12.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/4


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1432 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2020 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта за статистически цели „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2021 година

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (ЕО) № 808/2004, (ЕО) № 452/2008 и (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на установените в съответните подробни теми от приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1700 потребности Комисията следва да определи броя и наименованията на променливите за набора от данни в областта „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2021 година.

(2)

Броят на събираните по силата на настоящия регламент променливи не следва да надхвърля с повече от 5 % броя на събираните променливи за областта „Използване на информационни и комуникационни технологии“ към момента на влизане в сила на Регламент (ЕС) 2019/1700,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Броят и наименованията на променливите за областта „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2021 г. са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 261 I, 14.10.2019 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Брой и наименования на променливите за областта „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2021 г.

Тема

Подробна тема

Идентификатор на променливата

Наименование/описание на променливата

01. Технически елементи — 15 задължителни технически променливи,

2 незадължителни технически променливи

Информация за събирането на данни

REFYEAR

Година на изследването

Информация за събирането на данни

INTDATE

Референтна дата — дата на първото интервю

Информация за събирането на данни

STRATUM_ID

Подгрупа

Информация за събирането на данни

PSU

Първична извадкова единица

Идентификация

HH_ID

Идентификационен номер на домакинството

Идентификация

IND_ID

Идентификационен номер на лицето

Идентификация

HH_REF_ID

Идентификационен номер на домакинството, към което се числи лицето

Тегла

HH_WGHT

Тегло на домакинството

Тегла

IND_WGHT

Тегло на лицето

Характеристики на интервютата

TIME

Продължителност на интервютата

Характеристики на интервютата

INT_TYPE

Вид интервю

Местонахождение

COUNTRY

Държава на пребиваване

Местонахождение

GEO_NUTS1

Регион на пребиваване

Местонахождение

GEO_NUTS2

(optional)

Регион на пребиваване (незадължително)

Местонахождение

GEO_NUTS3

(optional)

Регион на пребиваване

(незадължително)

Местонахождение

DEG_URBA

Степен на урбанизация

Местонахождение

GEO_DEV

Географско местоположение

02. Характеристики на лицата и домакинствата

7 събирани променливи,

1 производна променлива, — 7 незадължителни променливи

Демография

SEX

Пол

Демография

YEARBIR

Година на раждане

Демография

PASSBIR

Рожденият ден е преминал

Демография

AGE

Възраст в навършени години

Гражданство и мигрантски произход

CITIZENSHIP

Държава на основното гражданство

Гражданство и мигрантски произход

CNTRYB

Държава на раждане

Състав на домакинството

HH_POP

Размер на домакинството (брой членове в домакинството)

Състав на домакинството

HH_POP_16_24 (optional)

Брой членове на домакинството на възраст 16—24 години (незадължително)

Състав на домакинството

HH_POP_16_24S (optional)

Брой учащи в домакинството на възраст 16–24 години

(незадължително)

Състав на домакинството

HH_POP_25_64 (optional)

Брой на членовете на домакинството на възраст 25–64 години (незадължително)

Състав на домакинството

HH_POP_65_MAX (optional)

Брой членове на домакинството на не по-малко от 65 години (незадължително)

Състав на домакинството

HH_CHILD

Брой деца под 16 години

Състав на домакинството

HH_CHILD_14_15

(optional)

Брой деца на възраст 14–15 години

(незадължително)

Състав на домакинството

HH_CHILD_5_13

(optional)

Брой деца на възраст 5–13 години (незадължително)

Състав на домакинството

HH_CHILD_LE_4

(optional)

Брой деца на не повече от 4 години (незадължително)

03. Участие на пазара на труда

5 събирани променливи,

3 незадължителни променливи

Основен статут на активност (определен от лицето)

MAINSTAT

Основен статут на активност (определен от лицето)

Основни характеристики на работата

STAPRO

Трудов статус на основното работно място

Основни характеристики на работата

NACE1D

(optional)

Икономическа дейност на местната единица на основното работно място

(незадължително)

Основни характеристики на работата

ISCO2D

Професия на основното работно място

Основни характеристики на работата

OCC_ICT

Специалист по ИКТ или специалист в друга сфера

Основни характеристики на работата

OCC_MAN

Упражнява физически или умствен труд

Основни характеристики на работата

EMPST_WKT

(optional)

Основна работа на пълно или непълно работно време (определено от лицето)

(незадължително)

Продължителност на договора

EMPST_CONTR

(optional)

Постоянен/временен договор на основното работно място

(незадължително)

04. Образователна степен и подготовка

1 събиранa променливa,

1 производна променлива

Завършена образователна степен

ISCEDD

Завършена образователна степен (най-високата завършена образователна степен)

Завършена образователна степен

ISCED

Завършена образователна степен (обобщено)

05. Доходи, потребление и елементи на богатство, включително дълг

1 събиранa променливa

Общ месечен доход на домакинството

HH_IQ5

Общ среден нетен текущ месечен доход

06. Участие в информационното общество — 122 събирани променливи,

5 незадължителни променливи

Достъп до ИКТ

IACC

Достъп на домакинството до интернет у дома (чрез каквото и да е устройство)

Достъп до ИКТ

BBFIX

Използване на стационарни високоскоростни връзки за достъп до интернет у дома

Достъп до ИКТ

BBMOB

Използване на мобилни високоскоростни връзки за достъп до интернет у дома (чрез мобилна телефонна мрежа, поне от поколение 3G)

Използване и честота на използването на ИКТ

IU

Последно използване на интернет където и да е, чрез каквото и да е устройство

Използване и честота на използването на ИКТ

IFU

Средна честота на използване на интернет през последните 3 месеца

Използване и честота на използването на ИКТ

IFU_D

Използване на интернет няколко пъти през деня

Използване и честота на използването на ИКТ

IUG_DKPC

Използване на интернет на настолен компютър през последните 3 месеца

Използване и честота на използването на ИКТ

IUG_LPC

Използване на интернет на лаптоп през последните 3 месеца

Използване и честота на използването на ИКТ

IUG_TPC

Използване на интернет на таблет през последните 3 месеца

Използване и честота на използването на ИКТ

IUG_MP

Използване на интернет на мобилен телефон или смартфон през последните 3 месеца

Използване и честота на използването на ИКТ

IUG_OTH1

Използване на интернет на други устройства (например интелигентни телевизори, интелигентни високоговорители, конзола за игри, четец за електронни книги, интелигентен часовник) през последните 3 месеца

Дейности в интернет

IUEM

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — изпращане и получаване на имейли

Дейности в интернет

IUPH1

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — повиквания (включително видеоразговори) по интернет

Дейности в интернет

IUSNET

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — участие в социални мрежи (създаване на потребителски профил, пускане на съобщения или други действия)

Дейности в интернет

IUCHAT1

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — съобщения в реално време (размяна на съобщения)

Дейности в интернет

IUNW1

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — четене на сайтове за новини онлайн, вестници или новинарски списания

Дейности в интернет

IHIF

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — търсене на информация за здравето (по въпроси като наранявания, заболявания, хранене, подобряване на здравословното състояние)

Дейности в интернет

IUIF

Използване на интернет през последните 3 месеца за лични цели — търсене на информация за стоки или услуги

Дейности в интернет

IUPOL2

Използване на интернет през последните 3 месеца за лични цели — изразяване на мнения по граждански или политически въпроси на уебсайтове или в социалните медии

Дейности в интернет

IUVOTE

Използване на интернет през последните 3 месеца за лични цели — участие в онлайн консултации или гласуване с цел определяне на въпроси от обществен или политически характер (напр. градоустройство, подписване на петиция)

Дейности в интернет

IUJOB

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — търсене на работа или кандидатстване за работно място

Дейности в интернет

IUSELL

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — продажба на стоки или услуги чрез уебсайт или приложение

Дейности в интернет

IUBK

Използване на интернет за лични цели през последните 3 месеца — интернет банкиране (включително чрез приложение за мобилен телефон)

Дейности в интернет

IUOLC

Използване на интернет през последните 3 месеца за свързани с обучения дейности с образователна, професионална или лична цел под формата на участие в курс онлайн

Дейности в интернет

IUOLM

Използване на интернет през последните 3 месеца за свързани с обучения дейности с образователна, професионална или лична цел под формата на използване на предоставени онлайн обучителни материали, които не представляват пълен курс онлайн (например аудио-визуални материали, софтуер за обучение онлайн, електронни учебници, приложения за обучение)

Взаимодействие с публични органи

IGOV12IF

Контакт или взаимодействие с публични органи или публични услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца за получаване на информация от уебсайтове или приложения

Взаимодействие с публични органи

IGOV12FM

Контакт или взаимодействие с публични органи или публични услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца за изтегляне/отпечатване на официални формуляри

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RT

Контакт или взаимодействие с публични органи или публични услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца за подаване онлайн на попълнени формуляри

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_NAP

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи, тъй като не е било необходимо да се подават официални формуляри

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_SNA

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи, тъй като не е имало такава онлайн услуга

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_SKL

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи поради липса на умения или познания (например респондентът не е знаел как да използва уебсайта или използването на сайта е било твърде сложно)

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_SEC

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи поради опасения във връзка със защитата и сигурността на личните данни

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_SIGN (optional)

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи поради липса на електронен подпис или електронна лична карта/електронно удостоверение (необходими за използването на услугите) или поради проблеми при използването на електронния подпис или електронната лична карта/електронното удостоверение

(незадължително)

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_PXOL (optional)

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи поради нежелание да плаща онлайн (например поради страх от измама при плащане с кредитна карта) или поради невъзможност за плащане онлайн (например поради липса на достъп до необходимите методи на плащане) (незадължително)

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_DEL

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи, тъй като друго лице е подавало онлайн попълнени формуляри от негово име (например консултант, данъчен консултант, роднина или член на семейството)

Взаимодействие с публични органи

IGOV12RTX_OTH

През последните 12 месеца респондентът не е подавал онлайн за лични цели попълнени формуляри до уебсайтове или приложения на публични органи поради други причини

Електронна търговия

IBUY

Последна покупка или поръчка на стоки или услуги по интернет за лично ползване

Електронна търговия

BCLOT1

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на облекла (включително спортни облекла), обувки или аксесоари (чанти, бижута) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BSPG

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на спортни стоки (с изключение на спортни облекла) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BCG

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на детски играчки или артикули за грижи за деца (например пелени, шишета, бебешки колички) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BFURN1

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на мебели, аксесоари за дома (като килими или пердета) или градинарски продукти (например инструменти, растения) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BMUSG

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на компактдискове, плочи и др. от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BFLMG

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на филми или сериали на DVD дискове, Blue-ray дискове и др. от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BBOOKNLG

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на печатни книги, списания или вестници от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BHARD1

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на компютри, таблети, мобилни телефони или аксесоари от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BEEQU1

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на битова електроника (например телевизори, стереоуредби, фотоапарати) или битови уреди (например перални машини) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BMED1

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на лекарства или хранителни добавки, например витамини (с изключение на подновяване онлайн на рецепти), от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BFDR

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на храни или напитки от ресторанти или вериги за бързо хранене, или на кетъринг услуги от предприятия или частни лица чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BFDS

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на храни или напитки от магазини или от доставчици на абонаментни услуги за хранителни продукти, от предприятия или частни лица чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BCBW

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на козметични продукти или продукти за поддържане на здравето от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BCPH

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на продукти за почистване или за лична хигиена (например четки за зъби, носни кърпички, перилни препарати, кърпи за почистване) от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BBMC

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на велосипеди, мотопеди, автомобили или други превозни средства или части за тях от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BOPG

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка за лично ползване на други материални стоки от предприятия или частни лица (включително употребявани стоки) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BPG_DOM

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка на стоки от национални продавачи (предприятия или частни лица) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BPG_EU

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка на стоки от продавачи от други държави от ЕС (предприятия или частни лица) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BPG_WRLD

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка на стоки от продавачи от останалата част от света (предприятия или частни лица) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BPG_UNK

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка на стоки от продавачи с неизвестна държава на произход (предприятия или частни лица) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BPG_PP

Стоки, купени от частни лица чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BMUSS

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка или абонамент на услуга за стрийминг или изтегляне на музика, за лично ползване, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BFLMS

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка или абонамент на услуга за стрийминг или изтегляне на филми или сериали, за лично ползване, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BBOOKNLS

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка или абонамент на електронни книги, онлайн списания или онлайн вестници, за лично ползване, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BGAMES

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка или абонамент на игри — онлайн или за изтегляне — за смартфони, таблети, компютри или конзоли, за лично ползване, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BSOFTS

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка или абонамент на компютърен или друг вид софтуер, който се изтегля, включително обновявания, за лично ползване, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BHLFTS

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка или абонамент на приложения за здраве или фитнес (с изключение на безплатните приложения), за лично ползване, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BAPP

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка или абонамент на други приложения (например за учене на езици, пътуване, времето) (с изключение на безплатните приложения), за лично ползване, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BSTICK

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на билети за спортни събития чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BCTICK

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на билети за културни или друг вид събития (например кинопрожекции, концерти, панаири) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BSIMC

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на абонамент на интернет или мобилна телефонна връзка, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BSUTIL

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на абонамент за енерго-, водо- или топлоснабдяване, изхвърляне на отпадъци или подобни услуги, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BHHS

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на домакински услуги (например почистване, гледане на деца, градинарство), включително закупени от частни лица, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BHHS_PP

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на домакински услуги от частни лица, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BTPS_E

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на транспортни услуги от транспортно предприятие (например билет за местния градски транспорт, самолет или влак, или превоз с такси) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BTPS_PP

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на транспортни услуги от частни лица, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BRA_E

Използване на интернет през последните 3 месеца за наемане, за лично ползване, на жилище от предприятия (например хотели или туристически агенции) чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BRA_PP

Използване на интернет през последните 3 месеца за наемане, за лично ползване, на жилище от частно лице чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BOTS (optional)

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на други услуги (с изключение на финансовите и застрахователните услуги) чрез уебсайт или приложение

(незадължително)

Електронна търговия

BF

Брой покупки по интернет, чрез уебсайт или приложение, на стоки или услуги за лично ползване през последните 3 месеца

Електронна търговия

IBV1

Обща стойност на закупените по интернет, чрез уебсайт или приложение, стоки или услуги за лично ползване през последните 3 месеца

Електронна търговия

BFIN_IN1

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупка, за лично ползване, на застрахователни полици, включително пътническа застраховка, също и като пакет заедно например със самолетен билет, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BFIN_CR1

Използване на интернет през последните 3 месеца за взимане, за лично ползване, на заем или ипотечен кредит от банки или други доставчици на финансови услуги, чрез уебсайт или приложение

Електронна търговия

BFIN_SH1

Използване на интернет през последните 3 месеца за покупко-продажба, за лично ползване, на акции, облигации, дялове във фондове или други финансови активи, чрез уебсайт или приложение

Пречки и проблеми при използването

BTFW1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при извършена за лично ползване покупка онлайн от уебсайт или чрез приложение уебсайтът е бил неинтуитивен или функционирането му е било незадоволително (например е бил твърде сложен, объркващ и зле функциониращ от техническа гледна точка)

Пречки и проблеми при използването

BDGL1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при извършена за лично ползване покупка онлайн от уебсайт или чрез приложение са възникнали трудности при намирането на информация за гаранциите или за другите законови права при пазаруване по интернет

Пречки и проблеми при използването

BSPD1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при извършена за лично ползване покупка онлайн от уебсайт или чрез приложение срокът на доставка е бил по-дълъг от обявения

Пречки и проблеми при използването

BCPR1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при извършена за лично ползване покупка онлайн от уебсайт или чрез приложение крайните разходи са били по-високи от посочените (например поради неочаквани трансакционни разходи или неоправдани такси за гаранции)

Пречки и проблеми при използването

BWDN1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при извършена за лично ползване покупка онлайн от уебсайт или чрез приложение доставените стоки са били различни от поръчаните или са били увредени

Пречки и проблеми при използването

BFRA1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при извършена за лично ползване покупка онлайн от уебсайт или чрез приложение е имало измама (например неполучени стоки или услуги, злоупотреба с данните на кредитната карта)

Пречки и проблеми при използването

BCR1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при извършена за лично ползване покупка онлайн от уебсайт или чрез приложение подаването на рекламация и обжалването са били трудни или полученият във връзка с подадена рекламация отговор е бил незадоволителен

Пречки и проблеми при използването

BDNS1

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при пазаруване онлайн за лично ползване от уебсайт или чрез приложение чуждестранният търговец на дребно не е продавал в държавата на респондента

Пречки и проблеми при използването

BOTH2

Срещнати проблеми при електронната търговия: през последните 3 месеца при пазаруване онлайн за лично ползване от уебсайт или чрез приложение са възникнали други проблеми

Пречки и проблеми при използването

BARR2X

през последните 3 месеца при пазаруване онлайн за лично ползване от уебсайт или чрез приложение не е имало никакви проблеми

Пречки и проблеми при използването

NBSHAB1

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца поради предпочитане за пазаруване лично и/или за разглеждане на физическата стока, поради лоялност към магазини или поради навик

Пречки и проблеми при използването

NBSKL1

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца поради предполагаема трудност за поръчване онлайн (опасения за недостатъчни умения)

Пречки и проблеми при използването

NBCD

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца поради опасения за цената на доставката

Пречки и проблеми при използването

NBSR1

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца поради опасения относно надеждността или срока на доставката

Пречки и проблеми при използването

NBPSC1

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца поради опасения относно сигурността на плащанията или боравенето с личните данни

Пречки и проблеми при използването

NBTRCM1

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца поради опасения относно връщането на стоката, подаването на жалба или възстановяването на платената цена

Пречки и проблеми при използването

NBDNS1 (optional)

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца, тъй като чуждестранният търговец на дребно не е продавал в държавата на респондента

(незадължително)

Пречки и проблеми при използването

NBNND

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца, тъй като през този период не е било необходимо да се пазарува онлайн

Пречки и проблеми при използването

NBOTH1

Пречки пред електронната търговия: нито една стока или услуга не е била закупена онлайн чрез уебсайт или приложение през последните 3 месеца поради други пречки пред електронната търговия

Умения в областта на цифровите технологии

CXFER1

Извършено през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел копиране или преместване на файлове (документи, данни, изображения, видео) между папки, устройства (по електронна поща, съобщения в реално време, устройства за съхранение на данни (USB), кабели) или в облак

Умения в областта на цифровите технологии

CINSAPP1

Извършено през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел изтегляне или инсталиране на софтуер или приложения

Умения в областта на цифровите технологии

CCONF1

Извършена през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел смяна на настройки на софтуер, приложение или устройство (настройване на езика, цветовете, контраста, големината на текста, лентата с инструменти/менюто)

Умения в областта на цифровите технологии

CWRD1

Използване на програмни продукти през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел — използване на програма за текстообработка

Умения в областта на цифровите технологии

CPRES2

Използване на програмни продукти през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел — създаване на файлове (документ, изображение, видео), съдържащи няколко елемента (текст, изображение, таблица, диаграма, анимация или звук)

Умения в областта на цифровите технологии

CXLS1

Използване на програмни продукти през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел — използване на програма за електронни таблици

Умения в областта на цифровите технологии

CXLSADV1

Използване на програмни продукти през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел — използване на допълнителни функции на програма за електронни таблици (функции, формули, макроси и други функции на разработчика) за организиране, анализиране, структуриране или променяне на данни

Умения в областта на цифровите технологии

CEPVA1

Използване на програмни продукти през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел — редактиране на файлове със снимки, видео- или аудиозапис

Умения в областта на цифровите технологии

CPRG2

Използване на програмни продукти през последните 3 месеца с образователна, служебна или лична цел — писане на кодове с използване на програмен език

Умения в областта на цифровите технологии

UDI

През последните 3 месеца респондентът е сметнал за неверни или съмнителни сведения или съдържание (например видеоматериали, изображения), видени в новинарски уебсайтове или в социалните медии

Умения в областта на цифровите технологии

TIC

През последните 3 месеца респондентът е проверил достоверността на сведенията или съдържанието, видени в новинарски уебсайтове или в социалните медии

Умения в областта на цифровите технологии

TICCSFOI

Респондентът е проверил достоверността на видените в интернет сведения или съдържание, като е проверил в интернет източниците или пак там е намерил друга информация

Умения в областта на цифровите технологии

TICIDIS

Респондентът е проверил достоверността на видените в интернет сведения или съдържание, като е проследил или взел участие в обсъждания по интернет във връзка с информацията

Умения в областта на цифровите технологии

TICNIDIS

Респондентът е проверил достоверността на видените в интернет сведения или съдържание, като ги е обсъдил извън интернет с други или е използвал източници извън интернет

Умения в областта на цифровите технологии

TICXND

Респондентът не е проверил достоверността на видените в интернет сведения или съдържание, тъй като вече е знаел, че те не са надеждни

Умения в областта на цифровите технологии

TICXSKL

Респондентът не е проверил достоверността на видените в интернет сведения или съдържание, тъй като не е имал необходимите умения или познания, за да го направи

Умения в областта на цифровите технологии

TICXOTH

Респондентът не е проверил поради други причини достоверността на видените в интернет сведения или съдържание

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

MAPS_RPS

Предприемане на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца: изчитане на декларациите за поверителност преди предоставянето на лични данни

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

MAPS_RRGL

Предприемане на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца: ограничаване на достъпа — или отказване на достъп — до информацията за географското местоположение

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

MAPS_LAP

Предприемане на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца: ограничаване на достъпа до профила или съдържанието в социалните мрежи или в споделяни онлайн места за съхранение на информация

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

MAPS_RAAD

Предприемане на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца: отказ да се използват лични данни с рекламна цел

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

MAPS_CWSC

Предприемане на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца: проверка дали уебсайтът, където респондентът е въвел лични данни, е сигурен

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

MAPS_APD

Предприемане на следните действия за управление на достъпа до собствени лични данни (като име, дата на раждане, номер на лична карта, координати за връзка, номер на кредитна карта, снимки, географско местоположение) в интернет през последните три месеца: искане от администраторите или доставчиците на уебсайтове или търсачки да му предоставят достъп до неговите данни, с които разполагат, за да ги актуализира или заличи

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

COOK1

Респондентът знае, че „бисквитките“ могат да бъдат използвани за проследяване на поведението на хората в интернет, за създаване на профил на всеки потребител и изпращане на персонализирани реклами към потребителите

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

PCOOK1

Респондентът променя настройките в използваната от него търсачка, за да блокира или ограничи „бисквитките“ на някое от своите устройства

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

CCOOK (optional)

Респондентът се опасява, че дейността му в интернет се записва, за да му се пращат персонализирани реклами

(незадължително)

Сигурност, неприкосновеност на личния живот, доверие

USLCOOK

Респондентът използва на някое от устройствата си програма, която ограничава възможността за проследяване на действията му в интернет