24.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1212 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2020 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (1), и по-специално член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията (2) са определени мерки за предотвратяване и справяне с неуспешен сетълмент и за насърчаване на дисциплината при сетълмента. Тези мерки включват наблюдение на случаите на неуспешен сетълмент, както и събиране и разпределяне на парични санкции за неуспешен сетълмент. В Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 също така се уточняват оперативните детайли на процеса на изкупуване.

(2)

Заинтересованите страни, в т.ч. ЦДЦК, ЦК, места на търговия, инвестиционни посредници, кредитни институции, посочиха, че поради новите обстоятелства, като предвиденото за 21—22 ноември 2020 г. прилагане на създадения съвместно от използващите обща инфраструктура за сетълмент ЦДЦК механизъм за санкции, е необходимо повече време, за да се приспособят към посочените в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 мерки. Засегнатите заинтересовани страни посочиха също, че е нужно повече време за необходимите промени в информационните системи, за разработване и актуализиране на съответните съобщения в ISO формат, както и за пазарни тестове и изменения на договорните споразумения между съответните страни. Според Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е целесъобразно да се предостави на заинтересованите страни повече време за приспособяване към тези мерки. Следователно влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 следва да бъде отложено.

(3)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП.

(5)

Обхватът и очакваното въздействие на настоящото изменение са ограничени, тъй като то предвижда само кратко отлагане на датата, от която ще започне да се прилага новият режим на дисциплина при сетълмента и участниците на пазара вече представиха своята позиция. ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации. ЕОЦКП обаче извършва анализ на съответните потенциални разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите. При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП работи в сътрудничество и с членовете на Европейската система на централните банки. Своята подкрепа за отлагането на влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията заявиха пред Комисията и някои заинтересовани страни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229

Член 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 се заменя със следното:

„Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 2021 г.“

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (ОВ L 230, 13.9.2018 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).