13.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/58


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2021/595 НА СЪВЕТА

от 12 април 2021 година

за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 април 2011 г. Съветът прие Решение 2011/235/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на преглед на Решение 2011/235/ОВППС Съветът счита, че срокът на прилагане на посочените в решението ограничителни мерки следва да бъде удължен до 13 април 2022 г.

(3)

Едно от посочените в приложението към Решение 2011/235/ОВППС лица е починало и отнасящото се до него вписване следва да бъде заличено от същото приложение. Освен това Съветът стигна до заключението, че следва да се актуализират вписванията за 34 лица и едно образувание, включени в приложението към Решение 2011/235/ОВППС.

(4)

Поради това Решение 2011/235/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/235/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 6 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 13 април 2022 г. То подлежи на постоянен преглед. Срокът на действие на решението се удължава или то се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“;

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 април 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  Решение 2011/235/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран (ОВ L 100, 14.4.2011 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2011/235/ОВППС (Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1 и член 2) се изменя, както следва:

1)

Вписване 16 (относно HADDAD Hassan (псевдоним: Hassan ZAREH DEHNAVI) в списъка, озаглавен „Лица“, се заличава;

2)

Вписванията за посочените по-долу 34 лица и посоченото по-долу едно образувание се заменят със следното:

Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Място на раждане: Техеран (Иран)

Дата на раждане: 1961 г.

Пол: мъжки

Бивш старши съветник по въпросите на сигурността на ръководителя на Генералния щаб на въоръжените сили. Началник на Националната полиция на Иран от 2005 г. до началото на 2015 г. Също така началник на Иранската киберполиция (посочена в списъка) от януари 2011 г. до началото на 2015 г. Силите под негово командване извършват жестоки нападения срещу мирни протести, както и жестоко нощно нападение в общежитията на Техеранския университет на 15 юни 2009 г. Бивш ръководител на Иранската служба за подкрепа на народа на Йемен.

12.4.2011 г.

4.

FAZLI Ali

Пол: мъжки

Звание: бригаден генерал

Бивш ръководител на Колежа за кадети „Imam Hossein“ (от 2018 г. до юни 2020 г.). Бивш заместник-командващ на силите Basij (2009—2018 г.), ръководител на корпуса Seyyed al-Shohada в рамките на IRGC, провинция Техеран (до февруари 2010 г.). Корпусът Seyyed al-Shohada отговаря за сигурността в провинция Техеран и има ключова роля в извършените жестоки репресии срещу участниците в протестите през 2009 г.

12.4.2011 г.

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Пол: мъжки

Член на преподавателския състав на университета „Imam Hossein“ (Пазителите на революцията). Бивш ръководител на Армейския командно-щабен колеж (DAFOOS). Бивш ръководител на корпуса Seyyed al-Shohada в рамките на IRGC, провинция Техеран. Корпусът Seyyed al-Shohada играе ключова роля за организиране на потушаването на протестите през 2009 г.

12.4.2011 г.

11.

RAJABZADEH Azizollah

Пол: мъжки

Командващ щаба на силите за поддържане на реда в градовете от 2014 г. Бивш ръководител на Техеранската организация за смекчаване на последиците от бедствия (2010—2013 г.). Като началник на полицията в Техеран до януари 2010 г. е отговорен за жестоките полицейски нападения над протестиращи и студенти. Като командващ правоохранителните сили в района на Техеран той е най-високопоставеното лице, обвинено по делото за насилията в центъра за задържане Kahrizak през декември 2009 г.

12.4.2011 г.

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Място на раждане: Najafabad (Иран)

Дата на раждане: 3.12.1950 г.

Пол: мъжки

Член на Експертния съвет и представител на върховния водач в провинция Markazi („централна“) и председател на Върховния административен съд. Главен прокурор на Иран до септември 2009 г., както и бивш министър на разузнаването по времето на президента Khatami. Като главен прокурор на Иран по негова заповед и под негов надзор се провеждат показни процеси след първите следизборни протести, при които обвиняемите се лишават от техните права и от достъп до адвокат.

12.4.2011 г.

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Място на раждане: Yazd (Иран)

Дата на раждане: 1953 г.

Пол: мъжки

Съветник във Върховния дисциплинарен съд за съдии от 29 април 2019 г. насам. Бивш главен прокурор на Техеран (август 2009 – април 2019 г.). Ръководените от Dolatabadi служби повдигат обвинения срещу голям брой участници в протестите, включително участници в протестите в последния ден на Ашурa през декември 2009 г. По негова заповед през септември 2009 г. е затворен офисът на Karroubi и са арестувани няколко политици реформатори, а през юни 2010 г. са забранени две реформистки политически партии. Неговите служби обвиняват участниците в протестите в деянието Muharebeh („богоненавист“), което води до смъртно наказание, и отказват правото на справедлив процес на заплашените от такова наказание. В рамките на широка кампания от репресии срещу политическата опозиция неговите служби преследват и арестуват реформатори, защитници на правата на човека и представители на медиите.

През октомври 2018 г. обявява пред медиите, че на четирима задържани ирански екоактивисти ще бъде повдигнато обвинение, че „сеят корупция по земята“— обвинение, наказуемо със смъртно наказание.

12.4.2011 г.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Място на раждане: Ejiyeh (Иран)

Дата на раждане: около 1956 г.

Пол: мъжки

Член на Съвета за целесъобразност. Главен прокурор на Иран от септември 2009 г. до 2014 г. Бивш заместник-ръководител и говорител на органите на съдебната власт. Бивш министър на разузнаването по време на изборите през 2009 г. Докато е министър на разузнаването по време на изборите през 2009 г., разузнавателните агенти под негово ръководство носят отговорност за задържането, изтезанията и изтръгването на неверни признания под натиск от стотици активисти, журналисти, дисиденти и политици реформатори. Освен това политически фигури биват принуждавани да правят неверни признания, като биват подлагани на непоносим разпит, включващ изтезания, малтретиране, изнудване и заплахи към членове на семействата им.

12.4.2011 г.

22.

MORTAZAVI Said

Място на раждане: Meybod, Yazd (Иран)

Дата на раждане: 1967 г.

Пол: мъжки

Ръководител на социалната система от 2011 г. до 2013 г. Главен прокурор на Техеран до август 2009 г. Като главен прокурор на Техеран издава бланкетна заповед за задържането на стотици активисти, журналисти и студенти. През януари 2010 г. парламентарно разследване установява, че носи пряка отговорност за задържането на трима затворници, които впоследствие са починали в затвора. Мандатът му е прекратен през август 2010 г. след разследване от иранските съдебни власти във връзка с ролята му в смъртта на три лица, задържани по негова заповед след изборите.

През ноември 2014 г. иранските власти официално признават ролята му в смъртта на задържани лица. На 19 август 2015 г. е оправдан от ирански съд по обвинения, свързани с изтезанията и смъртта на трима млади мъже в центъра за задържане Kahrizak през 2009 г. Осъден е на лишаване от свобода през 2017 г. и е освободен през 2019 г.

12.4.2011 г.

27.

ZARGAR Ahmad

Пол: мъжки

Съдия във Върховния съд и председател на Революционния съд на Техеран. Ръководител на Организацията за опазване на нравствеността. Бивш съдия във второ отделение на Специалния съд за икономическа корупция. Бивш съдия в Апелативния съд на Техеран, отделение 36.

Потвърждава заповеди за изпълнение на дългосрочни присъди лишаване от свобода и на смъртни присъди на участници в протестите.

12.4.2011 г.

33.

ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud

Пол: мъжки

Член на Парламента от февруари 2020 г. Бивш съветник в иранския Висш съвет по правата на човека (до 2019 г.). Бивш секретар на Висшия съвет по правата на човека. Бивш губернатор на провинция Ilam. Бивш политически директор на Министерството на вътрешните работи. В качеството си на ръководител на Комитета по член 10 от Закона за дейността на политическите партии и групи е отговарял за разрешаването на демонстрации и други публични прояви и за регистрирането на политическите партии.

През 2010 г. прекратява дейността на две реформистки политически партии, свързани с Mousavi — Фронт за участие на ислямски Иран (Islamic Iran Participation Front) и Организация на муджахидините на ислямската революция (Islamic Revolution Mujahedeen Organization). От 2009 г. последователно и трайно забранява всички неправителствени събирания, с което се отказва упражняването на конституционното право на протест и което води до множество арести на мирни демонстранти в нарушение на правото на свобода на събранията.

През 2009 г. също така отказва на опозицията разрешение да проведе траурна церемония в памет на убитите по време на протестите във връзка с президентските избори.

10.10.2011 г.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Пол: мъжки

Бивш генерален директор на Иранската служба за контрол на наркотиците (известна още като: Служба за борба с наркотиците). Бивш командващ техеранската полиция. Под негово ръководство полицейските сили са отговорни за прилагането на извънсъдебни силови мерки спрямо заподозрени лица по време на арест и предварително задържане. Техеранската полиция е замесена и в нападения на общежитията на Техеранския университет през юни 2009 г., когато според комисия на иранския парламент са ранени над 100 студенти от полицията и силите Basij. Началник на железопътната полиция до 2018 г.

10.10.2011 г.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (изв. още като: AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Място на раждане: Dezful (Иран)

Дата на раждане: 20.5.1956 г.

Пол: мъжки

Министър на правосъдието. Бивш директор на службата за специални разследвания. До юли 2016 г. е заместник министър на вътрешните работи и ръководител на публичния регистър. Съветник в Дисциплинарния съд за съдии от април 2014 г. насам. Бивш председател на съдебната власт в Техеран. В качеството си на председател на съдебната власт в Техеран носи отговорност за нарушения на правата на човека, произволни арести, погазване на правата на затворниците и голям брой екзекуции.

10.10.2011 г.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Пол: мъжки

От юни 2020 г. е генерален директор за инспектирането, надзора и оценката на работата на съдилищата. Бивш главен прокурор на Qom (2008—2017 г.) и бивш директор на Главна дирекция „Затвори“. Носи отговорност за произволни арестите и случаите на малтретиране на десетки нарушители в Qom. Участва в грубото нарушаване на правото на законосъобразен процес, което допринася за прекомерното и все по-често прилагане на смъртното наказание, довело до рязко увеличаване на броя на екзекуциите през 2009—2010 г.

10.10.2011 г.

40.

HABIBI Mohammad Reza

Пол: мъжки

Върховен съдия на Исфахан. Бивш главен прокурор на Исфахан. Бивш началник на службата на Министерството на правосъдието в Yazd. Бивш заместник-прокурор на Исфахан. Участва в производства, в рамките на които е отказано правото на обвиняемите на справедлив съдебен процес — например случая с Abdollah Fathi, екзекутиран през май 2011 г., след като правото му да бъде изслушан и проблемите с психичното му здраве са пренебрегнати от Habibi по време на процеса му през март 2010 г. В този смисъл участва в грубото нарушаване на правото на законосъобразен процес, което допринася за рязкото увеличаване на броя на екзекуциите през 2011 г.

10.10.2011 г.

41.

HEJAZI Mohammad

Място на раждане: Исфахан (Иран)

Дата на раждане: 1956 г.

Пол: мъжки

От 2020 г. е заместник-командващ на силите „Quds“ в IRGC в резултат от реорганизацията на командната верига след убийството на генерал Qasem Soleimani. Като генерал от IRGC изиграва основна роля при сплашването и заплашването на „враговете на Иран“. Бивш ръководител на корпуса Sarollah към IRGC в Техеран и бивш ръководител на силите Basij, той играе централна роля в следизборните репресии над участниците в протестите през 2009 г.

10.10.2011 г.

44.

JAZAYERI Massoud

Пол: мъжки

Звание: бригаден генерал

Съветник по въпросите на културата към обединения щаб на иранските въоръжени сили от април 2018 г. В рамките на обединения военен щаб на иранските въоръжени сили бригаден генерал Massoud Jazayeri е бил заместник-началник на щаба по културните и медийните въпроси (известен също като щаба за пропаганда към държавната отбрана). Активно съдейства за репресиите срещу протестите през 2009 г. в качеството си на заместник-началник на щаба. В интервю за вестник Kayhan предупреждава, че самоличността на множество участници в протестите вътре в Иран и извън страната е била установена и че срещу тях ще бъдат предприети мерки в подходящ момент.

Открито призовава за репресии срещу чуждестранните медии и иранската опозиция. През 2010 г. настоява правителството да приеме по-строги закони срещу иранците, които сътрудничат с чуждестранни медии.

10.10.2011 г.

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Място на раждане: Yazd (Иран)

Дата на раждане: 1957 г.

Пол: мъжки

Член на Парламента за провинция Yazd. Бивш заместник по парламентарните въпроси в рамките на Революционната гвардия. От 2011 г. до 2016 г. е депутат в парламента от провинция Yazd и член на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика. Бивш командващ студентските сили на Basij. В тази си роля активно участва в потушаването на протести и подлагането на идеологическо влияние на деца и млади хора с оглед на трайното потискане на свободата на словото и изразяването на несъгласие. Като член на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика публично подкрепя потискането на опозицията срещу правителството.

10.10.2011 г.

46.

KAMALIAN Behrouz (изв. още като: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Място на раждане: Техеран (Иран)

Дата на раждане: 1983 г.

Пол: мъжки

Ръководител на кибергрупата „Ashiyaneh“, свързана с иранския режим. Основаната от Behrouz Kamalian група за дигитална сигурност „Ashiyaneh“ извършва активна дейност, свързана с кибератаки както срещу вътрешни опоненти и реформатори, така и срещу чужди институции. Основаната от Kamalian организация „Ashiyaneh“ работи в подкрепа на репресиите на режима срещу опозицията, което е довело до многобройни тежки нарушения на правата на човека през 2009 г. Kamalian и кибергрупата „Ashiyaneh“ са продължили да извършват своята дейност поне до януари 2020 г.

10.10.2011 г.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (изв. още като: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Място на раждане: Tabriz (Иран)

Дата на раждане: 1963 г.

Пол: мъжки

Прокурор на Tabriz от 2010 г. до 2019 г. Работил е по делото на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и е участвал в груби нарушения на правото на законосъобразен процес.

10.10.2011 г.

48.

MAHSOULI Sadeq (изв. още като: MAHSULI, Sadeq)

Място на раждане: Oroumieh (Иран)

Дата на раждане: 1959/1960 г.

Пол: мъжки

Заместник генерален секретар на фронта Paydari (Фронт за ислямска стабилност). Бивш съветник на бившия президент Махмуд Ахмадинеджад, бивш член на Съвета за целесъобразност и бивш заместник-ръководител на Фронта за ислямска революционна стабилност. Министър на социалното дело и социалната сигурност между 2009 г. и 2011 г. Министър на вътрешните работи до август 2009 г. В качеството си на министър на вътрешните работи Mahsouli е ръководил всички полицейски сили, служителите по сигурността на министерството на вътрешните работи и цивилните агенти. Силите под негово ръководство носят отговорност за нападенията срещу общежитията на Техеранския университет от 14 юни 2009 г. и за изтезанията на студенти в подземията на министерството (печално известният подземен етаж 4). Други участници в протестите са подложени на издевателства в Центъра за задържане Kahrizak, който се обслужва от полицията под ръководството на Mahsouli.

10.10.2011 г.

53.

TALA Hossein (изв. още като: TALA Hosseyn)

Място на раждане: Техеран (Иран)

Дата на раждане: 1969 г.

Пол: мъжки

Кмет на Eslamshahr. Бивш депутат в иранския парламент. Бивш главен губернатор (Farmandar) на провинция Техеран до септември 2010 г., отговорен за намесата на полицейските сили и съответно за насилственото потушаване на протестите. През декември 2010 г. получава отличие за ролята си в репресиите след изборите.

10.10.2011 г.

54.

TAMADDON Morteza (изв. още като: TAMADON Morteza)

Място на раждане: Shahr Kord-Isfahan (Иран)

Дата на раждане: 1959 г.

Пол: мъжки

Бивш ръководител на Съвета за обществена сигурност на провинция Техеран. Бивш генерал-губернатор от IRGC на провинция Техеран. В качеството си на губернатор и ръководител на Съвета за обществена сигурност на провинция Техеран носи пълна отговорност за всички репресивни дейности, предприети от IRGC в провинция Техеран, включително потушаването на политическите протести от юни 2009 г. нататък. Понастоящем е член на Управителния съвет на Техническия университет „Khajeh Nasireddin Tusi“.

10.10.2011 г.

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (изв. още като: HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed и Sayyid)

Място на раждане: Rafsanjan, Kerman (Иран)

Дата на раждане: 23.7.1961 г.

Пол: мъжки

Съветник на бившия президент Махмуд Ахмадинеджад и говорител на радикалната политическа фракция YEKTA. Министър на културата и ислямското ръководно начало (2009—2013 г.). Бивш член на IRGC, той е съучастник в репресиите над журналисти.

10.10.2011 г.

63.

TAGHIPOUR Reza

Място на раждане: Maragheh (Иран)

Дата на раждане: 1957 г.

Пол: мъжки

Член на единадесетия ирански парламент (техерански избирателен район). Член на Върховния съвет за киберпространството. Бивш член на Общинския съвет на Техеран. Бивш министър на информацията и комуникациите (2009—2012 г.).

В качеството си на министър на информацията той е един от висшите служители, отговарящи за цензурата и контрола върху интернет дейностите, а също и върху всякакъв вид комуникации (по-специално по мобилни телефони). По време на разпитите на задържаните по политически причини, разпитващите използват техни лични данни, електронни съобщения и комуникации. Няколко пъти след президентските избори през 2009 г. и по време на улични демонстрации мобилните линии и текстовите съобщения са прекъсвани, сателитните телевизионни канали са заглушавани, а интернет връзката на места е прекъсвана или най-малкото забавяна.

23.3.2012 г.

65.

LARIJANI Sadeq

Място на раждане: Najaf (Ирак)

Дата на раждане: 1960 г. или август 1961 г.

Пол: мъжки

Посочен за ръководител на Съвета за целесъобразност на 29 декември 2018 г. Бивш ръководител на съдебната власт (2009—2019 г.). От ръководителя на съдебната власт се изисква да одобрява и подписва окончателно всички наказания за qisas (възмездие), hodoud (престъпления срещу Бога) и ta’zirat (престъпления срещу държавата). Това включва присъди, предвиждащи смъртно наказание, бичуване и ампутации. В това отношение той лично е подписал окончателно многобройни смъртни присъди, нарушавайки международните стандарти, включително пребиване с камъни, екзекуции чрез провесване с главата надолу до задушаване, екзекуции на малолетни и непълнолетни и публични екзекуции, като обесване на затворници от мостове пред хилядни тълпи. В този смисъл допринася за големия брой екзекуции. Освен това той е разрешил присъди за телесни наказания, като ампутации и капене на киселина в очите на осъдените. След встъпването в длъжност на Sadeq Larijani значително се увеличават произволните арести на политически затворници, защитници на правата на човека и представители на малцинствата. Sadeq Larijani носи отговорността и за системни нарушения в иранското съдебно производство на правото на справедлив съдебен процес.

23.3.2012 г.

66.

MIRHEJAZI Ali

Пол: мъжки

Част от вътрешния кръг на върховния водач, един от носещите отговорност за организирането на потушаването на протестите, което се извършва от 2009 г. насам, както и свързан с лицата, носещи отговорност за потушаването на протестите.

Той е също отговорен за организирането на потушаването на обществените вълнения през декември 2017/2018 г. и ноември 2019 г.

23.3.2012 г.

67.

SAEEDI Ali

Пол: мъжки

Началник на бюрото за политическа идеология на върховния водач. Бивш представител на върховния водач в Pasdaran (1995—2020 г.), след като изгражда цялата си кариера във военната институция, по-точно в разузнавателните служби към Pasdaran. Тази официална длъжност го прави важно звено от веригата за предаване на заповедите от службата на върховния водач към репресивния апарат на Pasdaran.

23.3.2012 г.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Място на раждане: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (южна част) (Иран)

Дата на раждане: 1967 г.

Пол: мъжки

От 16 септември 2019 г. е ръководител на отговарящия за недвижимите имоти клон на фондацията Mostazafan, която се ръководи пряко от върховния водач Хаменеи. До ноември 2019 г. е директор на техеранския клон на фондация „Astan Qods Razavi“. Бивш кмет на втория по големина град в Иран, Mashhad, където редовно се извършват публични екзекуции. Бивш заместник-министър на вътрешните работи по политическите въпроси, назначен през 2009 г. В това си качество е отговорен за подлагането на репресии на лица, изказали се в защита на законните си права, включително свободата на изразяване. По-късно е назначен за ръководител на Иранската избирателна комисия за парламентарните избори през 2012 г. и за президентските избори през 2013 г.

23.3.2012 г.

73.

FARHADI Ali

Пол: мъжки

Заместник-началник на инспекцията по правни въпроси и на държавната инспекция към Министерството на правосъдието в Техеран. Бивш прокурор на Karaj. Отговорен за сериозни нарушения на правата на човека, включително като обвинител в съдебни процеси, при които е постановена смъртна присъда. В региона Karaj са извършени голям брой екзекуции по време на мандата му като прокурор.

23.3.2012 г.

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Пол: мъжки

Бивш директор на затвора Evin (2012—2015 г.). Докато е директор условията в затвора се влошават и се получават сигнали за засилване на малтретирането на затворниците. През октомври 2012 г. девет затворнички обявяват гладна стачка като протест срещу погазването на техните права и малтретирането им от страна на охраната в затвора.

12.3.2013 г.

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (изв. още като: Haj-agha Sarafraz)

Място на раждане: Техеран (Иран)

Дата на раждане: около 1963 г.

Място на пребиваване: Техеран

Пол: мъжки

Бивш член на Върховния съвет за киберпространството. Бивш председател на Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (2014—2016 г.). Бивш ръководител на IRIB World Service и на Press TV, отговорен за всички програмни решения. Тясно свързан със силовия държавен апарат. Под негово ръководство Press TV, както и IRIB, сътрудничи със службите за сигурност и прокуратурата на Иран и излъчва принудителни самопризнания на задържани, между които на иранско-канадския журналист и режисьор Maziar Bahari, в седмичното предаване „Iran Today“. Независимият медиен регулатор OFCOM налага глоба на Press TV в Обединеното кралство в размер на 100 000 GBP за излъчването на самопризнанието на Bahari през 2011 г., заснето в затвора, докато върху Bahari се упражнява натиск. Поради това Sarafraz се свързва с нарушаването на правото на законосъобразен и справедлив процес.

12.3.2013 г.

84.

EMADI Hamid Reza (изв. още като: Hamidreza Emadi)

Място на раждане: Hamedan (Иран)

Дата на раждане: около 1973 г.

Място на пребиваване: Техеран

Месторабота: централата на Press TV, Техеран

Пол: мъжки

Директор на новините в Press TV. Бивш главен продуцент на Press TV

Отговорен за заснемането и излъчването на принудителни самопризнания на задържани, включително на журналисти, политически активисти и лица, принадлежащи към кюрдското и арабското малцинство, с което се нарушава международно признатото право на справедлив и законосъобразен процес. Независимият медиен регулатор OFCOM налага глоба на Press TV в Обединеното кралство в размер на100 000 GBP за излъчването на принудителното самопризнание на иранско-канадския журналист и режисьор Maziar Bahari през 2011 г., заснето в затвора, докато върху Bahari се упражнява натиск. Неправителствените организации съобщават и за други случаи на излъчване на принудителни самопризнания по Press TV. Поради това Emadi се свързва с нарушаването на правото на законосъобразен и справедлив процес.

12.3.2013 г.

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Място на раждане: Jahrom (Иран)

Дата на раждане: 1964 г.

Пол: мъжки

Бивш ръководител на Революционната прокуратура на Shiraz. Отговорен за незаконното задържане и малтретиране на политически активисти, журналисти, защитници на правата на човека, представители на бахайската общност и лишени от свобода поради убежденията си, които са подложени на тормоз, изтезания, разпити и са лишени от достъп до адвокат и от законосъобразен процес. Musavi-Tabar е подписвал съдебни заповеди в известния Център за задържане № 100 (мъжки затвор), включително заповед за задържането на затворничката от бахайската общност Raha Sabet при строг тъмничен режим в продължение на три години.

12.3.2013 г.

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Пол: мъжки

Заместник-директор по съдебния надзор (от 13 октомври 2018 г.). Бивш ръководител на Комисията за установяване на случаи на престъпно съдържание — правителствена организация, която отговаря за налагането на цензура онлайн и за киберпрестъпността. Под ръководството му комисията дава определение за „киберпрестъпност“ въз основа на няколко неясни категории, които криминализират създаването и публикуването на съдържание, считано за неподходящо от режима. Той е бил отговорен за ограничаването и блокирането на голям брой опозиционни уебсайтове, електронни вестници, блогове, уебсайтове на неправителствени организации за правата на човека, Google и Gmail от септември 2012 г. насам. Той и комисията са допринесли активно за причинената в затвора смърт на блогъра Sattar Beheshti през ноември 2012 г. По този начин комисията, която е била оглавявана от него, носи пряка отговорност за системни нарушения на правата на човека, по-специално за забраняването и филтрирането на уебсайтове за широката публика, а в някои случаи и за цялостно блокиране на достъпа до интернет.

12.3.2013 г.“

Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

Cyber Police (киберполиция)

Местоположение: Техеран (Иран)

Уебсайт:http://www. cyberpolice.ir

Иранската киберполиция, създадена през януари 2011 г., е подразделение на полицията на Ислямска република Иран, оглавявано от Vahid Majid. От създаването си до началото на 2015 г. тя е оглавявана от Esmail Ahmadi-Moqaddam (включен в списъка). Ahmadi-Moqaddam е подчертал, че киберполицията ще противодейства на антиреволюционните и дисидентските групи, които през 2009 г. са използвали базирани в интернет социални мрежи за организирането на протести срещу преизбирането на президента Mahmoud Ahmadinejad. През януари 2012 г. киберполицията издаде нови указания за интернет кафенетата, съгласно които се изисква потребителите на интернет да предоставят лична информация, която собственикът на кафенето да съхранява в продължение на шест месеца, както и списък на посетените уебсайтове. Съгласно правилата от собствениците на интернет кафенета се изисква и да монтират камери за наблюдение и да съхраняват записите от тях в продължение на шест месеца. Съгласно тези нови правила може да се създаде регистър, който властите могат да използват за проследяването на активисти или на всяко лице, което се счита за заплаха за националната сигурност.

През юни 2012 г. иранските медии съобщиха, че киберполицията ще предприеме репресивни мерки срещу частните виртуални мрежи (VPN). На 30 октомври 2012 г. киберполицията е задържала, без да има издадена съдебна заповед, блогъра Sattar Beheshti за „деяния срещу националната сигурност в социалните мрежи и Facebook“. В своя блог Beheshti подлага на критика иранското правителство. На 3 ноември 2012 г. Beheshti е намерен мъртъв в килията си, като се счита, че е бил изтезаван до смърт от киберполицията. Киберполицията е отговорна за извършването на множество арести на администратори на Telegram Group във връзка с общонационалните протести от ноември 2019 г.

12.3.2013 г.“