17.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 454/7


НАСОКИ (ЕС) 2021/2253 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 ноември 2021 година

за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата (ЕЦБ/2021/49)

(преработен текст)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 127 и 128 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 12.1 и 14.3 във връзка с членове 5 и 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Насоки (ЕС) 2015/855 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/11) (1) трябва да се направят няколко изменения. От съображения за яснота Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11) следва да бъдат преработени.

(2)

За да изпълнява задачите, възложени на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки (НЦБ) на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „Евросистемата“) съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, Евросистемата се придържа към принципите на независимост, отчетност и прозрачност и поддържа най-високи стандарти за професионална етика и почтеност, включително липса на толерантност към непристойно поведение и тормоз. Управленската рамка, която гарантира тези принципи и стандарти, е ключов елемент за осигуряване на доверието в Евросистемата и е от съществено значение за обезпечаване на доверието на поднадзорните лица, контрагентите по операциите по паричната политика и гражданите на Съюза.

(3)

Поради тези съображения и с цел усъвършенстването на предходните приложими Насоки ЕЦБ/2002/6 на Европейската централна банка (2), през 2015 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11), в които се определиха принципите на общата етична рамка за Евросистемата (наричана по-долу „етичната рамка на Евросистемата“), която гарантира доверието в Евросистемата и репутацията ѝ, както и общественото доверие в почтеността и безпристрастността на членовете на органите и членовете на персонала на ЕЦБ и НЦБ от Евросистемата.

(4)

Управителният съвет е на мнение, че за да се поддържат най-високите стандарти за професионална етика и почтеност, следва да бъдат доразвити съществуващите общи минимални стандарти и правила, чиято цел е предотвратяването на търговията с вътрешна информация и злоупотребата с непублична информация на Евросистемата, както и предотвратяването и управлението на конфликти на интереси. За тази цел Управителният съвет счита, че е важно ЕЦБ и НЦБ да приемат мерки, насочени към избягването дори на случаи, които изглеждат като търговия с вътрешна информация, злоупотреба с непублична информация или като евентуални конфликти на интереси. Макар че ЕЦБ и НЦБ трябва да имат известна свобода да определят най-подходящата рамка за тези мерки, същевременно е важно – за да се предпази адекватно репутацията на Евросистемата – да се прилага набор от съгласувани мерки, особено по отношение на особено важните частни финансови сделки, като минимум, спрямо членовете на персонала на ЕЦБ и НЦБ, когато изпълняват задачите на Евросистемата. Тези съгласувани мерки следва да се прилагат и спрямо членовете на вътрешните органи с административни и/или консултативни функции, които се отнасят пряко или непряко до задачите на Евросистемата, изпълнявани от НЦБ.

(5)

За да се обезпечи още по-добре доверието на поднадзорните лица, контрагентите по операциите по паричната политика и гражданите на Съюза в това, че членовете на персонала на ЕЦБ и НЦБ, както и членовете на органите им изпълняват служебните си задължения с пълна професионална безпристрастност, впечатленията за конфликти на интереси следва да бъдат избягвани. За тази цел от членовете на персонала и членовете на органите, които имат достъп до чувствителна за пазара информация, следва да се изисква да спазват специални правила и стандарти, когато извършват частни финансови сделки, особено ако в тези сделки участват регулирани лица.

(6)

Въпреки че етичната рамка на Евросистемата се прилага единствено за изпълнението на задачите на Евросистемата, за да се осигури възможно най-широката съгласуваност между стандартите за почтеност и добро управление в НЦБ и националните компетентни органи (НКО), Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2015/856 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/12) (3) за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм (наричана по-долу „етичната рамка на ЕНМ“), която се прилага при изпълнението на надзорните задачи от ЕЦБ и НКО.

(7)

Принципите, закрепени в Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11), бяха допълнени от практиките по прилагането на етичната рамка на Евросистемата (4), одобрени от Управителния съвет и транспонирани във вътрешните правила и практики, приети от всяка централна банка от Евросистемата. Практиките по прилагането на етичната рамка на Евросистемата, включително по-специално практика № 4 за функцията за съответствие, следва да бъдат включени в преработената етична рамка на Евросистемата по начин, който гарантира принципа на организационна автономия на всяка централна банка от Евросистемата.

(8)

За да се гарантира, че етичната рамка на Евросистемата продължава да отразява подходящи стандарти и най-добри практики, които отчитат последните постижения на централните банки и институциите на Съюза, Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11) предвиждат редовното им преразглеждане от Управителния съвет. С влизането в сила на Кодекса за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ (5) (наричан по-долу „Единният кодекс“) бяха доразвити единните стандарти за професионална етика за всички членове на висши органи на ЕЦБ и техните заместници. Поради тези съображения Управителният съвет счита за необходимо да адаптира съществуващите стандарти, предвидени в етичната рамка на Евросистемата.

(9)

С цел да създаде междуинституционален форум за обмен на информация по въпросите на етиката и нейното спазване и по въпроси, свързани с прилагането на Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11) и (ЕС) 2015/856) (ЕЦБ/2015/12), Управителният съвет създаде оперативната група на служителите по етичните въпроси и съответствието. Предвид нарастващото значение на тези въпроси и възникващата в резултат от това необходимост да се стреми към по-амбициозни стандарти на равнището на Евросистемата, както и да съдейства за последователното прилагане на етичната рамка на Евросистемата, Управителният съвет счете за уместно да възложи на оперативната група на служителите по етичните въпроси и съответствието пo-широки задължения и да я трансформира в постоянна конференция за етика и съответствие. Тези по-широки задължения следва да дадат възможност на Евросистемата да се справи адекватно с предизвикателствата, присъщи на динамичното естество на стандартите за почтеност и добро управление.

(10)

С цел да се осигури цялостна последователност на тези етични рамки, основните понятия за конфликт на интереси, приемане на подаръци, актове на гостоприемство и забраната за злоупотреба с непублична информация, предвидени в Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11) и (ЕС) 2015/856 (ЕЦБ/2015/12), следва да се доразвият и съгласуват с Единния кодекс. По-специално, за да се вземат ефективни мерки във връзка с опасенията за „въртящите се врати“ между централните банки и частния сектор, по-специално участниците на финансовия пазар, проверките преди наемането на работа и ограниченията след прекратяване на трудовото правоотношение следва да надхвърлят членовете на персонала на Евросистемата на ръководни длъжности, които са пряко подчинени на изпълнителните органи.

(11)

Въпреки че етичната рамка на Евросистемата се прилага само за изпълнението на задачите на Евросистемата, желателно е централните банки от Евросистемата да прилагат еквивалентни стандарти спрямо членовете на органите им, персонала им и другите лица, изпълняващи задачи, които не са в компетентността на Евросистемата.

(12)

Разпоредбите на настоящите насоки не следва да засягат приложимото национално законодателство, по-специално трудовото законодателство.

(13)

Разпоредбите на настоящите насоки не следва да засягат Единния кодекс и изискванията за етично поведение, възприети в определени области, които са съобразени, като минимум, с принципите на етичната рамка на Евросистемата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящите насоки се прилагат спрямо централните банки от Евросистемата при изпълнението на задачите на Евросистемата. Във връзка с това вътрешните правила, приети от централните банки от Евросистемата с оглед на изпълнението на разпоредбите на настоящите насоки, се прилагат за членовете на персонала им и за членовете на органите им.

2.   Доколкото правната им уредба позволява, централните банки от Евросистемата са длъжни да се стремят да разширят приложното поле на задълженията, определени при прилагането на разпоредбите на настоящите насоки, към лицата, които не са членове на персонала им, но участват в изпълнението на задачите на Евросистемата.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

1)

„централна банка от Евросистемата“ е Европейската централна банка (ЕЦБ) или национална централна банка на държава членка, чиято парична единица е еврото;

2)

„задача на Евросистемата“ е задача, възложена на Евросистемата съгласно Договора и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка;

3)

„етична рамка на Евросистемата“ са разпоредбите на настоящите насоки така, както се прилагат от всяка централна банка от Евросистемата;

4)

„непублична информация“ е информацията, независимо от нейната форма, която се отнася до изпълнението на задачите на Евросистемата от централните банки от Евросистемата и която не е била оповестена;

5)

„чувствителна за пазара информация“ е точна непублична информация, която вероятно ще има значително въздействие върху цените на активите или върху цените на финансовите пазари, ако бъде оповестена;

6)

„член на персонала“ е лице, което се намира в трудово правоотношение с централна банка от Евросистемата, освен ако на това лица са възложени единствено задачи, които не са свързани с изпълнението на задачите на Евросистемата;

7)

„член на орган“ е член на орган за вземане на решения и на друг вътрешен орган на централните банки от Евросистемата, който не е член на персонала, освен ако на този член на орган са възложени единствено задачи, които не са свързани с изпълнението на задачите на Евросистемата;

8)

„регулирано лице“ е:

а)

парично-финансова институция (ПФИ) съгласно определението в член 2, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2021/2) (6), с изключение на фондовете на паричния пазар,

б)

кредитна институция, която е НПФИ, съгласно определението в член 2, точка 4 от Регламент (ЕС) 2021/379 (ЕЦБ/2021/2),

в)

система за сетълмент на ценни книжа съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7); централен контрагент (ЦК) съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8); оператор на централен депозитар на ценни книжа съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014; оператор на платежна система съгласно определението член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 795/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/28) (9); оператор на всяка друга платежна система или на платежна картова схема, която попада в приложното поле на Рамката за надзорната политика на Евросистемата (10) или Преработената надзорна рамка на ЕЦБ за платежните системи за плащания на дребно (11) (наричани по-долу заедно „квалифицирани инфраструктури на финансовия пазар“),

г)

доставчик на критични услуги на квалифицирана инфраструктура на финансовия пазар, който е под прекия надзор на Евросистемата в съответствие с Рамката на надзорната политика на Евросистемата;

9)

„конфликт на интереси“ е ситуация, в която личните интереси могат да повлияят или могат да създадат впечатлението, че влияят върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията и отговорностите;

10)

„личен интерес“ е всяка полза или потенциална полза, с финансов или нефинансов характер, за член на персонала или член на орган, включително – но не само – полза за пряк член на семейството (родител, дете, брат или сестра), съпруг или партньор;

11)

„краткосрочни сделки“ е покупката и последващата продажба на финансов инструмент или продажбата и последващата покупка на същия финансов инструмент в срок от 90 календарни дни;

12)

„залежал актив“ е забранен актив, придобит от член на орган или член на персонала преди забраната на актива или преди забраната да започне да се прилага спрямо него, или е бил придобит от него в по-късен момент поради обстоятелства, върху които той е нямал контрол;

13)

„облага“ е подарък, акт на гостоприемство или друга полза – финансови, предметни или с друг характер, които не представляват договорено възнаграждение за предоставени услуги и на които получателят няма право на друго основание;

14)

„застрахователно дружество“ е предприятие, което попада в едно или повече определения, съдържащи се в член 13, точки 1–6 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12), при условие че е включено в регистъра на застрахователни предприятия на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

Член 3

Противоречащи национални разпоредби и приложимост на различни етични рамки

1.   Ако НЦБ е възпрепятствана от приложимото национално право да прилага разпоредба от настоящите насоки, тя уведомява ЕЦБ без неоснователна забава и предприема разумните мерки, с които разполага, за преодоляване на препятствието, произтичащо от националното право, за да постигне хармонизираното прилагане на настоящите насоки в Евросистемата.

2.   Разпоредбите на настоящите насоки не засягат по-стриктните етични правила, приети от централните банки от Евросистемата, които се прилагат за членовете на персонала им и за членовете на органите им.

ГЛАВА II

СТАНДАРТИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

ЧАСТ 1

Общи принципи

Член 4

Основни принципи

1.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че при изпълнението на техните задължения и отговорности членовете на персонала им и членовете на органите им съблюдават най-високите стандарти за етично поведение.

2.   При изпълнението на задължението съгласно параграф 1 централните банки от Евросистемата по-специално вземат необходимите мерки, за да гарантират, че членовете на персонала им и членовете на органите им действат честно, независимо, безпристрастно, с уважение и дискретност, като избягват всяка форма на непристойно поведение или тормоз, и без да се съобразяват с личния си интерес, като по този начин поддържат и насърчават публичното доверие в Евросистемата.

Член 5

Взаимоотношения с външни лица

Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че членовете на персонала им и членовете на органите им, които се срещат с външни лица – и по-специално с представителите на сектора на финансовите услуги: а) поддържат неутралност и равно третиране във взаимоотношенията си с външни лица; б) спазват седемдневен период на мълчание преди заседанията на Управителния съвет, посветени на паричната политика, по време на който те се въздържат от речи или други изказвания, които биха могли да повлияят на очакванията относно предстоящите решения в областта на паричната политика; в) правят протокол на срещите; и г) избягват поведение, което би могло да създаде впечатление за предоставянето на облаги на външни лица, включително облаги с търговски характер или свързани с престиж.

ЧАСТ 2

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси

Член 6

Конфликт на интереси

1.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да разполагат с механизъм за управление на ситуации, в които по отношение на кандидат, който ще бъде назначен за член на персонала, е налице конфликт на интереси, възникнал inter alia от предишна трудова дейност, притежавани финансови активи, частна дейност или от лични взаимоотношения.

2.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да приемат вътрешни правила, с които поставят изискване към членовете на персонала си и членовете на органите си по време на трудовото си правоотношение да избягват ситуации, които биха довели до конфликт на интереси, и да декларират такива ситуации. Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че когато бъде деклариран конфликт на интереси, той е надлежно регистриран и са налице и се вземат подходящи мерки с цел той да бъде разрешен или смекчен, включително освобождаване от изпълнението на задълженията във връзка със съответния въпрос.

3.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да разполагат с механизъм, посредством който да оценяват и избягват възможните конфликти на интереси, които възникват в резултат от трудова дейност, упражнявана от членовете на персонала им или от членовете на органите им след прекратяването на трудовото им правоотношение, включително подходящи изисквания за уведомяване и периоди на изчакване.

4.   Ако е уместно, централните банки от Евросистемата са длъжни да разполагат с механизъм, посредством който да оценяват и избягват евентуалните конфликти на интереси, които възникват в резултат от трудова дейност, упражнявана от членовете на персонала им и членовете на органите им по време на неплатен отпуск.

Член 7

Забрана за получаване на облаги

1.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да приемат вътрешни правила, с които на членовете на персонала им и членовете на органите им се забранява да искат, получават или приемат обещания, свързани с получаването за себе си или за друго лице на облага, свързана по какъвто и да е било начин с изпълнението на служебните им задължения и отговорности.

2.   Във вътрешните си правила централните банки от Евросистемата могат да предвидят освобождавания от предвидената в параграф 1 забрана по отношение на облагите, предлагани от централните банки, НКО, институциите, органите или агенциите на Съюза, международните организации, правителствените агенции и академичните среди, както и по отношение на предлаганите от частния сектор облаги с обичайна или незначителна стойност, ако в последния случай те не са чести и не произлизат от един и същ източник. Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че тези освобождавания не влияят върху и не може да се създадат впечатление, че ще влияят върху независимостта и безпристрастността на членовете на персонала им и членовете на органите им.

ЧАСТ 3

Професионална тайна и предотвратяване на злоупотреби с непублична информация

Член 8

Професионална тайна и забрана за оповестяване на непублична информация

Като се имат предвид изискванията за професионална тайна, произтичащи от член 37 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че членовете на персонала им и членовете на органите им спазват изискванията за професионална тайна, които се прилагат спрямо тях, и им е забранено да оповестяват непублична информация на трети лица, освен в случаите, когато им е разрешено да оповестяват такава информация.

Член 9

Забрана за злоупотреба с непублична информация

1.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че на членовете на персонала им и на членовете на органите им е забранено да злоупотребяват с непублична информация.

2.   Забраната за злоупотреба с непублична информация обхваща като минимум използването на непублична информация: а) за частни финансови сделки за собствена сметка или за сметка на трети лица; и б) за да се препоръча или повлияе на трети лица да действат въз основа на тази непублична информация.

Член 10

Общи принципи за частните финансови сделки

Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че когато извършват частни финансови сделки за своя сметка или за сметка на трети лица, членовете на персонала им и членовете на органите им трябва да бъдат предпазливи и въздържани и да имат среден до дългосрочен инвестиционен хоризонт.

Член 11

Специални ограничения за особено важните частни финансови сделки

1.   Като се вземат предвид съображенията за ефективност, ефикасност и пропорционалност, централните банки от Евросистемата са длъжни да приемат вътрешни правила, приложими спрямо членовете на персонала и членовете на органите, които при изпълнение на задачите на Евросистемата имат достъп до чувствителна за пазара информация, който не е еднократен, (наричани по-долу „лица с достъп до чувствителна за пазара информация“), с които се въвеждат специалните ограничения, предвидени в параграф 2, във връзка с частните финансови сделки, които са тясно свързани с изпълнението на задачите на Евросистемата или могат да създадат впечатлението, че са тясно свързани с изпълнението на задачите на Евросистемата.

2.   С вътрешните правила, посочени в параграф 1:

а)

се забраняват особено важните частни финансови сделки със:

i)

капиталови и дългови инструменти, емитирани от регулиранo лице;

ii)

деривати, свързани с капиталови и дългови инструменти, емитирани от регулирано лице;

iii)

дялове в колективни инвестиционни схеми с декларирана инвестиционна политика, насочена изключително към регулираните лица; и

б)

се ограничават особено важните частни финансови сделки по-специално със:

i)

валута, злато, държавни ценни книжа, емитирани в еврозоната, капиталови и дългови инструменти, емитирани от застрахователните дружества, и капиталови и дългови инструменти, емитирани от нерегулирани лица и купени от централните банки от Евросистемата съгласно програмите на ЕЦБ за закупуване на активи;

ii)

дериватите, свързани с особено важните частни финансови сделки, посочени в подточка i); и

в)

се ограничават краткосрочните сделки.

3.   Като се вземат предвид съображенията за ефективност, ефикасност и пропорционалност, вътрешните правила, приети съгласно параграф 2, букви б) и в), могат да съдържат едно или повече ограничения на съответната сделка, както следва:

а)

забрана;

б)

изискване за предварително разрешение;

в)

изискването за предварително и последващо деклариране;

г)

ембаргов период, в рамките на който сделката не може да бъде извършвана.

4.   С вътрешните си правила централните банки от Евросистемата: i) предвиждат, че лицата с достъп до чувствителна за пазара информация декларират залежалите си активи винаги когато държането на тези активи поражда конфликт на интереси с участието им в задачите на Евросистемата; и ii) създават механизъм, за да гарантират, че конфликтите на интереси, които възникват от залежалите активи, се разрешават в разумен срок, включително че може да бъде поискано залежалите активи, пораждащи конфликт на интереси, да бъдат продадени в разумен срок. Централните банки от Евросистемата могат да предвидят във вътрешните си правила, че залежалите активи, които не пораждат конфликт на интереси, могат да бъдат запазени.

5.   Във вътрешните си правила централните банки от Евросистемата са длъжни да определят условията и гаранциите, съгласно които лицата с достъп до чувствителна за пазара информация, които поверяват управлението на частните си финансови активи на независимо трето лице по силата на писмено споразумение за управление на активи, се освобождават от предвидените в настоящия член специални ограничения.

6.   Централните банки от Евросистемата могат да приемат вътрешни правила, с които се прилагат ограничения, както е предвидено в настоящия член, спрямо членовете на персонала им и членовете на органите им, които не са лица с достъп до чувствителна за пазара информация.

7.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да адаптират вътрешните си правила, с които налагат специални ограничения за особено важните частни финансови сделки, както е посочено в параграф 2, за да се вземат предвид решенията на Управителния съвет.

ГЛАВА III

Сътрудничество и прилагане на етичната рамка на евросистемата

Член 12

Независими функции по етика и/или съответствие

1.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че имат специална функция по етика и/или съответствие – която трябва да е основна функция по управлението на риска, за да подпомага техните органи за вземане на решения при прилагането на етичната рамка на Евросистемата. Функцията по етика и/или съответствие трябва да e на подходящо равнище и да разполага с подходяща власт и независимост, необходими за изпълнението на задачите ѝ. Тя трябва да е пряко подчинена – йерархично или функционално – на най-високото ръководно равнище в съответната централна банка от Евросистемата. Тя трябва да разполага с адекватни ресурси за изпълнението на задачите си, да следи за промените, касаещи нейната сфера, и да поддържа експертните си познания актуални.

2.   Задълженията на функцията по етика и/или съответствие във връзка с етичната рамка на Евросистемата включват: а) предоставяне на съвети и насоки за тълкуването и прилагането на етичната рамка на Евросистемата; б) осведомяване и провеждане на задължителни обучения; в) установяване и оценяване на рисковете за съответствието; г) мониторинг и проверки на съответствието; д) съобщаване за случаите на неспазване на правилата; е) изготвяне или участие в изготвянето на вътрешните правила и практики на съответната централна банка от Евросистемата; и ж) изготвяне на годишния доклад от съответната централна банка от Евросистемата, посочен в член 15, параграф 1.

3.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че звеното, с което функцията по етика и/или съответствие е организационно свързана, взема отношение по подходящ начин и навреме по въпросите, които могат да окажат влияние върху етичната рамка на Евросистемата.

4.   Звеното, с което функцията по етика и/или съответствие на централните банки от Евросистемата е организационно свързана, работи с информацията, получена в хода на изпълнението на задълженията му, в условията на най-голяма поверителност и обработва и съхранява личните данни съгласно приложимите правила в областта на защитата на данните.

5.   В случаите, когато звеното, с което функцията по етика и/или съответствие на централните банки от Евросистемата е организационно свързана, има други задачи и задължения, централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че тези задачи и задължения са съвместими с функцията по етика и/или съответствие или със задачите и задълженията на звеното, към което тя е организационно свързана.

Член 13

Мониторинг за съответствие

1.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да разполагат с механизми за мониторинг за спазване на правилата за прилагане на настоящите насоки. Мониторингът включва по-специално спазването на вътрешните правила за прилагането на специалните ограничения, приложими към особено важните частни финансови сделки съгласно член 11 и по целесъобразност редовни и/или ad hoc проверки за съответствие.

2.   Мониторингът за съответствие не засяга вътрешните правила, които позволяват провеждането на вътрешни разследвания, ако по отношение на член на персонала или на член на орган е възникнало подозрение, че е нарушил правилата за прилагане на настоящите насоки.

Член 14

Съобщаване за случаи на неспазване на правилата и последващи действия

1.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да приемат вътрешни правила за подаването на сигнали, както и вътрешни процедури за съобщаване за случаите на неспазване на правилата за прилагане на настоящите насоки. Вътрешните правила и процедури трябва да включват мерки за осигуряването на подходяща защита на лицата, които съобщават за случаи на неспазване на правилата.

2.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че при евентуални случаи на неспазване на правилата се предприемат последващи действия, включително по целесъобразност налагането на съразмерни дисциплинарни мерки съгласно приложимите дисциплинарни правила и процедури.

3.   Съгласно приложимите вътрешни процедури централните банки от Евросистемата са длъжни да съобщават без неоснователна забава на Управителния съвет посредством комитета за организационно развитие и Изпълнителния съвет за всеки съществен случай на неспазване на вътрешните правила за прилагане на настоящите насоки и едновременно с това да уведомяват комитета за одит и постоянната конференция за етика и съответствие.

ГЛАВА IV

Заключителни разпоредби

Член 15

Доклад и преглед

1.   Централните банки от Евросистемата предоставят на постоянната конференция за етика и съответствие годишния си доклад за прилагането на настоящите насоки с цел обмен на информация за прилагането им и изготвяне на прегледи и/или способстване за изграждането на общи подходи, както е посочено в член 12, параграф 2.

2.   Управителният съвет преразглежда настоящите насоки най-малко веднъж на всеки три години, считано от по-късната датата, на която правилата и мерките за прилагането на настоящите насоки трябва да се прилагат съгласно член 17, параграф 2, или по препоръка на постоянната конференция за етика и съответствие.

Член 16

Отмяна

1.   Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11) се отменят.

2.   Препратките към Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11) се считат за препратки към настоящите насоки и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението към настоящите насоки.

Член 17

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НЦБ бъдат уведомени за тях.

2.   Централните банки от Евросистемата вземат необходимите мерки за прилагане и спазване на настоящите насоки и прилагат правилата и мерките за изпълнение на настоящите насоки от 1 юни 2023 г. Най-късно до 1 април 2023 г. НЦБ уведомяват ЕЦБ относно пречките за прилагането на настоящите насоки и относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки.

Член 18

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 ноември 2021 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Насоки (ЕС) 2015/855 на Европейската централна банка от 12 март 2015 г. за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2002/6 относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ (EЦБ/2015/11) (ОВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 23).

(2)  Насоки на Европейската централна банка от 26 септември 2002 година относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ (EЦБ/2002/6) (OВ L 270, 8.10.2002 г., стр. 14).

(3)  Насоки (ЕС) 2015/856 на Европейската централна банка от 12 март 2015 г. за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм (ЕЦБ/2015/12) (OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 29).

(4)  Практики по прилагането на етичната рамка на Евросистемата, 12 март 2015 г., достъпни в EUR-Lex.

(5)  Кодекс за поведение за високопоставени служители на Европейската централна банка (OВ C 89, 8.3.2019 г., стр. 2).

(6)  Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка от 22 януари 2021 г. относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2021/2) (ОВ L 73, 3.3.2021 г., стр. 16).

(7)  Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(9)  Регламент (EС) № 795/2014 на Европейската централна банка от 3 юли 2014 г. относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (EЦБ/2014/28) (OВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16).

(10)  Рамката за надзорната политика на Евросистемата, преработена редакция от юли 2016 г., достъпна на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu

(11)  Преработената надзорна рамка на ЕЦБ за платежните системи за плащания на дребно от февруари 2016 г., достъпна на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(12)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Насоки (ЕС) 2015/855 (ЕЦБ/2015/11)

Настоящите насоки

Член 1

Член 2

Член 2

Член 1

Член 3

/

Член 4

/

Член 5

Член 13

Член 6

Член 14

Член 7

Член 9

Член 8

Член 11

Член 9

Член 6

Член 10

Член 7

Член 11

Член 16

Член 12

Член 17

Член 13

Член 15

Член 14

Член 18