31.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/161


Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/29)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

 

Дял 1 — Общо

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

 

Дял 2 — Общо

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

170 000

406 000

 

 

Дял 9 — Общо

170 000

406 000

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

3 000

6 000 ,—

 

Дял 1 — Общо

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

26 000

20 000

24 000 ,—

 

Дял 2 — Общо

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

 

Дял 3 — Общо

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

 

 

 

 

Дял 9 — Общо

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Щатно разписание

Категория и степен

 

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

1

1

1

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

2

4

AD 12

10

3

11

AD 11

13

5

14

AD 10

14

10

14

AD 9

19

14

19

AD 8

15

7

15

AD 7

15

15

15

AD 6

20

24

7

AD 5

11

17

11

Междинен сбор AD

124

99

113

AST 11

1

1

AST 10

1

1

AST 9

2

2

AST 8

3

3

AST 7

3

3

AST 6

2

3

2

AST 5

2

4

2

AST 4

5

AST 3

2

AST 2

AST 1

Междинен сбор AST

14

14

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Междинен сбор AST/SC

Общо

138

113

127

Всичко Общо

138

113

127

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

Общо FG

42

39

Длъжности за командировани национални експерти

29

27

Общо

71

66