9.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1131 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2021 година

за определяне на годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс и Кохезионния фонд по цели „Инвестиции за работни места и растеж“ и „Европейско териториално сътрудничество“, на годишната разбивка по държави членки и по категории региони, на годишната разбивка по държави членки на допълнителното финансиране за най-отдалечените региони, на сумите, които трябва да бъдат прехвърлени от предвидените за всяка държава членка средства по Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа, на годишната разбивка на глобалните средства за Европейска инициатива за градовете, на годишната разбивка на глобалните средства за транснационално сътрудничество в подкрепа на новаторските решения, на годишната разбивка на годишните средства за междурегионални иновационни инвестиции, на годишната разбивка на глобалните средства за направлението на трансграничното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, на годишната разбивка по държави членки на глобалните средства за направлението на транснационалното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, на годишната разбивка на глобалните средства за направлението на междурегионалното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“ и на годишната разбивка на глобалните средства за направлението на сътрудничеството между най-отдалечените региони от цел „Европейско териториално сътрудничество“ за периода 2021—2027 г.

(нотифицирано под номер C(2021) 5003)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (1), и по-специално член 109, параграф 2 и член 110, параграф 3, втора алинея от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) (2), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране, и по-специално член 9, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се определи подходяща финансова рамка за фондовете, е необходимо да се определи годишната разбивка по държави членки на глобалните средства, предвидени по цел „Инвестиции за работни места и растеж“ и цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

(2)

Необходимо е да се определи годишната разбивка по държави членки на специалните средства, предвидени по различните категории региони, както е посочено в целта „Инвестиции за работни места и растеж“.

(3)

Необходимо е да се определи годишната разбивка на допълнителното финансиране в полза на най-отдалечените региони във Франция, Испания и Португалия, както и на регионите във Финландия и Швеция, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.

(4)

От съображения за прозрачност е целесъобразно да се определи годишната разбивка по държави членки на специфичните средства за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), като се има предвид, че сумите от ЕФРР и ЕСФ+, разпределени за всяка държава членка, следва да са равни на сумите на специфичните ресурси, разпределени в съответствие с различните категории региони, и на специфичните ресурси в полза на най-отдалечените региони във Франция, Испания и Португалия, както и на регионите във Финландия и Швеция, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.

(5)

Необходимо е да се определи годишната разбивка по държави членки на специфичните средства за Кохезионния фонд, намалени със сумите, които трябва да бъдат прехвърлени от държавите членки към Механизма за свързване на Европа.

(6)

Необходимо е да се определи сумата, която да бъде прехвърлена от средствата на всяка държава членка по Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа (3).

(7)

От съображения за прозрачност е целесъобразно да се определи годишната разбивка на специфичните средства за Европейската инициатива за градовете при пряко или непряко управление от Комисията.

(8)

От съображения за прозрачност е целесъобразно да се определи годишната разбивка на средствата от ЕСФ+ по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, предназначени за транснационалното сътрудничество в подкрепа на новаторски решения под пряко или непряко управление от Комисията.

(9)

От съображения за прозрачност е целесъобразно да се определи годишната разбивка на средствата от ЕФРР по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, предназначени за междурегионални иновационни инвестиции под пряко или непряко управление от Комисията.

(10)

Необходимо е да се определи годишната разбивка по държави членки на глобалните средства по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) и на специалните средства за четирите компонента на тази цел в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1059.

(11)

От съображения за прозрачност разбивките на глобалните средства следва да бъдат представени както по цени от 2018 г., така и по текущи цени.

(12)

За нуждите на програмирането от страна на държавите членки, специфичното годишна разбивка следва да бъде представена по текущи цени, за да се отрази индексацията от 2 % годишно в съответствие с член 109, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) 2021/1060 и да се определят средствата, които ще са действително на разположение след приспадането на сумата за Механизма за свързване на Европа, техническата помощ по инициатива на Комисията, средствата за Европейската инициатива за градовете под пряко или непряко управление, транснационалното сътрудничество в подкрепа на новаторски решения под пряко или непряко управление в рамките на ЕСФ+, както и междурегионалните иновационни инвестиции под пряко или непряко управление,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, е посочена в приложение I.

2.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за по-слабо развитите региони по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение II.

3.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за регионите в преход по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение III.

4.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за по-силно развитите региони по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение IV.

5.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите на ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение V.

6.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за ЕФРР по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение VI.

7.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за ЕСФ+ по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение VII.

8.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за Кохезионния фонд по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение VIII.

9.   Годишната разбивка на сумите, които да бъдат прехвърлени от средствата на всяка държава членка по Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа, е посочена в приложение XI.

10.   Годишната разбивка на глобалните средства за Европейската инициатива за градовете, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение X.

11.   Годишната разбивка на глобалните средства, разпределени по линия на ЕСФ+ за транснационалното сътрудничество, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение XI.

12.   Годишната разбивка на глобалните средства за междурегионалните иновационни инвестиции, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение XII.

Член 2

1.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) е посочена в приложение XIII.

2.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за направлението на трансграничното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение XIV.

3.   Годишната разбивка по държава членка на глобалните средства за направлението на транснационалното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение XV.

4.   Годишната разбивка на глобалните средства за направлението на междурегионалното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение XVI.

5.   Годишната разбивка на глобалните средства за направлението на сътрудничеството между най-отдалечените региони от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране, е посочена в приложение XVII.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2021 година.

За Комисията

Elisa FERREIRA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159.

(2)  ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 94.

(3)  Регламент на Европейския парламент и на Съвета, който предстои да бъде приет.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Годишна разбивка по държави членки на глобалните средства за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд по целта „Инвестиции за работни места и растеж“:

В евро, по цени от 2018 г.

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

295 769 489

295 770 825

295 772 092

295 773 902

295 775 075

295 776 011

295 775 973

2 070 413 367

България

1 202 284 240

1 225 850 228

1 248 619 820

1 275 583 115

1 300 717 401

1 324 655 064

1 347 470 003

8 925 179 871

Чехия

2 731 603 918

2 731 614 755

2 731 622 870

2 731 652 301

2 731 647 387

2 731 630 734

2 731 560 333

19 121 332 298

Дания

33 218 435

33 218 580

33 218 718

33 218 880

33 219 037

33 219 191

33 219 342

232 532 183

Германия

2 222 928 763

2 222 938 321

2 222 947 700

2 222 958 456

2 222 968 978

2 222 979 291

2 222 989 459

15 560 710 968

Естония

416 186 469

416 187 673

416 188 853

416 190 206

416 191 532

416 192 828

416 194 109

2 913 331 670

Ирландия

115 237 602

115 238 098

115 238 585

115 239 142

115 239 689

115 240 221

115 240 749

806 674 086

Гърция

2 650 062 418

2 672 823 362

2 699 977 617

2 711 285 172

2 723 574 847

2 736 155 001

2 748 975 650

18 942 854 067

Испания

4 422 023 330

4 422 051 929

4 422 073 363

4 422 150 910

4 422 138 065

4 422 094 311

4 421 909 101

30 954 441 009

Франция

2 006 845 965

2 006 855 643

2 006 864 416

2 006 880 276

2 006 886 077

2 006 888 350

2 006 875 032

14 048 095 759

Хърватия

1 109 104 953

1 114 744 586

1 118 355 367

1 129 295 005

1 139 367 161

1 149 139 974

1 158 980 576

7 918 987 622

Италия

5 245 088 017

5 245 126 498

5 245 153 246

5 245 271 965

5 245 240 641

5 245 158 140

5 244 840 631

36 715 879 138

Кипър

117 487 499

117 487 877

117 488 247

117 488 674

117 489 088

117 489 497

117 489 898

822 420 780

Латвия

543 734 409

555 608 626

566 861 913

579 681 620

592 285 373

604 821 784

617 828 240

4 060 821 965

Литва

790 765 841

800 573 045

809 708 905

822 108 245

833 077 684

843 114 709

851 172 671

5 750 521 100

Люксембург

3 780 688

3 780 705

3 780 721

3 780 739

3 780 756

3 780 773

3 780 792

26 465 174

Унгария

2 637 277 780

2 694 591 439

2 750 804 557

2 825 071 741

2 899 951 397

2 972 992 630

3 043 670 541

19 824 360 085

Малта

103 787 322

103 787 652

103 787 974

103 788 343

103 788 704

103 789 057

103 789 406

726 518 458

Нидерландия

117 265 745

117 266 250

117 266 746

117 267 311

117 267 869

117 268 412

117 268 947

820 871 280

Австрия

118 675 118

118 675 630

118 676 129

118 676 702

118 677 263

118 677 815

118 678 359

830 737 016

Полша

8 676 235 597

8 908 876 111

9 140 953 680

9 433 837 582

9 730 741 269

10 031 489 068

10 340 575 275

66 262 708 582

Португалия

2 986 132 786

2 986 152 556

2 986 165 481

2 986 232 038

2 986 210 506

2 986 158 967

2 985 969 397

20 903 021 731

Румъния

3 358 698 140

3 502 953 602

3 650 305 783

3 799 437 285

3 948 786 616

4 100 772 606

4 255 510 168

26 616 464 200

Словения

408 136 570

408 138 723

408 140 205

408 146 943

408 145 098

408 140 322

408 122 099

2 856 969 960

Словакия

1 487 026 562

1 519 033 271

1 551 374 453

1 597 273 405

1 645 148 898

1 694 726 013

1 746 453 640

11 241 036 242

Финландия

190 198 044

190 198 863

190 199 665

190 200 586

190 201 487

190 202 368

190 203 238

1 331 404 251

Швеция

200 000 701

200 001 559

200 002 404

200 003 372

200 004 316

200 005 247

200 006 160

1 400 023 759

Междурегионални иновационни инвестиции

71 428 571

71 428 571

71 428 571

71 428 571

71 428 571

71 428 571

71 428 574

500 000 000

Общо

44 260 984 972

44 800 974 978

45 342 978 081

45 979 922 487

46 619 950 785

47 263 986 955

47 915 978 363

322 184 776 621


В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

313 872 947

320 151 854

326 556 288

333 089 453

339 752 588

346 548 738

353 479 669

2 333 451 537

България

1 275 873 654

1 326 899 711

1 378 577 174

1 436 513 766

1 494 115 434

1 552 044 534

1 610 351 387

10 074 375 660

Чехия

2 898 799 929

2 956 787 658

3 015 932 371

3 076 284 161

3 137 804 202

3 200 540 775

3 264 467 455

21 550 616 551

Дания

35 251 667

35 956 857

36 676 150

37 409 853

38 158 231

38 921 576

39 700 187

262 074 521

Германия

2 358 989 785

2 406 179 928

2 454 313 881

2 503 412 275

2 553 492 605

2 604 574 540

2 656 678 184

17 537 641 198

Естония

441 660 411

450 494 919

459 506 123

468 697 768

478 073 247

487 636 232

497 390 486

3 283 459 186

Ирландия

122 291 065

124 737 422

127 232 710

129 777 991

132 374 179

135 022 287

137 723 363

909 159 017

Гърция

2 812 267 438

2 893 149 965

2 980 993 455

3 053 347 468

3 128 531 390

3 205 841 675

3 285 280 369

21 359 411 760

Испания

4 692 686 537

4 786 571 221

4 882 326 308

4 980 060 166

5 079 646 617

5 181 188 281

5 284 590 704

34 887 069 834

Франция

2 129 680 995

2 172 285 090

2 215 740 478

2 260 073 148

2 305 281 274

2 351 389 562

2 398 401 439

15 832 851 986

Хърватия

1 176 991 050

1 206 635 390

1 234 754 693

1 271 769 594

1 308 774 727

1 346 400 630

1 385 089 072

8 930 415 156

Италия

5 566 129 361

5 677 493 606

5 791 073 009

5 907 028 166

6 025 132 750

6 145 538 739

6 268 070 061

41 380 465 692

Кипър

124 678 673

127 172 656

129 716 519

132 311 328

134 958 033

137 657 671

140 411 303

926 906 183

Латвия

577 015 303

601 408 645

625 861 358

652 815 655

680 349 720

708 645 117

738 361 939

4 584 457 737

Литва

839 167 039

866 566 011

893 984 059

925 827 411

956 944 396

987 843 257

1 017 230 135

6 487 562 308

Люксембург

4 012 097

4 092 357

4 174 221

4 257 725

4 342 901

4 429 778

4 518 397

29 827 476

Унгария

2 798 700 277

2 916 712 432

3 037 110 504

3 181 489 624

3 331 132 608

3 483 334 704

3 637 468 046

22 385 948 195

Малта

110 139 937

112 343 092

114 590 310

116 882 532

119 220 596

121 605 423

124 037 947

818 819 837

Нидерландия

124 443 347

126 932 762

129 471 963

132 062 039

134 703 919

137 398 637

140 147 247

925 159 914

Австрия

125 938 986

128 458 318

131 028 037

133 649 242

136 322 872

139 049 976

141 831 625

936 279 056

Полша

9 207 290 620

9 643 254 009

10 092 351 482

10 624 033 361

11 177 563 029

11 753 488 268

12 357 944 661

74 855 925 430

Португалия

3 168 908 004

3 232 307 564

3 296 967 983

3 362 982 297

3 430 217 209

3 498 761 167

3 568 509 838

23 558 654 062

Румъния

3 564 277 335

3 791 709 633

4 030 232 540

4 278 783 485

4 535 914 591

4 804 708 694

5 085 728 578

30 091 354 856

Словения

433 117 794

441 782 478

450 619 767

459 639 749

468 830 427

478 201 440

487 743 689

3 219 935 344

Словакия

1 578 044 483

1 644 250 465

1 712 842 751

1 798 789 282

1 889 758 961

1 985 641 630

2 087 173 766

12 696 501 338

Финландия

201 839 686

205 877 365

209 995 798

214 196 752

218 481 722

222 852 389

227 310 474

1 500 554 186

Швеция

212 242 346

216 488 120

220 818 814

225 236 283

229 742 093

234 338 023

239 025 875

1 577 891 554

Междурегионални иновационни инвестиции

75 800 571

77 316 583

78 862 915

80 440 173

82 048 976

83 689 956

85 363 755

563 522 929

Общо

46 970 111 337

48 494 016 111

50 062 311 661

51 780 860 747

53 551 669 297

55 377 293 699

57 264 029 651

363 500 292 503


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства за по-слабо развитите региони по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

16 505 462

16 836 134

17 173 372

17 517 844

17 868 518

18 225 957

18 589 402

122 716 689

България

976 534 890

1 015 474 575

1 054 912 911

1 099 122 383

1 143 072 148

1 187 271 569

1 231 744 746

7 708 133 222

Чехия

924 930 918

943 461 192

962 359 328

981 662 862

1 001 313 852

1 021 344 057

1 041 710 725

6 876 782 934

Гърция

2 032 179 557

2 090 682 767

2 154 216 689

2 206 582 256

2 260 971 246

2 316 889 956

2 374 308 532

15 435 831 003

Испания

2 434 436 133

2 483 208 142

2 532 948 369

2 583 755 605

2 635 477 346

2 688 197 190

2 741 802 617

18 099 825 402

Франция

266 562 396

271 902 760

277 349 141

282 912 355

288 575 703

294 348 341

300 217 947

1 981 868 643

Хърватия

967 297 438

991 629 553

1 014 727 210

1 045 066 843

1 075 396 816

1 106 234 160

1 137 927 912

7 338 279 932

Италия

4 046 835 266

4 127 910 405

4 210 595 048

4 295 053 401

4 381 031 964

4 468 669 704

4 557 779 574

30 087 875 362

Латвия

403 568 899

420 522 661

437 519 857

456 251 732

475 381 430

495 037 564

515 668 100

3 203 950 243

Литва

589 691 944

608 909 673

628 142 565

650 473 134

672 291 940

693 958 235

714 558 715

4 558 026 206

Унгария

2 345 362 180

2 444 573 219

2 545 791 748

2 667 224 975

2 793 075 974

2 921 076 380

3 050 674 570

18 767 779 046

Полша

7 095 274 905

7 431 323 185

7 777 498 169

8 187 375 089

8 614 029 576

9 057 925 966

9 523 685 489

57 687 112 379

Португалия

2 377 670 290

2 425 305 020

2 473 885 392

2 523 507 885

2 574 023 559

2 625 514 066

2 677 869 502

17 677 775 714

Румъния

2 981 185 045

3 172 112 240

3 372 361 295

3 581 068 680

3 796 969 845

4 022 668 246

4 258 604 779

25 184 970 130

Словения

231 606 855

236 246 916

240 979 090

245 812 778

250 733 471

255 749 120

260 849 021

1 721 977 251

Словакия

1 304 973 018

1 359 807 745

1 416 619 948

1 487 822 383

1 563 179 000

1 642 604 389

1 726 694 797

10 501 701 280

Общо

28 994 615 196

30 039 906 187

31 117 080 132

32 311 210 205

33 543 392 388

34 815 714 900

36 132 686 428

226 954 605 436


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства за регионите в преход по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

159 456 232

162 650 134

165 907 916

169 231 662

172 621 872

176 079 885

179 607 090

1 185 554 791

България

83 266 939

86 639 491

90 055 098

93 887 137

97 698 955

101 533 106

105 397 040

658 477 766

Чехия

829 722 189

846 341 516

863 293 245

880 588 224

898 229 045

916 222 673

934 576 331

6 168 973 223

Дания

11 044 196

11 265 411

11 491 050

11 721 258

11 956 071

12 195 577

12 439 877

82 113 440

Германия

1 272 491 279

1 297 979 243

1 323 976 986

1 350 501 148

1 377 555 702

1 405 151 332

1 433 299 119

9 460 954 809

Естония

295 251 849

301 165 738

307 197 913

313 352 229

319 629 614

326 032 539

332 563 583

2 195 193 465

Ирландия

33 875 387

34 553 909

35 246 002

35 952 109

36 672 337

37 406 967

38 156 296

251 863 007

Гърция

244 960 451

252 011 425

259 669 508

265 975 186

272 535 071

279 283 231

286 230 086

1 860 664 958

Испания

1 549 714 228

1 580 754 969

1 612 416 549

1 644 719 234

1 677 667 864

1 711 275 445

1 745 555 476

11 522 103 765

Франция

1 455 044 830

1 484 189 324

1 513 916 735

1 544 246 081

1 575 181 911

1 606 736 441

1 638 922 336

10 818 237 658

Италия

205 565 844

209 683 323

213 883 153

218 168 027

222 538 581

226 996 545

231 543 708

1 528 379 181

Кипър

92 687 523

94 544 052

96 437 713

98 369 718

100 340 357

102 350 408

104 400 676

689 130 447

Малта

80 538 817

82 152 010

83 797 467

85 476 241

87 188 586

88 935 178

90 716 715

598 805 014

Нидерландия

25 490 388

26 000 960

26 521 743

27 053 071

27 595 025

28 147 817

28 711 670

189 520 674

Австрия

6 246 508

6 371 625

6 499 246

6 629 448

6 762 256

6 897 721

7 035 894

46 442 698

Полша

551 092 260

577 385 227

604 473 618

636 555 679

669 979 490

704 767 142

741 319 614

4 485 573 030

Португалия

104 648 967

106 745 084

108 883 122

111 064 454

113 289 405

115 558 854

117 873 712

778 063 598

Финландия

118 561 336

120 936 114

123 358 391

125 829 714

128 350 457

130 921 611

133 544 212

881 501 835

Швеция

20 449 001

20 858 594

21 276 378

21 702 623

22 137 389

22 580 854

23 033 189

152 038 028

Общо

7 140 108 224

7 302 228 149

7 468 301 833

7 641 023 243

7 817 929 988

7 999 073 326

8 184 926 624

53 553 591 387


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства за по-силно развитите региони по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

136 138 011

138 864 850

141 646 228

144 483 924

147 378 364

150 330 692

153 342 092

1 012 184 161

Чехия

10 971 738

11 191 503

11 415 661

11 644 360

11 877 632

12 115 568

12 358 266

81 574 728

Дания

24 008 301

24 489 187

24 979 691

25 480 127

25 990 568

26 511 220

27 042 289

178 501 383

Германия

1 073 168 382

1 094 663 913

1 116 589 373

1 138 958 794

1 161 775 525

1 185 048 579

1 208 787 298

7 978 991 864

Ирландия

87 724 857

89 481 981

91 274 251

93 102 809

94 967 933

96 870 358

98 810 849

652 233 038

Испания

591 538 423

603 386 924

615 472 406

627 802 602

640 379 358

653 207 645

666 292 607

4 398 079 965

Франция

304 137 597

310 229 462

316 443 170

322 782 696

329 248 991

335 844 608

342 572 196

2 261 258 720

Италия

1 282 274 194

1 307 958 111

1 334 155 730

1 360 883 813

1 388 146 367

1 415 954 156

1 444 318 347

9 533 690 718

Литва

5 752 956

5 868 188

5 985 725

6 105 640

6 227 955

6 352 716

6 479 972

42 773 152

Люксембург

3 989 430

4 069 339

4 150 845

4 234 001

4 318 821

4 405 336

4 493 584

29 661 356

Унгария

13 330 693

13 597 707

13 870 061

14 147 930

14 431 356

14 720 450

15 015 327

99 113 524

Нидерландия

98 249 847

100 217 787

102 225 089

104 273 035

106 361 933

108 492 607

110 665 913

730 486 211

Австрия

118 980 882

121 364 066

123 794 913

126 274 983

128 804 645

131 384 900

134 016 784

884 621 173

Полша

21 112 108

21 534 983

21 966 317

22 406 384

22 855 252

23 313 095

23 780 100

156 968 239

Португалия

51 115 270

52 139 106

53 183 421

54 248 882

55 335 649

56 444 149

57 574 830

380 041 307

Румъния

16 682 318

17 016 463

17 357 293

17 705 024

18 059 709

18 421 486

18 790 504

124 032 797

Словения

73 056 364

74 519 680

76 012 266

77 535 072

79 088 332

80 672 655

82 288 677

543 173 046

Словакия

2 693 767

2 747 723

2 802 760

2 858 909

2 916 181

2 974 600

3 034 186

20 028 126

Финландия

20 313 919

20 720 807

21 135 831

21 559 261

21 991 156

22 431 690

22 881 038

151 033 702

Швеция

165 360 046

168 672 200

172 050 600

175 497 410

179 013 141

182 599 187

186 256 985

1 229 449 569

Общо

4 100 599 103

4 182 733 980

4 266 511 631

4 351 985 656

4 439 168 868

4 528 095 697

4 618 801 844

30 487 896 779


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства за допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите на ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Испания

90 537 744

92 350 502

94 199 518

96 085 855

98 009 912

99 972 449

101 974 252

673 130 232

Франция

91 963 419

93 804 723

95 682 855

97 598 895

99 553 250

101 546 691

103 580 015

683 729 848

Португалия

21 166 474

21 590 272

22 022 547

22 463 545

22 913 364

23 372 178

23 840 171

157 368 551

Финландия

61 864 705

63 103 368

64 366 806

65 655 744

66 970 459

68 311 467

69 679 303

459 951 852

Швеция

25 250 755

25 756 328

26 272 015

26 798 109

27 334 724

27 882 071

28 440 368

187 734 370

Общо

290 783 097

296 605 193

302 543 741

308 602 148

314 781 709

321 084 856

327 514 109

2 161 914 853


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства за Европейския фонд за регионално развитие по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

154 969 369

158 075 731

161 244 175

164 477 562

167 774 916

171 137 967

174 567 175

1 152 246 895

България

727 265 489

756 304 347

785 714 164

818 692 288

851 465 101

884 419 344

917 557 544

5 741 418 277

Чехия

1 402 351 305

1 430 441 372

1 459 090 504

1 488 341 998

1 518 139 858

1 548 519 860

1 579 443 357

10 426 328 254

Дания

18 963 464

19 343 509

19 731 155

20 126 686

20 530 126

20 941 634

21 361 377

140 997 951

Германия

1 467 729 812

1 497 136 335

1 527 131 021

1 557 734 402

1 588 949 730

1 620 789 349

1 653 266 093

10 912 736 742

Естония

227 650 471

232 210 021

236 860 767

241 605 635

246 445 388

251 381 931

256 417 250

1 692 571 463

Ирландия

53 220 055

54 287 145

55 375 580

56 486 239

57 619 104

58 774 624

59 953 274

395 716 021

Гърция

1 507 640 899

1 551 050 997

1 598 192 008

1 637 061 662

1 677 410 529

1 718 886 132

1 761 436 289

11 451 678 516

Испания

3 166 068 122

3 229 503 126

3 294 199 628

3 360 267 449

3 427 554 858

3 496 151 652

3 565 951 665

23 539 696 500

Франция

1 219 930 152

1 244 376 750

1 269 311 516

1 294 759 477

1 320 705 170

1 347 165 783

1 374 137 363

9 070 386 211

Хърватия

705 966 083

723 725 850

740 583 918

762 734 056

784 866 205

807 364 464

830 468 444

5 355 709 020

Италия

3 579 677 976

3 651 411 221

3 724 567 128

3 799 306 455

3 875 371 506

3 952 897 435

4 031 693 101

26 614 924 822

Кипър

62 800 559

64 058 622

65 341 848

66 651 087

67 986 505

69 348 632

70 738 014

466 925 267

Латвия

314 063 791

327 257 381

340 484 488

355 063 790

369 948 732

385 241 737

401 285 721

2 493 345 640

Литва

448 372 311

462 930 473

477 501 360

494 410 286

510 929 419

527 333 111

542 924 993

3 464 401 953

Люксембург

1 998 593

2 038 654

2 079 515

2 121 208

2 163 736

2 207 113

2 251 360

14 860 179

Унгария

1 670 179 140

1 740 624 256

1 812 492 839

1 898 698 002

1 988 005 458

2 078 826 750

2 170 727 026

13 359 553 471

Малта

63 804 606

65 082 483

66 385 918

67 715 724

69 072 122

70 455 649

71 866 856

474 383 358

Нидерландия

68 087 923

69 452 419

70 844 208

72 264 296

73 712 780

75 190 232

76 697 251

506 249 109

Австрия

72 289 426

73 737 986

75 215 519

76 723 072

78 260 770

79 829 222

81 429 060

537 485 055

Полша

5 832 993 405

6 108 966 470

6 393 249 724

6 729 843 768

7 080 152 603

7 444 590 210

7 826 863 033

47 416 659 213

Португалия

1 546 291 880

1 577 284 339

1 608 889 584

1 641 194 997

1 674 047 225

1 707 521 001

1 741 499 184

11 496 728 210

Румъния

2 021 910 632

2 150 917 098

2 286 213 133

2 427 247 509

2 573 094 360

2 725 535 170

2 884 797 659

17 069 715 561

Словения

206 857 031

211 001 899

215 228 978

219 547 437

223 942 593

228 422 192

232 975 310

1 537 975 440

Словакия

1 008 851 172

1 051 197 198

1 095 068 728

1 150 050 618

1 208 225 032

1 269 533 724

1 334 416 895

8 117 343 367

Финландия

119 407 388

121 799 978

124 240 423

126 730 429

129 270 226

131 860 816

134 503 246

887 812 506

Швеция

116 004 984

118 329 753

120 701 021

123 120 507

125 588 369

128 105 590

130 673 183

862 523 407

Общо

27 785 346 038

28 692 545 413

29 625 938 850

30 652 976 639

31 711 232 421

32 802 431 324

33 929 901 723

215 200 372 408


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства за Европейския социален фонд плюс по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

157 130 336

160 275 387

163 483 341

166 755 868

170 093 838

173 498 567

176 971 409

1 168 208 746

България

332 536 340

345 809 719

359 253 845

374 317 232

389 306 002

404 385 331

419 584 242

2 625 192 711

Чехия

363 273 540

370 552 839

377 977 730

385 553 448

393 280 671

401 162 438

409 201 965

2 701 002 631

Дания

16 089 033

16 411 089

16 739 586

17 074 699

17 416 513

17 765 163

18 120 789

119 616 872

Германия

877 929 849

895 506 821

913 435 338

931 725 540

950 381 497

969 410 562

988 820 324

6 527 209 931

Естония

67 601 378

68 955 717

70 337 146

71 746 594

73 184 226

74 650 608

76 146 333

502 622 002

Ирландия

68 380 189

69 748 745

71 144 673

72 568 679

74 021 166

75 502 701

77 013 871

508 380 024

Гърция

769 499 109

791 643 195

815 694 189

835 495 780

856 095 788

877 287 055

899 102 329

5 844 817 445

Испания

1 500 158 406

1 530 197 411

1 560 837 214

1 592 095 847

1 623 979 622

1 656 501 077

1 689 673 287

11 153 442 864

Франция

897 778 090

915 749 519

934 080 385

952 780 550

971 854 685

991 310 298

1 011 155 131

6 674 708 658

Хърватия

261 331 355

267 903 703

274 143 292

282 332 787

290 530 611

298 869 696

307 459 468

1 982 570 912

Италия

1 954 997 328

1 994 140 618

2 034 066 803

2 074 798 786

2 116 345 406

2 158 722 970

2 201 948 528

14 535 020 439

Кипър

29 886 964

30 485 430

31 095 865

31 718 631

32 353 852

33 001 776

33 662 662

222 205 180

Латвия

89 505 108

93 265 280

97 035 369

101 187 942

105 432 698

109 795 827

114 382 379

710 604 603

Литва

147 072 589

151 847 388

156 626 930

162 168 488

167 590 476

172 977 840

178 113 694

1 136 397 405

Люксембург

1 990 837

2 030 685

2 071 330

2 112 793

2 155 085

2 198 223

2 242 224

14 801 177

Унгария

688 513 733

717 546 670

747 168 970

782 674 903

819 501 872

856 970 080

894 962 871

5 507 339 099

Малта

16 734 211

17 069 527

17 411 549

17 760 517

18 116 464

18 479 529

18 849 859

124 421 656

Нидерландия

55 652 312

56 766 328

57 902 624

59 061 810

60 244 178

61 450 192

62 680 332

413 757 776

Австрия

52 937 964

53 997 705

55 078 640

56 181 359

57 306 131

58 453 399

59 623 618

393 578 816

Полша

1 834 485 868

1 921 276 925

2 010 688 380

2 116 493 384

2 226 711 715

2 341 415 993

2 461 922 170

14 912 994 435

Португалия

1 008 309 121

1 028 495 143

1 049 084 898

1 070 089 769

1 091 514 752

1 113 368 246

1 135 659 031

7 496 520 960

Румъния

975 956 731

1 038 211 605

1 103 505 455

1 171 526 195

1 241 935 194

1 315 554 562

1 392 597 624

8 239 287 366

Словения

97 806 188

99 764 697

101 762 378

103 800 413

105 879 210

107 999 583

110 162 388

727 174 857

Словакия

298 815 613

311 358 270

324 353 980

340 630 674

357 870 149

376 045 265

395 312 088

2 404 386 039

Финландия

81 332 572

82 960 311

84 620 605

86 314 290

88 041 846

89 803 952

91 601 307

604 674 883

Швеция

95 054 818

96 957 369

98 897 972

100 877 635

102 896 885

104 956 522

107 057 359

706 698 560

Общо

12 740 759 582

13 128 928 096

13 528 498 487

13 959 844 613

14 404 040 532

14 861 537 455

15 334 027 282

97 957 636 047


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства за Кохезионния фонд по цел „Инвестиции за работни места и растеж“, които са на разположение за програмиране (*1).

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

България

160 127 429

166 608 155

173 171 391

180 534 245

187 857 861

195 224 068

202 647 167

1 266 170 316

Чехия

856 208 366

873 332 533

890 799 184

908 615 167

926 787 471

945 323 220

964 229 684

6 365 295 625

Естония

110 333 034

112 539 694

114 790 488

117 086 298

119 428 024

121 816 585

124 252 916

820 247 039

Гърция

398 080 901

409 527 281

421 959 765

432 192 132

442 837 194

453 787 779

465 060 711

3 023 445 763

Хърватия

155 665 577

159 628 919

163 376 609

168 357 704

173 339 565

178 406 545

183 628 000

1 182 402 919

Кипър

23 986 411

24 466 139

24 955 462

25 454 571

25 963 663

26 482 936

27 012 595

178 321 777

Латвия

130 475 549

136 081 631

141 700 166

147 897 825

154 233 082

160 745 782

167 595 822

1 038 729 857

Литва

183 217 879

189 294 943

195 373 665

202 451 961

209 367 645

216 232 714

222 760 917

1 418 699 724

Унгария

325 213 396

338 958 861

352 982 986

369 798 906

387 240 736

404 985 558

422 977 836

2 602 158 279

Малта

22 216 973

22 661 313

23 114 539

23 576 830

24 048 366

24 529 334

25 019 920

165 167 275

Полша

1 140 627 859

1 195 012 820

1 251 041 520

1 317 396 221

1 386 524 268

1 458 471 174

1 534 066 278

9 283 140 140

Португалия

457 251 949

466 396 988

475 724 928

485 239 426

494 944 215

504 843 099

514 939 961

3 399 340 566

Румъния

418 805 850

445 612 930

473 729 350

503 018 461

533 335 802

565 036 032

598 210 969

3 537 749 394

Словения

96 605 493

98 537 603

100 508 355

102 518 522

104 568 893

106 660 271

108 793 476

718 192 613

Словакия

200 451 988

208 867 936

217 587 814

228 511 140

240 080 734

252 278 308

265 208 606

1 612 986 526

Общо

4 679 268 654

4 847 527 746

5 020 816 222

5 212 649 409

5 410 557 519

5 614 823 405

5 826 404 858

36 612 047 813


(*1)  resources net of the amounts transferred to the CEF in accordance to Article 110(3) CPR.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Годишна разбивка на сумите, които да бъдат прехвърлени от средствата на всяка държава членка по Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа.

В евро, по цени от 2018 г.

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

България

46 511 742

47 445 274

48 347 350

49 414 676

50 411 029

51 360 515

52 268 060

345 758 646

Чехия

248 700 319

248 700 319

248 700 319

248 700 319

248 700 319

248 700 319

248 700 319

1 740 902 233

Естония

32 048 111

32 048 111

32 048 111

32 048 111

32 048 111

32 048 111

32 048 111

224 336 777

Гърция

115 629 385

116 621 746

117 806 044

118 296 860

118 833 880

119 384 738

119 951 448

826 524 101

Хърватия

45 215 721

45 457 786

45 612 766

46 081 791

46 515 093

46 936 078

47 362 514

323 181 749

Кипър

6 967 262

6 967 262

6 967 262

6 967 262

6 967 262

6 967 262

6 967 262

48 770 834

Латвия

37 898 848

38 752 186

39 560 966

40 481 645

41 387 932

42 289 797

43 227 392

283 598 766

Литва

53 218 757

53 905 827

54 545 956

55 413 853

56 183 107

56 887 574

57 455 928

387 611 002

Унгария

94 463 776

96 525 863

98 548 565

101 218 986

103 914 757

106 545 608

109 097 163

710 314 718

Малта

6 453 299

6 453 299

6 453 299

6 453 299

6 453 299

6 453 299

6 453 299

45 173 093

Полша

331 314 810

340 305 735

349 275 606

360 589 248

372 069 151

383 701 828

395 676 234

2 532 932 612

Португалия

132 816 625

132 816 625

132 816 625

132 816 625

132 816 625

132 816 625

132 816 625

929 716 375

Румъния

121 649 300

126 897 915

132 259 484

137 682 988

143 118 879

148 652 480

154 294 419

964 555 465

Словения

28 060 713

28 060 713

28 060 713

28 060 713

28 060 713

28 060 713

28 060 713

196 424 991

Словакия

58 224 698

59 479 660

60 747 877

62 546 604

64 424 862

66 370 628

68 404 309

440 198 638

Общо

1 359 173 366

1 380 438 321

1 401 750 943

1 426 772 980

1 451 905 019

1 477 175 575

1 502 783 796

10 000 000 000


В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

България

49 358 633

51 356 290

53 379 381

55 648 951

57 906 427

60 177 029

62 465 170

390 291 881

Чехия

263 922 768

269 201 223

274 585 248

280 076 953

285 678 492

291 392 062

297 219 903

1 962 076 649

Естония

34 009 712

34 689 906

35 383 704

36 091 378

36 813 206

37 549 470

38 300 459

252 837 835

Гърция

122 706 828

126 235 128

130 067 392

133 221 478

136 502 775

139 878 248

143 353 084

931 964 933

Хърватия

47 983 285

49 204 969

50 360 179

51 895 581

53 431 221

54 993 096

56 602 589

364 470 920

Кипър

7 393 714

7 541 588

7 692 420

7 846 269

8 003 194

8 163 258

8 326 523

54 966 966

Латвия

40 218 561

41 946 612

43 678 503

45 588 907

47 541 724

49 549 237

51 660 735

320 184 279

Литва

56 476 171

58 349 401

60 223 143

62 404 999

64 536 730

66 652 860

68 665 153

437 308 457

Унгария

100 245 715

104 482 698

108 805 579

113 989 018

119 365 392

124 835 161

130 381 209

802 104772

Малта

6 848 293

6 985 258

7 124 964

7 267 463

7 412 812

7 561 068

7 712 290

50 912 148

Полша

351 593 927

368 357 876

385 628 491

406 082 060

427 390 499

449 567 846

472 869 725

2 861 490 424

Португалия

140 946 065

143 764 986

146 640 286

149 573 092

152 564 554

155 615 845

158 728 162

1 047 832 990

Румъния

129 095 210

137 358 384

146 025 157

155 053 407

164 398 605

174 170 073

184 396 114

1 090 496 950

Словения

29 778 253

30 373 818

30 981 295

31 600 920

32 232 939

32 877 598

33 535 150

221 379 973

Словакия

61 788 515

64 382 697

67 070 565

70 437 635

74 003 916

77 763 769

81 749 481

497 196 578

Общо

1 442 365 650

1 494 230 834

1 547 646 307

1 606 778 111

1 667 782 486

60 177 029

1 795 965 747

11 285 515 755


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Годишна разбивка на глобалните средства за Европейската инициатива за градовете, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Общо

60 640 457

61 853 266

63 090 331

64 352 138

65 639 181

66 951 964

68 291 004

450 818 341


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Годишна разбивка на глобалните средства, разпределени по линия на ЕСФ+ за транснационално сътрудничество в подкрепа на иновативни решения, които са на разположение за програмиране

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Общо

26 530 200

13 530 402

30 308 100

30 860 140

31 423 222

31 997 566

32 583 395

197 233 025


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Годишна разбивка на глобалните средства за междурегионални иновационни инвестиции, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Общо

75 800 571

77 316 583

78 862 915

80 440 173

82 048 976

83 689 956

85 363 755

563 522 929


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Годишна разбивка по държава членка на глобалните средства по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

В евро, по цени от 2018 г.

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

47 629 607

47 629 607

47 629 607

47 629 607

47 629 607

47 629 607

47 629 607

333 407 249

България

17 241 294

17 241 294

17 241 294

17 241 294

17 241 294

17 241 294

17 241 294

120 689 058

Чехия

39 548 999

39 548 999

39 548 999

39 548 999

39 548 999

39 548 999

39 548 999

276 842 993

Дания

32 843 756

32 843 756

32 843 756

32 843 756

32 843 756

32 843 756

32 843 756

229 906 292

Германия

129 497 981

129 497 981

129 497 981

129 497 981

129 497 981

129 497 981

129 497 981

906 485 867

Естония

7 386 409

7 386 409

7 386 409

7 386 409

7 386 409

7 386 409

7 386 409

51 704 863

Ирландия

37 328 034

37 328 034

37 328 034

37 328 034

37 328 034

37 328 034

37 328 034

261 296 238

Гърция

16 314 593

16 314 593

16 314 593

16 314 593

16 314 593

16 314 593

16 314 593

114 202 151

Испания

88 392 496

88 392 496

88 392 496

88 392 496

88 392 496

88 392 496

88 392 496

618 747 472

Франция

140 887 429

140 887 429

140 887 429

140 887 429

140 887 429

140 887 429

140 887 429

986 212 003

Хърватия

23 774 058

23 774 058

23 774 058

23 774 058

23 774 058

23 774 058

23 774 058

166 418 406

Италия

120 569 385

120 569 385

120 569 385

120 569 385

120 569 385

120 569 385

120 569 385

843 985 695

Кипър

4 740 151

4 740 151

4 740 151

4 740 151

4 740 151

4 740 151

4 740 151

33 181 057

Латвия

6 331 067

6 331 067

6 331 067

6 331 067

6 331 067

6 331 067

6 331 067

44 317 469

Литва

10 566 441

10 566 441

10 566 441

10 566 441

10 566 441

10 566 441

10 566 441

73 965 087

Люксембург

3 692 775

3 692 775

3 692 775

3 692 775

3 692 775

3 692 775

3 692 775

25 849 425

Унгария

32 920 904

32 920 904

32 920 904

32 920 904

32 920 904

32 920 904

32 920 904

230 446 328

Малта

2 940 952

2 940 952

2 940 952

2 940 952

2 940 952

2 940 952

2 940 952

20 586 664

Нидерландия

48 178 351

48 178 351

48 178 351

48 178 351

48 178 351

48 178 351

48 178 351

337 248 457

Австрия

27 952 089

27 952 089

27 952 089

27 952 089

27 952 089

27 952 089

27 952 089

195 664 623

Полша

72 202 620

72 202 620

72 202 620

72 202 620

72 202 620

72 202 620

72 202 620

505 418 340

Португалия

17 652 083

17 652 083

17 652 083

17 652 083

17 652 083

17 652 083

17 652 083

123 564 581

Румъния

47 407 729

47 407 729

47 407 729

47 407 729

47 407 729

47 407 729

47 407 729

331 854 103

Словения

9 549 926

9 549 926

9 549 926

9 549 926

9 549 926

9 549 926

9 549 926

66 849 482

Словакия

28 415 390

28 415 390

28 415 390

28 415 390

28 415 390

28 415 390

28 415 390

198 907 730

Финландия

20 701 649

20 701 649

20 701 649

20 701 649

20 701 649

20 701 649

20 701 649

144 911 543

Швеция

45 333 832

45 333 832

45 333 832

45 333 832

45 333 832

45 333 832

45 333 832

317 336 824

Междурегионално сътрудничество

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

490 000 000

Общо

1 150 000 000

1 150 000 000

1 150 000 000

1 150 000 000

1 150 000 000

1 150 000 000

1 150 000 000

8 050 000 000


В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

50 544 921

51 555 818

52 586 934

53 638 673

54 711 447

55 805 676

56 921 790

375 765 259

България

18 296 599

18 662 531

19 035 783

19 416 497

19 804 827

20 200 924

20 604 942

136 022 103

Чехия

41 969 713

42 809 108

43 665 291

44 538 596

45 429 368

46 337 955

47 264 715

312 014 746

Дания

34 854 056

35 551 138

36 262 160

36 987 404

37 727 152

38 481 695

39 251 329

259 114 934

Германия

137 424 293

140 172 779

142 976 236

145 835 759

148 752 476

151 727 524

154 762 077

1 021 651 144

Естония

7 838 517

7 995 287

8 155 193

8 318 297

8 484 662

8 654 356

8 827 443

58 273 755

Ирландия

39 612 808

40 405 064

41 213 165

42 037 429

42 878 178

43 735 741

44 610 455

294 492 840

Гърция

17 313 177

17 659 440

18 012 628

18 372 881

18 740 339

19 115 146

19 497 448

128 711 059

Испания

93 802 824

95 678 882

97 592 458

99 544 307

101 535 193

103 565 897

105 637 215

697 356 776

Франция

149 510 865

152 501 084

155 551 105

158 662 127

161 835 370

165 072 077

168 373 519

1 111 506 147

Хърватия

25 229 220

25 733 804

26 248 480

26 773 450

27 308 919

27 855 097

28 412 199

187 561 169

Италия

127 949 196

130 508 180

133 118 344

135 780 710

138 496 325

141 266 251

144 091 577

951 210 583

Кипър

5 030 287

5 130 892

5 233 510

5 338 181

5 444 944

5 553 842

5 664 920

37 396 576

Латвия

6 718 579

6 852 950

6 990 010

7 129 810

7 272 406

7 417 853

7 566 212

49 947 820

Литва

1 ,213 191

11 437 455

11 666 204

11 899 528

12 137 520

12 380 269

12 627 875

83 362 042

Люксембург

3 918 802

3 997 178

4 077 122

4 158 665

4 241 838

4 326 675

4 413 208

29 133 488

Унгария

34 935 927

35 634 646

36 347 338

37 074 284

37 815 771

38 572 086

39 343 528

259 723 580

Малта

3 120 963

3 183 381

3 247 049

3 311 991

3 378 230

3 445 794

3 514 710

23 202 118

Нидерландия

51 127 251

52 149 797

53 192 792

54 256 648

55 341 781

56 448 617

57 577 589

380 094 475

Австрия

29 662 981

30 256 240

30 861 365

31 478 593

32 108 164

32 750 328

33 405 334

220 523 005

Полша

76 621 998

78 154 439

79 717 528

81 311 878

82 938 116

84 596 879

86 288 814

569 629 652

Португалия

18 732 532

19 107 183

19 489 327

19 879 112

20 276 694

20 682 229

21 095 873

139 262 950

Румъния

50 309 461

51 315 650

52 341 963

53 388 803

54 456 578

55 545 711

56 656 624

374 014 790

Словения

10 134 459

10 337 147

10 543 890

10 754 768

10 969 863

11 189 260

11 413 046

75 342 433

Словакия

30 154 640

30 757 732

31 372 886

32 000 344

32 640 350

33 293 159

33 959 022

224 178 133

Финландия

21 968 756

22 408 130

22 856 293

23 313 419

23 779 687

24 255 281

24 740 386

163 321 952

Швеция

48 108 626

49 070 799

50 052 214

51 053 258

52 074 324

53 115 810

54 178 125

357 653 156

Междурегионално сътрудничество

74 284 560

75 770 251

77 285 656

78 831 369

80 407 997

82 016 157

83 656 479

552 252 469

Общо

1 220 389 202

1 244 796 985

1 269 692 924

1 295 086 781

1 320 988 519

1 347 408 289

1 374 356 454

9 072 719 154


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Годишна разбивка на глобалните средства за направлението на трансграничното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

44 745 154

45 640 057

46 552 858

47 483 915

48 433 594

49 402 266

50 390 311

332 648 155

България

14 686 471

14 980 201

15 279 805

15 585 401

15 897 109

16 215 051

16 539 352

109 183 390

Чехия

36 563 345

37 294 612

38 040 505

38 801 315

39 577 341

40 368 888

41 176 266

271 822 272

Дания

31 879 761

32 517 356

33 167 704

33 831 058

34 507 679

35 197 832

35 901 789

237 003 179

Германия

96 042 604

97 963 457

99 922 727

101 921 181

103 959 605

106 038 797

108 159 573

714 007 944

Естония

7 156 095

7 299 217

7 445 201

7 594 105

7 745 987

7 900 907

8 058 925

53 200 437

Ирландия

37 105 506

37 847 616

38 604 568

39 376 660

40 164 193

40 967 477

41 786 826

275 852 846

Гърция

11 888 928

12 126 706

12 369 240

12 616 625

12 868 958

13 126 337

13 388 863

88 385 657

Испания

51 478 967

52 508 547

53 558 718

54 629 892

55 722 490

56 836 940

57 973 679

382 709 233

Франция

96 620 566

98 552 978

100 524 038

102 534 518

104 585 209

106 676 913

108 810 451

718 304 673

Хърватия

23 063 672

23 524 945

23 995 444

24 475 353

24 964 860

25 464 157

25 973 440

171 461 871

Италия

97 339 449

99 286 239

101 271 964

103 297 403

105 363 351

107 470 618

109 620 031

723 649 055

Кипър

4 587 841

4 679 598

4 773 190

4 868 654

4 966 027

5 065 347

5 166 654

34 107 311

Латвия

5 719 963

5 834 362

5 951 050

6 070 071

6 191 472

6 315 301

6 441 608

42 523 827

Литва

9 746 724

9 941 659

10 140 492

10 343 302

10 550 168

10 761 171

10 976 395

72 459 911

Люксембург

3 614 362

3 686 649

3 760 382

3 835 590

3 912 302

3 990 548

4 070 359

26 870 192

Унгария

29 928 649

30 527 222

31 137 766

31 760 521

32 395 732

33 043 646

33 704 519

222 498 055

Малта

2 882 581

2 940 232

2 999 037

3 059 018

3 120 198

3 182 602

3 246 254

21 429 922

Нидерландия

42 472 298

43 321 744

44 188 179

45 071 942

45 973 381

46 892 849

47 830 706

315 751 099

Австрия

25 218 655

25 723 028

26 237 489

26 762 239

27 297 483

27 843 433

28 400 302

187 482 629

Полша

57 234 807

58 379 504

59 547 094

60 738 036

61 952 797

63 191 853

64 455 688

425 499 779

Португалия

9 115 416

9 297 724

9 483 679

9 673 352

9 866 819

10 064 156

10 265 439

67 766 585

Румъния

40 329 479

41 136 069

41 958 790

42 797 966

43 653 925

44 527 004

45 417 544

299 820 777

Словения

9 070 958

9 252 377

9 437 424

9 626 173

9 818 696

10 015 070

10 215 372

67 436 070

Словакия

27 344 460

27 891 349

28 449 176

29 018 159

29 598 522

30 190 493

30 794 303

203 286 462

Финландия

19 156 720

19 539 854

19 930 651

20 329 264

20 735 850

21 150 567

21 573 578

142 416 484

Швеция

42 997 507

43 857 457

44 734 606

45 629 298

46 541 884

47 472 722

48 422 176

319 655 650

Общо

877 990 938

895 550 759

913 461 777

931 731 011

950 365 632

969 372 945

988 760 403

6 527 233 465


ПРИЛОЖЕНИЕ XV

Годишно разпределение по държава членка на глобалните средства за направлението на транснационалното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Белгия

5 613 933

5 726 211

5 840 735

5 957 550

6 076 701

6 198 235

6 322 200

41 735 565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

3 542 759

3 613 614

3 685 887

3 759 604

3 834 796

3 911 492

3 989 722

26 337 874

Чехия

5 252 023

5 357 064

5 464 205

5 573 489

5 684 959

5 798 658

5 914 631

39 045 029

Дания

2 846 218

2 903 143

2 961 205

3 020 430

3 080 838

3 142 455

3 205 304

21 159 593

Германия

40 874 747

41 692 242

42 526 087

43 376 608

44 244 141

45 129 023

46 031 604

303 874 452

Естония

653 617

666 689

680 023

693 624

707 496

721 646

736 079

4 859 174

Ирландия

2 360 602

2 407 814

2 455 970

2 505 090

2 555 192

2 606 295

2 658 421

17 549 384

Гърция

5 360 369

5 467 576

5 576 927

5 688 466

5 802 235

5 918 280

6 036 646

39 850 499

Испания

23 096 302

23 558 228

24 029 392

24 509 980

25 000 180

25 500 183

26 010 187

171 704 452

Франция

33 160 345

33 823 552

34 500 023

35 190 024

35 893 824

36 611 701

37 343 935

246 523 404

Хърватия

2 072 838

2 114 295

2 156 581

2 199 713

2 243 707

2 288 581

2 334 353

15 410 068

Италия

30 138 279

30 741 044

31 355 865

31 982 982

32 622 642

33 275 095

33 940 597

224 056 504

Кипър

423 960

432 439

441 088

449 910

458 908

468 086

477 448

3 151 839

Латвия

973 899

993 377

1 013 245

1 033 510

1 054 180

1 075 263

1 096 769

7 240 243

Литва

1 425 229

1 453 733

1 482 808

1 512 464

1 542 714

1 573 568

1 605 039

10 595 555

Люксембург

290 042

295 843

301 760

307 795

313 951

320 230

326 634

2 156 255

Унгария

4 878 767

4 976 342

5 075 869

5 177 386

5 280 934

5 386 553

5 494 284

36 270 135

Малта

226 915

231 453

236 082

240 804

245 620

250 532

255 543

1 686 949

Нидерландия

8 466 795

8 636 131

8 808 853

8 985 031

9 164 731

9 348 026

9 534 986

62 944 553

Австрия

4 335 198

4 421 902

4 510 340

4 600 547

4 692 558

4 786 409

4 882 137

32 229 091

Полша

19 104 784

19 486 880

19 876 618

20 274 150

20 679 633

21 093 226

21 515 090

142 030 381

Португалия

5 133 728

5 236 403

5 341 131

5 447 954

5 556 913

5 668 051

5 781 412

38 165 592

Румъния

9 794 737

9 990 631

10 190 444

10 394 253

10 602 138

10 814 181

11 030 464

72 816 848

Словения

1 026 247

1 046 771

1 067 707

1 089 061

1 110 842

1 133 059

1 155 720

7 629 407

Словакия

2 699 356

2 753 343

2 808 409

2 864 578

2 921 869

2 980 307

3 039 913

20 067 775

Финландия

2 731 246

2 785 871

2 841 588

2 898 420

2 956 388

3 015 516

3 075 826

20 304 855

Швеция

4 934 269

5 032 955

5 133 614

5 236 286

5 341 012

5 447 832

5 556 788

36 682 756

Общо

221 417 204

225 845 546

230 362 456

234 969 709

239 669 102

244 462 483

249 351 732

1 646 078 232


ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

Годишна разбивка на глобалните средства за направлението на междурегионалното сътрудничество от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Общо

74 284 560

75 770 251

77 285 656

78 831 369

80 407 997

82 016 157

83 656 479

552 252 469


ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Годишна разбивка на глобалните средства за направлението на сътрудничеството между най-отдалечените региони от цел „Европейско териториално сътрудничество“, които са на разположение за програмиране.

В евро, по текущи цени

 

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

Испания

18 883 118

19 260 781

19 645 996

20 038 915

20 439 693

20 848 487

21 265 457

140 382 447

Франция

19 180 465

19 564 075

19 955 356

20 354 463

20 761 552

21 176 783

21 600 318

142 593 012

Португалия

4 414 613

4 502 905

4 592 963

4 684 821

4 778 517

4 874 088

4 971 570

32 819 477

Общо

42 478 196

43 327 761

44 194 315

45 078 199

45 979 762

46 899 358

47 837 345

315 794 936