4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 390/39


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1908 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2021 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2021) 7966)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) е инфекциозно вирусно заболяване по птиците, което може да има тежки последици за рентабилността на птицевъдството и да причини смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави. Вирусите на HPAI могат да заразяват прелетните птици, които след това при своите пролетни и есенни миграции могат да разпространяват същите вируси на големи разстояния. Поради това присъствието на вируси на HPAI при дивите птици създава постоянна заплаха от пряко и косвено въвеждане на тези вируси в стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен. При появата на огнище на HPAI съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен.

(2)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установява нова законодателна рамка за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. HPAI попада в обхвата на определението за болест от списъка в този регламент и е обект на правилата за профилактика и контрол на болестите, изложени в него. Освен това Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) допълва Регламент (ЕС) 2016/429 по отношение на правилата за профилактика и контрол на някои болести от списъка, включително мерките за контрол на болестта по отношение на HPAI.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията (3) беше прието в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и с него се определят мерки за контрол на болестта във връзка с огнищата на HPAI.

(4)

По конкретно в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се предвижда, че защитните и надзорните зони, създадени от държавите членки вследствие на огнища на HPAI в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, трябва да включват най-малко областите, посочени като защитни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение.

(5)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 наскоро беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1872 на Комисията (4) след появата на огнище на HPAI при домашни птици или птици, отглеждани в плен, в Италия, което трябваше да бъде отразено в посоченото приложение

(6)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1872 Германия уведоми Комисията за поява на огнище на HPAI от подтип H5N1 в животновъден обект, в който се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, в нейната федерална провинция Schleswig-Holstein.

(7)

Освен това Естония уведоми Комисията за огнище на HPAI от подтип H5N8 в животновъден обект, в който се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, в нейния окръг Tartu.

(8)

Освен това Италия уведоми Комисията за нови огнища на HPAI от подтип H5N1 в животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, в нейния регион Veneto.

(9)

Също така Нидерландия уведоми Комисията за ново огнище на HPAI от подтип H5 в животновъден обект, в който се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, в нейната провинция Flevoland.

(10)

Огнищата в Италия се намират в рамките на областите, понастоящем изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, и компетентният орган на тази държава членка предприе необходимите мерки за контрол на болестта, изисквани съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включително създаването на защитни и надзорни зони около тези огнища.

(11)

Огнищата в Германия, Естония и Нидерландия се намират извън областите, понастоящем изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, и компетентните органи на тези държави членки предприеха необходимите мерки за контрол на болестта, изисквани съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включително определянето на защитни и надзорни зони около огнищата.

(12)

Комисията разгледа предприетите от Германия, Естония, Италия и Нидерландия мерки за контрол на болестта в сътрудничество с тези държави членки и се увери, че границите на защитните и надзорните зони, установени от компетентните органи на Германия, Естония, Италия и Нидерландия, са на достатъчно разстояние от животновъдните обекти, в които са потвърдени скорошните огнища на HPAI.

(13)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо на равнището на Съюза и в сътрудничество с Германия, Естония, Италия и Нидерландия спешно да бъдат описани новите защитни и надзорни зони, създадени в посочените държави членки в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

(14)

Поради това в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъдат включени защитни и надзорни зони за Германия, Естония и Нидерландия.

(15)

Освен това областите, изброени за Италия в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, следва да бъдат изменени.

(16)

Съответно приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, като се вземат предвид новите защитни и надзорни зони, надлежно създадени от Германия, Естония, Италия и Нидерландия в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(17)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде съответно изменено.

(18)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI е важно измененията, които е необходимо да бъдат направени с настоящото решение в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, да породят действие възможно най-скоро.

(19)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2021 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията от 16 април 2021 г. относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (OВ L 134, 20.4.2021 г., стр. 166).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1872 на Комисията от 25 октомври 2021 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 379, 26.10.2021 г., стр. 53).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Защитни зони по членове 1 и 2:

Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op’n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

16.11.2021 г.

Държава членка: Естония

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087

13.11.2021 г.

Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Region: Veneto

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

12.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

15.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

18.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

20.11.2021 г.

Държава членка: Нидерландия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Municipality Zeewolde, province Fleveoland

1.

Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2.

De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3.

De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

4.

De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5.

Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6.

De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7.

De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8.

De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

16.11.2021 г.

ЧАСТ Б

Надзорни зони по членове 1 и 3:

Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

die Stadt Brunsbüttel

Amt KLG Marne-Nordsee:

die Gemeinden

Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Marne, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, und Volsemenhusen sowie die Gemeinde Kronprinzenkoog südlich der Mittelstraße

Amt KLG Burg-St. Michaelisdonn:

die Gemeinden Averlak, Eddelak und Dingen,

Die Gemeinde Sankt Michaelisdonn:

das Gemeindegebiet südlich des Helser Geestweges,

westlich der Bebauung zwischen Helser Geestweg und Marner Straße,

ab Einmündung Westerstraße südlich der Marner Straße bis zur Einmündung in die Eddelaker Straße,

südlich des Kayenweges,

ab Einmündung in die Heisterbergstraße der Bahnlinie bis zur Straße Hopen folgend,

ab Kreuzung Bahnlinie/Straße Hopen in südliche Richtung östlich des Naturschutzgebietes Kleve und westlich des Flugplatzes Hopen bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Straße,

der Friedrichshöfer Straße in südliche Richtung folgend bis zur Mühlenstraße,

südlich der Mühlenstraße folgend bis zur Ortsgrenze Kuden.

Die Gemeinde Kuden:

das Gemeindegebiet südlich der Mühlenstraße ab Ortsgrenze St. Michaelisdonn bis zur 1. Verbindungsstraße zur Hauptstraße,

westlich dieser Verbindungsstraße bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Au (Ortgrenze zur Gemeinde Eddelak).

25.11.2021 г.

Kreis Steinburg

Gemeinde Büttel und Kudensee

25.11.2021 г.

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op’n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

От 17.11.2021 г. до 25.11.2021 г.

LOWER SAXONY

Landkreis Cuxhaven

Von der Landkreisgrenze des Landkreises Stade zum Landkreis Cuxhaven kommend auf dem Fluss „Krummendeicher Wettern“ bis zur Einmündung in die „Oste“.

Dem Verlauf des Flusses „Oste“ flussabwärts folgend bis zur Überbrückung der L111/ „Dingwörden“.

Auf dieser Straße bis Dingwörden zur Bundesstraße 73 und anschließend dieser folgend in Richtung Cuxhaven bis zum Übergang des „Hadelner Kanals“.

Auf dem „Hadelner Kanal“ bis zur Elbmündung und weiter auf der Elbe Richtung Schleswig-Holstein.

25.11.2021 г.

Landkreis Stade

Beginnend an der Elbe in Höhe der Grenze zwischen Stellenfleth Außendeich und Schöneworth Außendeich,

nach Süden bis zur L 111, der L 111 (Kamp/Wechtern)

nach Westen folgen bis zur Hünkenbütteler Straße,

dieser nach Süden bis zur K 10 folgen,

der K 10 (Süderdeich Ost) nach Westen folgen

bis zur K 6 (Neuenschleuser Straße),

auf der K 26 bis zur Kreisgrenze des Landkreises Cuxhaven,

dann entlang der Kreisgrenze bis zur Ostemündung.

25.11.2021 г.

Държава членка: Естония

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

The parts of Tartu county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 58.376077; E 26.707087

22.11.2021 г.

The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087

От 14.11.2021 г. до 22.11.2021 г.

Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Region: Veneto

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

21.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

От 13.11.2021 г. до 21.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

24.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

От 16.11.2021 г.до 24.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

27.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

От 19.11.2021 г.до 27.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

29.11.2021 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

От 21.11.2021 г. до 29.11.2021 г.

Държава членка: Нидерландия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Municipality Zeewolde, province Fleveoland

1.

Vanaf kruising Gooimeerdijk-Oost / Stamerbos, Stamerbos volgen in noordelijke richting tot aan Meentweg.

2.

Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg.

3.

Waterlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan A6.

4.

A6 volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

5.

Hoge Vaart volgen in noordelijke richting tot aan Hogering.

6.

Hogering volgen in oostelijke richting overgaand in buitenring tot aan Kitsweg.

7.

Kitsweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

8.

Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Wolderwijd(water).

9.

Wolderwijd volgen in zuidelijke richting overgaand in Noldernauw overgaand Eemmeer overgaand in Gooimeer tot aan Gooimeerdijk.

25.11.2021 г.

1.

Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2.

De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3.

De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

4.

De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5.

Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6.

De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7.

De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8.

De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

От 17.11.2021 г. до 25.11.2021 г.