29.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1118 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства (1), и по-специално член 6, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2001/539/ЕО на Съвета (2) Общността сключи Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, приета в Монреал на 28 май 1999 г. (Конвенцията от Монреал), в която се установяват нови правила за застрахователна отговорност по отношение на международния въздушен превоз на хора, багаж и товари.

(2)

С Регламент (ЕО) № 785/2004 бяха установени минимални застрахователни изисквания по отношение на отговорността за пътници, багаж и товари, за да се гарантира, че въздушните превозвачи са адекватно застраховани за покриване на своята отговорност по Конвенцията от Монреал.

(3)

Международната организация на гражданската авиация (ИКАО) преразгледа неотдавна лимитите на застрахователната отговорност на въздушните превозвачи по Конвенцията от Монреал, като приложи инфлационен коефициент, който съответства на натрупаната инфлация от датата на влизане в сила на Конвенцията от Монреал.

(4)

ИКАО установи, че от 30 декември 2009 г., датата на влизане в сила на предишните преразгледани лимити съгласно Конвенцията от Монреал, инфлационният коефициент е надхвърлил 10 процента — прагът за задействане на актуализация на лимитите на застрахователната отговорност. Поради това лимитите на застрахователната отговорност бяха съответно преразгледани.

(5)

Установените с Регламент (ЕО) № 785/2004 минимални застрахователни изисквания по отношение на отговорността за пътници, багаж и товари следва да бъдат своевременно актуализирани спрямо преразгледаните лимити на застрахователната отговорност по Конвенцията от Монреал, които са в сила от 28 декември 2019 г.

(6)

За отговорност по отношение на пътници минималните застрахователни изисквания от Регламент (ЕО) № 785/2004 бяха установени на ниво, значително надвишаващо преразгледаните лимити на застрахователната отговорност по Конвенцията от Монреал.

(7)

За отговорност по отношение на багаж и товари минималните застрахователни изисквания от Регламент (ЕО) № 785/2004 следва да бъдат увеличени до нивото на преразгледаните лимити на застрахователната отговорност по Конвенцията от Монреал.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 785/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 6 от Регламент (ЕО) № 785/2004 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   За отговорност по отношение на багаж минималното застрахователно покритие ще бъде 1 288 SDR на пътник при търговски операции.

3.   За отговорност по отношение на товари минималното застрахователно покритие ще бъде 22 SDR на килограм при търговски операции.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Решение 2001/539/ЕО на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 38).