1.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/66


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

ДЯЛ I

РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

Член 1

Задачи

1.   Надзорният съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) („Съветът“) осъществява задачите, посочени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (1), с цел да се повиши независимостта на OLAF при изпълнението на нейните задачи по отношение на правителства, институции, органи или агенции и да се осигури правилното упражняване на правомощията на OLAF.

2.   За целта Съветът редовно извършва мониторинг на изпълнението от страна на OLAF на нейната разследваща функция и осигурява по-голяма независимост на генералния директор на OLAF при упражняването на правомощията, предоставени му съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. Освен това Съветът подпомага генералния директор при изпълнението на неговите отговорности.

3.   Съветът извършва мониторинг на правилното упражняване на правомощията на OLAF в областта на разследванията в съответствие с процесуалните гаранции, приложими по отношение на правната уредба, уреждаща дейността на OLAF, и гаранциите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в съответствие с Договорите на ЕС и вторичното му законодателство, включително Протокола за привилегиите и имунитетите на ЕС и Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

Член 2

Правомощия и процедури

При упражняване на правомощията си Съветът извършва мониторинг на дейностите по разследвания на OLAF в съответствие със следните процедури:

а)

на Съвета се предоставя достъп до цялата информация и всички документи, които той смята за необходими за изпълнение на функциите си, включително доклади и препоръки по приключили разследвания и прекратени дела, без обаче да се намесва в хода на текущи разследвания и при спазване на изискванията за поверителност и защита на данните.

б)

заедно с OLAF Съветът може да установи работни договорености, в които се определят правила относно редовното извършване на мониторинг на изпълнението на разследващата функция на OLAF и достъпа до информация.

ДЯЛ II

СЪСТАВ И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Член 3

Състав

1.   Съставът, начинът на назначаване и мандатът на членовете на Съвета са посочени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

2.   При изтичане на мандата им членовете остават на длъжност, докато не бъдат заменени.

3.   Когато член на Съвета не е в състояние да изпълнява задълженията си или се откаже от поста си, той незабавно уведомява председателя на Съвета и ресорния член на Комисията, за да могат да се предприемат необходимите мерки и да бъде заменен, както и за да не се прекъсва работата на Съвета.

Член 4

Етика

1.   В съответствие с член 15, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 при изпълнение на задълженията си членовете на Съвета действат независимо и не търсят и не приемат инструкции от правителства, институции, органи, служби или агенции. По време на мандата си членовете се въздържат от търсене или приемане на постове или отговорности, особено от институциите на ЕС, тъй като това би могло да породи конфликт на интереси.

2.   Също така, както се посочва в решението за тяхното назначаване и в Кодекса за поведение, приет от Съвета (2), неговите членове не работят по въпроси, по които имат пряк или непряк личен интерес, по-специално семеен или финансов, който би накърнил тяхната независимост.

3.   Членовете са задължени да пазят професионална тайна съгласно член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Това задължение продължава да важи дори след края на мандата им. Членовете боравят с предадените им документи и провеждат отнасящите се до тях разисквания при строга поверителност.

4.   Членовете уведомяват Съвета за всяка ситуация, при която е възможно да бъде нарушен някой от принципите, регулиращи дейността му, както е посочено в параграфи 1 и 2, така че Съветът да може да предприеме необходимите мерки, включително да уведоми назначаващите институции.

Член 5

Председател

1.   Съветът избира председател измежду членовете си чрез мнозинство.

2.   Председателят се избира за срок от една година и може да бъде преизбиран. Изборът се провежда на последното заседание, председателствано от настоящия председател.

3.   Когато председателят по каквато и да е причина не може да изпълнява задълженията си за дълъг период от време, той уведомява членовете на Съвета за това. В този случай се избира нов председател в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1.

4.   Председателят представлява Съвета и председателства заседанията му. Председателят осигурява правилното протичане на процедурите на Съвета. След консултация с ръководителя на секретариата председателят свиква заседания и определя мястото, датата и часа на провеждането им. Председателят изготвя проект на дневен ред и следи за изпълнението на решенията на Съвета.

5.   Ако председателят временно не е в състояние да изпълнява задълженията си, той може да поиска член на Съвета да го замества.

6.   Ако председателят отсъства и процедурата, посочена в параграф 5, не е спазена, задачите на председателя се изпълняват от най-възрастния член.

7.   Председателят изпраща или отговаря на писма, отнасящи се до дейността на Съвета. Председателят уведомява членовете на Съвета и ръководителя на секретариата за цялата входяща и изходяща кореспонденция.

8.   Председателят следи за редовното уведомяване на членовете на Съвета относно работата, осъществена от секретариата и неговия ръководител, с цел периодична проверка на правилното функциониране на секретариата.

Член 6

Заседания

1.   Съветът упражнява правомощията си в хода на своите заседания като орган. Той заседава най-малко десет пъти годишно. Кворум се постига само ако мнозинството от членовете му присъстват. Заседания се провеждат и по инициатива на председателя или по молба на мнозинството от членовете. Съветът приема календар за ежемесечните си пленарни заседания в края на всяка година.

2.   При необходимост Съветът може да вземе решение дадено пленарно заседание да се проведе онлайн. На всеки член се предоставят необходимите ИТ средства, чрез които да участва в заседанията онлайн в защитена среда.

3.   Освен в случаите, които председателят прецени за неотложни, известията за заседания се изпращат по такъв начин, че да достигнат до получателите най-малко една седмица преди въпросното заседание. Всяко известие включва проект на дневен ред и необходимите за заседанието документи, освен ако характерът на документите не позволява да бъдат приложени. Окончателният вариант на дневния ред се приема в началото на всяко заседание.

4.   Всеки член може да поиска от председателя да добави точки в проекта на дневния ред.

5.   При поискване от генералния директор на OLAF председателят може да свиква Съвета или да добавя точки в дневния ред. Предложенията на генералния директор се придружават от необходимите документи.

6.   Съветът може да покани генералния директор на OLAF да вземе участие в заседанията и дейностите, свързани с работата на Службата. Други членове на OLAF могат да бъдат поканени да участват в заседание на Съвета, ако присъствието им се смята за необходимо. Поканите се отправят чрез генералния директор на OLAF.

Генералният директор на OLAF се уведомява относно точки от дневния ред, свързани с участието на лицата, посочени в първата алинея.

7.   Представители на институции, органи, служби или агенции на ЕС, на държавите членки или асоциираните държави могат да бъдат канени да вземат участие в работата на Съвета, свързана с конкретна точка от дневния ред на дадено заседание.

Член 7

Обмен на мнения

Съветът самостоятелно решава как ще бъде представен при обмена на мнения с Европейския парламент, Съвета и Комисията, организиран в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

Член 8

Методи на работа

1.   Заседанията на Съвета не са публични. Процедурите и вътрешните документи на Съвета, върху които те се основават, са поверителни, освен ако Съветът не реши друго.

Документите и информацията, предоставяни от генералния директор на OLAF, са предмет на разпоредбите на член 339 от ДФЕС относно защитата на поверителността и на член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

2.   Съветът определя най-много три работни езика, които да се ползват. Документите и проектостановищата, докладите и решенията се изготвят на работните езици, определени от Съвета. При необходимост член на Съвета може да поиска превод на документ на своя собствен език.

3.   На първото си пленарно заседание за всяка година Съветът приема годишния си работен план. Становищата, докладите и решенията се приемат на заседания на Съвета в хода на пленарни сесии.

4.   По изключение от член 8, параграф 3 някои решения могат да се приемат чрез писмена процедура, когато Съветът е одобрил използването на такава процедура на свое предходно заседание.

5.   При спешни случаи председателят може да се консултира писмено с членовете на Съвета.

6.   Ако са налице обстоятелствата, посочени в параграфи 4 и 5, председателят препраща съответното проекторешение на членовете на Съвета.

7.   Ако членовете на Съвета не отправят възражения относно проекторешението в определен от председателя срок, предложението се смята за прието.

8.   Ако в определения от председателя срок даден член поиска обсъждането на съответния въпрос в Съвета, писмената процедура се прекратява.

9.   Съветът публикува становищата си на своята уебстраница, освен ако не е решено друго.

Член 9

Докладчици

1.   За да подготви обсъжданията или процедурите си, по предложение на председателя Съветът може да определи един или повече докладчици измежду своите членове. При определянето на докладчик Съветът отчита оставащия период от мандата на съответния член.

2.   Ако разглежданият въпрос е неотложен, председателят може да определи докладчика или докладчиците по собствена инициатива. В този случай той уведомява незабавно членовете на Съвета.

3.   Докладчикът разглежда въпросите, за които носи отговорност, и представя проектостановище, доклад или известие на Съвета. Когато е необходимо, той получава помощ от секретариата на Съвета.

Член 10

Процедура за гласуване

1.   Решенията се вземат с мнозинство от членовете на Съвета (по предложение на председателя).

2.   При поискване от даден член резултатът от гласуването се отразява в протокола.

3.   По предложение на член на Съвета може да се използва тайно гласуване.

Член 11

Протокол и дневен ред

1.   За всяко заседание на Съвета се води протокол. Протоколът се изготвя на работните езици на Съвета и съдържа решенията, приети по всяка точка от дневния ред.

2.   Проектопротоколът се изготвя от секретариата под надзора на председателя и се предава на членовете на Съвета за одобрение на следващото заседание.

3.   При одобряването всеки член може да предложи изменения на проектопротокола. Членовете могат също така да поискат към протокола да бъдат приложени писмени бележки или документи, които се смятат за полезни.

4.   Протоколът и дневният ред могат да се оповестят, ако Съветът реши това.

Член 12

Секретариат

1.   В съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Съветът разполага със секретариат, който му оказва помощ при изпълнението на неговите задължения. Секретариатът, който работи при пълна независимост под ръководството на Съвета и неговите членове, осигурява надлежното изпълнение на работата на Съвета. При изпълнение на задачите си за извършване на мониторинг служителите на секретариата не търсят и не приемат указания от правителства, институции, органи, служби или агенции.

2.   За да се запази независимостта на секретариата, той се осигурява от Европейската комисия в тясно сътрудничество със Съвета. Съветът уведомява Комисията за нуждите на секретариата от подходящ персонал и ресурси с цел Съветът да бъде в състояние да изпълнява задълженията си и да се гарантира, че работата му ще продължи без прекъсвания.

3.   Преди назначаването на всеки служител в секретариата се извършва консултация със Съвета и позицията на Съвета се взема предвид. Това става посредством участието на определен член на Съвета в качеството му на наблюдател в комисията по подбор, съставена от Комисията с цел наемането на служител за нуждите на секретариата.

4.   Ръководителят на секретариата докладва на председателя на Съвета. Ръководителят координира работата на секретариата и е отговорен за административното и бюджетното управление на Съвета и неговия секретариат.

Съветът определя измежду членовете си тези, които ще участват в процеса на подбор на ръководител на секретариата. Избраните членове на Съвета уведомяват Съвета на пленарна сесия за работата, осъществена от комисиите по подбор, и за резултатите.

5.   Съветът периодично оценява работата на ръководителя и членовете на секретариата.

6.   Служителите на секретариата са задължени да спазват поверителността на информацията, с която разполагат, като не разкриват информация, получена при изпълнение на задълженията си, без разрешение. След напускане на службата те продължават да бъдат обвързани от това задължение. Ако Съветът научи, че член на секретариата е нарушил задължението да спазва правилата за поверителност, председателят на Съвета уведомява Комисията, за да се предприемат подходящи действия.

7.   Секретариатът подпомага ефективното изпълнение на задачите на Съвета, целящи подобряване независимостта на OLAF, по-конкретно функциите по извършване на мониторинг. За целта секретариатът подпомага председателя при подготовката и провеждането на заседания. Секретариатът изготвя проект на дневен ред за всяко заседание и проектопротоколи от заседанията, предоставя на членовете на Съвета информация и документи, свързани с всички техни дейности, оказва помощ при изготвянето на текстове, като за последното отговорност носи председателят, и подпомага членовете на Съвета в общ план, особено когато те действат в качеството си на докладчици. За целта, когато е необходимо, членовете на секретариата присъстват на заседанията заедно с докладчиците, за да изпълняват тези задачи.

ДЯЛ III

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ

Член 13

Дейности по мониторинг на Надзорния съвет

1.   Съветът разглежда информацията относно дейността на OLAF, която генералният директор на OLAF му изпраща редовно. Той излиза със становища относно тази информация по собствена инициатива или при поискване от генералния директор в съответствие с член 15, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

2.   В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Съвета периодично се предоставя информация относно дейностите на OLAF, резултатите от тях и действията, предприети във връзка с тях. Съветът може да дава необходимите коментари, без обаче да се намесва в хода на текущи разследвания.

3.   Съветът разглежда продължителността на разследванията на OLAF и причините, поради които не е било възможно дадено разследване, продължило повече от 12 месеца, да бъде приключено, като след това извършва такъв преглед на всеки шест месеца. Той разглежда също така предложените от OLAF причини и корективни мерки за ускоряване на хода на разследванията, като обръща специално внимание на тези въпроси в становищата, предоставяни на генералния директор на OLAF.

4.   Съветът разглежда случаите, при които институция, орган, служба или агенция не действа съобразно отправените от генералния директор препоръки. В същото време Съветът взема под внимание ситуациите, в които работата на разследващите служители на OLAF е била затруднена, забавена или възпрепятствана, за да се предприемат необходимите действия.

5.   Съветът разглежда случаи, в които информация е изпратена на съдебните органи на държавите членки или на Европейската прокуратура, и извършва мониторинг на последващите действия, предприети в отговор на препоръките, отправени от генералния директор на OLAF. Съветът може да предоставя становища по тези въпроси на генералния директор на OLAF.

6.   Съветът подпомага генералния директор на OLAF при изпълнение на задълженията му и може да излиза със становища относно приноса на OLAF към разработването и доразвиването на методи за борба с измамите и с други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС.

7.   Съветът излиза със становище във връзка с Насоките относно процедурите на разследване, приемани от генералния директор на OLAF, и всякакви последващи изменения в тях.

8.   Съветът излиза със становище относно работните договорености между OLAF и Европейската прокуратура и всякакви последващи изменения в тези договорености.

9.   Съветът може да излезе със становище относно случаи, в които генералният директор на OLAF преценява да отложи уведомяването на засегнатото лице за започването на разследване на OLAF в съответствие с член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

10.   Съветът може да излезе с всякакво друго становище, което смята за необходимо, за да упражнява правомощията си съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

11.   Във всички тези случаи и с цел Съветът да изпълни задачите си, свързани с упражняването на мониторинг, председателят на Съвета, на основата на предварително зададени критерии и със съгласието на определения докладчик, посочва на ръководителя на секретариата преписките на OLAF, до които Съветът следва да получи достъп в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

Член 14

Достъп до информация, свързана с преписки

1.   При упражняване на правомощията си Съветът има пряк достъп до информацията, свързана с преписки, и документите, които смята за необходими за изпълнението на задълженията си. Този достъп се изразява в пряк достъп до деловодната система на OLAF чрез електронни средства или по друг начин, при същите условия, при които самата OLAF има достъп до нея. Конкретната форма на пряк достъп се определя в работните договорености, съгласувани с генералния директор на OLAF.

2.   Когато на Съвета е предоставен пряк достъп до деловодната система на OLAF, той го използва, без да се намесва в хода на текущите разследвания на OLAF и като се придържа строго към принципите на необходимост и пропорционалност и към изискванията за поверителност и защита на данните.

3.   Членовете на Съвета и упълномощените служители на секретариата влизат в деловодната система на OLAF, след като са преценили доколко това е необходимо на основата на данните, докладвани от OLAF. Решенията за влизане в деловодната система на OLAF се протоколират и се свеждат до знанието на OLAF.

Член 15

Пряк достъп до деловодната система на OLAF

1.   За целите на член 14 председателят на Съвета и/или ръководителят на секретариата имат администраторски права за достъп до деловодната система на OLAF съгласно правилата, съгласувани с OLAF.

2.   Председателят на Съвета и/или ръководителят на секретариата могат да предоставят достъп до деловодната система на OLAF според конкретния случай на следните лица:

а)

член на Съвета в качеството му на докладчик;

б)

един или повече служители на секретариата, отговорни за това да оказват помощ и да предоставят съвети на докладчика при изпълнението на задълженията му;

в)

член на секретариата, който ще оказва административна помощ на докладчика.

Член 16

Допълнителна информация

Съветът може да поиска допълнителна информация от OLAF, когато прецени, че това е необходимо за изпълнението на задълженията му.

Член 17

Проверки, проучвания и експертни мнения

1.   При упражняване на правомощията си Съветът може да извършва съответните проверки, да провежда проучвания и да получава необходимите експертни съвети. Освен това той може да иска помощ от длъжностни лица или други служители на OLAF или на институции, органи, служби и агенции на ЕС и държавите членки. При извършването на това Съветът няма да предоставя на тези лица достъп до информация и документи, свързани с преписки и съхранявани в деловодната система на OLAF.

2.   По отношение на информацията, получена съгласно член 22а от Правилника за длъжностните лица на ЕС, председателят на Съвета докладва пред Съвета, което позволява предоставената информация да бъде проучена. След като се извърши предварителният анализ, ако е необходимо, Съветът изпраща информацията на съответната служба.

Член 18

Доклад за дейността

1.   В съответствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Съветът приема годишно поне един доклад за дейността си, който се изпраща на институциите на ЕС.

2.   Докладът за дейността обхваща дейностите, извършени при упражняване на правомощията на Съвета, и съдържа оценка на дейностите на OLAF и изпълнението на годишната ѝ програма, като по-конкретно се оценяват независимостта на OLAF, прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията.

3.   По принцип докладът за дейността се изготвя през първото полугодие на всяка година и се отнася до предходната година, като се предава на Съвета от един или повече докладчици.

4.   Съветът предприема необходимите стъпки да публикува доклада за дейността си в Официален вестник на Европейския съюз, след като го е изпратил на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

Член 19

Процедура на представяне на становище при назначаването на генерален директор на OLAF

1.   Съветът разглежда процедурата за назначаване на генерален директор на OLAF.

2.   Съветът определя един или повече свои членове, които да го представят в хода на цялата процедура за подбор.

3.   За да представи становище относно процедурата за подбор, организирана от Комисията, Съветът участва като наблюдател в процеса на подбор чрез един или повече членове, определени за целта на пленарна сесия.

4.   След като участва в консултации относно обявлението за свободна длъжност, приложените критерии за подбор и резултатите от процеса на подбор, Съветът представя становище на Комисията.

5.   Становището съдържа оценката на Съвета относно процедурата в съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и се изпраща на институциите на ЕС.

Член 20

Изискване за независимост, дисциплинарна процедура и снемане на имунитет, приложими по отношение на генералния-директор на OLAF

1.   Генералният директор на OLAF уведомява Съвета за всякакви мерки, указания, заплахи или обещания, които могат да поставят под съмнение независимостта му.

2.   Съветът може да реши да излезе със становище относно въпроса, отнесен към него, по своя собствена инициатива или по инициатива на генералния директор.

3.   Когато Комисията се консултира със Съвета в съответствие с член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно дисциплинарна процедура или снемане на имунитета на генералния директор на OLAF, Съветът излиза с мотивирано становище. За целта Съветът изисква Комисията и генералният директор на OLAF да му предоставят цялата необходима информация и документация.

Член 21

Поверителност и обработване на лични данни

1.   Членовете на Съвета са задължени да пазят професионална тайна и да се въздържат от разкриване на информация, получена при изпълнение на задълженията им, без разрешение. Също така те продължават да спазват това задължение след напускане на Съвета. Настоящият параграф не се прилага, ако информацията вече е оповестена законосъобразно или ако е достъпна за обществеността.

2.   Съветът следи за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 (3). При прилагането на Регламента Съветът и секретариатът работят в тясно сътрудничество с длъжностното лице по защита на данните на Службата съгласно правилата за прилагане, приети на 9 юли 2019 г. (4)

3.   Секретариатът на Съвета, представляван от своя ръководител, изпълнява функцията на „администратор на лични данни“.

4.   Секретариатът на Съвета публикува на своя уебсайт уведомления относно защитата на личните данни, с които информира субектите на данни за своите дейности, включващи обработването на техните лични данни, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725. Секретариатът представя на всички субекти на данни, с които взаимодейства пряко в контекста на дейността си по обработка на лични данни, декларация за поверителност в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

5.   Личните данни се съхраняват за не повече от 5 години, след като бъдат получени за целите на общи разследвания, освен ако нямат отношение към дейностите по упражняване на мониторинг и последващ контрол на Съвета, като в този случай данните се съхраняват за не повече от 10 години след приключване на съответната дейност.

Член 22

Бюджет

1.   Всяка година, в съответствие с член 6, параграф 2 от Решение на Комисията 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом (5), Съветът излиза със становище относно предварителния проектобюджет, представен от генералния директор на OLAF, преди той да бъде изпратен на ГД „Бюджет“ на Европейската комисия.

2.   Секретариатът изготвя предложенията за годишен бюджет на Съвета, които се изпращат на Комисията след одобрение от страна на Съвета.

ДЯЛ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Преглед и изменения

Всеки член на Съвета може да предлага изменения на настоящия процедурен правилник по всяко време и да ги представя писмено на председателя. Измененията се гласуват на първото заседание след внасянето им в съответствие с процедурата за гласуване по член 9.

Член 24

Отношения с контрольора на процесуалните гаранции

Настоящият процедурен правилник може да бъде преразгледан след назначаването на контрольора на процесуалните гаранции.

След назначаването на контрольора на процесуалните гаранции Съветът ще съгласува с него практическите договорености, необходими за изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно механизма за подаване на жалби и задължението на контрольора за представяне на отчети.

Член 25

Влизане в сила и публикуване

Настоящият процедурен правилник влиза в сила в деня след приемането му от Съвета. Той заменя предишния процедурен правилник, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз през 2011 г. (6)

След приемането на процедурния правилник Съветът предприема необходимите стъпки за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


(1)  Изменения, въведени в Регламента относно OLAF посредством Регламент (ЕС, Евратом) 2016/2030 и Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2223. Изменения, въведени в Решението на Комисията за създаване на OLAF посредством Решение 2013/478/ЕС на Комисията от 27 септември 2013 г., Решение (ЕС) 2015/512 на Комисията от 25 март 2015 г. и Решение (EC) 2015/2418 на Комисията от 18 декември 2015 г.

(2)  Кодекс за поведение, приет от Надзорния съвет на 9 октомври 2013 г., и Обяснителен меморандум: гаранции за безпристрастност и евентуален конфликт на интереси. Вж. точка 29 от раздел 4 „Процедура за справяне със ситуации, засягащи конфликти на интереси“: „Настоящият Кодекс за поведение ще бъде включен в Процедурния правилник, който се нуждае от допълнителни изменения след влизането в сила на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013“.

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725.

(4)  Решение на генералния директор на OLAF за приемане на правила за прилагане, отнасящи се до длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на OLAF и секретариата на Надзорния съвет. ARES(2019)4393452.

(5)  1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом: Решение на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (нотифицирано под номер SEC(1999) 802) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20—22).

(6)  ОВ L 308, 24.11.2011 г., стр. 114.