25.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/685 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на перхлорат в някои храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

(2)

На 30 септември 2014 г. Експертната група по замърсителите в хранителната верига (наричана по-нататък „групата CONTAM“) към Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „органът“) прие научно становище относно рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на перхлорат в храните (3). Групата CONTAM установи приемлива дневна доза от 0,3 микрограма на килограм телесно тегло, основана на пониженото усвояване на йод от щитовидната жлеза при здрави възрастни. Групата CONTAM стигна до заключението, че настоящата определена хронична експозиция на перхлорат чрез храната е потенциална заплаха, по-специално когато се консумира храна в по-големи количества от по-младите възрастови групи от населението с лек до умерен недостиг на йод. Освен това е възможно настоящата определена краткотрайна експозиция на перхлорат да не е безопасна за кърмачета и малки деца, които приемат малко йод.

(3)

Групата CONTAM препоръча държавите членки да събират допълнителни данни за наличието на перхлорат в храните в Европа, особено по отношение на зеленчуците, храните за кърмачета, млякото и млечните продукти, за да се намали още повече несигурността в оценката на риска.

(4)

Въз основа на научния доклад беше приета Препоръка (ЕС) 2015/682 на Комисията (4) с цел да се наблюдава наличието на перхлорат в храните, по-специално в проби от храни, взети след 1 септември 2013 г., когато бяха взети мерки за ограничаване на риска.

(5)

Органът извърши оценка на експозицията на хората на перхлорат, като взе предвид данните за наличието, намиращи се в неговата база данни от проби, взети след 1 септември 2013 г., и през 2017 г. публикува научен доклад за оценката на експозицията на перхлорат чрез храната в европейското население (5).

(6)

Резултатите от доклада за перхлорат в храните бяха разгледани от групата CONTAM на нейното 87-о пленарно заседание през ноември 2017 г. (6), като беше отбелязана значителната степен на съответствие между нивата на експозиция, определени в посочения доклад, и тези, определени в становището на групата CONTAM от 2014 г. Предвид предварително установената приемлива дневна доза от 0,3 μg/kg телесно тегло групата CONTAM потвърди заключението, че настоящата хронична и краткосрочна експозиция на перхлорат може да породи безпокойство за здравето на човека.

(7)

Поради това е целесъобразно да бъдат определени максимално допустимите количества перхлорат както в храни, които съдържат значителни количества перхлорат и допринасят значително за експозицията на човека, така и в храни, които са от значение във връзка с евентуалната експозиция на уязвими групи от населението, например кърмачета и малки деца.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

На стопанските субекти в хранителната промишленост следва да се даде време да се приспособят към новите изисквания, определени с настоящия регламент. Поради това датата на прилагане на максимално допустимите количества перхлорат в тези храни следва да бъде отложена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Храните, изброени в приложението към настоящия регламент, които са били законно пуснати на пазара преди 1 юли 2020 г., могат да продължат да се предлагат на пазара до изтичане на техния срок на минимална трайност или срока им на годност.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(3)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига, 2014 г. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables (Научно становище относно рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на перхлорат в храните, по-специално в плодовете и зеленчуците). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2014;12(10):3869, 106 стр. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869.

(4)  Препоръка (ЕС) 2015/682 на Комисията от 29 април 2015 г. относно мониторинга на наличието на перхлорат в храните (ОВ L 111, 30.4.2015 г., стр. 32).

(5)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), Arcella D., Binaglia M. и Vernazza F., 2017 г. Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population (Научен доклад за оценката на експозицията на перхлорат чрез храната в европейското население). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(10):5043, 24 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043.

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се добавя следният „Раздел 9 Перxлорат“:

Раздел 9: Перхлорат

Храни (1)

Максимално допустимо количество

(mg/kg)

9.

Перхлорат

 

9.1.

Плодове и зеленчуци

с изключение на

0,05

 

Cucurbitaceae и листно зеле

0,10

 

листни зеленчуци и тревисти растения

0,50

9.2

Чай (Camellia sinensis), изсушен

Билкови и плодови настойки, изсушени

0,75

9.3

Храни за кърмачета, преходни храни, храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, и храни за малки деца(3)(4) (*1)

0,01

 

Бебешки храни (3)(4)

0,02

 

Преработени храни на зърнена основа(3)(29)

0,01


(*1)  Храни за малки деца са напитки на млечна основа и подобни продукти на протеинова основа, предназначени за малки деца. Тези продукти са извън обхвата на Регламент (ЕС) № 609/2013 (Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно храните за малки деца (COM/2016/0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN).“