16.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 425/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2099 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 по отношение на конкретните правила за пропорционалното разпределяне на тарифните квоти, по отношение на които периодът на квотата е в ход към датата на прилагане на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 187, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 на Комисията (2) се определят правила по отношение на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти за някои земеделски продукти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Тези правила се прилагат от деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

За някои тарифни квоти периодът на тарифната квота е започнал преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, и приключва след този ден. За тези случаи в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 се предвиждат конкретни правила за разпределянето между Съюза и Обединеното кралство на оставащите количества, които трябва да бъдат разпределени по тези тарифни квоти от деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

(3)

След обсъжданията между Съюза и Обединеното кралство беше постигнато общо споразумение за начина на разпределяне на тези тарифни квоти. Това общо споразумение следва да гарантира, че общите количества по тарифните квоти, които са на разположение за разпределяне, не надвишават количествата, определени в списъка на Съюза в рамките на СТО след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 следва да бъде съответно изменен.

(5)

За да се гарантира правната сигурност и за да могат така разпределените количества да бъдат основание за заявленията за лицензии, подадени след 1 януари 2021 г., настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Тъй като Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 се прилага от деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, т.е. от 1 януари 2021 г., настоящият регламент за изменение следва да се прилага от същата дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386

В член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 параграф 3 се заменя със следното:

„3.

Чрез дерогация от параграф 1, когато за дадена тарифна квота периодът на квотата започва преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, и приключва след този ден, разпределянето на количествата, които следва да се разпределят от същия ден по съответната тарифна квота, се извършва за Съюза, както следва:

а)

ако количествата, разпределени в държавите членки, различни от Обединеното кралство, преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, са равни или по-големи от количеството, определено в третата колона от приложение I към настоящия регламент по отношение на тарифните квоти, управлявани чрез метода на едновременната проверка, или в приложение II към настоящия регламент по отношение на тарифните квоти, управлявани на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“, не се предоставят допълнителни количества за разпределяне;

б)

ако количествата, разпределени в държавите членки, различни от Обединеното кралство, преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, са по-малки от количеството, определено в третата колона на приложение I към настоящия регламент по отношение на тарифните квоти, управлявани чрез метода на едновременна проверка, или в приложение II към настоящия регламент по отношение на тарифните квоти, управлявани на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“, наличното за разпределяне количество е разликата между количеството, посочено в третата колона на приложение I или приложение II към настоящия регламент, и количествата, които вече са разпределени в тези държави членки.

Когато обаче количествата, разпределени в Обединеното кралство преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, са по-големи от разликата между количеството за ЕС-28, определено в списъка на Съюза в рамките на СТО, и количеството за ЕС-27, посочено в третата колона на приложение I или приложение II към настоящия регламент, тези превишаващи количества се приспадат от наличното за разпределяне количество в държавите членки, различни от Обединеното кралство, от деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

В рамките на два работни дни след деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, Комисията публикува под формата на подходяща онлайн публикация наличните количества за всяка тарифна квота, посочена в първа алинея от посочения параграф, в деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от същия регламент.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 на Комисията от 11 март 2019 г. за определяне на правила по отношение на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти за някои земеделски продукти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и по отношение на издадените лицензии за внос и получените права на внос по тези тарифни квоти (ОВ L 70, 12.3.2019 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета от 30 януари 2019 г. за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (ОВ L 38, 8.2.2019 г., стр. 1).