната на Беларус.

Следователно „Белтехэкспорт“ се възползва от връзките си с режима на Лукашенко и го подкрепя, като облагодетелства президентската администрация.

17.12.2020 г.

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Адрес: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Регистрационен номер: Dana Astra: - 191295361

Уебсайт:https://en.dana-holdings.com;https://dana-holdings.com/

Имейл адрес:PR@bir.by

Тел.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

Дана Холдингз/Дана Астра е едно от основните строителни дружества и предприемачи в областта на недвижимите имоти в Беларус. Дружеството е получило парцели земя за разработването на няколко големи жилищни комплекса и бизнес центъра.

Собствениците на Дана Холдингз / Дана Астра поддържат тесни връзки с президента Лукашенко. Лилия Лукашенко, снаха на президента, е заемала висока позиция в дружеството.

Следователно Дана Холдингз / Дана Астра се възползва от връзките си с режима на Лукашенко и го подкрепя.

17.12.2020 г.

3.

GHU – Main Economic Department of the Belarus President Property Management Directorate

Главное хозяйственное управление

Адрес: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Уебсайт:http://ghu.by

Имейл адрес:ghu@ghu.by

„Главное хозяйственное управление“ (ГХУ) на Дирекцията за управление на собствеността при президента на Беларус е най-големият оператор на пазара на нежилищни имоти в Беларус и надзорен орган на множество дружества.

Президентът Лукашенко възлага на Виктор Шейман, който в качеството си на ръководител на Дирекцията за управление на собствеността при президента на Беларус упражнява пряк контрол над ГХУ, да следи за сигурността на президентските избори през 2020 г.

Следователно ГХУ се възползва от връзките си с режима на Лукашенко и го подкрепя.

17.12.2020 г.

4.

LLC SYNESIS

ООО "Синезис"

Адрес: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Регистрационен номер (УНН/ИНН): 190950894 (Беларус); 7704734000/770301001 (Русия).

Уебсайт:https://synesis.partners;https://synesis-group.com/

Тел.: +375 17 240-36-50

Имейл адрес:s@synesis.by

ООО „Синезис“ предоставя на беларуските власти платформа за наблюдение, която може да извършва търсене във видеозаписи и да ги анализира, както и да използва софтуер за разпознаване на лица, поради което дружеството носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция от страна на държавния апарат в Беларус.

На служителите на „Синезис“ е забранено да комуникират на беларуски език, като по този начин се подкрепя водената от режима на Лукашенко политика на дискриминация на основата на езика.

Беларуският комитет за държавна сигурност (КГБ) и Министерството на вътрешните работи са сред потребителите на система, създадена от „Синезис“. В това си качество дружеството се възползва от връзките си с режима на Лукашенко и го подкрепя.

Изпълнителният директор на „Синезис“ Александър Шатров критикува публично протестиращите срещу режима на Лукашенко и омаловажава значението на липсата на демокрация в Беларус.

17.12.2020 г.

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Адрес: Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Тел.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

Имейл адрес:marketing@agat-emz.by

Уебсайт:https://agat-emz.by/

„Агат-электромеханический завод“ е част от Държавния орган за военната промишленост на Република Беларус (изв. още като Държавен военно-промишлен комитет), който е отговорен за изпълнението на държавната военно-техническа политика и е подчинен на Министерския съвет и президента на Беларус. Следователно „Агат-электромеханический завод“ се възползва от връзките си с режима на Лукашенко и го подкрепя.

Дружеството произвежда „Рубеж“ – система за преграждения, предназначена за контрол на безредиците. Рубеж е била използвана срещу мирните демонстрации, проведени след президентските избори на 9 август 2020 г., като по този начин дружеството носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Уебсайт: 140zavod.org

„140 ремонтный завод“ е част от Държавния орган за военната промишленост на Република Беларус (изв. още като Държавен военно-промишлен комитет), който е отговорен за изпълнението на държавната военно-техническа политика и е подчинен на Министерския съвет и президента на Беларус. Следователно „140 ремонтный завод“ се възползва от връзките си с режима на Лукашенко и го подкрепя.

Дружеството произвежда транспортни и бронирани превозни средства, които са използвани срещу мирните демонстрации, проведени след президентските избори на 9 август 2020 г., като по този начин носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

17.12.2020 г.

7.

MZKT (известен още като VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Уебсайт: www.mzkt.by

МЗКТ (изв. още като ВОЛАТ) е част от Държавния орган за военната промишленост на Република Беларус (изв. още като Държавен военно-промишлен комитет), който е отговорен за изпълнението на държавната военно-техническа политика и е подчинен на Министерския съвет и президента на Беларус. Следователно МЗКТ (изв. още като ВОЛАТ) се възползва от връзките си с режима на Лукашенко и го подкрепя.

Служители на МЗКТ, протестирали по време на посещението на президента Лукашенко в завода и стачкували след президентските избори през 2020 г. в Беларус, са уволнени, поради което дружеството носи отговорност за нарушаване на правата на човека.

17.122020 г.