2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/148


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2021/1272 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2021 година

за установяване на еквивалентност, с цел улесняване на свободното движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от града държава Ватикан, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (1), и по-конкретно член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/953 се установява рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19. Този регламент допринася и за улесняването на постепенното и координирано премахване на ограниченията на свободното движение, въведени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза с цел да се ограничи разпространението на SARS-CoV-2.

(2)

Регламент (ЕС) 2021/953 позволява приемането на сертификати за COVID-19, издадени от трети държави на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, когато Комисията установи, че тези сертификати за COVID-19 са издадени в съответствие със стандарти, които следва да се считат за еквивалентни на тези, установени съгласно този регламент. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета (2) държавите членки трябва да прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2021/953, по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на посочения регламент, но са в законен престой или пребивават законно на тяхна територия, и които имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза. Поради това всички констатации за еквивалентност, установени в настоящото решение, следва да се прилагат за сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан на граждани на Съюза и на членове на техните семейства. По същия начин, въз основа на Регламент (ЕС) 2021/954, тези констатации за еквивалентност се прилагат и за сертификати за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан на граждани на трети държави, които законно престояват или пребивават на територията на държавите членки при условията, определени в посочения регламент.

(3)

По искане на града държава Ватикан на 29 юни 2021 г. Комисията извърши технически изпитвания, които показаха, че сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан в съответствие с нейната система „VA-EUDCC-GW“, са оперативно съвместими с рамката за доверие, установена с Регламент (ЕС) 2021/953, което дава възможност за проверка на тяхната автентичност, валидност и цялост. Комисията също така потвърди, че сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан в съответствие със системата „VA-EUDCC-GW“, съдържат необходимите данни.

(4)

На 9 юли 2021 г. градът държава Ватикан предостави на Комисията подробна информация относно издаването на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу COVID-19 в съответствие със системата, наречена „VA-EUDCC-GW“. Градът държава Ватикан информира Комисията, че счита, че нейните сертификати за ваксинация срещу COVID-19 се издават в съответствие със стандартна и технологична система, която е оперативно съвместима с рамката за доверие, установена с Регламент (ЕС) 2021/953, и която дава възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Във връзка с това градът държава Ватикан информира Комисията, че сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан в съответствие със системата „VA-EUDCC-GW“, съдържат данните, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2021/953.

(5)

Освен това градът държава Ватикан информира Комисията, че ще издаде оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу COVID-19 за ваксината Comirnaty.

(6)

Градът държава Ватикан също така уведоми Комисията, че ще приема сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване, издадени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953. Градът държава Ватикан информира Комисията, че ще приема доказателства за ваксинация за ваксини с разрешение за целия ЕС (след становище на Европейската агенция по лекарствата), ваксини, за които е издадено временно разрешение за търговия от компетентния орган на държава — членка на ЕС, и ваксини, които са завършили процедурата на СЗО за разрешаване на употреба при извънредни ситуации. Освен това градът държава Ватикан информира Комисията, че ще приема сертификати за изпитване въз основа на NAAT (напр. RT-PCR) и бързи антигенни тестове от списъка на Комитета за здравна сигурност. Градът държава Ватикан също така уведоми Комисията, че ще приема сертификати за преболедуване въз основа на NAAT (напр. RT-PCR).

(7)

На 22 юли 2021 г. градът държава Ватикан също така уведоми Комисията, че при проверката на сертификатите за ваксинация, изследване и преболедуване, издадени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, личните данни, включени в сертификатите, се обработват само за проверка и потвърждаване на ваксинацията, резултатите от изследванията или преболедуването на притежателя на сертификата и няма да бъдат съхранявани след това.

(8)

Следователно са изпълнени необходимите елементи, за да се установи, че сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан в съответствие със системата „VA-EUDCC-GW“, трябва да се считат за еквивалентни на издадените в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953.

(9)

Поради това сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан в съответствие със системата „VA-EUDCC-GW“, следва да бъдат приемани при условията, посочени в член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/953.

(10)

За да може настоящото решение да започне да функционира, градът държава Ватикан следва да бъде свързан с рамката за доверие относно цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

(11)

С цел защита на интересите на Съюза, по-специално в областта на общественото здраве, Комисията може да използва правомощията си за спиране или прекратяване на действието на настоящото решение, ако условията по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/953 вече не са изпълнени.

(12)

Тъй като е необходимо градът държава Ватикан да бъде свързан възможно най-бързо с рамката за доверие относно цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 14 от Регламент (ЕС) 2021/953,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от града държава Ватикан в съответствие със системата „VA-EUDCC-GW“ се третират като еквивалентни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза.

Член 2

Градът държава Ватикан се свързва с рамката за доверие относно цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 24)