27.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/73 НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1) и по-специално член 8, параграф 3, член 12 и член 75, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията (2) се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013. Регламент (ЕС) № 1305/2013 бе изменен с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета (3), като срокът на програмите за развитие на селските райони, подпомагани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), бе удължен до 31 декември 2022 г. и на държавите членки бе предоставена възможността да финансират своите удължени програми с бюджетните средства, заделени съответно за 2021 и 2022 г. Освен това с Регламент (ЕС) 2020/2220 бяха предоставени допълнителните средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (EURI), създаден с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета (4), за използване в удължените програми през 2021 и 2022 г., за да се финансират мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 за справяне с кризата във връзка с COVID-19 и последиците от нея за селскостопанския сектор и селските райони на Съюза. Поради това съответните правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 следва да бъдат изменени.

(2)

В член 4, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се определя максималният брой на измененията на програмите за развитие на селските райони, които държавите членки могат да представят на Комисията. С цел да се увеличи гъвкавостта на държавите членки да използват заделените им за 2021 и 2022 г. бюджетни средства в удължените програми и да включат допълнителните средства от EURI, максималният брой на измененията, посочен в споменатия член, следва да бъде увеличен и сроковете за подаване на заявления за последни изменения на програмите да бъдат отложени. Освен това е необходимо да се поясни, че максималният брой на измененията не следва да се прилага спрямо искания за изменения на програми за развитие на селските райони, ако тези изменения са необходими след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2020/2220, за да се удължи срокът на програмите за развитие на селските райони и да се включат допълнителните средства от EURI.

(3)

В Регламент (ЕС) 2020/2220 се предвижда, че по отношение на удължените програми за развитие на селските райони целите, определени в контекста на рамката на изпълнението, трябва да бъдат набелязани за 2025 г. Поради това е необходимо да се уточни, че целите на показателите от рамката на изпълнението се отнасят за планираните резултати до 31 декември 2025 г. Освен това съгласно Регламент (ЕС) 2020/2220 рамката на изпълнението не трябва да се прилага спрямо допълнителните средства от EURI. Поради това резултатите, финансирани от допълнителните средства от EURI, следва да бъдат изключени от целите на рамката на изпълнението.

(4)

В Регламент (ЕС) 2020/2220 се предвижда допълнителните средства от EURI за бъдат програмирани и наблюдавани отделно от подпомагането от Съюза за развитие на селските райони, като същевременно се прилагат по принцип правилата, посочени в Регламент (ЕС) № 1305/2013. Поради това в съответните описания на мерките в програмите за развитие на селските райони и в националните рамкови програми ще се изискват отделни спецификации, когато операциите се подпомагат с допълнителните средства от EURI. Също така допълнителните ресурси от EURI следва да се посочват отделно в плановете за финансиране на програмите за развитие на селските райони, националните рамки и националните мрежи на селските райони.

(5)

Освен това в плана за показателите за избраните мерки следва да се посочват отделно междинният сбор на планираните резултати и планираните общи публични разходи, финансирани с допълнителните средства от EURI. При докладването на поетите разходни задължения по мерки и области с поставен акцент, изисквано във връзка с годишните доклади за изпълнението, следва да се посочва каква част от поетите задължения е финансирана с допълнителните средства от EURI.

(6)

Съгласно член 8, буква з), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 планът за финансиране трябва да включва таблица, посочваща общия размер на планираното участие на Съюза и приложимото процентно участие на ЕЗФРСР за всяка мярка, за всеки вид операция със специфично процентно участие на ЕЗФРСР, както и за видовете операции съгласно член 37, параграф 1, член 38, параграф 1, член 39, параграф 1 и член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато държава членка прилага минимален праг на загубите под 30 %, и за техническата помощ. Тъй като същите правила се прилагат и за участието чрез допълнителните средства от EURI, планът за финансиране следва да посочва, ако е приложимо, за всяка мярка за всеки вид операция планираното участие на EURI и процентното участие на EURI.

(7)

С Регламент (ЕС) 2020/2220 бяха изменени членове 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение на минималния праг на загуба, който държавите членки могат да определят в своите програми за развитие на селските райони и въз основа на който земеделските стопани могат да получават компенсация за загуби по линия на взаимоспомагателните фондове за неблагоприятни климатични явления, болести по животните и растенията, нашествия на вредители и екологични инциденти, и на инструмента за стабилизиране на доходите за земеделските стопани от всички сектори. Вследствие на това и за целите на докладването в рамките на СТО разходите за всички уредени в член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 инструменти за управление на риска, при които минималният праг на загуба е под 30 %, трябва да се планират и докладват отделно. Съответно тези нови изисквания за програмиране и планиране трябва да бъдат определени в плана за показателите.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Като се има предвид спешността на ситуацията във връзка с кризата с COVID-19, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменя, както следва:

(1)

член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква д) се заличава;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

първата алинея се заменя със следното:

„Изменения на програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, могат да се предлагат не повече от четири пъти по време на програмния период.“;

ii)

втората алинея се заменя със следното:

„Общо за всички останали видове изменения:

а)

за всяка календарна година и за всяка програма може да се подава само едно предложение за изменение, с изключение на 2025 година, през която може да се подаде повече от едно предложение за изменение, за изменения, свързани изключително с адаптирането на плана за финансиране, включително всички произтичащи промени в плана за показателите;

б)

по време на програмния период могат да се подават по четири допълнителни предложения за изменения за всяка програма.“;

iii)

в трета алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

ако е необходимо изменение в резултат на промяна на правната рамка на Съюза, включително изменение във връзка с удължаването на срока на програмите за развитие на селските райони или изменение във връзка с наличието на допълнителните средства за възстановяването на селскостопанския сектор и селските райони на Съюза съгласно Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета (*1),

(*1)  Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. (ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 1).“;"

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите членки представят на Комисията своето последно изменение по програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, не по-късно от 30 септември 2022 г.

Останалите видове изменения по програмата се представят на Комисията не по-късно от 30 септември 2025 г.“;

(2)

приложение I се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент;

(3)

приложение VII се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18).

(3)  Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. (ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменя, както следва:

(1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

в точка 7, буква б) подточка i) се заменя със следното:

„i)

цели за 2025 г. Целите не вземат предвид допълнителното национално финансиране, посочено в точка 12, и държавната помощ под формата на допълнително национално финансиране, посочена в точка 13, както и допълнителните средства, посочени в член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013.“;

б)

в точка 8, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

приложно поле, равнище на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери и, когато е приложимо — методика за изчисляване на размера или процента на подпомагане, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция уточняване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложимите размери и ставки на помощта и принципите във връзка с определянето на критерии за подбор. Когато подпомагането се предоставя за финансов инструмент, изпълняван по член 38, параграф 4, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — описание на вида на финансовия инструмент, общите категории крайни получатели, общите категории допустими разходи и максималното равнище на подпомагане. Предоставя се отделно описание за мерките или частите от мерки, финансирани с допълнителните средства съгласно член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013.“;

в)

точка 10 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„Финансов план, съдържащ отделни структурирани таблици за букви а) — г), посочващ отделно за Инструмента на Европейския съюз за възстановяване информацията съгласно буква д):“;

ii)

в буква в) подточка v) се заменя със следното:

„v)

за операциите, изпълнявани в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато държавата членка реши да определи минималния праг на загуба между 20 и 30 %, и за операциите, изпълнявани в съответствие с член 37, параграф 1 и член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — приложимото участие на ЕЗФРСР и ориентировъчното процентно участие.“;

iii)

добавя се следната буква д):

„в)

За допълнителните средства, посочени в член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013:

i)

годишното участие;

ii)

процентното участие, приложимо за подпомаганите мерки;

iii)

разбивката по мярка и области с поставен акцент;

iv)

участието за техническа помощ;

v)

когато дадена мярка или вид операция се изпълнява с участие от финансовите инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в таблицата се посочват поотделно процентните участия на финансовите инструменти, както и ориентировъчното подпомагане от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, което съответства на планираното участие на финансовия инструмент;

„vi)

за операциите, изпълнявани в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато държавата членка реши да определи минималния праг на загуба между 20 и 30 %, и за операциите, изпълнявани в съответствие с член 37, параграф 1 и член 39а от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — приложимото участие на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване и ориентировъчното процентно участие.“;

г)

точка 11 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

количествените цели по области с поставен акцент, заедно с планираните резултати и планираните общи публични разходи по мерките, избрани за съответните области с поставен акцент, включително междинните сборове на тези планирани резултати и планирани общи разходи, финансирани с допълнителните средства, посочени в член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013;“;

ii)

добавя се следната буква г):

„г)

планираните общи публични разходи, свързани с подпомагането съгласно член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, когато минималният праг на загуба е под 30 %.“

(2)

Част 2 се изменя, както следва:

а)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Таблица, обобщаваща по регион и по година общия размер на участието на ЕЗФРСР за държавата членка за целия програмен период, без допълнителните средства съгласно член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и поотделно участието на тези допълнителни средства за държавата членка за 2021 и 2022 г.“;

б)

в точка 5, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

Приложно поле, равнище на подпомагане, допустими за подпомагане бенефициери и, когато е приложимо — методика за изчисляване на размера или ставката на помощта, разбити по подмярка и/или вид операция, когато е необходимо. За всеки вид операция уточняване на допустимите разходи, условията за допустимост, приложимите размери и ставки на помощта и принципите във връзка с определянето на критерии за подбор. Когато подпомагането се предоставя за финансов инструмент, изпълняван по член 38, параграф 4, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — описание на вида на финансовия инструмент, общите категории крайни получатели, общите категории допустими разходи и максималното равнище на подпомагане. Предоставя се отделно описание за мерките или частите от мерки, финансирани с допълнителните средства съгласно член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013.“

(3)

В част 3 точка 5 се заменя със следното:

„5.

План за финансиране, в който се посочват:

„а)

годишното участие на ЕЗФРСР, без допълнителните средства, посочени в член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

б)

общият размер на участието на Съюза и процентното участие на ЕЗФРСР;

„в)

за допълнителните средства, посочени в член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013:

i)

годишното участие;

ii)

общият размер на участието и процентното участие.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Точка 1, буква б) от приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменя, както следва:

(1)

първата алинея се заменя със следното:

Информация относно изпълнението на ПРСР, измерено посредством общи и специфични показатели, включително постигнатия напредък спрямо целите, набелязани за всяка област с поставен акцент, и относно постигнатите резултати в сравнение с планираните в плана за показателите резултати. Считано от годишния доклад за изпълнението, който трябва да бъде представен през 2017 г. — постиженията във връзка с етапните цели, определени в рамката на изпълнението (таблица Е). Допълнителна информация относно етапа на изпълнение на ПРСР се предоставя чрез данни за финансовите ангажименти по мерки и области с поставен акцент и свързания с тях очакван напредък в постигането на целите.“;

(2)

във втората алинея първото тире се заменя със следното:

„—

Таблица А: Поети разходни задължения по мерки и области с поставен акцент, като тази информация се посочва отделно за допълнителните средства съгласно член 58а от Регламент (ЕС) № 1305/2013“.