15.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/42


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2021/1479 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2021 година

за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Монако, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/953 се създава рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 („Цифров COVID сертификат на ЕС“) с цел улесняване на упражняването от притежателите на такива сертификати на правото им на свободно движение по време на пандемията от COVID-19. Регламентът има също за цел да допринася за улесняване на постепенното и координирано премахване на ограниченията на свободното движение, въведени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза с цел да се ограничи разпространението на SARS-CoV-2.

(2)

Регламент (ЕС) 2021/953 позволява приемането на сертификати за COVID-19, издадени от трети държави на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, когато Комисията установи, че тези сертификати за COVID-19 са издадени в съответствие със стандарти, които следва да се считат за равностойни на тези, установени съгласно посочения регламент. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета (2), държавите членки трябва да прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2021/953, по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на посочения регламент, но които са в законен престой или пребивават законно на тяхната територия и имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза. Поради това всички констатации за равностойност, установени в настоящото решение, следва да се прилагат за сертификатите за COVID-19, издадени от Монако на граждани на Съюза и на членове на техните семейства. По същия начин, въз основа на Регламент (ЕС) 2021/954, тези констатации за равностойност следва да се прилагат и за сертификатите за COVID-19, издадени от Монако на граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, при условията, определени в посочения регламент.

(3)

На 29 юли 2021 г. Монако предостави на Комисията информация относно издаването на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 в съответствие със системата, наречена SUIVTST (Suivi des tests biologiques). Монако информира Комисията, че счита, че неговите сертификати за COVID-19 се издават в съответствие със стандарт и технологична система, които са оперативно съвместими с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, и които дават възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Във връзка с това Монако информира Комисията, че сертификатите за COVID-19, издадени от Монако в съответствие със системата SUIVTST, съдържат данните, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2021/953.

(4)

Освен това Монако информира Комисията, че ще издава оперативно съвместими сертификати за ваксинация за ваксината Comirnaty срещу COVID-19.

(5)

Освен това Монако информира Комисията, че ще издава оперативно съвместими сертификати само за тестове за SARS-CoV-2 чрез полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR).

(6)

На 2 септември 2021 г. Комисията извърши технически изпитвания, които показаха, че сертификатите за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, издадени от Монако в съответствие с неговата система SUIVTST, са оперативно съвместими с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, което дава възможност за проверка на тяхната автентичност, валидност и цялост. Комисията също така потвърди, че сертификатите за COVID-19, издадени от Монако в съответствие със системата SUIVTST, съдържат необходимите данни.

(7)

На 3 септември 2021 г. Монако информира Комисията, че ще приема сертификатите за ваксинация, направено изследване и преболедуване, издадени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953. Монако информира Комисията, че ще приема доказателство за ваксинация за ваксини с валидно за целия ЕС разрешение, както и други ваксини, приемани от Франция. Монако също така информира Комисията, че ще приема сертификати за тестове въз основа на тестове за амплификация на нуклеинови киселини (NAAT) (като например RT-PCR) и бързи антигенни тестове, изброени в общия и актуализиран списък на бързите антигенни тестове за COVID-19, одобрен от Комитета за здравна сигурност, създаден с член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3). И накрая, Монако информира Комисията, че ще приема сертификати за преболедуване въз основа на положителен резултат от тест NAAT.

(8)

На 3 септември 2021 г. Монако също така информира Комисията, че при проверката на сертификатите за ваксинация, направено изследване и преболедуване, издадени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, личните данни, включени в сертификатите, се обработват само за проверка и потвърждаване на ваксинацията, резултата от теста или статуса на преболедувал на притежателя на сертификата и няма да бъдат съхранявани след това.

(9)

Следователно са налице необходимите елементи, за да се установи, че сертификатите за COVID-19, издадени от Монако в съответствие със системата SUIVTST, трябва да се считат за равностойни на сетификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953.

(10)

Поради това сертификатите за COVID-19, издадени от Монако в съответствие със системата SUIVTST, следва да бъдат приемани при условията, посочени в член 5, параграф 5, член 6, параграф 5 и член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2021/953.

(11)

За да може настоящото решение да се прилага, Монако следва да бъде свързано с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

(12)

С цел защита на интересите на Съюза, по-специално в областта на общественото здраве, Комисията може да използва правомощията си за спиране или прекратяване на действието на настоящото решение, ако условията по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/953 вече не са изпълнени.

(13)

С оглед на необходимостта Монако да бъде свързано възможно най-бързо с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 14 от Регламент (ЕС) 2021/953,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сертификатите за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, издадени от Монако в съответствие със системата SUIVTST, се третират като равностойни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза.

Член 2

Монако се свързва с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 24).

(3)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (OB L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).