27.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/699 НА СЪВЕТА

от 25 май 2020 година

относно временни мерки във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските кооперативни дружества (SCE)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 352 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

За да се ограничи избухването и разпространението на COVID-19, което беше обявено за пандемия от Световната здравна организация на 11 март 2020 г., държавите членки въведоха редица безпрецедентни мерки, по-специално мерки за изолация в домашни условия и социално дистанциране на гражданите.

(2)

Такива мерки могат да попречат на дружествата и кооперативните дружества да изпълнят своите правни задължения съгласно националното право и правото на Съюза в областта на дружественото право, по-специално като затруднят значително провеждането на общите им събрания.

(3)

На национално равнище държавите членки въведоха спешни мерки, за да подкрепят дружествата и кооперативните дружества и да им предоставят необходимите инструменти и гъвкавост при настоящите извънредни обстоятелства, причинени от пандемията от COVID-19. По-специално много държави членки дадоха възможност за използване на цифрови инструменти и процеси за провеждане на общи събрания и удължиха сроковете за провеждане на общи събрания през 2020 г.

(4)

На равнището на Съюза Регламент (ЕО) № 2157/2001 (1) на Съвета урежда европейските дружества („SE“), а Регламент (ЕО) № 1435/2003 (2) на Съвета урежда европейските кооперативни дружества („SCE“). В двата регламента се съдържа изискване за провеждане на общо събрание в шестмесечен срок след края на финансовата година. С оглед на настоящите извънредни обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19, следва да се въведе временна дерогация от това изискване. Като се има предвид, че провеждането на общи събрания е от основно значение, за да се гарантира, че решенията, които се изискват от закона или са икономически необходими, се вземат своевременно, на SE и SCE следва да се даде възможност да проведат общите си събрания в срок от 12 месеца след края на финансовата година, но не по-късно от 31 декември 2020 г. Тъй като става въпрос за временна мярка поради извънредните обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19, посочената дерогация следва да се прилага само по отношение на общите събрания, които трябва да се проведат през 2020 г.

(5)

За приемането на настоящия регламент няма други правомощия, предоставени с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), различни от предвидените в член 352.

(6)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно предоставяне на временно извънредно решение за SE и SCE, което да им позволява дерогация от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2157/2001 и Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно сроковете за провеждане на общи събрания, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя обхват и последствия може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(7)

С оглед на факта, че шестмесечният срок, посочен в Регламенти (ЕО) № 2157/2001 и (ЕО) № 1435/2003, изтича през май или юни 2020 г., и предвид това, че ще трябва да бъдат взети предвид сроковете за свикване на общите събрания, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.

(8)

Поради тази спешност беше счетено за целесъобразно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, ДФЕС и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Временна мярка във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE)

Когато в съответствие с член 54, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 трябва да се проведе общо събрание на SE през 2020 г., SE може, чрез дерогация от посочената разпоредба, да проведе общото събрание в срок от 12 месеца, считано от края на финансовата година, при условие че общото събрание се проведе до 31 декември 2020 г.

Член 2

Временна мярка във връзка с общите събрания на Европейските кооперативни дружества (SCEs)

Когато в съответствие с член 54, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 трябва да се проведе общо събрание на SCE през 2020 г., SCE може, чрез дерогация от посочената разпоредба, да проведе общото събрание в срок от 12 месеца, считано от края на финансовата година, при условие че общото събрание се проведе до 31 декември 2020 г.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2020 година.

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE) (ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно Устава на Европейското кооперативно дружество (SCE) (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1).