14.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 421/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1749 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (1), и по-специално член 15, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 428/2009 изисква изделията и технологиите с двойна употреба да подлежат на ефективен контрол при износа им от Съюза или при транзитното им преминаване през него, или при доставянето им на трета държава в резултат на брокерски услуги, предоставени от брокер, пребиваващ или установен в Съюза.

(2)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 се установява общият списък на изделията с двойна употреба, които подлежат на контрол в Съюза. Решения относно изделията и технологиите, подлежащи на контрол, се вземат в рамките на международно приетите мерки за контрол, сред които са Австралийската група (2), Режима за контрол върху ракетните технологии (3), Групата на ядрените доставчици (4), Васенаарската договореност (5) и Конвенцията за забрана на химическото оръжие (6).

(3)

Необходимо е списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, да се актуализира редовно с цел да се осигури пълно спазване на международните задължения по отношение на сигурността, да се гарантира прозрачността и да се поддържа конкурентоспособността на стопанските субекти. Контролните списъци, приети в рамките на международните режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, бяха изменени през 2019 г. и до края на февруари 2020 г., поради което приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 следва съответно да се измени. С цел да се улесни извършването на справки от страна на органите за контрол на износа и стопанските субекти приложение I към посочения регламент следва да бъде заменено.

(4)

В приложения IIа — IIе към Регламент (ЕО) № 428/2009 се съдържат генерални разрешения на Съюза за износ.

(5)

В приложение IIж към Регламент (ЕО) № 428/2009 се съдържа списък на изделия с двойна употреба, които се изключват от обхвата на националните генерални разрешения за износ и генералните разрешения на Съюза за износ.

(6)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 428/2009 е установен разрешителен режим за извършването на трансфер в рамките на Общността на определени изделия с двойна употреба.

(7)

Вследствие на измененията в списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, съдържащ се в приложение I, се налага приложения IIa — IIж и приложение IV също да бъдат съответно изменени по отношение на изделията с двойна употреба, които са изброени също така в приложения IIa — IIж и в приложение IV.

(8)

С Регламент (ЕО) № 428/2009 Комисията се оправомощава да актуализира съдържащия се в приложение I списък на изделията с двойна употреба, както и приложения IIa — IIж и приложение IV посредством делегирани актове в съответствие със съответните задължения и ангажименти и евентуалните промени в тях, които държавите членки са поели като членове на международните режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа или посредством ратификация на съответните международни договори.

(9)

Като се има предвид важността на това да се гарантира пълното съответствие с международните задължения по отношение на сигурността възможно най-скоро, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 428/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета се изменя, както следва:

1)

Приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложения IIа — IIж се заменят с текста на приложение II към настоящия регламент.

3)

Приложение IV се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

(2)  Австралийската група (AG) е неофициален форум на държави, които чрез хармонизиране на контрола на износа се стремят да гарантират, че износът не допринася за разработването на химически или биологични оръжия. Допълнителна информация е на разположение на адрес: http://www.australiagroup.net/

(3)  Режимът за контрол върху ракетните технологии (MTCR) е неофициална политическа договореност между държави, които се стремят да ограничат разпространението на ракети, завършени ракетни системи, безпилотни летателни апарати и свързаните с тях технологии. Допълнителна информация е на разположение на адрес: http://mtcr.info/

(4)  Групата на ядрените доставчици (NSG) е група на държави — ядрени доставчици, които се стремят да допринесат за неразпространението на ядрените оръжия чрез прилагането на два набора насоки — за ядрения износ и за свързания с него износ. Допълнителна информация е на разположение на адрес: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/

(5)  Васенаарската договореност (WA) е създадена с цел да допринася за регионалната и международната сигурност и стабилност, като насърчава прозрачността и по-голямата отговорност при трансферите на конвенционални оръжия и стоки и технологии с двойна употреба и така не допуска дестабилизиращото им натрупване. Допълнителна информация е на разположение на адрес: https://www.wassenaar.org/

(6)  Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенция за забрана на химическото оръжие, или CWC) има за цел премахването на цяла категория оръжия за масово унищожение чрез забраната държавите, които са страни по нея, да разработват, произвеждат, натрупват и употребяват химическо оръжие. Допълнителна информация е на разположение на адрес: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

(посочен в член 3 от настоящия регламент)

Настоящият списък въвежда международно приетите мерки за контрол върху изделията и технологиите с двойна употреба, включително Австралийската група (1), Режима за контрол върху ракетните технологии (MTCR) (2), Групата на ядрените доставчици (NSG) (3), Васенаарската договореност (4) и Конвенцията за забрана на химическите оръжия (CWC) (5).

СЪДЪРЖАНИЕ

Бележки

Акроними и съкращения

Дефиниции

Категория 0

Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Категория 1

Специални материали и свързано с тях оборудване

Категория 2

Обработка на материали

Категория 3

Електроника

Категория 4

Компютри

Категория 5

Телекомуникации и „информационна сигурност“

Категория 6

Сензори и лазери

Категория 7

Навигационно и авиационно оборудване

Категория 8

Морски системи

Категория 9

Космически апарати и силови установки (двигателни системи)

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

За контрол на стоки, които са създадени или модифицирани за военна употреба, вж. съответния(те) списък(ци) относно контрола върху военните стоки, поддържани от отделни държави — членки на ЕС. Позоваванията в настоящото приложение, които гласят: „ВЖ СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ“, препращат към същия списък.

2.

Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

N.B

При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

3.

Стоките, посочени в настоящото приложение, включват както нови, така и употребявани стоки.

4.

В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал, включен в списъка, имат различни CAS номера, и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категория 0.)

„Технологиите“, пряко свързани със стоките, контролирани по категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите за категория 0.

„Технологиите“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролирани стоки остават под контрол, дори когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ одобрява също износа до същия краен потребител на минимално необходимите „технологии“, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, или за „фундаментални научни изследвания“.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категории 1 до 9.)

Износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по категории от 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории от 1 до 9.

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки, остава под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

Бележка:

Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансферите на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която се явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИЯ СОФТУЕР (БЯС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категория 0.)

Раздел D на категория 0 от настоящия списък не контролира „софтуер“, който е минималният необходим „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на изделия, чийто износ е бил разрешен.

Одобряването на стоките за износ разрешава също износа до същия краен потребител на минимално необходимия „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на стоките.

Бележка:

Бележката за ядрения софтуер не освобождава от контрол „софтуер“, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категории 1 до 9.)

Категории от 1 до 9 от настоящия списък не контролират „софтуер“, който е което и да е от следните:

а.

Свободно достъпен за обществеността, като е:

1.

В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

а.

Свободна продажба;

б.

Търговия с доставка по пощата;

в.

Електронна търговия; или

г.

Търговия с поръчка по телефона; и

2.

Проектирани са за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика;

Бележка:

Буква a. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол „софтуер“, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

б.

„Обществено достояние“; или

в.

Минималният необходим „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на изделия, чийто износ е бил разрешен.

Бележка:

Буква c. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол „софтуер“, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“ (GISN)

Изделията и функциите за „информационна сигурност“ трябва да бъдат разглеждани с оглед на разпоредбите в категория 5 - част 2 — включително и за компоненти, „софтуер“ или функции на други изделия.

ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласно правилата, посочени в точка 6.5 на страница 108 от Междуинституционалните указания за оформяне на актовете (издание 2015 г.), за текстовете на английски език, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз:

за отделяне на целите числа от дробната част се използва запетая,

целите числа се изписват в групи по три, като всяка група се отделя от следващата с неделим интервал.

Текстът в приложението следва описаните по-горе правила.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроним или съкращение, когато се използва като дефинирано понятие, е записано в „Дефиниции на термините, използвани в настоящото приложение“.

АКРОНИМ ИЛИ ЗНАЧЕНИЕ НА СЪКРАЩЕНИЕТО

ABEC

Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери

ABMA

Асоциация на американските производители на лагери

АЦП/ADC

Аналогово-цифрови преобразувател

AGMA

Асоциация на американските производители на зъбни колела

AHRS

Референтни системи за положение и насочване

AISI

Американски институт по желязото и стоманата

ALE

Оборудване за епитаксия на атомния слой (Atomic Layer Epitaxy)

ALU

Аритметично логическо устройство

ANSI

Американски национален институт за стандартизация

APP/НПП

Нормализирана пикова производителност

APU

Спомагателна силова установка

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

ATC

Управление на въздушното движение

BJT

Хетеродвуполюсни транзистори

BPP

Продукт на лъчевите параметри

BSC

Контролер на базова станция

CAD

Автоматизирано проектиране

CAS

Служба за химични индекси

CCD

Уреди със зарядна връзка

CDU

Блок за управление и индикация

CEP

Вероятна кръгова грешка

CMM

Машина за измерване на координати

CMOS

Допълващ полупроводник от метален окис

CNTD

Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие

CPLD/СПЛУ

Сложно програмируемо логическо устройство

CPU

Централен процесорен блок за обработка на информация

CVD

Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари

CW

Бойни отровни вещества

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

ЦАП/DAC

Цифрово-аналогов преобразувател

DANL

Посочено средно ниво на шума

DBRN

Навигация чрез бази данни

DDS

Директен цифров синтезатор

DMA

Динамичен механичен анализ

DME

Далекомерно оборудване

DMOSFET

Дифузен метал-оксиден полупроводников полеви транзистор

DS

Насочено втвърден

EB

Иницииращ (експлодиращ) мост

EB-PVD

Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод

EBW

Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник

ECM

Електрохимична обработка

EDM

Електроерозийни машини

EFI/ЕИФ

Инициатори с експлозивно фолио

EIRP

Ефективна изотропно излъчвана мощност

EMP/ЕМИ

Електромагнитен импулс

ENOB

Ефективен брой битове

ERF

Електрореологичен процес на крайна обработка

ERP

Ефективна излъчена мощност

ESD/ЕСР

Електростатичен разряд

ETO

Двуоперационен тиристор

ETT

Електрически управляван тиристор

EU/ЕС

Европейски съюз

EUV

Дълбоко ултравиолетово лъчение

FADEC

Система за пълно цифрово управление на двигателя

FFT

Бързо преобразуване на Фурие

FPGA/КЛЕЗП

Комбинационен логически елемент със зони за програмиране

FPIC/ПМВВ

Програмируеми на място взаимовръзки

FPLA/ЛМЗП

Логическа матрица със зони за програмиране

FPO

Операция с плаваща запетая

FWHM

Пълна широчина при половината от максимума

GLONASS

Глобална навигационна спътникова система

GNSS/ГНСС

Глобална навигационна спътникова система

GPS

Глобална система за определяне на местоположението

GSM

Глобална система за мобилна комуникация

GTO

Двуоперационен тиристор

HBT

Хетеродвуполюсен транзистор

HDMI

Мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност

HEMT

Транзистор с висока мобилност на електроните

ICAO

Международна организация за гражданска авиация

IEC

Международна комисия по електротехника

IED

Импровизирани взривни устройства

IEEE

Институт на електроинженерите и инженерите по електроника

IFOV

Моментно полезрение

IGBT

Биполярен транзистор с изолиран гейт

IGCT

Тиристори IGCTs

IHO

Международна хидрографска организация

ILS

Система за приземяване по прибори

IMU

Инерционен измервателен блок

INS

Инерционна навигационна система

IP

Интернет протокол

IRS

Инерционна еталонна система

IRU

Инерционен референтен блок

ISA

Международна стандартна атмосфера

ISAR

РЛС с инверсна синтетична апертура

ISO

Международна организация по стандартизация

ITU

Международен съюз по далекосъобщения

JT

Джаул-Томсън

LIDAR

Откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване

LIDT/ПППЛ

Праг на повреда, предизвикана от лазера

LOA

Обща дължина

LRU

Бързосменяем блок

LTT

Тиристор, управляван със светлина

MLS

Микровълнова система за кацане

MMIC

Монолитна микровълнова интегрална схема

MOCVD

Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари

MOSFET

Метал-оксиден полупроводников полеви транзистор

MPM

Микровълнов модул

MRF

Магнитореологичен процес на крайна обработка

MRF

Минимална различима единица

MRI

Формиране на изображения с помощта на магнитен резонанс

MTBF

Средно време за безотказна работа

MTTF

Средно време за работа до отказ

NA

Цифрова апертура

NDT

Безразрушително изпитване

NEQ

Нетно количество взривно вещество

NIJ/НИП

Национален институт на правосъдието

OAM/ЕАП

Експлоатация, администриране или поддръжка

OSI

Взаимна свързаност на отворените системи

PAI

Полиамид-имиди

PAR

РЛС за прецизно насочване за кацане

PCL

Пасивна кохерентна локация

PDK

Комплект за проектиране на процеси

PIN

Личен идентификационен номер

PMR

Персонална мобилна радиостанция

PVD

Физическо отлагане на пари

ppm

Милионни части

QAM

Квадратурна амплитудна модулация

QE

Квантова ефективност

RAP

Реактивни атомни плазми

RF

Радиочестота

rms

Средна квадратична стойност

RNC

Контролер на радиомрежа

RNSS

Регионална навигационна спътникова система

ROIC

Четяща интегрална схема

S-FIL

Инструменти за литографски печат S-FIL (step and flash imprint lithography)

SAR

РЛС със синтетична апертура

SAS

Сонар със синтетична апертура

SC

Единичен кристал

SCR

Силициево управляван токоизправител

SFDR

Динамичен обхват без изкривявания

SHPL/СМЛ

Свръхмощен лазер

SLAR

Бордова РЛС със страничен обзор

SOI/СВИ

Силиций върху изолатор

SQUID

Свръхпроводящ квантов интерферентен уред

SRA

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

SRAM

Статична памет с произволен достъп

SSB

Единична странична лента

SSR

Вторична обзорна РЛС

SSS

Сонар за странично сканиране

TIR

Общо индикативно отчитане

TVR

Чувствителност на подадено напрежение

u

Единица за атомна маса

UPR

Еднопосочна повторяемост на позиционирането

UV

Ултравиолетов

UTS

Пределна якост на опън

VJFET

Вертикален полеви транзистор с p-n преход

VOR

Всепосочен курсов УКВ радиомаяк

WHO/СЗО

Световна здравна организация

WLAN

Безжична локална мрежа

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефинициите на термини, оградени с „единични кавички“, са дадени в техническа бележка към съответния параграф.

Дефинициите на термини, оградени с „двойни кавички“, са, както следва:

N.B

Посочването на категория се дава в скоби след дефиницията на понятието.

„Точност“ (кат. 2, 3, 6, 7, 8), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

„Активни системи за контрол на полет“ (кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на „летателни апарати“ и „ракети“ или натоварвания върху конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди, за да се получи автоматично управление.

„Активен пиксел“ (кат. 6) е най-малкият (единичен) елемент от полупроводникова матрица, който има функция на фотоелектрично преобразуване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

„Нормализирана пикова производителност“ (кат. 4) означава нормализираната пикова скорост, с която „цифрови компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая, и се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

N.B

Вж. категория 4, Техническа бележка.

„Летателен апарат“ (кат. 1, 6, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).

N.B

Вж. също „граждански летателни апарати“.

„Дирижабъл“ (кат. 9) означава силово задвижвано въздухоплавателно средство, което се издига благодарение на по-лек от въздуха газов пълнеж (обикновено от хелий, а в миналото — от водород).

„Всички налични компенсации“ (кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина или грешки при измерването за конкретната машина за измерване на координати.

„Определен от ITU(МСД)“ (кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на Радиорегулациите ITU за основни, разрешени и вторични употреби.

N.B

Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

„Отклонение на ъгловото положение“ (кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение.

„Произволен ъглов ход“ (кат. 7) означава натрупаната във времето ъглова грешка, дължаща се на бял шум в ъгловата скорост. (Стандарт IEEE 528—2001).

„АРР/НПП“ (кат. 4) е еквивалентно на „нормализирана пикова производителност“.

„Асиметричен алгоритъм“ (кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране и декриптиране.

N.B

„Асиметричните алгоритми“ широко се използват при управление на ключове.

„Удостоверяване“ (5) означава проверка на идентификацията на потребител, процес или устройство, често като предпоставка за предоставяне на достъп до ресурси в дадена информационна система. Това включва проверка на произхода или съдържанието на съобщение или друг вид информация, както и всички аспекти на контрола върху достъпа, когато не се прилага криптиране на файлове или текст, освен доколкото не са пряко свързани със защитата на пароли, персонални идентификационни номера (PIN/ПИН) или други подобни данни, за да се предотврати неоторизиран достъп.

„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на продължителността на периода на излъчване на серия от последователни импулси в секунди. За серия от равномерно разпределени във времето импулси тя е равна на общата „лазерна“ енергия на изход за единичен импулс в джаули, умножена по импулсната честота на „лазера“ в херцове.

„Време на закъснение на разпространението на основния изход“ (кат. 3) означава стойността на закъснението на разпространението, което съответства на основния изход, използван при „монолитни интегрални схеми“. За „серия“„монолитни интегрални схеми“ това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на разпространението за типичен изход от дадената „серия“, или като типично време на забавяне на разпространението за един изход от дадената „серия“.

N.B.1.

Терминът „време на закъснение на разпространението на основния ключ“ не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна „монолитна интегрална схема“.

N.B.2

Една „серия“ се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

a.

Обща архитектура на хардуера и софтуера;

б.

Обща технология на проектите и процесите; и

в.

Общи основни характеристики.

„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

„Отклонение“ (акселерометър) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на акселерометъра, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с началното ускорение или ротацията. „Отклонението“ се измерва в g или метър за секунда на квадрат (g или m/s2). (Стандарт IEEE 528-2001) (един микро g е равен на 1 × 10–6 g).

„Отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на жироскопа, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с ротацията на входа или ускорението. В типичния случай „отклонението“ се измерва в градуси на час (deg/hr). (Стандарт IEEE 528—2001).

„Биологични агенти“ (кат. 1) означава патогени или токсини, селектирани или модифицирани (по отношение на чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), с цел нанасяне на поражения върху хора или животни, разрушаване на оборудване или нанасяне на щети на посеви или на околната среда.

„Ексцентрично позициониране (Кеминг)“ (кат. 2) означава осово изместване по окръжност с едно завъртане на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (справка: ISO 230-1:1986, параграф 5.63).

(„СЕP“) (кат. 7) означава „вероятна кръгова грешка“ — при нормално циркулярно разпределение, радиусът на кръга, съдържащ 50 % от направените индивидуални измервания, или радиусът на кръга, в който има 50 % вероятност да се намира обектът.

„Химически лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

„Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката“ (кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

„Граждански летателни апарати“ (кат. 1, 3, 4, 7) означава онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

N.B

Вж. също „летателни апарати“.

„Контролер за достъп до комуникационен канал“ (кат. 4) означава физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Компенсационни системи“ (кат. 6) се състоят от първичен скаларен датчик, един или повече референтни датчици (напр. векторни „магнитометри“), заедно със софтуер, който позволява намаляване на ротационния шум на твърдото тяло на платформата.

„Композитен материал“ (кат 1, 2, 6, 8, 9) означава „матрица“ и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

„III/V съединения“ (3, 6) означава поликристални или бинарни, или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи IIIА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

„Контурно управление“ (кат. 2) означава две или повече „цифрово управлявани“ движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желаният контур (вж. ISO/DIS 2806 — 1980).

„Критична температура“ (кат. 1, 3, 5) (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден „свръхпроводящ“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

„Криптографско активиране“ (кат. 5) е всяка техника за активиране или въвеждане в действие на криптографска функционалност на дадено изделие чрез механизъм, който се въвежда от производителя на изделието и е свързан по уникален начин с което и да е от следните:

1.

Екземпляр от въпросното изделие; или

2.

Даден клиент, в случай на множество екземпляри от изделието.

Технически бележки:

1.

Техники и механизми за „криптографско активиране“ могат да се въвеждат като „хардуер“, „софтуер“ или „технологии“.

2.

Механизмът за „криптографско активиране“ може да бъде лицензионен ключ, основан на серийния номер, или инструмент за удостоверяване на автентичността, като напр. сертификат с цифров подпис.

„Криптография“ (кат. 5) означава дисциплината, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати нерегламентираното им модифициране или да не се допусне неоторизираното им използване. „Криптографията“ се ограничава до преобразуването на информация с използване на един или повече „секретни параметри“ (напр. крипто променливи) или свързаното с това управление на ключовете.

Бележки:

1.

„Криптографията“ не включва „фиксирани“ техники за компресия на данни или кодиране.

2.

„Криптографията“ включва декриптиране.

Технически бележки:

1.

„Секретен параметър“: константа или ключ, който се пази в тайна от други лица или съвместно се използва само от лица в определена група.

2.

„Фиксиран“: алгоритъмът за кодиране или компресиране не може да приема задавани отвън параметри (напр. криптопроменливи или ключ) и не може да бъде модифициран от потребителя.

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.

„Реагиране при киберинцидент“ (кат. 4) означава процесът на обмен на необходимата информация за киберинцидент по отношение на сигурността с лица или организации, отговарящи за провеждането или координирането на корективни мерки с цел отстраняване на киберинцидента по отношение на сигурността.

„Навигация чрез бази данни“ („DBRN/НБД“) (кат. 7) означава системи, които използват различни източници с предварително измерени данни по географски карти, интегрирани да осигурят точна навигационна информация при динамични условия. Източниците на данни включват батиметрични карти, звездни карти, гравитационни карти, магнетични карти или триизмерни цифрови карти на местностите.

„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което се среща в природата.

„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

„Дифузионно свързване“ (кат. 1, 2, 9) означава твърдо свързване на две или повече парчета различни метали в единно цяло с обща якост, равна на тази на най-слабия материал, като главният механизъм е взаимна дифузия на атомите по цялата повърхност.

„Цифров компютър“ (кат. 4, 5) означава оборудване, което може под формата на една или повече дискретни променливи да изпълни всичко от изброеното по-долу:

а.

Приемане на данни;

б.

Съхраняване на данни или команди във фиксирани или променливи (записваеми) запаметяващи устройства;

в.

Обработване на данни посредством запаметена последователност от команди, която може да бъде модифицирана; и

г.

Осигуряване на изходни данни.

N.B

Модифицирането в запаметената последователност от команди включва замяна на фиксираните запаметяващи устройства, но не физическа промяна на кабелите или на вътрешните връзки.

„Скорост на предаване на цифрова информация“ (def) означава общата скорост (в битове) на предаване на информацията, предавана директно в произволен вид среда.

N.B

Вж. също „обща скорост на предаване на цифрова информация“.

„Скорост на отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава компонент от изходната система на жироскоп, който е функционално независим от ротацията на входа. Изразява се в ъглова скорост. (Стандарт IEEE 528—2001).

„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:

а.

за плутониеви изотопи и уран-233, теглото на изотопа в грамове;

б.

за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран-235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;

в.

за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран-235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;

„Електронен модул“ (кат. 2, 3, 4) означава няколко електронни компонента (напр. „елементи на схема“, „дискретни компоненти“, интегрални схеми и др.), свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и), заменяеми като цяло и обикновено поддаващи се на разглобяване.

N.B.1

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B.2

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Енергетични материали“ (кат. 1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и „метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични материали.

„Манипулатори“ (кат. 2) означа устройства за захващане, активни обработващи възли, и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка „робот“.

N.B

„Активен обработващ възел“ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или сензориране (възприемане) на обработвания детайл.

„Еквивалентна плътност“ (кат. 6) означава количеството единични оптични елементи върху единица площ от оптичната повърхност.

„Еквивалентни стандарти“ (кат. 1) означава съпоставими национални или международни стандарти, признати от една или повече държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, и приложими към съответното вписване.

„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

„Системи FADEC/ПЦУД“ (кат. 9) означава системи за пълно цифрово управление на двигателя — цифрова електронна система за управление на двигатели на газови турбини, която може автономно да управлява двигателя през целия му обхват на експлоатация, от необходимото включване на двигателя до необходимото спиране на двигателя, както в нормални условия, така и в условия на повреда.

„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 8, 9) включват:

а.

Непрекъснати „моновлакна“;

б.

Непрекъснати „прежди“ и „снопове влакна“;

в.

„Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

г.

Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

д.

Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини;

е.

Ароматична полиамидна пулпа.

„Тънкослойна интегрална схема“ (кат. 3) означава подредба на „елементи на схема“ и металните им вътрешни връзки, образувани след нанасяне на тънък или дебел слой (филм) върху изолационна „подложка“.

N.B

„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Система за светлодистанционно управление на полета/управление на полета по светлинен лъч“ (кат. 7) означава система за първичен цифров контрол на полета, използваща техники на обратна връзка за контрола на „летателния апарат“ по време на полет, при която командите към изпълнителните устройства/задвижващите механизми са оптични сигнали.

„Система за електродистанционно управление на полета/управление на полета по проводник“ (кат. 7) означава система за първичен цифров контрол на полета, използваща техники на обратна връзка за контрола на „летателния апарат“ по време на полет, при която командите към изпълнителните устройства/задвижващите механизми са електрически сигнали.

„Фокална плоска решетка“ (кат. 6, 8) означава линеен или равнинен двумерен равнинен слой, или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

N.B

Не се предвижда това да включва група от единични детекторни елементи или някакви дву-, три- или четириелементови детектори, в случай че забавянето във времето и интеграцията не се получават в самия елемент.

„Относителна широчина на честотната лента“ (кат. 3, 5) означава „моментната широчина на честотната лента“, разделена на централната честота, изчислена в проценти.

„Скокообразно изменение на работната честота“ (кат. 5, 6) означава форма на „разширяване на спектъра“, при която честотата на предаване на единичен комуникационен канал се променя със случайна или псевдослучайна последователност на дискретни стъпки.

„Време за превключване на честотата“ (кат. 3) означава времето (т.е. забавянето), за което сигналът, който се комутира от дадена първоначална изходна честота, достига до или в рамките на което и да е от следните:

а.

± 100 Hz от дадена крайна изходна честота, по-малка от 1 GHz; или

б.

± 0,1 част на милион от дадена крайна изходна честота, равна на или по-голяма от 1 GHz.

„Горивен елемент“ (кат. 8) е електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия пряко в прав електрически ток (DC), като консумира гориво от външен източник.

„Топими“ (кат. 1) означава способни да образуват напречна връзка или да бъдат допълнително полимеризирани (термообработени) посредством топлина, облъчване, катализатори и др. или които могат да бъдат разтопени без пиролиза (овъгляване).

„Рестриктивни критерии“ (кат. 5) означава данни или набор от данни, свързани с дадено лице (напр. фамилно име, собствено име, електронен адрес, пощенски адрес, тел. номер или членство в групи по интереси).

„Система за насочване“ (кат. 7) означава системи, които интегрират процеса на измерване и изчисляване на положението на подвижното средство и скоростта му (т.е. навигация) с тази на изчисляване и изпращане на команди към системите за управление на полета на подвижното средство с цел корекция на траекторията.

„Хибридна интегрална схема“ (кат. 3) означава всякаква комбинация от интегрална(и) схема(и) или интегрална схема с „елементи на схема“, или „дискретни компоненти“, свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и) и имаща всички изброени по-долу характеристики:

а.

Да съдържа поне едно некапсулирано устройство;

б.

Свързани заедно с използване на типични производствени методи за интегрални схеми;

в.

Да е заменяема като цяло; и

г.

Обикновено да не може да бъде разглобявана.

N.B.1

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B.2

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Подобряване на изображения“ (кат. 4) означава обработване на получени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, конволюция или преобразуване на области (например бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение, като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.

„В гражданската област“ (GTN NTN GSN/ОБТ БЯТ ОБС) съгласно контекста означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение (ограниченията, произтичащи от авторски права, не изключват понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „в гражданската област“).

„Информационна сигурност“ (GSN GISN 5) са всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или целостта на информацията или комуникациите, с изключение на средствата и функциите, предназначени за защита от отказ. Това включва „криптография“, „криптографско активиране“, „криптоанализ“, защита срещу вредни излъчвания и компютърна сигурност.

Техническа бележка:

„Криптоанализ“: анализ на криптографската система или нейните входове и изходи с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст.

„Моментна широчина на честотна лента“ (кат. 3, 5, 7) означава широчината на честотната лента, над която изходната мощност остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри.

„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.

„Вътрешната облицовка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.

„Редуващ аналогово-цифров преобразувател (АЦП/ADC)“ (кат. 3) означава устройства, които имат няколко АЦП/ADC, следящи един аналогов вход по различно време, така че при сумиране на изходните скорости аналоговият вход да е ефективно прихванат и преобразуван на по-висока скорост на прихващане.

„Вътрешен магнитен градиометър“ (кат. 6) е единичен чувствителен елемент за определяне на градиента на магнитното поле и свързаната с него електроника, изходните данни на който са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B

Вж. също „магнитен градиометър“.

„Софтуер за проникване“ (кат. 4, 5) означава „софтуер“, специално проектиран или модифициран да възпрепятства откриване чрез „инструменти за наблюдение“ или да обезсилва „защитни мерки за противодействие“ на компютър или устройство, пригодено за работа в мрежа, и изпълняващ която и да е от следните функции:

а.

Извличане на данни или информация от компютър или пригодено за работа в мрежа устройство или модифициране на системни или потребителски данни; или

б.

Модифициране на стандартния начин на изпълнение на дадена програма или процес с цел да се направи възможно изпълнението на подадени отвън инструкции.

Бележки:

1.

„Софтуер за проникване“ не включва никое от следните:

а.

Програми за управление на ОС (hypervisors), дебъгери или инструменти за обратен инженеринг на софтуер (Software Reverse Engineering);

б.

„Софтуер“ за управление на цифрови права (Digital Rights Management); или

в.

„Софтуер“, проектиран за инсталиране от производители, администратори или потребители за целите на проследяване или възстановяване на имущество.

2.

Устройствата, пригодени за работа в мрежа, обхващат мобилните устройства и интелигентните измервателни уреди.

Технически бележки:

1.

„Инструменти за наблюдение“: „софтуерни“ или хардуерни устройства, които следят поведението на системата или текущите процеси в дадено устройство. Това включва продукти за антивирусна защита, продукти за защита на крайни устройства, продукти за защита на лични данни, системи за откриване на проникване, системи за предотвратяване на проникване или защитни стени (firewalls).

2.

„Защитни мерки за противодействие“: техники, чрез които се цели да се гарантира безопасното изпълнение на кода, като Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) или sandboxing.

„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.

„Изостатични преси“ (кат. 2) означава оборудване, което създава налягане в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство върху детайл или материал.

„Лазер“ (кат. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е изделие, което генерира пространствено и времево кохерентна светлина чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

N.B.

Вж. също

„Химически лазер“;

 

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“;

 

„Импулсен лазер“;

 

„Свръхмощен лазер“.

„Библиотека“ (кат. 1) (техническа база за параметрични данни) означава събрана техническа информация, позоваването на която може да подобри производителността на съответните системи, оборудване или компоненти.

„Летателни апарати, по-леки от въздуха“ (кат. 9), означава балони или дирижабли, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от въздуха, като хелий или водород.

„Линейност“ (кат. 2) (обикновено измервана под формата на нелинейност) означава максималното отклонение на действителния параметър (средноаритметично от показанията при възходяща и низходяща скала), положително или отрицателно, от права линия, разположена така, че да изравнява и минимизира максималните отклонения.

„Локална мрежа“ (кат. 4, 5) е система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

а.

позволява на произволен брой независими „устройства за данни“ да се свързват пряко едно с друго; и

б.

ограничава се с умерен по размери географски обхват (напр. офисна сграда, завод, университетско градче, склад).

N.B

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Магнитни градиометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват пространственото отклонение на магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от множество „магнитометри“ и свързаната с тях електроника, изходните данни на която са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B

Вж. също „вътрешен магнитен градиометър“.

„Магнитометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от единичен чувствителен елемент за откриване на магнитно поле и свързаната с него електроника, изходните данни на която са мярка за магнитното поле.

„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) включва мед, медни сплави, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни процента никел и обработени с флуор въглеводородни полимери.

„Матрица“ (кат. 1, 2, 8, 9) означава практически непрекъсната фаза, която запълва пространството между частиците, ресните или влакната.

„Неопределеност на измерването“ (кат. 2) е характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира истинската стойност на измерваната променлива с равнище на сигурност от 95 %. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригираните увличания и случайните отклонения (вж. ISO 10360—2).

„Микрокомпютърна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява общи команди от вътрешна памет върху данни, съхранявани във вътрешната памет.

N.B

Вътрешната памет може да бъде разширена с външна памет.

„Микропроцесорна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява поредица универсални команди от външна памет.

N.B.1

„Микропроцесорната микросхема“ обикновено не съдържа интегрална памет, достъпна за потребителя, макар да може да се използва памет, налична върху чипа, за извършване на логическата му функция.

N.B.2

Това включва комплекти чипове, проектирани да работят съвместно, за да се осигури функцията на „микропроцесорна микросхема“.

„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал, включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.

„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.

„Моновлакно“ (кат. 1) (или влакно) е най-тънката нишка, обикновено с диаметър няколко микрона.

„Монолитна интегрална схема“ (кат. 3) означава съчетание на пасивни или активни „елементи на схемата“ или и на двата вида, което:

а.

се получава посредством процес на дифузия, процес на имплантация или процес на отлагане във или върху единична част полупроводящ материал, така нареченият „чип“;

б.

може да се разглежда като неделимо цяло; и

в.

изпълнява функция(и) на схема.

N.B

„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Монолитна микровълнова интегрална схема“ („MMIC“) (кат. 3, 5) означава „монолитна интегрална схема“, която работи при вълнови честоти от микровълновия или милиметровия диапазон.

„Сензор за моноспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за получаване на данни с изображения от една честотна лента с дискретен спектър.

„Многочипова интегрална схема“ (кат. 3) означава две или повече „монолитни интегрални схеми“, свързани към обща „подложка“.

„Многоканален аналогово-цифров преобразувател (АЦП/ADC)“ (кат. 3) означава устройства, които включват повече от един АЦП/ADC и са проектирани така, че всеки АЦП/ADC да има отделен аналогов вход.

„Сензор за многоспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече честотни ленти с дискретен спектър. Сензори, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като сензори за хиперспектрално изобразяване.

„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.

„Контролер за достъп до мрежа“ (кат. 4) означава физически интерфейс към разпределена комутираща мрежа. Той използва обща среда, която функционира при една и съща „скорост на предаване на цифрова информация“, използвайки разрешение (напр. токън устройство или откриване на носещата честота) за предаване. Независимо от другите той избира пакетите или групите данни (напр. IEEE/ИИЕЕ 802), адресирани до него. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

„Цифрово управление“ (кат. 2) означава автоматично управление на процес, извършвано от устройство, използващо цифрови данни, които обикновено се въвеждат, когато операцията е в процес на изпълнение (вж. стандарт ISO 2382:2015).

„Обектен код“ (ОБС) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси („първичен код“ (първичен език), компилиран от програмната система.

„Експлоатация, администриране или поддръжка“ („ЕАП“) (кат. 5) означава извършване на една или няколко от следните задачи:

а.

Създаване или управление на което и да е от изброените по-долу:

1.

Профили или права на ползватели и администратори;

2.

Настройки на изделие; или

3.

Данни за удостоверяване в подкрепа на задачите, описани в точки a.1. или a.2.;

б.

Наблюдение или управление на условията на работа или действието на дадено изделие; или

в.

Управление на регистри или на одитни данни в подкрепа на която и да е от задачите, описани в точки a. или b.

Бележка:

„ЕАП“ не включва никоя от следните задачи или свързаните с тях ключови функции по управление:

а.

Обезпечаване или модернизиране на криптографска функционалност, която не е пряко свързана с установяването или управлението на данни за удостоверяване в подкрепа на някоя от задачите, описани в точки a.1. или a.2. по-горе; или

б.

Изпълнение на криптографскa функционалност на равнището на плоскостта за предаване на данни (data/forwarding plane) на дадено изделие.

„Оптична интегрална схема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „хибридна интегрална схема“, съдържаща една или повече части, проектирани да работят като фоточувствителен елемент или фотоемитер или да изпълняват оптична(и) или електрооптична(и) функция(и).

„Оптична комутация“ (кат. 5) е маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

„Обща плътност на тока“ (кат. 3) означава общия брой на ампернавивките в бобината (т.е. сумата от броя на навивките, умножена по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.).

„Държава участничка“ (кат. 7, 9) е държава, участваща във Васенаарската договореност. (вж. www.wassenaar.org)

„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високата мощност, получена при „продължителността на импулса“.

„Лична локална мрежа“ (кат. 5) означава система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

а.

позволява на произволен брой независими или свързани помежду си „устройства за данни“ да се свързват пряко едно с друго; и

б.

се ограничава до комуникацията между устройства в непосредствена физическа близост до отделно лице или контролер на устройства (напр. стая, офис или автомобил).

Технически бележки:

1.

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

2.

„Локалната мрежа“ е по-широкообхватна от географския район на „личната локална мрежа“.

„Предварително сепарирани“ (кат. 1) е прилагане на какъвто и да е процес, предназначен да увеличи концентрацията на контролирания изотоп.

„Основен елемент“ (кат. 4), както се използва в категория 4, е „основен елемент“, когато стойността на замяната му е повече от 35 % от общата стойност на системата, на която е елемент. Стойността на елемента е цената, платена за елемента от производителя на системата или от интегратора на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена за несвързани части в момента на производство или експедиране.

„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.

„Оборудване за производство“ (кат. 1, 7, 9) означава инструментална екипировка, шаблони, монтажни приспособления, дорници, леярски форми, матрици, фиксиращи устройства, механизми за центроване, оборудване за изпитване, други машини и компоненти за тях, ограничени до тези, които са специално проектирани или модифицирани за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Съоръжения за производство“ (кат. 7, 9) означава „оборудване за производство“ и програмни продукти, специално разработени за тях и интегрирани в инсталации за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Програма“ (кат. 2, 6) означава поредица от команди за извършване на процес във форма, изпълнима от електронен компютър, или която може да бъде превърната в такава форма.

„Свиване на импулс“ (кат. 6) означава кодирането и обработката на радарен сигнален импулс от дълготраен в краткотраен, като се запазват предимствата на високата енергия на импулса.

„Продължителност на импулса“ (кат. 6) е продължителността на „лазерен“ импулс и означава времевия интервал между нивата на половин мощност на предния и задния фронт на отделен импулс.

„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25 секунди.

„Квантова криптография“ (кат. 5) означава комплекс от техники за определянето на общ ключ за „криптиране“ чрез измерването на квантовите механични свойства на дадена физична система (включително тези физични свойства, които са в сферата на квантовата оптика, квантовата теория за полетата или квантовата електродинамика).

„Бърза смяна на честотата на радар“ (кат. 6) означава всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от широчината на лентата на импулса.

„Разширен спектър на РЛС“ (кат. 6) означава всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

„Чувствителност на излъчване“ (кат. 6) означава чувствителност на излъчване (mA/W) = 0,807 × (дължина на вълната в nm) × квантова ефективност (QE).

Техническа бележка:

QE обикновено се изразява в проценти; за целите на тази формула обаче QE е изразена като десетична дроб, по-малка от единица, т.е. 78 % е 0,78.

„Обработка на данни в реално време“ (кат. 6) означава обработка на данни от компютърна система, осигуряваща необходимото ниво на услуги, като функция от наличните ресурси, в рамките на гарантирано време за сработване, независимо от натоварването на системата, когато бъде задействана от външно събитие.

„Повторяемост“ (кат. 7) означава близко сходство между многократни измервания на една и съща променлива при едни и същи работни условия, когато между измерванията възникват промени в условията или неработни периоди. (Справка: Стандарт IEEE 528—2001 (едно отклонение по сигма стандарт)

„Изискващи се/необходими“ (ОБТ 3, 5, 6, 7, 9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива „изискващи се“„технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.

„Вещество за борба с масови безредици“ (кат. 1) означава вещество, което, при условията на борба с масови безредици бързо предизвиква ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие.

Техническа бележка:

Сълзотворните газове са подвид на „веществата за борба с масови безредици“.

„Робот“ (кат. 2, 8) означава манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

а.

Многофункционалност;

б.

Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

в.

Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели; и

г.

Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

N.B

Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.

Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.

Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гьрбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства;

3.

Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;

4.

Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители;

5.

Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

„Ровинг (сноп влакна)“ (кат. 1) е сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни „нишки“.

N.B

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Радиално биене“ (кат. 2) означава радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност (справка: ISO 230-1:1986, параграф 5.61).

„Честота на дискретизация“ (кат. 3) на аналогово-цифров преобразувател (АЦП/ADC) означава максималният брой дискрети, които се измерват на аналоговия вход за период от една секунда, освен при АЦП/ADC с дискретизация на сигнала, превишаваща основната честота на дискретизация. За АЦП/ADC с дискретизация на сигнала, превишаваща основната честота на дискретизация, се счита, че „честотата на дискретизация“ е чесотата на изходящата дума. „Честотата на дискретизация“ може да бъде наричана и скорост на дискретизация, която обикновено се посочва в милиони дискрети в секунда (MSPS) или милиарди дискрети в секунда (GSPS), или скорост на преобразуване, която обикновено се посочва в херцове (Hz).

„Спътникова навигационна система“ (кат. 5, 7) означава система, състояща се от наземни станции, конфигурация от спътници и от приемници, която дава възможност местоположенията на приемниците да бъдат изчислени въз основа на сигнали, получавани от сателитите. Тя включва глобални навигационни спътникови системи (GNSS) и регионални навигационни спътникови системи (RNSS).

„Мащабен коефициент“ (жироскоп или акселерометър) (кат. 7) означава съотношението на промяната на изход към промяната на вход, което трябва да бъде измерено. Мащабният коефициент обикновено се оценява като наклона на правата линия, която може да бъде определена по метода на най-малките квадрати към входно-изходните данни, получени чрез циклична промяна на данните на вход данни по целия входящ обхват.

„Анализатори на сигнали“ (кат. 3) означава апарати, способни да измерят и покажат основните свойства на едночестотните компоненти на многочестотните сигнали.

„Обработка на сигнали“ (кат. 3, 4, 5, 6) означава обработка на получени отвън сигнали, носещи информация, чрез алгоритми, като компресиране във времето, филтриране, извличане, корелация, конволюция или преобразувания между областите (напр. бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш).

„Софтуер“ (Всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от конкретната реализация и носител.

N.B

„Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.

„Първичен код“ (или първичен език) (кат. 6, 7, 9) е подходяща реализация на един или повече процеси, които могат да бъдат превърнати от програмната система в изпълнима от оборудването форма („обектен код“ (или обектен език)).

„Космически летателен апарат“ (кат. 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.

„Носеща платформа на космическия летателен апарат“ (кат. 9) означава оборудване, което служи за носеща инфраструктура на „космическия летателен апарат“ и за поместване на „полезния товар на космическия летателен апарат“.

„Полезен товар на космическия летателен апарат“ (кат. 9) означава оборудване, прикрепено към „носещата платформа на космическия летателен апарат“, предназначено за изпълнението на мисия в Космоса (напр. комуникационно оборудване или оборудване за наблюдение или научни изследвания).

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ (кат. 3, 6, 7) означава проектирани, произведени или класифицирани посредством успешни изпитвания за използване на височини над 100 км от повърхността на земята.

N.B

Определянето на дадено изделие като „класифицирано като предназначено за работа в Космоса“ посредством изпитване не означава че останалите изделия от същата производствена серия или модел също са „класифицирано като предназначени за работа в Космоса“, освен ако не са били подложени на индивидуално изпитване.

„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.

„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модулът на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К ((23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К ((23 ± 2) oС) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Въртящи масжироскопи“ (кат. 7) означава жироскопи, които използват продължително въртяща се маса за улавяне на ъглово движение.

„Разширяване на спектъра“ (кат. 5) е метод, при който енергията от относително теснолентов комуникационен канал се разширява върху много по-голям енергиен спектър.

„Разширен спектър“ на РЛС (кат. 6) — вж. „Разширен спектър на РЛС“.

„Устойчивост“ (кат. 7) е стандартното отклонение (1 сигма) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Това може да бъде изразено като функция от времето.

„Държави, които (не) са страни по Конвенцията за забрана на химическото оръжие“ (КЗХО) (кат. 1) са тези държави, за които конвенцията за забрана на разработване, производство, складиране и употреба на химическо оръжие (не) е влязла в сила. (Вж. www.opcw.org)

„Стабилен режим“ (кат. 9) определя условия на работа на двигателя, при които параметрите на двигателя като тяга/мощност, обороти в минута, нямат значими колебания, при постоянни температура на околния въздух и налягане на навлизащия в двигателя въздух.

„Суборбитален плавателен съд“ (кат. 9) означава плавателен съд, в който има проектирано за превоз на хора или товари обособено място и който е проектиран:

а.

да работи над стратосферата;

б.

да извършва полети по неорбитална траектория; и

в.

да каца отново на Земята, без хората или товарът да са били засегнати.

„Подложка“ (кат. 3) е част от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в която могат да бъдат разполагани „дискретни компоненти“ или интегрални схеми, или и двете.

N.B.1

„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

N.B.2

„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Заготовки за подложки“ (кат. 3, 6) означава монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптически елементи, като огледала или оптически прозорци.

„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.

„Суперсплави“ (кат. 2, 9) са сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат издръжливост на разрушаващо напрежение над 1 000 часа при напрежение 400 MPa при 922 K (649 °C) или повече.

„Свръхпроводим“ (кат. 1, 3, 5, 6, 8) означава материали, напр. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление, т.е. могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване.

N.B

Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW мощност над 20 kW.

„Свръхпластично формоване“ (кат. 1, 2) означава процес на деформация, използващ топлина при метали, които обикновено се характеризират с ниски стойности на удължаване (по-малко от 20 %) в точката на счупване, като бъде определено при стайна температура посредством обикновено изпитване за якост на опън, с цел постигане на удължения в процеса на преработка, които да са поне 2 пъти по-големи от съответните стойности.

„Симетричен алгоритъм“ (кат. 5) означава криптографски алгоритъм, използващ идентичен ключ и за криптиране, и за декриптиране.

N.B.

Обичайно приложение на „симетрични алгоритми“ са поверителните данни.

„Лента“ (кат. 1) е материал, изграден от преплетени или еднопосочни „моновлакна“, „предивни стъклени влакна“, „ровинги“, „снопове“ или „прежди“ и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смоли.

N.B

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на „технически данни“ или „техническа помощ“.

N.B.1

„Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на „технически данни“.

N.B.2

„Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове за четене.

„Триизмерна интегрална схема“ (кат. 3) означава набор от полупроводникови елементи или активни слоеве на устройството, свързани помежду си с полупроводникови връзки тип „VIA“ (Vertical Interconnect Access), които изцяло преминават през интерпозер, подложка, елемент или слой, осигурявайки взаимовръзка между слоевете на устройството. Интерпозерът е интерфейс, осигуряващ електрическо свързване.

„Накланящ се шпиндел“ (кат. 2) е шпиндел, държащ инструмент, който променя ъгловото разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

„Времева константа“ (кат. 6) е времето, което изминава от прилагането на светлинното въздействие до нарастване на тока до 1—1/е пъти крайната стойност (т.е. 63 % от крайната стойност).

„Време на достигане на стабилно състояние“ (кат. 6) (наричано също време за сработване на гравиметъра) е времето за неутрализиране на смущаващото въздействие от ускоренията, дължащи се на платформата (високочестотен шум). c.

„Бандажен венец/планка“ (кат. 9) означава неподвижен пръстеновиден компонент (монолитен или съчленен), от страната на вътрешната повърхност на кожуха на турбинен двигател, или елемент на външния край на лопатката на турбината, който осигурява газово уплътняване между неподвижните и въртящите се компоненти.

„Пълен контрол на полета“ (кат. 7) означава автоматичен контрол на променливите на състоянието на „летателен апарат“ и на траекторията на полета с цел постигане целите на бойната задача в отговор на промените в реално време на данните относно целите, опасностите или друг „летателен апарат“.

„Обща скорост на предаване на цифрова информация“ (кат. 5) означава броя битове, включително за кодиране на линията, загубите по линията и т.н. за единица време, преминаващи между комуникиращото оборудване в една система за цифрово предаване.

N.B

Вж. също „скорост на предаване на цифрова информация“.

„Сноп“ (кат. 1) е сноп от „моновлакна“, обикновено приблизително успоредни.

„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.

„Регулиращ се“ (кат. 6) означава способността на „лазер“ да произвежда постоянна отдадена мощност на всички дължини на вълните през обхвата на няколко „лазерни“ прехода. „Лазерът“ с избирателна линия генерира отделни дължини на вълните в рамките на един „лазерен“ преход и не се смята за „регулиращ се“.

„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ (кат. 2) означава по-малката от двете стойности R↑ и R↓ (движение напред и назад) по дадена ос на металообработваща машина, определени в точка 3.21 от ISO 230-2:2014 или в еквивалентни национални стандарти.

„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.

„Уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ (кат. 0) означава уран, обогатен с изотопите 235 или 233, или и двата, в такова количество, че съотношението на разпространението на сбора на тези изотопи към изотоп 238 е по-голямо от съотношението на изотоп 235 към изотоп 238, което се среща в природата (изотопно съдържание от 0,71 %).

„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на място), поддържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.

„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:

а.

Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или

б.

Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.

„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ разрешение за търговия или за клинично изпитване, издадено от регулаторните органи или на страната на производство или на страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, върху които той е приложен.

„Вакуумни електронни устройства“ (кат. 3) означава електронни устройства на базата на взаимодействието на електронен лъч с електромагнитна вълна, разпростаняваща се във вакуумна схема или взаимодействаща със свръхвисокочестотни вакуумни резонатори. „Вакуумните електронни устройства“ включват клистрони, лампи с бягаща вълна и техни производни.

„Оповестяване на уязвимост“ (кат. 4) означава процеса на идентифициране, докладване или съобщаване за уязвимост на лица или организации, отговарящи за провеждането или координирането на корективни мерки с цел отстраняване на уязвимостта, или анализирането на уязвимостта с тях.

„Прежда“ (кат. 1) е сноп от преплетени „нишки“.

N.B

„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

КАТЕГОРИЯ 0 - ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

0A
Системи, оборудване и компоненти

0A001
„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както следва:

а.

„Ядрени реактори“;

б.

Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“;

в.

Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;

г.

Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

д.

Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и охладителя на първи контур в „ядрен реактор“;

е.

Метални циркониеви тръби или тръби от циркониеви сплави (или сглобки на тръби), специално проектирани или подготвени за използване като обвивка за топлоотделящи елементи в „ядрен реактор“ и в количества над 10 kg;

N.B

За циркониеви тръби под налягане вж. 0A001.e., а за каландриеви тръби вж. 0A001.h.

ж.

Охладителни помпи или циркулационни помпи, специално проектирани или подготвени за циркулиране на охладителя в първи контур на „ядрени реактори“;

з.

„Вътрешнокорпусни устройства на ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали за горивото, каландриеви тръби, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;

Техническа бележка:

В 0A001.h „вътрешнокорпусни устройства на ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната зона, поддържане на правилното положение на горивото, насочване на потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона.

и.

Топлообменници, както следва:

1.

Парогенератори, специално проектирани или подготвени за първичния или междинния охладител на „ядрен реактор“;

2.

Други топлообменници, специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

Бележка:

0A001.i. не контролира топлообменници за спомагателните системи на реактора, напр. аварийната охладителна система или системата за отвеждане на остатъчна топлина.

й.

Неутронни детектори, специално проектирани или подготвени за определяне на нивото на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“;

к.

„Външни термични екрани“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“ за намаляване на загубата на топлина, както и за защита на корпуса.

Техническа бележка:

В 0A001.k „външни термични екрани“ означава масивни структури, поставени върху корпуса на реактора, които намаляват загубата на топлина от реактора и понижават температурата в помещението на реактора.

0B
Оборудване за изпитване, контрол и производство

0B001
Инсталации за разделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални делящи се материали“, и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, както следва:

а.

Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални делящи се материали“, както следва:

1.

Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;

2.

Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;

3.

Инсталации за аеродинамично отделяне;

4.

Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;

5.

Инсталации за отделяне чрез йонообмен;

6.

Инсталации за изотопно разделяне по „лазерен“ метод с използване на атоми в парообразно състояние;

7.

Инсталации за изотопно разделяне по „лазерен“ метод с използване на молекулни съединения;

8.

Инсталации за отделяне на плазма;

9.

Инсталации за електромагнитно отделяне;

б.

Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:

Техническа бележка:

В 0B001.b „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което и да е от изброените по-долу:

1.

Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 1,95 GPa или повече;

2.

Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 0,46 GPa или повече; или

3.

„Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на еластичност“ от повече от 3,18 × 106m и „специфична якост на опън“ над 7,62 × 104 m;

1.

Газови центрофуги;

2.

Комплектни роторни монтажни възли;

3.

Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между 75 и 650 mm, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“;

4.

Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър между 75 и 650 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“;

5.

Отражатели с диаметър между 75 и 650 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

6.

Горни или долни капаци с диаметър между 75 и 650 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“;

7.

Лагери с магнитно окачване, както следва:

a.

Лагерни модули, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, изработен от или покрит с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с амортисьорно вещество и магнитна връзка с полюс на магнита или втори магнит, закрепен на капака на ротора;

b.

Активни магнитни лагери, специално проектирани или подготвени за употреба с газови центрофуги.

8.

Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор;

9.

Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;

10.

Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум при честота 600 Hz или повече и мощност 40 волтампера (VA) или повече;

11.

Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с прецизно обработени краища, които са успоредни един на друг и перпендикулярни на надлъжната ос на цилиндъра с отклонение в рамките на 0,05° или по-малко;

12.

Газосъбиратели, състоящи се от специално проектирани или подготвени тръби за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито и които могат да бъдат монтирани към централната система за извличане на газ;

13.

Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване в газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

а.

Многофазен честотен изход от 600 Hz или повече; и

б.

Висока стабилност (с честотен контрол, по-добър от 0,2 %);

14.

Спирателни и контролни вентили, както следва:

а.

Спирателни вентили, специално проектирани или подготвени за управление на изходен материал, продукти или шлака от газови потоци на UF6 на дадена газова центрофуга;

б.

Спирачни или контролни вентили със силфонно уплътнение, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с вътрешен диаметър от 10 mm до 160 mm, специално проектирани или подготвени за използване в главни или спомагателни системи на инсталации за обогатяване с газови центрофуги;

c.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:

1.

Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;

2.

Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.

Компресори или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване от 1 m3/min или повече UF6, с налягане при изпускане до 500 kPa и съотношение на налягането от 10:1 или по-малко, и изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

4.

Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1 000 сm3/min.;

5.

Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и предвидени да работят при налягане с темп на пропускане от по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;

6.

Клапани със силфонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“;

d.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:

1.

Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи;

2.

Цилиндрични или конусообразни тръби (вихрови тръби), изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с един или повече допирателни впускателни отвори;

3.

Компресори или газови нагнетателни вентилатори, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.

Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

5.

Кожуси за разделителни елементи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;

6.

Клапани със силфонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 mm или повече;

7.

Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:

а.

Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °C) или по-ниски;

б.

Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 K (– 120 °C) или по-ниски;

в.

Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа носител;

г.

Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6;

e.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.

Бързодействащи обменящи импулсни колони течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 s или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуорсъдържащи въглеводородни полимери или стъкло);

2.

Бързодействащи центробежни контактни апарати течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 s или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуорсъдържащи въглеводородни полимери или стъкло);

3.

Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;

4.

Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (напр. стъкло, флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетер сулфон и графит, импрегниран със смоли);

5.

Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;

6.

Системи за оксидиране на уран за оксидиране на U+3 до U+4;

f.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.

Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 s, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K (100 °C) до 473 K (200 °C);

2.

Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1 000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластини и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K (100 °C) до 473 K (200 °C) и налягания над 0,7 MPa;

3.

Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;

g.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за извършване на разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с използване на атоми в парообразно състояние, както следва:

1.

Системи за изпаряване на метален уран, проектирани да достигат подавана мощност от 1 kW или повече върху мишената, за използване в процеса на обогатяване на лазерен принцип;

2.

Системи за съхранение на течен уран или пари от метален уран, специално проектирани или подготвени за съхранение на разтопен уран, разтопени уранови сплави или пари от метален уран, за употреба в процеса на обогатяване на лазерен принцип, и специално проектирани компоненти за тях;

N.B.

ВЖ. СЪЩО 2A225.

3.

Колекторни модули за продукти и шлака за събиране на метален уран в течно или твърдо състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;

4.

Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;

5.

„Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B.

ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

h.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за извършване на разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с използване на молекулни съединения, както следва:

1.

Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ носител до 150 K (– 123 °C) или по-ниски и изработени от „материали устойчиви на корозия от UF6“;

2.

Колекторни компоненти или изделия за продукти и шлака, специално проектирани или подготвени за събиране на ураниев материал или ураниева шлака след облъчване със светлина от лазер, изготвени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.

Компресори, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.

Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);

5.

Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (напр. азот, аргон или друг газ), включително:

а.

Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °C) или по-ниски;

б.

Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 K (– 120 °C) или по-ниски;

в.

Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6;

6.

„Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B

ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

i.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:

1.

Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна изходна мощност, по-голяма от 50 kW;

2.

Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;

3.

Системи за генериране на уранова плазма;

4.

Не се използва;

5.

Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в твърдо състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;

6.

Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. неръждаема стомана);

j.

Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:

1.

Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;

2.

Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прорези и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана);-

3.

Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят при налягания от 0,1 Pa или по-ниски;

4.

Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;

5.

Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:

а.

Могат да работят в непрекъснат режим;

б.

Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;

в.

Осигуряват изходен ток от 1 A или повече; и

г.

Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;

N.B.

ВЖ. СЪЩО 3A227.

6.

Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:

а.

Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече; и

б.

Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01 % за период от време 8 часа.

N.B.

ВЖ. СЪЩО 3A226.

0B002
Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“:

а.

Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;

б.

Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;

в.

Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;

г.

Станции за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;

д.

Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани или подготвени за подаване на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични каскади;

е.

Вакуумни системи и помпи, както следва:

1.

Вакуумни събиратели, колектори или помпи, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече;

2.

Вакуумни помпи, специално проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“; или

3.

Вакуумни системи, състоящи се от вакуумни събиратели, колектори и помпи, проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;

ж.

Масспектрометри/източници на йони за UF6 за вземане в реално време на проби от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Способни да измерват йони с маса от 320 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-добра от 1 част на 320;

2.

Йонни източници, конструирани от или покрити с никел, медно-никелови сплави със съдържание на никел в тегловно отношение 60 % или повече, или никелово-хромови сплави;

3.

Йонизиращи източници, бомбардирани с електрони; и

4.

Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003
Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

а.

Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;

б.

Системи за превръщане на UO3 в UF6;

в.

Системи за превръщане на UO3 в UO2;;

г.

Системи за превръщане на UO2 в UF4;

д.

Системи за превръщане на UF4 в UF6;

е.

Системи за превръщане на UF4 в метал уран;

ж.

Системи за превръщане на UF6 в UO2;

з.

Системи за превръщане на UF6 в UF4;

и.

Системи за превръщане на UO2 в UCl4.

0B004
Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:

а.

Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:

1.

Инсталации за обмен вода—водороден сулфид;

2.

Инсталации за обмен амоняк—водород;

б.

Оборудване и компоненти, както следва:

1.

Кули за обмен вода—водороден сулфид, с диаметри от 1,5 m или повече, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa;

2.

Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 тегловни процента водороден сулфид, H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;

3.

Кули за обмен амоняк—водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;

4.

Вътрешни елементи на кули, включително степенни контактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

5.

Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

6.

Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород—деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 тегловни процента;

7.

Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк—водород;

8.

Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.

9.

Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, специално проектирани или подготвени за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород.

0B005
Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.

Техническа бележка:

Специално проектираното или подготвено оборудване за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва оборудване, което:

1.

Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или директно обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;

2.

Херметизира ядрения материал в рамките на обвивката на топлоотделящия елемент;

3.

Проверява целостта и херметичността на обвивката на топлоотделящия елемент;

4.

Проверява окончателната изработка на херметизираното гориво; или

5.

Се използва за сглобяване на реакторните компоненти.

0B006
Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях.

Бележка:

0B006 включва:

а.

Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“, включително оборудване или компоненти, които обикновено влизат в пряко съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;

б.

Оборудване за отделяне на обвивката на топлоотделящи елементи и машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“;

в.

Съдове за разтваряне или разтворители, при които се използват механични съоръжения, специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат, управляват и поддържат дистанционно;

г.

Екстрактори за разтворители, като уплътнени или импулсни колони, смесители утаители или центробежни контактни апарати, устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина и специално проектирани или подготвени за използване в инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални делящи се материали“;

д.

Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;

Техническа бележка:

Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:

1.

Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;

2.

Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или

3.

Максимална широчина от 75 mm за панелни или радиални съдове.

е.

Неутронни измервателни системи, специално проектирани или подготвени за интегриране и използване със системи за контрол на автоматизираните процеси в инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални делящи се материали“.

0B007
Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

а.

Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;

б.

Системи за производство на метален плутоний.

0C
Материали

0C001
„Природен уран“ или „обеднен уран“, или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните;

Бележка:

0C001 не контролира следните:

а.

Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

б.

„Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:

1.

Екраниране;

2.

Опаковка;

3.

Баласт с маса не повече от 100 kg;

4.

Противотежести с маса не повече от 100 kg;

в.

Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;

г.

Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.

0C002
„Специални делящи се материали“

Бележка:

0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати.

0C003
Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5 000.

0C004
Графит със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност по-голяма от 1,50 g/cm3 , за използване в „ядрен реактор“, в количества над 1 kg.

N.B

ВЖ. СЪЩО 1C107.

Бележка 1:

За целите на контрола на износа компетентните органи на държавата — членка на ЕС, в която е установен износителят, определя дали износът на графит, отговарящ на горепосочените характеристики, е за използване в „ядрен реактор“. 0C004 не контролира графит със степен на чистота по-малко от 5 ppm (милионни частици) борен еквивалент и с плътност, по-голяма от 1,50 g/cm3, непредназначен за използване в „ядрен реактор“.

Бележка 2:

В 0C004 „борен еквивалент“ (BE) се дефинира като сумата на BEz на примесите (с изключение на BEвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор, където:

BEZ (ppm) = CF × концентрацията на елемента Z в ppm;

Formula

и sB и sZ са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а AB и AZ са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.

0C005
Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплави, съдържащи 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери), с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и размер на частицата по-малко от 10 μm, измерено по стандарт В330 на ASTM, и висока степен на еднородност на размера на частиците.

0D
Софтуер

0D001
„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.

0E
Технологии

0E001
„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в настоящата категория.

КАТЕГОРИЯ 1 — СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

1A
Системи, оборудване и компоненти

1A001
Компоненти, изработени от флуорирани съединения, както следва:

a.

Салници, уплътнения, материали за уплътнения или гъвкави горивни камери (резервоари), специално проектирани за употреба при „летателни апарати“ или за космически апарати, изработени от повече от 50 % в тегловно отношение от който и да е от материалите, описани в 1C009.b. или 1C009.c.;

b.

Не се използва;

c.

Не се използва.

1A002
„Композитни“ структури или ламинати, както следва:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1A202, 9A010 и 9A110.

a.

Изработени от които и да са от следните:

1.

Органична „матрица“ и „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010.c. или 1C010.d.: или

2.

Предварително импрегнирани или предварително формовани материали, описани в 1C010.e.;

b.

Изработени от метална или въглеродна „матрица“ и който и да е от следните материали:

1.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.

„Специфичен модул на еластичност“ над 10,15 × 106 m; и

b.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m; или

2.

Материалите, описани в 1C010.c.

Бележка 1:

1A002 не контролира „композитните“ структури или ламинати, изработени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Площ, непревишаваща 1 m2;

b.

Дължина, непревишаваща 2,5 m; и

c.

Широчина, превишаваща 15 mm.

Бележка 2:

1A002 не контролира полуготовите изделия, специално проектирани за чисто граждански приложения, както следва:

a.

Спортни стоки;

b.

Автомобилна промишленост;

c.

Машиностроене;

d.

Медицински приложения.

Бележка 3:

1A002.b.1. не контролира полуготовите изделия, съдържащи най-много два размера преплетени влакна и специално проектирани за приложения, както следва:

a.

Пещи за топлинна обработка на метали за закаляване на метали;

b.

Производствено оборудване за силициеви блокове.

Бележка 4:

1A002 не контролира готовите изделия, специално проектирани за конкретно приложение.

Бележка 5:

1A002.b.1. не контролира механично накъсаните, смлените или нарязаните въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко.

1A003
Изделия от не-„топими“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листове, ленти или ивици, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

Дебелина, надхвърляща 0,254 mm; или

b.

Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни вещества.

Бележка:

1A003 не контролира изделия, които са покрити или ламинирани с мед и проектирани за производство на електронни печатни платки.

N.B

За „топими“ ароматни полиимиди във всякаква форма вж. 1C008.a.3.

1A004
Защитно и детекторно оборудване и компоненти, които не са специално проектирани за военна употреба, както следва:

N.B.

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 2B351 И 2B352.

a.

Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу което и да е от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

Бележка:

1A004.a. включва въздухопречиствателни респиратори с електрозахранване (Powered Air Purifying Respirators — PAPR), проектирани или модифицирани за защита от агенти или материали, посочени в 1A004.a.

Техническа бележка:

За целите на 1A004.a.:

1.

Защитни маски, покриващи цялото лице, известни също като противогази.

2.

Филтърните кутии включват филтърни патрони.

1.

„Биологични агенти“;

2.

„Радиоактивни материали“;

3.

Бойни отровни вещества (CW/БОВ); или

4.

„Вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.:

a.

α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);

b.

[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω -хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), (CAS 578-94-9);

f.

N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);

b.

Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу което и да е от следните:

1.

„Биологични агенти“;

2.

„Радиоактивни материали“; или

3.

Бойни отровни вещества (CW/БОВ);

c.

Системи за откриване, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на което и да е от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

1.

„Биологични агенти“;

2.

„Радиоактивни материали“; или

3.

Бойни отровни вещества (CW/БОВ).

d.

Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или идентифициране на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, масспектрометрия).

Техническа бележка:

„Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

Бележка 1:

1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

Бележка 2:

1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт.

Бележка:

1A004 не контролира:

a.

Личните радиодозиметри;

b.

Оборудване, тясно специализирано по проектиране и функции за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително:

1.

минно дело;

2.

кариери;

3.

селско стопанство;

4.

фармация;

5.

хуманна медицина;

6.

ветеринарна медицина;

7.

защита на околната среда;

8.

третиране на отпадъците;

9.

хранително-вкусова промишленост.

Технически бележки:

1.

1А004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу „радиоактивни материали“, „биологични агенти“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

2.

„Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

3.

За целите на 1A004.a. „радиоактивни материали“ означава материали, селектирани или модифицирани с цел повишаване на тяхната ефективност при нанасяне на поражения върху хора или животни, разрушаване на оборудване или нанасяне на щети на посеви или на околната среда.

1A005
Бронежилетки и компоненти за тях, както следва:

N.B

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.

Меки бронежилетки, които не са изработени по военни стандарти или спецификации или по еквивалентни такива, и специално проектирани компоненти за тях;

b.

Плочи за твърди бронежилетки, осигуряващи балистична защита, равностойна или по-слаба от ниво IIIA (NIJ 0101.06, юли 2008 г.), или „еквивалентни стандарти“.

N.B

За „влакнести или нишковидни материали“, използвани в производството на бронежилетки, вж. 1C010.

Бележка 1:

1A005 не контролира бронежилетки, носени от притежателите им за тяхна лична защита.

Бележка 2:

1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

Бележка 3:

1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само защита от пробождане с нож, шип, игла или от травма, причинена от тъп предмет.

1A006
Оборудване, специално проектирано или модифицирано за обезвреждане на импровизирани взривни устройства (IЕD), както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

N.B

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.

Превозни средства с дистанционно управление;

b.

„Дисруптори“.

Техническа бележка:

За целите на 1A006.b. „дисруптори“ са устройства, специално проектирани за предотвратяване на функционирането на взривни устройства посредством изстрелване на течност, твърдо или чупливо тяло.

Бележка:

1A006 не контролира оборудване, придружавано от оператор.

1A007
Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи „енергетични материали“, както следва:

N.B.

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 3A229 И 3A232.

a.

Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат електродетонаторите, посочени в 1A007.b.;

b.

Електродетонатори, както следва:

1.

Иницииращ (експлодиращ) мост (EB);

2.

Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (EBW);

3.

Ударник;

4.

Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI);

Технически бележки:

1.

Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или възпламенител.

2.

За целта на 1A007.b. всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове, взривният проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN (ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник.

1A008
Заряди, устройства и компоненти, както следва:

a.

„Насочени заряди“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Нетно количество взривно вещество по-голямо от 90 g; и

2.

Външен диаметър на опаковката равен на или по-голям от 75 mm;

b.

Насочени заряди за линейно рязане, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

1.

Взривна мощност по-голяма от 40 g/m; и

2.

Ширина от 10 mm или повече;

c.

Детонаторен шнур с взривна мощност по-голяма от 64 g/m;

d.

Резци, различни от описаните в 1A008.b., и инструменти за рязане с нетно количество взривно вещество по-голямо от 3,5 kg.

Техническа бележка:

„Насочени заряди“ са заряди взривно вещество, насочени да съсредоточават въздействието на взрива.

1A102
Повторно наситени пиролизни материали въглерод—въглерод, предвидени за космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

1A202
Композитни структури, различни от описаните в 1A002, с тръбна форма и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B

ВЖ. СЪЩО 9A010 И 9A110.

a.

Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm; и

b.

Изработени от някой от „влакнестите или нишковидните материали“, описани в 1C010.a. или b. или 1C210.a., или от предварително импрегнираните въглеродни материали, описани в 1C210.c.

1A225
Платинирани катализатори, специално проектирани или подготвени за стимулиране на реакция на водороден изотопен обмен между водород и вода за получаване на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A226
Специализирани пакети, които могат да се използват за отделяне на тежка вода от обикновена вода, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Изработени от мрежи от фосфорен бронз, химически третирани за подобряване на мокрещата способност; и

b.

Предназначени за използване във вакуумни дестилационни колони.

1A227
Екраниращи радиацията прозорци с висока плътност (от оловно стъкло или др.), притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани рамки за тях:

a.

„Нерадиоактивна област“, по-голяма от 0,09 m2;

b.

Плътност над 3 g/cm3; и

c.

Дебелина от 100 mm или по-голяма.

Техническа бележка:

Терминът „нерадиоактивна област“ в 1A227 означава наблюдателната част на стъклото, изложена на най-ниското равнище на радиация в проектното приложение.

1B
Оборудване за изпитване, контрол и производство

1B001
Оборудване за производство или контрол на „композитни“ структури или ламинати, описани в 1A002, или „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1B101 И 1B201.

a.

Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по три или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производството на „композитни“ структури или ламинати от „влакнести или нишковидни материали“.

b.

„Лентополагащи машини“, при които движенията по разполагане и полагане на лента са координирани и програмирани по пет или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ корпуси или конструкции на „ракети“;

Бележка:

В 1B001.b. „ракета“ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни летателни апарати.

Техническа бележка:

За целите на 1B001.b. „лентополагащите машини“ имат способността да полагат една или няколко „ленти от нишки“ с ширина по-голяма от 25,4 mm и по-малка или равна на 304,8 mm включително, както и да отрязват и започват самостоятелни „ленти от нишки“ в течение на процеса на полагане.

c.

Многопосочни, многоизмерни тъкачни или сплитащи машини, включително адаптери и модифициращи комплекти, специално проектирани или модифицирани за тъкане, сплитане или преплитане на влакна за „композитни“ структури;

Техническа бележка:

За целите на 1B001.c. техниката на сплитане включва плетене.

d.

Оборудване, специално проектирано или приспособено за производство на укрепващи влакна, както следва:

1.

Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна, смола или поликарбосилан) във въглеродни влакна или влакна от силициев карбид, включително специално оборудване за опъване на влакната по време на нагряването;

2.

Оборудване за отлагане на химични пари на елементи или съединения върху нагрети нишковидни субстрати за производство на влакна от силициев карбид;

3.

Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

4.

Оборудване за преработка на съдържащи алуминий прекурсорни влакна във влакна от алуминий посредством топлинна обработка;

e.

Оборудване за производство на предварително импрегнираните материали, описани в 1C010.e. чрез стапяне;

f.

Оборудване за безразрушително изпитване, специално проектирано за „композитни“ материали, както следва:

1.

Системи за рентгенова томография за триизмерно контролиране на дефекти;

2.

Цифрово управляеми ултразвукови машини за изпитване, при които движенията по разполагане на предавателите или приемниците са едновременно координирани и програмирани по четири или повече оси, така че да следват триизмерните контури на проверяваната част;

g.

„Въжеполагащи машини“, при които движенията по разполагане и полагане на въжета са координирани и програмирани по две или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ авиационни корпуси или конструкции на „ракети“.

Техническа бележка:

За целите на 1B001.g. „въжеполагащите машини“ имат способността да полагат една или няколко „ленти от нишки“ с ширина до 25,4 mm включително, както и да отрязват и започват самостоятелни „ленти от нишки“ в процеса на полагане.

Технически бележки:

1.

За целите на 1В001 осите на „първично серво позициониране“ контролират под управлението на компютърна програма разположението на крайното изпълнително устройство (т.е. главата) в пространството по отношение на обработвания детайл при правилна ориентация и посока за постигане на желания процес.

2.

По смисъла на 1B001 „лента от нишки“ представлява единична непрекъсната ширина от изцяло или частично импрегнирана със смола лента, въже или влакно. Изцяло или частично импрегнираните със смола „ленти от нишки“ включват покритите със сух прах, който залепва при нагряване.

1B002
Оборудване, проектирано за производство на прах от метални сплави или частици от материали, притежаващи всички изброени характеристики:

a.

Специално проектирано за недопускане на замърсяване; и

b.

Специално проектирано за използване в един от процесите, описани в 1C002.c.2.

N.B

ВЖ. СЪЩО 1B102.

1B003
Инструменти, матрици, форми или фиксиращи устройства за „свръхпластично формоване“ или „дифузионно свързване“ на титан, алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на някои от следните:

a.

Корпуси или конструкции на летателни или космически апарати;

b.

Двигатели на „летателни апарати“ или космически апарати; или

c.

Специално проектирани компоненти за конструкции, описани в 1B003.a. или за двигатели, описани в 1B003.b.

1B101
Оборудване, различно от описаното в 1B001, за „производство“ на конструктивни композитни материали, както следва; и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1B201.

Бележка:

Компонентите и принадлежностите, описани в 1B101 включват форми, дорници, матрици, закрепващи устройства и инструментална екипировка за извършване на пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на комопзитните конструкции, ламинати и изделията от тях.

a.

Машини за намотаване на нишки или машини за полагане на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната могат да бъдат координирани и програмирани по три или повече оси, проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести или нишковидни материали“, и координиращите и програмиращите елементи за контрол (прибори);

b.

Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси, проектирани за производство на композитни корпуси или конструкции на летателни апарати и „ракети“;

c.

Оборудване, проектирано или модифицирано за „производство“ на „влакнести или нишковидни материали“, както следва:

1.

Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна или поликарбосилан), включително специални възможности за опъване на влакната по време на нагряването;

2.

Оборудване за отлагане на пари на химични елементи или съединения върху нагрети нишковидни субстрати;

3.

Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

d.

Оборудване, проектирано или модифицирано за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на предварително импрегнираните и предварително формовани материали, описани в 9C110.

Бележка:

1B101.d. включва оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щанци.

1B102
„Производствено оборудване“ за метал на прах, различно от описаното в 1B002, и компоненти, както следва:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1B115.b.

a.

„Производствено оборудване“ за метал на прах, което може да се използва за „производство“ в контролирана среда на сферичните, сфероидалните или атомизирани материали, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. или в Мерки за контрол на военни стоки.

b.

Специално проектирани компоненти за „производствено оборудване“, описано в 1B002 или 1B102.a.

Бележка:

1B102 включва:

a.

Плазмени генератори (с високочестотни дъгови ежектори), които могат да се използват за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда аргон—вода;

b.

Електрическо шоково оборудване, което може да се използва за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда аргон—вода;

c.

Оборудване, което може да се използва за „производство“ на сферичен алуминиев прах чрез разпрашаване на стопилка в инертна среда (напр. азот).

1B115
Оборудване, различно от описаното в 1B002 или 1B102, за производство на гориво или горивни съставки, както следва, и специално проектирани компоненти за него:

a.

„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка или проверка при приемане на течни горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерки за контрол на военни стоки;

b.

„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка, смесване, вулканизиране, леене, пресоване, машинна обработка, екструдиране или проверка при приемане на твърдите горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерки за контрол на военни стоки.

Бележка:

1B115.b. не контролира смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво. За контрола върху смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво вж. 1B117, 1B118 и 1B119.

Бележка 1:

За оборудването, специално проектирано за производство на военни стоки, вж. Мерки за контрол на военни стоки.

Бележка 2:

1B115 не контролира оборудване за „производство“, обработка и проверка при приемане на борен карбид.

1B116
Специално проектирани дюзи за производство на пиролизни деривати, оформяни в шприцформа, щанци или друг субстрат от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573 K (1 300 °C) до 3 173 K (2 900 °C) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

1B117
Смесители на партиди, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Проектирани или модифицирани за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa;

b.

С възможност за контрол на температурата в смесителната камера;

c.

С общ пространствен капацитет от 110 литра или повече; и

d.

Поне един „смесващ/месещ вал“, монтиран встрани от центъра.

Бележка:

В 1B117.d. терминът „смесващ/месещ вал“ не се отнася за деагломератори и ножови валове.

1B118
Смесители с постоянно действие, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.

Проектирани или модифицирани за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa;

b.

С възможност за контрол на температурата в смесителната камера;

c.

Което и да е от следните:

1.

Два или повече смесващи/месещи вала; или

2.

С всяко едно от следните:

a.

Единствен въртящ се и осцилиращ вал със зъби/щифтове за размесване; и

b.

Зъби/щифтове за размесване на вътрешната повърхност на смесителната камера.

1B119
Мелници с течно гориво, които могат да се използват за раздробяване или смилане на веществата, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерки за контрол на военни стоки, и специално проектирани компоненти за тях.

1B201
Машини за намотаване на нишки, различни от описаните в 1B001 или 1B101, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.

Машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.

Движенията им по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2.

Специално са проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“; и

3.

Способни са да намотават цилиндрични тръби с вътрешен диаметър между 75 mm и 650 mm и с дължини от 300 mm или повече;

b.

Координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.;

c.

Високоточни дорници за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.

1B225
Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 250 g флуор на час.

1B226
Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.

Бележка:

1В226 включва сепаратори:

a.

Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

b.

Както с йонните източници и колекторите в магнитното поле, така и с тези конфигурации, при които те са външни за полето.

1B228
Колони за нискотемпературна дестилация на водород, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Проектирани за експлоатация при вътрешни температури от 35 К (– 238 °С) или по-ниски;

b.

Проектирани за експлоатация при вътрешни налягания от 0,5 до 5 MPa;

c.

Изградени от:

1.

Неръждаема стомана от серия 300 на Международното сдружение на автомобилните инженери (SAE) с ниско съдържание на сяра и с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт ASTM (АДИМ) (или еквивалентен стандарт); или

2.

Равностойни материали, които са устойчиви както на ниски температури, така и на водород (H2); и

d.

С вътрешни диаметри от 30 cm или повече и „полезни дължини“ от 4 m или повече.

Техническа бележка:

В 1B228 „полезна дължина“ означава активната височина на уплътняващия материал в уплътнена колона или активната височина на вътрешните контакторни пластини в колона с пластини.

1B230
Помпи с циркулиращи разтвори от концентриран или разреден катализатор калиев амид в течен амоняк (KNH2/NH3), притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Запечатани са без достъп на въздух (т.е. херметично);

b.

Капацитет, по-голям от 8,5 m3/h; и

c.

Притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.

За концентрирани разтвори на калиев амид (1 % или повече) — експлоатационно (работно) налягане от 1,5 до 60 MPa; или

2.

За разредени разтвори на калиев амид (под 1 %) — експлоатационно (работно) налягане от 20 до 60 MPa.

1B231
Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:

a.

Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;

b.

Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:

1.

Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (– 250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

2.

Системи за съхранение на водородни изотопи или за пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.

1B232
Комплекти турборазширители или турборазширител—компресор, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Проектирани за експлоатация при температура на изпускане 35 К (– 238 °С) или по-ниска; и

b.

Проектирани са за пропускателна способност на газ водород от 1 000 kg/h или повече.

1B233
Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:

a.

Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;

b.

Оборудване за отделяне на литиеви изотопи на основата на литиево-живачни амалгами, както следва:

1.

Уплътнени колони за обмен течност—течност, специално проектирани за литиеви амалгами;

2.

Помпи за живачни или литиеви амалгами;

3.

Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

4.

Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидроксид;

c.

Йонообменни системи, специално проектирани за отделяне на литиеви изотопи, и специално разработени за тях компоненти;

d.

Системи за химичен обмен (използващи краун-етери, криптанди или лариат-етери), специално проектирани за отделяне на литиеви изотопи, и специално проектирани за тях компоненти.

1B234
Съдове, камери и контейнери за съхранение на силно експлозивни вещества и други сходни устройства, проектирани за изпитване на силно експлозивни вещества и експлозивни устройства, и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.

Проектирани да могат да овладеят напълно експлозия, равностойна на 2 kg или повече тринитротолуен (TNT); и

b.

Разполагат с елементи или характеристики, позволяващи извършването в реално време или отложеното подаване на диагностична или измервателна информация.

1B235
Целеви модули и компоненти за производство на тритий, както следва:

a.

Целеви модули, изработени от или съдържащи литий, обогатен с изотопа литий-6, които са специално проектирани за производството на тритий чрез облъчване, включително въвеждане в ядрен реактор;

b.

Компоненти, специално проектирани за целевите модули, описани в 1B235.a.

Техническа бележка:

Компонентите, специално проектирани за целевите модули за производство на тритий, могат да включват литиеви сачми, тритиеви гетери и обвивки със специални покрития.

1C
Материали

Техническа бележка:

 

Метали и сплави:

Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012 обхващат грубите и полуобработените форми, както следва:

 

Груби форми:

Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, блуми, брикети, плочки, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;

 

Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):

a.

Ковани или обработени материали, произведени чрез валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е.: винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолиа и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;

b.

Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи изработени чрез прахова металургия.

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват груби или полуобработени форми.

1C001
Материали, специално проектирани за поглъщане на електромагнитни вълни, или полимери, проводящи по своите свойства, както следва:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1C101.

a.

Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 × 108 Hz, но по-ниски от 3 × 1012 Hz;

Бележка 1:

1C001.a. не контролира:

a.

Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;

b.

Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;

c.

Равнинни поглъщащи вещества, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Изработени от които и да са от следните:

a.

Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177 °С); или

b.

Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527 °С);

Техническа бележка:

Образци за проверка на поглъщането при 1C001.a. Бележка: 1.c.1. трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент.

2.

Якост на опън, по-малка от 7 × 106 N/m2; и

3.

Съпротивление на натиск, по-малко от 14 × 106 N/m2;

d.

Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Относителна плътност над 4,4; и

2.

Максимална експлоатационна температура от 548 К (275 °С) или по-ниска.

e.

Равнинни поглъщащи вещества без магнитна загуба, изработени от пластмасови материали от „пенопласти с отворени пори“ с плътност 0,15 g/cm3 или по-малка.

Техническа бележка:

„Пенопласти с отворени пори“ са гъвкави и порьозни материални с вътрешна структура отворена за атмосферата. „Пенопластите с отворени пори“ са известни и като мрежести пенопласти.

Бележка 2:

Нищо в бележка 1 към 1C001.a. не освобождава магнитните материали, осигуряващи поглъщане, когато се съдържат в боя.

b.

Материали, непрозрачни за видимата светлина и специално проектирани за поглъщане на лъчения, близки до инфрачервеното и с дължина на вълната по-голяма от 810 nm, но по-малка от 2 000 nm (честоти, по-големи от 150 THz, но по-малки от 370 THz);

Бележка:

1C001.b не контролира материали, специално проектирани или приготвени за което и да е от следните приложения:

a.

Маркиране на полимери с „лазер“; или

b.

Запояване на полимери с „лазер“.

c.

Вътрешно проводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000 S/m (сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“ по-малко от 100 Ω/m2 (ома/квадрат), на основата на който и да е от следните полимери:

1.

Полианилин;

2.

Полипирол;

3.

Политиофен;

4.

Полифенилен-винилен; или

5.

Политиенилен-винилен.

Бележка:

1C001.c. не контролира материали в течна форма.

Техническа бележка:

„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностно) съпротивление“ трябва да бъдат определени използвайки стандарт D-257 на ASTM (АДИМ) или еквивалентни национални стандарти.

1C002
Метални сплави, прах от метални сплави и сплавни материали, както следва:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1C202.

Бележка:

1C002 не контролира метални сплави, прахове от метални сплави и сплавени материали, специално формулирани за използване като покрития.

Технически бележки:

1.

Металните сплави от 1C002 са тези, съдържащи по-висок тегловен процент на обявения метал, отколкото на който и да е от другите елементи.

2.

„Издръжливостта на разрушаващо напрежение“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-139 на ASTM (АДИМ) или еквивалентни национални стандарти.

3.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-606 на ASTM (АДИМ) „Препоръчителна практика при тестването на умора на материала при циклично натоварване и постоянна амплитуда“ или еквивалентни национални стандарти. Изпитването трябва да бъде осово със средно съотношение на напрежението, равно на 1, и фактор на концентрацията на напрежението (Kt), равен на 1. Средното съотношение на напрежението се дефинира като разликата между максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

a.

Алуминиди, както следва:

1.

Никелови алуминиди, съдържащи най-малко 15 тегловни процента алуминий, най-много 38 тегловни процента алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент;

2.

Титанови алуминиди, съдържащи 10 тегловни процента или повече алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент;

b.

Метални сплави, получени от прах от метални сплави или частици от материал, описани в 1C002.c.:

1.

Никелови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 923 К (650 °С) при напрежение 676 MPa; или

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 823 K (550 °C) при максимално напрежение от 1 095 MPa;

2.

Ниобиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 1 073 K (800°С) при напрежение 400 MPa; или

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 973 K (700 °C) при максимално напрежение от 700 MPa;

3.

Титанови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 723 К (450°C) при напрежение 200 MPa; или

b.

„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 723 K (450 °C) при максимално напрежение от 400 MPa;

4.

Алуминиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

Якост на опън от 240 МРa или повече при 473 K (200 °C); или

b.

Якост на опън от 415 МРa или повече при 298 K (25 °C);

5.

Магнезиеви сплави, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Якост на опън от 345 МРa или повече; и

b.

Темп на корозия, по-малък от 1 mm годишно в 3 % воден разтвор на натриев хлорид, измерено в съответствие със стандарт G-31 на ASTM (АДИМ) или еквивалентни национални стандарти;

c.

Прах от метални сплави или частици от материал, притежаващи всички изброени характеристики:

1.

Произведени от които и да е от следните композитни системи:

Техническа бележка:

В описаното по-долу Х представлява един или повече сплавни елементи:

a.

Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), годни за части или компоненти на двигатели на турбини, т.е. с по-малко от 3 неметални частици (въведени по време на производствения процес), по-големи от 100 μm в 109 частици от сплавта;

b.

Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

c.

Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

d.

Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-Fe-X или Al-X-Fe); или

e.

Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al);

2.

Произведени в контролирана среда посредством някой от долуизброените процеси:

a.

„Вакуумна пулверизация“;

b.

„Газова пулверизация“;

c.

„Ротационна пулверизация“;

d.

„Закаляване чрез разпръскване върху топлопроводяща повърхност“;

e.

„Изтегляне на стопилка“ и „фино стриване“;

f.

„Извличане от стопилка“ и „фино стриване“;

g.

„Механично сплавяване“; или

h.

„Плазмена пулверизация“; и

3.

Възможност за формиране на материали, описани в 1C002.a. или 1C002.b.;

d.

Сплавени материали, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Произведени от която и да е от композитните системи, описани в 1C002.c.1.;

2.

Във формата на нестрити люспи, ленти или тънки пръти; и

3.

Произведени в контролирана среда, чрез което и да е от изброените:

a.

„Закаляване чрез разпръскване върху топлопроводяща повърхност“;

b.

„Изтегляне на стопилка“; или

c.

„Извличане от стопилка“.

Технически бележки:

1.

„Вакуумна пулверизация“ е процес за разпръскване на струя от разтопен метал на малки капчици с диаметър 500 μm и по-малък чрез бързото отделяне на разтворен газ при въвеждане във вакуум.

2.

„Газова пулверизация“ е процес за разпръскване на разтопен поток от метална сплав на капчици с диаметър 500 μm или по-малки посредством газов поток под високо налягане.

3.

„Ротационна пулверизация“ е процес за разпръскване на струя или разтопен метал на малки капчици с диаметър от 500 μm или по-малки посредством центробежна сила.

4.

„Закаляване чрез разпръскване върху топлопроводяща повърхност“ е процес на „бързо втвърдяване“ на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт.

5.

„Изтегляне на стопилка“ е процес на бързо кристализиране на струя от разтопен метал, падаща върху въртящ се изстуден блок, при което се образува люспест лентообразен или прътообразен продукт.

6.

„Стриване“ е процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

7.

„Извличане от стопилка“ е процес за „бързо кристализиране“ и изваждане на лентообразен продукт чрез вкарване на сегмент с малка дължина от въртящ се изстуден блок във вана с разтопена метална сплав.

8.

„Механично сплавяване“ е процес на сплавяване, получаващ се от свързването, раздробяването и повторното свързване на елементарни и основни сплави на прах чрез механично въздействие. В сплавта могат да се въвеждат неметални частици чрез прибавяне на съответните прахове.

9.

„Плазмена пулверизация“ е процес на превръщане на разтопен или твърд метал в ситни капки с диаметър до 500 μm, посредством плазмени горелки в среда от инертен газ.

10.

„Бързо втвърдяване“ е процес, при който настъпва втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

1C003
Магнитни метали от всички видове и във всякаква форма, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.

Първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и дебелина от 0,05 mm или по-малко;

Техническа бележка:

Измерването на първоначалната относителна пропускливост трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

b.

Магнитостриктивни сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.

Магнитострикция на насищане повече от 5 × 10–4; или

2.

Фактор на магнитомеханично свързване (k) повече от 0,8; или

c.

Аморфни или „нанокристални“ ивици сплав, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Съдържание на желязо, кобалт или никел най-малко 75 тегловни процента;

2.

Магнитна индукция на насищане (Bs) от 1,6 Т или повече; и

3.

Което и да е от следните:

a.

Дебелина на лентата от 0,02 mm или по-малко; или

b.

Електрическо специфично съпротивление от 2 × 10–4 Ωсm или повече.

Техническа бележка:

„Нанокристалните“ материали в 1C003.c. са материали, притежаващи размер на кристалното зърно 50 nm или по-малък, което се установява с рентгенова дифракция.

1C004
Ураново-титанови сплави или волфрамови сплави с „матрица“ на основа желязо, никел или мед, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.

Плътност, надхвърляща 17,5 g/cm3;

b.

Лимит на еластичност, надхвърлящ 880 MPa;

c.

Максимална якост на опън, надхвърляща 1 270 MPa; и

d.

Относително удължение, надхвърлящо 8 %.

1C005
„Свръхпроводими“„композитни“ проводници с дължини над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

a.

„Свръхпровоими“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „влакна“ от ниобий-титан, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Вградени в „матрица“, която не е „матрица“ от мед или на медна основа; и

2.

С площ на напречното сечение по-малка от 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm в диаметър за кръглите „влакна“);

b.

„Свръхпроводими“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводими“„влакна“, различни от ниобий—титан, които имат всички долуизброени:

1.

„Критична температура“ при нулева магнитна индукция над 9,85 К (– 263,31 °С); и

2.

Остават в състояние на „свръхпроводимост“ при температура от 4,2 K (– 268,96 °С), когато бъдат изложени на магнитно поле, разположено в посока, перпендикулярна на надлъжната ос на проводника, и съответстващо на магнитна индукция от 12 T с критична интензивност на тока, надвишаваща 1 750 A/mm2 по общото напречно сечение на проводника;

c.

„Свръхпроводими“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводими“„влакна“, които остават „свръхпроводими“ над 115 K (– 158,16 °C).

Техническа бележка:

За целите на 1C005 „влакната“ могат да са във формата на тел, цилиндър, фолио, ленти или ивици.

1C006
Течности и смазочни материали, както следва:

a.

Не се използва;

b.

Смазочни материали, съдържащи като основни съставки което и да е от следните:

1.

Фениленови или алкилфениленови етери или тиоетери или техни смеси, съдържащи повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или техни смеси; или

2.

Флуорирани силициеви течности с кинематичен вискозитет по-малко от 5 000 mm2/s (5 000 сантистокса), измерен при 298 К (25 °С);

c.

Овлажняващи или флотационни течности, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.

Чистота над 99,8 %;

2.

Съдържащи по-малко от 25 частици с размер, равен на или по-голям от 200 μm, на 100 ml; и

3.

Произведени с най-малко 85 % от което и да е от следните:

a.

Дибромотетрафлуороетан (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

Полихлоротрифлуороетилен (само маслени и восъчни разновидности); или

c.

Полибромотрифлуороетилен;

d.

Флуоровъглеродни течности за охлаждане на електроника, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Съдържащи 85 и повече тегловни процента от което и да е от изброените по-долу или от техни смеси:

a.

Мономерни форми на перфлуорополиалкилетер-триазини или перфлуороалифатни етери;

b.

Перфлуороалкиламини;

c.

Перфлуороциклоалкани; или

d.

Перфлуороалкани;

2.

Плътност при 298 К (25 °С) от 1,5 g/ml или повече;

3.

В течно агрегатно състояние при 273 К (0 °С); и

4.

Съдържащи 60 или повече тегловни процента флуор.

Бележка:

1C006.d. не контролира материали, посочени и опаковани като медицински продукти.

1C007
Керамични прахове, керамично-„матрични“„композитни“ материали и „прекурсорни материали“, както следва:

N.B:

ВЖ. СЪЩО 1C107.

a.

Керамични прахове от титанов диборид (TiB2) (CAS 12045-63-5) с общ брой метални примеси, с изключение на целенасочените добавки, по малък от 5 000 ppm, със среден размер на частиците равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер, по-голям от 10 μm;

b.

Не се използва;

c.

Керамично-„матрични“„композитни“ материали, както следва:

1.

„Композитни“ материали керамика—керамика със стъклена или оксидна „матрица“ и армирани (усилени) с някое от следните:

a.

Непрекъснати влакна, изработени от който и да е от следните материали:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); или

2.

Si-C-N; или

Бележка:

1C007.c.1.a. не контролира „композитни материали“, съдържащи влакна с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1 273 К (1 000 °С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1 % деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1 273 К (1 000 °С) в продължение на 100 часа.

b.

Влакна, които изпълняват всички изброени по-долу критерии:

1.

Изработени са от който и да е от следните материали:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; или

d.

Si-O-N; и

2.

Имат „специфична якост на опън“, надвишаваща 12,7 × 103 m;

2.

Керамични „матрични“„композитни“ материали с „матрица“, изградена от карбиди или нитриди на силиций, цирконий или бор;

d.

Не се използва;

e.

„Прекурсорни материали“, специално проектирани за „производство“ на материалите, описани в 1C007.c., както следва:

1.

Полидиорганосилани;

2.

Полисилазани;

3.

Поликарбосилазани;

Техническа бележка:

За целите на 1C007 „прекурсорни материали“ означава полимерни или метало-органични материали със специално предназначение, използвани за „производство“ на силициев карбид, силициев нитрид или керамика със силиций, въглерод и азот.

f.

Не се използва.

1C008
Нефлуорирани полимерни вещества, както следва:

a.

Имиди, както следва:

1.

Бисмалеимиди;

2.

Ароматни полиамид-имиди (PAI) с „температура на встъкляване (Tg)“, по-висока от 563 К (290 °С);

3.

Ароматни полиимиди с „температура на встъкляване (Tg)“, по-висока от 505 К (232 °C);

4.

Ароматни полиетеримиди с „температура на встъкляване (Tg)“, по-висока от 563 К (290 °C);

Бележка:

1C008.a. контролира вещества в течна или твърда „топима“ форма, включително смола, прах, сачми, фолио, листа, ленти или ивици.

N.B.

По отношение на не-„топимите“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листа, ленти или ивици, вж. 1А003.

b.

Не се използва;

c.

Не се използва;

d.

Полиарилен кетони;

e.

Полиарилен сулфиди, където ариленовата група е бифенилен, трифенилен или комбинации от тях;

f.

Полибифениленетерсулфон с „температура на встъкляване (Tg)“, по-висока от 563 К (290 °C);

Технически бележки:

1.

„Температурата на встъкляване (Tg)“ за термопластичните материали от 1C008.a.2., за материалите от 1C008.a.4. и от 1C008.f се определя с използване на метода, описан в стандарт ISO 11357-2:1999 или в еквивалентни национални стандарти.

2.

„Температурата на встъкляване (Tg)“ за термопластичните материали от 1C008.a.2. и материалите от 1C008.a.3. се определя посредством метода на огъване в три точки, описан в ASTM D 7028-07 или в еквивалентни национални стандарти. Изпитването следва да се извърши посредством сух тестови образец, достигнал степен на втвърдяване от най-малко 90 %, както е посочено в ASTM E 2160-04 или в еквивалентен национален стандарт, и обработен посредством комбинация от стандартни процеси и процеси, последващи термообработването, осигуряващи най-висока Tg.

1C009
Непреработени флуорирани съединения, както следва:

a.

Не се използва;

b.

Флуорирани полиимиди, съдържащи 10 или повече тегловни процента свързан флуор;

c.

Флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи 30 или повече тегловни процента свързан флуор.

1C010
„Влакнести или нишковидни материали“, както следва:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1C210 И 9C110.

Технически бележки:

1.

За целите на изчисляването на „специфичната якост на опън“, „специфичния модул на еластичност“ или специфичното тегло на „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a., 1C010.b. 1C010.c. или 1C010.e.1.b., якостта на опън и модулът на еластичност се определят посредством метод А, описан в ISO 10618:2004 или в еквивалентен национален стандарт.

2.

Оценката на „специфичната якост на опън“, „специфичния модул на еластичност“ или специфичното тегло на нееднопосочни „влакнести или нишковидни материали“ (напр. тъкани, произволни мрежи или оплетки) в 1C010., следва да се извършва въз основа на механичните свойства на съставните еднопосочни моновлакна (напр. моновлакна, прежди, ровинги или въжета) преди преработката им в нееднопосочни „влакнести или нишковидни материали“.

a.

Органични „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

„Специфичен модул на еластичност“ над 12,7 × 106 m; и

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 23,5 × 104 m;

Бележка:

1C010.a. не контролира полиетилен.

b.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

„Специфичен модул на еластичност“ над 14,65 × 106 m; и

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 26,82 × 104 m;

Бележка:

1C010.b. не контролира:

a.

„Влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати на „граждански летателни апарати“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Площ, непревишаваща 1 m2;

2.

Дължина, непревишаваща 2,5 m; и

3.

Широчина, превишаваща 15 mm.

b.

Механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко.

c.

Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

С която и да е от следните характеристики:

a.

Съставени от 50 или повече тегловни процента силициев диоксид и със „специфичен модул“ над 2,54 × 106 m; или

b.

Неописани в 1C010.c.1.a. и със „специфичен модул“ над 5,6 × 106 m; и

2.

Точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране над 1 922 K (1 649 °C) в инертна среда;

Бележка:

1C010.c. не контролира:

a.

Прекъснати, многофазни, поликристални влакна от двуалуминиев триоксид във форма на накъсани влакна или неподредени матирани форми, съдържащи 3 тегловни процента или повече кварц, със специфичен модул на еластичност, по-малък от 10 × 106 m;

b.

Влакна от молибден и молибденови сплави;

c.

Борни влакна;

d.

Прекъснати керамични влакна с точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране под 2 043 K (1 770 °C) в инертна среда.

d.

„Влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени характеристики:

1.

Съставени от което и да е от следните:

a.

Полиетеримидите, описани в 1C008.a.; или

b.

Материалите, описани в 1C008.d.—1C008.f.; или

2.

Състоящи се от материали, описани в 1C010.d.1.a. или 1C010.d.1.b., и „съединени“ с други влакна, описани в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.;

Техническа бележка:

„Съединени“ означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна, за да се получи влакнеста укрепваща „матрична“ смес в една обща влакнеста форма.

e.

Изцяло или частично импрегнирани със смола или катран „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани такива) или „предварително формовани въглеродни влакна“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

С която и да е от следните характеристики:

a.

Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010.c.; или

b.

Органични или въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

„Специфичен модул на еластичност“ над 10,15 × 106 m; и

2.

„Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m; и

2.

С която и да е от следните характеристики:

a.

Смола или катран, описани в 1C008 или 1C009.b.;

b.

„Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 453 K (180 °C), и имащи фенолна смола; или

c.

„Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 505 K (232 °C), и имащи смола или катран, които не са описани в 1C008 или 1C009.b., и които не са фенолна смола;

Бележка 1:

Метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, неимпрегнирани със смола или катран, са описани като „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.

Бележка 2:

1C010.e. не контролира:

a.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Площ, непревишаваща 1 m2;

2.

Дължина, непревишаваща 2,5 m; и

3.

Широчина, превишаваща 15 mm.

b.

Изцяло или частично импрегнираните със смола или с катран механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко, ако са използвани смола или катран, различни от посочените в 1C008 или 1C009.b.

Технически бележки:

1.

„Предварително формовани въглеродни влакна“ са организирана подредба на въглеродни влакна със или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част, преди да се въведе „матрица“ за получаване на „композитен материал“.

2.

„Температурата на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“ за материалите, посочени в 1C010.e., се определя чрез използване на метода, описан в стандарта ASTM D 7028-07 или еквивалентен национален стандарт, въз основа на сух тестов образец. При термоустойчивите материали степента на втвърдяване на сухия тестов образец е най-малко 90 %, както е определено от ASTM E 2160-04 или еквивалентен национален стандарт.

1C011
Метали и съединения, както следва:

N.B

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C111.

a.

Частици метали с размер, по-малък от 60 μm, независимо дали сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, произведени от материал, представляващ 99 % и повече цирконий, магнезий и техни сплави;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

Бележка:

Металите или сплавите, описани в 1C011.a., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b.

Бор или сплави на бор с размер на частиците, равен на или по-малък от 60 μm, както следва:

1.

Бор с чистота, равна на или по-голяма от 85 тегловни процента;

2.

Сплави на бор със съдържание на бор, равно на или по-голямо от 85 тегловни процента;

Бележка:

Металите или сплавите, описани в 1C011.b., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

c.

Гуанидинов нитрат (CAS 506-93-4);

d.

Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B

За метали на прах, смесени с други вещества за получаване на смеси за военни цели, вж. също Мерки за контрол на военни стоки.

1C012
Материали, както следва:

Техническа бележка:

Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.

a.

Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп плутоний-238 повече от 50 тегловни процента;

Бележка:

1C012.a. не контролира:

a.

Пратки със съдържание на плутония от 1 g или по-малко;

b.

Пратки от 3 „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на инструменти.

b.

„Предварително отделен (изолиран)“ нептуний 237 във всякаква форма.

Бележка:

1C012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний 237 от 1 грам или по-малко.

1C101
Материали и устройства, използвани за намаляване на видимостта, като радарна отразяваща повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при „ракети“ и „ракетни“ подсистеми или безпилотните въздухоплавателни средства, посочени в 9А012 или 9A112.a.

Бележка 1:

1C101 включва:

a.

Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;

b.

Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.

Бележка 2:

1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.

Техническа бележка:

В 1C101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обсег на действие над 300 km.

1C102
Повторно наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, проектирани за космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

1C107
Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, както следва:

a.

Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К (15 °C), с размер на частиците от 100 μm или по-малко, използваеми при ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:

1.

Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;

2.

Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или повече и дължина от 50 mm или повече; или

3.

Блокове с размери от 120 mm × 120 mm × 50 mm или повече;

N.B

Вж. също 0C004.

b.

Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, които могат да се използват за ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

N.B

Вж. също 0C004.

c.

Керамични композитни материали (диелектрична константа по-малка от 6 при честоти от 100 MHz до 100 GHz), които се използват за обвивки за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

d.

Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104;

e.

Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части, летателни апарати за многократно използване и носови части при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104;

f.

Машинно обработваеми керамични композитни материали, състоящи се от „ултра високотемпературна керамична (UHTC)“ матрица с точка на топене, равна на или по-висока от 3 000 °C и усилени с влакна или нишки, използваеми за компоненти за ракети (например челни (носови) части, летателни апарати за многократно използване, челни ръбове, дефлектори, повърхности за контрол или вкладки в критичното сечение на соплото) в „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, ракети сонди, описани в 9А104, или „ракети“.

Бележка:

1C107.f. не контролира „ултра високотемпературни керамични (UHTC)“ материали в некомпозитна форма.

Техническа бележка 1:

В 1C107.f. „ракета“ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обсег на действие над 300 km.

Техническа бележка 2:

„Ултра високотемпературна керамика (UHTC)“ включва:

1.

Титанов диборид TiB2);

2.

Циркониев диборид (ZrB2);

3.

Ниобиев диборид (NbB2);

4.

Хафниев диборид (HfB2);

5.

Танталов диборид (TaB2);

6.

Титанов карбид (TiC);

7.

Циркониев карбид (ZrC);

8.

Ниобиев карбид (NbC);

9.

Хафниев карбид (HfC);

10.

Танталов карбид (TaC).

1C111
Горива и съставни химикали за горива, различни от описаните в 1C011, както следва:

a.

Задвижващи вещества:

1.

Сферичен или сфероидален алуминиев прах, различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки, с размер на частиците по-малък от 200 μm, и алуминиево съдържание от 97 и повече тегловни процента, в случай че поне 10 % от общото тегло се състои от частици, по-малки от 63 μm, съгласно стандарт ISO 2591-1:1988 или еквивалентни национални стандарти;

Техническа бележка:

Частица с размер от 63 μm (ISO R-565) съответства на 250 mesh (по Тайлър) или 230 mesh (стандарт на ASTM Е-11)

2.

Метали на прах, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, както следва:

a.

Метали на прах от цирконий, берилий или магнезий, или сплави от такива метали, ако най-малко 90 % от общия обем или тегло на частиците са съставени от частици с размер под 60 μm (определен посредством измервателни техники като сито, лазерна дифракция или оптично сканиране), независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидални, люспести или смлени, съставени от 97 и повече тегловни процента от някой от изброените:

1.

Цирконий;

2.

Берилий; или

3.

Магнезий;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

b.

Метали на прах от бор или от сплави на бор, със съдържание на бор 85 или повече тегловни процента, ако най-малко 90 % от общия обем или тегло на частиците са съставени от частици с размер под 60 μm (определен посредством измервателни техники като сито, лазерна дифракция или оптично сканиране), независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидални, люспести или смлени;

Бележка:

1C111a.2.a. и 1C111a.2.b. контролират прахообразни смеси с мултимодално разпределение на частиците (напр. смеси от зърна с различни размери) ако се контролират един или няколко режима.

3.

Вещества окислители, които се използват за ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

a.

Диазотен триоксид (CAS 10544-73-7);

b.

Азотен диоксид (CAS 10102-44-0)/диазотен тетраоксид (CAS 10544-72-6);

c.

Диазотен пентоксид (CAS 10102-03-1);

d.

Смесени азотни оксиди (MON);

Техническа бележка:

Смесените азотни оксиди (MON) са разтвори на азотен оксид (NO) в диазотен тетроксид/азотен диоксид (N2O4/NO2 ), които могат да бъдат използвани в ракетни системи. Съществуват разнообразни съставки, които могат да бъдат да бъдат определени като MONi или MONij, където i и j са цели числа, представляващи процента на азотен оксид в сместа (напр. MON3 съдържа 3 % азотен оксид, MON25 — 25 % азотен оксид. Горната граница е MON40, 40 тегловни процента.)

e.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA);

f.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1С238 ЗА съединения, съставени от флуор и един или повече други халогени, кислород или азот.

4.

Хидразинови производни, както следва:

N.B:

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.

Триметилхидразин (CAS 1741-01-1);

b.

Тетраметилхидразин (CAS 6415-12-9);

c.

N,N-диалилхидразин (CAS 5164-11-4);

d.

Алилхидразин (CAS 7422-78-8);

e.

Етилен дихидразин (CAS 6068-98-0);

f.

Монометилхидразин динитрат;

g.

Несиметричен диметилхидразин нитрат;

h.

Хидразиниев азид (CAS 14546-44-2);

i.

1,1-диметилхидразиниев азид (CAS 227955-52-4) / 1,2-диметилхидразиниев азид (CAS 299177-50-7);

j.

Хидразиниев динитрат (CAS 13464-98-7);

k.

Диимидо оксалова киселина дихидразин (CAS 3457-37-2);

l.

2-хидроксиетилхидразин нитрат (HEHN);

m.

Вж. Мерки за контрол на военните стоки за хидразиниев перхлорат;

n.

Хидразиниев диперхлорат (CAS 13812-39-0);

o.

Метилхидразин нитрат (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.

1,1-диетилхидразин нитрат (DEHN) / 1,2-диетилхидразин нитрат (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q.

3,6-дихидразино тетразин нитрат (1,4-дихидразин нитрат) (DHTN);

5.

Материали с висока енергийна плътност, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, които могат да се използват при „ракети“ или безпилотни въздухоплавателни средства, описани в 9A012 или 9A112.a.;

a.

Смесено гориво, включващо твърди и течни горива, като борна суспензия, с базирана на масата енергийна плътност от 40 × 106 J/kg или повече;

b.

Други горива или добавки към горива с висока енергийна плътност (напр. кубан, йонни разтвори, JP-10), с базирана на обема енергийна плътност от 37,5 × 109 J/m3 или повече, измерена при 20 °C и налягане от една атмосфера (101,325 kPa);

Бележка:

1C111.a.5.b. не контролира продуктите от изкопаеми горива и биогоривата, произведени от зеленчуци, включително горива за двигатели, сертифицирани за използване в гражданската авиация, освен ако не са специално формулирани за „ракети“ или безпилотни въздухоплавателни средства, описани в 9A012 или 9A112.a.

Техническа бележка:

В 1C111.a.5. „ракета“ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обсег на действие над 300 km.

6.

Горива, заместители на хидразина, както следва:

a.

2-диметиламиноетилазид (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b.

Полимерни вещества:

1.

Полибутадиен с крайна карбоксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна карбоксилна група) (CTPB);

2.

Полибутадиен с крайна хидроксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна хидроксилна група) (HTPB) (CAS 69102-90-5), различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки;

3.

Полибутадиен-акрилова киселина (PBAA);

4.

Полибутадиен-акрилова киселина-акрилонитрил (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5.

Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG);

Техническа бележка:

Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG) е блок кополимер на поли 1,4-бутандиол (CAS 110-63-4) и полиетилен гликол (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА полиглицидилнитрат (PGN или poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c.

Други горивни добавки и вещества:

1.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА карборани, декарборани, пентаборани и техни производни;

2.

Триетиленгликол динитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-нитродифениламин (CAS 119-75-5);

4.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА триметилетантринитрат (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

Диетиленгликол динитрат (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

Фероценови производни, както следва:

a.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА катоцен (CAS 37206-42-1);

b.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА етилфероцен (CAS 1273-89-8);

c.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА n-пропилфероцен (CAS 1273-92-3)/изопропилфероцен (CAS 12126-81-7);

d.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА n-бутилфероцен (CAS 31904-29-7);

e.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА пентилфероцен (CAS 1274-00-6);

f.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дициклопентилфероцен (CAS 125861-17-8);

g.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дициклохексилфероцен;

h.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА диетилфероцен (CAS 1273-97-8);

i.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дипропилфероцен;

j.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дибутилфероцен (CAS 1274-08-4);

k.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дихексилфероцен (CAS 93894-59-8);

l.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА ацетилфероцен (CAS 1271-55-2) / 1,1′-диацетилфероцен (CAS 1273-94-5);

m.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА фероценкарбоксилна киселина (CAS 1271-42-7) / 1,1'-фероцендикарбоксилна киселина (CAS 1293-87-4);

n.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА бутацен (CAS 125856-62-4);

o.

Други фероценови производни, използвани за ракетно гориво, ограничаващи стандартното изгаряне, различни от посочените в Мерки за контрол на военни стоки.

Бележка:

1C111.c.6.o. не контролира фероценови производни, съдържащи ароматична функционална група с шест въглеродни атома, свързана с фероценовата молекула.

7.

4,5-диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (iso-DAMTR), различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки.

d.

„Горива във вид на гел“, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, специално разработени за използване в „ракети“.

Технически бележки:

1.

В 1C111.d. „гориво във вид на гел“ е гориво или препарат окислител, в който се използва гелообразуващо вещество, като силикати, каолин (глина), въглерод или всякакво полимерно гелообразуващо вещество.

2.

В 1C111.d. „ракета“ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

Бележка:

За горива и съставни химикали за горива, които не са описани в 1C111, вж. Мерки за контрол на военни стоки.

1C116
Мартензитни (марейджингови) стомани, които могат да се използват при „ракети“ и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

N.B

ВЖ. СЪЩО 1C216.

a.

С максимална якост на опън, измерена при 293 К (20 °С), равна или по-голяма от:

1.

0,9 GPa в отгрято състояние на разтвора; или

2.

1,5 GPa във втвърдено състояние на утайката; и

b.

Която и да е от следните форми:

1.

Листове, плочи или тръби с дебелина на стената или на листа, равна на или по-малка от 5,0 mm;

2.

Тръбни форми с дебелина на стената равна на или по-малка от 50 mm и вътрешен диаметър равен на или по-голям от 270 mm.

Техническа бележка 1:

Мартензитните (марейджингови) стомани са желязна сплав:

1.

Обикновено характеризиращи се с високо никелово съдържание, много ниско съдържание на въглерод и използване на химични заместители, за да се постигне увеличаване на твърдостта на сплавта при стареене; и

2.

Преминала през цикли на топлинна обработка с цел да се улесни процесът на мартензитно преобразуване (в отгрято състояние на разтвора), след което са били подложени на втвърдяване чрез утаяване (втвърдено състояние на утайката).

Техническа бележка 2:

В 1C116 „ракета“ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обсег на действие над 300 km.

1C117
Материали за изработването на компоненти за „ракети“, както следва:

a.

Волфрам и сплави под формата на частици при тегловно съдържание на волфрама от 97 % или повече и размери на частицата от 50 × 10–6 m (50 μm) или по-малко;

b.