25.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 420/129


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2021/2057 НА КОМИСИЯТА

от 24 ноември 2021 година

за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Сингапур, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/953 се създава рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 („Цифров COVID сертификат на ЕС“) с цел улесняване на упражняването от притежателите на такива сертификати на правото им на свободно движение по време на пандемията от COVID-19. Регламентът има също за цел да допринася за улесняване на постепенното и координирано премахване на ограниченията на свободното движение, въведени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза с цел да се ограничи разпространението на SARS-CoV-2.

(2)

Регламент (ЕС) 2021/953 позволява приемането на сертификати за COVID-19, издадени от трети държави на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, когато Комисията установи, че тези сертификати за COVID-19 са издадени в съответствие със стандарти, които следва да се считат за равностойни на тези, установени съгласно посочения регламент. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета (2), държавите членки трябва прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2021/953, по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на посочения регламент, но които са в законен престой или пребивават законно на тяхната територия и имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза. Поради това всички констатации за равностойност в настоящото решение, следва да се прилагат за сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Република Сингапур на граждани на Съюза и на членове на техните семейства. По същия начин, въз основа на Регламент (ЕС) 2021/954, тези констатации за равностойност следва да се прилагат и за сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Република Сингапур на граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, при условията, определени в посочения регламент.

(3)

На 26 юли 2021 г. Република Сингапур предостави на Комисията подробна информация относно издаването на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19 в съответствие със системата, наречена „HealthCerts“. Република Сингапур информира Комисията, че счита, че нейните сертификати за COVID-19 се издават в съответствие със стандарт и технологична система, които са оперативно съвместими с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, и които дават възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Във връзка с това Република Сингапур информира Комисията, че сертификатите за COVID-19, издадени от Република Сингапур в съответствие със системата HealthCerts, съдържат данните, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2021/953.

(4)

Република Сингапур също така уведоми Комисията, че приема сертификатите за ваксинация и направено изследване, издадени от държавите членки и държавите от ЕИП в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953. Освен това Република Сингапур информира Комисията, че ще третира притежателите на цифрови COVID сертификати на ЕС за направено изследване и ваксинация по еднакъв начин с притежателите на сертификати за направено изследване и ваксинация, издадени от Република Сингапур. По-специално Република Сингапур потвърди, че Цифровите COVID сертификати на ЕС ще бъдат приемани като валидно доказателство за отрицателно изследване преди отпътуването на пътниците. Република Сингапур посочи, че след приемането на настоящото решение притежателите на Цифрови COVID сертификати на ЕС ще отговарят на условията за приложимите в Сингапур диференцирани мерки за безопасно управление в зависимост от ваксинационния статус в продължение на 30 дни, без да са необходими допълнителни сертификати за ваксинация.

(5)

По-специално Република Сингапур информира Комисията, че признава всички ваксини, които са приключили процедурата на Световната здравна организация за включване в нейния списък за употреба при извънредни ситуации, както и тези, разрешени съгласно специалния маршрут за достъп при пандемия (PSAR) на Сингапур.. Сингапур ще приема и ваксини, разрешени по PSAR. Що се отнася до изследванията, Република Сингапур информира Комисията, че приема сертификати от изследване като доказателство за инфекциозния статус на пътника или за липсата на такъв, но това понастоящем не означава отмяна на ограниченията за пътуване. Тези отмени зависят от здравната политика на Сингапур по границите. Освен това понастоящем Сингапур не смекчава изискванията по границите за преболедували пътници.

(6)

На 30 септември 2021 г. по искане на Република Сингапур Комисията извърши технически изпитвания, които доказаха, че сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19 се издават от Република Сингапур в съответствие със системата HealthCerts, която е оперативно съвместима с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, и дава възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Комисията също така потвърди, че сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Република Сингапур в съответствие със системата HealthCerts, съдържат необходимите данни.

(7)

Освен това Република Сингапур информира Комисията, че ще издава оперативно съвместими сертификати за ваксинация за ваксини срещу COVID-19. Понастоящем тези ваксини включват Comirnaty и Spikevax.

(8)

Република Сингапур също така информира Комисията, че ще издава оперативно съвместими сертификати само за тестове за амплификация на нуклеинови киселини и за бързи антигенни тестове, изброени в общия и актуализиран списък на бързите антигенни тестове за COVID-19, одобрен от Комитета за здравна сигурност, създаден с член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), въз основа на Препоръката на Съвета от 21 януари 2021 г. (4)

(9)

Освен това Република Сингапур информира Комисията, че не издава оперативно съвместими сертификати за преболедуване.

(10)

В допълнение Република Сингапур информира Комисията, че когато проверяващите в Сингапур проверяват сертификатите, личните данни, включени в тях, ще бъдат обработвани единствено с цел проверка и потвърждаване на ваксинацията, резултата от теста или статуса на преболедувал на притежателя на сертификата и няма да бъдат съхранявани след това.

(11)

Следователно са налице необходимите елементи, за да се установи, че сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Република Сингапур в съответствие със системата HealthCerts, трябва да се считат за равностойни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953.

(12)

Поради това сертификатите за COVID-19, издадени от Република Сингапур в съответствие със системата HealthCerts, следва да бъдат приемани при условията, посочени в член 5, параграф 5 и член 6, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/953.

(13)

За да може настоящото решение да се прилага, Република Сингапур следва да бъде свързана с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

(14)

С цел защита на интересите на Съюза, по-специално в областта на общественото здраве, Комисията може да използва правомощията си за спиране или прекратяване на действието на настоящото решение, ако условията по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/953 вече не са изпълнени.

(15)

За да бъде свързана Република Сингапур възможно най-бързо с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 14 от Регламент (ЕС) 2021/953,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Република Сингапур в съответствие със системата HealthCerts, се считат за равностойни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза.

Член 2

Република Сингапур се свързва с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 ноември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 24).

(3)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

(4)  Препоръка на Съвета от 21 януари 2021 г. относно обща рамка за използването и валидирането на бързите тестове за антигени и за взаимното признаване на резултатите от тестове за COVID-19 в ЕС (ОВ C 24, 22.1.2021 г., стр. 1).