13.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/52


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/592 НА СЪВЕТА

от 7 април 2021 година

за представянето от името на Европейския съюз на предложение за включването на хлорпирифос в приложение А към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1, във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 14 октомври 2004 г. Европейската общност одобри Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (наричана по-нататък „Конвенцията“) с Решение 2006/507/ЕО на Съвета (1).

(2)

Като страна по Конвенцията Съюзът може да внася предложения за изменението на приложенията към Конвенцията. В приложение А към Конвенцията се изброяват химикалите, подлежащи на елиминиране.

(3)

Според наличната научна информация и докладите за преглед, както и предвид критериите за проверка от приложение Г към Конвенцията, хлорпирифосът проявява характеристики на устойчив органичен замърсител.

(4)

Хлорпирифосът не е одобрен като активно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2) и поради това не може да бъде пускан на пазара или използван в Съюза в продукти за растителна защита. Хлорпирифосът не е одобрен и като активно вещество в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) и поради това не може да бъде пускан на пазара или използван в Съюза в биоциди. Освен това хлорпирифосът не е регистриран за никакъв друг вид употреба в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) и следователно не е разрешено да се произвежда или пуска на пазара в Съюза в количества от един тон или повече на година за един производител или вносител.

(5)

Въпреки че употребата на хлорпирифос беше преустановена в Съюза, той все още се използва като пестицид и бива разпръскван в околната среда извън Съюза. Предвид потенциала на хлорпирифоса за разпространение на далечни разстояния в околната среда мерките, взети на национално равнище, и мерките на равнището на Съюза не са достатъчни за гарантиране на високо ниво на защита на околната среда и здравето на човека. Поради това са необходими действия в по-широк международен аспект.

(6)

Поради това Съюзът следва да представи на Секретариата на Конвенцията предложение за включване на веществото хлорпирифос в приложение А към Конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съюзът представя предложение за включването на хлорпирифос (CAS №: 2921-88-2, ЕО № 220-864-4) в приложение А към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители.

Комисията предава предложението, посочено в първа алинея, от името на Съюза на Секретариата на Конвенцията заедно с цялата информация, която се изисква съгласно приложение Г към Конвенцията.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 април 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).