15.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/187


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/159 НА КОМИСИЯТА

от 21 януари 2021 година

за приемане на четиринадесетата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион

(нотифицирано под номер С(2021) 19)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (1), и по-специално член 4, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Средиземноморският биогеографски регион, посочен в член 1, буква в), подточка iii) от Директива 92/43/ЕИО, обхваща териториите на Съюза на Гърция, Кипър — в съответствие с член 1 от Протокол № 10 към Акта за присъединяване от 2003 г. — и Малта, части от териториите на Съюза на Испания, Франция, Италия, Португалия и Хърватия и — в съответствие с член 355, параграф 3 от Договора — територията на Гибралтар, за чиито външни отношения отговаря Обединеното кралство, както е обозначено на биогеографската карта, одобрена на 20 април 2005 г. от комитета, създаден съгласно член 20 от посочената директива (наричан по-долу „Комитетът по местообитанията“).

(2)

Първоначалният списък на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион по смисъла на Директива 92/43/ЕИО беше приет с Решение 2006/613/ЕО на Комисията (2). Последната актуализация на посочения списък беше извършена с Решение за изпълнение (ЕС) 2020/96 на Комисията (3).

(3)

Териториите, включени в списъците на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион, са част от мрежата „Натура 2000“, която е съществен елемент от опазването на биологичното разнообразие в Съюза. С цел да бъде постигнат допълнителен напредък по отношение на реалното изграждане на мрежата „Натура 2000“ и в контекста на динамично приспособяване на мрежата списъците на териториите от значение за Общността редовно се преразглеждат.

(4)

В периода 21 май 2019 г. — 22 януари 2020 г. държавите членки предложиха допълнителни територии от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион. Държавите членки също така представиха промени в информацията за териториите, която се съдържа в списъка на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион.

(5)

Въз основа на проектосписъка, изготвен от Комисията със съгласието на всяка от съответните държави членки, в който също така са посочени териториите с приоритетни типове естествени местообитания или с приоритетни видове, следва да се приеме актуализиран списък на териториите, избрани за територии от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион. По отношение на нововключените територии се прилагат член 4, параграф 4 и член 6 от Директива 92/43/ЕИО.

(6)

Познанията за съществуването и разпределението на типовете естествени местообитания и видовете непрекъснато се обогатяват в резултат на наблюдението, осъществявано съгласно член 11 от Директива 92/43/ЕИО. Това означава, че оценката и изборът на териториите на равнището на Съюза се основават на най-надеждната информация, налична към съответния момент.

(7)

Някои държави членки не са предложили достатъчно територии, за да изпълнят изискванията на Директива 92/43/ЕИО по отношение на някои типове местообитания и видове. Освен това познанията за съществуването и разпространението на някои типове местообитания от приложение I и на някои видове от приложение II към Директива 92/43/ЕИО са все още непълни. Съответно за тези типове местообитания и видове не може да се направи заключението, че мрежата „Натура 2000“ е завършена.

(8)

За постигане на по-голяма яснота и прозрачност Решение за изпълнение (ЕС) 2020/96 следва да бъде отменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по местообитанията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се четиринадесетата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион, съдържаща се в приложението.

Член 2

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/96 се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2021 година.

За Комисията

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(2)  Решение 2006/613/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на списъка с обекти от значение за Общността за Средиземноморския биогеографски регион (ОВ L 259, 21.9.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2020/96 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за приемане на тринадесета актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион (ОВ L 28, 31.1.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Четиринадесета актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион

Всяка територия от значение за Общността (ТЗО) се идентифицира чрез информацията, попълнена във формуляра „Натура 2000“, заедно със съответната карта. Тази информация е предадена от компетентните национални органи в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Директива 92/43/ЕИО.

Таблицата по-долу включва следната информация:

A

:

код на ТЗО, състоящ се от девет знака, първите два от които представляват кодът по ISO на съответната държава членка;

B

:

име на ТЗО;

C

:

* = наличие в рамките на ТЗО на най-малко един тип приоритетно естествено местообитание и/или вид по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО;

D

:

площ на ТЗО в хектари или дължина на ТЗО в километри;

E

:

географски координати на ТЗО (географска ширина и дължина) в десетични градуси.

Всички данни в списъка на Съюза по-долу се основават на сведенията, които са предложени, предоставени и потвърдени от Гърция, Хърватия, Испания, Франция, Кипър, Италия, Малта, Португалия и Обединеното кралство.

А

B

C

D

E

Код на ТЗО

Име на ТЗО

*

Площ на ТЗО (ha)

Дължина на ТЗО (km)

Географски координати на ТЗО

 

 

 

 

 

Географска дължина

Географска ширина

CY2000001

MAMMARI - DENEIA

*

108,25

9,23

33,1833

35,1806

CY2000002

ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS

*

409,36

71,31

33,4

35,05

CY2000003

PERIOCHI MITSEROU - AGROKIPIAS

*

612,73

18,4

33,1361

35,0528

CY2000004

DASOS MACHAIRA

*

4 428,09

65,46

33,2139

34,9264

CY2000005

MADARI - PAPOUTSA

*

4 578,16

,

,

34,9583

CY2000009

FOUNTOUKODASI PITSILIAS

*

127,27

50,04

33,0372

34,9486

CY2000010

KOILADA POTAMOU MAROULLENAS

*

72,21

13,83

33,1614

35,0219

CY2000011

POTAMOS PERISTERONAS

*

37,76

6,75

33,0772

35,0517

CY2000012

KOILADA KARGOTI

*

106,99

31,57

32,8953

35,0328

CY2000016

DASOS PAFOU

*

45 219,058

,

32,607

35,014

CY3000001

ETHNIKO DASIKO PARKO POTAMOS LIOPETRIOU

*

74,54

,

33,894

34,9693

CY3000005

KAVO GKREKO

*

1 875,86

63,35

34,0643

34,9697

CY3000006

THALASSIA PERIOCHI NISIA

*

191,01

9,09

34,0833

35,0028

CY3000008

LIMNI PARALIMNIOU

*

272,56

10,06

33,9683

35,0383

CY4000001

PERIOCHI POLIS - GIALIA

*

1 750,08

41,12

32,4639

35,0764

CY4000002

CHA - POTAMI

*

2 626,55

49,88

32,65

34,7208

CY4000003

KOILADA DIARIZOU

*

1 357,99

72,67

32,7083

34,8

CY4000004

VOUNI PANAGIAS

*

946,91

18,99

32,6322

34,9017

CY4000005

EPISKOPI MOROU NEROU

*

419,3

25,68

32,5375

34,825

CY4000006

THALASSIA PERIOCHI MOULIA

*

,

,

32,4347

34,7258

CY4000007

XEROS POTAMOS

*

4 110,82

75,03

32,6114

34,7928

CY4000008

KOILI - MAVROKOLYMPOS

*

296,76

37,88

32,4361

34,8625

CY4000009

PERIOCHI SKOULLI

*

100,15

14,59

32,4306

35,0111

CY4000010

CHERSONISOS AKAMA

*

17 914,35

281,17

32,2983

35,0433

CY4000013

FAROS KATO PAFOU

*

87,7

5,37

32,4006

34,7675

CY4000014

PERIOCHI DRYMOU

 

7,92

2,78

32,5008

34,9247

CY4000015

PERIOCHI KRITOU MAROTTOU

 

4,93

1,79

32,5661

34,9211

CY4000024

OCEANID

*

832 622,66

538,97

32,1967

34,7925

CY5000001

DASOS LEMESOU

*

4 832,39

53,86

33,0875

34,7972

CY5000004

ETHNIKO DASIKO PARKO TROODOUS

*

9 008,79

81,87

32,8667

34,9333

CY5000005

AKROTIRIO ASPRO - PETRA ROMIOU

*

2 488,63

51,93

32,6833

34,6667

CY5000006

KOILADA LIMNATI

*

438,93

20,26

32,95

34,8

CY5000007

PERIOCHI ASGATAS

 

106,9

11,37

33,2583

34,7686

CY6000002

ALYKES LARNAKAS

*

1 560,22

30,41

33,6222

34,8833

CY6000003

PERIOCHI LYMPION - AGIAS ANNAS

*

516,67

14,8

33,4889

34,9639

CY6000004

DASOS STAVROVOUNIOU

*

1 928,06

25,45

33,4278

34,8806

CY6000005

PERIOCHI LEFKARON

*

,

12,71

33,3

34,8611

CY6000006

ETHNIKO DASIKO PARKO RIZOELIAS

*

123,77

5,21

33,5714

34,9407

CY6000011

LIMNI OROKLINIS

 

53,47

2,87

33,6528

34,9669

ES0000013

Tablas de Daimiel

*

2 345,79

,

– 3,7075

39,14944

ES0000019

Aiguamolls de l'Alt Empordà

*

10 827,93

0

3,1364

42,1959

ES0000020

Delta de l'Ebre

*

48 531,97

0

0,7717

40,6121

ES0000023

L'Albufera

*

27 538

0

– 0,3131

39,3053

ES0000024

Doñana

*

128 267,85

0

– 6,4469

37,0522

ES0000025

Marismas del Odiel

*

6 618,09

0

– 6,9788

37,2517

ES0000026

Complejo Endorreico de Espera

 

519,14

0

– 5,8636

36,8662

ES0000027

Laguna de Medina

 

351,07

0

– 6,0481

36,6148

ES0000028

Complejo Endorreico de Chiclana

*

782,26

0

– 6,0755

36,4456

ES0000029

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María

*

255,04

0

– 6,2309

36,6433

ES0000030

Complejo Endorreico de Puerto Real

*

887,79

0

– 6,0442

36,5268

ES0000031

Sierra de Grazalema

*

53 411,27

0

– 5,386

36,7334

ES0000032

Torcal de Antequera

*

2 182,14

0

– 4,5453

36,9657

ES0000033

Laguna de Fuente de Piedra

*

8 667,39

0

– 4,7784

37,0997

ES0000034

Lagunas del Sur de Córdoba

*

1 501,78

0

– 4,6921

37,4817

ES0000035

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

*

209 929,92

0

– 2,7468

38,1125

ES0000037

Es Trenc - Salobrar de Campos

*

1 441,58

0

2,9881

39,3558

ES0000045

Sierra Alhamilla

*

8 099,82

0

– 2,3477

36,9945

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

*

49 512,2

0

– 2,0666

36,866

ES0000047

Desierto de Tabernas

*

11 448,49

0

– 2,5026

37,0651

ES0000048

Punta Entinas-Sabinar

*

1 971,72

0

– 2,6705

36,7029

ES0000049

Los Alcornocales

*

173 619,52

0

– 5,5757

36,386

ES0000050

Sierra de Hornachuelos

*

60 031,04

0

– 5,2719

37,9332

ES0000051

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

*

186 795,53

0

– 6,583

37,9556

ES0000052

Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

*

12 234,37

0

– 6,9771

37,8607

ES0000053

Sierra Norte de Sevilla

*

177 476,3

0

– 5,7773

37,9194

ES0000058

el Fondo d'Elx-Crevillent

*

2 374,65

0

– 0,7494

38,1872

ES0000059

Llacunes de la Mata i Torrevieja

*

3 709,2

0

– 0,7025

38,0103

ES0000060

Prat de Cabanes i Torreblanca

*

1 939,98

0

0,1825

40,1697

ES0000061

Àrees emergides de les Illes Columbretes

 

19,4076

0

0,6837

39,895

ES0000062

Obarenes-Sierra de Cantabria

 

5 165,6911

0

– 2,9625

42,6319

ES0000063

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama

*

10 216,7865

0

– 1,9889

41,9694

ES0000064

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

*

8 409,6516

0

– 2,3778

42,3153

ES0000065

Peñas de Arnedillo. Peñalmonte y Peña Isasa

*

3 436,6323

0

– 2,1597

42,1736

ES0000067

Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros

*

138 606,8842

0

– 2,8205

42,2083

ES0000068

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

*

42 668,25

0

– 5,3561

39,0464

ES0000069

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja

*

13 039,07

0

– 6,2244

39,0333

ES0000070

Sierra de San Pedro

*

115 178,25

0

– 6,7781

39,3308

ES0000072

Sierra Grande de Hornachos

*

12 469,54

0

– 6,0319

38,5789

ES0000074

Cap de cala Figuera

*

790,46

0

2,5013

39,4633

ES0000078

Es Vedrà - Es Vedranell

*

635,73

0

1,2059

38,8701

ES0000079

La Victòria

*

994,52

0

3,1794

39,8672

ES0000080

Cap Vermell

 

76,31

0

3,4539

39,6626

ES0000082

Tagomago

*

554,23

0

1,6435

39,0385

ES0000083

Arxipèlag de Cabrera

*

20 529,95

0

2,9422

39,1588

ES0000084

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

*

16 435,1

0

1,4141

38,7975

ES0000090

Sierra Morena

*

134 308,27

0

– 4,028889

38,47833

ES0000115

Hoces del Río Duratón

*

5 041,9

0

– 3,8442

41,3026

ES0000116

Valle de Iruelas

*

8 603,9

0

– 4,5834

40,3816

ES0000120

Salinas de Santa Pola

*

2 503,93

0

– 0,6206

38,1842

ES0000123

Larra-Aztaparreta

*

3 922,85

0

– 0,7914

42,9392

ES0000124

Sierra de Illón y Foz de Burgui

*

4 700,76

0

– 1,084

42,7003

ES0000125

Sierra de Leire y Foz de Arbaiun

*

8 895,51

0

– 1,1709

42,6537

ES0000127

Peña Izaga

 

2 809,65

0

– 1,4386

42,7069

ES0000128

Sierra de San Miguel

*

3 113,52

0

– 0,9294

42,7633

ES0000129

Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta

*

19 530,14

0

– 1,3317

42,842

ES0000130

Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre

*

6 377,99

0

– 0,886

42,8305

ES0000132

Arabarko

*

1 717,78

0

– 1,0536

42,7975

ES0000133

Laguna de Pitillas

*

523,76

0

– 1,5794

42,4153

ES0000134

Embalse de las Cañas

*

178,82

0

– 2,4023

42,4849

ES0000135

Estanca de los Dos Reinos

*

31,79

0

– 1,367

42,3299

ES0000140

Bahía de Cádiz

*

10 522,05

0

– 6,1908

36,4012

ES0000145

Mondragó

*

748,4

0

3,1757

39,3382

ES0000146

Delta del Llobregat

*

935,05

0

0,9858

41,2769

ES0000147

Marjal de Pego-Oliva

*

1 255

0

– 0,0619

38,8736

ES0000148

Marjal dels Moros

*

619,449

0

– 0,2561

39,6258

ES0000160

Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras

*

1 792,27

0

– 2,156111

39,80472

ES0000161

Laguna de El Hito

*

954,93

0

– 2,69

39,87222

ES0000164

Sierra de Ayllón

*

91 356,7

0

– 3,273611

41,115

ES0000165

Valle y salinas del Salado

*

11 585,19

0

– 2,7525

41,08

ES0000166

Barranco del Dulce

*

8 347,94

0

– 2,636389

41,00861

ES0000168

Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas

*

14 798,04

0

– 5,282778

39,93722

ES0000169

Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután

 

1 971,66

0

– 4,283333

39,85167

ES0000173

Sierra Espuña

*

17 692,95

0

– 1,5578

37,865

ES0000175

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

*

828,95

0

– 0,7603

37,8089

ES0000205

Lagunas del Canal de Castilla

 

82,03

0

– 4,5494

42,1377

ES0000210

Alto Sil

*

43 768,18

0

– 6,3641

42,9171

ES0000211

Desembocadura del riu Millars

*

345,85

0

– 0,0522

39,928

ES0000213

Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja

*

19 946

0

– 0,5489

38,7097

ES0000214

Espacio marino de Tabarca

*

14 261,598

0

– 0,4851

38,1898

ES0000221

Sa Dragonera

*

1 272,42

0

2,3256

39,5842

ES0000222

La Trapa

*

429,58

0

2,3774

39,6085

ES0000225

Sa Costera

*

787,83

0

2,7367

39,8166

ES0000226

L'Albufereta

*

442,75

0

3,0847

39,8658

ES0000227

Muntanyes d'Artà

*

14 705,3

0

3,3778

39,7619

ES0000228

Cap de ses Salines

*

3 726,25

0

3,0587

39,292

ES0000229

Costa Nord de Ciutadella

 

676,16

0

3,8386

40,0494

ES0000231

Dels Alocs a Fornells

*

2 696,27

0

4,0579

40,0501

ES0000232

La Mola i s'Albufera de Fornells

*

1 510,81

0

4,1436

40,0399

ES0000233

D'Addaia a s'Albufera

*

2 814,61

0

4,239

39,985

ES0000234

S'Albufera des Grau

*

2 538,1

0

4,2605

39,9486

ES0000235

De s'Albufera a la Mola

*

2 035,32

0

4,2745

39,9161

ES0000236

Illa de l'Aire

 

30,51

0

4,2902

39,8027

ES0000237

Des Canutells a Llucalari

*

1 805,95

0

4,1379

39,8987

ES0000238

Son Bou i barranc de sa Vall

*

1 174,73

0

4,0721

39,9026

ES0000239

De Binigaus a cala Mitjana

*

1 837,95

0

3,9724

39,9455

ES0000240

Costa Sud de Ciutadella

*

1 123,51

0

3,9017

39,9334

ES0000241

Costa dels Amunts

*

685,66

0

1,3521

39,062

ES0000242

Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

*

70,19

0

1,5802

38,9844

ES0000337

Estrecho

*

19 177,29

0

– 5,7187

36,0654

ES0000369

Llanos de Alcantara y Brozas

*

46 579,77

0

– 6,859722

39,58944

ES0000447

Espacio marino de Orpesa y Benicàssim

*

1 317,554

0

0,0913

40,0437

ES0000462

Clot de Galvany

*

271,8676

0

– 0,534

38,2451

ES1120001

Ancares - Courel

*

102 634,51

0

– 6,9657

42,8758

ES1120014

Canón do Sil

*

5 914,12

0

– 7,6292

42,4198

ES1120016

Río Cabe

*

1 786,92

0

– 7,4006

42,6441

ES1130001

Baixa Limia

*

33 921,45

0

– 7,9855

41,9004

ES1130002

Macizo Central

*

46 985,65

0

– 7,2858

42,2175

ES1130005

Río Támega

*

630,46

0

– 7,4149

41,9235

ES1130006

Veiga de Ponteliñares

*

159,75

0

– 7,8504

42,0423

ES1130007

Pena Trevinca

*

24 896,2

0

– 6,857

42,2507

ES1130008

Pena Maseira

*

5 738,82

0

– 7,0134

41,9833

ES1130009

Serra da Enciña da Lastra

*

1 787,14

0

– 6,8389

42,4773

ES2110004

Arkamu-Gibillo-Arrastaria

*

11 648,9

0

– 2,9733

42,9068

ES2110005

Omecillo-Tumecillo ibaia / Río Omecillo-Tumecillo

*

132,64

27,46

– 3,0841

42,8402

ES2110006

Baia ibaia / Río Baia

*

448,44

48,03

– 2,8796

42,926

ES2110007

Caicedo Yuso eta Arreoko lakua / Lago de Caicedo Yuso y Arreo

*

148,31

0

– 2,991

42,7783

ES2110008

Ebro ibaia / Río Ebro

*

549,8

79,02

– 2,5917

42,4729

ES2110010

Zadorra ibaia / Río Zadorra

*

334,08

60,08

– 2,7206

42,8609

ES2110011

Zadorraren sistemako urtegiak / Embalses del sistema del Zadorra

*

2 716,78

0

– 2,5697

42,9223

ES2110012

Ihuda ibaia / Río Ihuda (Ayuda)

*

67,23

10,76

– 2,85

42,6888

ES2110013

Arabako lautadako irla-hariztiak / Robledales isla de la llanada alavesa

 

246,01

0

– 2,3502

42,8689

ES2110016

Aldaiako mendiak / Montes de Aldaia

*

1 121,03

0

– 2,4742

42,8971

ES2110018

Arabako hegoaldeko mendilerroak / Sierras meridionales de Álava

*

18 515,02

0

– 2,6672

42,6162

ES2110020

Ega-Berron ibaia / Río Ega-Berron

*

226,45

40,3

– 2,4348

42,734

ES2110021

Guardiako aintzirak / Lagunas de Laguardia

*

79,72

0

– 2,5649

42,5388

ES2110024

Valderejo-Sobrón-Árcenako mendilerroa / Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena

*

6 815,71

0

– 3,2319

42,8768

ES2200012

Río Salazar

*

414,55

0

– 1,2477

42,6566

ES2200013

Río Areta

*

349,56

0

– 1,2538

42,7265

ES2200020

Sierra de Aralar

*

14 648,9

0

– 1,9119

42,9576

ES2200021

Urbasa y Andia

*

27 857,68

0

– 2,079

42,8409

ES2200022

Sierra de Lokiz

*

13 145,69

0

– 2,1962

42,7255

ES2200024

Ríos Ega-Urederra

*

531,49

0

– 2,1746

42,6504

ES2200025

Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro

*

1 101,04

0

– 1,3701

42,7438

ES2200026

Sierra de Ugarra

*

5 087,4

0

– 1,1924

42,7357

ES2200027

Ríos Eska y Biniés

*

288,67

0

– 0,8651

42,9241

ES2200029

Sierra de Codés

*

5 055,97

0

– 2,3135

42,6316

ES2200030

Tramo medio del río Aragón

*

2 699,75

0

– 1,3428

42,542

ES2200031

Yesos de la Ribera Estellesa

*

19 081,54

0

– 1,8784

42,4239

ES2200032

Montes de la Valdorba

 

1 728,62

0

– 1,5618

42,5634

ES2200033

Laguna del Juncal

*

60,49

0

– 1,7112

42,516

ES2200035

Tramos Bajos del Aragón y del Arga

*

2 499,91

0

– 1,7234

42,3166

ES2200037

Bardenas Reales

*

58 442,54

0

– 1,4747

42,1653

ES2200039

Badina Escudera

*

157,99

0

– 1,7023

42,2662

ES2200040

Río Ebro

*

2 120,37

0

– 1,6036

42,0891

ES2200041

Balsa del Pulguer

*

304,07

0

– 1,7094

42,0558

ES2200042

Peñadil, Montecillo y Monterrey

*

3 072,78

0

– 1,6073

41,9586

ES2300006

Sotos y Riberas del Ebro

*

1 704,2752

0

– 1,7333

42,2

ES2410001

Los Valles - Sur

*

22 913,2699

0

– 0,7686

42,7439

ES2410004

San Juan de La Peña

*

1 670,0111

0

– 0,65

42,51

ES2410005

Guara Norte

*

12 763,0054

0

– 0,23

42,29

ES2410012

Foz de Biniés

*

166,5945

0

– 0,79

42,65

ES2410015

Monte Peiró - Arguis

 

1 549,2148

0

– 0,5

42,31

ES2410016

Santa María de Ascaso

 

191,3012

0

0,036944

42,47

ES2410017

Río Aragón (Jaca)

 

59,9355

0

– 0,63

42,55

ES2410018

Río Gallego (Ribera de Biescas)

 

250,1903

0

– 0,319167

42,6

ES2410024

Telera - Acumuer

*

5 552,7853

0

– 0,3311

42,6394

ES2410025

Sierra y Cañones de Guara

*

34 662,6323

0

– 0,1667

42,2603

ES2410026

Congosto de Sopeira

*

270,4077

0

0,7275

42,32111

ES2410029

Tendeñera

*

12 814,6592

0

– 0,2108

42,6608

ES2410030

Serreta Negra

*

14 062,599

0

0,076667

41,37583

ES2410042

Sierra de Mongay

*

3 193,2846

0

0,6525

42,08806

ES2410045

Sobrepuerto

*

3 468,9089

0

– 0,2356

42,5678

ES2410048

Río Ara

*

2 019,0368

0

– 0,1056

42,6308

ES2410049

Río Isábena

*

1 992,6647

0

0,5742

42,3236

ES2410050

Cuenca del Río Yesa

*

5 599,8123

0

0,0478

42,5256

ES2410051

Cuenca del Río Airés

*

3 741,9992

0

0,1056

42,5667

ES2410054

Sierra Ferrera

*

8 023,2371

0

0,2669

42,4808

ES2410055

Sierra de Arro

*

1 459,8995

0

0,2303

42,4219

ES2410056

Sierra de Chía - Congosto de Seira

*

8 666,8584

0

0,4161

42,51

ES2410057

Sierras de Los Valles, Aísa y Borau

*

10 769,3166

0

– 0,826389

42,72028

ES2410058

Río Veral

 

280,2154

0

– 0,856111

42,61056

ES2410059

El Turbón

*

2 822,036

0

0,5067

42,4194

ES2410060

Río Aragón-Canal de Berdún

 

981,7503

0

– 0,880278

42,60083

ES2410061

Sierras de San Juan de La Peña y Peña Oroel

*

18 186,1313

0

– 0,636667

42,52944

ES2410062

Río Gas

 

42,7898

0

– 0,524722

42,56444

ES2410064

Sierras de Santo Domingo y Caballera

*

30 875,1109

0

– 0,774444

42,40361

ES2410067

La Guarguera

*

516,6016

0

– 0,234167

42,41444

ES2410068

Silves

*

2 150,4758

0

0,0175

42,44972

ES2410069

Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel

*

5 414,0113

0

0,4694

42,3086

ES2410070

Sierra del Castillo de Laguarres

*

3 687,0795

0

0,496944

42,15806

ES2410071

Congosto de Olvena

*

1 882,7839

0

0,276111

42,10556

ES2410072

Lagunas de Estaña

 

505,9174

0

0,529167

42,02944

ES2410073

Ríos Cinca y Alcanadre

*

6 207,9913

0

0,147778

41,69139

ES2410074

Yesos de Barbastro

*

13 771,1307

0

0,313333

41,92333

ES2410075

Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan

*

228,6126

0

0,139444

41,61389

ES2410076

Sierras de Alcubierre y Sigena

*

47 049,6092

0

– 0,421111

41,71667

ES2410084

Liberola-Serreta Negra

*

4 918,4651

0

0,143333

41,43111

ES2420030

Sabinares del Puerto de Escadón

*

11 605,6286

0

– 0,997222

40,22444

ES2420036

Puertos de Beceite

*

4 664,5321

0

– 0,201389

40,79556

ES2420037

Sierra de Javalambre

*

11 569,0035

0

– 0,994167

40,07028

ES2420038

Castelfrío - Mas de Tarín

*

2 206,3701

0

– 0,975

40,47056

ES2420039

Rodeno de Albarracín

*

3 235,8642

0

– 1,386667

40,37028

ES2420092

Barranco de Valdemesón - Azaila

*

617,5399

0

– 0,454444

41,28111

ES2420093

Salada de Azaila

*

56,4648

0

– 0,497778

41,26472

ES2420099

Sierra de Vizcuerno

*

2 541,0591

0

– 0,071944

41,145

ES2420111

Montes de La Cuenca de Gallocanta

*

5 328,0279

0

– 1,471667

41,00889

ES2420112

Las Planetas-Claverías

*

2 724,4874

0

– 0,497222

41,16083

ES2420113

Parque Cultural del Río Martín

*

25 389,3283

0

– 0,628611

41,02222

ES2420114

Saladas de Alcañiz

*

650,8087

0

– 0,203889

41,04361

ES2420115

Salada de Calanda

*

32,8695

0

– 0,211944

40,99222

ES2420116

Río Mezquín y Oscuros

*

453,6176

0

– 0,085

40,91333

ES2420117

Río Bergantes

*

241,061

0

– 0,166111

40,82417

ES2420118

Río Algars

*

472,4013

0

0,211111

41,14028

ES2420119

Els Ports de Beseit

*

10 159,2051

0

0,110833

40,75444

ES2420120

Sierra de Fonfría

*

11 338,7006

0

– 1,107778

40,99083

ES2420121

Yesos de Barrachina y Cutanda

*

1 534,7175

0

– 1,158889

40,89194

ES2420122

Sabinar de El Villarejo

*

1 500,3352

0

– 1,215556

40,89306

ES2420123

Sierra Palomera

*

4 409,4641

0

– 1,245556

40,77194

ES2420124

Muelas y Estrechos del Río Guadalope

*

19 175,3814

0

– 0,551111

40,61556

ES2420125

Rambla de Las Truchas

 

2 397,4842

0

– 0,339444

40,45722

ES2420126

Maestrazgo y Sierra de Gúdar

*

81 048,4791

0

– 0,649167

40,37583

ES2420128

Estrechos del Río Mijares

 

1 255,337

0

– 0,673889

40,12944

ES2420129

Sierra de Javalambre II

*

53 259,0791

0

– 1,033333

40,03333

ES2420131

Los Yesares y Laguna de Tortajada

*

2 772,2809

0

– 1,044722

40,40667

ES2420132

Altos de Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cascante

*

3 272,4029

0

– 1,129722

40,23639

ES2420133

Loma de Centellas

*

917,4847

0

– 1,188056

40,12972

ES2420134

Sabinar de San Blas

*

5 029,2951

0

– 1,275556

40,34528

ES2420135

Cuenca del Ebrón

*

21 837,0863

0

– 1,354444

40,22778

ES2420136

Sabinares de Saldón y Valdecuenca

*

9 217,575

0

– 1,441111

40,34111

ES2420137

Los Cuadrejones - Dehesa del Saladar

 

54,7671

0

– 1,518611

40,37444

ES2420138

Valdecabriel - Las Tejeras

*

11 846,4059

0

– 1,608889

40,28417

ES2420139

Alto Tajo y Muela de San Juan

 

6 887,8848

0

– 1,746667

40,39722

ES2420140

Estrechos del Guadalaviar

*

2 246,5659

0

– 1,610556

40,40278

ES2420141

Tremedales de Orihuela

*

12 854,9093

0

– 1,668889

40,465

ES2420142

Sabinar de Monterde de Albarracín

*

14 018,8402

0

– 1,464444

40,48944

ES2420145

Cueva de Baticambras

 

0,5279

0

– 0,458889

40,78778

ES2420146

Cueva de La Solana

*

0,0506

0

– 0,577222

40,72889

ES2420147

Cueva del Húmero

 

1

0

– 0,713333

40,14028

ES2420148

Cueva del Recuenco

 

0,0466

0

– 0,585556

40,75861

ES2420149

Sima del Polo

 

0,0554

0

– 0,500278

40,75139

ES2430007

Foz de Salvatierra

*

530,7189

0

– 1,01

42,69

ES2430028

Moncayo

*

9 937,0986

0

– 1,759722

41,74361

ES2430032

El Planerón

*

1 139,1007

0

– 0,616667

41,37167

ES2430033

Efesa de La Villa

*

1 270,1912

0

– 0,06

41,2275

ES2430034

Puerto de Codos - Encinacorba

*

1 239,3623

0

– 1,327222

41,30167

ES2430035

Sierra de Santa Cruz - Puerto de Used

*

636,7212

0

– 1,563889

41,1225

ES2430041

Complejo Lagunar de La Salada de Chiprana

*

154,8267

0

– 0,180556

41,23889

ES2430043

Laguna de Gallocanta

*

2 813,4621

0

– 1,55

40,96667

ES2430047

Sierras de Leyre y Orba

*

6 908,6769

0

– 1,023056

42,64611

ES2430063

Río Onsella

*

442,7762

0

– 1,037222

42,48361

ES2430065

Río Arba de Luesia

 

328,6564

0

– 1,050278

42,34278

ES2430066

Río Arba de Biel

*

583,7601

0

– 0,9375

42,28611

ES2430077

Bajo Gállego

 

1 309,1298

0

– 0,775278

41,84861

ES2430078

Montes de Zuera

*

17 273,4197

0

– 0,893889

41,93694

ES2430079

Loma Negra

*

7 015,2748

0

– 1,311111

42,08056

ES2430080

El Castellar

*

12 957,6697

0

– 1,035

41,81417

ES2430081

Sotos y Mejanas del Ebro

 

1 842,6875

0

– 0,932222

41,70417

ES2430082

Monegros

*

35 670,4576

0

– 0,189167

41,42056

ES2430083

Montes de Alfajarín - Saso de Osera

*

11 693,1685

0

– 0,6025

41,59806

ES2430085

Laguna de Plantados y Laguna de Agón

*

54,1015

0

– 1,409444

41,84528

ES2430086

Monte Alto y Siete Cabezos

*

3 728,5749

0

– 1,393056

41,79139

ES2430087

Maderuela

 

690,9278

0

– 1,717778

41,80278

ES2430088

Barranco de Valdeplata

*

1 030,3556

0

– 1,682222

41,68861

ES2430089

Sierra de Nava Alta - Puerto de La Chabola

*

9 904,8831

0

– 1,505

41,63472

ES2430090

Dehesa de Rueda - Montolar

*

3 944,9394

0

– 1,2286

41,6444

ES2430091

Planas y Estepas de La Margen derecha del Ebro

*

43 146,7048

0

– 0,813889

41,45556

ES2430094

Meandros del Ebro

 

1 106,4894

0

– 0,36

41,31778

ES2430095

Bajo Martín

 

267,5615

0

– 0,336389

41,24528

ES2430096

Río Guadalope, Val de Fabara y Val de Pilas

*

5 643,387

0

0,077778

41,24333

ES2430097

Río Matarranya

*

1 990,9846

0

0,139444

41,14583

ES2430098

Cueva Honda

 

0,9944

0

– 1,714722

41,64194

ES2430100

Hoces del Jalón

*

5 199,3623

0

– 1,606111

41,41472

ES2430101

Muelas del Jiloca: El Campo y La Torreta

*

9 431,1309

0

– 1,546944

41,27556

ES2430102

Sierra de Vicort

*

10 409,6016

0

– 1,489167

41,36889

ES2430103

Sierras de Algairén

*

4 214,3217

0

– 1,376111

41,34389

ES2430104

Riberas del Jalón (Bubierca - Ateca)

*

174,312

0

– 1,814444

41,31972

ES2430105

Hoces del Río Mesa

*

5 299,5179

0

– 1,894444

41,18

ES2430106

Los Romerales - Cerropozuelo

*

7 899,4216

0

– 1,746944

41,14528

ES2430107

Sierras de Pardos y Santa Cruz

*

5 671,6174

0

– 1,585556

41,105

ES2430108

Balsa Grande y Balsa Pequeña

*

16,1775

0

– 1,540833

41,01889

ES2430109

Hoces de Torralba - Río Piedra

*

3 036,6303

0

– 1,7075

41,055

ES2430110

Alto Huerva - Sierra de Herrera

*

22 192,4421

0

– 1,154444

41,22194

ES2430127

Sima del Árbol

 

0,06

0

– 1,426667

41,46278

ES2430143

Cueva del Mármol

 

0,0636

0

– 1,4275

41,48083

ES2430144

Cueva del Sudor

 

0,0303

0

– 1,46

41,47389

ES2430151

Cueva del Muerto

 

0,0854

0

– 1,428056

41,48167

ES2430152

Reserva Natural de Los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro

 

804,8359

0

– 0,765

41,59778

ES2430153

La Lomaza de Belchite

*

1 192,9406

0

– 0,705278

41,38972

ES3110001

Cuencas de los ríos Jarama y Henares

*

36 064

0

– 3,4292

40,6164

ES3110002

Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte

*

50 231

0

– 3,7078

40,9453

ES3110003

Cuenca del río Guadalix

*

2 477,2

0

– 3,6448

40,7104

ES3110004

Cuenca del río Manzanares

*

62 999,8

0

– 3,8339

40,6361

ES3110005

Cuenca del río Guadarrama

*

33 936,8

0

– 4,0056

40,5028

ES3110006

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid

*

51 008,7

0

– 3,5797

40,1789

ES3110007

Cuencas de los ríos Alberche y Cofio

*

82 856,6

0

– 4,2683

40,3756

ES4110002

Sierra de Gredos

*

86 944,46

0

– 5,3385

40,2794

ES4110020

Pinar de Hoyocasero

*

367,56

0

– 4,9814

40,3894

ES4110034

Sierra de la Paramera y Serrota

*

22 586,82

0

– 4,9817

40,4885

ES4110078

Riberas del Río Alberche y afluentes

*

710,12

0

– 4,6484

40,4171

ES4110097

Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos

*

25 941,73

0

– 4,3361

40,6827

ES4110103

Encinares de los ríos Adaja y Voltoya

*

23 059,16

0

– 4,6272

40,7499

ES4110112

Encinares de la Sierra de Ávila

*

13 370,66

0

– 4,8776

40,6946

ES4110113

Cerro de Guisando

*

3 458,02

0

– 4,4843

40,3595

ES4110114

Pinares del Bajo Alberche

*

49 853,71

0

– 4,4706

40,515

ES4110115

Valle del Tiétar

*

63 308,23

0

– 4,8759

40,2362

ES4120025

Ojo Guareña

*

13 010,16

0

– 3,6202

43,047

ES4120028

Monte Santiago

*

2 646,45

0

– 3,0407

42,9632

ES4120030

Montes Obarenes

*

43 073,59

0

– 3,2339

42,7299

ES4120049

Bosques del Valle de Mena

*

6 480,6

0

– 3,3851

43,1259

ES4120051

Riberas del Zadorra

*

175,62

0

– 2,8372

42,7564

ES4120052

Riberas del Ayuda

*

507,49

0

– 2,6886

42,6829

ES4120059

Riberas del Río Ebro y afluentes

*

194,01

0

– 3,0088

42,7292

ES4120066

Riberas del Río Nela y afluentes

*

763,52

0

– 3,5195

42,9155

ES4120068

Riberas del Río Riaza

 

94,27

0

– 3,8794

41,6723

ES4120071

Riberas del Río Arlanza y afluentes

*

1 215,79

0

– 3,3551

42,0543

ES4120072

Riberas del Río Arlanzón y afluentes

 

1 118,51

0

– 3,9373

42,4465

ES4120073

Riberas del Río Oca y afluentes

*

568,54

0

– 3,4337

42,663

ES4120075

Riberas del Río Tirón y afluentes

*

456,78

0

– 3,0695

42,4075

ES4120089

Hoces del Alto Ebro y Rudrón

*

46 275,62

0

– 3,7817

42,791

ES4120091

Sabinares del Arlanza

*

37 689,55

0

– 3,443

41,9826

ES4120092

Sierra de la Demanda

*

70 744,79

0

– 3,1876

42,1611

ES4120093

Humada-Peña Amaya

*

36 839,3

0

– 4,0545

42,641

ES4120094

Sierra de la Tesla-Valdivielso

*

25 424,47

0

– 3,5326

42,8032

ES4120095

Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo

*

3 641,34

0

– 2,9723

42,6408

ES4130010

Sierra de los Ancares

*

55 408,48

0

– 6,7167

42,8166

ES4130038

Sierra de la Encina de la Lastra

 

288,45

0

– 6,844

42,4977

ES4130065

Riberas del Río Órbigo y afluentes

*

1 269,65

0

– 5,7697

42,1005

ES4130076

Riberas del Río Sil y afluentes

*

361,1

0

– 6,9982

42,533

ES4130079

Riberas del Río Esla y afluentes

 

1 946,67

0

– 5,6125

42,025

ES4130117

Montes Aquilanos y Sierra de Teleno

*

31 788,78

0

– 6,4667

42,3695

ES4130137

Rebollares del Cea

*

13 280,41

0

– 5,0994

42,6333

ES4130145

Lagunas de los Oteros

*

4 118

0

– 5,3253

42,2668

ES4130149

Omaña

*

20 054,98

0

– 6,184

42,8134

ES4140011

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

*

78 224,61

0

– 4,5759

42,937

ES4140026

Las Tuerces

*

1 599,17

0

– 4,2416

42,7461

ES4140027

Covalagua

*

2 381,81

0

– 4,1202

42,7707

ES4140053

Montes del Cerrato

*

12 161,63

0

– 4,0958

41,8815

ES4140077

Riberas del Río Carrión y afluentes

*

926,25

0

– 4,5577

42,186

ES4140080

Canal de Castilla

 

149,76

0

– 4,3067

42,4051

ES4140082

Riberas del Río Pisuerga y afluentes

 

2 277,95

0

– 4,1198

42,3517

ES4140129

Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo

*

22 999,93

0

– 4,7973

41,7972

ES4140136

Laguna de La Nava

*

1 016,99

0

– 4,7454

42,0637

ES4150032

El Rebollar

*

49 669,94

0

– 6,6213

40,3549

ES4150064

Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes

*

5 244,55

0

– 6,4067

40,7877

ES4150085

Riberas del Río Tormes y afluentes

*

1 876,23

0

– 5,5262

40,7977

ES4150096

Arribes del Duero

*

106 178,29

0

– 6,5353

41,1843

ES4150098

Campo de Argañán

*

9 304,27

0

– 6,759

40,6092

ES4150100

Campo de Azaba

*

36 158,61

0

– 6,7073

40,513

ES4150101

Candelario

*

8 165,91

0

– 5,7625

40,3398

ES4150107

Las Batuecas-Sierra de Francia

*

31 786,33

0

– 6,12

40,4775

ES4150108

Quilamas

*

10 547,78

0

– 5,9905

40,563

ES4150121

Riberas del Río Alagón y afluentes

*

1 840,05

0

– 5,949

40,5035

ES4150125

Riberas del Río Agadón

*

111,64

0

– 6,4586

40,4971

ES4150126

Valle del Cuerpo de Hombre

*

6 508,73

0

– 5,9037

40,3567

ES4150127

Riberas del Río Águeda

*

945,96

0

– 6,6592

40,7137

ES4160019

Sierra de Ayllón

*

14 348,96

0

– 3,372

41,2719

ES4160043

Cueva de los Murciélagos

 

1

0

– 4,0368

41,0835

ES4160058

Sabinares de Somosierra

*

2 155,42

0

– 3,6651

41,1711

ES4160062

Lagunas de Coca y Olmedo

*

1 225,94

0

– 4,5807

41,2002

ES4160063

Lagunas de Santa María la Real de Nieva

*

630,87

0

– 4,3984

41,0114

ES4160084

Riberas del Río Duratón

*

310,12

0

– 3,6437

41,2556

ES4160104

Hoces del Río Riaza

*

5 180,84

0

– 3,5745

41,5289

ES4160106

Lagunas de Cantalejo

*

10 769,5

0

– 4,0353

41,2609

ES4160109

Sierra de Guadarrama

*

69 678,7

0

– 3,9513

40,96

ES4160111

Valles del Voltoya y el Zorita

*

39 653,05

0

– 4,3725

40,8518

ES4160122

Sierra de Pradales

*

1 333,46

0

– 3,8028

41,4497

ES4170029

Sabinares Sierra de Cabrejas

*

32 670,86

0

– 2,8104

41,7546

ES4170054

Oncala-Valtajeros

*

7 379,32

0

– 2,3162

41,9567

ES4170055

Cigudosa-San Felices

*

6 752,28

0

– 2,0189

41,9134

ES4170056

Sabinares de Ciria-Borobia

*

2 788,26

0

– 1,9492

41,6309

ES4170057

Sabinares del Jalón

*

19 052,34

0

– 2,1781

41,132

ES4170083

Riberas del Río Duero y afluentes

*

6 266,22

0

– 3,8108

41,6718

ES4170116

Sierras de Urbión y Cebollera

*

43 005,22

0

– 2,6347

41,9971

ES4170119

Sierra del Moncayo

*

7 046,4

0

– 1,8535

41,7737

ES4170120

Páramo de Layna

*

6 253,48

0

– 2,3681

41,1121

ES4170135

Cañón del Río Lobos

*

12 212,77

0

– 3,1061

41,786

ES4170138

Quejigares y encinares de Sierra del Madero

*

3 830,26

0

– 2,0891

41,7909

ES4170139

Quejigares de Gómara-Nájima

*

6 208,27

0

– 2,1717

41,5114

ES4170140

Robledales del Berrún

*

492,36

0

– 2,661

41,8672

ES4170141

Pinar de Losana

*

800,53

0

– 3,0513

41,2863

ES4170142

Encinares de Tiermes

*

1 149,08

0

– 3,1312

41,3716

ES4170143

Encinares de Sierra del Costanazo

*

2 064,37

0

– 2,0833

41,5907

ES4170144

Riberas del Río Cidacos y afluentes

*

195,94

0

– 2,3205

42,108

ES4170148

Altos de Barahona

*

43 988,31

0

– 2,7448

41,3185

ES4180017

Riberas de Castronuño

*

8 597,19

0

– 5,2079

41,444

ES4180069

Riberas del Río Cea

 

876,85

0

– 5,1666

42,2412

ES4180070

Riberas del Río Cega

*

536,28

0

– 4,7145

41,4974

ES4180081

Riberas del Río Adaja y afluentes

 

1 524,89

0

– 4,6304

41,3321

ES4180124

Salgüeros de Aldeamayor

*

1 181,57

0

– 4,6711

41,5257

ES4180130

El Carrascal

*

5 420,42

0

– 4,3531

41,5895

ES4180147

Humedales de Los Arenales

*

3 286,48

0

– 4,8591

41,2853

ES4190033

Sierra de la Culebra

*

61 314,03

0

– 6,359

41,9196

ES4190060

Tejedelo

*

136,08

0

– 6,7923

42,0204

ES4190061

Quejigares de la Tierra del Vino

*

366,35

0

– 5,7318

41,294

ES4190067

Riberas del Río Tera y afluentes

*

2 276,8

0

– 5,7908

41,9594

ES4190074

Riberas del Río Aliste y afluentes

*

1 748,85

0

– 6,083

41,676

ES4190102

Cañones del Duero

*

13 514,16

0

– 5,9656

41,4525

ES4190105

Lago de Sanabria y alrededores

*

32 508,74

0

– 6,8197

42,1491

ES4190110

Sierra de la Cabrera

*

18 783,58

0

– 6,5624

42,2043

ES4190131

Riberas del Río Tuela y afluentes

*

497,62

0

– 6,8998

42,0333

ES4190132

Riberas del Río Manzanas y afluentes

*

422,98

0

– 6,4141

41,7049

ES4190133

Campo Alto de Aliste

*

2 278,77

0

– 6,3667

41,8229

ES4190134

Lagunas de Tera y Vidriales

*

2 291,45

0

– 5,9812

42,0158

ES4190146

Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila

*

4 207,9

0

– 5,5927

41,8373

ES4210001

Hoces del río Júcar

*

17 447

0

– 1,296389

39,20556

ES4210002

La Encantada, El Moral y Los Torreones

 

855

0

– 2,671944

39,13167

ES4210004

Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de Corral Rubio

*

2 415,6

0

– 1,559444

38,84361

ES4210005

Laguna de Los Ojos de Villaverde

*

339,74

0

– 2,368611

38,80861

ES4210006

Laguna del Arquillo

*

522

0

– 2,3625

38,74722

ES4210008

Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo

*

174 881,13

0

– 2,246389

38,40583

ES4210010

Sierra de Abenuj

*

1 044,66

0

– 1,730278

38,62222

ES4210011

Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj

*

1 390

0

– 1,614167

38,54556

ES4210016

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz

*

30 677,89

0

– 2,695833

38,57361

ES4210017

Lagunas de Ruidera

*

34 452

0

– 2,825

38,93667

ES4220001

Navas de Malagón

*

466,14

0

– 3,911667

39,18417

ES4220002

Sierra de Picón

*

7 825,38

0

– 4,115833

39,06056

ES4220003

Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes

*

23 483,92

0

– 4,405

39,02972

ES4220005

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

*

1 862,28

0

– 3,840833

38,80528

ES4220007

Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia

 

1 214,53

0

– 4,54

38,73917

ES4220013

Sierra de Los Canalizos

*

24 564,21

0

– 4,618056

38,87389

ES4220015

Sierras de Almadén - Chillón - Guadalmez

*

6 612,07

0

– 4,886667

38,74361

ES4220017

Alcornocal de Zumajo

*

3 180,53

0

– 4,837222

39,11444

ES4220018

Túneles de Ojailén

 

77,16

0

– 3,874167

38,58556

ES4220019

Bonales de la comarca de Los Montes del Guadiana

*

285,53

0

– 4,575278

39,11472

ES4220020

Lagunas de Alcoba y Horcajo de Los Montes

*

20,01

0

– 4,458333

39,28333

ES4230001

Rentos de Orchova y vertientes del Turia

*

4 765,48

0

– 1,194167

39,96639

ES4230002

Sierras de Talayuelas y Aliaguilla

*

7 763

0

– 1,288611

39,80028

ES4230005

Sabinares de Campillos - Sierra y Valdemorillo de la Sierra

*

13 654

0

– 1,712778

40,06111

ES4230006

Hoces de Alarcón

*

2 778,52

0

– 2,076389

39,52917

ES4230008

Complejo lagunar de Arcas

*

275,03

0

– 2,138889

39,99611

ES4230009

Cueva de La Judía

 

196,62

0

– 2,145833

39,72528

ES4230010

Cueva de Los Morciguillos

*

45,96

0

– 2,151111

39,92861

ES4230012

Estepas yesosas de La Alcarria conquense

*

11 481,79

0

– 2,664444

40,21889

ES4230013

Hoces del Cabriel, Guadazaón y ojos de Moya

*

63 296,2

0

– 1,638611

39,96528

ES4230014

Serranía de Cuenca

*

185 318

0

– 1,954444

40,29222

ES4230015

Sierra del Santerón

*

2 609

0

– 1,405833

40,04611

ES4230016

Río Júcar sobre Alarcón

*

699,77

0

– 1,523333

39,94361

ES4240003

Riberas del Henares

*

1 249,77

0

– 3,090278

40,83806

ES4240004

Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda

 

1 315,86

0

– 3,339722

40,85889

ES4240005

Lagunas de Puebla de Beleña

*

210,07

0

– 3,252778

40,89056

ES4240007

Sierra de Pela

*

11 972,28

0

– 3,113611

41,26222

ES4240008

Cerros volcánicos de Cañamares

 

707

0

– 2,949444

41,20611

ES4240009

Valle del río Cañamares

*

1 827,39

0

– 2,942778

41,03583

ES4240012

Rebollar de Navalpotro

*

1 059,83

0

– 2,587778

40,945

ES4240013

Cueva de La Canaleja

 

163

0

– 2,463889

40,90722

ES4240014

Quejigares de Barriopedro y Brihuega

*

4 382

0

– 2,790833

40,78556

ES4240015

Valle del Tajuña en Torrecuadrada

*

2 825

0

– 2,536111

40,88083

ES4240016

Alto Tajo

*

140 068

0

– 2,075278

40,68083

ES4240017

Parameras de Maranchón, hoz del Mesa y Aragoncillo

*

49 442

0

– 2,140556

41,03917

ES4240018

Sierra de Altomira

*

29 493

0

– 2,828889

40,29667

ES4240019

Laderas yesosas de Tendilla

*

259

0

– 2,986389

40,54083

ES4240020

Montes de Picaza

*

15 103

0

– 1,831111

40,70083

ES4240021

Riberas de Valfermoso de Tajuña y Brihuega

 

107

0

– 2,955278

40,63556

ES4240022

Sabinares rastreros de Alustante - Tordesilos

*

7 376

0

– 1,606111

40,61056

ES4240023

Lagunas y parameras del Señorío de Molina

*

6 163,8

0

– 1,786667

41,01333

ES4240024

Sierra de Caldereros

*

2 368,04

0

– 1,728056

40,85361

ES4250001

Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche

*

117 539,01

0

– 4,896111

40,11028

ES4250003

Barrancas de Talavera

 

1 182,72

0

– 4,078056

39,94389

ES4250005

Montes de Toledo

*

218 003,17

0

– 4,237778

39,45806

ES4250006

Rincón del Torozo

 

202,07

0

– 5,042222

39,48167

ES4250008

Estepas salinas de Toledo

*

679

0

– 3,617222

39,84583

ES4250009

Yesares del valle del Tajo

*

28 033

0

– 3,273611

40,01639

ES4250010

Humedales de La Mancha

*

14 492,77

0

– 3,277778

39,50361

ES4250011

Complejo lagunar de La Jara

*

768,7

0

– 4,446944

39,70528

ES4250012

Mina de la nava de Ricomalillo

 

1,19

0

– 4,953889

39,66167

ES4250013

Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo

*

13 472,79

0

– 4,846389

39,75278

ES4250014

Sotos del río Alberche

*

751,4

0

– 4,493611

40,08528

ES4310003

Complejo Lagunar de la Albuera

*

1 924,17

0

– 6,7633

38,6969

ES4310004

Dehesas de Jerez

*

47 537,38

0

– 7,033889

38,36917

ES4310008

Estena

*

7 866,06

0

– 4,777222

39,36583

ES4310009

Puerto Peña - los Golondrinos

*

35 322,91

0

– 5,0622

39,2333

ES4310010

La Serena

*

148 159,26

0

– 5,388056

38,87389

ES4310015

Río Alcarrache

*

1 336,95

0

– 6,913333

38,46917

ES4310017

Río Aljucén Bajo

*

426,27

0

– 6,376944

39,00222

ES4310019

Río Ardila Alto

*

1 047,83

0

– 6,460833

38,20667

ES4310020

Río Ardila Bajo

*

964,82

0

– 6,867222

38,23972

ES4310022

Río Gevora Alto

*

2 826,35

0

– 7,131667

39,24972

ES4310023

Río Guadalemar

*

373,22

0

– 4,921389

39,08667

ES4310024

Río Guadamez

*

2 236,8

0

– 5,870278

38,68278

ES4310026

Río Guadiana Alto - Zujar

*

3 080,88

0

– 5,943611

38,95833

ES4310027

Río Guadiana Internacional

*

654,84

0

– 7,0972

38,8136

ES4310028

Río Matachel

*

1 440,85

0

– 5,897222

38,42444

ES4310032

Rivera de los Limonetes - Nogales

*

389,69

0

– 6,7803

38,7056

ES4310036

Sierra de Escorial

 

663,3

0

– 5,105278

39,10694

ES4310040

Sierra de Moraleja

 

1 913,41

0

– 5,0078

38,7778

ES4310042

Sierra de Siruela

*

6 677,91

0

– 5,0208

38,9278

ES4310043

Sierra de Villares - Balbueno

*

500,91

0

– 5,005833

39,07389

ES4310045

Valdecigüeñas

*

3 734,88

0

– 5,948056

38,0525

ES4310048

Corredor del Lacara

 

648,7

0

– 6,399167

39,0675

ES4310049

Cueva del Valle de Santa Ana

 

3,14

0

– 6,7925

38,36583

ES4310050

Cuevas de Alconera

 

3,14

0

– 6,481667

38,40694

ES4310055

Refugio de Sierra Pascuala

 

3,14

0

– 6,543333

38,4575

ES4310059

Río Gevora Bajo

*

374,68

0

– 6,939167

38,96694

ES4310060

Corredores de Siruela

*

2 709,08

0

– 4,944444

38,8875

ES4310061

Laguna temporal de Murtales

*

29,93

0

– 6,603611

39,06889

ES4310062

Laguna temporal de Tres Arroyos

*

7,77

0

– 6,907778

38,84556

ES4310063

Río Bembezar

*

1 102,35

0

– 5,624167

38,22056

ES4310064

Río Ortiga

*

1 080,46

31,12

– 5,705278

38,70111

ES4310065

Río Palomillas

*

463,42

0

– 6,102778

38,67639

ES4310066

Sierra de Maria Andres

*

4 008,89

0

– 6,663611

38,53139

ES4310067

Sierras de Alor y Monte Longo

*

6 683,26

0

– 7,051389

38,55694

ES4310068

Sierras de Bienvenida y la Capitana

*

480,58

0

– 6,151944

38,27028

ES4310069

Cueva del Agua

 

3,13

0

– 6,49

38,02167

ES4310070

Mina las Marias

 

3,12

0

– 7,196944

38,49417

ES4310071

Mina los Castillejos

 

3,14

0

– 6,5

38,46083

ES4310072

Mina Mariquita

 

3,14

0

– 6,185833

38,3575

ES4310073

Mina los Novilleros

 

3,12

0

– 7,238889

38,58

ES4310074

Arroyos Cabriles y Friegamuñoz

 

121,5

0

– 7,2192

38,4744

ES4310075

Rivera de Taliga

 

120,82

0

– 7,2339

38,6069

ES4320001

Canchos de Ramiro

*

7 040,96

0

– 6,753056

39,92417

ES4320002

Cedillo y Río Tajo Internacional

*

22 697,91

0

– 7,236111

39,60556

ES4320005

Dehesas del Ruecas y Cubilar

*

7 442,74

0

– 5,5069

39,2

ES4320011

Las Hurdes

*

26 269,09

0

– 6,2597

40,3969

ES4320013

Granadilla

*

24 211,2

0

– 6,061667

40,27556

ES4320016

Río Aljucen Alto

 

527,89

0

– 6,189722

39,14778

ES4320018

Río Almonte

*

9 409,48

0

– 5,9764

39,5433

ES4320021

Río Erjas

*

1 457,19

0

– 6,9183

40,0267

ES4320029

Río Ruecas Alto

*

878,36

0

– 5,391389

39,37528

ES4320030

Río Salor

*

391,15

0

– 6,674722

39,44333

ES4320031

Río Tietar

*

4 321,03

0

– 5,6783

40,0339

ES4320033

Rivera de los Molinos y la Torre

*

520,52

0

– 6,968889

39,48139

ES4320035

Sierra de Cabezas de Aguila

*

5 315,22

0

– 5,553333

39,39667

ES4320037

Sierra de Gata

*

17 510,89

0

– 6,645556

40,27333

ES4320038

Sierra de Gredos y Valle del Jerte

*

69 528,61

0

– 5,7211

40,1928

ES4320039

Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque

*

77 495,83

0

– 5,3206

39,5567

ES4320046

Regato Guadalto

 

261,73

0

– 6,861667

39,44167

ES4320047

Sierras de Risco Viejo

*

11 951,6

0

– 6,3222

40,2403

ES4320051

Mina de la Aurora

 

3,14

0

– 6,698056

40,14778

ES4320052

Mina de la Rivera de Acebo

*

4,88

0

– 6,6819

40,1697

ES4320057

Refugio del Alto de San Blas

 

4,9

0

– 5,519167

39,33806

ES4320060

Arroyos Barbaon y Calzones

*

2 055,7

0

– 6,069167

39,94194

ES4320061

Arroyos Patana y Regueros

*

1 039,65

0

– 6,5619

40,0525

ES4320062

Cañada del Venero

*

2 295,02

0

– 5,428889

39,93111

ES4320063

Embalse Arce de Abajo

*

54,03

0

– 6,686667

39,59167

ES4320064

Embalse de Lancho

*

163,71

0

– 6,510556

39,4775

ES4320065

Embalse de Petit I

*

154,63

0

– 6,560833

39,54

ES4320066

Laguna temporal de Corrales

*

5,94

0

– 6,629167

39,87806

ES4320067

Laguna temporal de Valdehornos

*

4,24

0

– 6,602222

40,18194

ES4320068

Márgenes de Valdecañas

*

132,8

0

– 5,3647

39,8261

ES4320069

Río Esperaban

*

777,2

0

– 6,2944

40,3311

ES4320070

Río Guadalupejo

*

547,93

0

– 5,265833

39,42778

ES4320071

Ríos Alagon y Jerte

*

3 131,7

0

– 6,1833

40,0794

ES4320072

Ríos Arrago y Tralgas

*

827,01

0

– 6,485

40,2292

ES4320073

Rivera de Aurela

*

1 068,57

0

– 7,285833

39,60111

ES4320074

Rivera de Membrio

*

638,82

0

– 7,052222

39,54861

ES4320075

Riveras de Carbajo y Calatrucha

 

1 065,96

0

– 7,149167

39,62972

ES4320076

Riveras de Gata y Acebo

*

1 199,2

0

– 6,6553

40,16

ES4320077

Monfragüe

*

114 818,53

0

– 5,963056

39,79639

ES4320078

Monasterio de Yuste

 

13,81

0

– 5,736111

40,11472

ES4320079

Mina la Paloma

 

3,75

0

– 6,85

39,84056

ES4320080

Tunel de Cañamero

*

6,27

0

– 5,405278

39,36

ES5110001

Massís del Montseny

*

29 033,69

0

2,3458

41,7757

ES5110004

Serra de Catllaràs

*

6 130,45

0

1,9444

42,2025

ES5110005

Sistema Transversal català

*

28 554,04

0

2,3379

42,1304

ES5110007

Riu i Estanys de Tordera

*

338,33

28

2,7108

41,7048

ES5110008

Gallifa-Cingles de Bertí

*

7 206,46

0

2,2167

41,7155

ES5110009

Riera de Merlès

*

3 013,2

0

1,9847

41,9722

ES5110010

Sant Llorenç del Munt i l'Obac

*

16 084,57

0

1,973

41,6659

ES5110011

Serres del Litoral Septentrional

*

22 161,89

0

2,6364

41,664

ES5110012

Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat

*

7 263,19

0

1,8423

41,5876

ES5110013

Serres del Litoral central

*

25 051,47

0

1,8967

41,2944

ES5110014

Serra de Castelltallat

*

4 961,4

0

1,6686

41,8072

ES5110015

Sistema Prelitoral Central

*

19 649,18

0

1,4156

41,4514

ES5110016

Riera de Sorreigs

*

286,6

0

2,1769

42,0075

ES5110017

Costes del Maresme

 

2 906,4

0

2,4878

41,5281

ES5110018

Valls de l'Anoia

*

4 097,5

0

1,7061

41,4951

ES5110019

Carbassí

*

242,79

0

1,4336

41,6181

ES5110020

Costes del Garraf

*

26 472,92

0

1,857

41,198

ES5110021

Riera de la Goda

*

38,01

0

1,4588

41,5627

ES5110022

Capçaleres del Foix

*

2 176,7

0

1,5864

41,4406

ES5110023

Riera de Clariana

*

463,3

0

1,49

41,6056

ES5110024

Serra de Collserola

*

8 170,65

0

2,0476

41,4141

ES5110025

Riu Congost

*

356,73

30

2,2403

41,5455

ES5120001

Alta Garrotxa - Massís de les Salines

*

38 181,29

0

2,5956

42,3065

ES5120004

Zona Volcànica de la Garrotxa

*

15 276,41

0

2,4839

42,0911

ES5120005

Riu Llobregat d'Empordà

*

338,37

25

2,9473

42,3317

ES5120007

Cap de Creus

*

13 834,12

0

3,2296

42,3036

ES5120008

Estany de Banyoles

*

1 064

0

2,7422

42,1264

ES5120009

Basses de l'Albera

*

759,52

0

2,9248

42,4001

ES5120010

Les Gavarres

*

28 694,9

0

2,97

41,9242

ES5120011

Riberes del Baix Ter

*

1 217,89

74

2,8533

42,0161

ES5120012

Les Guilleries

*

12 404,04

0

2,4983

41,9364

ES5120013

Massís de les Cadiretes

*

9 196,96

0

2,9303

41,768

ES5120014

L'Albera

*

16 314,01

0

3,0329

42,4159

ES5120015

Litoral del Baix Empordà

*

3 390,08

0

3,1689

41,8645

ES5120016

El Montgrí- Les Medes - El Baix Ter

*

6 463,68

0

3,1696

42,082

ES5120017

Estany de Sils-Ribera de Santa Coloma

*

452,23

23

2,7338

41,7957

ES5120018

Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc

*

3 426,1

0

2,6931

42,0656

ES5120019

Riberes de l'Alt Ter

*

409,83

41

2,294

42,2324

ES5120020

Riu Llémena

*

193,99

32

2,6057

42,0705

ES5120021

Riu Fluvià

*

1 258,62

96

2,9369

42,1545

ES5120023

Rieres de Xuclà i Riudelleques

*

51,29

0

2,8021

42,0238

ES5120025

Garriga d'Empordà

*

547,7

0

2,9111

42,2686

ES5120027

Rasos de Tubau

 

644,53

0

2,0472

42,2239

ES5120029

Riu Brugent

*

68,38

0

2,5723

42,0376

ES5130001

Els Bessons

*

424,85

0

0,8478

41,4678

ES5130003

Alt Pallars

*

77 183,2

0

1,034

42,7159

ES5130007

Riberes de l'Alt Segre

*

216,62

23

1,8499

42,3915

ES5130008

Serra d'Aubenç i Roc de Cogul

*

6 779,1

0

1,2758

42,0847

ES5130009

Serra de Turp i Mora Condal-Valldan

*

3 709,28

0

1,3536

42,1178

ES5130010

Serra de Boumort-Collegats

*

18 414,83

0

1,1003

42,2367

ES5130012

Vall Alta de Serradell-Serra de Sant Gervàs

*

12 920,99

0

0,8124

42,2305

ES5130013

Aiguabarreig Segre-Cinca

*

761

37

0,4153

41,4644

ES5130014

Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

*

10 101,1

0

0,8439

41,9294

ES5130015

Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

*

32 423,71

0

0,8722

42,0303

ES5130016

Valls del Sió-Llobregós

*

26 581,43

0

1,1978

41,8172

ES5130017

Basses de Sucs i Alcarràs

 

21,19

0

0,4841

41,6447

ES5130018

Estany d'Ivars- Vilasana

*

156,6

0

0,9497

41,6836

ES5130019

Estany de Montcortès

*

45,01

0

0,9947

42,3319

ES5130020

Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana

*

339,08

19

0,7153

41,6818

ES5130021

Secans de la Noguera

*

8 928,23

0

0,7047

41,8236

ES5130024

La Faiada de Malpàs i Cambatiri

 

1 280,7

0

0,7739

42,3817

ES5130025

Bellmunt-Almenara

*

3 466,98

0

0,9528

41,7811

ES5130026

Serra de Prada-Castellàs

*

3 735,9

0

1,3044

42,2711

ES5130027

Obagues de la riera de Madrona

*

3 583,78

0

1,385

41,9706

ES5130028

Ribera Salada

*

5 520,4

0

1,4325

42,0419

ES5130029

Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora

*

8 682,94

0

1,67

42,0592

ES5130030

Estanys de Basturs

*

36,98

0

1,0189

42,1453

ES5130032

Vessants de la Noguera Ribagorçana

*

6 527,05

0

0,6394

41,8826

ES5130035

Plans de la Unilla

*

977,09

0

0,5514

41,7665

ES5130036

Plans de Sió

*

5 229,69

0

1,1269

41,7217

ES5130037

Secans de Belianes-Preixana

 

1 926,9

0

1,0128

41,5928

ES5130038

Secans del Segrià i Utxesa

*

3 798,38

0

0,4653

41,4439

ES5130039

Vall de Vinaixa

*

3 024,2

0

0,9944

41,4356

ES5130040

Secans de Mas de Melons-Alfés

*

6 420,19

0

0,6903

41,5228

ES5140001

Litoral meridional tarragoní

*

4 904,25

0

0,8256

40,8868

ES5140002

Serra de Godall

*

1 782,45

0

0,4611

40,6327

ES5140003

Ribera de l'Algars

*

2 128,34

0

0,2291

41,1172

ES5140004

Sèquia Major

*

54,64

0

1,1882

41,0887

ES5140005

Serra de Montsià

*

5 296,43

0

0,5289

40,6192

ES5140006

Serres de Cardó- El Boix

*

16 144

0

0,5819

40,9081

ES5140007

Costes del Tarragonès

*

1 111,6

0

1,3851

41,1267

ES5140008

Muntanyes de Prades

*

30 726,4

0

1,0333

41,305

ES5140009

Tivissa-Vandellòs-Llaberia

*

24 532,4

0

0,8058

41,0367

ES5140010

Riberes i Illes de l'Ebre

*

487,33

0

0,5237

41,2364

ES5140011

Sistema Prelitoral meridional

*

51 685,31

0

0,3856

40,8053

ES5140012

Tossals d'Almatret i Riba Roja

*

7 473,59

0

0,3977

41,2247

ES5140014

Massís de Bonastre

*

2 680,6

0

1,4736

41,2242

ES5140015

Riu Siurana i planes del Priorat

*

2 879,2

0

0,8064

41,1825

ES5140016

Tossal de Montagut

 

1 290,16

0

0,7136

40,9211

ES5140017

Serra de Montsant-Pas de l'Ase

*

19 531,5

0

0,7547

41,2417

ES5140018

El Montmell-Marmellar

*

9 333,3

0

1,5056

41,3375

ES5140019

Riu Gaià

 

2 990,23

0

1,3478

41,2261

ES5140020

Grapissar de la Masia Blanca

*

445,08

0

1,5114

41,1692

ES5140021

Obagues del riu Corb

*

2 270,13

0

1,2458

41,5381

ES5140022

Barranc de Santes Creus

 

48,86

0

0,7551

40,8828

ES5140023

Secans del Montsià

*

2 116,24

0

0,35

40,6331

ES5211007

Montgó

*

3 009,32

0

0,133056

38,81167

ES5211009

Penyal d'Ifac

*

83,2054

0

0,0764

38,6348

ES5212004

Riu Gorgos

 

777,36

0

– 0,0622

38,7558

ES5212005

L'Almadrava

*

2 239,127

0

0,0629

38,8771

ES5212006

Laguna de Salinas

*

282,3

0

– 0,8906

38,505

ES5212007

Salero y Cabecicos de Villena

*

717,76

0

– 0,9156

38,6358

ES5212008

Maigmó i Serres de la Foia de Castalla

*

13 823,01

0

– 0,7211

38,5567

ES5212009

Algepsars de Finestrat

*

102,65

0

– 0,2256

38,5683

ES5212010

Arenal de Petrer

 

1,02

0

– 0,7796

38,5107

ES5212011

Rambla de las Estacas

 

0,2054

0

– 0,7274

37,9296

ES5212012

Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor

*

4 781,9088

0

– 0,8325

37,9353

ES5213018

Penya-segats de la Marina

*

943,0804

0

0,1822

38,7308

ES5213019

Aitana, Serrella i Puigcampana

*

17 605,85

0

– 0,2194

38,6528

ES5213020

Serres del Ferrer i Bèrnia

*

3 449,6

0

– 0,0569

38,6781

ES5213021

Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa

*

5 552,87

0

– 0,09

38,535

ES5213022

Serra de Crevillent

*

5 083,46

0

– 0,8792

38,2658

ES5213023

Sierra de Callosa de Segura

*

663,533

0

– 0,9039

38,1278

ES5213024

Illa de Tabarca

*

43,484

0

– 0,4747

38,1648

ES5213025

Dunes de Guardamar

*

726,24

0

– 0,6478

38,0978

ES5213026

Sierra de Orihuela

*

1 677,31

0

– 0,9808

38,0972

ES5213032

Cap de les Hortes

 

1,0008

0

– 0,4206

38,35365

ES5213033

Litoral de Cabo Roig

 

7,1531

0

– 0,7359

37,9104

ES5213039

Sierra de Salinas

*

7 734,78

0

– 0,9589

38,5142

ES5213042

Valls de la Marina

*

16 061,26

0

– 0,1886

38,8006

ES5213054

Els Alforins

*

10 115,65

0

– 0,8

38,7972

ES5214001

Cueva del Perro-Cox

 

1

0

– 0,8986

38,1387

ES5214002

Tunel de Canals

 

1

0

– 0,577

38,9283

ES5214003

Cova dels Mosseguellos-Vallada

 

1

0

– 0,7372

38,9039

ES5214004

Cova Juliana

 

1

0

– 0,4644

38,6774

ES5221002

Desert de les Palmes

 

3 070,77

0

0,0431

40,0758

ES5222001

Serra d'Espadà

 

31 023,51

0

– 0,3847

39,9297

ES5222002

Marjal de Peníscola

*

105

0

0,4022

40,3714

ES5222004

Curs alt del riu Millars

*

10 015,14

0

– 0,5867

40,0664

ES5222005

Marjal de Nules

*

644,3489

0

– 0,1089

39,8358

ES5222006

Platja de Moncofa

 

1

0

– 0,149

39,776

ES5222007

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

*

4 081,907

0

– 0,1185

39,7877

ES5223002

L'Alt Maestrat

*

43 612,7

0

– 0,165

40,4219

ES5223004

Penyagolosa

*

31 921,4

0

– 0,39

40,2397

ES5223005

Alt Palància

*

26 267,23

0

– 0,7208

39,9308

ES5223007

Marjal d'Almenara

*

1 496,98

0

– 0,1967

39,7389

ES5223029

Riu Bergantes

*

4 402,6123

0

– 0,1758

40,705

ES5223036

Serra d'Irta

*

9 797,52

0

0,3225

40,32528

ES5223037

Litoral de Benicàssim

*

8,2173

0

0,1032

40,0573

ES5223053

Forat d'en Ferràs-Orpesa

 

1

0

0,1041

40,0876

ES5223055

Serra d'en Galceràn

*

11 319,97

0

0,0001

40,3019

ES5224001

Cova Obscura-Atzeneta del Maestrat

 

1

0

– 0,2152

40,1997

ES5232002

Serra Calderona

*

17 781,51

0

– 0,4411

39,7372

ES5232003

Curs mitjà del riu Palància

 

3 664,16

0

– 0,4717

39,8531

ES5232004

Rius del Racó d'Ademús

*

1 410,29

0

– 1,2669

40,0756

ES5232005

Lavajos de Sinarcas

*

24,7878

0

– 1,2398

39,7564

ES5232006

Alto Túria

*

14 449,34

0

– 1,145

39,8078

ES5232007

Riu Xúquer

 

370,53

0

– 0,6428

39,1164

ES5232008

Curs mitjà del riu Albaida

 

863,94

0

– 0,4664

38,9289

ES5232009

Serra del Castell de Xàtiva

 

3,29

0

– 0,5192

38,984

ES5232010

Cap de Cullera

 

0,21

0

– 0,2175

39,1868

ES5233001

Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana

*

49 597,86

0

0,105

40,6219

ES5233006

Puebla de San Miguel

*

8 853,13

0

– 1,165

40,0589

ES5233008

Sabinar de Alpuente

*

9 195,97

0

– 0,9372

39,9347

ES5233009

Sierra del Negrete

*

21 934,19

0

– 1,0275

39,5972

ES5233010

Hoces del Cabriel

*

13 224,18

0

– 1,4672

39,4172

ES5233011

Sierras de Martés y el Ave

*

35 242,05

0

– 0,8553

39,3025

ES5233012

Valle de Ayora y Sierra del Boquerón

*

16 825,15

0

– 1,1222

39,1842

ES5233013

Serra de Corbera

*

4 819,84

0

– 0,3264

39,1114

ES5233015

Serres del Montdúver i Marxuquera

*

7 582

0

– 0,3064

39,0014

ES5233030

Marjal de la Safor

*

1 244,86

0

– 0,1983

39,0336

ES5233034

Sierra del Mugrón

*

1 749

0

– 1,1275

38,9483

ES5233035

Arroyo Cerezo

*

5 402,66

0

– 1,3811

40,0758

ES5233038

Dunes de la Safor

 

66,08

0

– 0,1367

38,9706

ES5233040

Muela de Cortes y el Caroche

*

61 519,48

0

– 0,8781

39,0639

ES5233041

Serra de la Safor

*

3 514,55

0

– 0,2717

38,8703

ES5233044

Sierra de Malacara

*

15 065,8344

0

– 0,9533

39,4142

ES5233045

Serra d'Enguera

*

17 323,77

0

– 0,8372

38,8978

ES5233047

Ullals del riu Verd

*

27,94

0

– 0,5319

39,146

ES5233048

Sima de les Graelles-Tous

 

1

0

– 0,667

39,1138

ES5233049

Cova de les Rates Penades (Ròtova)

 

1

0

– 0,2744

38,9327

ES5233050

Cova de la Moneda-Cotes

*

1

0

– 0,6128

39,0575

ES5233051

Cova de les Meravelles de Llombai

 

1

0

– 0,5851

39,3131

ES5234001

Cova del Sardiner-Sagunt

 

1

0

– 0,2732

39,7102

ES5234002

Cueva Negra-Ayora

 

1

0

– 1,2089

39,074

ES5234003

Tunel del Carcalín-Buñol

 

1

0

– 0,8066

39,4156

ES5234004

Cueva del Barranco Hondo-Cheste

 

1

0

– 0,7244

39,5237

ES5234005

Sima de l'Àguila-Picassent

 

1

0

– 0,5232

39,328

ES5234006

Cova de les Meravelles d'Alzira

 

1

0

– 0,4248

39,1248

ES5234007

Cova Xurra-Gandia

 

1

0

– 0,2149

38,9742

ES5310005

Badies de Pollença i Alcúdia

*

30 747,55

0

3,2146

39,8504

ES5310008

Es Galatzó - s'Esclop

*

1 423,25

0

2,4896

39,6359

ES5310009

Es Teix

*

954,94

0

2,6526

39,7283

ES5310010

Comuna de Bunyola

 

787,39

0

2,7285

39,708

ES5310015

Puig de Sant Martí

*

225,86

0

3,0967

39,8337

ES5310023

Illots de Ponent d'Eivissa

*

2 536,92

0

1,1931

38,9732

ES5310024

La Mola

*

2 189,81

0

1,5564

38,6568

ES5310025

Cap de Barbaria

*

2 476,75

0

1,3925

38,6534

ES5310026

Fita des Ram

 

287,37

0

2,5546

39,6479

ES5310027

Cimals de la Serra

*

7 252,33

0

2,834

39,7756

ES5310028

Es Binis

*

27,9

0

2,7874

39,8323

ES5310029

Na Borges

*

3 994,15

0

3,2008

39,6377

ES5310030

Costa de Llevant

*

1 838,72

0

3,2482

39,3773

ES5310031

Porroig

 

113,28

0

1,3033

38,8775

ES5310032

Cap Llentrisca - Sa Talaia

*

3 089,72

0

1,2501

38,8938

ES5310033

Xarraca

*

777,1

0

1,4734

39,0951

ES5310034

Serra Grossa

*

1 175,53

0

1,3735

38,9231

ES5310035

Àrea marina del Nord de Menorca

*

5 095,95

0

4,0411

40,0766

ES5310036

Àrea marina del Sud de Ciutadella

*

2 239,12

0

3,9599

39,9243

ES5310037

Basses de la marina de Llucmajor

*

9,93

0

2,8416

39,3984

ES5310038

Cova des Bufador des Solleric

 

1

0

2,7986

39,7517

ES5310039

Cova de sa Bassa Blanca

 

1

0

3,1816

39,8445

ES5310040

Cova de les Maravelles

 

1

0

2,7839

39,7523

ES5310041

Cova de Canet

 

1

0

2,6274

39,6548

ES5310042

Avenc d'en Corbera

 

1

0

2,6308

39,6481

ES5310043

Cova dels Ases

 

1

0

3,2732

39,4335

ES5310044

Cova des Coll

 

1

0

3,2646

39,4291

ES5310045

Cova d'en Passol

 

1

0

3,2479

39,3927

ES5310046

Cova de ses Rates Pinyades

 

1

0

2,9658

39,7289

ES5310047

Cova des Corral des Porcs

 

1

0

2,8622

39,7236

ES5310048

Cova de sa Guitarreta

 

1

0

2,9187

39,4086

ES5310049

Cova des Pas de Vallgornera

 

1

0

2,8742

39,368

ES5310050

Cova d'en Bessó

 

1

0

3,3174

39,5258

ES5310051

Cova de can Bordils

 

1

0

3,3528

39,559

ES5310052

Cova des Diners

 

1

0

3,3302

39,5787

ES5310053

Cova del Dimoni

 

0,99

0

3,3497

39,5451

ES5310054

Cova de sa Gleda

 

1

0

3,2768

39,4996

ES5310055

Cova des Pirata

 

1

0

3,2995

39,5073

ES5310056

Cova des Pont

 

1

0

3,298

39,5092

ES5310057

Cova de cal Pesso

 

1

0

3,0764

39,9167

ES5310058

Cova de can Sion

 

1

0

2,9965

39,8377

ES5310059

Cova de Llenaire

 

1

0

3,0626

39,8873

ES5310060

Cova Morella

 

1

0

2,985

39,8455

ES5310061

Cova Nova de Son Lluís

 

1

0

2,9665

39,4821

ES5310062

Es Bufador de Son Berenguer

 

1

0

2,7672

39,6832

ES5310063

Cova de can Millo o de Coa Negrina

 

1

0

2,7507

39,7064

ES5310064

Avenc de Son Pou

 

1

0

2,7547

39,7146

ES5310065

Cova des Drac de cala Santanyí

 

1

0

3,1485

39,3313

ES5310066

Cova des Rafal des Porcs

 

1

0

3,0859

39,3276

ES5310067

Cova dels Estudiants

 

1

0

2,7132

39,7591

ES5310068

Cap Negre

*

732,65

0

3,824

39,9499

ES5310069

Cala d'Algairens

*

140,67

0

3,9124

40,0548

ES5310070

Punta Redona - Arenal d'en Castell

*

1 003,93

0

4,184

40,0403

ES5310071

Cala en Brut

*

39,19

0

4,2161

40,0059

ES5310072

Caleta de Binillautí

*

158,31

0

4,2875

39,9316

ES5310073

Àrea marina Punta Prima - Illa de l'Aire

*

1 321,21

0

4,291

39,7959

ES5310074

De cala Llucalari a Cales Coves

*

1 065,42

0

4,1059

39,871

ES5310075

Arenal de Son Saura

*

345,75

0

3,8657

39,9188

ES5310076

Serral d'en Salat

 

104,78

0

2,3563

39,5919

ES5310077

Es Rajolí

*

110,83

0

2,3809

39,6181

ES5310078

De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs

*

858,15

0

2,4527

39,641

ES5310079

Puig de na Bauçà

*

1 612,68

0

2,5206

39,5938

ES5310080

Puigpunyent

 

566,46

0

2,5543

39,6203

ES5310081

Port des Canonge

*

615,3

0

2,5421

39,6938

ES5310082

S'Estaca - Punta de Deià

*

1 003,29

0

2,6072

39,74

ES5310083

Es Boixos

*

656,56

0

2,6865

39,7496

ES5310084

Torre Picada

 

122,53

0

2,7118

39,8123

ES5310085

Moncaire

*

248,73

0

2,7615

39,8115

ES5310086

Monnàber

 

10,35

0

2,7672

39,7995

ES5310087

Bàlitx

 

332,4

0

2,7737

39,8359

ES5310088

Gorg Blau

 

165,22

0

2,8291

39,8087

ES5310089

Biniarroi

 

536,27

0

2,838

39,7689

ES5310090

Puig d'Alaró - Puig de s'Alcadena

*

385,26

0

2,8079

39,7457

ES5310091

Mossa

 

430,27

0

2,896

39,8492

ES5310092

Muntanyes de Pollença

*

2 965,61

0

2,9774

39,8427

ES5310093

Formentor

 

255,42

0

3,1493

39,9365

ES5310094

Cala Figuera

*

66,8

0

3,184

39,9564

ES5310095

Can Picafort

*

44,28

0

3,1809

39,7555

ES5310096

Punta de n'Amer

*

526,52

0

3,4021

39,5812

ES5310097

Àrea marina Costa de Llevant

*

1 998,88

0

3,3177

39,485

ES5310098

Cales de Manacor

*

585,27

0

3,2916

39,4817

ES5310099

Portocolom

*

75,95

0

3,2665

39,4221

ES5310100

Punta des Ras

 

12,89

0

3,2536

39,3954

ES5310101

Randa

 

1 175,76

0

2,9449

39,5335

ES5310102

Xorrigo

 

879,2

0

2,8224

39,591

ES5310103

Àrea marina Cap de cala Figuera

*

129,03

0

2,5286

39,4669

ES5310104

Costa de l'Oest d'Eivissa

*

1 276,38

0

1,2247

38,8753

ES5310105

Es Amunts d'Eivissa

*

1 460,51

0

1,3657

39,0531

ES5310106

Àrea marina de ses Margalides

*

99,67

0

1,32

39,0504

ES5310107

Àrea marina de Tagomago

*

744

0

1,6273

39,0253

ES5310108

Área marina del cap Martinet

*

553,052

0

1,5107

38,9327

ES5310109

Àrea marina de cala Saona

*

450,98

0

1,3799

38,7061

ES5310110

Àrea marina Platja de Tramuntana

*

1 421,62

0

1,5062

38,6985

ES5310111

Àrea marina Platja de Migjorn

*

2 046,02

0

1,5147

38,657

ES5310112

Nord de Sant Joan

*

1 928,15

0

1,5614

39,0896

ES5310113

La Vall

*

3 125,89

0

3,9386

40,0351

ES5310114

Binigafull

*

2,74

0

3,8927

40,0313

ES5310115

Es Molinet

*

9,1

0

4,1787

40,005

ES5310116

Biniatrum

*

1,14

0

4,004

39,9873

ES5310117

Ses Pallisses

*

2,55

0

3,9978

39,999

ES5310118

Torre Llafuda

*

96,5

0

3,9272

39,9949

ES5310119

Penyes d'Egipte

*

44,34

0

4,2005

39,9527

ES5310120

Es Clot des Guix

*

88,82

0

4,1855

39,9642

ES5310121

Binigurdó

*

14,96

0

4,1109

40,0039

ES5310122

Mal Lloc

*

16,19

0

3,9456

39,9988

ES5310123

Bassa de Formentera

*

5,69

0

1,4459

38,6978

ES5310124

Bassa de Sant Francesc

*

0,45

0

1,4398

38,7066

ES5310125

Albufera de Mallorca

*

2 135,17

0

3,0946

39,7902

ES5310126

Puig Malet i Santa Eularieta

*

35,6

0

4,1139

39,1147

ES5310127

Costa Brava de Tramuntana

*

8 326,87

0

2,9958

39,9104

ES5310128

Cap Enderrocat i cap Blanc

*

7 080,26

0

2,8041

39,3765

ES6110001

Albufera de Adra

*

131,41

0

– 2,9515

36,7532

ES6110002

Karst en Yesos de Sorbas

*

2 317,76

0

– 2,0713

37,1005

ES6110003

Sierra Maria - Los Vélez

*

22 589,39

0

– 2,141

37,6754

ES6110004

Sierra del Oso

*

12 175,6

0

– 2,1055

37,8518

ES6110005

Sierra de Cabrera-Bédar

*

33 705,83

0

– 2,0032

37,0948

ES6110006

Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla

*

22 845,27

0

– 2,5326

36,9868

ES6110007

La Serrata de Cabo de Gata

*

597,15

0

– 2,1393

36,8801

ES6110008

Sierras de Gádor y Enix

*

50 343,76

0

– 2,8266

36,9025

ES6110009

Fondos Marinos de Punta Entinas-Sabinar

*

3 959,154

0

– 2,7007

36,6782

ES6110010

Fondos Marinos Levante Almeriense

*

10 692,224

0

– 1,7751

37,2173

ES6110011

Sierra del Alto de Almagro

*

6 357,45

0

– 1,8524

37,3586

ES6110012

Sierras Almagrera, de Los Pinos y El Aguilón

*

5 993,76

0

– 1,7313

37,3307

ES6110013

Calares de Sierra de Los Filabres

*

6 615,83

0

– 2,4725

37,281

ES6110014

Artos de El Ejido

*

264,45

0

– 2,7955

36,7546

ES6110015

Alborán

*

26 375,44

0

– 3,0376

35,9325

ES6110016

Rambla de Arejos

*

4,39

0

– 1,6402

37,3741

ES6110017

Río Antas

*

50,98

0

– 1,8293

37,2066

ES6110018

Río Adra

*

288,18

0

– 2,991

36,7624

ES6110019

Arrecifes de Roquetas de Mar

*

208,223

0

– 2,5876

36,7838

ES6110020

Islote de San Andrés

*

41,78

0

– 1,8857

36,9931

ES6120001

Cola del Embalse de Arcos

 

154,29

0

– 5,7771

36,7702

ES6120002

Cola del Embalse de Bornos

 

817,22

0

– 5,6821

36,8348

ES6120003

Estuario del Río Guadiaro

 

35,09

0

– 5,2813

36,2817

ES6120006

Marismas del Río Palmones

 

113,05

0

– 5,4408

36,1714

ES6120008

La Breña y Marismas del Barbate

*

5 076,81

0

– 5,9738

36,1865

ES6120009

Fondos Marinos de Bahía de Cádiz

*

7 035,42

0

– 6,2746

36,5631

ES6120011

Laguna de Los Tollos

*

100,52

0

– 6,0172

36,844

ES6120013

Sierra Líjar

*

7 345,99

0

– 5,4056

36,9131

ES6120014

Laguna de Las Canteras y El Tejón

*

194,47

0

– 6,0718

36,581

ES6120015

Acebuchales de La Campiña Sur de Cádiz

*

26 488,4

0

– 5,791

36,456

ES6120017

Punta de Trafalgar

*

665,41

0

– 6,0377

36,1759

ES6120018

Pinar de Roche

*

689,18

0

– 6,1355

36,315

ES6120019

Río Salado de Conil

*

211,53

0

– 5,9438

36,3286

ES6120020

Túnel III de Bornos

 

106,41

0

– 5,7549

36,8025

ES6120021

Río Guadalete

*

710,34

0

– 5,5557

36,9205

ES6120022

Búnker del Tufillo

 

0,12

0

– 5,6822

36,0734

ES6120023

Corrales de Rota

 

47,53

0

– 6,3914

36,629

ES6120024

Cueva del Búho

 

53,56

0

– 5,597

36,8098

ES6120025

Río Iro

*

273,84

0

– 6,0364

36,409

ES6120026

Cueva de las Mesas de Algar

 

84,08

0

– 5,9116

36,3554

ES6120027

Salado de San Pedro

*

115,84

0

– 6,0379

36,5598

ES6120028

Río de La Jara

 

20,49

0

– 5,6359

36,0569

ES6120029

Búnker del Santuario de La Luz

 

2,78

0

– 5,6234

36,05

ES6120030

Cuevas de La Mujer y de Las Colmenas

 

47,95

0

– 6,1751

36,636

ES6120031

Ríos Guadiaro y Hozgarganta

 

380,81

0

– 5,314

36,3184

ES6120032

Estrecho Oriental

 

23 642,157

0

– 5,2965

36,1139

ES6120033

Fondos Marinos Marismas del Río Palmones

*

87,55

0

– 5,4297

36,1673

ES6120034

Fondos Marinos Estuario del Río Guadiaro

*

107,43

0

– 5,2709

36,278

ES6130001

Sierra de Cardeña y Montoro

*

38 435,9

0

– 4,2819

38,2092

ES6130002

Sierras Subbéticas

*

32 055,74

0

– 4,3117

37,4445

ES6130003

Sierra de Santa Eufemia

*

10 656,22

0

– 4,9346

38,6409

ES6130004

Río Guadalmez

*

10 560,62

0

– 4,5754

38,4746

ES6130005

Suroeste de La Sierra de Cardeña y Montoro

*

33 064,83

0

– 4,4698

38,1501

ES6130006

Guadalmellato

*

40 047,67

0

– 4,6586

38,065

ES6130007

Guadiato-Bembézar

*

114 738,44

0

– 5,1333

38,0234

ES6130008

Tramo Inferior del Río Guadajoz

 

480,04

0

– 4,7347

37,7931

ES6130009

Ríos Cuzna y Gato

*

205,2

0

– 4,7553

38,1484

ES6130010

Río Guadamatilla y Arroyo del Tamujar

*

186,83

0

– 5,0763

38,607

ES6130011

Río Guadamatilla

 

79,6

0

– 5,0777

38,4068

ES6130012

Río Zújar

*

689,99

0

– 5,317

38,5778

ES6130013

Barrancos del Río Retortillo

*

515,25

0

– 5,3438

37,8197

ES6130014

Arroyo de Ventas Nuevas

 

12,78

0

– 4,4653

38,3675

ES6130015

Río Guadalquivir -Tramo Medio

 

2 548,92

0

– 5,099

37,7966

ES6130016

Río Guadalbarbo

 

44,22

0

– 4,8775

38,1703

ES6140001

Sierra de Baza

*

53 649,51

0

– 2,8159

37,3375

ES6140002

Sierra de Castril

*

12 695,28

0

– 2,7643

37,877

ES6140003

Sierra de Huétor

*

12 128,58

0

– 3,465

37,2816

ES6140004

Sierra Nevada

*

172 238,05

0

– 3,1397

37,0666

ES6140005

Sierra de La Sagra

*

46 212,81

0

– 2,5205

37,9495

ES6140006

Sierra de Arana

*

20 010,29

0

– 3,4801

37,355

ES6140007

Sierras del Campanario y Las Cabras

*

8 488,9

0

– 3,6619

37,3682

ES6140008

Sierra de Loja

*

26 027,2

0

– 4,1474

37,0558

ES6140009

Sierra Nevada Noroeste

*

777,65

0

– 3,3132

37,1787

ES6140010

Sierra de Baza Norte

*

1 212,25

0

– 2,8186

37,4748

ES6140011

Sierra de Gualchos-Castell de Ferro

*

731,85

0

– 3,3869

36,7246

ES6140012

La Malahá

 

615,75

0

– 3,73

37,1252

ES6140013

Acantilados y Fondos Marinos Tesorillo-Salobreña

*

1 045,13

0

– 3,632

36,7343

ES6140014

Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro

*

972,7