14.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 420/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2042 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 по отношение на началната дата на прилагането му и на някои други дати, които са от значение за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6, член 14, параграф 3, член 15, параграф 3, член 16, параграф 3, член 17, параграф 3 и член 26, параграф 7, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради избухването на пандемията от COVID-19 и свързаната с нея криза в областта на общественото здраве, с Регламент (ЕС) 2020/1693 на Европейския парламент и на Съвета (2) началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 и други произтичащи от нея дати, посочени в Регламент (ЕС) 2018/848, бяха отложени с една година.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 на Комисията (3) се установяват определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално във връзка с документите, които са необходими за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията, която трябва да предоставят държавите членки. В интерес на правната сигурност тези правила следва да се прилагат от началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848.

(3)

Ето защо е необходимо началната дата на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 и други произтичащи от нея дати, включени в същия акт, да бъдат съгласувани с началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С оглед на необходимостта незабавно да се обезпечи правна сигурност за сектора на биологичното производство по отношение на отлагането на началната дата на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464, настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 се изменя, както следва:

1)

в член 25, параграф 4 второто изречение се заменя със следното:

„Тази информация се предоставя всяка година до 30 юни и за първи път до 30 юни 2023 г. за 2022 година.“;

2)

в член 26, параграфи 1, 5, 6 и 7 думите „не по-късно от 1 януари 2029 г.“ се заменят с думите „не по-късно от 1 януари 2030 г.“;

3)

в член 26, параграфи 2, 3 и 4 думите „не по-късно от 1 януари 2024 г.“ се заменят с думите „не по-късно от 1 януари 2025 г.“;

4)

в член 27 втората алинея се заменя със следното:

„Той се прилага от 1 януари 2022 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2020/1693 на Европейския парламент и на Съвета от 11 ноември 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в същия регламент (ОВ L 381, 13.11.2020 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 на Комисията от 26 март 2020 г. за установяване на определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с необходимите документи за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията, която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки (ОВ L 98, 31.3.2020 г., стр. 2).