14.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 210/51


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2021/946 НА КОМИСИЯТА

от 3 юни 2021 година

относно общ инструментариум на Съюза за координиран подход към европейска рамка за цифрова самоличност

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Само за една година пандемията от COVID-19 радикално промени ролята и значението на цифровизацията в нашите общества и икономики и ускори темповете ѝ. В отговор на нарасналата цифровизация на услугите се увеличи драстично търсенето от страна на потребителите и предприятията на средства за идентифициране и удостоверяване на автентичността в онлайн среда, както и за цифров обмен на информация, свързана със самоличност, атрибути или квалификации, по сигурен начин и с високо равнище на защита на данните.

(2)

Целта на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1) („Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги“) е да се даде възможност документите за електронна идентификация („eID“) от дадена държава да се признават за целите на достъпа до обществени услуги отвъд националните ѝ граници и да се създаде пазар на Съюза за удостоверителни услуги, които се признават трансгранично и имат същия правен статут като традиционните еквивалентни процеси, използващи хартиен носител.

(3)

В заключенията си от 1—2 октомври 2020 г. Европейският съвет призова Комисията да представи предложение за разработването на обща за целия ЕС рамка за сигурна публична електронна идентификация, включително оперативно съвместими цифрови подписи, за да се предостави на хората контрол върху собствената им самоличност и данни в онлайн среда, както и да се даде възможност за достъп до публични, частни и трансгранични цифрови услуги.

(4)

Съобщението на Комисията „Цифров компас за 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие“ (2) определя целта до 2030 г. Съюзът и неговите граждани да могат да се възползват от широко внедряване на надеждна, контролирана от потребителите самоличност, която да позволява на всеки ползвател да контролира собствените си взаимодействия и присъствие в онлайн среда.

(5)

Комисията прие предложение за изменение на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (3). В него се предлага европейска рамка за цифрова самоличност, която да предостави на потребителите определяни от тях самите лични цифрови портфейли, които биха позволили сигурен и лесен достъп до различни услуги, както публични, така и частни, под пълния контрол на потребителите. Освен това с него се създава нова квалифицирана удостоверителна услуга за удостоверяване на атрибути, свързани със самоличността, като адреси, възраст, пол, гражданско състояние, състав на семейството, националност, образователни и професионални квалификации и звания, лицензи, други разрешения и данни за плащания, които могат да се използват при трансгранично предлагане, споделяне и обмен при пълна сигурност, защита на данните и правно действие отвъд националните граници.

(6)

Предвид ускоряването на цифровизацията в държавите членки са внедрени или се разработват национални системи за електронна самоличност, включително цифрови портфейли и национални удостоверителни рамки за интегрирането на атрибути и удостоверения. Други решения се подготвят или са в процес на внедряване от оператори от частния сектор.

(7)

Разработването на различаващи се национални решения води до разпокъсаност и не позволява на хората и предприятията да се възползват от предимствата на единния пазар, тъй като те не могат да използват сигурни, удобни и единни системи за идентификация в целия Съюз, позволяващи достъп до обществени и частни услуги.

(8)

За да се подкрепи конкурентоспособността на европейските предприятия, доставчиците на онлайн услуги следва да могат да разчитат на решения за цифрова самоличност, които се признават в целия Съюз, независимо от това в коя държавата членка са били издадени, като по този начин се възползват от хармонизиран европейски подход към удостоверяването, сигурността и оперативната съвместимост. Както потребителите, така и доставчиците на услуги следва да могат да се възползват от електронни удостоверения за атрибути с еднаква правна стойност, валидни в целия Съюз.

(9)

С цел да се избегнат разпокъсаност и пречки, дължащи се на различаващи се стандарти, и да се гарантира координиран процес, който да благоприятства прилагането на бъдещата европейска рамка за цифрова самоличност, е необходимо да има процес на тясно и структурирано сътрудничество между Комисията, държавите членки и частния сектор.

(10)

За да се ускори постигането на тази цел, държавите членки следва да засилят сътрудничеството си и да определят инструментариум за европейска рамка за цифрова самоличност. Инструментариумът следва да доведе до създаването на рамка за техническа архитектура и технически справки, набор от общи стандарти и технически справочни документи, както и най-добри практики и насоки като основа за прилагането на европейската рамка за цифрова самоличност. За да се гарантира хармонизиран подход към електронната самоличност в съответствие с очакванията на гражданите и предприятията, включително на хората с увреждания, сътрудничеството следва да започне незабавно и да протича успоредно на законодателния процес и в пълно съответствие с него и неговите резултати.

(11)

С настоящата препоръка се създава структуриран процес на сътрудничество между държавите членки, Комисията и, когато е уместно, операторите от частния сектор за разработване на инструментариума.

(12)

Инструментариумът следва да обхваща четири хоризонтални измерения, а именно предоставяне и обмен на атрибути за самоличност, функции и сигурност на европейските портфейли за цифрова самоличност, надеждност на европейския портфейл за цифрова самоличност, включително сравняване на самоличности, и управление. Наборът от инструменти следва да отговаря на изискванията, посочени в предложението за рамка за европейска цифрова самоличност. Той следва да бъде актуализиран при необходимост в съответствие с резултатите от законодателния процес.

(13)

Сътрудничеството между държавите членки е необходимо за обмена на най-добри практики и разработването на насоки в области, в които не се изисква хармонизация, но уеднаквяването на практиките би подпомогнало прилагането на европейската рамка за цифрова самоличност от държавите членки.

(14)

На експертната група по Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги се възлага ролята на основен партньор за целите на изпълнението на настоящата препоръка.

(15)

Вече има създадени каталози на атрибути и схеми за удостоверяване на атрибути в други области, например за техническата система, чрез която се реализира принципът за еднократност съгласно Регламента за единната цифрова платформа, или други инициативи за обмен на данни на европейско равнище. Следва да се обмисли привеждането в съответствие с тези резултати и повторното им използване, с цел да се гарантира оперативната съвместимост, като се вземат предвид и принципите на Европейската рамка за оперативна съвместимост.

(16)

Когато е целесъобразно, следва да се използват съществуващи международни и европейски стандарти и технически спецификации и да се провеждат еталонни пилотни проекти и изпитвателни реализации на рамката за европейския портфейл за цифрова самоличност и свързаните компоненти, за да се подкрепят внедряването, разгръщането и оперативната съвместимост,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.   ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1)

Препоръчва се държавите членки да работят за разработването на инструментариум в подкрепа на прилагането на европейската рамка за цифрова самоличност в тясно сътрудничество с Комисията и, когато е уместно, с други заинтересовани страни от публичния и частния сектор. По-специално се препоръчва държавите членки да работят в тясно сътрудничество въз основа на предложение на Комисията за определяне на следните елементи като част от инструментариума:

а)

рамка за техническа архитектура и технически справки, определяща функционирането на европейската рамка за цифрова самоличност в съответствие с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, като се вземе предвид предложението на Комисията за европейска рамка за цифрова самоличност;

б)

общи стандарти и технически спецификации съгласно посоченото в точка 3, подточка 2;

в)

общи насоки и най-добри практики в области, където съгласуването на практиките ще подпомогне гладкото функциониране на европейската рамка за цифрова самоличност, съгласно посоченото в точка 3, подточка 3 от настоящата препоръка.

2)

За целите на настоящата препоръка се прилагат определенията, посочени в предложението на Комисията за европейска рамка за цифрова самоличност.

2.   ПРОЦЕС ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ

1)

Препоръчва се държавите членки да изпълнят настоящата препоръка чрез експертната група по Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги. Прилага се общият процедурен правилник на тази експертна група.

2)

Ще бъдат извършени консултации с органите по стандартизация, съответните заинтересовани страни от частния и публичния сектор и външни експерти и те ще бъдат включени в процеса при необходимост.

3)

За изпълнението на настоящата препоръка се предвижда следният график:

а)

до септември 2021 г.: постигане на съгласие относно процесите и работните процедури, започване на събирането на данни от държавите членки и обсъждане на основните характеристики на техническата архитектура;

б)

до декември 2021 г.: постигане на договореност относно основните характеристики на техническата архитектура;

в)

до юни 2022 г.: определяне на конкретна техническа архитектура, стандарти и справочни документи, насоки и най-добри практики за:

1)

предоставяне и обмен на атрибути за самоличност;

2)

функции и сигурност на европейските портфейли за цифрова самоличност;

3)

надеждност на европейските портфейли за цифрова самоличност, включително сравняване на самоличности;

4)

управление;

г)

до 30 септември 2022 г.: постигане на договореност между държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията, относно инструментариума за прилагането на европейската рамка за цифрова самоличност, включително всеобхватна рамка за техническа архитектура и технически справки, общи стандарти и технически справочни документи, насоки и най-добри практики;

д)

до 30 октомври 2022 г.: публикуване на инструментариума от Комисията.

4)

Без да се засяга точка 4 „Преглед“, се препоръчва държавите членки и другите заинтересовани страни да започнат да прилагат инструментариума, след като бъде публикуван, под формата на изпитвателни реализации и еталонни пилотни проекти.

3.   СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РАВНИЩЕТО НА СЪЮЗА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ В ПОДКРЕПА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ЦИФРОВА САМОЛИЧНОСТ

Съдържание на инструментариума

1)

За да се улесни прилагането на европейската рамка за цифрова самоличност, се препоръчва държавите членки да си сътрудничат за създаването на инструментариум, включващ всеобхватна рамка за техническа архитектура и технически справки, набор от общи стандарти и технически справочни документи и набор от насоки и описания на най-добри практики. Обхватът на инструментариума следва да включва най-малко всички аспекти на функциите на европейските портфейли за цифрова самоличност и на квалифицираната удостоверителна услуга за удостоверяване на атрибути, както се предлага в предложението на Комисията за европейска рамка за цифрова самоличност. Съдържанието следва да се развива успоредно с обсъждането и приемането на европейската рамка за цифрова самоличност и да отразява резултатите от тях.

Общи стандарти и технически справочни документи

2)

Препоръчва се държавите членки да определят общи стандарти и технически справочни документи, по-специално в следните области: потребителски функции на европейските портфейли за цифрова самоличност, включително подписване с помощта на квалифицирани електронни подписи, интерфейси и протоколи, ниво на осигуреност, уведомяване на доверяващите се страни и проверка на тяхната автентичност, електронно удостоверяване на атрибути, механизми за проверка на валидността на електронните удостоверения за атрибути и свързаните с тях данни за идентификация на лица, сертифициране, публикуване на списък на европейските портфейли за цифрова самоличност, съобщаване за нарушения на сигурността, проверка на самоличност и атрибути от квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги за електронни удостоверения за атрибути, сравняване на самоличности, минимален списък с атрибути от автентични източници, например адреси, възраст, пол, гражданско състояние, състав на семейството, националност, образователни и професионални квалификации, звания и лицензи, други разрешения и данни за плащания, каталог на атрибути и схеми за удостоверяване на атрибути и процедури за удостоверяване на квалифицирани електронни удостоверения за атрибути, сътрудничество и управление.

Насоки, най-добри практики и сътрудничество

3)

Препоръчва се държавите членки да определят насоки и най-добри практики, по-специално в следните области: бизнес модели и структура на таксите, проверка на атрибутите спрямо автентични източници, включително чрез определени посредници.

4.   ПРЕГЛЕД

Препоръчва се държавите членки да си сътрудничат за актуализиране на резултатите, произтичащи от настоящата препоръка, след като бъде прието законодателното предложение за европейска рамка за цифрова самоличност, с цел да се вземе предвид окончателният текст на законодателството.

Съставено в Брюксел на 3 юни 2021 година.

За Комисията

Thierry BRETON

Член на Комисията


(1)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(2)  COM(2021) 118 final.

(3)  COM(2021) 281 final.