13.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/639 НА КОМИСИЯТА

от 12 май 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 по отношение на основните сценарии за експлоатация във или извън обсега на видимост

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 216/2008 и (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 57 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията (2) безпилотните летателни системи (БЛС) трябва да отговарят на експлоатационните ограничения, посочени в разрешенията за експлоатация или в основен сценарий, определен с посочения регламент.

(2)

Въз основа на опита на държавите членки Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) разработи два основни сценария за експлоатация.

(3)

Основен сценарий 1 (STS-01) обхваща експлоатация в обсега на видимост (VLOS), при максимална височина от 120 m, над контролирана наземна площ в населена среда, с използване на БЛС от CE клас C5.

(4)

Основен сценарий 2 (STS-02) обхваща експлоатация извън обсега на видимост (BVLOS), с безпилотно въздухоплавателно средство, на разстояние не повече от 2 km от дистанционно управляващия пилот, при наличие на наблюдатели на въздушното пространство, при максимална височина от 120 m, над контролирана наземна площ в слабо населена среда, с използване на БЛС от CE клас C6.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията следва да бъде изменен, за да бъдат включени тези основни сценарии.

(6)

Когато вероятността за среща с пилотирани въздухоплавателни средства не е малка, държавите членки могат да определят географски зони в такива области, за да възпрепятстват операторите на БЛС да експлоатират такива системи съгласно посочените основни сценарии.

(7)

Следва да се въведе минимална обща оценка, чието постигане да се изисква от дистанционно управляващите пилоти, за да се счита, че те са издържали успешно теоретичния изпит.

(8)

За да се подобри разпознавемостта на безпилотните въздухоплавателни средства, когато се използват през нощта, и по-специално, за да се позволи на лице, намиращо се на земята, да направи разграничение между безпилотно въздухоплавателно средство и пилотирано въздухоплавателно средство, следва да се задейства зелена мигаща светлина на безпилотното въздухоплавателно средство.

(9)

По отношение на практическото обучение и оценяването на практическите умения на дистанционно управляващите пилоти, работещи съгласно основен сценарий, следва да се прилагат ясно определени правила. Обучението и оценяването следва да се извършват от структура, призната от компетентния орган или от оператор на БЛС в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.

(10)

В случай на трансгранична експлоатация извън държавата членка на регистрация от страна на притежател на свидетелство за оператор на лека БЛС (LUC), държавата членка на експлоатация следва да получава информация относно местоположението или местоположенията на планираната експлоатация.

(11)

ЕААБ подготви проект на правила за прилагане, които представи в становище № 05/2019 (3) съгласно член 75, параграф 2, букви б) и в) и член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 се изменя, както следва:

1)

В член 2 добавят се следните точки 24—34:

„24)

„наблюдател на безпилотно въздухоплавателно средство“ означава лице, разположено до дистанционно управляващия пилот, което, наблюдавайки визуално и без помощни средства безпилотното въздухоплавателно средство, помага на дистанционно управляващия пилот да поддържа безпилотното въздухоплавателно средство в обсега на видимост и да провежда полета безопасно;

25)

„наблюдател на въздушното пространство“ означава лице, което подпомага дистанционно управляващия пилот, като следи — визуално и без помощни средства — за потенциални опасности във въздушното пространство, в което се експлоатира безпилотното въздухоплавателно средство;

26)

„пулт за управление (ПУ)“ означава оборудването или системата от оборудване за контрол на безпилотни въздухоплавателни средства от разстояние съгласно определението в член 3, точка 32 от Регламент (ЕС) 2018/1139, което/която подпомага контрола или наблюдението на безпилотните въздухоплавателни средства по време на всяка фаза на полета, с изключение на инфраструктурата, подпомагаща линията за управление и контрол (C2);

27)

„линия за управление и контрол C2“ означава комуникационна услуга, предоставяна от трета страна, която осигурява връзка за управление и контрол между безпилотното въздухоплавателно средство и ПУ;

28)

„география на полета“ означава частта или частите от въздушно пространство, определени чрез пространствени и времеви параметри, в които операторът на БЛС планира да проведе операцията съгласно нормалните процедури, описани в точка 6, буква в) от допълнение 5 към приложението;

29)

„зона на географията на полета“ означава проекцията на географията на полета върху земната повърхност;

30)

„обем за непредвидени ситуации“ означава обемът на въздушното пространство извън географията на полета, в който се прилагат процедурите за извънредни ситуации, описани в точка 6, буква г) от допълнение 5 към приложението;

31)

„зона за непредвидени ситуации“ означава проекцията на обема за непредвидени ситуации върху земната повърхност;

32)

„оперативен обем“ означава комбинацията от географията на полета и обема за непредвидени ситуации;

33)

„буфер за наземен риск“ означава област над повърхността на земята, която обгражда оперативния обем и е определена с цел да се сведе до минимум рискът за трети страни, намиращи се на повърхността, в случай че безпилотното въздухоплавателно средство напусне оперативния обем;

34)

„нощ“ означава периодът между края на вечерния граждански полумрак и началото на сутрешния граждански полумрак, както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 (*1).

(*1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).“;"

2)

в член 5 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Ако операторът на БЛС подаде декларация до компетентния орган на държавата членка на регистрация в съответствие с точка UAS.SPEC.020, посочена в част Б от приложението, за експлоатация, която отговаря на основен сценарий, определен в допълнение 1 към посоченото приложение, операторът на БЛС не е задължен да си набави разрешение за експлоатация в съответствие с параграфи 1—4 от настоящия член и се прилага процедурата, установена в член 12, параграф 5. Операторът на БЛС използва декларацията, посочена в допълнение 2 към същото приложение.“;

3)

в член 13 се добавя нов параграф 4:

„4.   Когато оператор на БЛС, притежаващ LUC с права съгласно точка UAS.LUC.060 от приложението, планира експлоатация в „специфичната“ категория, която ще се провежда частично или изцяло във въздушното пространство на държава членка, различна от държавата членка на регистрацията, операторът на БЛС предоставя на компетентния орган на държавата членка, където е планирана експлоатация, заявление, което включва следната информация:

а)

копие от документа с условията на одобрението, получен в съответствие с точка UAS.LUC.050 от приложението; и

б)

местоположението или местоположенията на предвидената експлоатация в съответствие с параграф 1, буква б) от настоящия член.“;

4)

в член 14 се добавя следният параграф 9:

„9.   В допълнение към данните, определени в точка 2, държавите членки могат да събират допълнителна информация за самоличността от операторите на БЛС.“;

5)

в член 15, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

да забранят определен вид или всички видове експлоатация на БЛС, да изискват определени условия за определен вид или за всички видове експлоатация на БЛС или да изискват предварително разрешение за полет за определен вид или за всички видове експлоатация на БЛС;“;

6)

член 22 се заменя със следното:

Член 22

Без да се засяга член 20, използването на БЛС в „неограничената“ категория, което не отговаря на изискванията на части 1—5 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията (*2), се разрешава за преходен период от две години, който започва една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент и за който се отнасят следните условия:

а)

безпилотни въздухоплавателни средства с излетна маса, по-малка от 500 g, се експлоатират в рамките на експлоатационните изисквания, посочени в част А, точка UAS.OPEN.020, подточка 1 от приложението, от дистанционно управляващ пилот с ниво на компетентност, определено от съответната държава членка;

б)

безпилотни въздухоплавателни средства с излетна маса, по-малка от 2 kg, се експлоатират, като се спазва минимално хоризонтално разстояние от 50 метра от хората, а дистанционно управляващите пилоти имат ниво на компетентност, което е най-малко еквивалентно на посоченото в част А, точка UAS.OPEN.030, подточка 2 от приложението;

в)

безпилотни въздухоплавателни средства с излетна маса, по-малка от 25 kg, се експлоатират в рамките на експлоатационните изисквания, посочени в точка UAS.OPEN.040, подточки 1 и 2, а дистанционно управляващите пилоти имат ниво на компетентност, което е най-малко еквивалентно на посоченото в част А, точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б) от приложението.

(*2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 г. относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи (ОВ L 152, 11.6.2019 г., стр. 1).“;"

7)

член 23 се заменя със следното:

„Член 23

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2020 г.

2.   Член 5, параграф 5 и подточка 1, буква л) от точка UAS.SPEC.050 се прилагат от 2 декември 2021 г.

3.   Подточка 2, буква ж) от точка UAS.OPEN.060 се прилага от 1 юли 2022 г.

4.   Без да се засягат разпоредбите на член 21, параграф 1 — до 2 декември 2021 г. държавите членки могат да приемат декларации, направени от оператори на БЛС в съответствие с член 5, параграф 5, въз основа на национални основни сценарии или равностойни разпоредби, ако тези национални сценарии отговарят на изискванията на точка UAS.SPEC.020 от приложението.

Тези декларации престават да са валидни от 2 декември 2023 г.

5.   Член 15, параграф 3 се прилага от 1 юли 2021 г.“;

8)

Приложението се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 май 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (ОВ L 152, 11.6.2019 г., стр. 45).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ (БЛС) В КАТЕГОРИИТЕ „НЕОГРАНИЧЕНА“ И „СПЕЦИФИЧНА“

ЧАСТ А

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛС В НЕОГРАНИЧЕНАТА КАТЕГОРИЯ

UAS.OPEN.010 Общи разпоредби

1)

Неограничената категория на експлоатация на БЛС е разделена на три подкатегории — А1, А2 и А3, въз основа на експлоатационни ограничения, изисквания за дистанционно управляващия пилот и технически изисквания за БЛС.

2)

Ако експлоатацията на БЛС е свързана с полет на безпилотното въздухоплавателно средство, започващ от естествена височина на терена или изпълняван над терен с естествени височини, позицията на безпилотното въздухоплавателно средство се поддържа в рамките на 120 метра от най-близката точка на земната повърхност. Измерването на разстоянията се адаптира спрямо географските характеристики на терена, като например равнини, хълмове, планини.

3)

Когато безпилотно въздухоплавателно средство преминава на хоризонтално разстояние, по-малко от 50 метра, от изкуствено препятствие, по-високо от 105 метра, максималната височина на експлоатация на БЛС може да бъде увеличена до 15 метра над височината на препятствието по искане на субекта, отговарящ за препятствието.

4)

Чрез дерогация от подточка 2 безпилотните планери с максимална излетна маса (MTOM), включително полезния товар, по-малка от 10 kg, могат да летят на разстояние, надвишаващо 120 метра от най-близката точка от земната повърхност, при условие че в нито един момент безпилотният планер не лети на височина, по-голяма от 120 метра над дистанционно управляващия пилот.

UAS.OPEN.020 Експлоатация на БЛС в подкатегория A1

При експлоатацията на БЛС в подкатегория А1 се спазват всички изброени по-долу условия:

1)

в случай на безпилотно въздухоплавателно средство, посочено в подточка 5, буква г), дистанционно управляващият пилот го управлява така, че да не прелита над места, на които се събират множество хора, и има разумни основания да очаква, че не прелита над неучастващи лица. В случай на неочаквано прелитане над неучастващи лица дистанционно управляващият пилот намалява до минимум времето на прелитане над тези лица;

2)

в случай на безпилотно въздухоплавателно средство, посочено в подточка 5, букви а), б) и в), се допуска то да се управлява от дистанционно управляващия пилот така, че да прелита над неучастващи лица, но не бива никога да прелита над места, на които се събират множество хора;

3)

чрез дерогация от член 4, параграф 1, буква г), когато е активен режимът „следвай ме“, управлението се извършва на разстояние до 50 метра от дистанционно управляващия пилот;

4)

управлението се извършва от дистанционно управляващ пилот, който:

а)

е запознат с инструкциите, дадени от производителя на БЛС;

б)

в случай на безпилотно въздухоплавателно средство от клас С1, както е определено в част 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945— е преминал онлайн курс за обучение и след това успешно е издържал теоретичен онлайн изпит, осигурен от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган на държава членка, с успех поне 75 % от общия брой точки. Изпитът включва 40 въпроса с възможност за избор на правилния отговор, подходящо разпределени в следните теми:

i)

авиационна безопасност;

ii)

ограничения на въздушното пространство;

iii)

нормативна уредба в сферата на въздухоплаването;

iv)

граници на човешките възможности;

v)

експлоатационни процедури;

vi)

общи познания за БЛС;

vii)

неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни;

viii)

застраховане;

ix)

сигурност;

5)

експлоатацията се извършва с безпилотно въздухоплавателно средство, което:

а)

има MTOM, включително полезния товар, по-малка от 250 g и максимална скорост на експлоатация, по-малка от 19 m/s в случай на частно сглобени БЛС; или

б)

отговаря на изискванията, определени в член 20, буква а);

в)

е маркирано като клас С0 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията; или

г)

е маркирано като клас С1 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията, и се експлоатира с активна и актуализирана система за пряка идентификация от разстояние и функция за геопространствено ориентиране.

UAS.OPEN.030 Експлоатация на БЛС в подкатегория A2

При експлоатацията на БЛС в подкатегория А2 се спазват всички изброени по-долу условия:

1)

безпилотното въздухоплавателно средство се управлява така, че да не прелита над неучастващи лица, а експлоатацията на БЛС се извършва на безопасно хоризонтално разстояние най-малко 30 метра от тях; дистанционно управляващият пилот може да намалява безопасното хоризонтално разстояние до неучастващо лице на не по-малко от 5 метра, когато експлоатира безпилотно въздухоплавателно средство с активна функция „режим с ниска скорост“ и след оценка на ситуацията по отношение на:

а)

метеорологичните условия;

б)

работните характеристики на безпилотното въздухоплавателно средство;

в)

разграничаване на територията, над която се прелита.

2)

управлението се извършва от дистанционно управляващ пилот, който е запознат с инструкциите, дадени от производителя на БЛС, и притежава свидетелство за правоспособност на дистанционно управляващ пилот, издадено от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган на държава членка. Дистанционно управляващият пилот получава такова свидетелство, ако е изпълнил всички изброени по-долу условия в указания ред:

а)

преминал е онлайн курс за обучение и е издържал теоретичния онлайн изпит, посочен в точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б);

б)

преминал е практически курс на самообучение в условията на експлоатация за подкатегория А3, описани в точка UAS.OPEN.040, подточки 1 и 2;

в)

декларирал е, че е завършил практическия курс на самообучение, посочен в буква б), и че е издържал допълнителен теоретичен изпит, предоставен от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган на държава членка, с успех от поне 75 % от общия брой точки. Изпитът обхваща най-малко 30 въпроса с възможност за избор на правилния отговор, насочени към оценяване на знанията на дистанционно управляващия пилот за техническите и експлоатационните мерки за смекчаване на наземния риск, подходящо разпределени в следните теми:

i)

метеорология;

ii)

летателни характеристики на БЛС;

iii)

технически и експлоатационни мерки за смекчаване на наземния риск.

3)

експлоатацията се извършва с безпилотно въздухоплавателно средство, което е маркирано като клас С2 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията, и се експлоатира с активна и актуализирана система за пряка идентификация от разстояние и функция за геопространствено ориентиране.

UAS.OPEN.040 Експлоатация на БЛС в подкатегория A3

При експлоатацията на БЛС в подкатегория А3 се спазват всички изброени по-долу условия:

1)

експлоатацията се извършва в зона, в която дистанционно управляващият пилот има разумни основания да очаква, че няма да бъде застрашено неучастващо лице в обсега на полета на безпилотното въздухоплавателно средство през цялото време на експлоатиране на БЛС;

2)

експлоатацията се извършва на безопасно хоризонтално разстояние от най-малко 150 метра от жилищни, търговски, промишлени или развлекателни зони;

3)

експлоатацията се извършва от дистанционно управляващ пилот, който е запознат с инструкциите, дадени от производителя на БЛС, който е преминал онлайн курс за обучение и успешно е издържал теоретичния онлайн изпит, определен в точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б);

4)

експлоатацията се извършва с безпилотно въздухоплавателно средство, което:

а)

има MTOM, включително полезния товар, по-малка от 25 kg, в случай на частно сглобени БЛС; или

б)

отговаря на изискванията, определени в член 20, буква б);

в)

е маркирано като клас С2 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията, и се експлоатира с активна и актуализирана система за пряка идентификация от разстояние и функция за геопространствено ориентиране; или

г)

е маркирано като клас С3 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 4 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията, и се експлоатира с активна и актуализирана система за пряка идентификация от разстояние и функция за геопространствено ориентиране; или

д)

е маркирано като клас С4 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 5 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията.

UAS.OPEN.050 Отговорности на оператора на БЛС

Операторът на БЛС спазва всички изброени по-долу условия:

1)

разработва експлоатационни процедури, адаптирани към типа експлоатация и свързания риск;

2)

гарантира, че при експлоатацията радиочестотният спектър се използва ефективно, и подпомага неговото ефективно използване, с цел да бъдат избегнати радиосмущения;

3)

определя дистанционно управляващ пилот за всеки полет;

4)

гарантира, че дистанционно управляващите пилоти и всички останали членове на персонала, които изпълняват поддържащи задачи при експлоатацията, са запознати с инструкциите, дадени от производителя на БЛС, и:

а)

притежават подходяща компетентност в подкатегорията на планираната експлоатация на БЛС в съответствие с точки UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 или UAS.OPEN.040, за да изпълняват своите задачи или — когато става въпрос за членове на персонала, различни от дистанционно управляващи пилоти — са преминали курс за обучение на работното място, разработен от оператора;

б)

са напълно запознати с процедурите на оператора на БЛС;

в)

са получили необходимата информация за планираната експлоатация на БЛС относно всички географски зони, публикувани от държавата членка на експлоатацията в съответствие с член 15;

5)

актуализира информацията в системата за геопространствено ориентиране, когато е приложимо, според предвидения район на експлоатация;

6)

в случай на експлоатация с безпилотно въздухоплавателно средство от един от класовете, определени в части 1—5 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията, гарантира, че БЛС е:

а)

придружена от съответната декларация за съответствие с изискванията на ЕС, включително препратка към съответния клас; и

б)

съответният идентификационен етикет за класа е поставен на безпилотното въздухоплавателно средство;

7)

гарантира в случай на експлоатация на БЛС в подкатегория А2 или А3, че всички участващи лица, намиращи се в зоната на експлоатацията, са осведомени за рисковете и са дали изрично съгласие да участват.

UAS.OPEN.060 Отговорности на дистанционно управляващия пилот

1)

Преди да започне експлоатацията на БЛС дистанционно управляващият пилот:

а)

притежава подходящата компетентност в подкатегорията на планираната експлоатация на БЛС в съответствие с точки UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 или UAS.OPEN.040, за да изпълнява своята задача, и носи със себе си документ, доказващ тази компетентност, когато работи с БЛС, освен ако експлоатира безпилотно въздухоплавателно средство, посочено в точка UAS.OPEN.020, подточка 5, букви а), б) или в);

б)

си набавя актуализирана информация за планираната експлоатация на БЛС относно всяка географска зона, публикувана от държавата членка на експлоатацията в съответствие с член 15;

в)

проучва експлоатационната среда, проверява за наличие на препятствия и, освен ако използва безпилотно въздухоплавателно средство в подкатегория А1, посочено в точка UAS.OPEN.020, подточка 5, букви а), б) или в), проверява за присъствието на неучастващи лица;

г)

гарантира, че БЛС е в състояние да завърши безопасно планирания полет и, ако е приложимо, проверява дали пряката идентификация от разстояние е активирана и актуализирана;

д)

ако БЛС е снабдена с допълнителен полезен товар, се уверява, че нейната маса не надвишава нито определената от производителя MTOM, нито пределната MTOM за нейния клас.

2)

По време на полета дистанционно управляващият пилот:

а)

не изпълнява задълженията си под влиянието на психоактивни вещества или алкохол или ако е неспособен да изпълнява задачите си поради травма, умора, лечение, болест или други подобни причини;

б)

поддържа безпилотното въздухоплавателно средство в обсега на видимост (VLOS) и внимателно следи визуално заобикалящото го въздушно пространство, за да избегне всякакъв риск от сблъсък с пилотирано въздухоплавателно средство. Дистанционно управляващият пилот прекъсва полета, ако експлоатацията носи риск за други въздухоплавателни средства, хора, животни, околната среда или имущество;

в)

спазва експлоатационните ограничения в географските зони, определени в съответствие с член 15;

г)

е в състояние да запази контрол над безпилотното въздухоплавателно средство, освен в случай на прекъсната линия за управление или когато експлоатира безпилотно въздухоплавателно средство за свободен полет;

д)

експлоатира БЛС в съответствие с инструкциите, дадени от производителя, включително и всякакви приложими ограничения;

е)

спазва процедурите на оператора, когато са налични;

ж)

се уверява, че на безпилотното въздухоплавателно средство е задействана зелена мигаща светлина, ако експлоатацията е през нощта.

3)

По време на полета дистанционно управляващите пилоти и операторите на БЛС не летят в близост или в рамките на зони, в които се провежда операция за реагиране при извънредни ситуации, освен ако имат разрешение за това от отговорните служби за реагиране при извънредни ситуации.

4)

За целите на подточка 2, буква б) дистанционно управляващите пилоти могат да бъдат подпомагани от наблюдател на безпилотното въздухоплавателно средство. В такъв случай между дистанционно управляващия пилот и наблюдателя на безпилотното въздухоплавателно средство се установява ясна и ефективна комуникация.

UAS.OPEN.070 Срок и валидност на получената онлайн теоретична компетентност на дистанционно управляващия пилот и на неговото свидетелство за правоспособност

1)

Получената онлайн теоретична компетентност на дистанционно управляващия пилот, изисквана по точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б) и точка UAS.OPEN.040, подточка 3, и неговото свидетелство за правоспособност, изисквано по точка UAS.OPEN.030, подточка 2, са валидни пет години.

2)

Потвърждаването на валидността на придобитата онлайн теоретична компетентност и на свидетелството за правоспособност на дистанционно управляващия пилот, преди да е изтекъл техният срок на валидност, става чрез:

а)

доказване на компетентностите съгласно подточка 4, буква б) от точка UAS.OPEN.020 или подточка 2 от точка UAS.OPEN.030, по целесъобразност; или

б)

завършване на опреснително обучение, посветено съответно на теоретичните познания по темите, определени в точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б) и точка UAS.OPEN.030, подточка 2, предоставено от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган.

3)

За да потвърди своята придобита онлайн теоретична компетентност или своето свидетелството за правоспособност след изтичането на техния срок на валидност, дистанционно управляващият пилот трябва да отговаря на изискванията от подточка 2, буква а).

ЧАСТ Б

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛС В СПЕЦИФИЧНАТА КАТЕГОРИЯ

UAS.SPEC.010 Общи разпоредби

Операторът на БЛС предоставя на компетентния орган оценка на експлоатационния риск за планираната експлоатация в съответствие с член 11 или подава декларация, когато е приложима точка UAS.SPEC.020, освен ако операторът притежава удостоверение за оператор на лека БЛС (LUC) със съответните права съгласно част В от настоящото приложение. Операторът на БЛС редовно оценява адекватността на предприетите мерки за смекчаване на риска и ги актуализира, ако е необходимо.

UAS.SPEC.020 Декларация за експлоатация

1)

Съгласно член 5 операторът на БЛС може да подаде декларация за експлоатация в съответствие с основен сценарий, както е предвидено в допълнение 1 към настоящото приложение, до компетентния орган на държавата членка на регистрация, като алтернатива на точки UAS.SPEC.30 и UAS.SPEC.40, във връзка с експлоатация:

а)

на безпилотно въздухоплавателно средство с:

i)

максимален характерен размер до 3 метра в обсега на видимост над контролирана наземна площ, освен над места, на които се събират множество хора;

ii)

максимален характерен размер до 1 метър в обсега на видимост над места, на които се събират множество хора;

iii)

максимален характерен размер до 1 метър извън обсега на видимост над слабо населени зони;

iv)

максимален характерен размер до 3 метра извън обсега на видимост над контролирана наземна площ;

б)

извършвана на не повече от 120 метра от най-близката точка на земната повърхност и:

i)

в неконтролирано въздушно пространство (клас F или G), освен ако държавите членки са наложили различни ограничения чрез географски зони за БЛС в райони, където вероятността за среща с пилотирани въздухоплавателни средства не е ниска; или

ii)

в контролирано въздушно пространство, в съответствие с публикуваните процедури за зоната на експлоатация, така че да е гарантирана малка вероятност за среща с пилотирани въздухоплавателни средства.

2)

Декларацията на операторите на БЛС съдържа:

а)

административна информация относно оператора на БЛС;

б)

заявление, че експлоатацията отговаря на експлоатационното изискване, посочено в подточка 1, и на основен сценарий, определен в допълнение 1 към приложението;

в)

изявление на оператора на БЛС, че спазва съответните мерки за смекчаване на риска, изисквани за безопасността на експлоатацията, включително свързаните инструкции за експлоатация, за проекта на безпилотното въздухоплавателно средство и за компетентността на участващия персонал;

г)

потвърждение от оператора на БЛС, че за всеки полет, изпълняван в рамките на декларацията, ще бъде налице подходящо застрахователно покритие, ако такова се изисква съгласно правото на Съюза или националното право.

3)

След получаване на декларацията компетентният орган проверява дали тя съдържа всички елементи, изброени в подточка 2, и предоставя на оператора на БЛС незабавно потвърждение за получаването и изчерпателността ѝ.

4)

След като от своя страна получи потвърждението за получаването и изчерпателността, операторът на БЛС има право да започне експлоатацията.

5)

Операторите на БЛС незабавно уведомяват компетентния орган за всякакви промени в информацията, съдържаща се в декларацията за експлоатация, която са подали.

6)

Операторите на БЛС, които притежават LUC със съответните права съгласно част В от настоящото приложение, не са задължени да подават декларация.

UAS.SPEC.030 Заявление за разрешение за експлоатация

1)

Преди да започне експлоатация на БЛС в специфичната категория, операторът на БЛС трябва да получи разрешение за експлоатация от националния компетентен орган на държавата членка на регистрация, освен:

а)

когато е приложима точка UAS.SPEC.020; или

б)

операторът на БЛС притежава LUC със съответните права в съответствие с част В от настоящото приложение.

2)

Операторът на БЛС подава заявление за актуализирано разрешение за експлоатация, ако има значителни промени в експлоатацията или в смекчаващите мерки, изброени в разрешението за експлоатация.

3)

Заявлението за разрешение за експлоатация се основава на оценката на риска, посочена в член 11, и освен това включва следната информация:

а)

регистрационния номер на оператора на БЛС;

б)

името на отговорния управител или името на оператора на БЛС в случай на физическо лице;

в)

оценката на експлоатационния риск;

г)

списъка със смекчаващите мерки, предложени от оператора на БЛС, с достатъчно информация, за да може компетентният орган да оцени доколко смекчаващите мерки са адекватни за справяне с рисковете;

д)

ръководство за експлоатация, когато се изисква според риска и сложността на експлоатацията;

е)

потвърждение, че при започване на експлоатацията на БЛС ще бъде налице подходящо застрахователно покритие, ако такова се изисква съгласно правото на Съюза или националното право.

UAS.SPEC.040 Издаване на разрешение за експлоатация

1)

При получаване на заявление за експлоатация съгласно точка UAS.SPEC.030 компетентният орган издава незабавно разрешение за експлоатация в съответствие с член 12, ако заключи, че експлоатацията отговаря на следните условия:

а)

предоставена е цялата информация в съответствие с точка UAS.SPEC.030, подточка 3;

б)

налице е процедура за координиране със съответния доставчик на обслужване за въздушното пространство, ако цялата експлоатация или част от нея ще се изпълнява в контролирано въздушно пространство.

2)

В разрешението за експлоатация компетентният орган определя точния обхват на разрешението в съответствие с член 12.

UAS.SPEC.050 Отговорности на оператора на БЛС

1)

Операторът на БЛС спазва всички изброени по-долу условия:

а)

въвежда процедури и ограничения, адаптирани според типа на планираната експлоатация и свързания риск, включително:

i)

експлоатационни процедури за гарантиране на безопасността на експлоатацията;

ii)

процедури за гарантиране, че при планираната експлоатация се спазват изискванията за сигурност, приложими към зоната на експлоатация;

iii)

мерки за защита от актове на незаконна намеса и неразрешен достъп;

iv)

процедури за гарантиране, че при всички видове експлоатация се спазва Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. По-специално той извършва оценка на въздействието върху защитата на личните данни, когато се изисква от националния орган за защита на личните данни, в изпълнение на член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679;

v)

указания за своите дистанционно управляващи пилоти да планират експлоатацията на БЛС така, че да се намалят до минимум неудобствата за хора и животни, включително неудобствата, свързани с шум и други емисии;

б)

определя дистанционно управляващ пилот за всеки полет или, в случай на автономна експлоатация, гарантира, че по време на всички фази на полета се разпределят правилно отговорностите и задълженията, особено тези, посочени в точка UAS.SPEC.060, подточки 2 и 3, в съответствие с процедурите, установени съгласно буква а);

в)

гарантира, че при експлоатацията радиочестотният спектър се използва ефективно, и подпомага неговото ефективно използване, с цел да бъдат избегнати радиосмущения;

г)

гарантира, че преди да започнат експлоатация дистанционно управляващите пилоти отговарят на всички изброени по-долу условия:

i)

притежават компетентността да изпълняват задачите си в съответствие с приложимото обучение, посочено в разрешението за експлоатация, или (ако е приложима точка UAS.SPEC.020) при условията и ограниченията, определени в съответния основен сценарий, посочен в допълнение 1, или определени в LUC;

ii)

преминали са обучение за дистанционно управляващи пилоти, фокусирано върху отделни компетентности и включващо компетентностите, посочени в член 8, параграф 2;

iii)

преминали са обучението за дистанционно управляващи пилоти, определено в разрешението за експлоатация, когато за експлоатацията се изисква такова разрешение. Обучението се провежда в сътрудничество със субект, определен от компетентния орган;

iv)

преминали са обучение за дистанционно управляващи пилоти за експлоатация, която се провежда въз основа на декларация и в съответствие с мерките за смекчаване на риска, определени в основния сценарий;

v)

осведомени са за ръководството за експлоатация на оператора на БЛС, ако това се изисква във връзка с оценката на риска и процедурите, установени в съответствие с буква а);

vi)

получили са актуализирана информация за планираната експлоатация относно географските зони, определени в съответствие с член 15;

д)

гарантира, че всеки член на персонала, различен от дистанционно управляващия пилот и натоварен със задължения от съществено значение за експлоатацията на БЛС, отговаря на всички изброени по-долу условия:

i)

преминал е обучението на работното място, разработено от оператора;

ii)

осведомен е за ръководството за експлоатация на оператора на БЛС, ако се изисква във връзка с оценката на риска, и за процедурите, установени в съответствие с буква а);

iii)

получил е актуализирана информация, която е от значение за планираната експлоатация, относно географските зони, определени в съответствие с член 15;

е)

извършва всяка експлоатация в рамките на ограниченията, условията и смекчаващите мерки, определени в декларацията или посочени в разрешението за експлоатация;

ж)

съхранява и поддържа актуален регистър за:

i)

всички съответни курсове за квалификация и обучение, завършени от дистанционно управляващия пилот и от останалите членове на персонала, натоварени със задължения от съществено значение за експлоатацията на БЛС, както и от персонала по техническото обслужване, в продължение на най-малко 3 години, след като тези лица са преустановили работа в организацията или са променили позицията си в организацията;

ii)

дейностите по техническо обслужване на БЛС за период от най-малко 3 години;

iii)

информацията относно експлоатацията на БЛС, включително всички необичайни технически или експлоатационни събития и други данни съгласно изискванията на декларацията или разрешението за експлоатация за срок от най-малко 3 години;

з)

използва БЛС, които най-малко са проектирани по такъв начин, че евентуална повреда да не доведе до излизането им извън оперативния обем или да предизвика смъртен случай. В допълнение към това интерфейсите човек — машина са от такъв тип, че да свеждат до минимум риска от грешка на пилота и да не предизвикват прекомерна умора;

и)

поддържа БЛС в подходящо състояние за безопасна експлоатация, като:

i)

най-малко определя инструкции за техническо обслужване и назначава адекватно обучен и квалифициран персонал по техническото обслужване; и

ii)

спазва точка UAS.SPEC.100, ако се изисква;

iii)

използва безпилотно въздухоплавателно средство, което е проектирано така, че шумът и другите емисии да са минимални с оглед на типа на планираната експлоатация и географските зони, когато шумът и другите емисии са от значение.

й)

създава и поддържа актуален списък на определените дистанционно управляващи пилоти за всеки полет;

к)

създава и поддържа актуален списък на персонала по техническото обслужване, нает от оператора за извършване на дейности по техническото обслужване; и

л)

гарантира, че всяко безпилотно въздухоплавателно средство е оборудвано с:

i)

поне една зелена мигаща светлина, за да бъде видимо през нощта; и

ii)

активна и актуализирана система за идентификация от разстояние.

UAS.SPEC.060 Отговорности на дистанционно управляващия пилот

1)

Дистанционно управляващият пилот:

а)

не изпълнява задълженията си под влиянието на психоактивни вещества или алкохол или ако е неспособен да изпълнява задачите си поради травма, умора, лечение, болест или други подобни причини;

б)

има подходящата правоспособност като дистанционно управляващ пилот, както е определена в разрешението за експлоатация, за основния сценарий, посочен в допълнение 1, или както е определена в LUC, и разполага с документ за правоспособност при работа с БЛС;

в)

е запознат с инструкциите, дадени от производителя на БЛС.

2)

Преди започване на експлоатацията на БЛС дистанционно управляващият пилот спазва всички изброени по-долу условия:

а)

набавя си актуализирана информация за планираната експлоатация относно географските зони, определени в съответствие с член 15;

б)

гарантира, че експлоатационната среда е съвместима с разрешените или декларираните ограничения и условия;

в)

гарантира, че БЛС е в състояние да завърши безопасно планирания полет и, ако е приложимо, проверява дали пряката идентификация от разстояние е активирана и актуализирана;

г)

гарантира, че информацията относно експлоатацията е предоставена на съответното звено за обслужване на въздушното движение (ОВД), други ползватели на въздушното пространство и съответните заинтересовани страни, както се изисква в разрешението за експлоатация или в условията, публикувани от държавата членка за географската зона на експлоатация в съответствие с член 15.

3)

По време на полета дистанционно управляващият пилот:

а)

спазва разрешените или декларираните ограничения и условия;

б)

избягва всякакъв риск от сблъсък с пилотирани въздухоплавателни средства и прекъсва полета, ако продължаването му може да носи риск за други въздухоплавателни средства, хора, животни, околната среда или имущество;

в)

спазва експлоатационните ограничения в географските зони, определени в съответствие с член 15;

г)

спазва процедурите на оператора;

д)

не лети в близост или в рамките на зони, в които се провежда операция за реагиране при извънредни ситуации, освен ако има разрешение за това от отговорните служби за реагиране при извънредни ситуации.

UAS.SPEC.070 Прехвърляне на разрешението за експлоатация

Разрешението за експлоатация не може да се прехвърля.

UAS.SPEC.080 Срок и валидност на разрешението за експлоатация

1)

Компетентният орган посочва срока на разрешението за експлоатацията в самото разрешение.

2)

Независимо от подточка 1 разрешението за експлоатация остава валидно, докато операторът на БЛС продължава да спазва съответните изисквания на настоящия регламент и условията, определени в разрешението за експлоатация.

3)

При анулиране или оттегляне на разрешението за експлоатация операторът на БЛС без забавяне предоставя потвърждение в цифров формат, което трябва да се изпрати на компетентния орган.

UAS.SPEC.085 Срок и валидност на декларацията за експлоатация

Срокът на декларацията за експлоатация е ограничен на 2 години. Декларацията не се счита за пълна по смисъла на подточка 4 от точка UAS.SPEC.020, ако:

1)

по време на надзора на оператора на БЛС компетентният орган е установил, че експлоатацията на БЛС не се провежда в съответствие с декларацията за експлоатация;

2)

условията на експлоатация на БЛС са се променили до такава степен, че декларацията за експлоатация вече не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент;

3)

компетентният орган не получава достъп в съответствие с UAS.SPEC.090.

UAS.SPEC.090 Достъп

За целите на демонстриране на съответствие с изискванията на настоящия регламент операторът на БЛС предоставя на всяко лице, надлежно оправомощено от компетентния орган, достъп до всяко помещение, БЛС, документ, записи, данни, процедури или всякакви други материали, относими към неговата дейност, която подлежи на разрешение за експлоатация или декларация за експлоатация, независимо дали неговата дейност е възложена на друга организация като изпълнител или подизпълнител.

UAS.SPEC.100 Използване на сертифицирано оборудване и сертифицирани безпилотни въздухоплавателни средства

1)

Ако при експлоатацията на БЛС се използва безпилотно въздухоплавателно средство, за което е издадено удостоверение за летателна годност или ограничено удостоверение за летателна годност, или се използва сертифицирано оборудване, операторът на БЛС записва времето на експлоатация или на обслужване, следвайки или инструкциите и процедурите, приложими към сертифицираното оборудване, или одобрението или разрешението на организацията.

2)

Операторът на БЛС следва инструкциите, посочени в сертификата на безпилотното въздухоплавателно средство или сертификата на оборудването, и освен това спазва всякакви указания за летателна годност или експлоатация, издадени от Агенцията.

ЧАСТ В

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР НА ЛЕКА БЛС (LUC)

UAS.LUC.010 Общи изисквания за LUC

1)

Всяко юридическо лице има право да подаде заявление за LUC съгласно настоящата част.

2)

Заявление за LUC или за изменение на съществуващо LUC се подава до компетентния орган и съдържа цялата информация, посочена по-долу:

а)

описание на системата на управление на оператора на БЛС, включително неговата организационна структура и система за управление на безопасността;

б)

имената на отговорните членове от персонала на оператора на БЛС, включително на лицето, отговарящо за разрешаване на експлоатацията на БЛС;

в)

заявление, че цялата документация, подадена до компетентния орган, е проверена от заявителя и е установено, че отговаря на приложимите изисквания.

3)

Ако са спазени изискванията на тази част, на притежателя на LUC може да бъдат дадени правата в съответствие с точка UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Отговорности на притежателя на LUC

Притежателят на LUC:

1)

спазва изискванията от точки UAS.SPEC.050 и UAS.SPEC.060;

2)

спазва обхвата и правата, определени в условията на одобрението;

3)

въвежда и поддържа система за упражняване на експлоатационен контрол на всяка експлоатация, провеждана по условията на неговото LUC;

4)

извършва оценка на експлоатационния риск за планираната експлоатация в съответствие с член 11, освен ако провежда експлоатация, за която е достатъчна декларация за експлоатация съгласно точка UAS.SPEC.020;

5)

за експлоатация, която се провежда по силата на правата, посочени в точка UAS.LUC.060, води записи, които трябва да са защитени от повреда, изменение или кражба за период от най-малко 3 години, по следните теми:

а)

оценката на експлоатационния риск, когато се изисква съгласно подточка 4, и подкрепящата я документация;

б)

предприетите смекчаващи мерки; и

в)

квалификациите и опита на персонала, участващ в експлоатирането на БЛС, наблюдението на спазването на изискванията и управлението на безопасността;

6)

съхранява документацията за персонала, посочен в подточка 5, буква в), докато лицето работи за организацията, и я пази до 3 години след напускане на организацията от лицето.

UAS.LUC.030 Система за управление на безопасността

1)

Оператор на БЛС, който подава заявление за LUC, въвежда, изпълнява и поддържа система за управление на безопасността, която съответства на размера на организацията, на естеството и сложността на нейните дейности, като взема предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи за тези дейности.

2)

Операторът на БЛС спазва всички изброени по-долу условия:

а)

избира отговорен управител с правомощия да гарантира, че в рамките на организацията всички дейности се изпълняват в съответствие с приложимите стандарти и че организацията постоянно спазва изискванията на системата за управление и процедурите от ръководството за LUC, посочено в точка UAS.LUC.040;

б)

определя ясни правила за отговорност и отчетност в цялата организация;

в)

въвежда и поддържа политика на безопасност и съответните свързани цели по отношение на безопасността;

г)

назначава ключов персонал по въпросите на безопасността за изпълнение на политиката по отношение на безопасността;

д)

въвежда и поддържа процес по управление на риска за безопасността, включително идентифицирането на рисковете за безопасността, свързани с дейностите на оператора на БЛС, както и тяхното оценяване и управлението на свързаните рискове, включително предприема действия за намаляване на тези рискове и проверяване на ефективността на действията;

е)

насърчава безопасността в организацията чрез:

i)

обучение и образование;

ii)

комуникация;

ж)

документира всички ключови процеси от системата за управление на безопасността за осведомяване на персонала за неговите отговорности и за процедурата за изменение на тази документация; ключовите процеси включват:

i)

докладване относно безопасността и вътрешни разследвания;

ii)

експлоатационен контрол;

iii)

комуникация относно безопасността;

iv)

обучение и насърчаване на безопасността;

v)

наблюдение на спазването на изискванията;

vi)

управление на риска за безопасността;

vii)

управление на промените;

viii)

връзка между организации;

ix)

използване на подизпълнители и партньори;

з)

включва независима функция за наблюдение на спазването на изискванията и адекватността на изпълнението на съответните изисквания на настоящия регламент, включително система за предоставяне на обратна информация от констатациите до отговорния управител, за да се гарантира ефективно изпълнение на коригиращите мерки, ако е необходимо;

и)

включва функция за гарантиране, че рисковете за безопасността, присъщи на дадена услуга или продукт, предоставяни чрез подизпълнители, се оценяват и смекчават в рамките на системата на оператора за управление на безопасността.

3)

Ако организацията притежава други сертификати в рамките на приложното поле на Регламент (ЕС) 2018/1139, системата на оператора на БЛС за управление на безопасността може да бъде интегрирана в системата за управление на безопасността, която се изисква по силата на който и да е от тези допълнителни сертификати.

UAS.LUC.040 Ръководство относно LUC

1)

Притежателят на LUC предоставя на компетентния орган ръководство относно LUC, в което описва пряко или чрез препратки своята организация, съответните процедури и изпълняваните дейности.

2)

В ръководството се съдържа заявление, подписано от отговорния управител, с което се потвърждава, че във всеки един момент организацията работи в съответствие с настоящия регламент и с одобреното ръководство относно LUC. Когато отговорният управител не е главният изпълнителен директор на организацията, заявлението се подписва и от последния.

3)

Ако някоя от дейностите се изпълнява от партньорски организации или подизпълнители, операторът на БЛС включва в ръководството относно LUC процедури, чрез които притежателят на LUC управлява отношенията с тези партньорски организации или подизпълнители.

4)

Ръководството относно LUC се изменя според необходимото, за да се поддържа актуално описание на организацията на притежателя на LUC, а на компетентния орган се предоставят копия от измененията.

5)

Операторът на БЛС предоставя съответните части от ръководството относно LUC на всички членове на своя персонал в съответствие с техните функции и задължения.

UAS.LUC.050 Условия на одобрението на притежателя на LUC

1)

Компетентният орган издава LUC, след като се убеди, че операторът на БЛС отговаря на изискванията на точки UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 и UAS.LUC.040.

2)

LUC включва:

а)

самоличността на оператора на БЛС;

б)

правата на оператора на БЛС;

в)

разрешените типове експлоатация;

г)

разрешената за експлоатация област, зона или клас въздушно пространство, ако е приложимо;

д)

всякакви специални ограничения или условия, ако е приложимо.

UAS.LUC.060 Права на притежателя на LUC

Когато е удовлетворен от предоставената документация, компетентният орган:

1)

посочва в LUC условията за правото, което се предоставя на оператора на БЛС; и

2)

може, в рамките на условията на одобрението, да даде на притежателя на LUC правото да разрешава своята собствена експлоатация без да:

а)

подава декларация за експлоатация;

б)

подава заявление за разрешение за експлоатация.

UAS.LUC.070 Промени в системата за управление на LUC

След като е издадено LUC, следните промени изискват предварителното одобрение от страна на компетентния орган:

1)

всяка промяна в условията на одобрението на оператора на БЛС;

2)

всяка значителна промяна в елементите на системата на притежателя на LUC за управление на безопасността, както се изисква по точка UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Прехвърляне на LUC

Освен в случая на промяна в собствеността на организацията, одобрена от компетентния орган в съответствие с точка UAS.LUC.070, LUC не може да се прехвърля.

UAS.LUC.080 Срок и валидност на LUC

1)

LUC се издава за неограничен срок, и остава валидно, докато:

а)

притежателят на LUC продължава да отговаря на съответните изисквания на настоящия регламент и на държавата членка, издала удостоверението; и

б)

то не бъде оттеглено или анулирано.

2)

При анулиране или оттегляне на LUC притежателят на LUC предоставя потвърждение в цифров формат, което трябва да се изпрати на компетентния орган без забавяне.

UAS.LUC.090 Достъп

За целите на демонстрирането на съответствие с изискванията на настоящия регламент притежателят на LUC предоставя на всяко лице, надлежно оправомощено от компетентния орган, достъп до всяко помещение, БЛС, документ, записи, данни, процедури или всякакви други материали, относими към неговата дейност, която подлежи на сертифициране, разрешение за експлоатация или декларация за експлоатация, независимо дали тази негова дейност е възложена на друга организация като изпълнител или подизпълнител.

Допълнение 1

Основни сценарии, за които се използва декларация

ГЛАВА I

STS-01 – Експлоатация в обсега на видимост (VLOS) над контролирана наземна площ в населена среда

UAS.STS-01.010 Общи разпоредби

1)

По време на полет безпилотното въздухоплавателно средство се поддържа на разстояние до 120 m от най-близката точка на земната повърхност. Измерването на разстоянията се адаптира спрямо географските характеристики на терена, като например равнини, хълмове, планини.

2)

При полет на безпилотното въздухоплавателно средство в рамките на хоризонтално разстояние 50 m от изкуствено препятствие, по-високо от 105 метра, максималната височина, на която се експлоатира БЛС, може да бъде увеличена до 15 m над височината на препятствието по искане на субекта, отговарящ за препятствието.

3)

Максималната височина на оперативния обем не надвишава с повече от 30 m максималната височина, разрешена по точки 1 и 2.

4)

По време на полет безпилотното въздухоплавателно средство не превозва опасни товари.

UAS.STS-01.020 Експлоатация на БЛС съгласно STS-01

1)

Експлоатацията на БЛС съгласно STS-01 отговаря на всички изброени по-долу условия:

а)

провежда се с безпилотно въздухоплавателно средство, намиращо се във всеки един момент в обсега на видимост;

б)

провежда се в съответствие с ръководството за експлоатация, посочено в точка UAS.STS-01.030, подточка 1;

в)

провежда се над контролирана наземна площ, която включва:

i)

за експлоатация на непривързано безпилотно въздухоплавателно средство:

А)

зона на географията на полета;

Б)

зоната за непредвидени ситуации, чиито външни граници са най-малко 10 m отвъд границите на зоната на географията на полета; и

В)

буфера за наземен риск, който обхваща разстояние извън външните граници на зоната за непредвидени ситуации, което има най-малко следните стойности:

 

Минимално разстояние, което трябва да се покрива от буфера за наземен риск за непривързано безпилотно въздухоплавателно средство

Максимална височина над земната повърхност

с МТОМ до 10 kg

с MTOM над 10 kg

30 m

10 m

20 m

60 m

15 m

30 m

90 m

20 m

45 m

120 m

25 m

60 m

ii)

за експлоатация на привързано безпилотно въздухоплавателно средство, окръжност с радиус, равен на дължината на връзката плюс 5 m и център в точката, в която връзката е фиксирана върху повърхността на земята.

г)

провежда се при наземна скорост под 5 m/s в случай на непривързано безпилотно въздухоплавателно средство;

д)

провежда се от дистанционно управляващ пилот, който:

i)

притежава свидетелство за теоретични познания, в съответствие с притурка А към настоящата глава, за дистанционно управление при експлоатация по основните сценарии, издадено от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган на държава членка;

ii)

притежава акредитация за завършване на практическо обучение за STS-01 в съответствие с притурка А към настоящата глава, издадена от:

А)

субект, който е декларирал съответствие с изискванията на допълнение 3 и е признат от компетентния орган на държава членка; или

Б)

оператор на БЛС, който е декларирал пред компетентния орган на държавата членка на регистрация съответствие със STS-01 и който е декларирал съответствие с изискванията на допълнение 3; и

е)

се провежда с безпилотно въздухоплавателно средство, което е маркирано като клас С5 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 16 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията, и се експлоатира с активна и актуализирана система за пряка идентификация от разстояние.

2)

Дистанционно управляващият пилот получава сертификат за теоретични познания за експлоатация по основните сценарии, след като:

а)

е завършил онлайн курс за обучение и успешно е издържал теоретичния онлайн изпит, посочен в точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б); и

б)

е издържал допълнителен теоретичен изпит, предоставен от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган на държава членка в съответствие с притурка А към настоящата глава.

3)

Този сертификат е валиден за срок от пет години. За потвърждаване на валидността му преди изтичане на срока на валидност трябва да е изпълнено някое от следните условия:

а)

доказани са компетентностите в съответствие с подточка 2;

б)

завършено е опреснително обучение, посветено на теоретичните познания по темите, определени в подточка 2, предоставено от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган.

4)

За да потвърди валидността на сертификата, дистанционно управляващият пилот трябва да отговаря на изискванията от подточка 2.

UAS.STS-01.030 Отговорности на оператора на БЛС

В допълнение към отговорностите, определени в UAS.SPEC.050, операторът на БЛС:

1)

изготвя ръководство за експлоатация, включващо елементите, определени в допълнение 5;

2)

определя оперативния обем и буфера за наземен риск за планираната експлоатация, включително контролираната наземна площ, която покрива проекциите върху земната повърхност както на обема, така и на буфера;

3)

осигурява адекватността на процедурите за непредвидени и извънредни ситуации чрез следното:

а)

специални полетни изпитвания;

б)

симулации, при условие че представителността на средствата за симулация е подходяща за предвидените цели;

4)

разработва ефективен план за реагиране при извънредни ситуации (ERP), който е подходящ за експлоатацията и включва най-малко:

а)

плана за ограничаване на ескалиращите въздействия на извънредната ситуация;

б)

условията за предупреждаване на съответните органи и организации;

в)

критериите за идентифициране на извънредна ситуация;

г)

ясно разграничаване на задълженията на дистанционно управляващите пилоти и тези на всякакъв друг персонал, натоварен със задължения от съществено значение за експлоатацията на БЛС;

5)

гарантира, че експлоатационните показатели на всички външно предоставяни услуги, необходими за безопасността на полета, имат ниво, подходящо за планираната експлоатация;

6)

определя разпределението на ролите и отговорностите между оператора и външните доставчици на услуги, ако е приложимо;

7)

зарежда актуализирана информация във функцията за геопространствено ориентиране, ако тази функция е инсталирана на БЛС, когато това се изисква от географската зона на БЛС за предвидения район на експлоатация;

8)

гарантира, че преди започване на експлоатацията контролираната наземна площ е налична, ефективна и в съответствие с минималното разстояние, определено в точка UAS.STS-01.020, подточка 1, буква в), i), В), и когато е необходимо, е проведена координация със съответните органи;

9)

гарантира, че преди да започне експлоатацията, всички лица, намиращи се в контролираната наземна площ:

а)

са били информирани за рисковете при експлоатацията;

б)

са били инструктирани или обучени, по целесъобразност, относно предпазните мерки и мерките за безопасност, установени от оператора на БЛС за тяхната защита; и

в)

са се съгласили изрично да участват в експлоатацията;

10)

гарантира, че:

а)

БЛС се придружава от съответните декларации на ЕС за съответствие, включително позоваване на клас C5 или клас C3 и комплекта от принадлежности; и

б)

идентификационният етикет за клас C5 е поставен на безпилотното въздухоплавателно средство или на комплекта от принадлежности.

UAS.STS-01.040 Отговорности на дистанционно управляващия пилот

В допълнение към отговорностите, определени в UAS.SPEC.060, дистанционно управляващият пилот:

1)

преди да започне експлоатацията на БЛС, се уверява че средствата за прекратяване на полета на безпилотното въздухоплавателно средство функционират и проверява дали пряката идентификация от разстояние е активирана и актуализирана;

2)

по време на полета:

а)

поддържа безпилотното въздухоплавателно средство в обсега на видимост (VLOS) и внимателно следи заобикалящото го въздушно пространство, за да избегне всякакъв риск от сблъсък с пилотирано въздухоплавателно средство. Дистанционно управляващият пилот прекъсва полета, ако експлоатацията носи риск за други въздухоплавателни средства, хора, животни, околната среда или имущество;

б)

за целите на буква а) той може да бъде подпомаган от наблюдател на безпилотното въздухоплавателно средство. В такъв случай между дистанционно управляващия пилот и наблюдателя на безпилотното въздухоплавателно средство се установява ясна и ефективна комуникация;

в)

е в състояние да запази контрол над безпилотното въздухоплавателно средство, освен в случай на загуба на линията за управление и контрол (C2);

г)

управлява само едно безпилотно въздухоплавателно средство в даден момент;

д)

не управлява безпилотното въздухоплавателно средство от движещо се превозно средство;

е)

не предава управлението на безпилотното въздухоплавателно средство към друг пулт за управление;

ж)

изпълнява процедурите за непредвидени ситуации, определени от оператора на БЛС за необичайни ситуации, включително когато забележи признаци, че безпилотното въздухоплавателно средство може да напусне границите на географията на полета; и

з)

изпълнява процедурите за извънредни ситуации, определени от оператора на БЛС за извънредни ситуации, включително задейства средства за прекратяване на полета, когато забележи признаци, че безпилотното въздухоплавателно средство може да напусне границите на оперативния обем.

ПРИТУРКА А: ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯВАЩ ПИЛОТ ЗА STS-01

1)   Теоретичен изпит

а)

Изпитът, посочен в точка UAS.STS-01.020, подточка 2, буква б), обхваща най-малко 40 въпроса с възможност за избор на правилния отговор, насочени към оценяване на знанията на дистанционно управляващия пилот за техническите и експлоатационните мерки за смекчаване на риска, подходящо разпределени между следните теми:

i)

нормативна уредба в сферата на въздухоплаването;

ii)

граници на човешките възможности;

iii)

експлоатационни процедури;

iv)

технически и експлоатационни мерки за смекчаване на наземния риск;

v)

общи познания за БЛС;

vi)

метеорология;

vii)

летателни характеристики на БЛС; и

viii)

технически и експлоатационни мерки за смекчаване на рисковете във въздуха.

б)

Ако обучаваният вече притежава свидетелство за правоспособност на дистанционно управляващ пилот, както е посочено в точка UAS.OPEN.030, подточка 2, изпитът включва най-малко 30 въпроса с възможност за избор на правилния отговор, подходящо разпределени между темите, посочени в подточка 1, буква a), i)—v).

в)

За да премине успешно теоретичния изпит, обучаваният дистанционно управляващ пилот трябва да получи най-малко 75 % от общия брой точки.

2)   Практическо обучение и оценка на уменията

Обучението и оценяването на практическите умения за експлоатация съгласно всеки основен сценарий обхваща най-малко темите и областите, посочени в таблица 1:

Таблица 1

Теми и области, които трябва да бъдат обхванати при практическото обучение и оценката на уменията

Тема

Области, които трябва да бъдат обхванати

а)

Предполетна подготовка

i)

Планиране на експлоатацията, съображения във връзка с въздушното пространство и оценка на риска на обекта. Включват се следните точки:

А)

определяне на целите на планираната експлоатация;

Б)

проверка и осигуряване на пригодността за планираната експлоатация на определения оперативен обем и съответните буфери (напр. буфер за наземен риск);

В)

установяване на препятствията в рамките на оперативния обем, които биха могли да попречат на планираната експлоатация;

Г)

проверка дали скоростта и/или посоката на вятъра могат да бъдат повлияни от топографията или от препятствия в оперативния обем;

Д)

подбиране на съответни данни от информацията за въздушното пространство (включително за географските зони на БЛС), които могат да окажат влияние върху планираната експлоатация;

Е)

проверка и осигуряване на пригодността на БЛС за планираната експлоатация;

Ж)

проверка и осигуряване на съвместимостта на избрания полезен товар с използваната за експлоатацията БЛС;

З)

прилагане на необходимите мерки за спазване на ограниченията и условията, приложими за оперативния обем и буфера за наземен риск за планираната експлоатация, в съответствие с процедурите от ръководството за експлоатация за съответния сценарий;

И)

прилагане на необходимите процедури за работа в контролирано въздушно пространство, включително протокол за осъществяване на връзка с органите за контрол на въздушното движение (КВД) и получаване на разрешение и инструкции, ако е необходимо;

Й)

потвърждаване, че всички документи, необходими за планираната експлоатация, са на мястото на експлоатацията; и

К)

информиране на всички участници за планираната експлоатация.

ii)

Предполетна проверка и настройка на БЛС (включително режимите на полет и опасностите, произтичащи от източника на енергия). Включват се следните точки:

А)

оценяване на общото състояние на БЛС;

Б)

проверка и осигуряване на подходящо обезопасяване на всички разглобяеми компоненти на БЛС;

В)

проверка и осигуряване на съвместимостта на софтуерните конфигурации на БЛС;

Г)

калибриране на приборите в БЛС;

Д)

идентифициране на всякакви недостатъци, които могат да изложат на риск планираната експлоатация;

Е)

проверка и осигуряване на достатъчно енергийното ниво на батерията за планираната експлоатация;

Ж)

проверка и осигуряване на функционирането на системата за прекратяване на полетите на БЛС и нейната система за задействане;

З)

проверка на правилното функциониране на линията за управление и контрол;

И)

активиране на функцията за геопространствено ориентиране (ако има такава) и зареждане на информацията; и

Й)

настройване на системите за ограничаване на височината и скоростта (ако има такива).

iii)

Познаване на основните действия, които трябва да бъдат предприети в случай на извънредна ситуация, включително при проблеми с БЛС, или при възникване на опасност от сблъсък във въздуха по време на полета.

б)

Процедури по време на полета

i)

Поддържане на ефективно външно наблюдение и задържане на безпилотното въздухоплавателно средство в обсега на видимост (VLOS), което включва: ситуационна осведоменост за местоположението по отношение на оперативния обем и други ползватели на въздушното пространство, препятствия, терен и неучастващи лица във всеки момент.

ii)

Извършване на точни и контролирани полетни маневри на различни височини и разстояния, които са представителни за съответния STS (включително полет в ръчен/неподпомаган от ГНСС режим или еквивалентен решим, ако е предвиден такъв). Провеждат се най-малко следните маневри:

А)

неподвижно висене над дадена позиция (само за витлокрили системи);

Б)

преминаване от висене към полет напред (само за витлокрили системи);

В)

издигане и снижение от хоризонтален полет;

Г)

завои в хоризонтален полет;

Д)

контрол на скоростта в хоризонтален полет;

Е)

действия след отказ на двигател / задвижваща система; и

Ж)

действия за отклоняване (маневри) с цел избягване на сблъсък

iii)

Следене в реално време на състоянието на БЛС и ограниченията за продължителността.

Полет в необичайни условия:

А)

справяне с частичен или цялостен недостиг на енергия в задвижващата система на БЛС и същевременно гарантиране на безопасността на третите страни на земята;

Б)

управление на траекторията на безпилотното въздухоплавателно средство в необичайни ситуации;

В)

управление на ситуация, при която е засегнато оборудването за определяне на местоположението на безпилотното въздухоплавателно средство;

Г)

управление на ситуация, свързана с проникване на неучастващо лице в оперативния обем или в контролираната наземна площ, и вземане на подходящи мерки за поддържане на безопасността;

Д)

реагиране и предприемане на подходящи коригиращи действия в ситуации, при които е вероятно безпилотното въздухоплавателно средство да излезе извън границите на географията на полета (процедури за непредвидени ситуации) и на оперативния обем (процедури за извънредни ситуации), както е определено по време на подготовката на полета;

Е)

управление на ситуация, когато въздухоплавателното средство подхожда към оперативния обем; и

Ж)

демонстрация на метода за възвръщане на управлението след умишлена (симулирана) загуба на линията за управление и контрол.

в)

Действия след полета

i)

Изключване и обезопасяване на БЛС.

ii)

Следполетна проверка и записване на всички съответни данни, отнасящи се до общото състояние на БЛС (нейните системи, компоненти и източници на енергия) и умората на екипажа.

iii)

Провеждане на следполетен разбор.

iv)

Установяване на ситуации, които трябва да се докладват чрез доклад за събитие, и изготвяне на такъв доклад.

ГЛАВА II

STS-02 – Експлоатация извън обсега на видимост (BVLOS) с наблюдатели на въздушното пространство над контролирана наземна площ в слабо населена среда

UAS.STS-02.010 Общи разпоредби

1)

По време на полет безпилотното въздухоплавателно средство се поддържа на разстояние до 120 m от най-близката точка на земната повърхност. Измерването на разстоянията се адаптира в съответствие с географските характеристики на терена, като например равнини, хълмове, планини.

2)

При полет на безпилотно въздухоплавателно средство в рамките на хоризонтално разстояние 50 m от изкуствено препятствие, по-високо от 105 m, максималната височина, на която се експлоатира БЛС, може да бъде увеличена до 15 m над височината на препятствието по искане на субекта, отговарящ за препятствието.

3)

Максималната височина на оперативния обем не надвишава с повече от 30 m максималната височина, разрешена по точки 1 и 2.

4)

По време на полет безпилотното въздухоплавателно средство не превозва опасни товари.

UAS.STS-02.020 Експлоатация на БЛС съгласно STS-02

Експлоатацията на БЛС съгласно STS-02 се извършва:

1)

в съответствие с ръководството за експлоатация, посочено в точка UAS.STS-02.030, подточка 1;

2)

над контролирана наземна площ, разположена изцяло в слабо населена среда, която включва:

а)

зона на географията на полета;

б)

зоната за непредвидени ситуации, чиито външни граници са най-малко 10 m отвъд границите на зоната на географията на полета;

в)

буфера за наземен риск, покриващ разстояние, което е най-малко равно на разстоянието, което е най-вероятно да бъде изминато от безпилотното въздухоплавателно средство след задействане на средствата за прекратяване на полета, посочени от производителя на БЛС в неговите инструкции, като се вземат предвид експлоатационните условия в рамките на определените от този производител ограничения;

3)

в район, в който минималната видимост в полет е над 5 km;

4)

с безпилотното въздухоплавателно средство в обсега на видимост на дистанционно управляващия пилот по време на излитането и прибирането му, освен ако последното става след извънредно прекратяване на полета;

5)

с безпилотното въздухоплавателно средство, което не се отдалечава на повече от 1 km от дистанционно управляващия пилот и следва предварително програмирана траектория, когато не е в обсега на видимост на пилота, освен ако при експлоатацията се използва наблюдател на въздушното пространство;

6)

ако при експлоатацията се използват един или повече наблюдатели на въздушното пространство, трябва да са спазени всички изброени по-долу условия:

а)

наблюдателите са разположени по начин, който позволява адекватно покритие на оперативния обем и на околното въздушно пространство при минималната видимост в полет, посочена в подточка 3;

б)

безпилотното въздухоплавателно средство се експлоатира не на повече от 2 km от дистанционно управляващия пилот;

в)

безпилотното въздухоплавателно средство се експлоатира на не повече от 1 km от най-близкия наблюдател на въздушното пространство;

г)

разстоянието между всеки наблюдател на въздушното пространство и дистанционно управляващия пилот не надвишава 1 km;

д)

налични са устойчиви и ефективни средства за комуникация между дистанционно управляващия пилот и наблюдателите на въздушното пространство;

7)

от дистанционно управляващ пилот, който притежава:

а)

свидетелство за теоретични познания за дистанционно управление при експлоатация по основни сценарии, издадено от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган на държава членка;

б)

акредитация за завършване на практическо обучение за STS-02 в съответствие с притурка А към настоящата глава, издадена от:

А)

субект, който е декларирал съответствие с изискванията на допълнение 3 и е признат от компетентния орган на държава членка; или

Б)

оператор на БЛС, който е декларирал пред компетентния орган на държавата членка на регистрация съответствие със STS-02 и който е декларирал съответствие с изискванията на допълнение 3;

8)

с безпилотно въздухоплавателно средство, отговарящо на всички изброени по-долу условия:

а)

маркирано е като клас С6 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 17 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията;

б)

експлоатира се с активна система за предотвратяване на излизането на безпилотното въздухоплавателно средство извън географията на полета;

в)

експлоатира се с активна и актуализирана система за пряка идентификация от разстояние;

9)

Дистанционно управляващият пилот получава сертификат за теоретични познания за експлоатация по основните сценарии, след като:

а)

завърши онлайн курс за обучение и успешно издържи теоретичния онлайн изпит, посочен в точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б); и

б)

издържи допълнителен теоретичен изпит, предоставен от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган на държава членка в съответствие с притурка А към настоящата глава.

10)

Този сертификат е валиден за срок от пет години. Потвърждаването на валидността преди да изтече неговият срок на валидност, става чрез:

а)

доказване на компетентностите в съответствие с подточка 9;

б)

завършване на опреснително обучение, посветено на теоретичните познания по темите, определени в подточка 9, предоставено от компетентния орган или от субект, определен от компетентния орган.

11)

За да потвърди валидността на сертификата, дистанционно управляващият пилот трябва да отговаря на изискванията от подточка 9.

UAS.STS-02.030 Отговорности на оператора на БЛС

В допълнение към отговорностите, определени в UAS.SPEC.050, операторът на БЛС:

1)

изготвя ръководство за експлоатация, включващо елементите, определени в допълнение 5;

2)

определя оперативния обем и буфера за наземен риск за планираната експлоатация, включително контролирана наземна площ, която покрива проекциите върху земната повърхност както на обема, така и на буфера;

3)

осигурява адекватността на процедурите за непредвидени и извънредни ситуации чрез следното:

а)

специални полетни изпитвания;

б)

симулации, при условие че представителността на средствата за симулация е подходяща за предвидените цели;

4)

разработва ефективен план за реагиране при извънредни ситуации (ERP), който е подходящ за експлоатацията и включва най-малко:

а)

плана за ограничаване на ескалиращите въздействия на извънредната ситуация;

б)

условията за предупреждаване на съответните органи и организации;

в)

критериите за идентифициране на извънредна ситуация;

г)

ясно разграничаване на задълженията на дистанционно управляващите пилоти и тези на всякакъв друг персонал, натоварен със задължения от съществено значение за експлоатацията на БЛС;

5)

гарантира, че експлоатационните показатели на всички външно предоставяни услуги, необходими за безопасността на полета, имат ниво, подходящо за планираната експлоатация;

6)

определя разпределението на ролите и отговорностите между оператора и външните доставчици на услуги, ако е приложимо;

7)

зарежда актуализирана информация във функцията за геопространствено ориентиране, ако тази функция е инсталирана на БЛС, когато това се изисква от географската зона на БЛС за предвидения район на експлоатация;

8)

гарантира, че преди започване на експлоатацията са взети всички подходящи мерки за намаляване на риска от проникване на неучастващи лица в контролираната наземна площ, в съответствие с минималното разстояние, определено в точка UAS.STS-02.020, подточка 2, и когато е необходимо, е проведена координация със съответните органи;

9)

гарантира, че преди да започне експлоатацията, всички лица, намиращи се в контролираната наземна площ:

а)

са били информирани за рисковете при експлоатацията;

б)

са били инструктирани и, ако е уместно, обучени относно предпазните мерки и мерките за безопасност, установени от оператора на БЛС за тяхната защита; и

в)

са се съгласили изрично да участват в експлоатацията;

10)

ако се използват наблюдатели на въздушното пространство, преди започване на експлоатацията:

а)

осигурява правилното разполагане и правилния брой на наблюдателите на въздушното пространство по планираната траектория на полета;

б)

се уверява, че:

i)

видимостта за наблюдателите на въздушното пространство и планираната дистанция между тях са в рамките на приемливите граници, определени в ръководството за експлоатация;

ii)

по терена няма потенциални препятствия за нито един от наблюдателите на въздушното пространство;

iii)

няма непокрити полета между зоните, наблюдавани от наблюдателите на въздушното пространство;

iv)

комуникацията с всеки наблюдател на въздушното пространство е установена и ефективна;

v)

средствата за определяне на положението на безпилотното въздухоплавателно средство, ако такива се използват от наблюдателите на въздушното пространство, функционират и са ефективни;

в)

гарантира, че наблюдателите на въздушното пространство са инструктирани относно планираната траектория на безпилотното въздухоплавателно средство и съответния график;

11)

гарантира, че:

а)

БЛС е придружена от съответната декларация за съответствие с изискванията на ЕС, включваща препратка към клас C6;

б)

идентификационният етикет за клас C6 е прикрепен към безпилотното въздухоплавателно средство.

UAS.STS-02.040 Отговорности на дистанционно управляващия пилот

В допълнение към отговорностите, определени в UAS.SPEC.060, дистанционно управляващият пилот:

1)

преди да започне експлоатацията на БЛС:

а)

определя програмируемия оперативен обем за полета на безпилотното въздухоплавателно средство така, че да е в границите на географията на полета;

б)

проверява и се уверява, че функционират средствата за прекратяване на полета и функцията за програмиране на оперативния обем на безпилотното въздухоплавателно средство; и проверява дали пряката идентификация от разстояние е активирана и актуализирана;

2)

по време на полета:

а)

освен ако е подпомаган от наблюдатели на въздушното пространство, следи внимателно заобикалящото го въздушно пространство, за да избегне всякакъв риск от сблъсък с пилотирано въздухоплавателно средство. Дистанционно управляващият пилот прекъсва полета, ако експлоатацията носи риск за други въздухоплавателни средства, хора, животни, околната среда или имущество;

б)

е в състояние да запази контрол над безпилотното въздухоплавателно средство, освен в случай на загуба на линията за управление и контрол (C2);

в)

управлява само едно безпилотно въздухоплавателно средство в даден момент;

г)

не управлява безпилотното въздухоплавателно средство от движещо се превозно средство;

д)

не предава управлението на безпилотното въздухоплавателно средство към друг пулт за управление;

е)

информира своевременно наблюдателите на въздушното пространство, когато има такива, за всякакви отклонения на безпилотното въздухоплавателно средство от планираната траектория и съответния график;

ж)

изпълнява процедурите за непредвидени ситуации, определени от оператора на БЛС за необичайни ситуации, включително когато забележи признаци, че безпилотното въздухоплавателно средство може да напусне границите на географията на полета;

з)

изпълнява процедурите за извънредни ситуации, определени от оператора на БЛС за извънредни ситуации, включително задейства средствата за прекратяване на полета, когато забележи признаци, че безпилотното въздухоплавателно средство може да напусне границите на оперативния обем.

UAS.STS-02.050 Отговорности на наблюдателя на въздушното пространство

Наблюдателят на въздушното пространство:

1)

следи внимателно въздушното пространство, заобикалящо безпилотното въздухоплавателно средство, с цел да открие всякакви рискове от сблъсък с пилотирано въздухоплавателно средство.

2)

поддържа осведомеността си за положението на безпилотното въздухоплавателно средство чрез пряко наблюдение на въздушното пространство или с помощта на електронни средства;

3)

предупреждава дистанционно управляващия пилот при откриване на опасност и му помага да избегне или намали до минимум възможните отрицателни последствия.

ПРИТУРКА А: ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯВАЩ ПИЛОТ ЗА STS-02

1.   Теоретичен изпит

Изпитът се провежда в съответствие с точка 1 от притурка А към глава I.

2.   Практическо обучение и оценка на уменията

В допълнение към областите, определени в точка А.2 от притурка А към глава I, трябва да бъдат обхванати следните области:

Таблица 1:

Допълнителни теми и области, които трябва да бъдат обхванати при практическото обучение и оценката на уменията за STS-02

Тема

Области, които трябва да бъдат обхванати

a)

експлоатация извън обсега на видимост (BVLOS), провеждана съгласно STS-02

i)

Предполетна подготовка — планиране на експлоатацията, съображения във връзка с въздушното пространство и оценка на риска на обекта. Включват се следните точки:

А)

наблюдение на въздушното пространство;

Б)

експлоатация с наблюдатели на въздушното пространство (НВП): подходящо разполагане на НВП и схема за избягване на недоразумения, включваща фразеология, средства за координация и комуникация;

ii)

Процедурите по време на полета, определени в точка 2, буква б), подточка ii) от притурка А към глава I, се изпълняват както при полети във, така и при полети извън обсега на видимост.

Допълнение 2

Декларация за експлоатация

Image 1

Декларация за експлоатация

Защита на данните: Личните данни, включени в тази декларация, се обработват от компетентния орган в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Те ще се обработват за целите на изпълнението, управлението и проследяването на дейностите по надзора съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията.

Ако се нуждаете от допълнителна информация във връзка с обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си (например за да получите достъп до данните си или да коригирате неточни или непълни данни), моля обърнете се към звеното за контакт на компетентния орган.

Заявителят има право по всяко време да подаде жалба до националния надзорен орган по защита на данните във връзка с обработването на неговите данни.

Регистрационен номер на оператора на БЛС

 

Наименование на оператора на БЛС

 

Производител на БЛС

 

Модел на БЛС

 

Сериен номер на БЛС

 

С настоящото декларирам, че:

спазвам всички приложими разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията и на STS.x; и

за всеки полет, изпълняван по силата на декларацията, ще бъде налице подходящо застрахователно покритие, ако такова се изисква съгласно правото на Съюза или националното право.

Дата

 

Подпис или друга идентификация

 

Допълнение 3

Допълнителни изисквания към субектите, признати от компетентния орган и операторите на БЛС, които провеждат практическо обучение и оценяване на дистанционно управляващи пилоти за експлоатация съгласно STS

Субект, който се стреми да бъде признат от компетентния орган като доставчик на услуги за практическо обучение и оценяване на уменията на дистанционно управляващи пилоти за даден STS, трябва да декларира пред компетентния орган съответствието си със следните изисквания, като използва формуляра за декларация от допълнение 6.

Оператор на БЛС, който възнамерява да провежда практическо обучение и оценяване на уменията на дистанционно управляващи пилоти за даден STS, подава декларация за експлоатация за този STS и освен това декларира пред компетентния орган съответствието си със следните изисквания, като използва формуляра за декларация от допълнение 4.

Ако компетентният орган или операторът на БЛС възнамерява да провежда практическо обучение и оценяване на уменията на дистанционно управляващи пилоти за даден STS в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, копие от формуляра за декларация от допълнение 4 се представя на компетентния орган на държавата членка, в която се провежда обучението.

Ако субект, признат от компетентния орган, възнамерява да провежда практическо обучение и оценяване на уменията на дистанционно управляващи пилоти за даден STS в държава членка, различна от държавата членка на признаване, на компетентния орган на държавата членка, в която се провежда обучението, се представя доказателство за признаването.

1)   

Субектът, признат от компетентния орган или от оператора на БЛС, осигурява ясно разграничение между дейностите по обучение и всяка друга оперативна дейност, за да се гарантира независимостта на оценката.

2)   

Субектът, признат от компетентния орган или от оператора на БЛС, е в състояние да изпълнява адекватно техническите и административните дейности, свързани с целия процес на изпълнение на задачата, включително подходящ персонал и използване на съоръжения и оборудване, подходящи за задачата.

3)   

Субектът, признат от компетентния орган или от оператора на БЛС, има отговорен управител, който отговаря за това всички задачи да се изпълняват в съответствие с информацията и процедурите, посочени в точка 8.

4)   

Членовете на персонала, отговорни за задачите по практическо обучение и оценка на практическите умения:

(a)

притежават компетентността да изпълняват тези задачи;

(b)

са безпристрастни и не участват в оценки, ако считат, че може да е засегната тяхната обективност;

(c)

имат задълбочен опит в обучението по теория и практика, както и задоволително познаване на изискванията относно задачите по оценяване на практическите умения, които те изпълняват, и подходящ опит с такива процеси;

(d)

са в състояние да управляват декларациите, записите и докладите, които показват, че съответните практически оценки на уменията са били извършени, и да правят заключения въз основа на тези оценки на практическите умения; и

(e)

не разкриват информацията, предоставена от оператора или дистанционно управляващия пилот, на никой друг, освен на компетентния орган, при поискване от негова страна.

5)   

Обучението и оценяването обхващат практическите умения, съответстващи на STS, за който е изготвена декларацията, включени в притурка А към съответната глава.

6)   

Практическото обучение и оценяването се провеждат на места, разположени в среда, която е представителна за условията на STS.

7)   

Оценката на практическите умения се извършва чрез непрекъснато оценяване на обучавания дистанционно управляващ пилот.

8)   

Субектът, признат от компетентния орган или оператора на БЛС, представя след завършване на оценяването на практическите умения доклад за оценката, който:

(a)

включва най-малко:

i)

данни за идентифициране на обучавания дистанционно управляващ пилот;

ii)

самоличността на лицето, което отговаря за оценяването на практическите умения;

iii)

посочване на STS, за който е извършено оценяването на практическите умения;

iv)

оценка за изпълнението на всяко действие, извършено от обучавания дистанционно управляващ пилот;

v)

цялостна оценка на практическите умения на обучавания дистанционно управляващ пилот; и

vi)

обратна информация за оценяването на практическите умения, даваща насоки за областите, в които могат да се извършат подобрения, когато е приложимо;

(b)

се подписва и датира надлежно от лицето, отговарящо за оценяването на практическите умения, след като бъде приключен; и

(c)

се записва и предоставя при поискване за инспекция от страна на компетентния орган.

9)   

Субектът, признат от компетентния орган или оператора на БЛС, предоставя на обучавания дистанционно управляващ пилот акредитация за завършено практическо обучение за съответния STS, ако в доклада за оценката е направено заключението, че той е постигнал задоволително ниво на практически умения.

10)   

Издаването на акредитацията за завършено обучение, посочена в точка 9, се съобщава на компетентния орган на държавата членка, в която се провеждат практическото обучение и оценката на практическите умения, като се включват идентификационните данни на обучавания дистанционно управляващ пилот, съответният STS, датата на издаване и идентификационните данни на признатия от компетентния орган на държава членка или оператора на БЛС субект, издаващ акредитацията.

11)   

Субектът, признат от компетентния орган или оператора на БЛС, включва в ръководството за експлоатация, изготвено в съответствие с допълнение 5, отделен раздел, обхващащ елементите на обучението, включително следното:

(a)

номинирания персонал, който провежда практическо обучение и оценка на практическите умения, включително:

i)

описание на компетентността на съответния персонал;

ii)

задълженията и отговорностите на персонала; и

iii)

схема на организацията, показваща съответните вериги на отговорност;

(b)

процедурите и процесите, използвани за практическото обучение и оценката на практическите умения, включително учебната програма, обхващаща практическите умения, необходими за съответния STS, за който се прави декларацията, включени в притурка А към съответната глава.

(c)

описание на БЛС и всякакво друго оборудване, инструменти и експлоатационна среда, използвани при практическото обучение и оценката на практическите умения; и

(d)

образец за доклада за оценка.

Допълнение 4

Декларация на оператори на БЛС, които възнамеряват да предоставят практическо обучение и оценяване на дистанционно управляващи пилоти за STS-x

Image 2

STS-x

Декларация на оператори на БЛС, които възнамеряват да предоставят практическо обучение и оценяване на дистанционно управляващи пилоти

Защита на данните: Личните данни, включени в тази декларация, се обработват от компетентния орган в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Те ще се обработват за целите на изпълнението, управлението и проследяването на дейностите по надзора съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията.

Ако се нуждаете от допълнителна информация във връзка с обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си (например за да получите достъп до данните си или да коригирате неточни или непълни данни), моля обърнете се към звеното за контакт на компетентния орган.

Заявителят има право по всяко време да подаде жалба до националния надзорен орган по защита на данните във връзка с обработването на неговите данни.

Регистрационен номер на оператора на БЛС

 

Наименование на оператора на БЛС

 

С настоящото декларирам, че:

съм подал декларация за експлоатация в съответствие със STS-x;

отговарям на изискванията, определени в допълнение 3 към приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията; и

когато експлоатирам БЛС в рамките на дейности по обучение за STS.x, спазвам всички приложими разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията, включително изискванията за експлоатация съгласно STS.x

Дата

 

Подпис или друга идентификация

 

Допълнение 5

Ръководство за експлоатация по основен сценарий

Ръководството за експлоатация за STS, определено в допълнение 1, съдържа най-малко следното:

1)

изявление, че ръководството за експлоатация отговаря на съответните изисквания от настоящия регламент и декларацията и съдържа инструкции, които трябва да се спазват от персонала, участващ в изпълнението на полети;

2)

потвърждаващ подпис на отговорния управител или оператора на БЛС в случай на физическо лице;

3)

общо описание на организацията на оператора на БЛС;

4)

описание на концепцията на експлоатацията, включващо най-малко:

(m)

естеството и описанието на дейностите, извършвани при експлоатацията на БЛС, и идентифицираните рискове, свързани с тях;

(n)

експлоатационната среда и географския район за планираната експлоатация, включително:

i)

характеристиките на зоната, над която се прелита, по отношение на гъстотата на населението, топографията, препятствията и т.н.;

ii)

характеристиките на въздушното пространство, което ще се използва;

iii)

условията на околната среда, най-малко метеорологичните условия и електромагнитната среда;

iv)

определението на оперативния обем и на буфера за риск относно наземните рискове и рисковете във въздуха;

(o)

използваните технически средства и техните основни характеристики, експлоатационни показатели и ограничения, включително БЛС, външни системи, подпомагащи експлоатацията на БЛС, съоръжения и т.н.;

(p)

необходимия персонал за провеждане на експлоатация, включително участниците в екипа, техните роли и отговорности, критериите за подбор, изискванията за първоначално обучение и скорошен опит и/или периодичното обучение;

5)

инструкциите за техническо обслужване, изисквано за поддържане на БЛС в безопасно състояние, които обхващат инструкциите и изискванията за техническо обслужване на производителя на БЛС, ако е приложимо;

6)

експлоатационните процедури, които се основават на инструкциите, предоставени от производителя на БЛС, и включват:

(q)

следните елементи, които се вземат предвид, с цел да се сведат до минимум човешките грешки:

i)

ясно разделяне и разпределяне на задачите; и

ii)

вътрешен контролен списък, използван при проверката дали персоналът изпълнява адекватно възложените му задачи;

(r)

отчитане на влошаването на състоянието на външните системи, подпомагащи експлоатацията на БЛС;

(s)

процедури за обичайни ситуации, включващи най-малко:

i)

предполетна подготовка и контролни списъци, които обхващат:

А)

оценката на оперативния обем и свързаните с него буфери (буфер за наземен риск и буфер за риск във въздуха, когато е приложимо), включително терена и потенциалните препятствия, които могат да намалят възможностите за задържане на безпилотното въздухоплавателно средство в обсега на видимост или за наблюдение на въздушното пространство, потенциално прелитане над неучастващи лица и над критична инфраструктура;

Б)

оценката на заобикалящата среда и въздушното пространство, включително близостта на географските зони на БЛС и потенциалните дейности на други ползватели на въздушното пространство;

В)

условията на околната среда, подходящи за експлоатацията на БЛС;

Г)

минималния брой членове на персонала, необходим за експлоатацията на БЛС и натоварен със задължения от съществено значение за тази експлоатация, и отговорностите на отделните членове;

Д)

процедурите, необходими за комуникацията на дистанционно управляващите пилоти с останалия персонал, натоварен със задължения от съществено значение за експлоатацията на БЛС, и с всички външни страни, когато е необходимо;

Е)

съответствие с всички специфични изисквания на съответните органи в предвидената зона на експлоатация, включително свързаните със сигурността, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и опазването на околната среда, както и използването на радиочестотния спектър;

Ж)

необходимите мерки за намаляване на риска, въведени с цел да се гарантира безопасното провеждане на експлоатацията; по-специално за контролираната наземна площ:

(a)

определяне на контролираната наземна площ; и

(b)

обезопасяване на контролираната наземна площ, така че да се попречи на проникването на трети лица в зоната по време на операцията, и осигуряване на координация с местните органи, когато е необходимо;

З)

процедурите, чрез които се проверява дали БЛС е в подходящо състояние за безопасно провеждане на планираната експлоатация;

ii)

процедури за излитане и прибиране на БЛС;

iii)

процедури по време на полета, включително тези, които гарантират, че безпилотното въздухоплавателно средство остава в границите на географията на полета;

iv)

следполетни процедури, включително инспекции за проверка на състоянието на БЛС;

v)

процедури за откриване на възможен конфликт с друго въздухоплавателно средство от страна на дистанционно управляващия пилот и, когато това се изисква от оператора на БЛС, от наблюдателите на въздушното пространство или от наблюдателите на безпилотното въздухоплавателно средство, според случая;

(t)

процедури за непредвидени ситуации, включващи най-малко:

i)

процедури за справяне със ситуация, при която безпилотното въздухоплавателно средство напуска границите на определената „география на полета“;

ii)

процедури за справяне със ситуация на навлизане на неучастващи лица в контролираната наземна площ;

iii)

процедури за справяне с неблагоприятни условия на експлоатация;

iv)

процедури за справяне с влошаването на състоянието на външни системи, подпомагащи експлоатацията;

v)

ако се използват наблюдатели на въздушното пространство — фразеологията, която ще се използва при комуникацията;

vi)

процедури за предотвратяване на конфликти с други ползватели на въздушното пространство;

(u)

процедури за извънредни ситуации, включващи най-малко:

i)

процедури за избягване или най-малкото свеждане до минимум на вредите за трети страни във въздуха или на земята;

ii)

процедури за справяне със ситуация, при която безпилотното въздухоплавателно средство напуска границите на оперативния обем;

iii)

процедури за извънредно прибиране на безпилотното въздухоплавателно средство;

(v)

процедурите за сигурност, посочени в точка UAS.SPEC.050, подточка 1, буква а), подточки ii) и iii);

(w)

процедурите за защита на личните данни, посочени в точка UAS.SPEC.050, подточка 1, буква а), подточка iv);

(x)

насоките за свеждане до минимум на неудобствата и вредното въздействие върху околната среда, посочени в точка UAS.SPEC.050, подточка 1, буква а), подточка v);

(y)

процедури за докладване на събития;

(z)

процедури за водене на документация; и

(aa)

политиката, определяща как дистанционно управляващите пилоти и останалият персонал, натоварен със задължения от съществено значение за експлоатацията на БЛС, могат да доказват своята годност за работа преди започването на експлоатацията.“

Допълнение 6

Декларация на субект, който се стреми да бъде признат от компетентния орган като доставчик на практическо обучение и оценяване на уменията на дистанционно управляващи пилоти за STS-x

Image 3

STS-x

Декларация на субект, който се стреми да бъде признат от компетентния орган като доставчик на практическо обучение и оценяване на уменията на дистанционно управляващи пилоти

Защита на данните: Личните данни, включени в тази декларация, се обработват от компетентния орган в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Те ще се обработват за целите на изпълнението, управлението и проследяването на дейностите по надзора съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията.

Ако се нуждаете от допълнителна информация във връзка с обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си (например за да получите достъп до данните си или да коригирате неточни или непълни данни), моля обърнете се към звеното за контакт на компетентния орган.

Заявителят има право по всяко време да подаде жалба до националния надзорен орган по защита на данните във връзка с обработването на неговите данни.

Идентификация на субекта

 

Собствено и фамилно име, телефон и адрес на електронната поща на отговорното лице

 

С настоящото декларирам, че:

отговарям на изискванията, определени в допълнение 3 към приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията; и

когато експлоатирам БЛС в рамките на дейности по обучение за STS.x, спазвам всички приложими разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията, включително изискванията за експлоатация съгласно STS.x.

Дата

 

Подпис или друга идентификация