12.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/14


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/432 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 1 март 2021 година

за изменение на Решение (ЕС) 2017/1198 относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на Европейската централна банка (ЕЦБ/2021/7)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (2), и по-специално член 21 от него,

като взе предвид предложението на Надзорния съвет,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ЕС) 2017/1198 на Европейската централна банка (3) се изисква от националните компетентни органи да предоставят на Европейската централна банка (ЕЦБ) плановете за финансиране на някои значими и по-малко значими кредитни институции и се установяват хармонизирани процедури за предаването на тези планове за финансиране на ЕЦБ.

(2)

С цел да се осигурят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики и да се улесни отчитането на информация за плановете за финансиране, с Решение (ЕС) 2017/1198 се изисква информацията за плановете за финансиране да се отчита в съответствие с хармонизираните образци и определения, посочени в образеца на план за финансиране, приложен към Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (4).

(3)

Насоките на ЕБО относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 (EBA/GL/2014/04) се отменят и заменят, считано от 31 декември 2020 г., с Насоките на ЕБО относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. (ЕССР/2012/2) (5) (наричани по-долу „Насоките на ЕБО от 2019 г.“).

(4)

Изключително за целите на изпълнение на задачите, възложени ѝ по силата на член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ се счита, когато е подходящо, за компетентния орган или за определения на национално равнище орган в участващите държави членки съгласно установеното в правото на Съюза. Поради това ЕЦБ е сред адресатите на Насоките на ЕБО от 2019 г.

(5)

Решението на ЕБО относно надзорната отчетност от компетентните органи пред ЕБО (EBA/DC/2020/334) (6), с което се отменя Решението на ЕБО от 23 септември 2015 г. (EBA/DC/2015/130), изисква от компетентните органи да предоставят данни за планове за финансиране на всички кредитни институции, попадащи в обхвата на техните надзорни правомощия, в съответствие с Насоките на ЕБО от 2019 г. В допълнение това решение на ЕБО класифицира всички кредитни институции като „най-големи институции в държавата членка“ или като „по-малки институции“ за целите на определяне на датите за предаване на исканите данни от компетентните органи на ЕБО. Целесъобразно е ЕЦБ да вземе предвид тези класификации.

(6)

За да се приведе отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на ЕЦБ в съответствие с последните хармонизирани определения и образци в Насоките на ЕБО от 2019 г. и да се гарантира съответствие с Решение EBA/DC/2020/334 на ЕБО, Решение (ЕС) 2017/1198 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Решение (ЕС) 2017/1198 (ЕЦБ/2017/21)

Решение (ЕС) 2017/1198 (ЕЦБ/2017/21) се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Изисквания за отчитане на информация за плановете за финансиране

1.   Националните компетентни органи предоставят на ЕЦБ плановете за финансиране в съответствие с Насоките на ЕБО относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. (ЕССР/2012/2) (*1) (наричани по-долу „Насоките на ЕБО от 2019 г.“) за следните кредитни институции, установени в съответните им участващи държави членки:

а)

значимите кредитни институции на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки на консолидирана основа;

б)

значимите кредитни институции, които не са част от поднадзорна група на индивидуална основа;

в)

по-малко значимите кредитни институции, по отношение на които съответният национален компетентен орган събира планове за финансиране в съответствие с Насоките на ЕБО от 2019 г.

2.   Националните компетентни органи, които събират плановете за финансиране на значимите кредитни институции, които не са посочени в параграф 1, букви а) и б), предоставят на ЕЦБ тези планове за финансиране, ако те са в съответствие с Насоките на ЕБО от 2019 г.

3.   Плановете за финансиране се предоставят на ЕЦБ съгласно хармонизираните инструкции и образци, посочени в Насоките на ЕБО от 2019 г. Плановете за финансиране са с референтна дата на отчитане 31 декември на предходната година.

Когато националното законодателство позволява на институциите да отчитат финансовата си информация на базата на края на счетоводната им година, който не съответства на края на календарната година, за референтна дата на отчитане се счита краят на последната изминала счетоводна година.

(*1)  EBA/GL/2019/05. Достъпни на уебсайта на ЕБО.“;"

2.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Дати на подаване на информация

1.   Съответните национални компетентни органи предават на ЕЦБ до 12:00 ч. централноевропейско време на 10-ия работен ден след 15 март плановете за финансиране на следните кредитни институции:

а)

планове за финансиране на кредитни институции, посочени в член 3, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква б);

б)

планове за финансиране на кредитни институции, посочени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, когато те са включени в списъка на най-големите институции в държавата членка, публикуван от ЕБО съгласно член 2, параграф 6 от Решение EBA/DC/2020/334 на ЕБО (*2).

2.   Плановете за финансиране на всички кредитни институции, които не са посочени в параграф 1, се предават от съответните национални компетентни органи на ЕЦБ до 12:00 ч. централноевропейско време на 25-ия работен ден след 15 март.

(*2)  Достъпно на уебсайта на ЕБО.“;"

3.

В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Националните компетентни органи наблюдават и оценяват качеството и надеждността на данните, предоставяни на ЕЦБ. Националните компетентни органи прилагат съответните правила за утвърждаване, разработени, поддържани и публикувани от ЕБО. Националните компетентни органи прилагат също допълнителните проверки на качеството на данните, определени от ЕЦБ в сътрудничество с националните компетентни органи.“;

4.

В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Националните компетентни органи предават данните, посочени в настоящото решение, като използват приложимата таксономия на разширен език за бизнес отчетност (eXtensible Business Reporting Language) с оглед на установяването на единен технически формат за обмена на данни във връзка с Насоките на ЕБО от 2019 г.“;

5.

Вмъква се следният член 8a:

„Член 8a

Първа референтна дата на отчитане през 2021 г.

Първата референтна дата на отчитане през 2021 г. съгласно член 3 е 31 декември 2020 г. Прилага се член 3, параграф 3, втора алинея.“.

Член 2

Заключителни разпоредби

Решението поражда действие на датата, на която адресатите му бъдат уведомени за него.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са националните компетентни органи на участващите държави членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 1 март 2021 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Решение (ЕС) 2017/1198 на Европейската централна банка от 27 юни 2017 г. относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/21) (ОВ L 172, 5.7.2017 г., стр. 32).

(4)  Достъпни на уебсайта на ЕБО.

(5)  EBA/GL/2019/05.

(6)  Достъпно на уебсайта на ЕБО.