4.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1249 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2020 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 на Комисията върху вноса на волфрамови електроди с произход от Китайската народна република, към вноса на волфрамови електроди, изпращани от Лаос и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Лаос и Тайланд, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Индия, независимо дали е деклариран с произход от Индия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Съществуващи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 260/2007 (2) на Съвета („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на волфрамови електроди (ВЕ) с произход от Китайската народна република („Китай“). Действащите индивидуални антидъмпингови мита са от 17 % до 41 %. За всички останали производители износители е наложено окончателно антидъмпингово мито в размер на 63,5 %. По-долу тези мерки ще бъдат наричани „първоначалните мерки“, а разследването, довело до мерките, наложени с първоначалния регламент, ще бъде наричано „първоначалното разследване“.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 508/2013 на Съвета (3) Съветът, след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките („първия преглед с оглед изтичане на срока на действие“), наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на волфрамови електроди (ВЕ) с произход от Китай.

(3)

През 2019 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 на Комисията (4), след друг преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките („последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките“), Комисията наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ВЕ с произход от Китай на равнището на първоначалните мерки. Тези мерки ще бъдат наричани „действащите мерки“.

1.2.   Служебно започване на процедура

(4)

Комисията разполагаше с достатъчно доказателства, че антидъмпинговите мерки върху вноса на волфрамови електроди с произход от Китай се заобикалят чрез внос на ВЕ, изпращани от Индия, Лаос и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Индия, Лаос и Тайланд.

(5)

Данните, докладвани от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 6 от основния регламент, показаха след първоначалното разследване значителна промяна в схемите на търговия, включваща износ от Китай, Индия, Лаос и Тайланд за Съюза, което предполага, че това би могло да се дължи на налагането на мерки върху ВЕ. Тази промяна се е появила без достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на мерките. Промяната изглежда произтича от претоварването на разглеждания продукт с произход от Китай през Индия, Лаос и Тайланд за Съюза, тъй като според констатациите от последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките (5) не съществуват съоръжения за производство на ВЕ в никоя от държавите, за които се предполага, че има заобикаляне на мерките.

(6)

Освен това, според данните, с които разполага Комисията, коригиращите ефекти на действащите мерки са били намалени както по отношение на количествата, така и по отношение на цените.

(7)

И накрая, според данните, с които разполага Комисията, ВЕ, изпратени от Индия, Лаос и Тайланд, са били дъмпингови спрямо нормалната стойност, установена при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(8)

Като установи, след като уведоми държавите членки, че съществуват достатъчно доказателства за започването на разследване съгласно член 13, параграф 3 от основния регламент, и въвеждането на регистрационен режим за вноса на ВЕ, изпращани от Индия, Лаос и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Индия, Лаос и Тайланд, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент, Комисията започна разследване с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2171 на Комисията (6) („регламента за започване на разследване“).

1.3.   Разследване

(9)

Комисията уведоми органите на Китай, Индия, Лаос и Тайланд, производителите износители и търговците в тези държави, вносителите в Съюза и промишлеността на Съюза за започването на разследването. Освен това Комисията поиска от представителствата на Индия, Лаос и Тайланд към Европейския съюз да потвърдят, че в тези държави няма производство на ВЕ или да предоставят на Комисията имената и адресите на всички производители износители и/или представителни сдружения, които биха могли да проявят интерес към участие в разследването.

(10)

Формуляри за освобождаване за производителите/износителите в Индия, Лаос и Тайланд, въпросници за производителите/износителите в Китай и въпросници за несвързаните вносители в Съюза бяха публикувани на уебсайта на ГД „Търговия“.

(11)

На заинтересованите страни беше дадена възможността да представят становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в регламента за започване на разследването. Всички страни бяха уведомени, че непредоставянето на цялата относима информация или предоставянето на непълна, невярна или подвеждаща информация може да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и до установяването на констатации въз основа на наличните факти.

(12)

Един несвързан вносител в Съюза поиска изслушване, което се проведе на 2 юли 2020 г.

(13)

Един производител/износител от Лаос представи отговор на формуляра за освобождаване („отговор на въпросника“).

(14)

Един несвързан вносител в Съюза също предостави отговор на въпросника, а друг несвързан вносител в Съюза представи писмено становище, без да попълни въпросник.

1.4.   Разследван период и разглеждан период

(15)

Разследваният период обхваща периода от 1 януари 2006 г. до 30 септември 2019 г. Бяха събрани данни, за да се разследва, наред с другото, промяната в схемите на търговия след налагането на мерките. За периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г. („разглеждания период“) бяха събрани по-подробни данни, за да се разследва възможното намаляване на коригиращия ефект на действащите мерки и наличието на дъмпинг.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Общи съображения

(16)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент оценката за наличие на заобикаляне на мерките бе направена чрез последователен анализ на следните факти:

дали е налице промяна в схемите на търговия между трети държави (Китай, Индия, Лаос и Тайланд) и Съюза,

дали тази промяна произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото,

дали съществуват доказателства за вреда или за това, че коригиращият ефект на митото е отслабен по отношение на цените и/или количествата на сходния продукт, и

дали са налице доказателства за дъмпинг по отношение на нормалните стойности, определени при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките по отношение на сходния продукт, ако това е необходимо в съответствие с разпоредбите на член 2 от основния регламент.

2.2.   Разглеждан продукт и продукт, предмет на разследването

(17)

Разглежданият продукт са волфрамови електроди за заваряване, включително волфрамови подложки и пръчки за електроди за заваряване, с тегловно съдържание на волфрам 94 % или повече, с изключение на тези, които са получени само чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина, с произход от Китай („разглежданият продукт“), класирани понастоящем в кодове по КН 8101 99 10 и ex 8515 90 80 (кодове по ТАРИК 8101991011, 8101991012, 8101991013, 8101991020, 8515908011, 8515908012, 8515908013, 8515908020). Действащите мерки се прилагат за този продукт.

(18)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като разглеждания продукт, определен в предходното съображение, но изпращан от Индия, Лаос и Тайланд, независимо дали е деклариран с произход от Индия, Лаос и Тайланд, понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт („продукта, предмет на разследването“).

(19)

Разследването показа, че ВЕ, изнасяни от Китай за Съюза, и тези, изпращани за Съюза от Индия, Лаос и Тайланд, имат еднакви основни физически и технически характеристики и приложения и поради това се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Степен на съдействие

(20)

Нито един от китайските, индийските или тайландските производители/износители не отговори на въпросника.

(21)

Едно дружество от Лаос, което е покривало около 100 % от общия внос от Лаос за Съюза през разглеждания период, според докладваните данни в базата данни по член 14, параграф 6, подаде искане за освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент. Това дружество е свързано с китайски производител износител на ВЕ. Съдействието на това дружество беше счетено за недостатъчно поради следните причини:

а)

Дружеството не предостави информацията, която се изисква във формуляра за освобождаване. От дружеството бе поискано да направи това в две писма с искане за допълнителна информация. По-специално дружеството не е предоставило изисканите одитирани финансови отчети или финансовите отчети, представени пред съответния данъчен орган или търговски регистър. Всъщност дружеството изобщо не е предоставило никакви финансови отчети, което прави невъзможно извършването на кръстосаната проверка на информацията, предоставена на Комисията във формуляра за освобождаване. Сред допълнителните важни елементи, които не бяха предоставени, бяха нивата на запасите и списъка на дълготрайните активи.

б)

Неговото дружество майка в Китай не представи изискания въпросник за износителите или формуляр за освобождаване.

в)

То предостави непоследователна или противоречива информация: Първо, разходите за волфрамови пръчки, закупени от неговото китайско дружество майка в разглеждания период, бяха отчетени по различен начин в няколко документа. Второ, количествата волфрамови пръчки, закупени и продадени през разглеждания период, бяха отчетени по различен начин в различните документи. Трето, не беше предоставена подробна информация относно докладваните амортизационни отчисления и разходи за труд. При разследването беше установено, че разпределението на разходите за амортизация за производството на ВЕ е било несъвместимо с производствения капацитет за ВЕ и е увеличило изкуствено стойността на произведените ВЕ. От друга страна, когато от дружеството беше поискано да изясни критериите, въз основа на които се основава изчислението на неговите разходи за амортизация, то просто отговори, че е отчело разходите за амортизация на дружеството майка. Въпреки това, както беше посочено по-горе, дружеството майка не представи въпросник и не попълни формуляра за освобождаване, а износителят от Лаос не предостави никакви доказателства в подкрепа на твърдението си.

г)

Той не предостави достатъчно подробности за операциите, извършени по отношение на волфрамовите пръчки, закупени от неговия китайски доставчик — неговото дружество майка.

д)

Той посочи, че не разполага със счетоводна система, както и

е)

не предостави съответните работни листове и други придружаващи документи, необходими за проверка на информацията, предоставена във формуляра за освобождаване.

(22)

Поради това в съответствие с член 18, параграф 4 от основния регламент на 11 май 2020 г. Комисията предостави на дружеството срок за представяне на редица посочени елементи и го уведоми за намерението си да се позове на наличните факти, ако тези елементи не бъдат представени.

(23)

В съответствие с Известието относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания поради епидемията от COVID-19 Комисията реши да не извършва проверки на място в помещенията на дружествата, които са поискали освобождаване. С оглед на отговора на дружеството, в който то не представи посочените важни документи и не отговори на откроените съществени противоречия, Комисията реши да не пристъпва към първоначално обмислената кръстосана проверка от разстояние.

(24)

С оглед на гореизложеното предоставената от дружеството информация беше счетена за непълна и ненадеждна. Поради това Комисията не взе предвид информацията, предоставена от дружеството, и констатациите бяха основани на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент.

(25)

В своите коментари след оповестяването дружеството обясни, че по време на разследвания период е било в процес на прехвърляне на производствени мощности от Китай към Лаос и че този процес е бил редуциран поради ограничителните мерки във връзка с вируса. Дружеството посочи също така, че причина за недостатъците в качеството на информацията, предоставена от него, са ограничителните мерки във връзка с вируса. Освен това то добави, че след като ситуацията се нормализира, „(…) всички етапи на производство ще се извършват в Лаос (…)“. Комисията отбелязва, че въпреки ограничителните мерки във връзка с вируса на дружеството и на неговото дружество майка в Китай са били предоставени достатъчно време и възможности в рамките на законовия срок на разследването да предоставят липсващата информация, както е обяснено в съображения 21 и 22. Що се отнася по-конкретно до дружеството майка, отговор на въпросника изобщо не е бил предоставян, въпреки факта, че Комисията специално поиска такъв във формуляра за освобождаване и в двете писма с искания за допълнителна информация.

(26)

След оповестяването представителството на Лаоската народнодемократична република към ЕС изрази разочарованието си от констатациите на разследването, което според него е било проведено без достатъчно информация и проверки. Комисията отбелязва, че въпреки епидемичния взрив от COVID-19 и последиците от него за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания на всички заинтересовани страни и по-специално на дружеството в Лаос са били предоставени достатъчно време и възможности в рамките на законоустановените срокове да предоставят информация.

(27)

Представителството на Индия към ЕС предостави имената и адресите на седем производители износители в страната. Представителството на Лаоската народнодемократична република към ЕС предостави същото име и адрес като дружеството, което беше изпратило отговор на формуляра за освобождаване, и освен това уведоми, че нейното правителство си сътрудничи с германската митническа администрация за събиране на данни относно износа на ВЕ от страната. Представителството на Тайланд съобщи, че неговото правителство няма данни за фабрика, посочена като производител на ВЕ, но че въпреки това тайландската митническа служба е установила 3 дружества, които са изнасяли ВЕ за ЕС от 2017 г. до октомври 2019 г. (края на разглеждания период).

(28)

Поради това констатациите по отношение на вноса в Съюза на ВЕ от Китай, Индия, Лаос и Тайланд и по отношение на износа на ВЕ от Китай за Индия, Лаос и Тайланд бяха основани на наличните факти в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент. Наличните факти, използвани във връзка с вноса в Съюза, бяха извлечени от базата данни по член 14, параграф 6. Атласът на световната търговия (GTA) беше използван за определяне на обема на износа от Китай за Индия, Лаос и Тайланд.

(29)

Обемите, регистрирани в GTA, обхващат по-голяма група продукти (8-цифрено равнище, въз основа на кодовете от китайската митническа номенклатура) от разглеждания продукт. Поради това докладите на GTA относно обемите, изнасяни от Китай за Индия, Лаос и Тайланд, може да включват и други продукти. Обемите, внесени от Индия, Лаос и Тайланд в Съюза, се докладват в базата данни по член 14, параграф 6 единствено за продукта, предмет на разследването.

2.4.   Промяна в схемите на търговия

2.4.1.   Внос в Съюза от Китай, Индия, Лаос и Тайланд

(30)

В таблица 1 по-долу е показано развитието на вноса в Съюза на ВЕ от Китай, Индия, Лаос и Тайланд по време на разследвания период:

Таблица 1

Внос на ВЕ в ЕС през разследвания период (в килограми)  (7)

Внос (kg)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Китай

138 202  (8)

46 128

51 771

36 188

39 953

56 619

48 188

Дял в общия внос

44 %

48 %

56 %

53 %

60 %

49 %

Индия

0 (9)

15 312

3

3 253

2 491

615

2 123

Дял в общия внос

14 %

0 %

5 %

3 %

1 %

2 %

Лаос

0 (10)

 

 

 

 

 

6 000 —8 000

Дял в общия внос

 

 

 

 

 

7 %

Тайланд

0 (11)

 

29

 

 

 

29

Дял в общия внос

 

0 %

 

 

 

0 %

Общо внос

105 857

108 589

64 793

75 732

94 958

98 450

Внос (kg)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Разглеждан период

Китай

46 640

49 343

50 621

53 777

43 086

61 870

57 874

Дял в общия внос

45 %

44 %

48 %

50 %

47 %

60 %

65 %

Индия

9 411

10 730

6 939

5 854

4 633

2 382

1 677

Дял в общия внос

9 %

9 %

7 %

5 %

5 %

2 %

2 %

Лаос

25 000 —28 000

21 000 —23 000

21 000 —23 000

23 000 —25 000

13 000 —15 000

15 000 —17 000

6 000 —8 000

Дял в общия внос

25 %

19 %

21 %

22 %

15 %

16 %

8 %

Тайланд

1 040

793

5 771

12 271

13 311

10 504

13 018

Дял в общия внос

1 %

1 %

5 %

11 %

15 %

10 %

15 %

Общо внос

104 458

112 997

106 440

107 611

91 260

102 563

88 575

Източник: База данни по член 14, параграф 6

(31)

Вносът на ВЕ от Китай за Съюза значително е намалял през разследвания период и показва спад с над 67 % след налагането на първоначалните мерки през март 2007 г. Въпреки известни увеличения в годините след датите на прегледите с оглед изтичане на срока на действие на мерките (през 2011 г. и 2018 г.), тенденцията в низходяща посока е продължила между 2007 г. и разглеждания период, като внесените количества в Съюза са били постоянно с около 55 % под равнището от 2006 г.

(32)

Този спад на вноса от Китай се е компенсирал съществено от увеличението на вноса от Индия, Лаос и Тайланд през следващите години, по-специално от 2012 г. насам, когато този внос до голяма степен е заменил вноса от Китай.

(33)

Вносът на продукта, предмет на разследването, от Индия в Съюза е започнал да се извършва в значителни количества през 2007 г., като е представлявал 14 % от общия внос. Той рязко е намалял, считано от 2008 г., и е варирал през целия разследван период до разглеждания период, когато е представлявал 1,5 % от пазарния дял на Съюза (и по-малко от 2 % от общия внос в Съюза на ВЕ).

(34)

Вносът на продукта, предмет на разследването, от Лаос в Съюза е започнал през 2012 г. През 2013 г. следва рязко увеличение, като вносът нараства почти четири пъти в сравнение с обемите през предходната година. Тези две години съвпадат също така и с намаляване на вноса от Китай. През 2013 г. вносът от Лаос в Съюза е възлизал на повече от 50 % от вноса от Китай. Въпреки че внесените от Лаос обеми са намалели в абсолютни стойности от 2017 г. нататък, през разглеждания период все още се наблюдава увеличение с 3 % на внесените обеми в сравнение с 2012 г. и те все още представляват 8 % от общия дял на вноса на ВЕ в Съюза (което удовлетворява повече от 6 % от потреблението на Съюза).

(35)

Намаляването на износа през разглеждания период следва да се разглежда във връзка с разследванията, водени от германските митнически органи относно няколко пратки с ВЕ, внесени от Лаос в Съюза през 2018 г. и 2019 г. Германските митнически органи са стигнали до заключението, че тези пратки са имали непреференциален произход от Китай, и са наредили последващо събиране на антидъмпингови мита. Един несвързан вносител, въпреки несъгласието си с германските митнически органи, потвърждава в своето изявление последиците от решението на митническите органи, изразяващи се в последващото намаляване на обема на вноса от Лаос.

(36)

И накрая, тайландският внос в Съюза на продукта, предмет на разследването, се е увеличил рязко в периода 2012—2013 г., като се е наблюдавала постоянна възходяща тенденция от 2015 г. насам, с крива на забавяне през 2018 г. Преди 2013 г. в ЕС не е имало значителен внос от Тайланд. От 2015 г. насам вносът от Тайланд нараства постоянно и представлява 12 % от пазарния дял на Съюза и 15 % от общия внос на ВЕ в ЕС през разглеждания период.

2.4.2.   Износ от Китай за Индия, Лаос и Тайланд

(37)

В таблица 2 по-долу е показан обемът на износа на ВЕ от Китай за Индия, Лаос и Тайланд по време на разследвания период.

Таблица 2

Обем на износа от Китай (в килограми)  (12)

(kg)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Индия

271 921

202 205

216 648

241 071

438 259

599 228

575 357

Лаос

 

2 415

816

390

1 665

5 452

22 714

Тайланд

66 884

106 907

143 409

137 872

334 519

655 966

567 601

(kg)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Индия

507 566

582 890

679 305

923 432

976 625

1 510 844

1 215 967

Лаос

18 470

19 488

29 354

26 269

18 158

24 054

8 076

Тайланд

762 681

718 377

550 901

735 516

664 661

714 948

795 232

Източник: GTA —© 2020 IHS Markit (източник на данните: митническите органи на Китай)

(38)

Износът от Китай за Индия е нараствал през целия период, като се е увеличил повече от два пъти между 2008 г. и 2015 г. Отбелязано е допълнително увеличение с 24 % през последната година в сравнение с 2017 г.

(39)

Износът от Китай за Лаос е намалял между 2008 и 2010 г. в сравнение с 2007 г., но през 2012 г. обемите са нараснали четирикратно в сравнение с обемите през 2011 г. С изключение на 2013 г. и 2014 г., през които износът от Китай за Лаос е бил малко по-малък от обемите, изнасяни от Лаос за Съюза, през всички други години се наблюдава внос от Китай, по-голям от износа от Лаос за Съюза. Резкият спад от 2018 до 2019 г. (33,3 %) отразява подобен спад в обема на износа от Лаос за Съюза през същия период (42 %). Този спад в обемите е съвпаднал със събирането на антидъмпингови мита от германските митнически органи след разследването, посочено в съображение 35.

(40)

И накрая, износът от Китай за Тайланд се е увеличил първо през периода 2006—2007 г. с 60 %, а от 2009 г. до 2011 г. е нараснал повече от четири пъти. През 2012 г., 2015 г. и 2017 г. вносът леко е намалял, но през 2019 г. е нараснал с 40 % в сравнение с 2012 г. По време на разследвания период износът от Китай за Тайланд се е увеличил с общо 189 %.

2.4.3.   Заключение относно промяната в схемите на търговия

(41)

Намаляването на китайския износ за Съюза, паралелното увеличаване на износа от Лаос и Тайланд, по-специално от 2012 г. насам, и увеличаването на износа от Китай за Лаос и Тайланд представляват промяна в схемите на търговия между горепосочените държави и Съюза по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.

(42)

В случая с Индия, вносът в Съюза е варирал значително през целия разследван период. Въпреки значителното увеличение между 2013 г. и 2016 г., по отношение на вноса беше отбелязана обратна низходяща тенденция през 2018 г. и разглеждания период, дори на фона на нарастващо увеличение на вноса от Китай за Индия през същия период. Поради това Комисията не можа да стигне до заключение относно промяната в схемите на търговия между Индия и Съюза.

2.5.   Естество на практиките на заобикаляне, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка, различни от налагането на антидъмпинговото мито

(43)

В член 13, параграф 1 от основния регламент се съдържа изискването промяната в схемите на търговия да произтича от практика, процес или дейност, за които няма друго достатъчно основание или икономическа обосновка, освен налагането на митото. Практиката, процесът или дейността включват, наред с другото, изпращането на продукта, предмет на съществуващите мерки, през трети държави, и операциите по комплектуване на части/докомплектуване в трета държава в съответствие с член 13, параграф 2 от основния регламент.

(44)

На фона на липсата на съдействие от страна на който и да е производител износител, констатациите по отношение на съществуването и естеството на практиките на заобикаляне в Индия, Лаос и Тайланд трябваше да се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

2.5.1.   Индия

(45)

Според информацията, събрана по време на последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, по-специално предоставена от промишлеността на Съюза и неоспорвана от никоя от заинтересованите страни в рамките на това разследване, извън Китай и Съюза няма съоръжения за производството на ВЕ. Както е обяснено в съображение 27 обаче, представителството на Индия към ЕС предостави имената и адресите на седем производители износители в страната. Нито едно от тези дружества не оказа съдействие при разследването.

(46)

При липсата на други доказателства относно практиката, Комисията не можа да стигне до заключение дали количествата, които се изнасят от Индия за Съюза, представляват претоварване или реален износ от Индия.

(47)

Поради това Комисията не можа да стигне до заключение дали промяната в схемите на търговия по отношение на Индия произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото.

2.5.2.   Лаос

(48)

Разследването показа, че в Лаос има само едно дружество, което участва в продажбите на ВЕ за Съюза. Това дружество е 100 % собственост на дружество в Китай, което е обект на действащите мерки (дружеството майка).

(49)

Дружеството в Лаос е било учредено на 25 декември 2012 г. и през февруари 2013 г. е започнало производство на ВЕ. Този период бележи началото на промяната в схемите на търговия, описана в съображение 32. Както вече беше посочено, преди 2012 г. всъщност няма износ от Лаос за Съюза. Освен това обемът на износа, представен от дружеството в неговия формуляр за освобождаване, съвпада с обема, докладван в базата данни по член 14, параграф 6, което потвърждава, че това дружество е единственият производител износител в Лаос и представлява 100 % от износа от Лаос за ЕС. На тази база Комисията заключи, че операцията е започнала или значително се е засилила след започването на антидъмпинговото разследване, както се изисква в член 13, параграф 2, буква а).

(50)

През целия разследван период дружеството в Лаос е закупувало всички волфрамови пръчки, които е използвало в своя обект, от своето дружество майка в Китай, което произвежда и продава ВЕ. На тази база частите са от държавата, по отношение на която са наложени мерките, както се изисква в член 13, параграф 2, буква а) от основния регламент, и представляват 100 % от общата стойност на частите на комплектувания/доокомплектувания продукт по смисъла на член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент. Закупуваните изделия вече представляват разглеждания продукт, а именно волфрамови подложки и пръчки за електроди за заваряване.

(51)

Дружеството в Лаос твърди, че е закупувало волфрамови пръчки, които представляват разглеждания продукт, от своето дружество майка в Китай, по отношение на който впоследствие добавя над 30 % от стойността чрез дребни операции (подостряне, отгряване, оцветяване и опаковане).

(52)

Поради причините, обяснени в съображения 21—24, информацията, предоставена от дружеството, беше счетена за непълна и ненадеждна. Поради това Комисията не взе предвид информацията, предоставена от дружеството, и констатациите се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(53)

Като се има предвид оборудването, което дружеството твърди, че използва в своята фабрика, и операциите, които твърди, че извършва върху закупените пръчки, докомплектуването се отнася най-вече до представянето на стоките, отколкото до промяна в техните основни характеристики.

(54)

Според промишлеността на Съюза, с която беше проведена консултация в контекста на настоящото разследване, процесът, за чието извършване лаоското дружество съобщава, представлява не повече от 16 % добавена стойност върху производствените разходи за материали за ВЕ. На тази база Комисията заключава, че стойността, добавена към въведените части по време на операцията по комплектуването или доокомплектуването, е по-малка от 25 % от производствените разходи, както се изисква в член 13, параграф 2, буква б) от основния регламент, за да може въпросната операция да представлява заобикаляне.

(55)

Съгласно производствения процес, описан от промишлеността на Съюза при предишни разследвания, една волфрамова пръчка/подложка като тези, които дружеството закупува от своето китайско дружество майка и която вече е разглеждан продукт, има основните характеристики на крайния продукт, който то изнася за ЕС. Следователно работата, извършена върху тях в Лаос, така както е докладвана, не води до значителна промяна в техните характеристики.

(56)

В своето изявление след оповестяването дружеството от Лаос изрази несъгласие с наличните факти, които Комисията използва, за да установи добавената стойност от 16 %, генерирана в Лаос, и застъпи тезата, че обща добавена стойност от 35 %, „(…) представлява по-реалистична оценка на действителните разходи (…)“, които се правят в Лаос. Доказателства, които да подкрепят това твърдение, не бяха представени. Поради това Комисията отхвърли това твърдение като неоснователно.

(57)

Въз основа на заключенията на германските митнически органи в разследването, посочено в съображение 35, един несвързан вносител в Съюза заяви, че стъпките по обработка, извършвани в Лаос, се равняват на 45-процентно увеличение на цената на подложките, купувани от Китай. Комисията отбелязва, че увеличенията на цената не са един от критериите, за да се счита, че операции по комплектуване или доокомплектуване представляват заобикаляне съгласно член 13, параграф 2 от основния регламент. Следователно твърдението беше отхвърлено като нямащо отношение.

(58)

Същият несвързан вносител добави също така, че не разбира по какъв начин коригиращият ефект на митото се намалява по смисъла на член 13, параграф 2,буква в) от основния регламент, тъй като износът от Лаос е намалял с течение на годините. Промяната в схемите на търговия е обяснена в съображения 34 и 35, а намаляването на коригиращия ефект на митото е обяснено в съображения 74 и 76. Поради това Комисията отхвърли твърдението.

(59)

Дружеството майка може да произвежда завършените ВЕ, включително чрез процесите, за които дружеството твърди, че е предприело в Лаос. Поради това изглежда, че няма основание или икономическа обосновка за извършването на процеса на комплектуване в Лаос, освен избягването на действащите мерки.

(60)

Несвързаният вносител в Съюза подчерта значителното въздействие на подострянето и отгряването за качеството и използваемостта на стоките и заяви, че тези две стъпки водят до голямо потребление на енергия и труд, които са основните причини, поради които процесът на доокомплектуване се извършва в Лаос, където цената на електричеството и труда е по-ниска отколкото в Китай. Що се отнася до икономическата обосновка за решението процесът на докомплектуване да бъде изнесен в Лаос, Комисията отбелязва, че това не е изискване, за да представляват операциите по доокомплектуване заобикаляне съгласно член 13, параграф 2 от основния регламент. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(61)

Въз основа на всичко посочено по-горе Комисията установи, че дружеството участва в операции по комплектуване, които представляват заобикаляне на действащите мерки по смисъла на член 13, параграф 2 от основния регламент. Тъй като износът на това дружество обхваща общия внос от Лаос за Съюза през разглеждания период, обхватът на това заключение се разширява до цялата страна.

(62)

След оповестяването един несвързан вносител в Съюза заяви, че Комисията не е доказала съществуването на операции по комплектуване/доокомплектуване като практика на заобикаляне съгласно член 13, параграф 2 от основния регламент, но не представи доказателства в подкрепа на твърдението си. Поради това Комисията отхвърли твърдението, тъй като въз основа на наличните факти и както е обяснено в съображения 48—61, всички условия по член 13, параграф 2 от основни регламент са изпълнени.

(63)

Освен това в контекста на разследването, посочено в съображение 35, германските митници, след съвместна проверка на място с органите на Лаос, са стигнали до заключението, че от януари 2018 г. до април 2019 г. ВЕ, за които се твърди, че са произведени в Лаос, в действителност са били с китайски произход за целите на установяването на антидъмпинговото мито.

2.5.3.   Тайланд

(64)

Според информацията, събрана по време на последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, по-специално предоставена от промишлеността на Съюза и неоспорвана от никоя от заинтересованите страни в рамките на това разследване, извън Китай и Съюза няма съоръжения за производството на ВЕ. По отношение на Тайланд това беше потвърдено в рамките на настоящото разследване. Представителството на Тайланд в Брюксел заяви, че в регистрите на нейното правителство няма данни за фабрики за ВЕ, както е описано в съображение 27.

(65)

Извличането на данни от „Атласа на световната търговия“ (GTA) показва, че през 2018 г. и 2019 г. 95 % от тайландския износ в световен мащаб са за ЕС. Обемите и крайните местоназначения съответстват на статистическите данни за вноса по член 14, параграф 6, като Италия е основното местоназначение. Китайският износ за Тайланд през същите години показва сравними обеми.

(66)

Рязкото увеличение на тайландския износ за Съюза от 2013 г. насам и спадът в износа от Китай за Съюза трябва да бъдат оценени в контекста на доказателствата, събрани и посочени в съображения 64 и 65. Всички тези елементи водят до заключение относно практика на претоварване, за която няма икономическа същност, различна от целта е да се избегнат действащите мерки. Липсата на реално производство в Тайланд, както е потвърдено от представителството на Тайланд, и почти изключителното съсредоточаване на износа към ЕС водят до заключението, че всички количества, които се изнасят от Тайланд за Съюза, не представляват реално производство, а се претоварват от Китай.

(67)

Освен това при действията по разследване, извършени от Европейската комисия в тясно сътрудничество с митническите органи на Германия, Италия и Испания между 2016 г. и 2019 г., беше установено, че през този период китайски ВЕ са били претоварени през Тайланд за територията на ЕС. В този контекст вече са започнати производства за събиране на антидъмпингови мита.

2.6.   Намаляване на коригиращия ефект на антидъмпинговото мито

(68)

При оценката на това дали продуктите, внесени от Индия, Лаос и Тайланд са намалили коригиращия ефект на съществуващите мерки като цени и/или количества, бяха използвани експортните цени и обеми, докладвани в базата данни по член 14, параграф 6. Комисията сравни средната невредоносна цена, както е установена при разследването от 2019 г. в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките, със среднопретеглените експортни цени CIF (стойност, застраховка и навло), надлежно коригирани, за да включват конвенционалните мита и разходите след митническо оформяне.

2.6.1.   Индия

(69)

Тъй като единичната продажна цена на индийския внос, установена, както е описано в съображение 68, през разглеждания период, е била значително по-висока от горепосочената средна невредоносна цена, Комисията стигна до заключението, че индийските експортни цени не са били вредоносни.

(70)

При разследването беше установено, че количествата, изнесени от Индия за Съюза, са представлявали по-малко от 2 % от общия дял на вноса на ВЕ в Съюза и са представлявали 1,5 % от потреблението на Съюза, както е изчислено при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Както е обяснено в съображение 42 и съображения 46—47, Комисията обаче не можа да стигне до заключение относно промяната в схемите на търговия или относно това дали тези количества представляват претоварване или реален индийски износ.

(71)

С оглед на горепосоченото Комисията не можа да стигне до заключението, че съществуващите мерки се подкопават от вноса от Индия, който е предмет на настоящото разследване.

2.6.2.   Лаос

(72)

Както е обяснено в съображение 21, при сравняване на информацията, предоставена от дружеството от Лаос в искането за освобождаване, с информацията, докладвана в базата данни по член 14, параграф 6, Комисията стигна до заключението, че вносът на ВЕ от дружеството от Лаос е обхващал целия внос от Лаос за Съюза през разглеждания период.

(73)

Както е описано в съображение 68, сравнението на цените е показало занижаване на цените за Лаос.

(74)

При разследването беше установено, че изнесените количества, за които е установено, че заобикалят съществуващите мерки, са значителни и удовлетворяват повече от 6 % от потреблението на Съюза.

(75)

Комисията стигна до заключението, че съществуващите мерки се подкопават от количествата и цените на вноса от Лаос, предмет на настоящото разследване.

(76)

След оповестяването един несвързан вносител в Съюза заяви, че не разбира по какъв начин коригиращият ефект на митото се намалява по смисъла на член 13, параграф 2,буква в) от основния регламент, тъй като износът от Лаос е намалял с течение на годините. Фактът, че вносът е намалял, както и причините за тези колебания, обяснени в съображения 34 и 35, обаче нямат отражение върху констатациите на Комисията. Както е обяснено в съображения 48—63 и в настоящия раздел, операциите по комплектуване, извършвани от дружеството, представляват заобикаляне, а представляващият заобикаляне износ от това дружество за ЕС през РП е възлизал на над 6 % от потреблението в Съюза и е бил осъществяван на вредоносни цени. Поради това Комисията отхвърли твърдението.

2.6.3.   Тайланд

(77)

Както е описано в съображение 68, сравнението на цените е показало занижаване на цените за Тайланд.

(78)

При разследването беше установено, че изнесените количества, за които е установено, че заобикалят съществуващите мерки, са значителни и представляват 12 % от пазарния дял на Съюза.

(79)

Комисията стигна до заключението, че съществуващите мерки се подкопават от количествата и цените на вноса от Тайланд, предмет на настоящото разследване.

2.7.   Доказателства за съществуването на дъмпинг

(80)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент Комисията проучи дали има доказателства за съществуването на дъмпинг по отношение на нормалната стойност, установена при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките за сходния продукт.

2.7.1.   Индия

(81)

За да установи нормалната стойност, Комисията реши да използва данните от последното разследване, което води до понастоящем действащите мерки, а именно нормалната стойност на равнище франко завода, установена в раздел 3.3.4.5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 на Комисията.

(82)

За да установи експортните цени от Индия, Комисията използва средната експортна цена на ВЕ през разглеждания период, докладвана в базата данни по член 14, параграф 6. В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност, установена при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, беше сравнена със среднопретеглените експортни цени през разглеждания период на настоящото разследване, докладвани в базата данни по член 14, параграф 6 (13).

(83)

Средните експортни цени за Съюза през разглеждания период са били много по-високи от нормалната стойност, както е установена при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(84)

В резултат на горепосочения анализ Комисията стигна до заключението, че за Индия няма доказателства за съществуването на дъмпинг.

2.7.2.   Лаос

(85)

За да установи експортните цени от Лаос, Комисията използва същата методология по отношение на нормалната стойност, установена въз основа на последното разследване и базата данни по член 14, параграф 6.

(86)

Средните експортни цени на ВЕ, изнасяни от Лаос за ЕС през разглеждания период, които са били докладвани в базата данни по член 14, параграф 6 и потвърдени от дружеството в Лаос, са били под нормалната стойност, установена при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, което показа съществуването на дъмпинг.

2.7.3.   Тайланд

(87)

За да установи експортните цени от Тайланд, Комисията използва същата методология по отношение на нормалната стойност, установена въз основа на последното разследване и базата данни по член 14, параграф 6.

(88)

Средните експортни цени за Съюза през разглеждания период, докладвани в базата данни по член 14, параграф 6, са много под нормалната стойност, както е установена при последния преглед с оглед изтичането на срока на действие на мерките, което показа съществуването на значителен дъмпинг.

3.   МЕРКИ

(89)

Въз основа на тези констатации Комисията стигна до заключението, че антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на ВЕ с произход от Китай, се заобикаля през Лаос и Тайланд.

(90)

Поради това в съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент обхватът на действащите антидъмпингови мерки следва да бъде разширен до вноса на същия продукт, изпращан от Лаос и Тайланд, независимо дали е деклариран с произход от Лаос и Тайланд.

(91)

Мярката, чийто обхват следва да бъде разширен, следва да бъде установената в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 на Комисията за „всички останали дружества“, като тя е окончателно антидъмпингово мито в размер на 63,5 %, приложимо към нетната цена CIF франко граница на Съюза, преди облагане с мито.

(92)

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, в които се предвижда, че всяка мярка с разширен обхват следва да се прилага за вноса, който е влязъл на територията на Съюза под режима регистрация, наложен с регламента за започване на разследване, върху регистрирания внос на ВЕ, изпращан от Лаос и Тайланд, следва да се съберат мита.

4.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО СРЕЩУ ИНДИЯ

(93)

С оглед на констатациите по отношение на Индия, настоящото разследване относно евентуалното заобикаляне на действащите мерки чрез внос на ВЕ, изпращан от Индия, следва да бъде прекратено, а регистрационният режим по отношение на вноса на ВЕ, изпращан от Индия, въведен с регламента за започване на разследване, следва да бъде преустановен.

(94)

Условията, определени в член 13, параграф 1 от основния регламент, за да се счита, че е налице заобикаляне на мерките, не са изпълнени и обхватът на действащите мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от Китай не следва да бъде разширяван до вноса на същия продукт, изпращан през Индия, независимо дали е деклариран с произход от Индия.

5.   ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(95)

Дружеството в Лаос, което поиска освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, представи формуляр за освобождаване.

(96)

Както е описано в съображения 21—24, дружеството не предостави необходимата информация в своето искане за освобождаване и поради това Комисията не взе предвид представената информация. Въз основа на наличните факти за дружеството беше установено, че е участвало в практики на заобикаляне. Поради това не може да бъде предоставено освобождаване на това дружество съгласно член 13, параграф 4 от основния регламент.

(97)

Както е определено в съображение 23, Комисията реши да не извършва проверки на място в помещенията на дружеството, което е поискало освобождаване.

(98)

Комисията може, съгласно Известието относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания, веднага след като районите, където се намират производителите износители, които се разследват, бъдат счетени за безопасни за пътуване, по служебен ред да започне преглед съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент.

6.   ОПОВЕСТЯВАНЕ

(99)

На 25 юни 2020 г. Комисията оповести на всички заинтересовани страни основните факти и съображения, довели до изложените по-горе заключения, и ги прикани да представят коментари. Коментари бяха получени от един несвързан вносител в Съюза, от дружеството в Лаос и от представителството на Лаоската народнодемократична република към ЕС. Представените от страните устни и писмени коментари бяха взети предвид по целесъобразност.

(100)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 върху вноса на волфрамови електроди с произход от Китайската народна република, се разширява към вноса на волфрамови електроди за заваряване, включително волфрамови подложки и пръчки за електроди за заваряване, с тегловно съдържание на волфрам 94 % или повече, с изключение на такива, получени просто чрез синтероване, независимо дали са отрязани до определена дължина, изпращани от Лаос и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Лаос и Тайланд, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8101 99 10 и ex 8515 90 80 (кодове по ТАРИК 8101991011, 8101991012 и 8515908011, и 8515908012).

2.   Митото, чийто обхват се разширява с параграф 1 от настоящия член, се събира върху вноса, изпращан от Лаос и Тайланд, независимо дали е деклариран с произход от Лаос и Тайланд, който внос е регистриран в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/2171, както и член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

3.   Размерът на антидъмпинговите мита, които следва да се съберат с обратно действие, е полученият в резултат от прилагането на антидъмпинговото мито в размер на 63,5 %, приложимо за „всички други дружества“.

4.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

Разследването, започнато с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2171 за започване на разследване във връзка с евентуалното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 на Комисията върху вноса на волфрамови електроди с произход от Китайската народна република, чрез внос, изпращан от Индия, независимо дали е деклариран с произход от Индия, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос се прекратява.

Член 3

Митническите органи се приканват да преустановят регистрационния режим за внос, установен в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2171.

Член 4

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява с член 1, се подават в писмен вид на един от официалните езици на Европейския съюз, като трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, който подава искането за освобождаване. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Office:

CHAR 04/39

1049 Brussels

Belgium

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036 Комисията може да вземе решение за освобождаване на вноса на дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267, от митото, чийто обхват се разширява с член 1.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 септември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент (ЕО) № 260/2007 на Съвета от 9 март 2007 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от Китайската народна република (ОВ L 72, 13.3.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 508/2013 на Съвета от 29 май 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени волфрамови електроди с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 150, 4.6.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 на Комисията от 26 юли 2019 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на волфрамови електроди с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 (ОВ L 200, 29.7.2019 г., стр. 4).

(5)  ОВ L 200, 29.7.2019 г., стр. 4, съображения 28 и 103.

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2171 на Комисията от 17 декември 2019 г. за започване на разследване във връзка с евентуалното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1267 върху вноса на волфрамови електроди с произход от Китайската народна република, чрез внос на волфрамови електроди, изпратени от Индия, Лаос и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Индия, Лаос и Тайланд, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос (ОВ L 329, 19.12.2019 г., стр. 86).

(7)  Тъй като целият внос от Лаос в Съюза е бил извършен от един-единствен производител/износител от Лаос, както е обяснено в съображение 21, точният общ обем на износа от Лаос за Съюза не може да бъде оповестен от съображения за поверителност.

(8)  За 2006 г., годината преди налагането на мерките, нямаше налични данни. Поради това Комисията сравни вноса от Китай през периода 2001—2005 г., за който имаше налични данни от първоначалното разследване, и екстраполира тенденцията за 2006 г. (като използва линейна тенденция), за да получи очакваното равнище на внос.

(9)  В Comext и Surveillance 2 не е докладвано за внос от Индия.

(10)  Аналогично за Лаос.

(11)  Аналогично за Тайланд.

(12)  Съгласно кодовете от равнище 8 — 81019910 и 85159000, кодовете по китайската митническа номенклатура се доближават в най-голяма степен до кодовете по ТАРИК на ЕС за продукта, предмет на разследването.

(13)  При направените сравнения в рамките на настоящото разследване, корекцията от нивото CIF, предоставено в базата данни по член 14, параграф 6, до нивото франко завод, не беше извършена. Поради високата цена на ВЕ корекцията би била незначителна (при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките тя беше установена в границите между 0 EUR до 1 EUR на kg за вноса от Китай) и не би имала значително влияние върху сравненията, направени с цел заключение относно доказателствата за съществуването на дъмпинг.