15.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/3


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/960 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2021 година

за създаване на инфраструктура относно светлината с екстремни характеристики — Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура „Инфраструктура „Екстремна светлина“ (ELI ERIC)

(нотифицирано под номер C(2021)2923)

(текст от значение за ЕИП)

(само текстовете на български, италиански, литовски, немски, унгарски и чешки език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) (1), и по-специално член 6, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Чехия, Унгария, Италия и Литва поискаха от Комисията да създаде инфраструктура относно светлината с екстремни характеристики — Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура „Инфраструктура „Екстремна светлина“ (ELI ERIC). Германия и България обявиха решенията си да участват първоначално в ELI ERIC като наблюдатели. Те се споразумяха Чешката република да бъде приемащата държава членка на ELI ERIC.

(2)

Регламент (ЕО) № 723/2009 бе включен в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) чрез Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2015 (2).

(3)

В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 723/2009 Комисията извърши оценка на заявлението и заключи, че то отговаря на изискванията, установени в посочения регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 723/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Създава се инфраструктура относно светлината с екстремни характеристики — Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура „Инфраструктура „Екстремна светлина“ (ELI ERIC).

2.   Съществените елементи от устава на ELI ERIC са определени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Италианската република, Република Литва и Унгария.

Съставено в Брюксел на 30 април 2021 година.

За Комисията

Mariya GABRIEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1.

(2)  Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/2015 от 20 март 2015 г. за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (ОВ L 129, 19.5.2016 г., стр. 85).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ УСТАВА НА ELI ERIC

Член 1

НАИМЕНОВАНИЕ

Съществува европейска научноизследователска инфраструктура с едно седалище и оперативни съоръжения в няколко държави — членки на ELI ERIC, създадена като консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) съгласно Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета (1) под наименованието „ERIC за инфраструктура „Екстремна светлина“ и наричана общо ELI ERIC.

Член 2

ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

1.   ELI ERIC използва лазерните съоръжения с висока мощност, описани в Техническото и научно описание (приложение 1) („съоръжения на ELI“), като единна интегрирана организация с единно управление и единна управленска структура. Общото събрание на ELI ERIC (наричано по-долу „ОС“) може да признае и включи допълнителни съоръжения на ELI в съответствие с член 25, параграф 9, буква г).

2.   ELI ERIC управлява достъпа до съоръженията на ELI за потребителите чрез международна система за партньорски проверки. За постигане на целите си ELI ERIC по-специално:

a)

използва пълния научен потенциал на съоръженията на ELI, като си сътрудничи тясно с общностите на потребителите, разработва и предоставя набор от допълващи се източници и инструменти, осигурява ефективни услуги и оптимални условия за потребителите, както и чрез предприемане на информационни дейности за нови потенциални потребители;

б)

поддържа високите постижения и подобрява стойността, качеството и ефективността на научноизследователските общности на членовете чрез международен достъп, подлежащ на партньорски проверки;

в)

предоставя уникална платформа за развитие на експертни знания на членовете чрез координиране на научноизследователската и развойната дейност за съответните технологии, координиране на съвместното обучение на научния и техническия персонал и насърчаване на сътрудничеството между водещи научноизследователски центрове и с промишлеността;

г)

разработва и прилага политика и стратегия за иновации, включително интелектуална собственост, използване на технологиите и подкрепа за промишленото развитие;

д)

осигурява ефективна вътрешна и външна комуникация, като популяризира дейностите на ELI ERIC и разпространява научните и техническите резултати;

е)

осъществява всякаква друга дейност в подкрепа на своите цели.

3.   ELI ERIC осъществява дейността си с нестопанска цел. ELI ERIC може да извършва ограничени икономически дейности, при условие че те са тясно свързани с основните му задачи и не застрашават постигането на тези задачи. Подробностите се посочват във финансовите правила.

Член 3

СЕДАЛИЩЕ ПО УСТАВ

Седалището по устав на ELI ERIC е в Dolní Břežany, Чешка република.

Член 4

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1.   ELI ERIC се учредява за първоначален период от 20 години, който може да бъде удължен, при условие че се вземе решение на ОС в съответствие с член 25, параграф 9, буква е).

2.   Ликвидацията на ELI ERIC изисква решение на ОС в съответствие с член 25, параграф 10, буква к) и се съобщава на Европейската комисия в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 723/2009. Такова решение включва най-малко:

a)

броя на ликвидаторите и правилата за функционирането на съвета на ликвидаторите в случай на множество ликвидатори;

б)

назначаването на ликвидаторите и определянето на ликвидатора, който да бъде законен представител на ликвидацията на ELI ERIC;

в)

критериите за ликвидацията, включително възможното прехвърляне на дейностите на друг правен субект, както и правомощията на ликвидаторите.

3.   ELI ERIC уведомява Комисията за приключване на процедурата по ликвидация без необосновано забавяне и при всички случаи в срок от 10 дни след въпросното приключване.

4.   В случай на прекратяване ELI ERIC остава обвързан по отношение на всички висящи задължения и ангажименти към трети страни. Извеждането от експлоатация и/или повторната употреба на всяко съоръжение на ELI се поема от съответния приемащ член.

Член 5

РЕЖИМ НА ОТГОВОРНОСТ

1.   ELI ERIC носи отговорност за дълговете си.

2.   Финансовият пасив на членовете за задълженията на ELI ERIC се ограничава до съответните им вноски към ELI ERIC по отношение на последната пълна година на операциите.

3.   ELI ERIC сключва подходяща застраховка за покриване на рисковете, специфични за операциите му.

Член 6

ПОЛИТИКА НА ДОСТЪП ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1.   ELI ERIC предоставя на потребителите достъп до съоръженията на ELI чрез прозрачен процес на подбор, основан на международна процедура за партньорска проверка на предложенията, управлявани чрез електронен общ входен пункт. Критериите за подбор се основават на научното качество и осъществимостта на експеримента. Етичните аспекти, свързани с оценката на предложенията или изпълнението на достъпа, следва да бъдат разгледани с подкрепата на Етичния консултативен комитет, посочен в член 29.

2.   Потребителите, които изискват и имат достъп до технически и/или научни услуги извън основания на подбор достъп, подлежащ на партньорска проверка, заплащат подходящата цена на получените услуги в съответствие с ограниченията, посочени в член 2, параграф 3.

3.   Принципите на политиката на достъп за потребителите са посочени в приложение I към настоящия устав и се определят и описват подробно в конкретна политика. В тази политика се взема предвид европейската правна рамка за защита на данните, свързана със споделянето на лични данни на потребителите между членовете.

Член 7

ПОЛИТИКА ОТНОСНО НАУЧНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

1.   ELI ERIC редовно оценява и сравнява качеството на своите научни дейности чрез международна партньорска проверка, включително периодична оценка на неговото въздействие върху европейското научноизследователско пространство, регионите, които приемат неговите дейности, и на международно равнище.

2.   ELI ERIC гарантира, че научните изследвания, извършвани от неговите потребители, отговарят на най-високите стандарти за качество и високи постижения, и насърчава обучението и обмена на най-добри практики. Етичните аспекти следва да бъдат оценени от Етичния консултативен комитет, посочен в член 29. ELI ERIC оценява въздействието и ефективността на своята научноизследователска политика и план на програмата, както и ресурсите, необходими в подкрепа на тези стандарти.

Член 8

ПОЛИТИКА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИ

1.   Задачите и дейностите на ELI ERIC имат за цел да подсилят научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в Европа и в световен мащаб. ELI ERIC ще провежда по-специално дейности за комуникация и разпространение в подкрепа на тази цел, като използва различни платформи, за да достигне до всички заинтересовани страни и обществеността.

2.   ELI ERIC насърчава разпространението сред научноизследователската общност, промишлеността и обществеността на научните дейности, резултатите, публикациите и научно-техническите познания, които произтичат от неговите дейности. В съответствие с член 6, когато достъпът е свободен и предоставен въз основа на високи научни постижения, ELI ERIC следва също така политика за свободен достъп до набори от данни и метаданни, които отговарят на принципите FAIR, както е посочено в член 13, както и до научни публикации, получени от публично финансирани изследвания, проведени в ELI ERIC.

Член 9

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

1.   Понятието „интелектуална собственост“ се разбира в съответствие с определението, съдържащо се в член 2 от подписаната на 14 юли 1967 г. Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост.

2.   При спазване на условията на всеки договор между ELI ERIC и потребителите правата върху интелектуална собственост, създадени, получени или разработени от потребителите, принадлежат на тези потребители.

3.   ELI ERIC приема политика за правата върху интелектуална собственост и специфични процеси и процедури в съответствие с член 25, параграф 10, буква д).

Член 10

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЕТОСТТА

1.   ELI ERIC осигурява равно третиране и възможности за своя персонал и подпомага мобилността с цел насърчаване на професионалното обучение и развитие на персонала.

2.   Политиката за наемане и управление на персонала се определя от генералния директор на ELI ERIC (наричан по-долу „ГД“) и се одобрява от ОС. При политиката относно заетостта се прилагат процедури за подбор и оценка на международно равнище, както и принципи за възнагражденията, които имат за цел конкурентно привличане и задържане на висококвалифициран персонал. Процедурите за подбор на кандидати за длъжности в ELI ERIC се извършват по прозрачен и недискриминационен начин, като се осигуряват равни възможности за кандидатите. Подборът и назначаването на работа не са дискриминационни.

3.   ELI ERIC има единна политика относно заетостта, определена в съответствие със законите на държавите, в които е назначен персонал.

Член 11

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГД на ELI ERIC определя политика относно обществените поръчки, която да бъде одобрена от ОС. При политиката относно обществените поръчки се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, взаимно признаване, равно третиране, конкуренция и недискриминация.


(1)  Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 година относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC) (OB L 206, 8.8.2009 г., стр. 1).