29.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 167/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/714 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 по отношение на използването на електронна документация за извършването на официален контрол и други официални дейности и по отношение на срока на прилагане на временните мерки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 141, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2017/625 се определят правила за, inter alia, извършването на официален контрол и други официални дейности от компетентните органи на държавите членки. С него също така се оправомощава Комисията да приема — с акт за изпълнение — целесъобразни временни мерки, необходими за ограничаване на рисковете за здравето на хората, животните и растенията и за хуманното отношение към животните, ако тя разполага с доказателства за сериозен срив в системата за контрол на дадена държава членка.

(2)

С цел да се вземат предвид специфичните обстоятелства, породени от текущата криза, свързана с болестта, причинена от коронавирус (COVID-19), с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 на Комисията (2) на държавите членки се дава възможност да прилагат временни мерки по отношение на официалния контрол и другите официални дейности. Посоченият регламент за изпълнение дава възможност официалният контрол и другите официални дейности, свързани с официални сертификати и официални удостоверения, да се извършват въз основа на електронно копие на тези сертификати или удостоверения, при определени условия.

(3)

За да се гарантира безпрепятствена търговия, следва да се поясни, че официалният контрол и другите официални дейности могат да се извършват въз основа на копие на оригиналните сертификати или удостоверения, предоставено посредством определени електронни средства. Освен това следва да се поясни, че задължението за предоставяне на оригинала на тези документи възможно най-бързо съобразно техническите възможности не се прилага, когато официалният контрол и другите официални дейности се извършват въз основа на електронни данни, изготвени и подадени в интегрираната компютризирана ветеринарна система (TRACES).

(4)

Някои държави членки уведомиха Комисията и останалите държави членки, че сериозните смущения във функционирането на техните системи за контрол с оглед на свързаната с COVID-19 криза и трудностите при извършването на официален контрол и други официални дейности ще продължат и след 1 юни 2020 г. С оглед преодоляване на тези сериозни смущения и улесняване на планирането и извършването на официалния контрол и другите официални дейности по време на свързаната с COVID-19 криза, срокът на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 следва да бъде удължен до 1 август 2020 г.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 се изменя както следва:

1)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

1.   Официалният контрол и другите официални дейности, свързани с официалните сертификати и официалните удостоверения, може по изключение да се извършват:

а)

на копие на оригинала на тези сертификати или удостоверения, което се предоставя по електронен път, при условие че лицето, което отговаря за представянето на официалния сертификат или официалното удостоверение, представи на компетентния орган декларация, в която се потвърждава, че оригиналът на официалния сертификат или официалното удостоверение ще бъде подаден възможно най-бързо съобразно техническите възможности, или

б)

на електронните данни от такива сертификати или удостоверения, когато данните са изготвени и подадени от компетентния орган в TRACES.

2.   При извършване на официалния контрол и на другите официални дейности, посочени в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган взема под внимание риска от несъответствие на обхванатите животни и стоки, както и предходния опит с тези оператори по отношение на резултатите от извършения по отношение на тях официален контрол и тяхното съответствие с правилата, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625.“

2)

В член 6 втората алинея се заменя със следното:

 

„Прилага се до 1 август 2020 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 юни 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 на Комисията от 30 март 2020 г. относно временни мерки за ограничаване на рисковете за здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към животните при някои сериозни сривове в системите за контрол на държавите членки поради болестта, причинена от коронавирус (COVID-19) (ОВ L 98, 31.3.2020 г., стр. 30).