4.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1149 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2020 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на диизоцианати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Диизоцианатите имат хармонизирана класификация като респираторен сенсибилизатор от категория 1 и като кожен сенсибилизатор от категория 1 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2). Диизоцианатите се използват като химически компоненти в широк диапазон от сектори и приложения, по-специално в пяна, уплътняващи материали и покрития, на цялата територия на Съюза.

(2)

На 6 октомври 2016 г. Германия представи на Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“) досие (3) съгласно член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричано по-долу „досието по приложение XV“) с цел да започне процедурата по ограничаване, посочена в членове 69—73 от същия регламент. В досието по приложение XV се посочва, че респираторна сенсибилизация, дължаща се на експозиция на диизоцианати по кожен път и чрез вдишване, води до професионална астма при работниците, което се определя като значителен здравен проблем, свързван с условията на труд, в Съюза. Годишният брой на новите професионални заболявания, причинявани от диизоцианати (оценяван на повече от 5 000 случая), се счита за неприемливо висок. Досието по приложение XV показва, че са необходими действия на равнището на Съюза, предлага да се ограничи промишлената и професионалната употреба, както и пускането на пазара, на диизоцианати в самостоятелен вид, като съставка на други вещества и в смеси.

(3)

Целта на ограничението, предложено в досието по приложение XV, е да се ограничи използването на диизоцианати в промишлени и професионални приложения единствено до случаи, в които е била приложена комбинация от технически и организационни мерки и е бил проведен минимален стандартизиран курс на обучение. Информация за това как се получава достъп до курса следва да се разпространява по цялата верига на доставки и това следва да е отговорност на операторите, които пускат тези вещества и смеси на пазара, за да се гарантира, че получателите на такива вещества или смеси имат достъп до тези курсове за обучение.

(4)

На 5 декември 2017 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) на Агенцията прие свое становище (4), в което заключава, че предложеното ограничение, след измененията, направени от КОР, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове, произтичащи от експозицията на тези вещества, от гледна точка на ефективността при намаляване на посочените рискове. Освен това беше отчетено, че прилагането на измененото предложено ограничение би намалило също така броя на свързаните с диизоцианати случаи на дерматит.

(5)

КОР заключава, че подходящото обучение е основна необходимост и че всеки работник, боравещ с диизоцианати, следва да има достатъчно познания за опасностите, свързани с тези вещества, и осведоменост за рисковете, свързани с тяхното използване, както и достатъчни познания за добри работни практики и подходящи мерки за управление на риска (МУР), включително за правилно използване на подходящи лични предпазни средства. КОР отбелязва, че са необходими конкретни мерки за обучение, за да се повиши осведомеността относно важността на защитата на здравето посредством подходящи МУР и практики за безопасна работа.

(6)

КОР смята, че граничната стойност от 0,1 тегловни %, определена за диизоцианати във вещество или смес, съответства на най-ниската гранична стойност на концентрацията, съществуваща за определени диизоцианати, класифицирани като респираторни сенсибилизатори от категория 1. Освен това КОР изразява съгласие с вносителя на досието, че прилагането на индикативна или задължителна гранична стойност за професионалната експозиция не би било достатъчно, за да се намали максимално броят на случаите на заболяване от професионална астма, тъй като понастоящем не е известен праг за сенсибилизиращия ефект на диизоцианатите.

(7)

На 15 март 2018 г. Комитетът за социално-икономически анализ на Агенцията (КСИА) прие становище (5), в което потвърждава заключението на КОР, че с оглед на съответните социално-икономически ползи и разходи предложеното ограничение е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове. Освен това КСИА заключава, че предложеното ограничение е приемливо за засегнатите вериги на доставки.

(8)

КСИА препоръчва прилагането на ограничението да се отложи с четиридесет и осем месеца, за да се предостави достатъчно време на всички участници за пълното прилагане на изискванията на ограничението.

(9)

Във връзка със становищата на КОР и КСИА относно предложеното ограничение бяха проведени консултации с форума за обмен на информация за прилагане към Агенцията, посочен в член 76, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и неговите препоръки бяха взети под внимание.

(10)

На 9 май 2018 г. Агенцията представи становищата на КОР и КСИА на Комисията. Въз основа на тези становища Комисията стигна до заключението, че съществува неприемлив риск за здравето на хората, произтичащ от употребата или пускането на пазара на диизоцианати, в самостоятелен вид, като съставка на други вещества и в смеси. Комисията счита също така, че по отношение на тези рискове следва да се предприемат действия на равнището на Съюза.

(11)

Като взема предвид досието по приложение XV, както и становищата на КОР и КСИА, Комисията смята, че следва да се предвиди минимално изискване за обучение на промишлените и професионалните потребители, без това да засяга по-строгите национални задължения в държавите членки. Комисията също така смята, че информацията за това изискване следва да бъде предоставена върху опаковката.

(12)

За целите на евентуални бъдещи изменения на настоящото ограничение държавите членки следва да докладват на Комисията в съответствие с член 117, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за всички установени изисквания за обучение, броя на докладваните случаи на професионална астма и случаи на професионално обусловени дихателни и кожни заболявания, всички национални нива на професионална експозиция, както и информация относно дейностите по правоприлагане.

(13)

Без да засяга правото на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд, по-специално разпоредбите на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно химични агенти (6), това ограничение има за цел да укрепи капацитета на работодателите да постигат по-високо ниво на контрол на риска. Този акт ще има положително въздействие върху малките и средните предприятия, като ще подобри допълнително прилагането на настоящите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд чрез предоставяне на специални програми за обучение по цялата верига на доставки на диизоцианати.

(14)

На икономическите оператори следва да се даде достатъчно дълъг срок, за да се адаптират към новите изисквания. Подходящо е да се предвиди преходен срок от три години, за да се даде възможност засегнатите работници да получат необходимото обучение.

(15)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9

(6)  Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 година за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване:

„74. Диизоцианати, O = C=N-R-N = C=O, където R е алифатна или ароматна въглеводородна единица с неопределена дължина“

1.

Не се използват като вещества в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба след 24 август 2023 г., освен ако:

а)

концентрацията на диизоцианати, поотделно и в комбинация, е по-малка от 0,1 % (тегловни) или

б)

работодателят или самостоятелно заетото лице гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите.

2.

Не се пускат на пазара като вещества в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба след 24 февруари 2022 г., освен ако:

а)

концентрацията на диизоцианати, поотделно и в комбинация, е по-малка от 0,1 % (тегловни) или

б)

доставчикът гарантира, че на получателя на веществата или смесите е предоставена информация относно изискванията, посочени в параграф 1, буква б), и върху опаковката е предоставена следната информация, по начин който видимо я отличава от останалата информация върху етикета: „Считано от 24 август 2023 г. се изисква подходящо обучение, преди да се пристъпи към промишлена или професионална употреба“.

3.

За целите на тази точка „промишлени и професионални потребители“ означава всички работници или самостоятелно заети работници, които боравят с диизоцианати в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба или упражняват надзор при такива задачи.

4.

Обучението, посочено в параграф 1, буква б), включва указания за контролиране на експозицията на диизоцианати по кожен път и чрез вдишване на работното място, без да се засягат евентуални национални гранични стойности за професионална експозиция или други необходими мерки за управление на риска на национално равнище. Това обучение се провежда от експерт по здравословни и безопасни условия на труд, придобил своята компетентност в рамките на съответно професионално обучение. Това обучение обхваща като минимум:

а)

елементите на обучението от параграф 5, буква а) за всички видове промишлена и професионална употреба.

б)

елементите на обучението от параграф 5, букви а) и б) за следните видове употреба:

боравене с отворени смеси при температура на околната среда (включително тунели от пенопласти);

пръскане във вентилирана кабина;

нанасяне с ролка;

нанасяне с четка;

нанасяне чрез потапяне и заливане;

механична обработка след нанасянето (напр. рязане) при изделия, които не са напълно втвърдени, но вече не са топли;

почистване и отпадъци;

всякаква друга употреба с подобна експозиция по кожен път и/или чрез вдишване;

в)

елементите на обучението от параграф 5, букви а), б) и в) за следните видове употреба:

боравене с изделия, които не са напълно втвърдени (напр. току-що втвърдени, все още топли);

употреба в леярството;

поддържане и ремонт, които изискват достъп до оборудване;

открита обработка на топли или горещи формулации (> 45 °C);

пръскане на открито, при наличие на ограничена или само на естествена вентилация (включва големи промишлени работни зали) и пръскане под високо налягане (напр. пяна, еластомери);

и всякаква друга употреба с подобна експозиция по кожен път и/или чрез вдишване;

5.

Елементи на обучението:

а)

общо обучение, включително онлайн обучение, относно:

химия на диизоцианати;

опасност от токсичност (включително остра токсичност);

експозиция на диизоцианати;

гранични стойности за професионална експозиция;

как може да се развие сенсибилизация;

миризма като индикация за опасност;

значение на нестабилността за риска;

вискозитет, температура и молекулно тегло на диизоцианати;

лична хигиена;

необходими лични предпазни средства, включително практически указания за тяхното правилно използване и техните ограничения;

риск от контакт с кожата и излагане чрез вдишване;

риск във връзка с използвания процес на нанасяне;

схема за защита на кожата и дихателните пътища;

вентилация;

почистване, изтичания, поддържане;

изхвърляне на празни опаковки;

защитата на случайно присъстващи лица;

идентифициране на критичните стъпки на обработката;

специфични системи с национални кодове (ако е приложимо);

безопасност на поведението;

свидетелство или документално доказателство, че обучението е завършено успешно;

б)

обучение на средновисоко ниво, включително онлайн обучение, относно:

допълнителни аспекти на поведението;

поддържане;

управление на промените;

оценка на съществуващи указания за безопасност;

риск във връзка с процеса на нанасяне;

свидетелство или документално доказателство, че обучението е завършено успешно;

в)

обучение на високо ниво, включително онлайн обучение, относно:

всякакво допълнително сертифициране, което е необходимо за конкретните обхванати употреби;

пръскане извън кабина за пръскане;

открита обработка на топли или горещи формулации (> 45 °C);

свидетелство или документално доказателство, че обучението е завършено успешно;

6.

Обучението трябва да е в съответствие с разпоредбите, определени от държавата членка, в която промишленият или професионалният потребител извършва дейността си. Държавите членки могат да въвеждат или да продължават да прилагат свои собствени национални изисквания за употребата на вещества или смеси, доколкото са изпълнени минималните изисквания, посочени в параграфи 4 и 5.

7.

Доставчикът, посочен в параграф 2, буква б), гарантира, че на получателя се предоставя материал за обучения и се предлагат курсове в съответствие с параграфи 4 и 5 на официалните езици на държавата членка (или държавите членки), където се доставят веществата или смесите. Обучението трябва да взема предвид особеностите на доставяните продукти, включително техният състав, опаковка и форма.

8.

Работодателят или самостоятелно заетото лице документира успешното завършване на обучението, посочено в параграфи 4 и 5. Обучението се подновява поне веднъж на всеки пет години.

9.

Държавите членки включват в своите доклади съгласно член 117, параграф 1 следната информация:

а)

всички установени изисквания за обучение и други мерки за управление на риска, свързани с промишлената и професионалната употреба на диизоцианати, които са предвидени в националното законодателство;

б)

броя на докладваните и признати случаи на професионална астма и професионално обусловени дихателни и кожни заболявания, свързани с диизоцианати;

в)

националните гранични стойности на експозиция за диизоцианати, ако има такива;

г)

информация за дейности по правоприлагането, свързани с посоченото ограничение.

10.

Това ограничение се прилага, без да се засягат разпоредбите на друго законодателство на Съюза относно защитата на безопасността и здравето на работниците на работното място.“